HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR"

Transkript

1 Side 1 av 42

2 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet og skoleskyss... 6 Pedagogiske forhold... 7 Konsekvens for mottaksskolene... 7 Økonomiske forhold... 9 Tilleggskostnader og alternative inntekter/innsparing Sluttkommentar Skolene er hjerter i lokalsamfunnet Berger skole Tangen skole Ebbestad skole Tømmerås skole Vedlegg - Beregning av økte kostnader ved skolenedlegging fra LUFS Vedlegg uttalelse fra eiendomsmegler MNEF Christian Ekeli Vedlegg Nesbygda nærmiljøutvalgs kommentarer til PWC-rapport: Vedlegg høringsnotat fra Svelvik idrettsforening Vedlegg uttalelse fra Ebbestad barnehage FAU Vedlegg uttalelse fra Berger barnehage FAU Vedlegg uttalelse fra Støa barnehage FAU Vedlegg uttalelse fra Nesbygda barneidrett Vedlegg uttalelse fra grunneierne i Nesbygda Vedlegg uttalelse fra aksjonsgruppen på Berger Side 2 av 42

3 Oppsummering Rådmannens forslag om å legge ned to velfungerende skoler, som er hjertet i sine respektive lokalsamfunn, beviser at Svelvik kommune nå har nådd det absolutte bunnivå. Å legge ned skoler for å spare fire fem millioner, er det verdt det? Tør politikerne ta sjansen på å rasere barnas nærmiljøer og skolehverdag på bakgrunn av økonomiske beregninger der totalkostnadene ikke er synliggjort? I vår høringsuttalelse viser vi at: Berger, Ebbestad, Tangen og Tømmerås skoler skal bestå! Skolene er en forutsetning for fortsatt vekst i kommunen. En plan for felles pedagogisk utvikling av Svelvikskolen er nødvendig for å sikre god kvalitet i skolen. Middelmådige ambisjoner gir middelmådige resultater. PwCs mandat resulterer i en rapport som ikke gir et riktig bilde av de totale kostnadene. Den skisserte innsparingen i PwCs rapport er halvert i forhold i rådmannens opprinnelige forslag. Forslaget baserer seg kun på økonomiske beregninger om skolestrukten, og tar ikke høyde for investeringskostnader, driftskostnader, trafikksikring og totale transportkostnader, og de totale kostnadene for innbyggerne. De kortsiktige innsparingene spises fullstendig opp av tilretteleggingskostnader. Netto innsparing er negativ. Videreføring av dagens skolestruktur er det kvalitativt beste alternativet, noe som bekreftes i PwC-rapporten. Rådmannens innstilling er stikk i strid med kommuneplanen, som flere steder presiserer at det skal være vekst i alle de fire nærmiljøene. Det finnes flere andre alternative innsparingstiltak som ikke omfatter skolenedleggelser, og som ikke har en så dramatisk innvirkning på barnas hverdag. La skolene i Svelvik bestå! Svelvik, Berger FAU Ebbestad FAU Tangen FAU Tømmerås FAU Side 3 av 42

4 Innledning Saken om endring av skolestruktur og rådmannens forslag om nedleggelse av to skoler har skapt stort engasjement i befolkningen. Urimeligheten i denne saken har ført til at vi, FAU fra samtlige barneskoler i kommunen, har samlet oss om et felles standpunkt: La skolene i Svelvik bestå! Kommuneutvikling er et stort og komplisert fagområde som politikerne i kommunen vår styrer. Valgene har vidtrekkende konsekvenser både for folks liv og for økonomien på alle nivå. Politikerne må derfor evne å se helheten og tenke langsiktig. Først da kan vi ha sikkerhet for at valgene de gjør leder oss i riktig retning. I dette høringssvaret fra barneskolenes FAU kommenterer vi den fremlagte rapporten fra PwC. Vi legger fram forslag til hvordan kommunen kan snu den negative utviklingen, og har laget en oppstilling over mulige tiltak til kostnadsreduksjoner og økte inntekter for Svelvik kommune. Side 4 av 42

5 Samfunnsmessige konsekvenser Bygdeutvikling og boligmønster I følge Kommuneplanen for Svelvik er hovedfokus: 1. Boligutvikling 2. Næringsutvikling 3. Tettstedsutvikling 4. Bærekraftig utvikling og lokalsamfunn Skolestrukturen er en del av arealpolitikken til kommunen. Nedlegging eller nybygging av skoler er sterke virkemidler. Ved nybygging av boliger stilles det krav til at skolene i området har kapasitet til å ta i mot barn fra de nye boligene. Den foreslåtte nedleggingen av skoler vil i realiteten bety en langvarig og betydelig reduksjon av skolekapasiteten i kommunen. Det er vanskelig å forstå hvordan man skal få plass til alle barna på de gjenværende skolene, og enda vanskeligere å se at disse skolene skal kunne ha noen ledig kapasitet for nyinnflyttere. Dette vil dermed i seg selv virke hemmende for utviklingen av lokalsamfunn og oppvekstvilkår, som er satsningsområder i gjeldende kommuneplan. I kommuneplanen står det at manglende kapasitet på skolene vil være et problem for nybygging i Nesbygda og på Berger. I samsvar med kommuneplanen har politikerne bevilget midler til å utbedre disse skolene. Nå ønsker rådmannen å sette en effektiv stopper for utvikling i disse to lokalsamfunnene ved å fjerne skolene, noe som er en forutsetning for å få barnefamilier til å bosette seg her. Det er vanskelig å utarbeide treffsikre prognoser for elevtall. Rådmannen benytter prognoser som kun baserer seg på framskriving av dagens barnekull. VI kan ikke se at det er tatt hensyn til økt tilflytting, ei heller tilrettelagt for boligbygging i disse tallene, og det finner vi merkelig, all den tid kommuneplanens visjon nettopp er satsning på disse områdene. Kommuneplanen legger opp til en ønsket befolkningsvekst på 0,75 % pr år. Dette tilsvarer ca. 50 flere innbyggere pr. år. Vi finner det vanskelig å se at ikke noen av disse vil være barn. I rapporten fra PwC står det også at mange sier de vil flytte om skolen blir nedlagt, men det gjenstår å se hvor mange som kommer til å gjøre det. Selv om ingen flytter, kan man med ganske stor sikkerhet fastslå at nye barnefamilier ikke vil flytte til områder uten skole. Få nye kommer til, og barneantallet synker drastisk. Utviklingen vil bli enda dårligere enn rådmannens allerede dystre antagelse. Dette kan neppe sies å være en måte å utvikle disse tettstedene på. Kommuneplanen skal rulleres i 2011 tenker man da å stoppe all utbygging? Rådmannens innstilling medfører en konsentrasjon av alle elever på to skoler. PwC-rapporten viser på side 89 at kapasiteten allerede er sprengt på 4. og 6. klassetrinn. Nedlegging av skoler fører til endringer i flyttemønster og boligpriser. Se vedlegg fra eiendomsmegler MNEF Christian Ekeli. Sosiale forhold og miljø Alle skolene i Svelvik er nærmiljøskoler, knyttet tett opp mot et eller flere boligområder. Skolen er en del av områdets identitet. Vennskap og fritidsaktiviteter knyttes sterkt rundt dette miljøet, for både voksne og barn. Nærmiljøskoler er også god miljøpolitikk. Det er lett å bruke sykkel eller gå i nærmiljøet. Det er attraktivt for barnefamilier å bosette seg der det er skoler. Slik kan de klare seg med mindre bruk av bilen, og spare tid i hverdagen. Rådmannens sterke fokus på å redusere skolekapasiteten i Side 5 av 42

6 kommunen vil ha en sanerende effekt på nærmiljøene, men han hevder at rapporten ikke gir et entydig svar på om en evt. nedlegging gir noen varig negativ effekt for det enkelte nærmiljø. Dette er vi ikke enige i. Barn som trenger tilsyn før og etter skoletid vil måtte fraktes i bil til og fra SFO i Svelvik sentrum, for deretter å kjøre til arbeid i Drammens- eller Osloregionen, hvor cirka 80% av den yrkesaktive befolkningen i Svelvik arbeider. Eksempelvis vil en familie i Nesbygda kjøre 8000 km ekstra med bil hvert år i forhold til i dag, kun for å frakte barn til og fra SFO. Det samme gjelder for familier på Berger, der mange i dag velger å kjøre ut på E-18 i Sande for å komme til arbeid, i stedet for på den kronglete og dårlig vedlikeholdte Svelvikveien. At kommunen, bevisst eller ubevisst, legger opp til en slik endring i bilbruken, er stikk i strid med det som kan leses i Svelvik kommunes klima og energiplan, kapittel 2, om transport. Kommunen fokuserer i denne planen på at utslippene fra mobil forbrenning, herunder utslipp fra biltrafikken, har økt sterkt de siste årene, og presiserer at man ønsker en dreining fra bilbruk over på kollektivtrafikk. Ved å legge ned skoler oppnås det motsatte, og veiene får en enda større økning av bilbruken i årene framover. På Stortingets nettsted kan vi lese at sentralisering av skoler fører til at elever med lang reisevei i mindre grad deltar på fritidsaktiviteter ved ny skole. Se høringsuttalelser fra lag og foreninger. PwC vurderer at en desentralisert skolestruktur trolig vil ha best forutsetninger for å møte intensjonene i Opplæringsloven, læreplanen for Kunnskapsløftet og andre forskrifter til loven. Jmf. punkt 6.1, s 66. Rapporten fastslår også at: Siden pendling er så utbredt har innbyggerne nærmest bare skole igjen i lokalsamfunnet. Den sier videre at: Det er rimelig å hevde at skolens betydning øker jo færre samlende samfunnsinstitusjoner som finnes i lokalsamsfunnet. På Berger og Tangen er det kun skolene som er igjen av samfunnsinstitusjoner. Trafikksikkerhet og skoleskyss Nedlegging av skoler fører til lengre reisevei for mange barn. Dette utløser behov for: - Busslommer, overganger - Parkeringsplasser - Gangveier til alle skolene for elever som ikke er avhengig av skyss Flere barn vil ha rett på skoleskyss, dette fører til økte kostnader til transport. De minste barna har rett til følge. Dette er nedfelt i Opplæringsloven 7-4. Reisefølgje og tilsyn: Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. I PwCs utregninger er disse kostnadene ikke tatt med. PwC-rapporten viser til Transportøkonomisk Institutt(TØI), (punkt 6.3) som sier at sentralisering av skolestruktur kan få negative konsekvenser for elevenes fysiske og motoriske utvikling, fordi de ikke lenger kan gå eller sykle til skolen. Side 6 av 42

7 Pedagogiske forhold Det kvalitetsmessige verste som kan skje i Svelvik kommune, er at skoler legges ned og at dagens skoleadministrative styring og ledelse opprettholdes innenfor nye strukturelle rammer. Dette fortjener ikke elevene, foresatte, lærere og andre yrkesgrupper som rammes av en eventuell skolenedlegging. Første prioritet bør være å etablere felles styring og ledelse av Svelvikskolene som kan styrke elevenes læring og læringsresultater samt gi systematisk kvalitetsarbeid over tid. Nedleggelse av skoler på svært kort tid vil medføre vesentlige endringer av de fysiske, sosiale og pedagogiske forutsetningene for alle elevene og lærerne. Rapporten angir at det tar ca fem år før sammenslåtte organisasjoner igjen kan prestere på sitt beste. Dette vil påvirke kvaliteteten i skolehverdagen for alle kommunens elever. Det er oppsiktsvekkende at rådmannens foreløpige innstilling utelukkende er basert på økonomi uten å ta hensyn til det pedagogiske. Kvaliteten i skoletilbudet reduseres dersom det ikke er midler til forsvarlig drift, og dette rammer elevene direkte. Eks. felles henvendelse fra FAU-ene om renhold i skolen. I rapportens oppsummering sies det Ut fra et kvalitetsperspektiv vil en videreføring av dagens skolestruktur være å foretrekke, men da under forutsetning av at skoleeier og administrativt ledelsesnivå utøver skoleeierskapet innenfor de rammene som er redegjort for i kapittel 5. En videreføring av dagens skolestruktur er altså det beste alternativet, både for kvaliteten i Svelvikskolene og lokalmiljøene. Barnekonvensjonens artikkel 3, slår fast at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn ved endring. Barneombudet har tidligere vist til denne artikkelen ved spørsmål om skolenedleggelser. Større klasser på mottakerskolene gir mindre rom for differensiering og tilpasset undervisning. Svelvik kommune hadde tilsyn fra Fylkesmannen 14.oktober Tilsynet avdekket flere avvik, bl.a. innen områdene manglende internkontroll i skolesektoren, skoleledelse og organisering av PP tjenesten. Avvikene er beskrevet i PwC rapport side Konsekvens for mottaksskolene Det er ikke utført en vurdering av arealbehov ved økt antall lærere. I følge arbeidsmiljøloven skal hver lærer ha en arbeidsplass (les: kontorplass) på minst 6m2. Hvis dette ikke kan ivaretas må det påregnes potensiell investering hos mottaksskolen for å imøtekomme arbeidsmiljølovens krav. Tømmerås skole skal etter rådmannes plan øke elevtall fra 186 til 345.(tabell 2 side 14 PwC rapport) Dette innebærer en reduksjon av areal pr elev. Rådmannen beskriver hvordan arealbehovet for skolene har økt de siste 15 årene, på bakgrunn av 6-årsreformen, lenger skoledag, etablering av SFO, krav til personalareal og universell utforming. Det er tydelig for oss at skolehverdagen vil bli av lavere kvalitet for elevene. Grupperom, musikkrom, kjøkken/spiserom,arbeidsrom og utearealet må krympes vesentlig (samtidig som antallet lærere øker) for å gi plass til alle de nye elevene. En halvering av arealet pr elev gir dårligere arbeidsforhold. Kapasiteten ved Tømmerås og Ebbestad SFO er i dag sprengt. Vi er ikke kjent med at det foreligger noen planer for å løse dette. Ifølge Opplæringsloven 13-7 skal arealene ute og inne være egnet for formålet. Side 7 av 42

8 Endring av skolekrets Rapportens kap.6.4 tar for seg kretsgrenser og opptaksområder. Her anbefaler PwC at kommunen betraktes som ett opptaksområde. Videre anbefales det at foreldrene i tilstrekkelig grad blir involvert i beslutningsprosessen ved beslutning om opptak til skole. Dersom elevmengden skal kunne fordeles på de gjenværende skolene ved en eventuell endring av skolestrukturen, vil det resultere i at en rekke elever på skolene som ikke legges ned allikevel vil måtte bytte skole. Dette kommer i tillegg til de elever hvor skolen legges ned. Det er vanskelig å se i hvor stor grad kommunen kommer til å involvere foreldrene i prosessen rundt fordeling av elever mellom gjenværende skoler. Videre illustrerer rapporten at hvis to av skolene legges ned og elevene fordeles på de øvrige skolene, så vil gjenværende kapasitet være svært begrenset. Det betyr at det er svært stor risiko for at søsken eller venner i områder midt mellom de gjenværende skolene vil bli splittet på to skoler. Dette vil oppleves som dramatisk for barna. Endring av skolekretser skal behandles som egen sak for hver krets med separate høringsfrister. Side 8 av 42

9 Økonomiske forhold Rådmannens forslag om nedleggelse gir en forventet innsparing på litt over fire millioner kroner på skoleposten i kommunens budsjett. PwC har i sitt mandat kun tatt for seg skolestrukturen og de direkte kostnadene ved denne. En eventuell skolenedleggelse utløser derimot en mengde tilleggsutgifter for kommunen, fylkeskommunen og Svelvik kommunes innbyggere som ikke er tatt hensyn til i rapporten eller omhandlet i rådmannens saksfremstilling. Deler av disse kostnadene belaster ikke kommunens budsjett, men er fortsatt betydelige utgifter for fellesskapet. De reelle kostnadene ved skolenedleggelse belyses i eksempelet under, basert på Tangen skole. Kostnadene vil være tilsvarende for alle de fire barneskolene i Svelvik. Kr Kr Kr Kr Nye/økte utgifter på skolebudsjettet Nye/økte kommunale utgifter Nye/økte skysskostnader som Svelvik kommune skyver over på fylkeskommunen. For skalttebetalere vil dette bli en risiko for økt skatteandel til fylkeskommunen, for selvfølgelig må disse økte utgiftene dekkes inn. Fylkespolitikere har allerede signalisert at en måte å spare inn disse økte utgiftene på er å redusere kollektivtilbudet for øvrig i Vestfold. Se link: Nye/økte utgifter til foreldre. FAU oppfatter dette som uakseptabelt og umoralsk at kommunen bevisst påfører småbarnsforeldre økte kostnader for selv å spare penger. (Ved Tømmerås/Ebbestad vil utgiftene til busstransport i eksemplet over erstattes av utgifter til etablering av gangvei. Eksempelet benytter LUFS kvalitetssikrede utregning. ) Tilretteleggelse av gangveier, bussholdeplasser og oppføring av nye parkeringsplasser må gjennomføres for å ivareta krav til trafikksikkerhet. Dette krever investeringer fra kommunen, investeringer som krever låneopptak, noe som sannsynligvis ikke er gjennomførbart ettersom kommunen er i ferd med å gå inn i ROBEK. Skoleskyss i størrelsesorden to millioner kroner skal belastes fylkeskommunen. PwC, ved prosjektleder Dag Langfjæran, bekrefter prinsippregnestykket nedenfor. Siden kommunen belastes for en stipulert egenandel på kr vil den totale årlige kostnadene til samfunnet for skysskostnad ligge mellom: Kr * 100 / 40 = kr og kr * 100 / 25 = kr Samfunnskostnadene kun til skoleskyss vil ligge et sted mellom 3 og 4,7 mill årlig basert på PwC sine tall. Foreldre får en stor tilleggsutgift med økt bilbruk og tapt arbeidstid i forbindelse med henting og bringing. I tillegg kommer reduksjoner i boligverdi og i etterspørsel etter nye tomter som følge av den økte avstanden til nærmeste skole. Regningen for dette belastes Svelviks innbyggere direkte. Det er den totale regningen lokalsamfunnet må betale som danner grunnlaget for en samfunnsmessig lønnsomhetsvurdering. Dugnad Dugnad og foreldreinnsats gir kommunal besparing. Innsats fra foreldrene og nærmiljø avlaster i dag kommunens driftsbudsjett med betydelige summer i form av vedlikehold og oppgradering av uteområder og bygningsmasse. I tillegg finansierer foreldre, lag og foreninger innkjøp av Side 9 av 42

10 lekeapparater, gymutstyr og mye annet. Alt dette er mulig pga en sterk følelse av eierskap i lokalskolene. Drift Driftskostnadene er ikke bare knyttet til areal, men også til antall elever. Flere elever og en mer intens utnytting av skolens lokaler betyr: høyere strømforbruk, mer renhold, mer slitasje og hærverk, som dermed fører til: økt behov vedlikehold, oppgradering og vaktmestere/driftspersonale økt grunnbemanning i SFO Det må altså regnes med at driftskostnadene ved mottaksskolene blir permanent høyere enn i dag. Kostnader til oppgradering av skolene Flytting av store elevgrupper utløser behov for ombygging og oppgradering av mottaksskolene. Det er ikke foretatt noen bygningsmessige fagvurderinger av de fire barneskolene med hensyn til areal, inneklima og utemiljø ved en vesentlig økning i elevtallet. Dette vil utløse omfattende investeringskostnader som ikke er synligjort i beslutningsgrunnlaget. Økning av kapasitet på mottaksskolens SFO vil representere ytterligere kostnader. Økt reisevei til skolen medfører at langt flere foreldre må benytte seg av SFO og i en større omfang enn i dag. Privatskoler i kjølvannet av skolenedleggelser Det har de siste årene vært en økende tendens til at nedlagte grendeskoler erstattes av små private skoler. Kampen mot nedleggelse av lokalskolen samler bygda og muliggjør den samarbeidsplattformen som er nødvendig for å realisere oppstarten av en privatskole etter at den lokale skolen er borte. Overflytting av elever fra offentlige til private skoler medfører store kutt i overføringene kommunen mottar per elev. I landsgjennomsnitt trekker kommunen med ca. kr i rammetilskuddet fra staten for hver elev som går over til privatskolen. Tilskuddene til privatskolen er til sammenligning i størrelsesorden kroner per elev med en elevmasse på opptil 40 elever og kroner per elev for ytterligere elever. Med disse tallene vil en privat skole etablert i Svelvik kommune med en elevmasse på ca. 30 elever gi en svekkelse av kommunens skolebudsjett på over to millioner kroner. Innsparinger som følge av det reduserte elevtallet vil være langt mindre. Utdanningsdirektoratet er godkjenningsmyndighet og kommunen kan således ikke forhindre oppstart av privatskoler ut ifra egne økonomiske hensyn. Forsøk fra kommunen på å trenere etableringen av privat skole avvises ved at foreldregruppene starter driften av den private skolen innenfor rammene av hjemmeundervisning. Den eneste praktiske forskjellen er at tilskuddene til skoledriften først kommer når skolen er formelt etablert. Side 10 av 42

11 Usikre Sikre Tilleggskostnader og alternative inntekter/innsparing Tabellen under gir en oversikt over kostnader som ikke er belyst ut fra kommunens bestilling til PwC. I tillegg foreslås innsparingstiltak som ikke tidligere er vurdert. KOSTNADER Kortsiktige behov Estimert Beløp Langsiktige behov Estimert Beløp Behov for innkjøp av nye skolebøker. Bygningsmessige tilpasninger for SFO. 500' ' Økte skysskostnader ' ' Kan bli betydelig Økt grunnbemanning på SFO En til to stillinger som bussvert for å følge de minste barna på kollektivtrafikken. 500' - 800' Bygningsmessige tilpasninger av mottaksskolene. Behov for gymsal på Tømmerås. Økte kostnader med forsikring for busstransport. Utvidelse av uteareal ved mottaksskolene. Kan bli betydelig Kan bli betydelig Økt behov for spesialundervisning/økt antall vedtak. Tapte skatteinntekter fra innbyggere. Bortfall i statlige overføringer for barnefamilier som flytter. Ny stilling som skolefaglig leder i administrasjonen. Ny stilling som virksomhetsleder for barnehagene. 800' ' 800' ' Alle beløp er i hele tusen kroner. Side 11 av 42

12 Usikre Sikre INNTEKTER/INNSPARINGER Kortsiktige Estimert Beløp Langsiktige Estimert Beløp Selge gamle Tangen barnehage. Selge strandtomta på Syversvollen. Salg av kommunale tomter for utbygging. Salg av kommunale eiendommmer ' Økte skatteinntekter ved tilflytting ' Økte leieinntekter fra Svelvik båthavn. Effektivisering av skolesektoren. eks felles ledelse, felles bruk av spesialkompetanse og støttelærere Felles innkjøp av skolemateriell Omstrukturering av barnehagesektoren Reduksjon tilbake til 50% ordførerstilling Reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter til 15 Avvikle leie av lokaler i Rådhuset til fordel for andre egne lokaler. Legge ned biblioteket, fordele bøkene på skolebibliotekene. Et skolebibliotek kan være hovedbibliotek Legge ned kommunetorget og overføre sentralbordfunksjonen til Drammen. Salg av kommunal skog 4 x 700' 350' 75' 350' Økte skatteinntekter ved tilflytting til byggeklare tomter i kommunen. Økte overføringer fra staten ved tilflytting av barnefamilier. Outsourcing av kommunale tjenester. Bytte ut KLP med rimeligere pensjonsordning. Bedre rutiner for oppfølging av refusjon ved sykefravær ved alle kommunens virksomheter. Tiltak for å redusere sykefraværet blant kommunalt ansatte. Økt innsats for å søke om og få tildelt statlige prosjektmidler. Effektivisering av spesialundervisning Side 12 av 42

13 Sluttkommentar FAUene erkjenner at Svelvik kommune de siste årene har kommet i en uutholdelig økonomisk situasjon. Hverken skolene eller andre virksomheter i kommunen kan skånes for kutt og innsparinger. Vi kan ikke ødelegge en kommune som har som visjon å være liten og god. Dersom barnas nærmiljøer skal raseres på den måten rådmannen foreslår, vil Svelvik ende opp med bare å være liten. Vi mener høringsnotatet om skolestruktur representerer et utilstrekkelig og til tider uriktig beslutningsgrunnlag for noe som ikke kan reverseres. Vi mener nedlegging av skoler overhodet ikke kan forsvares sett opp mot den tvilsomme netto innsparingen og store negative konsekvenser dette har for kommunen. Forslag om skolenedleggelse setter nærmiljøene opp mot hverandre, og skaper en usikkerhet som verken barn eller voksne fortjener. Rådmannens innstilling er en grov forenkling som skjuler mye av regnestykket. Vi har bevist at det ikke blir noen reell nettoinnsparing, men derimot en økning i kostnadene de første 5 årene. Fullfinansiering av skolene må innarbeides i kommunens økonomiplan. Det er barnefamiliene som sikrer inntekter til kommunen. Perioden fra forslaget ble fremmet har vært preget av ansvarsfraskrivelse fra både politikere og administrasjon, og har ført til at kommunen er blitt latterliggjort i media. Svelvik må nå satse på omdømmebygging, og politikerne og administrasjonen må jobbe sammen for å stake ut kursen videre. Engasjementet kommunens innbyggere har vist i denne saken bør utnyttes til å skape dialog og samfunnsdebatt. Vi mener at Svelvik fremdeles er en attraktiv kommune å bosette seg i for barnefamiler. Vi forventer at kommunen tilrettelegger for økt vekst og utvikling. Side 13 av 42

14 Vedlegg til høringsnotat fra FAU i Svelvikskolen Skolene er hjerter i lokalsamfunnet Berger skole Tangen skole Ebbestad skole Tømmerås skole Vedlegg - Beregning av økte kostnader ved skolenedlegging fra LUFS Vedlegg uttalelse fra eiendomsmegler MNEF Christian Ekeli Skolene er hjerter i lokalsamfunnet Ifølge Barneombudet og Barnekonvensjonens artikkel 3 forutsettes det at det ved en skolenedlegging skal være en fordel for elevene at skolen legges ned og overføres til ny skole. Kommunen skal i saker som berører barn ta hensyn til hva som er barnets beste. I konsekvensanalysen og fra kommunens side er det ikke utredet hvordan en overføring til andre skoler gir barna et like godt eller bedre tilbud. Det er heller ikke sagt noe om hvordan tilrettelegging på de evt. nye mottakerskolene skal skje. Dette vedtaket vil kreve betydelige investeringer på mottakerskolene. Barneombudet og Barnekonvensjonens artikkel 12 sier også at barn har rett til å bli hørt og deres synspunkter skal vektlegges. Kommunen skal legge opp til en prosess som inviterer barn og unge til å delta, deres synspunkter skal gjenspeiles i saksframlegget. Barna blir ved en skolenedlegging fjernet fra sitt naturlige oppvekstmiljø, det er viktig at de føler tilhørighet til skolen. Dersom dette vedtaket får gjennomslag, er det mange barn i Svelvik kommune som ikke får gå på sin nærskole. Alle barneskolene i Svelvik har kvaliteter som gjør hver enkelt skole til en viktig faktor for barna som går der og for nærmiljøet. I de følgende avsnittene har hver enkelt skole fått komme til orde med hva som er bra med nettopp deres skole. Side 14 av 42

15 Berger skole Berger skole ligger vakkert til i landlige omgivelser. Disse omgivelsene gir grobunn for læring i nærmiljøet både med hensyn til fysisk forstring, almenne fag og sosiale læringsarenaer. Vi vil påstå at Berger skole i tilegg til å ha et fantastisk nytt skolebygg også innehar et godt utemiljø som også legger opp til gode sosiale rammer og fysisk fostring. Berger Skole er en viktig kvalitet ved salg av boliger i området, men også en viktig samarbeidspartner for ulike lag og foreninger i området. Skolen ligger midt i sentrum av et av de tre tettstedene som beskrives i kommuneplanen Berger skole er kjent for sin gode SFO, Dette er et resultat av målrettet arbeid gjennom mange år. Dette har skolen vår: Et utpreget positivt elevsyn Tett og god samhandling lærer/elev, en relasjon som er essensiell for at eleven skal lykkes Ideelle gruppestørrelser, med god plass til flere Pedagogisk orientert ledelse Felles mønster for reaksjoner Pals God kontroll på atferdsvansker Allmøter ivaretar et helhetlig skolemiljø Aktiviteter på tvers av klassene, forebygger mobbing. Berger er en skole med null mobbing. Det er stor sosial trygghet mellom aldersklassene. Skolen gjør en viktig sosial oppgave i et strøk med store inntektsvariasjoner, der det er vanskelig å falle utenfor. Dette skyldes skolens nennsomme arbeid med PALS prosjektet Støttende foreldre med engasjement Et positivt voksenmiljø, som smitter på barna Stabile forutsigbare dager, lite fravær, kjente voksenpersoner Et godt, faglig bevisst og sammensveiset lærerkollegium. Nyrenovert skoler med gode tekniske løsninger, og godkjent inneklima Lavt energiforbruk Lite behov for vedlikehold Lite transportkostnader knyttet til den daglige driften. Stort engasjement og høy dugnadsånd, for eksempel ble Berger skole flyttet inn/ut på dugnad under renovering av skolen. Alt arbeid med fritidstilbud som skøyteis, fotballbane. idrettshus, fotball, friidrett, lysløype og slalombakke utføres uten støtte fra kommunen. Laveste antall barn med behov for spes.ped, Berger og Tangen skole 5,5 6 %, over 10% i Svelvik Kommune.. Fruktene av dette er et meget godt og trygt skolemiljø noe som igjen skaper trygge og gode rammer i nabolag. Barna på Berger blir sett og hørt. De får en tilhørighet som er viktig for trivsel og læring som mangler på mange skoler. Inger (virksomhetsleder) har skapt et spesielt godt og trygt miljø, sammen med ansatte, som smitter over både på elever og foreldre. Dette gjør noe med hele samfunnet på Berger. Det er en positiv utvikling som alle innbyggere på Berger ønsker å se videre resultater av i framtida. Berger skole er landets første PALS-(prosjekt)-skole og resultatene av dette kunne man se i løpet av de første årene. Vi (foreldre-lærere og elever) får et felles språk som gjør at vi kan forstå hverandre bedre. Samarbeidet mellom skole og hjem går lettere. Endringene er skapt i en periode med dårlige arbeidsforhold på en skole med nedslitte lokaler og helsefarlig inneklima. Det vil være veldig spennende å se fortsettelsen på det gode arbeidet på Berger sin "nye" skole. Side 15 av 42

16 Berger skole er klippen i tettstedet. Berger skole er en meget vellykket skole som fungerer utmerket for barn, foreldre og for nærmiljøet. Bergersamfunnet lever opp til Svelvik kommunes Visjon hver eneste dag. Liten og god er selve bildet på Bergersamfunnet. Vi er stolte av å bo her og vi er små men GODE!! Side 16 av 42

17 Tangen skole Trygghet, Trivsel og Tilhørighet på Tangen de fire T-ene som beskriver Tangen skole, hvor Tangen skole skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære! En velfungerende skole Tangen skole er en velfungerende skole på alle områder. Skolen har et godt faglig miljø, god økonomisk styring og samarbeid mellom hjem og skole. Faglig miljø Kompetente, motiverte lærere skaper et godt faglig miljø og sørger for at Tangen skole holder et godt faglig nivå. Skolen er en attraktiv arbeidsplass for lærere. Kort avstand fra Drammen åpner dørene for en bred søkermasse når lærerstillinger lyses ut. Nye lokaler, moderne hjelpemidler og ikke minst håndterbare små klasser gir de beste forutsetninger for en engasjert lærer. Dette har ført til at skolen i dag besitter en bred kompetanse innen spesialpedagogikk og har et velfungerende fagmiljø. Økonomi Skolen har god økonomisk kontroll og har holdt budsjett de siste årene. Skolen kan således ikke holdes ansvarlig for det kommunale overforbruket som har funnet sted. Områder som refusjon av sykepenger følges tett opp. Den nyrenoverte bygningsmassen bidrar til å gi forutsigbarhet i utgifter i mange år framover. Tangen skole er en av de få kommunale virksomhetene som har økonomisk forutsigbarhet. Samarbeid mellom hjem og skole Samarbeid mellom skole og hjem er en av de viktigste forutsetningene for en velfungerende grunnskole. Tangen skole holder foreldrene informert om hva som skjer på skolen. Skolen benytter bl.a. den Internettbaserte løsningen MLG som felles plattform for informasjonsutveksling mellom lærere, elever og foresatte. Tangen skole drar nytte av et sterkt foreldreengasjement, og skolens rolle som bygdas møteplass har skapt et felles eierskap blant foreldrene som tydelig kommer til syne både gjennom FAU og gjennom foreldrenes tilstedeværelse ved skolens aktiviteter. Den massive mobiliseringen mot den foreslåtte skolenedleggelsen viser hvor sterkt foreldreengasjementet på Tangen skole er. Vi, foreldrene ved Tangen skole, kjemper for å beholde en velfungerende skole. Side 17 av 42

18 Barnas skole Tangen er en oversiktlig skole. Her kjenner alle hverandre, og det skaper trygghet. Klassene er akkurat passe store, oversiktlige og her blir alle sett. Som Frida sa det da elevene på Tangen laget et tankekart (figur1) for å vise hva de liker ved skolen sin: I klasser med mange elever blir man sittende med hånda i været kjempelenge, og læreren får ikke fulgt opp leksene fordi det er for mange. I skolens time samles alle i gymsalen for å undeholde for hverandre, og da er også foreldre og besteforeldre velkomne. Skolekoret Kor'arti, sammensatt av elever på alle klassetrinn, har ofte underholdt på disse arrangementene. Musikk er viktig på Tangen. Før den store felles sommeravslutningen i skolegården, danses og synges det i mange uker, og klassene har både egne innslag og felles innslag. I fjor var temaet musikalsk lapskaus, og mange foreldre måtte smile da ungene framførte de samme sangene de selv hadde danset til som ungdommer. Etter at kommunen ikke lenger vil betale leirskolen for sjuende klasse, har femteklasseforeldrene fått ansvaret for grilling og salg av mat og kaker på dette arrangementet, og alt overskudd går til å samle inn penger til leirskoleoppholdet. Nå da det etter 30 års venting endelig blir gang og sykkelvei fra Tørkop, kan nesten alle elevene på Tangen sykle eller gå til skolen sin. På kveldene samles ungene på skolen for å klatre i lekeapparatene, skate på parkeringsplassen, eller spille ball i skolegården. I ballbingen like ved skolen, også den satt opp på dugnad, er det aktivitet både i løpet av skoledagen og ettermiddagen. Flyktningebarna som bor i Nesbygda er godt integrert på Tangen skole. Tangen skole er tilrettelagt for hørselshemmede, noe som er svært viktig for barn som har hørselshemming og bor i Tangen skoles nærmiljø. De kan også gå på nærmiljøskolen sin. Side 18 av 42

19 Skolens omgivelser Med sin unike plassering med nærhet til både fjorden og skogen kan Tangen skole by på varierende og utfordrende leke og oppholdsareal for barn og unge i bygda. Skolen har eget uteområde med lekeapparater og hinderløype. Salta ligger tett ved skolen med skøyteis på vinteren og ballspill og friidretsaktiviteter resten av året. Bingen, speidersletta, Johnsrudjordet og Stomperuddalen benyttes både sommer og vinter med varierende aktiviteter fra natursti til skiarena. På sommeren benyttes Fjordparken og sandvollyballbanen aktivt både på hverdager og helger. Nå også med eget toalett som er satt opp på dugnad av NMU. Skoleområdet benyttes av elever og øvrige innbyggere hele året både i og utenfor skoletiden. Man bruker ikke bare skolen til å være på skolen. Alt skjer jo på skolen. Skolen er bygdas identitet, vår felles møteplass. Skolen i nærmiljøet I gymsalen på skolen drives det barneidrett, det spilles volleyball og innebandy. De voksne bruker også skolen og skoleområdet, og på skøytebanen Salta er det pappabandy hele vinteren, når ikke barneidretten har ishockeytrening. Både pappaer og jenter og gutter er med der. Hvert år i mars, arrangerer nærmiljøutvalget skøytedag med musikk og gratis vafler til alle, både med og uten skøyter. Tangen Veterankorps øver på skolen hver torsdag. Veterankorpset ble forøvrig startet nettopp fordi bygdefolket gjerne ville ha korpsmusikk til 17.mai-arrangementet på skolen hvert eneste år, og det skal det fortsatt være i framtida. Mange andre arrangementer foregår på skolen. I desember tennes julegrana. Den årlige julemessa foregår samme dag, med stort oppmøte fra bygda. Også dette arrangementet kan gjennomføres ved hjelp av flittig dugnadsinnsats fra foreldregruppa. Eldretreff, NMU-møter og andre møter holdes også på skolen, og i Fjordparken like ved arrangeres det St.Hansfeiring for alle i bygda. I år er det Veterankorpset som står for dette. Konsekvenser Dersom kommunestyret går inn for rådmannens forslag og vedtar nedleggelse av Tangen skole vil bygdas hjerte forsvinne. For skolen er sentral i all aktivitet som foregår i Nesbygda. Både barn og voksne vil miste sin arena for fritidsaktiviteter og arrangementer lokalt. Det trygge oppvekstmiljøet hvor barna kan gå til skolen som de føler tilhørighet til forsvinner. De mister sin lokale forankring og rives bort fra sitt nærmiljø. Side 19 av 42

20 Ebbestad skole Organisering og ledelse Ebbestad skole er en del av virksomheten Ebbestad skole og barnehage. Skolen har 180 elever og 27 ansatte. Skoleledelsen betyr mye for læring og læringsmiljø. Rektor og den øvrige ledelsen har ansvar for å sette felles mål og inspirere til felles innsats for å nå målene og vurdere om målene er nådd. Skoleledelsen har en viktig rolle i arbeidet med å bedre kvaliteten på det faglige og pedagogiske arbeidet i skolen. Rektorene har i løpet av den senere tid også fått utvidet ansvar og myndighet, ikke minst av administrativ karakter. Referanse Kvalitet i skolen faktablad fra kunnskapsdepartementet Ebbestad skole har en ledelse som arbeider med å utvikle et helhetlig pedagogisk tilbud, konkrete tiltak og planer for å skape trivsel og unngå mobbing. Planarbeid og pedagogisk tilnærming bygger på implementering av forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer kvalitet og læring i skolehverdagen. Ebbestad skole gjennomfører trivselsundersøkelser blant ansatte, med gode resultater. Et godt arbeidsmiljø ved skolen skaper gode læringsarenaer for elevene. Trygg og glad på Ebbestad Som ledd i tydeliggjøring av skolen og barnehagens visjon som felles virksomhet; Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling, har Ebbestad skole de siste årene arbeidet med sosial læreplan for skolen. Denne planen er et av elementene i skolens arbeid og konkretisering av tiltak for å kunne oppnå nullvisjonen om mobbing. Planen inneholder følgende hovedelementer: relasjon mellom elev og lærer relasjon mellom elev og elev (hvordan være en god skolevenn) relasjon mellom elev og assistent (SFO) relasjon mellom lærer og foresatt skolestart overgang mellom barnetrinn og ungdomstrinn sikring Den sosiale læreplanen bidrar til å skape trygghet for elevene; dette i forhold til forutsigbarhet ved voksenkontakt, reaksjoner etc. Arbeidet er konkretisert gjennom års- og periodeplaner, og følges opp i praksis ved elevundersøkelser og LEF-samtaler. Dette arbeidet er i tråd med de viktigste faktorene ved skoler som lykkes i med å løfte elevene er (Skoleverket 2005, Mehlbye og Ringsmose 2004, St.meld. nr. 16 ( ). Sosial læreplan for Ebbestad skole kan leses i sin helhet på NEbbestad.pdf Kvalitet i opplæringen Kunnskapsdepartementet varsler en satsning på tidlig innsats i barneskolen for basisferdighetene. Departementet vil bidra til å rette mer oppmerksomhet, ressurser og kunnskap mot tidlig innsats: Ressurser til kommunene i forbindelse med en ny bestemmelse som skal gi kommunene ansvar for å forsterke opplæringen i lesing og regning på trinn. Dette vil innebære en 1 mrd. til flere lærere og annet fagpersonell på trinn, noe som tilsvarer 2000 flere lærere og andre fagpersoner. Styrke skolenes mulighet til å tilby god og tilpasset leseopplæring gjennom et bedre kartleggingsopplegg på trinn i grunnskolen. Side 20 av 42

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten.

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten. Sandvollan skole og barnehage Referat fra møte i referansegruppa mandag 14.3.2016, kl. 18.00. Til stede: Elever: Johan Lidbom, Lars Bragstad Rannem. Idrettslaget: Tore Fjerstad Fau skole: Lillian Stornes,

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Volden 18.04.2017 Viser til åpen høring datert 01.03.2017: Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. INNLEDNING Det framlagte høringsbrevet skaper uro i bygda.

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole.

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole. Fra: Elin Myrhvold Sendt: 19. februar 2016 14:04 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Hvorfor vi vil beholde Hagen skole.pdf «Høringsuttalelsen skolebehovsplan

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Samarbeidsutvalget ved Berger skole Rådmann Svein-V. Torgersen HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Du legger ikke ned en skole som er Velfungerende Har et godt miljø Er nyrenovert for 53 mill Har et spennende

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan (SaksID 16/723)

Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan (SaksID 16/723) Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan 2016-2019 (SaksID 16/723) Vi i FAU og SU ved Valby skole ønsker med dette å gjøre vår stemme hørt i forbindelse med rulleringen av skolebruksplanen i Larvik

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Forventninger fra foreldre.

Forventninger fra foreldre. Forventninger fra foreldre. Til Skolen: - At lærerne ønsker/skal ha underskrift på ukeplan fra foreldrene - Fysisk miljø - renhold - Når det oppdages tyveri- ta affære - Tilbakemelding fra skolen om spesielle

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Munkerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Munkerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Munkerud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse Tromsø kommune ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Muotka, Silje Karine, 15/228-5 12.01.2015 silje.muotka@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/oppgis ved

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at:

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale ved PALSkonferansen i regi av Atferdssenteret, Oslo 16. september 2010. PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling skolen Skoleelever utgjør bare

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime From: post@udir.no Sent: 23. november 2017 15:30 To: Sandnes Montessoriskole Cc: Kunnskapsdepartementet; Postmottak Hadsel kommune; Fylkesmannen i Nordland Subject: Vedtak om avslag - ny grunnskole etter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt i Kommunestyret En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt i Kommunestyret 7.04.17 En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 017-01 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Utviklingsmål

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Saksbehandler Gøril B. Lyngstad Vår dato 01.03.2017 Vår referanse 2016/427-0 Deres dato 02.12.2016 Deres referanse 16/3614 Høringssvar

Detaljer

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene POLICY BRIEF 1-2017 Skolenedleggelser i distriktene Mange norske lokalskoler opplever en nedgang i antall elever. Dette, samt andre faglige og økonomiske argumenter, brukes av de ansvarlige for skolesektoren

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring.

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Her er Fylkesmannen i Finnmark sin uttalelse: Innledning Finnmark er et fylke bestående av 19

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer