ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012"

Transkript

1 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden Senter for oppvekst Nedre Storgate 3, 3015 Drammen Telefon Foto av Ottar Hrafn Rapport av Anne Laukli

2 Forord Drammen kommune har nå i ti år hatt bofellesskap og bosatt enslige mindreårige flyktninger. Til nå har nesten 80 ungdommer vært innom et av våre etter hvert 3 bofelleskap og blitt fulgt opp av avdelingen i ettertid. I den anledningen har vi fått laget denne rapporten som stort sett bygger på ungdommenes egne erfaringer ved å bli bosatt i Drammen. Vi har satt fokus på hvordan de har opplevd å bli tatt i mot, fått omsorg og opplæring, og hvordan de ha klart seg på egen hånd etter avdelingen formelt har «sluppet» taket. Faglig sett arbeider vi etter troen på at alle vil mestre å komme seg videre og at ingen kan få en ny barndom. Våre ungdommer har hatt opplevelser og historier som vi ikke kan leve oss inn i. Det vi kan gjøre er at vi kan tilby dem en plass i et samfunn der man skal føle seg trygge og ikke trenge å tenke på frykt og flukt. Vår rolle som voksne i avdelingen er i hovedsak å gi hver enkelt et grunnlag til å kunne leve i Norge. Dette gjør vi gjennom omsorg, opplæring i å mestre dagliglivet, gjennom praktisk læring, språk, og å vise viktigheten av å få utdanning og yrkeserfaring. Vi har tro på at ungdommene tidligst mulig får en egen bolig utenfor bofellesskapene. Vi satser stort på et oppfølgingsarbeid som går ut på å være trygge voksenpersoner i deres liv, noen som de kan rådføre seg med når det dukker opp store eller små utfordringer i hverdagen. Vi tror vi har lykkes når vi ser at ungdommene holder kontakten med oss, kommer «hjem» i boligene på besøk og ber oss med på sine store merkedager i livene sine. Til daglig ser jeg de små eller store suksesshistoriene, som når en har tatt skrivekoden, når en har tatt grunnskoleeksamen, når en har skjønt skoleveien på egenhånd eller ringer for å holde en avtale. Om vi har lykkes eller ikke vil denne rapporten kunne gi noe svar på. Jeg vil rette en stor takk til de som har gjennomført prosjektet, ledet og skrevet av Anne Laukli. Oppfølgingsteamet ved Trond Syrstad, Trine Bakke og Betu Kajigi som har rekruttert og intervjuet ungdommene. Takk til Ketil Eide ved Høgskolen i Telemark som har veiledet. En stor takk til ungdommene som har delt sine opplevelser med oss. 5. november 2012, Avdelingsleder Gudmund Rype Avdeling enslige mindreårige, Senter for oppvekst, Drammen kommune 2

3 Drammens-modellen Drammen kommune startet opp sitt første bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger for 10 år siden. Drammen hadde i flere år tidligere bosatt flyktningbarn uten foreldre eller foresatte, men da enten hos slekt eller på hybler. Bystyrevedtak om å opprette bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger var på plass i Starten på arbeidet med et bokollektiv tok lang tid, særlig var det krevende å finne en egnet bolig. Det var i tillegg innført ansettelsesstopp i kommunen i slutten av Men bofellesskapet ble startet opp i desember 2002 som et midlertidig prosjekt. Det ble besluttet at ansvaret for enslige mindreårige skulle flyttes fra Introduksjonssenteret til Barneverntjenesten fra I 2004 ble Senter for oppvekst opprettet, og her ble det laget en egen avdeling for enslige mindreårige. Avdelingen utvidet tiltaket med ytterligere et bokollektiv, som i starten delte bemanning med den første boligen. Det ble etablert et hybeltiltak i sentrum med oppfølging av miljøpersonale. I 2006 ble det utarbeidet en faglig plattform i avdelingen, der hovedfokuset for oppfølgingen av barna er selvstendiggjøring. I 2008 ble ny avdelingsleder tilsatt, og avdelingen ble etablert med to døgnbemannede boliger og et hybelhus med oppfølging. I 2010 etableres et oppfølgingsteam for å følge opp de barna som flytter ut av bofellesskapene, men fortsatt trenger veiledning og hjelp til å orientere seg i samfunnet og inn i voksenlivet. I 2011 var det oppstart av det tredje bofellesskapet med døgnbemanning. Avdeling for enslige mindreårige ble i 2012 egen fagavdeling i Senter for oppvekst. Bofellesskap med døgnbemanning Oppfølging i egen bolig Selvstendig bosituasjon Avdelingen fremstår i dag som et helhetlig bo- og omsorgstiltak for barna fra bosetting til selvstendig voksentilværelse. Barna bor i kortere eller lengre tid i bofellesskap, avhengig av barnets individuelle behov for tett oppfølging, helsesituasjon og modenhet. Barna flytter videre ut på hybel eller i leilighet, der de i følges opp med råd, veiledning og økonomisk bistand fram til fylte 20 år, eventuelt 23 år. Tiltaket består av tre døgnbemannende bofellesskap, en treningsleilighet og et hybelhus, samt et oppfølgingsteam på tre ansatte som gir strukturert oppfølging av barna i egen bolig og en ansatt som følger opp barn i fosterhjem og alternative botilbud. Alle barna har et vedtak 3

4 om oppfølging etter lov om barneverntjenester, og etter fylte 18 år er dette med samtykke fra barnet. Prosjekt I perioden har omtrent 80 barn blitt bosatt i kommunen etter «Drammensmodellen». Tiden er inne for å se om modellen har fungert etter intensjonen ved en kvantitativ og kvalitativ evaluering av tiltaket og metodene som brukes. Det ble derfor laget et prosjekt for å gjøre en evaluering av bo- og omsorgstiltaket for enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet skulle foregå innenfor tidsrammen april til november 2012, slik at resultatene av evalueringen kunne presenteres i forbindelse med kommunens markering av 10-års jubileum for bofellesskapene. Det ble nedsatt en prosjektgruppe, bestående av prosjektleder sosialantropolog Anne Laukli og prosjektmedarbeidere miljøterapeut Trine Bakke, miljøterapeut Betu Kajigi og miljøarbeider Trond Syrstad. Avdelingsleder Gudmund Rype har vært prosjekteier, og ledergruppen i Senter for oppvekst har fungert som prosjektets referansegruppe. Prosjektgruppen har hatt fem møter underveis, og videre holdt jevnlig kontakt på telefon og epost gjennom prosjektperioden. Møtene har vært nyttige for å diskutere problemstillinger og å drøfte prosjektaktivitetene. Prosjekteier har informert styringsgruppen underveis. Prosjektleder har i tillegg fått råd og veiledning fra førsteamanuensis Ketil Eide ved Høgskolen i Telemark med tanke på prosjektets utforming og analyser. Første prosjektmøte ble avholdt , og rapportskrivingen ble avsluttet Problemstillingen som er formulert for prosjektet handler om barnas opplevelser av bo- og omsorgstiltaket. Hvordan har det gått med barna som har bodd i bofellesskapene gjennom de ti årene som har gått? Hvordan opplever barna oppfølgingen i bofellesskapet og over i egen bolig? Det er barna som har blitt spurt om sine opplevelser i perioden de bodde i bofellesskapet og tiden etterpå. Det har vært viktig å få frem barnas stemmer for å belyse arbeidet som gjøres i avdelingen. En bredere evaluering av bo-og omsorgstiltaket bør i tillegg omfatte en gjennomgang av de faglige grunndokumentene, intervjuer av de ansatte i avdelingen og deres samarbeidspartnere, og å se på viktige samarbeidsarenaer og hvordan de fungerer i arbeidet med barna i kommunen. Rapporten begrenses derfor til barnas fortellinger, om det barna vil fremheve fra tiden i bofelleskapene og tilbakemeldingene 4

5 barna ønsker å gi tilbake til avdelingen. Dette er viktige stemmer å lytte til. Barna er eksperter på sine egne liv og har klare forventinger til de voksne som møter dem. I en større sammenheng har prosjektet også en hensikt å bidra til mer kunnskap om arbeidet i det kommunale bo- og omsorgsarbeidet for enslige mindreårige (Eide og Broch 2010). Denne rapporten er slik et innspill til den utviklingsprosessen som pågår i kommunene for å finne de gode tiltakene og de beste løsningene for barna. I denne rapporten brukes konsekvent begrepet barn om de unge menneskene som har svart på spørreundersøkelsen og fått respondert i samtalene. Alderen varierer, noen er unge, under 18 år og nylig kommet til Drammen, andre er godt over 18 år, har fått egne barn eller er i full jobb. Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er et begrep som kategoriserer flyktningbarna til forskjell fra andre barn. Det er et begrep som i mindre grad fokuserer på barndom, utvikling og det å finne seg selv i dannelsesprosessen. Alle barna som er kontaktet i dette prosjektet har eller har hatt status som enslig mindreårig flyktning. De er bosatt som flyktninger i Drammen kommune gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) eller Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). På denne måten har barna blitt innbyggere i kommunen og Drammensere. Utvalg Det har vært bosatt 87 barn i Drammen kommune den siste ti-års perioden. 14 av barna har vært plassert hos slektninger, i fosterhjem eller direkte i egen leilighet. De er ikke inkludert i denne evalueringen. Av de 73 barna som har bodd i bofellesskap, har avdelingen kontakt med flere også etter at oppfølgingen er avsluttet. Noen barn har vi klart å spore opp med telefonnummer og epostadresse. 22 barn har ikke vært inkludert i evalueringen. Noen av disse er de aller sist bosatte barna. Andre har vi ikke klart å komme i kontakt med. Noen barn har flyttet fra kommunen like etter bosetting, og avdelingen har i liten grad å etablert en relasjon barnet. Noen av de eldste barna (bosatt de første årene) har for flere år siden tatt skrittet ut i en selvstendig voksentilværelse. Noen har sannsynligvis også flyttet ut av landet, skiftet navn eller av andre grunner ikke finnes i offentlig registre. Ketil Eide (2000) fant i undersøkelsen i 2000 at så mye som 14 % av de enslige mindreårige bosatt i antakelig flyttet ut av landet. 5

6 Grunnlaget for denne evalueringen er hentet inn gjennom både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Spørsmålene er utarbeidet i fellesskap i prosjektgruppen. Prosjektmedarbeiderne er alle tre interne ressurser fra avdelingen, og har stått for gjennomføringen av spørreundersøkelsen og samtaleintervjuene. De har utvist en stor entusiasme for prosjektet og satt av tid i en hektisk hverdag til å gjennomføre prosjektoppgavene. Det er prosjektleders vurdering og analyse av spørreundersøkelsen og samtalene som foreligger i rapporten. Dette prosjektet, evalueringen av bo- og omsorgstiltaket, ble meldt inn til Datatilsynet Anonymiteten i spørreundersøkelsen er ivaretatt ved at prosjektgruppen ikke har hatt tilgang til dataene før undersøkelsen ble lukket. Når det gjelder samtalene, så oppgis verken navn eller andre gjenkjennbare personalia i rapporten. Barna har fått informasjon om hvorfor evalueringen gjøres og hva dataene skal brukes til, både i spørreundersøkelsen og i samtale-intervjuene. Spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen ble sendt ut elektronisk på epost 9. juli til 51 nåværende og tidligere barn som har vært bosatt i perioden I liten grad benyttet barna seg av tilbudet om hjelp til praktisk gjennomføring fra prosjektmedarbeiderne. Noen trengte hjelp til å få tolket og forklart spørsmålene. Siden spørreundersøkelsen ble sendt ut midt i ferien, ble det sendt flere purringer både automatisk fra datasystemet til barnas epost, og på telefon og SMS fra prosjektmedarbeiderne. Undersøkelsen ble lukket 13. september med 34 innkomne svar. Det tilsvarer en svarprosent på 66 %. 17 barn har ikke svart. I spørreundersøkelsen ber vi barna om dagens alder, og der ser vi at det er få barn under 17 år (nylig bosatte) og det er få barn over 24 år (de tidligst bosatte) som har svart. De aller fleste barna er fra Afghanistan, men det er også flere fra Somalia, Sri Lanka og Irak. 9 nasjonaliteter er representert totalt. Av de 34 barna har seks blitt norske statsborgere. Det var fem jenter som svarte på spørreundersøkelsen. Spørsmålene var kategorisert i ulike tema, med flere underspørsmål omkring oppfølgingen fra avdelingen, arbeid, skole, bosituasjon og nettverk. Til slutt i hvert tema fikk barna et kommentarfelt, der de kunne skrive bemerkninger om de ønsket å utdype spørsmålet. Spørreundersøkelsen hadde fokus 6

7 på barnets nåsituasjon. Vi ønsket å spørre mest om hvordan barna har det i dag, for å se på hvilke områder ved barnets nåsituasjon som kunne være utfordrende eller vanskelig, og også på hvilke områder det ser ut til at det går bra og at barna opplever å ha lykkes. Mange av barna har lagt til kommentarer på flere av temaene. Samtale-intervjuer Prosjektmedarbeiderne gjennomførte samtale-intervjuer med 13 barn i etterkant av spørreundersøkelsen. Det var viktig å forsøke å få en representativitet i dette utvalget. Samtalene er gjennomført med både jenter og gutter, og barn med ulike nasjonaliteter. Til samtalene inviterte vi barn som bor i bofellesskap nå, barn som bor i egen bolig med oppfølging og barn som er voksne og ute av avdelingens oppfølging. De fleste av barna bekreftet at de også hadde svart på spørreundersøkelsen. Samtale-intervjuene skulle oppleves meningsfulle for barna å svare på. Barna skulle få utdype noe av det de hadde svart kort på i spørreundersøkelsen. Vi utarbeidet tre åpne spørsmål, som utgangspunkt for samtalene. Tanken var at barna selv skulle få styre samtalen omkring det de var opptatt av på dette tidspunktet. Hvordan har du det i dag? Hvordan skulle du ønske livet ditt var i dag? Oppfølgingen fra Drammen, hva har vært bra og hva kunne vært annerledes? Samtalene startet omkring dagens situasjon, og det de selv var mest opptatt å fortelle om, skole eller arbeid, egen bo- og helsesituasjon, og om vennskap eller andre hverdagshendelser. Ved å bevege samtalen videre fra dagens situasjon og over til framtidsdrømmer, ønsket vi at barna ville fortelle om hvordan de selv og andre har medvirket i den hverdagen de lever nå. I siste spørsmål var vi opptatt av at barna skulle reflektere omkring tiden de har eller har hatt oppfølging fra avdelingen, i bofellesskap og/eller i egen bolig. Samtale-intervjuene er gjennomført av de tre prosjektmedarbeiderne. De er ansatte i avdelingen, i oppfølgingsteamet, som mange av barna kjenner. For noen av barna er dette de viktigste voksne de har i livet sitt akkurat nå, for andre er dette én av mange hjelpere. Det kan på den ene siden være en fordel at intervjuerne vet noe om hva som er det enkelte barns spesielle behov eller situasjon, de kjenner barnets sinnstilstand og bakgrunnen for denne, og kan raskere oppfatte hva barnets budskap er. På den andre siden kan det være vanskelig for barna å skille samtalene i evalueringen fra de «vanlige» samtalene i oppfølgingen fra 7

8 avdelingen. For intervjuerne kan det også være komplisert å lytte til hva barnet vil formidle, og ikke å høre det man «alltid» hører. Medarbeiderne i oppfølgingsteamet er svært strukturert i arbeidet med barna ute i egen bolig. De er bevisste på at alle tre skal kjenne til alle barna, og barna skal ikke være avhengig av én bestemt voksen for å kunne be om hjelp eller motta veiledning. De er særlig godt egnet til å samtale med barn, og de har vært en avgjørende ressurs for å kunne gjennomføre prosjektet i denne tidsrammen. Barna har forsøkt å være konstruktive i sitt tilbakeblikk og på situasjonen de står i nå. Dialogen i samtalene mellom de voksne og barna bærer preg av åpenhet og tillit. Resultat og vurderinger Spørreundersøkelsen og samtale-intervjuene har gitt mye informasjon om barnas situasjon i dag og om deres tanker og opplevelser knyttet til oppfølgingen fra Drammen kommune. Det er valgt å systematisere informasjonen i fem tema, der både den kvantitative og den kvalitative dataen knyttes sammen; oppfølging i bo- og omsorgstiltak, nettverk, helse, skole og arbeid. Til slutt følger noen oppsummerende kommentarer og barnas anbefalinger. Oppfølging i bo- og omsorgstiltak Tidsperspektivet til barn er ofte kort. Historien bakover er sjelden lang, selv om opplevelsene kan ha vært mange, vanskelige og innholdsrike. Fremtiden er noe barna venter utålmodig på, og det er vanskelig å være tilstede her og nå. I spørreundersøkelsen ba vi barna tidfeste hvor lenge de hadde bodd i ulike faser på veien til selvstendig voksentilværelse i Drammen. Vi startet med ankomsttiden i asylmottak eller omsorgssenter. Hele 4 av 5 barn forteller at de har oppholdt seg over 6 måneder i asylmottak eller omsorgssenter før bosetting. Det betyr at ved bosetting har de aller fleste barna allerede etablert relasjoner til andre barn og til voksne, som ofte brytes i overgangen til bosetting i en kommune. En 16-årig gutt forteller i samtalen om hvordan relasjonene han etablerte på mottaket fortsatt er viktige for han etter ett år 8

9 i kommunen, og at de ofte ringer og besøker hverandre. jeg ikke stå opp, da banket de på døra mi. Det var bra. Dette var noen ganger, ikke hver dag.» Gutt 18 år Barna forteller mye positivt om bofelleskapet, om møtet med de voksne og om veiledningen de fikk. «Følte meg godt mottatt, som i en familie. Kunne ringe kontaktpersonen for å få hjelp. Ikke bare økonomisk, men også emosjonelt.» Gutt 25 år De fleste av barna, 9 av 10, oppgir at de var år ved bosetting. Dette samsvarer med kommunens prioritering og tiltaksretting mot eldre barn, ved å fokusere på oppfølgingen ut i egen bolig. I spørreundersøkelsen registrerte barna hvor lenge de hadde bodd i bofellesskapet. 4 av 10 har bodd i bofellesskapet i ½-1 år. 1 av 10 har bodd mer enn 2 år i bofellesskap. «Lærte mye norsk i bofellesskapet, lærte om norsk kultur og samfunn. Bruker det i dag til å fortelle til mine venner om hvordan det norske systemet fungerer.» Gutt 24 år Neste fase er overgangen til egen bolig. Mange forteller at dette er vanskelig, slitsomt «Bodde 9 måneder i bofellesskap. Fikk god hjelp, masse ting de hjelper meg med. Mat, lage mat, alt. Vasking.( ) Noen ganger kunne og en krevende prosess. Et barn på 18 år som er på vei ut av bofellesskap og over i egen bolig sier: «De mennene som jobber er mye stresset, så det å flytte har vært ganske stressende. Kjempestress for meg.» 9

10 I spørreundersøkelsen registrerte barna hvor lenge de hadde fått oppfølging fra avdelingen. Oppfølging ble definert som «hjelp fra barnevernet (økonomisk støtte og/eller råd og veiledning)». ytterligere tiltak. I samtalene er det flere barn som forteller om ønsket om og behovet for å være økonomisk selvhjulpen. Dette kan forklare noe omkring hvorfor så mange oppgir at de klarer seg selv når de fyller 18 og 20 år. De ansatte forteller om at flere barn nok oppfatter at de ikke har oppfølging når de ikke mottar økonomisk støtte, men kun råd og veiledning. Nesten halvparten av barna oppgir i spørreundersøkelsen at de har fått oppfølging i egen bolig i 1-2 år etter at de flyttet ut av bofellesskapet. I samtalene er det mange barn som snakker om at de var godt forberedt på alenelivet i tiden etter bofellesskapet. Flere barn forteller om at de lærte å lage mat, de forsto at lekser var viktig og lignende oppgaver i hverdagen. Likevel forteller flere av barna om at det er en vanskelig overgang fra det å bo sammen til det å bo alene. «Jeg skal snart flytte til en ny leilighet. Jeg var veldig bekymret for ikke å få tak i leilighet. Det var en periode hvor jeg nesten mistet hode og klarte ikke tenke på noe annet. Det var vanskelig å skaffe seg den alene.» Gutt 19 år I spørreundersøkelsen ser vi en klar endring i bosituasjon ved 18 år og ved 20 år. 1 av 3 sier de har takket nei til videre oppfølging fra barnevernet etter fylte 18 år. Ved fylte 20 år er det også en tredjedel som takker nei til «Dere (oppfølgingsteamet) er tilgjengelige når jeg trenger å snakke med dere. ( ) Jeg har fått gode råd i forhold til skole derfor går det veldig bra med meg på videregående skole. ( ) Penger er også viktig. Det hjelper ikke bare med samtaler når lommeboka er tom.» Gutt 19 år Barna opplever at de voksne gir råd og er gode hjelpere i prosessen med å flytte for seg selv. Men likevel uttrykker de at er det tungt at ansvaret ligger hos dem selv. De ansatte er på sin side tydelige overfor barna at de selv må ta initiativ og vise at de er i stand til å klare seg selv. 10

11 de slår seg til ro og planlegger fremtiden her i Norge. Samtidig svarer 1 av 10 at de er uten fast bolig. I samtalene er det flere barn som forteller at de i perioder bor eller har bodd hos slektninger eller venner. I samtalene er det flere barn som tar opp det å være økonomisk uavhengig av det offentlige. Det er flere spørsmål i spørreundersøkelsen om barnas bosituasjon. 9 av 10 barn sier at de fortsatt bor i Drammen. 1 av 10 svarer at de eier egen bolig. Dette er et positivt tegn på at «Nå er jeg i gang med å kjøpe meg en liten leilighet for pengene jeg sparte. Jeg har ikke kjøpt den, men lagt inn bud.» Gutt 19 år Nettverk Halvparten av de som har svart på spørreundersøkelsen sier at de bor alene. Nesten 1 av 4 forteller at de bor sammen med egen familie. Det er flere som har fått barn i ung alder, og på denne måten har de skapt sin egen familie her i landet. «Jeg er fornøyd med livet mitt nå. Slik var det ikke når jeg flyttet i egen leilighet, fordi det var for meg første gang i livet mitt at jeg måtte bo alene. ( ) Det var kjedelig. ( ) Jeg trivdes i bofellesskap og ønsket ikke å flytte ut. Jeg ble på en måte tvunget til å flytte. ( ) Jeg har fått og får den hjelpen jeg har behov for. Mange gode samtaler og råd.» Gutt 19 år Ungkul-undersøkelsen (Oppedal 2011) har dokumentert mangelen på nettverk og behovet for voksenkontakt for enslige mindreårige flyktninger. I spørreundersøkelsen har vi derfor hatt flere spørsmål omkring dette. De aller fleste forteller om venner fra egen folkegruppe eller nasjonalitet som de bor sammen med, som de går på skole med eller som de driver fritidsaktiviteter med. Bare 5 % svarer at de ikke har det. En jente forteller i samtalen at det er vanskelig å ha kontakt med andre jenter fra samme 11

12 nasjonalitet. Hun forteller at hun blir snakket om av de andre, ikke alltid positivt. Hun opplever dette som så ubehagelig at hun vegrer seg for å gå til skolen eller å gå ut av klasserommet i friminutt. Hun forklarer dette med at hun er annerledes enn de andre, i utseende og klesstil. Hun håper at alt skal bli bedre, at det bare vil ta litt tid. De aller fleste, 9 av 10 barn, svarer at de har norske venner. Men det er få kommentarer som sier noe om hvem de norske vennene er, om det er nære, fortrolige venner de deler alt med, om det er skole- eller arbeidskamerater, eller bare bekjente fra oppgangen eller treningssenteret? Flere barn forteller i samtalene at de mangler arenaer for å møte norske jevnaldrende, de går både på skole og bor sammen med andre utlendinger. «Jeg har ingen norsk klassekamerat» forteller en gutt på 19 år, som i flere år har gått på skole med bare utlendinger. Men de kjenner noen norske, ofte når de kommer på videregående skole, men vil ikke definere dem som venner. «Jeg har noen kjente norske gjennom skole og jobb, men de er egentlig ikke venner. Vi gjør ingenting sammen privat. Det er bare i jobb eller skolesammenheng at vi møtes,» forteller en annen gutt på 19 år. I samtalene fortalte flere av barna om hvor fint det var å bo i bofellesskap når de tenkte tilbake på det i dag. «Voksne i bofellesskap viktige for meg,» sier en 16 år gammel gutt. Noen få sier at det var vanskelig å bo sammen med mange andre. For mange var det å ha voksne og andre barn rundt seg hele tiden først verdsatt når de hadde flyttet for seg selv og kjent på ensomheten og stillheten. «I bolig ble jeg kjent med mange. Noen er mer viktig enn andre. Det er viktig.» Gutt 18 år En gutt på 19 år beskriver vanskelighetene med å starte på nytt: «Jeg trodde det skulle være enkelt å skaffe seg venner eller gode venner men det var ikke det.» En jente på 18 år forteller at «norske venner kan jeg bli venner med. For meg er det samme hvilken nasjonalitet de har. Om de er norske eller fra (eget hjemland). Har ingen nå.» En annen jente på 18 år konstaterer at «det tar tid å ha venner». I spørreundersøkelsen spør vi om barna har noen voksne som står de nær, som ikke arbeider i avdelingen. Å stå deg nær ble definert som «venner du kan dele gleder og sorger med, og kan være gode venner, foreldre til venner, nabo, lærer eller andre». 4 av 10 svarer at de ikke har andre voksne enn de som jobber i avdelingen. 12

13 «Jeg har en norsk familie som jeg besøker noen dager i uka eller i helgene. Jeg er sammen med dem på aktiviteter eller spise middag og prate litt gjøre ting sammen. ( ) Det var nyttig å ha den familie i nærheten. Jeg skulle ønske at alle ungdom får slike sjanser. Du blir bedre kjent med måten norske familier lever.» Gutt 19 år «Jeg er voksen selv» svarte et barn i spørreundersøkelsen. Det at under halvparten av barna svarer at de har nære voksne, kan handle om en forståelse av at det bare er nødvendig når du er et barn, og ikke når du bor for deg selv og klarer deg selv. Bevissthet hos de ansatte om at det må etableres andre typer sikkerhetsnett for barna er helt nødvendig. Etter hvert som barna blir litt kjent og finner sine interessefelt, kan de ansatte være mer bevisst på å hjelpe barnet til å bygge nettverk utenfor avdelingen. «Ønsker å møte familien min igjen» svarte et barn i spørreundersøkelsen. Det er overraskende få av barna som i samtalen tar opp savnet etter familien og hjemlandet, til tross for at vi kjenner til at mange har holdt på i lengre tid med enten familiegjenforening eller oppsporing. Kan det være at det er for vanskelig å snakke om, eller at det oppleves som en sak de ansatte i avdelingen ikke kan hjelpe til med? Helse I spørreundersøkelsen hadde vi bare ett helserelatert spørsmål, formulert helt åpent. Dette var for å gi barna en mulighet til selv å definere egen helsesituasjon, somatisk og/eller fysisk helse. «Helsa er meget bra, er ikke syk. Sover godt, tenker positivt. Fikk mye hjelp til de (helse)- problemer jeg hadde den gangen.» Gutt 26 år 13

14 Det er 85 % som svarer at de har en god helsesituasjon i dag. Flere av barna forteller i samtalen om at de har hatt helseproblemer tidligere, både omfattende fysiske plager og depresjon og andre psykiske plager. Videre forklarer de at de føler seg mye bedre nå enn før. «God hjelp i huset. (Navn) har hjulpet meg så mye. Jeg var litt deprimert, bare tenker. Når jeg snakker med (navn), hjelpe meg. Ikke så lett å snakke med andre voksne. (Navn) er så hyggelig og snill, har vært en viktig person. ( ) De (voksne) må vite at jeg savner familien veldig, blir vant til det. ( ) Normalt å savne familien.» Jente 18 år hvor ofte de er hos legen og hvor friske eller syke de er. Barna er opptatt av at de kom til Norge for å få fred og at de nå opplever trygghet. «Jeg hadde ingen annen drøm enn å leve i trygghet. Å gå på skole eller å tjene penger var ikke noe jeg var opptatt av. Jeg hadde ingen andre forventinger enn å leve i fred.» Gutt 19 år De forteller også at de får hjelp fra de ansatte i avdelingen, til å håndtere sorg og smerte og til å finne motivasjon i hverdagen. «Det har vært positivt å komme tilbake på torsdager for å spise og prate sammen, noe jeg har gjort ganske ofte. Ga meg energi for å stå på videre.» Gutt 25 år «Jeg har vært litt dårlig med helse noen ganger, jeg fikk mye hjelp fra de som jobber i kommunen, men jeg måtte noen ganger betale til lege selv og ble ikke helt frisk igjen!» Denne kommentaren fra spørreundersøkelsen henviser direkte til sammenhengen mellom de ansatte i avdelingen, økonomistyring og helsesituasjon. I kommentarfeltet i spørreundersøkelsen og også i samtalene satte flere av barna en sammenheng mellom Men for noen er det tydelig at dette også skaper nye utfordringer. Livet er blitt forutsigbart og rutinepreget, og kan være vanskelig å håndtere i starten, særlig når de har flyttet ut fra bofellesskapet og inn i egen bolig, som denne gutten på 18 år forteller: 14

15 «Kjedelig, går på skole, er hjemme, lekser, sitter hjemme. Kjedelig. Vil være opptatt med noe. Fritid: Går med venner, sitter hjemme og slapper av, kjedelig for meg. Kjeder meg mye.» Skole «Det å fortsette på skolen er mitt største ønske» svarte et barn i spørreundersøkelsen. Skolen, lekser og høyere utdanning er noe nesten alle barna er opptatt av. I spørreundersøkelsen svarte 9 av 10 barn at de ønsker å gå mer på skole. vanskeligere. Det er derfor jeg valgt bevisst å sette skolen foran fotball.» Gutt 19 år Barna er svært reflekterte om hvorfor de ønsker å prioritere skolen. Dette gjenspeiler «Når jeg fikk oppholdstillatelse i Norge begynte jeg å drømme om å bli en profesjonell fotballspiller. Dette fordi jeg drev med fotball hele livet mitt. I forhold til skole visste jeg ikke hva jeg skulle jobbe med. Jeg hadde ingen utdanning og ingen arbeidserfaring.( ) Som sagt ble jeg ikke profesjonell fotballspiller som jeg drømte om. Grunnen til det er skole. Jeg mener at skole er viktigere enn å spille fotball. Skulle jeg vært fotballspiller burde jeg ha hatt utdanning ved siden av fordi man vet aldri hva som kan skje på banen. Tenk hvis man får en alvorlig skade og ikke kunne fortsette som fotballspiller. Uten utdanning kan livet bli enda også avdelingens og de ansattes holdning til at skole og grunnutdannelse er viktig. Leksehjelp er en prioritert oppgave, særlig i bofellesskapene. Drammen kommune har også et tilrettelagt eksamensrettet grunnskoleløp for elever i alderen år, som også gjør det mer motiverende å møte opp og å gjennomføre. De aller fleste barna svarer på spørreundersøkelsen at de har tatt grunnskoleeksamen eller går på grunnskolen nå. 15

16 være eldre enn alle de andre elever, da blir enda vanskeligere når man blir enda eldre!! Det er sånn framtiden vår blir ødelagt!!» (kommentar i spørreundersøkelsen) Noen av barna problematiserer imidlertid prioriteringen mellom det å gå på skole og det I spørreundersøkelsen svarer 3 av 4 barn at de går på eller har gjennomført videregående skole. Barna er ofte eldre enn medelevene i videregående skole. De begynner ofte senere fordi grunnskoleløpet skal gjøres etter grunnskolealder. Barna kan også bruke lengre tid i videregående skole enn andre elever, enten fordi de får ekstra år som minoritetsspråklige eller at de avbryter for å jobbe. å tjene egne penger. De ønsker i enda sterkere grad at de ansatte skal hjelpe og motivere barnet til å gjennomføre skolegangen. «Ansatte i bolig bør hjelpe ungdommer mer med leksehjelp enn det de gjorde.» Gutt 19 år «Jeg går fortsatt på skole, men skole er vanskelig. Det er mye jobbing. Mitt mål var å gå på universitetet, men har brukt lang tid 6 år hittil.» Gutt 24 år Et barn kommenterer i spørreundersøkelsen at det er vanskelig å gå tilbake til skolen når du først har begynt å jobbe. «Det er vanskelig å ikke få hjelp når man studerer eller når man ikke har jobb. Bedre å la folk få seg jobb og blir bedre kjent på samfunnet og deretter la dem ut i samfunnet, mange slutter på skolen pga av det, og finner seg jobb for å kunne leve i det samfunnet, og kunne komme tilbake på skolen blir noe enda mer vanskelig for vi som står bak alle nordmenn på den tiden, det er vanskelig å I spørreundersøkelsen er det ingen som har svart at de går på høyskole. Men avdelingen bekrefter at ved skolestart i år er det et barn som har begynt sitt høyskolestudium. Det flere av barna uttrykker i samtalen er ønsket om utdanning utover videregående skole, 16

17 særlig rettet mot en spesifikk yrkesutøvelse. For noen har det vært praktiske og økonomiske hindringer på veien. «Akkurat nå er jeg jobbsøker. Var ferdig i læra i Jeg tenker på utdannelse kunne tatt påbygg som læreren på Introsenteret rådet meg til. ( ) Men jeg tenkte mest på å komme ut i jobb. Er fornøyd meg fagbrev i bunn, kommer til å søke høyskole neste år. ( ) Hvis det er noe jeg kunne tenke meg annerledes, måtte det være å være i tiltaket til man fyller 23 år. Da hadde jeg tatt påbygg, uten å måtte tenke på økonomi.» Gutt 25 år Arbeid «Jeg skal, vil å finne ny jobb, jeg liker å jobbe» svarte et barn i spørreundersøkelsen. Lignende svar som dette er det mange av barna som svarer både i spørreundersøkelsens kommentarfelt og i samtalene. Det at svært mange, 7 av 10 barn, har hatt en deltidsjobb, og tidlig får en forbindelse til arbeidslivet, lærer reglene og kodene på en arbeidsplass, og ikke minst den viktige språktreningen ser ut til å være avgjørende for den positive holdningen hos barna. ikke. Flere barn skriver at de liker å jobbe med mennesker. En har allerede funnet drømmejobben og en vil bli lottomillionær! 3 av 10 barn svarer i spørreundersøkelsen at de har eller har hatt en fulltidsjobb. Det at tallet er lavt, må sees i sammenheng med at svært mange av barna fortsatt har skole som hovedsysselsetting. «Økonomien bekymrer meg veldig mye. Jeg går og tenker på det hele tiden og blir mindre konsentrert på skolen. Jeg tenker på husleie, mat, klær osv. Jeg vil ikke til NAV. I går fikk jeg hjelp fra oppfølgingsteamet til å starte på praksis et sted. Nå håper jeg at jeg skal få jobb der snart.» Gutt 19 år Avdelingen avslutter hovedsakelig økonomisk bistand når barna fyller 20 år, og overfører de I spørreundersøkelsen har barna blitt bedt om å si noe om hva som er drømmejobben. De aller fleste skriver helt konkrete yrker, som ingeniør, lærer eller håndverker. Noen vet som har videre behov til NAV. Mange kan klare seg på stipend og en deltidsjobb, men 1 av 3 barn svarer at de har mottatt økonomisk støtte fra NAV. Barna er opptatt av egen inntekt, økonomistyring og det å være 17

18 økonomisk selvhjulpen. Noen er veldig lettet over at inntekten dekker utgiftene, mens andre er fortvilet fordi de ikke har fått det til. «Jeg angrer veldig mye for å ikke ha tatt rådet deres om sparing på alvor. Dere rådet meg om å spare, men jeg brukte penger på unødvendige ting. Nå har jeg ingenting og vet ikke hva som skal skje. Dette er min egen skyld, ikke deres. ( ) Råd er viktig.» Gutt 19 år «Når det gjelder økonomi går det kjempebra får spart litt. Pleier å ringe familien (i hjemlandet) for å spørre om det er noe de trenger.» Gutt 26 år. Det å kunne hjelpe familien økonomisk er noe som få av barna tar opp i samtalene. Men de ansatte i avdelingen har erfaring med at mange av barna er opptatt av å kunne sende penger hjem, særlig ved høytider eller ved alvorlig sykdom i familien. Konkluderende kommentarer Målet med denne evalueringen var å finne ut hva barna tenker om bo- og omsorgstiltaket og hvordan det går med barna etter at oppfølgingen av avsluttet fra avdelingen? Det viste seg at de barna som hadde mest avstand tilbake til tiden med oppfølging, også har vært de som kunne reflektere mest omkring den tiden, om seg selv og om hvilke behov de hadde den gang. De yngste barna, og som har flyttet til kommunen i løpet av det siste året, har i mindre grad reflektert omkring situasjonen om hva som kunne vært annerledes. De er opptatt av behov her og nå: Mer lommepenger, bedre mat, større klesbudsjett. Samtalene med de yngre har også her vært mer komplisert fordi det har vært nødvendig å bruke tolk. Det er vanskeligere å fange opp nyansene hos de barna som har et lavt ordforråd på norsk, også ved bruk av tolk. Over halvparten av barna som svarte på spørreundersøkelsen er over 20 år, og mange av dem er over i det avdelingen kaller en selvstendig botilværelse, der de klarer seg selv. Det samme inntrykket gir de voksne barna som har deltatt i samtalene. De viser til at de har fullført et skoleløp, at de har blitt håndverker eller er på vei mot et yrke de ønsker seg. Mange har nære venner og noen har funnet igjen familiemedlemmer de hadde mistet kontakten med. Noen har etablert seg med en partner og noen også med barn. Mange forsørger seg selv, enten med arbeidsinntekt eller studiestipend eller en kombinasjon. 18

19 I mindre grad har barna fortalt om det som er vanskelig for dem i dag, som at de ikke får den skoleplassen de ønsker, at de har økonomiske vanskeligheter, at det er vanskelig å få jobb, at de er mye alene, og at de savner fellesskapet fra hjemlandet. Kanskje er det i respekt og takknemlighet overfor de ansatte i avdelingen? Mange av barna har vektlagt at de i tiden med oppfølging i bofellesskap og i egen bolig fikk kunnskap om det norske samfunnet, språkforståelse og praktiske gjøremål, som matlaging og husholdningsbudsjett. Dette er kunnskaper de verdsetter høyt i dag, og som de fremhever som tryggheten i hverdagen nå. med hjelpen de får eller har fått fra avdelingen. «Jeg snakker med mange ungdommer som sier at de er veldig fornøyde med hjelpen fra Drammen kommune. De sier det ikke mens de er hos dere. Men når de er ferdige hos dere så ser de hvor viktige dere har vært for dem.» Gutt 19 år Det går igjen at i bofelleskapet hadde de mange venner, mens når de flyttet ut var de veldig alene. Det at barna har et nettverk i bofelleskapet bestående av de andre barna og de voksne ansatte er bra, men er det tilstrekkelig? Hvordan kan det etableres nye nettverk, som også består utenfor avdelingen? Noen av tilbakemeldingene fra barna kan forstås slik at de i større grad er tilskuere, og ikke deltakere i samfunnet. Det bør arbeides mer målrettet mot arenaer der barna kan møte jevnaldrende og etablere bånd, i videregående skole, på arbeidsplassen og i fritidsaktivitetene. Barnas historier handler ofte om de ansatte Til sist i spørreundersøkelsen var det et åpent kommentarfelt der barna kunne skrive inn det de ønsket å fortelle om tiden i bofelleskapet og oppfølgingen når de flyttet ut i egen leilighet etterpå. Mange av barna utrykker at de har det og har hatt det veldig bra i bofelleskapet og på vei ut i voksenlivet. Noen er mer kritiske. 85 % svarer at de er fornøyd som en positiv faktor i starten av livet i Drammen. Mange av barna uttrykker en stor takknemlighet overfor de voksne som veiledere og tilgjengelige ressurspersoner. Tilbakemeldingene fra barna viser at i stor grad klarer avdelingen å ivareta hvert enkelt barns individuelle behov for veiledning og bistand. Noen barn sier imidlertid at de var triste og at den første tiden var vanskelig. Enkelte barn forteller at de voksne ikke forsto 19

20 deres behov. Noen sier at overgangen ut i egen bolig var slitsom, med mange praktiske utfordringer og til det å være helt alene. De savnet å være bedre forberedt. Det er viktig at tiltaket fremmer hvert enkelt barns vekst og utvikling, også de som i utgangspunktet ikke er tilgjengelig for råd og veiledning. Mange av barna takker for at de har blitt spurt om hva de mener og at de har fått lov å delta i evalueringen. Noen beklager i samtalen at de ikke har kunnet gi forslag til forbedringer. «Takk for meg» har et barn svart til slutt i spørreundersøkelsen. Barnas konkrete råd om tiltak de har vært fornøyd med eller tiltak de savnet er samlet i figuren ved siden. leksehjelp etablere venne-nettverk aktiviteter for å bli kjent med norske jevnaldrende forståelse for savn av familien motivasjon til skolegang og lekselesing tilgjengelige voksne besøksfamilier oppfølging i egen bolig praksisplass Litteratur Brit Oppedal mfl Etter bosettingen: Psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som Enslige Mindreårige Asylsøkere. Folkehelseinstituttet. Ketil Eide og Tuva Broch Enslige mindreårige flyktninger: kunnskapsstatus og forskningsmessige utfordringer. RBup øst og sør. Ketil Eide Barn i bevegelse. Om oppvekst og levekår for enslige mindreårige flyktninger. Høgskolen i Telemark. 20

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer