Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund"

Transkript

1 Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

2

3 Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Fafo-rapport 2012:40

4 Fafo 2012 ISBN (papirutgave) ISBN (nettutgave) ISSN Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord Innledning, problemstillinger og metode Hvorfor sette søkelyset på arbeidsplasstillitsvalgte? Problemstillinger Metode Rapportens oppbygging Hvorfor tillitsvalgt? Hvem er de tillitsvalgte? Hvorfor tillitsvalgt? Rollen som tillitsvalgt trivsel og utfordringer Oppsummering Klubbene og de tillitsvalgtes arbeidsoppgaver Aktiviteter i klubben og kontakt med medlemmene Rekruttering av nye tillitsvalgte Hvilke saker jobber klubbene og de tillitsvalgte med? Verving og organisasjonskonkurranse Oppsummering Forholdet til arbeidsgiver og ledere Hva sier avtaleverket? Hvem deltar og har de innflytelse? Respekt for rollen Tillitsvalgtes muligheter til å skjøtte sitt verv «Alt henger sammen med alt» Oppsummering Skolering, kontakt og støtte Behov for opplæring Kurs, skolering og utbytte Vanskelige saker og behov for hjelp Viktige tiltak for å styrke de tillitsvalgte lokalt Oppsummering

6 6 Avslutning og konklusjoner Ønsker for framtida Tillitsvalgtes hverdag Utfordringer for lokalt og sentralt nivå Referanser Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte (TV) på klubbnivå i LO

7 Forord Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal verve medlemmer, som skal ivareta medlemmenes interesser og som inngår som part i samarbeidet med arbeidsgiver på virksomhetsnivå. I denne rapporten undersøker vi hvordan det er å være tillitsvalgt i et LO-forbund i Norge. Det er de lokale tillitsvalgte som representerer forbundene og medlemmene på arbeidsplassene, og som ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. I den norske modellen spiller denne typen tillitsvalgte en sentral rolle. Saker skal så langt som mulig løses i virksomhetene, noe som også ligger til grunn i avtaleverket. Tillitsvalgte på lokalt nivå kjenner medlemmene, bedriften og arbeidsgiver og kan bidra til løsninger som ivaretar både medlemmene og virksomheten. Informasjon om de tillitsvalgtes hverdag, deres utfordringer og behov er derfor viktig for forbundsnivået og for LO. I denne rapporten undersøker vi dette ved hjelp av intervjuer med rundt 50 tillitsvalgte og ved hjelp av en spørreundersøkelse besvart av tillitsvalgte fra seks forbund. Rapporten består av seks ulike kapitler, og med unntak av innledningskapittelet avsluttes samtlige med en punktvis opplisting av de viktigste funnene. Kapittel 6 inneholder også en oppsummering av funnene. Dette prosjektet og denne rapporten har vært gjennomførbart fordi tillitsvalgte på ulike nivåer har besvart spørreundersøkelsen og velvillig stilte opp til intervju med oss tusen takk for at dere tok dere tid til å delta i undersøkelsen. Prosjektet har imidlertid vært avhengig av flere gode hjelpere. Tillitsvalgte og ansatte på forbundsnivå i Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund og Norsk Tjenestemannslag har gitt oss tilgang på e-postadresser og kontaktinformasjon til tillitsvalgte fra ulike kanter av landet. En stor takk rettes derfor til dere. Vi skylder også Gerd Kristiansen, Ståle Dokken og Onur Safak Johansen i LO en takk ikke minst fordi LO har finansiert dette prosjektet som det har vært svært interessant å arbeide med, og for god hjelp og innspill underveis. På Fafo har Hedda Flatø og Øyvind Berge gjennomført informantintervjuer for oss. Øyvind Berge har også gjort en stor jobb i utformingen og tilretteleggingen av den webbaserte spørreundersøkelsen. Tom Erik Vennesland har transkribert informant intervjuer. Anne Mette Ødegård har kommentert og kvalitetssikret innholdet i rapporten. 5

8 Tusen takk til dere alle! Sist men ikke minst skal publikasjonsavdelingen på Fafo takkes, fordi de som alltid bidrar til å gjøre rapportene ferdigstilte og mer leservennlige! Oslo, juni 2012 Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad 6

9 1 Innledning, problemstillinger og metode Hvordan er det å være tillitsvalgt i et LO-forbund i Norge? I en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot den norske arbeidslivsmodellen, er dette et interessant og viktig spørsmål. Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser, og inngå som part i samarbeidet med arbeidsgiver lokalt, og som skal verve nye medlemmer til fagbevegelsen. Samtidig skal de fleste av disse kombinere oppgavene som tillitsvalgt med sine ordinære arbeidsoppgaver. Hvorvidt dette oppfattes som lett eller vanskelig, har blant annet sammenheng med arbeidsgivernes innstilling og tilrettelegging. Arbeidsgivernes innstilling spenner vidt, fra virksomheter der partssamarbeidet sitter «i veggene», til bedrifter der de tillitsvalgte opplever at de motarbeides av arbeidsgiver. For å kunne utføre oppgavene som tillitsvalgt kreves også opplæring og skolering, at nødvendig informasjon er forståelig og lett tilgjengelig, og at forbundet og LO kan bistå når sakene blir vanskelige. Denne undersøkelsen omfatter tillitsvalgte fra seks forbund i LO. Vi har intervjuet tillitsvalgte om arbeidsoppgaver og trivsel, og har supplert intervjuene med en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i de samme forbundene. 1.1 Hvorfor sette søkelyset på arbeidsplasstillitsvalgte? Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge situasjonen for tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Saker skal så langt som mulig løses i virksomhetene, noe som også ligger til grunn i avtaleverket. Tillitsvalgte på lokalt nivå kjenner medlemmene, bedriften og arbeidsgiver og kan bidra til løsninger som ivaretar både medlemmene og virksomheten. Medbestemmelsesordningene bygger på tanken om at tillitsvalgtes synspunkter og innvendinger skal bli hørt, og at de tillitsvalgte skal bidra aktivt til gode løsninger i små og store saker for å utvikle virksomheten i positiv retning. Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres i store deler av norsk arbeidsliv. Her kommer partene i all hovedsak til enighet om nye avtaler, og det er sjelden at forhandlingene krever at man søker hjelp fra organisasjonene på sentralt nivå. Forbundets ansatte eller tillitsvalgte på sentralt 7

10 nivå kan ikke gå inn å overta oppgavene som en arbeidsplasstillitvalgt har i henhold til hovedavtalene eller tariffavtalene. Arbeidsplassens sentrale rolle i det organiserte arbeidslivet innebærer også at klubbene er den viktigste møteplassen for medlemmene. Aktive klubber gir medlemmene mulighet til å komme med innspill til saker de tillitsvalgte arbeider med eller bør ta opp. For de fleste organiserte vil klubben være den grunnleggende arenaen for deltakelse i eget forbund. Tillitsvalgte i klubber som er lite aktive risikerer færre innspill og mindre støtte fra medlemmene. Klubbene og deres tillitsvalgte har også en sentral oppgave når det gjelder verving av nye medlemmer. Få av LO-forbundenes medlemmer er organisert før de kommer ut i arbeidslivet, slik som eksempelvis er tilfelle for sykepleierne og studenter ved læreskoleutdanningene som gjerne tegner studentmedlem skap i løpet av studietiden. En sentral oppgave for forbundene og LO er å legge til rette for at de tillitsvalgte på arbeidsplassene settes i stand til å utøve sine verv og ivareta medlemmenes oppgaver på en best mulig måte. Fagbevegelsen legger stor vekt på skoleringsaktivitet, det vil si kurs og andre former for opplæring. Samtidig har forbundene et stort antall tillitsvalgte. Om lag 12 prosent av LO-medlemmene oppgir at de har verv i sitt fagforbund eller fagforening (Nergaard & Stokke 2010). Med dette som utgangspunkt kan man anslå antall tillitsvalgte i LO-systemet til i overkant av Mange vil til en hver tid være ganske nyvalgte. Selv om dette tallet omfatter alle typer verv inkludert de minst krevende står forbundene og LO ovenfor store oppgaver når det gjelder opplæring, både grunnleggende skolering, videregående tillitsvalgtopplæring og ulike former for oppdatering av kunnskapen. I tillegg skal forbundene og LO sørge for at tillitsvalgte raskt finner nødvendig informasjon, og at de får råd og støtte i saker som den tillitsvalgte ikke kan håndtere alene. Den norske arbeidslivsmodellen med sin vektlegging av lokalt tillitsvalgtes rolle er avhengig av at kommunikasjonslinjene mellom sentralt og lokalt nivå er gode. 1.2 Problemstillinger Denne rapporten er bygd opp rundt fire hovedproblemstillinger. Problemstillingene har blitt belyst både i den kvalitative og den kvantitative datainnsamlingen. 1 Hvem er de tillitsvalgte og hvordan trives de med rollen? Hvordan og hvorfor tar et menig medlem på seg vervet som tillitsvalgt? Det er stor variasjon i svarene. Noen ble tillitsvalgt fordi de møtte opp på akkurat det møtet eller fordi de hadde synspunkter i akkurat den saken. De havnet der fordi de markerte seg som aktive i en ellers ganske passiv medlemsmasse. Andre har hatt et ønske om å bli tillitsvalgt fordi de er interessert i fagforeningsarbeid. Atter andre ble presset til å si ja 8

11 fordi ingen andre ville. Vi spør også om de tillitsvalgte trives i vervet, og hva som gjør at det er givende å være tillitsvalgt, og hva som er utfordringene. 2 Hva kjennetegner arbeidet i klubben og hva bruker tillitsvalgte tid på? Det kan være krevende å vekke interesse for fagforeningsarbeid i en hektisk hverdag, der mange sliter med å få kabalen med jobb, familie og fritid til å gå opp. Vi har derfor spurt om hva som foregår av aktiviteter på klubb- eller arbeidsplassnivå, og i hvilken grad medlemmene er interesserte i å delta på medlemsmøter? Er det spesielle grep som får medlemmene til å komme på møtene? Og hvor lett eller vanskelig er det å få nye tillitsvalgte på plass når det trengs? Vi ser også på hvilke oppgaver tillitsvalgte bruker tid på, og om det er noen oppgaver som er mer krevende enn andre. De tillitsvalgte som er omfattet av denne undersøkelsen, kommer fra klubber eller arbeidsplasser med varierende størrelse, organisasjonsgrad og konkurranse fra andre organisasjoner. Noen tillitsvalgte kan skilte med en organisasjonsgrad nær 100 prosent Andre har mellom 20 og 30 prosent. Vi spør om verving er en oppgave som tillitsvalgte prioriterer i hverdagen. Hvordan går man fram for å få organisert nye kolleger? Og er det noe LO og forbundene på sentralt nivå kan bidra med for å gjøre vervearbeidet mer effektivt? 3 Hva kjennetegner forholdet til arbeidsgiver? Den tillitsvalgte skal representere medlemmene vis-à-vis arbeidsgiver. Han eller hun skal fremme medlemmenes interesser og krav og sørge for at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår blir best mulige. Dette fordrer imidlertid at de tillitsvalgte blir informert om beslutninger som skal treffes, og blir invitert inn i de fora der disse diskuteres og besluttes. Vi har stilt spørsmål om de tillitsvalgte blir inkludert i beslutningsprosesser, om man opplever å ha innflytelse over spørsmål som berører medlemmene, og om man som representant for de ansatte blir behandlet med respekt. 4 Hvordan er forholdet til forbundet og får tillitsvalgte tilstrekkelig opplæring? Er terskelen for å ta kontakt med forbundet for å få hjelp og bistand høy eller lav? Og i hvilken grad er tillitsvalgte på forbundsnivå mulig å få tak i dersom det «brenner» på virksomhetsnivå? De tillitsvalgte som inngår i undersøkelsen har ulik fartstid, noe som påvirker behovet for hjelp og støtte. I tillegg er noen tillitsvalgte alene i sitt verv, mens andre har et klubbstyre (eller liknende) og derfor flere ressurser å spille på. Vi undersøker hva som utløser behovet for kontakt med forbundet. Samtidig spør vi om de tillitsvalgte er tilfredse med den hjelp og støtte som gis fra forbundene. Det å påta seg et verv for forbundet fordrer opplæring. Vi har derfor også stilt spørsmål om skolering. Har de tillitsvalgte deltatt på kurs eller i annen skolering, og er de tilfredse med den opplæringen som de ulike forbundene gir? Hva er grunnen til at de eventuelt ikke har deltatt i skoleringsaktiviteter? 9

12 Tanker for framtida utfordringer for lokale og sentrale organisasjonsledd Avslutningsvis drøfter vi utfordringer for lokale og sentrale organisasjonsledd med utgangspunkt i tillitsvalgtes hverdag og deres tanker om framtida. Ønsker de tillitsvalgte å bli værende i sine verv? Og hva håper de at klubben skal ha fått til dersom vi ser noen år fram i tid? Samtlige av våre intervjuer har blitt avsluttet med spørsmål som berører framtida. Svarene varierer i tråd med dagens situasjon. De som er tillitsvalgte for aktive medlemmer, ønsker at aktiviteten skal fortsette samtidig som klubben klarer å organisere nye arbeidstakere. De som er tillitsvalgte i klubber eller på arbeidsplasser preget av liten aktivitet, har gjerne et håp om å vekke medlemmenes interesse slik at klubben blir mer vital. Vi ser også på hvordan forbundene og LO kan legge til rette for at tillitsvalgte på lokalt nivå kan fylle sine verv og være bindeleddet mellom dagens medlemmer, potensielle medlemmer og de sentrale nivåene i forbundene og i LO. 1.3 Metode Datainnsamlingen til denne rapporten ble igangsatt vinteren Vi har både intervjuet og foretatt en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i seks LO-forbund. De seks forbundene er Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). De seks forbundene utgjør til sammen drøye 70 prosent av LOs medlemmer og gir et godt bilde av bredden i medlemsmassen. Forbundene representerer både privat og offentlig sektor, samt vareproduksjon og tjenesteyting. Flertallet av forbundene er blant LOs største forbund, men vi har også inkludert ett av de mindre forbundene (NFF). De seks forbundene befinner seg i bransjer med ulik organisasjonsgrad og ulik grad av konkurranse om medlemmene. I offentlig sektor er organisasjonsgraden høy, men alle de tre forbundene (Fagforbundet, NTL og NFF) konkurrerer med forbund utenfor LO om medlemmer. Innen privat tjenesteyting, det vil her si områdene til store deler av NAF (vakt, renhold) og HK (varehandel), og deler av Fellesforbundet (hotell- og restaurantvirksomhet), er organisasjonsgraden lav, samtidig som det ikke er vesentlig konkurranse fra forbund utenfor LO. Bransjer som industri, bygg og anlegg (Fellesforbundet og NAF) har en middels høy organisasjonsgrad, og LO-forbundene dominerer blant de organiserte. Blant industrifunksjonærer opplever derimot HK større konkurranse (Nergaard & Stokke 2010). Vi ønsket i utgangspunktet å nå tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Forbundenes organisasjonsstruktur varierer noe, men de aller fleste av dem vi intervjuet, var enten klubbleder, hovedtillitsvalgt eller arbeidsplasstillitsvalgt. I spørreundersøkelsen hadde 10

13 95 prosent av dem som besvarte undersøkelsen, verv på arbeidsplassen. En del av disse hadde i tillegg andre typer verv, for eksempel i forening/avdeling eller på regionalt nivå. Kvalitative informantintervjuer Vi har totalt intervjuet 50 tillitsvalgte i de seks forbundene, spredt på ulike deler av landet (Hordaland, Nordland, Hedmark og Oppland og Oslo og Akershus). De tillitsvalgte ble rekruttert ved hjelp av navnelister vi fikk tilsendt fra de seks forbundene. Vi hadde på forhånd fremmet ønsker om at vi gjerne ville ha kontaktinformasjon på tillitsvalgte med varierende fartstid, som kom fra klubber av ulik størrelse, fra forskjellige bransjer og fra ulike deler av landet. Ut fra disse listene rettet vi intervjuforespørsel til et mindre utvalg. Ingen av de tillitsvalgte vi kontaktet avslo vår forespørsel om intervju. Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av en semistrukturert intervjuguide der alle fikk spørsmål om samme tema, men der vi kunne stille oppfølgingsspørsmål. Guiden ble tilpasset hver enkelt informant, og intervjuene hadde en varighet på mellom én til to timer. 1 Under noen av intervjuene var vi to forskere som deltok, men de fleste ble gjennomført som en samtale mellom én forsker og én tillitsvalgte. Disse ble gjennomført på steder som passet informantene. Noen intervjuer fant sted på de tillitsvalgtes arbeidsplass, andre på steder i nærheten av informantenes jobb eller i Fafos lokaler. Det ble benyttet opptaker under de fleste intervjuene. Samtlige intervjuer ble transkribert Tabell 1.1 Informantene som inngår i undersøkelsen Forbund Antall Kjønn Region Områder Fagforbundet 8 5 kvinner, 3 menn Fellesforbundet 8 2 kvinner, 6 menn Handel og Kontor (HK) 10 7 kvinner, 3 menn Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 13 5 kvinner, 8 menn 5 1 kvinne, 4 menn Alle regioner Alle regioner Alle regioner Alle regioner Hordaland, Nordland og Oslo og Akershus Pleie & omsorg Sykehus Kommunalt foretak Barnehage/SFO Bygg Hotell og restaurant Industri Varehandel Media Industri Anlegg Renhold Vakt Fengsel Friomsorg Norsk Tjenestemannslag (NTL) 6 4 kvinner, 2 menn Hordaland, Nordland og Oslo og Akershus Universitet og høyskole Domstol Etat Department Skatt 1 Se vedlegg 1 for intervjuguide. 11

14 eller skrevet fullstendig ut i etterkant, og kodet ved hjelp av analyseprogrammet Atlas. I tabell 1.1 har vi gitt en oversikt over sentrale trekk ved de tillitsvalgte som er intervjuet. Webbasert spørreundersøkelse Vinteren og våren 2011 gjennomførte vi en webbasert spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg tillitsvalgte i de seks forbundene. Denne ble gjennomført ved at vi innhentet e-postadresser fra forbundene og sendte invitasjon om deltakelse i spørreundersøkelsen. Spørreskjemaet ble åpnet via en lenke på Internett. Vi fikk en svarprosent på om lag 46 totalt i underkant av 1700 svar når vi ser bort fra de som ikke lengre er tillitsvalgte (tabell 1.2). Basert på erfaringer fra tidligere undersøkelser har vi imidlertid grunn til å tro at en del e-postadresser ikke var i bruk eller inneholdt feil, og at vi derfor ikke har nådd alle de respondentene vi ønsket. På grunn av tekniske problemer knyttet til det benyttede webprogrammet har vi ikke hatt mulighet for å undersøke hvor mange av adressene som ikke var i bruk eller inneholdt feil kontaktinformasjon. Den reelle svarprosenten, i betydningen hvor mange av dem som mottok undersøkelsen som svarte, er derfor med all sannsynlighet noe høyere enn 46. Utvalget Det finnes ikke noen fullstendig liste over antall tillitsvalgte i LO samlet eller i de ulike forbundene, og det varierer også i hvilken grad forbundene har kontaktinformasjon i form av e-post til tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Undersøkelsen ble dermed gjennomført ved at vi innhentet så mange e-postadresser som mulig, og trakk et utvalg fra disse. I noen forbund, for eksempel NFF og NAF, ble invitasjonen sendt ut til samtlige tillitsvalgte vi hadde kontaktinformasjon til. Fellesforbundet har ikke lister over klubb ledere eller andre arbeidsplasstillitsvalgte på sentralt nivå. Her kontaktet vi avdelingene og ba om kontaktinformasjon for klubbledere. Vi kontaktet et utvalg avdelinger i ulike deler av landet. NTL har kun opplysninger om leder og kasserer i avdelinger/foreninger. Mange av disse er ganske store enheter, med flere arbeidsplasser under seg. Dette betyr at utvalget i NTL mangler de minste vervene, det vil si tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. I Fagforbundet har vi trukket et utvalg som omfatter både hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte. HK har lister med kontaktinformasjon (e-postadresse) som omfatter et flertall av klubbledere, og vi trakk et tilfeldig utvalg tillitsvalgte fra denne lista. I NFF utvidet vi utvalget med en ny utsending i september Undersøkelsen sier ikke noe om frafallet, det vil si om det er spesielle grupper tillitsvalgte som ikke har svart. På generelt grunnlag kan man anta at de mest aktive tillits valgte er mest interessert i å svare på en slik undersøkelse, og at vi derfor har en viss overrepresentasjon av de som er positivt innstilt til vervet og de oppgavene som følger av dette. Samtidig ser vi at det er høyest svarprosent i NTL og lavest i NAF. Dette har sannsynligvis å gjøre med at mange av NTLs tillitsvalgte jobber på kontor 12

15 og bruker PC til daglig. Dette er ikke tilfelle for blant annet tillitsvalgte innen renhold, vakt, restaurantbransjen eller varehandel. I NFF er antall svar lavt, 28 personer. Vi har likevel valgt å inkludere disse i figurer og tabeller. Det er større usikkerhet knyttet til tallene for dette forbundet enn for øvrige forbund i undersøkelsen. Tabell 1.2 Utvalg og svarprosent. Spørreundersøkelsen Bruttoutvalg Antall svar Svarprosent NTL Fellesforbundet Fagforbundet HK NAF NFF I alt 3887 Ikke lenger tillitsvalgt 218 Korrigert bruttoutvalg Kjennetegn ved de som har deltatt i spørreundersøkelsen I tabell 1.3 og 1.4 framgår det hvilke verv de tillitsvalgte i undersøkelsen har. I og med at man kan ha doble verv, eksempelvis medlem av klubbstyret i kombinasjon med å være arbeidsplasstillitsvalgt, blir framstillingen noe komplisert. Tabell 1.3 viser at 95 prosent av de tillitsvalgte som har besvart undersøkelsen, har verv på arbeidsplassen. Drøye halvparten har oppgitt at de er hovedtillitsvalgt eller klubbleder. Blant de øvrige sier 36 prosent at de er arbeidsplasstillitsvalgt, mens 4 prosent er medlem av klubbstyret uten å være hovedtillitsvalgt/arbeidsplasstillitsvalgt. Dette betyr at de som har svart på undersøkelsen, har kjennskap til og erfaringer fra det å være tillitsvalgt ute på arbeidsplassene. Tabell 1.3 Oversikt over ulike typer organisatoriske verv. Prosent Andel Hovedtillitsvalgt eller klubbleder 55 Arbeidsplasstillitsvalgt 36 Medlem av klubbstyret for øvrig 4 Ikke verv på arbeidsplassen, kun andre verv 5 I alt 100 N

16 Tillitsvalgte har ofte mer enn ett verv. Vi har også spurt om organisatoriske verv, det vil si verv i forbundenes grunnorganisasjoner (forening/avdeling) eller på regionalt eller sentralt nivå i forbundet. Tabell 1.4 viser hvor mange som oppgir å ha denne typen verv. 55 prosent av de tillitsvalgte oppgir å ha organisatoriske verv i kombinasjon med verv på arbeidsplassnivå. De fleste av disse har verv i forening/avdeling, en tredjedel av de tillitsvalgte oppgir å ha verv i forening/avdeling. I noen tilfeller vil forening/avdeling være avgrenset til én arbeidsplass. Vi fanger ikke opp dette med våre spørsmål. 12 prosent av de tillitsvalgte i undersøkelsen oppgir å ha verv på regionalt eller sentralt nivå i sitt forbund, mens 9 prosent sier at de har andre typer verv i forbundet. Tabell 1.4 Oversikt over ulike typer verv. Flere typer organisatoriske verv mulig. Kun verv på arbeidsplass 40 Både verv på arbeidsplass og øvrige verv 55 Kun øvrige verv 5 I alt 100 N 1657 Andel alle tillitsvalgte med organisatoriske verv - Verv i foreningen eller avdelingen 31 - Verv på regionalt/sentralt nivå i forbundet 12 - Annen type verv i forbundet 9 Vårt utvalg har god kjønnsfordeling, med 52 prosent kvinner, og 48 prosent menn. Hovedtyngden av de tillitsvalgte (47 prosent) er mellom 45 og 59 år, mens drøye 40 prosent er under 45 år. Når det gjelder fartstid som tillitsvalgt på arbeidsplassen, fordeler det seg slik: 26 prosent har vært tillitsvalgt i to år eller mindre 31 prosent fra tre til fem år 22 prosent fra seks til ti år 14 prosent fra 11 til 20 år 7 prosent har vært tillitsvalgt i 20 år eller mer Vi vet ikke i hvilken grad dette gjenspeiler situasjonen blant samtlige tillitsvalgte i de seks forbundene, siden det ikke finnes noen samlet oversikt over tillitsvalgte i LOforbundene. Spørsmål Spørreundersøkelsen ble bygget opp rundt fem bolker. Disse tok for seg spørsmål knyttet til 1) vervet som tillitsvalgt, 2) opplæring og skolering, 3) behovet for støtte 14

17 og bistand, 4) forhold til forbundet og 5) forhold til arbeidsgiver. I tillegg ble det stilt bakgrunnsspørsmål om blant annet alder og kjønn. Under utformingen av undersøkelsen benyttet vi noen av spørsmålene som ble stilt i den danske «Tillidsrepræsentantundersøgelsen 2010» (TR-undersøkelsen). Dette gir oss muligheter til å sammenlikne svarene. Temaene i spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene er langt på vei overlappende. Spørreundersøkelsen gir oss en oversikt over hva et representativt utvalg tillits valgte fra de seks forbundene svarer. Intervjuene gjør at vi kan gå dypere inn i disse problemstillingene. 1.4 Rapportens oppbygging Denne rapporten består av seks kapitler. I kapittel 2 retter vi blikket mot de tillitsvalgte som inngår i undersøkelsen. Sentrale spørsmål som diskuteres er hvorfor noen påtar seg slike verv, og hvordan de opplever rollen som tillitsvalgt. Er det slik at man først og fremst sier ja til verv ut fra interesse og fagligpolitisk engasjement? Eller er dette et verv man havner i fordi ingen andre vil? Og hvordan oppleves tillitsvalgtes hverdag: Hva oppfattes som positivt og hva er negativt? Klubbene utgjør en viktig del av fagbevegelsenes aktiviteter og er en sentral del i de tillitsvalgtes arbeidshverdag. I kapittel 3 er vi derfor opptatt av to hovedspørsmål: Hva kjennetegner arbeidet i klubbene, og hvilke oppgaver bruker tillitsvalgte tid på? Er medlemmene aktive i den forstand at de kommer på klubbmøter og andre aktiviteter som arrangeres av de tillitsvalgte på arbeidsplassnivå? Hva kjennetegner tillitsvalgte og klubber som klarer å holde høy medlemsaktivitet? Og hvordan håndterer tillitsvalgte situasjoner der det er vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg? Vi undersøker også hvilke saker tillitsvalgte opplever som særlig krevende, og hva de bruker mye tid på i hverdagen. I kapittel 4 undersøker vi hvordan tillitsvalgte vurderer sitt forhold til arbeidsgiver og ledelsen på arbeidsplassen. Partsforhold og samarbeid er to sentrale begreper i den sammenhengen. Blir tillitsvalgte invitert inn i beslutningsprosesser av betydning for medlemmene der de jobber? Blir de behandlet med respekt, og blir det tilrettelagt på arbeidsplassen for at tillitsvalgte skal kunne skjøtte sitt verv? Bistand, kontakt og støtte er tema i kapittel 5. I hvilken grad har behov for hjelp og bistand sammenheng med tillitsvalgtes fartstid, antall medlemmer og tilstedeværelse eller fravær av et klubbstyre eller liknende? Andre tema som blir belyst, er om tillitsvalgte deltar på kurs, og om de vurderer kursene som nyttige, hvilke saker som oppleves som særlig vanskelige, og hva som utløser behovet for hjelp. 15

18 I rapportens siste kapittel kapittel 6 ser vi først på tillitsvalgtes tanker om framtida. Dersom de ser tre til fire år fram i tid hva håper de har skjedd i klubben eller på arbeidsplassen, og hva har skjedd i forbundet? Dernest oppsummeres rapportens hovedfunn før vi avslutter med en kort drøfting av utfordringer for LO-forbundene. 16

19 2 Hvorfor tillitsvalgt? I undersøkelsen har vi intervjuet 50 tillitsvalgte fra seks LO-forbund om det å være tillitsvalgt. Blant spørsmålene vi har stilt, er hvorfor de er tillitsvalgte, hvordan de ble rekruttert, hvor lenge de har hatt verv og hvordan de opplever og trives i rollen som tillitsvalgte. Vi har også spurt om de kommer til å fortsette i verv utover inneværende periode. De samme temaene er berørt i spørreundersøkelsen som omfatter drøye 1500 tillitsvalgte fra de samme seks forbundene. Er det slik at tillitsvalgte sier ja til verv ut fra interesse og fagligpolitisk engasjement? Eller er dette et verv man havner i fordi ingen andre vil? Og hvordan oppleves tillitsvalgtes hverdag? Hva oppfattes som positivt og hva er negativt? Vår undersøkelse omfatter ikke hele LO, men den har med tillitsvalgte fra små og store forbund, ulike bransjer og privat og offentlig sektor (les mer om dette i kapittel 1). 2.1 Hvem er de tillitsvalgte? Det er stor forskjell mellom de seks forbundene når det gjelder andel kvinnelige tillitsvalgte. Kvinneandelen i spørreundersøkelsen varierer fra 20 prosent i Fellesforbundet til drøye 70 prosent i Fagforbundet og HK (figur 2.1). Med unntak av NTL, der det er flere menn blant de tillitsvalgte som har svart, sammenliknet med medlemsmassen, finner vi ingen store forskjeller. Det kan dermed se ut som om de tillitsvalgte på grunnplanet i hovedsak avspeiler medlemsmassen når det gjelder kjønn. Vi minner likevel om at de fleste forbundene ikke har en fullstendig oversikt over tillitsvalgte på lokalt nivå, og at spørreundersøkelsen derfor ikke omfatter alle. Vi vet ikke hvordan medlemsmassen i de ulike forbundene fordeler seg etter alder. Opplysningene i undersøkelsen har også en svakhet siden noen av respondentene ved en feil i spørreskjemaet ikke har fått spørsmålet om alder. Hovedinntrykket er likevel at flertallet av de tillitsvalgte er i alderen 35 til 59 år. Fellesforbundet, NAF og HK har en del tillitsvalgte under 35 år. NTL er det forbundet i vår undersøkelse som har de eldste tillitsvalgte. Dette kan ha å gjøre med at vi her kun har med ledere og kasserere i NTLs avdelinger. I de andre forbundene finner vi at tillitsvalgte på arbeidsplassene er yngre enn tillitsvalgte i forening/avdeling, så vi ville vente at dette også gjelder for NTL. 17

20 Figur 2.1 Kjønnsfordeling i spørreundersøkelsen blant tillitsvalgte 2010 (søyler) og kvinneandel i medlemsmassen (linje). N = 1679 Prosent 100 Kvinner Menn Kvinneandel i forbundet Fellesforbundet NAF NFF NTL Fagforbundet HK Blant de tillitsvalgte som vi intervjuet, var ikke alder noe tema, men vi snakket med alt fra unge personer i 20-årene til tillitsvalgte som nærmet seg pensjonsalder. Som i spørreundersøkelsen var hovedtyngden i alderen 35 til 59 år, og de fordelte seg om lag likt på menn og kvinner. De fleste hadde etnisk norsk bakgrunn, men fem av de 50 kom opprinnelig fra andre land enn Norge. Både i spørreundersøkelsen og i de kvalitative intervjuene fant vi stor variasjon i hvor erfarne de tillitsvalgte er, i betydningen ansiennitet i nåværende verv og antall år som tillitsvalgt (se også i kapittel 1). Vi snakket med tillitsvalgte som var ganske nye i vervet, og med personer som hadde vært tillitsvalgt i drøye 30 år, og som stort sett hadde hatt verv helt fra de startet sin arbeidskarriere. Noen hadde også vært tillitsvalgte i tidligere perioder, og så påtatt seg verv på nytt etter en periode som «menig medlem». Men mange av dem vi snakket med, hadde vært tillitsvalgt i tre til seks år, det vil si at de verken var helt nye eller veteraner. Spørreundersøkelsen viser at vi finner flest ferske tillitsvalgte i NAF og NFF, mens Fagforbundet og særlig NTL har mange med lang ansiennitet. Blant NTL erne oppga hver tredje at de hadde mer enn ti års ansiennitet. 18

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Fafo-rapport 471 Fafo 2005 ISBN 82-7422-474-4 ISSN 0801-6143

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Den norske modellen på virksomhetsnivå

Den norske modellen på virksomhetsnivå Den norske modellen på virksomhetsnivå Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Vi starter med noen bakgrunnsspørsmål om deg som person. Trykk på start for å få

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Prosjektmedarbeidere: Kristin Alsos, Øyvind Berge, Mona Bråten, Bård Jordfald, Kristine Nergaard, Sissel Trygstad, Anne Mette Ødegård. Kvalitetssikrer: Line

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT

ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT Seminaret i Alta, juni 2008. NORUT Alta ble 2008 engasjert av Alta

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Mona Bråten, Fafo 15.

Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Mona Bråten, Fafo 15. Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Mona Bråten, Fafo 15. oktober 2012 1 2 Datamateriale Representativ undersøkelse blant norske

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Vedlegg til Arbeidslivet.no: Tabeller og diagrammer fra Fafo-rapport 2012:50, Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted av Fafo-forsker Mona Bråten og Tommy Tranvik fra Senter for rettsinformatikk,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor?

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor? Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging Hva er det med privat servicesektor? 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen

Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen 1. Innledning. Prosjektoppgaven er en del av fase 3 opplæringen i Fagforbundet. Medlemmene av prosjektet ble sammensatt av kurslederne og

Detaljer

3...og hvorfor noen ikke blir det

3...og hvorfor noen ikke blir det 3...og hvorfor noen ikke blir det 3...og hvorfor noen ikke blir det Hva skal til for å få kvinnelige journalister til å søke lederstillinger? Hva motiverer og hva demotiverer? Også denne gangen har vi

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer