Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund"

Transkript

1 Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

2

3 Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Fafo-rapport 2012:40

4 Fafo 2012 ISBN (papirutgave) ISBN (nettutgave) ISSN Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord Innledning, problemstillinger og metode Hvorfor sette søkelyset på arbeidsplasstillitsvalgte? Problemstillinger Metode Rapportens oppbygging Hvorfor tillitsvalgt? Hvem er de tillitsvalgte? Hvorfor tillitsvalgt? Rollen som tillitsvalgt trivsel og utfordringer Oppsummering Klubbene og de tillitsvalgtes arbeidsoppgaver Aktiviteter i klubben og kontakt med medlemmene Rekruttering av nye tillitsvalgte Hvilke saker jobber klubbene og de tillitsvalgte med? Verving og organisasjonskonkurranse Oppsummering Forholdet til arbeidsgiver og ledere Hva sier avtaleverket? Hvem deltar og har de innflytelse? Respekt for rollen Tillitsvalgtes muligheter til å skjøtte sitt verv «Alt henger sammen med alt» Oppsummering Skolering, kontakt og støtte Behov for opplæring Kurs, skolering og utbytte Vanskelige saker og behov for hjelp Viktige tiltak for å styrke de tillitsvalgte lokalt Oppsummering

6 6 Avslutning og konklusjoner Ønsker for framtida Tillitsvalgtes hverdag Utfordringer for lokalt og sentralt nivå Referanser Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte (TV) på klubbnivå i LO

7 Forord Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal verve medlemmer, som skal ivareta medlemmenes interesser og som inngår som part i samarbeidet med arbeidsgiver på virksomhetsnivå. I denne rapporten undersøker vi hvordan det er å være tillitsvalgt i et LO-forbund i Norge. Det er de lokale tillitsvalgte som representerer forbundene og medlemmene på arbeidsplassene, og som ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. I den norske modellen spiller denne typen tillitsvalgte en sentral rolle. Saker skal så langt som mulig løses i virksomhetene, noe som også ligger til grunn i avtaleverket. Tillitsvalgte på lokalt nivå kjenner medlemmene, bedriften og arbeidsgiver og kan bidra til løsninger som ivaretar både medlemmene og virksomheten. Informasjon om de tillitsvalgtes hverdag, deres utfordringer og behov er derfor viktig for forbundsnivået og for LO. I denne rapporten undersøker vi dette ved hjelp av intervjuer med rundt 50 tillitsvalgte og ved hjelp av en spørreundersøkelse besvart av tillitsvalgte fra seks forbund. Rapporten består av seks ulike kapitler, og med unntak av innledningskapittelet avsluttes samtlige med en punktvis opplisting av de viktigste funnene. Kapittel 6 inneholder også en oppsummering av funnene. Dette prosjektet og denne rapporten har vært gjennomførbart fordi tillitsvalgte på ulike nivåer har besvart spørreundersøkelsen og velvillig stilte opp til intervju med oss tusen takk for at dere tok dere tid til å delta i undersøkelsen. Prosjektet har imidlertid vært avhengig av flere gode hjelpere. Tillitsvalgte og ansatte på forbundsnivå i Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund og Norsk Tjenestemannslag har gitt oss tilgang på e-postadresser og kontaktinformasjon til tillitsvalgte fra ulike kanter av landet. En stor takk rettes derfor til dere. Vi skylder også Gerd Kristiansen, Ståle Dokken og Onur Safak Johansen i LO en takk ikke minst fordi LO har finansiert dette prosjektet som det har vært svært interessant å arbeide med, og for god hjelp og innspill underveis. På Fafo har Hedda Flatø og Øyvind Berge gjennomført informantintervjuer for oss. Øyvind Berge har også gjort en stor jobb i utformingen og tilretteleggingen av den webbaserte spørreundersøkelsen. Tom Erik Vennesland har transkribert informant intervjuer. Anne Mette Ødegård har kommentert og kvalitetssikret innholdet i rapporten. 5

8 Tusen takk til dere alle! Sist men ikke minst skal publikasjonsavdelingen på Fafo takkes, fordi de som alltid bidrar til å gjøre rapportene ferdigstilte og mer leservennlige! Oslo, juni 2012 Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad 6

9 1 Innledning, problemstillinger og metode Hvordan er det å være tillitsvalgt i et LO-forbund i Norge? I en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot den norske arbeidslivsmodellen, er dette et interessant og viktig spørsmål. Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser, og inngå som part i samarbeidet med arbeidsgiver lokalt, og som skal verve nye medlemmer til fagbevegelsen. Samtidig skal de fleste av disse kombinere oppgavene som tillitsvalgt med sine ordinære arbeidsoppgaver. Hvorvidt dette oppfattes som lett eller vanskelig, har blant annet sammenheng med arbeidsgivernes innstilling og tilrettelegging. Arbeidsgivernes innstilling spenner vidt, fra virksomheter der partssamarbeidet sitter «i veggene», til bedrifter der de tillitsvalgte opplever at de motarbeides av arbeidsgiver. For å kunne utføre oppgavene som tillitsvalgt kreves også opplæring og skolering, at nødvendig informasjon er forståelig og lett tilgjengelig, og at forbundet og LO kan bistå når sakene blir vanskelige. Denne undersøkelsen omfatter tillitsvalgte fra seks forbund i LO. Vi har intervjuet tillitsvalgte om arbeidsoppgaver og trivsel, og har supplert intervjuene med en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i de samme forbundene. 1.1 Hvorfor sette søkelyset på arbeidsplasstillitsvalgte? Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge situasjonen for tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Saker skal så langt som mulig løses i virksomhetene, noe som også ligger til grunn i avtaleverket. Tillitsvalgte på lokalt nivå kjenner medlemmene, bedriften og arbeidsgiver og kan bidra til løsninger som ivaretar både medlemmene og virksomheten. Medbestemmelsesordningene bygger på tanken om at tillitsvalgtes synspunkter og innvendinger skal bli hørt, og at de tillitsvalgte skal bidra aktivt til gode løsninger i små og store saker for å utvikle virksomheten i positiv retning. Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres i store deler av norsk arbeidsliv. Her kommer partene i all hovedsak til enighet om nye avtaler, og det er sjelden at forhandlingene krever at man søker hjelp fra organisasjonene på sentralt nivå. Forbundets ansatte eller tillitsvalgte på sentralt 7

10 nivå kan ikke gå inn å overta oppgavene som en arbeidsplasstillitvalgt har i henhold til hovedavtalene eller tariffavtalene. Arbeidsplassens sentrale rolle i det organiserte arbeidslivet innebærer også at klubbene er den viktigste møteplassen for medlemmene. Aktive klubber gir medlemmene mulighet til å komme med innspill til saker de tillitsvalgte arbeider med eller bør ta opp. For de fleste organiserte vil klubben være den grunnleggende arenaen for deltakelse i eget forbund. Tillitsvalgte i klubber som er lite aktive risikerer færre innspill og mindre støtte fra medlemmene. Klubbene og deres tillitsvalgte har også en sentral oppgave når det gjelder verving av nye medlemmer. Få av LO-forbundenes medlemmer er organisert før de kommer ut i arbeidslivet, slik som eksempelvis er tilfelle for sykepleierne og studenter ved læreskoleutdanningene som gjerne tegner studentmedlem skap i løpet av studietiden. En sentral oppgave for forbundene og LO er å legge til rette for at de tillitsvalgte på arbeidsplassene settes i stand til å utøve sine verv og ivareta medlemmenes oppgaver på en best mulig måte. Fagbevegelsen legger stor vekt på skoleringsaktivitet, det vil si kurs og andre former for opplæring. Samtidig har forbundene et stort antall tillitsvalgte. Om lag 12 prosent av LO-medlemmene oppgir at de har verv i sitt fagforbund eller fagforening (Nergaard & Stokke 2010). Med dette som utgangspunkt kan man anslå antall tillitsvalgte i LO-systemet til i overkant av Mange vil til en hver tid være ganske nyvalgte. Selv om dette tallet omfatter alle typer verv inkludert de minst krevende står forbundene og LO ovenfor store oppgaver når det gjelder opplæring, både grunnleggende skolering, videregående tillitsvalgtopplæring og ulike former for oppdatering av kunnskapen. I tillegg skal forbundene og LO sørge for at tillitsvalgte raskt finner nødvendig informasjon, og at de får råd og støtte i saker som den tillitsvalgte ikke kan håndtere alene. Den norske arbeidslivsmodellen med sin vektlegging av lokalt tillitsvalgtes rolle er avhengig av at kommunikasjonslinjene mellom sentralt og lokalt nivå er gode. 1.2 Problemstillinger Denne rapporten er bygd opp rundt fire hovedproblemstillinger. Problemstillingene har blitt belyst både i den kvalitative og den kvantitative datainnsamlingen. 1 Hvem er de tillitsvalgte og hvordan trives de med rollen? Hvordan og hvorfor tar et menig medlem på seg vervet som tillitsvalgt? Det er stor variasjon i svarene. Noen ble tillitsvalgt fordi de møtte opp på akkurat det møtet eller fordi de hadde synspunkter i akkurat den saken. De havnet der fordi de markerte seg som aktive i en ellers ganske passiv medlemsmasse. Andre har hatt et ønske om å bli tillitsvalgt fordi de er interessert i fagforeningsarbeid. Atter andre ble presset til å si ja 8

11 fordi ingen andre ville. Vi spør også om de tillitsvalgte trives i vervet, og hva som gjør at det er givende å være tillitsvalgt, og hva som er utfordringene. 2 Hva kjennetegner arbeidet i klubben og hva bruker tillitsvalgte tid på? Det kan være krevende å vekke interesse for fagforeningsarbeid i en hektisk hverdag, der mange sliter med å få kabalen med jobb, familie og fritid til å gå opp. Vi har derfor spurt om hva som foregår av aktiviteter på klubb- eller arbeidsplassnivå, og i hvilken grad medlemmene er interesserte i å delta på medlemsmøter? Er det spesielle grep som får medlemmene til å komme på møtene? Og hvor lett eller vanskelig er det å få nye tillitsvalgte på plass når det trengs? Vi ser også på hvilke oppgaver tillitsvalgte bruker tid på, og om det er noen oppgaver som er mer krevende enn andre. De tillitsvalgte som er omfattet av denne undersøkelsen, kommer fra klubber eller arbeidsplasser med varierende størrelse, organisasjonsgrad og konkurranse fra andre organisasjoner. Noen tillitsvalgte kan skilte med en organisasjonsgrad nær 100 prosent Andre har mellom 20 og 30 prosent. Vi spør om verving er en oppgave som tillitsvalgte prioriterer i hverdagen. Hvordan går man fram for å få organisert nye kolleger? Og er det noe LO og forbundene på sentralt nivå kan bidra med for å gjøre vervearbeidet mer effektivt? 3 Hva kjennetegner forholdet til arbeidsgiver? Den tillitsvalgte skal representere medlemmene vis-à-vis arbeidsgiver. Han eller hun skal fremme medlemmenes interesser og krav og sørge for at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår blir best mulige. Dette fordrer imidlertid at de tillitsvalgte blir informert om beslutninger som skal treffes, og blir invitert inn i de fora der disse diskuteres og besluttes. Vi har stilt spørsmål om de tillitsvalgte blir inkludert i beslutningsprosesser, om man opplever å ha innflytelse over spørsmål som berører medlemmene, og om man som representant for de ansatte blir behandlet med respekt. 4 Hvordan er forholdet til forbundet og får tillitsvalgte tilstrekkelig opplæring? Er terskelen for å ta kontakt med forbundet for å få hjelp og bistand høy eller lav? Og i hvilken grad er tillitsvalgte på forbundsnivå mulig å få tak i dersom det «brenner» på virksomhetsnivå? De tillitsvalgte som inngår i undersøkelsen har ulik fartstid, noe som påvirker behovet for hjelp og støtte. I tillegg er noen tillitsvalgte alene i sitt verv, mens andre har et klubbstyre (eller liknende) og derfor flere ressurser å spille på. Vi undersøker hva som utløser behovet for kontakt med forbundet. Samtidig spør vi om de tillitsvalgte er tilfredse med den hjelp og støtte som gis fra forbundene. Det å påta seg et verv for forbundet fordrer opplæring. Vi har derfor også stilt spørsmål om skolering. Har de tillitsvalgte deltatt på kurs eller i annen skolering, og er de tilfredse med den opplæringen som de ulike forbundene gir? Hva er grunnen til at de eventuelt ikke har deltatt i skoleringsaktiviteter? 9

12 Tanker for framtida utfordringer for lokale og sentrale organisasjonsledd Avslutningsvis drøfter vi utfordringer for lokale og sentrale organisasjonsledd med utgangspunkt i tillitsvalgtes hverdag og deres tanker om framtida. Ønsker de tillitsvalgte å bli værende i sine verv? Og hva håper de at klubben skal ha fått til dersom vi ser noen år fram i tid? Samtlige av våre intervjuer har blitt avsluttet med spørsmål som berører framtida. Svarene varierer i tråd med dagens situasjon. De som er tillitsvalgte for aktive medlemmer, ønsker at aktiviteten skal fortsette samtidig som klubben klarer å organisere nye arbeidstakere. De som er tillitsvalgte i klubber eller på arbeidsplasser preget av liten aktivitet, har gjerne et håp om å vekke medlemmenes interesse slik at klubben blir mer vital. Vi ser også på hvordan forbundene og LO kan legge til rette for at tillitsvalgte på lokalt nivå kan fylle sine verv og være bindeleddet mellom dagens medlemmer, potensielle medlemmer og de sentrale nivåene i forbundene og i LO. 1.3 Metode Datainnsamlingen til denne rapporten ble igangsatt vinteren Vi har både intervjuet og foretatt en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i seks LO-forbund. De seks forbundene er Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). De seks forbundene utgjør til sammen drøye 70 prosent av LOs medlemmer og gir et godt bilde av bredden i medlemsmassen. Forbundene representerer både privat og offentlig sektor, samt vareproduksjon og tjenesteyting. Flertallet av forbundene er blant LOs største forbund, men vi har også inkludert ett av de mindre forbundene (NFF). De seks forbundene befinner seg i bransjer med ulik organisasjonsgrad og ulik grad av konkurranse om medlemmene. I offentlig sektor er organisasjonsgraden høy, men alle de tre forbundene (Fagforbundet, NTL og NFF) konkurrerer med forbund utenfor LO om medlemmer. Innen privat tjenesteyting, det vil her si områdene til store deler av NAF (vakt, renhold) og HK (varehandel), og deler av Fellesforbundet (hotell- og restaurantvirksomhet), er organisasjonsgraden lav, samtidig som det ikke er vesentlig konkurranse fra forbund utenfor LO. Bransjer som industri, bygg og anlegg (Fellesforbundet og NAF) har en middels høy organisasjonsgrad, og LO-forbundene dominerer blant de organiserte. Blant industrifunksjonærer opplever derimot HK større konkurranse (Nergaard & Stokke 2010). Vi ønsket i utgangspunktet å nå tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Forbundenes organisasjonsstruktur varierer noe, men de aller fleste av dem vi intervjuet, var enten klubbleder, hovedtillitsvalgt eller arbeidsplasstillitsvalgt. I spørreundersøkelsen hadde 10

13 95 prosent av dem som besvarte undersøkelsen, verv på arbeidsplassen. En del av disse hadde i tillegg andre typer verv, for eksempel i forening/avdeling eller på regionalt nivå. Kvalitative informantintervjuer Vi har totalt intervjuet 50 tillitsvalgte i de seks forbundene, spredt på ulike deler av landet (Hordaland, Nordland, Hedmark og Oppland og Oslo og Akershus). De tillitsvalgte ble rekruttert ved hjelp av navnelister vi fikk tilsendt fra de seks forbundene. Vi hadde på forhånd fremmet ønsker om at vi gjerne ville ha kontaktinformasjon på tillitsvalgte med varierende fartstid, som kom fra klubber av ulik størrelse, fra forskjellige bransjer og fra ulike deler av landet. Ut fra disse listene rettet vi intervjuforespørsel til et mindre utvalg. Ingen av de tillitsvalgte vi kontaktet avslo vår forespørsel om intervju. Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av en semistrukturert intervjuguide der alle fikk spørsmål om samme tema, men der vi kunne stille oppfølgingsspørsmål. Guiden ble tilpasset hver enkelt informant, og intervjuene hadde en varighet på mellom én til to timer. 1 Under noen av intervjuene var vi to forskere som deltok, men de fleste ble gjennomført som en samtale mellom én forsker og én tillitsvalgte. Disse ble gjennomført på steder som passet informantene. Noen intervjuer fant sted på de tillitsvalgtes arbeidsplass, andre på steder i nærheten av informantenes jobb eller i Fafos lokaler. Det ble benyttet opptaker under de fleste intervjuene. Samtlige intervjuer ble transkribert Tabell 1.1 Informantene som inngår i undersøkelsen Forbund Antall Kjønn Region Områder Fagforbundet 8 5 kvinner, 3 menn Fellesforbundet 8 2 kvinner, 6 menn Handel og Kontor (HK) 10 7 kvinner, 3 menn Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 13 5 kvinner, 8 menn 5 1 kvinne, 4 menn Alle regioner Alle regioner Alle regioner Alle regioner Hordaland, Nordland og Oslo og Akershus Pleie & omsorg Sykehus Kommunalt foretak Barnehage/SFO Bygg Hotell og restaurant Industri Varehandel Media Industri Anlegg Renhold Vakt Fengsel Friomsorg Norsk Tjenestemannslag (NTL) 6 4 kvinner, 2 menn Hordaland, Nordland og Oslo og Akershus Universitet og høyskole Domstol Etat Department Skatt 1 Se vedlegg 1 for intervjuguide. 11

14 eller skrevet fullstendig ut i etterkant, og kodet ved hjelp av analyseprogrammet Atlas. I tabell 1.1 har vi gitt en oversikt over sentrale trekk ved de tillitsvalgte som er intervjuet. Webbasert spørreundersøkelse Vinteren og våren 2011 gjennomførte vi en webbasert spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg tillitsvalgte i de seks forbundene. Denne ble gjennomført ved at vi innhentet e-postadresser fra forbundene og sendte invitasjon om deltakelse i spørreundersøkelsen. Spørreskjemaet ble åpnet via en lenke på Internett. Vi fikk en svarprosent på om lag 46 totalt i underkant av 1700 svar når vi ser bort fra de som ikke lengre er tillitsvalgte (tabell 1.2). Basert på erfaringer fra tidligere undersøkelser har vi imidlertid grunn til å tro at en del e-postadresser ikke var i bruk eller inneholdt feil, og at vi derfor ikke har nådd alle de respondentene vi ønsket. På grunn av tekniske problemer knyttet til det benyttede webprogrammet har vi ikke hatt mulighet for å undersøke hvor mange av adressene som ikke var i bruk eller inneholdt feil kontaktinformasjon. Den reelle svarprosenten, i betydningen hvor mange av dem som mottok undersøkelsen som svarte, er derfor med all sannsynlighet noe høyere enn 46. Utvalget Det finnes ikke noen fullstendig liste over antall tillitsvalgte i LO samlet eller i de ulike forbundene, og det varierer også i hvilken grad forbundene har kontaktinformasjon i form av e-post til tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Undersøkelsen ble dermed gjennomført ved at vi innhentet så mange e-postadresser som mulig, og trakk et utvalg fra disse. I noen forbund, for eksempel NFF og NAF, ble invitasjonen sendt ut til samtlige tillitsvalgte vi hadde kontaktinformasjon til. Fellesforbundet har ikke lister over klubb ledere eller andre arbeidsplasstillitsvalgte på sentralt nivå. Her kontaktet vi avdelingene og ba om kontaktinformasjon for klubbledere. Vi kontaktet et utvalg avdelinger i ulike deler av landet. NTL har kun opplysninger om leder og kasserer i avdelinger/foreninger. Mange av disse er ganske store enheter, med flere arbeidsplasser under seg. Dette betyr at utvalget i NTL mangler de minste vervene, det vil si tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. I Fagforbundet har vi trukket et utvalg som omfatter både hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte. HK har lister med kontaktinformasjon (e-postadresse) som omfatter et flertall av klubbledere, og vi trakk et tilfeldig utvalg tillitsvalgte fra denne lista. I NFF utvidet vi utvalget med en ny utsending i september Undersøkelsen sier ikke noe om frafallet, det vil si om det er spesielle grupper tillitsvalgte som ikke har svart. På generelt grunnlag kan man anta at de mest aktive tillits valgte er mest interessert i å svare på en slik undersøkelse, og at vi derfor har en viss overrepresentasjon av de som er positivt innstilt til vervet og de oppgavene som følger av dette. Samtidig ser vi at det er høyest svarprosent i NTL og lavest i NAF. Dette har sannsynligvis å gjøre med at mange av NTLs tillitsvalgte jobber på kontor 12

15 og bruker PC til daglig. Dette er ikke tilfelle for blant annet tillitsvalgte innen renhold, vakt, restaurantbransjen eller varehandel. I NFF er antall svar lavt, 28 personer. Vi har likevel valgt å inkludere disse i figurer og tabeller. Det er større usikkerhet knyttet til tallene for dette forbundet enn for øvrige forbund i undersøkelsen. Tabell 1.2 Utvalg og svarprosent. Spørreundersøkelsen Bruttoutvalg Antall svar Svarprosent NTL Fellesforbundet Fagforbundet HK NAF NFF I alt 3887 Ikke lenger tillitsvalgt 218 Korrigert bruttoutvalg Kjennetegn ved de som har deltatt i spørreundersøkelsen I tabell 1.3 og 1.4 framgår det hvilke verv de tillitsvalgte i undersøkelsen har. I og med at man kan ha doble verv, eksempelvis medlem av klubbstyret i kombinasjon med å være arbeidsplasstillitsvalgt, blir framstillingen noe komplisert. Tabell 1.3 viser at 95 prosent av de tillitsvalgte som har besvart undersøkelsen, har verv på arbeidsplassen. Drøye halvparten har oppgitt at de er hovedtillitsvalgt eller klubbleder. Blant de øvrige sier 36 prosent at de er arbeidsplasstillitsvalgt, mens 4 prosent er medlem av klubbstyret uten å være hovedtillitsvalgt/arbeidsplasstillitsvalgt. Dette betyr at de som har svart på undersøkelsen, har kjennskap til og erfaringer fra det å være tillitsvalgt ute på arbeidsplassene. Tabell 1.3 Oversikt over ulike typer organisatoriske verv. Prosent Andel Hovedtillitsvalgt eller klubbleder 55 Arbeidsplasstillitsvalgt 36 Medlem av klubbstyret for øvrig 4 Ikke verv på arbeidsplassen, kun andre verv 5 I alt 100 N

16 Tillitsvalgte har ofte mer enn ett verv. Vi har også spurt om organisatoriske verv, det vil si verv i forbundenes grunnorganisasjoner (forening/avdeling) eller på regionalt eller sentralt nivå i forbundet. Tabell 1.4 viser hvor mange som oppgir å ha denne typen verv. 55 prosent av de tillitsvalgte oppgir å ha organisatoriske verv i kombinasjon med verv på arbeidsplassnivå. De fleste av disse har verv i forening/avdeling, en tredjedel av de tillitsvalgte oppgir å ha verv i forening/avdeling. I noen tilfeller vil forening/avdeling være avgrenset til én arbeidsplass. Vi fanger ikke opp dette med våre spørsmål. 12 prosent av de tillitsvalgte i undersøkelsen oppgir å ha verv på regionalt eller sentralt nivå i sitt forbund, mens 9 prosent sier at de har andre typer verv i forbundet. Tabell 1.4 Oversikt over ulike typer verv. Flere typer organisatoriske verv mulig. Kun verv på arbeidsplass 40 Både verv på arbeidsplass og øvrige verv 55 Kun øvrige verv 5 I alt 100 N 1657 Andel alle tillitsvalgte med organisatoriske verv - Verv i foreningen eller avdelingen 31 - Verv på regionalt/sentralt nivå i forbundet 12 - Annen type verv i forbundet 9 Vårt utvalg har god kjønnsfordeling, med 52 prosent kvinner, og 48 prosent menn. Hovedtyngden av de tillitsvalgte (47 prosent) er mellom 45 og 59 år, mens drøye 40 prosent er under 45 år. Når det gjelder fartstid som tillitsvalgt på arbeidsplassen, fordeler det seg slik: 26 prosent har vært tillitsvalgt i to år eller mindre 31 prosent fra tre til fem år 22 prosent fra seks til ti år 14 prosent fra 11 til 20 år 7 prosent har vært tillitsvalgt i 20 år eller mer Vi vet ikke i hvilken grad dette gjenspeiler situasjonen blant samtlige tillitsvalgte i de seks forbundene, siden det ikke finnes noen samlet oversikt over tillitsvalgte i LOforbundene. Spørsmål Spørreundersøkelsen ble bygget opp rundt fem bolker. Disse tok for seg spørsmål knyttet til 1) vervet som tillitsvalgt, 2) opplæring og skolering, 3) behovet for støtte 14

17 og bistand, 4) forhold til forbundet og 5) forhold til arbeidsgiver. I tillegg ble det stilt bakgrunnsspørsmål om blant annet alder og kjønn. Under utformingen av undersøkelsen benyttet vi noen av spørsmålene som ble stilt i den danske «Tillidsrepræsentantundersøgelsen 2010» (TR-undersøkelsen). Dette gir oss muligheter til å sammenlikne svarene. Temaene i spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene er langt på vei overlappende. Spørreundersøkelsen gir oss en oversikt over hva et representativt utvalg tillits valgte fra de seks forbundene svarer. Intervjuene gjør at vi kan gå dypere inn i disse problemstillingene. 1.4 Rapportens oppbygging Denne rapporten består av seks kapitler. I kapittel 2 retter vi blikket mot de tillitsvalgte som inngår i undersøkelsen. Sentrale spørsmål som diskuteres er hvorfor noen påtar seg slike verv, og hvordan de opplever rollen som tillitsvalgt. Er det slik at man først og fremst sier ja til verv ut fra interesse og fagligpolitisk engasjement? Eller er dette et verv man havner i fordi ingen andre vil? Og hvordan oppleves tillitsvalgtes hverdag: Hva oppfattes som positivt og hva er negativt? Klubbene utgjør en viktig del av fagbevegelsenes aktiviteter og er en sentral del i de tillitsvalgtes arbeidshverdag. I kapittel 3 er vi derfor opptatt av to hovedspørsmål: Hva kjennetegner arbeidet i klubbene, og hvilke oppgaver bruker tillitsvalgte tid på? Er medlemmene aktive i den forstand at de kommer på klubbmøter og andre aktiviteter som arrangeres av de tillitsvalgte på arbeidsplassnivå? Hva kjennetegner tillitsvalgte og klubber som klarer å holde høy medlemsaktivitet? Og hvordan håndterer tillitsvalgte situasjoner der det er vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg? Vi undersøker også hvilke saker tillitsvalgte opplever som særlig krevende, og hva de bruker mye tid på i hverdagen. I kapittel 4 undersøker vi hvordan tillitsvalgte vurderer sitt forhold til arbeidsgiver og ledelsen på arbeidsplassen. Partsforhold og samarbeid er to sentrale begreper i den sammenhengen. Blir tillitsvalgte invitert inn i beslutningsprosesser av betydning for medlemmene der de jobber? Blir de behandlet med respekt, og blir det tilrettelagt på arbeidsplassen for at tillitsvalgte skal kunne skjøtte sitt verv? Bistand, kontakt og støtte er tema i kapittel 5. I hvilken grad har behov for hjelp og bistand sammenheng med tillitsvalgtes fartstid, antall medlemmer og tilstedeværelse eller fravær av et klubbstyre eller liknende? Andre tema som blir belyst, er om tillitsvalgte deltar på kurs, og om de vurderer kursene som nyttige, hvilke saker som oppleves som særlig vanskelige, og hva som utløser behovet for hjelp. 15

18 I rapportens siste kapittel kapittel 6 ser vi først på tillitsvalgtes tanker om framtida. Dersom de ser tre til fire år fram i tid hva håper de har skjedd i klubben eller på arbeidsplassen, og hva har skjedd i forbundet? Dernest oppsummeres rapportens hovedfunn før vi avslutter med en kort drøfting av utfordringer for LO-forbundene. 16

19 2 Hvorfor tillitsvalgt? I undersøkelsen har vi intervjuet 50 tillitsvalgte fra seks LO-forbund om det å være tillitsvalgt. Blant spørsmålene vi har stilt, er hvorfor de er tillitsvalgte, hvordan de ble rekruttert, hvor lenge de har hatt verv og hvordan de opplever og trives i rollen som tillitsvalgte. Vi har også spurt om de kommer til å fortsette i verv utover inneværende periode. De samme temaene er berørt i spørreundersøkelsen som omfatter drøye 1500 tillitsvalgte fra de samme seks forbundene. Er det slik at tillitsvalgte sier ja til verv ut fra interesse og fagligpolitisk engasjement? Eller er dette et verv man havner i fordi ingen andre vil? Og hvordan oppleves tillitsvalgtes hverdag? Hva oppfattes som positivt og hva er negativt? Vår undersøkelse omfatter ikke hele LO, men den har med tillitsvalgte fra små og store forbund, ulike bransjer og privat og offentlig sektor (les mer om dette i kapittel 1). 2.1 Hvem er de tillitsvalgte? Det er stor forskjell mellom de seks forbundene når det gjelder andel kvinnelige tillitsvalgte. Kvinneandelen i spørreundersøkelsen varierer fra 20 prosent i Fellesforbundet til drøye 70 prosent i Fagforbundet og HK (figur 2.1). Med unntak av NTL, der det er flere menn blant de tillitsvalgte som har svart, sammenliknet med medlemsmassen, finner vi ingen store forskjeller. Det kan dermed se ut som om de tillitsvalgte på grunnplanet i hovedsak avspeiler medlemsmassen når det gjelder kjønn. Vi minner likevel om at de fleste forbundene ikke har en fullstendig oversikt over tillitsvalgte på lokalt nivå, og at spørreundersøkelsen derfor ikke omfatter alle. Vi vet ikke hvordan medlemsmassen i de ulike forbundene fordeler seg etter alder. Opplysningene i undersøkelsen har også en svakhet siden noen av respondentene ved en feil i spørreskjemaet ikke har fått spørsmålet om alder. Hovedinntrykket er likevel at flertallet av de tillitsvalgte er i alderen 35 til 59 år. Fellesforbundet, NAF og HK har en del tillitsvalgte under 35 år. NTL er det forbundet i vår undersøkelse som har de eldste tillitsvalgte. Dette kan ha å gjøre med at vi her kun har med ledere og kasserere i NTLs avdelinger. I de andre forbundene finner vi at tillitsvalgte på arbeidsplassene er yngre enn tillitsvalgte i forening/avdeling, så vi ville vente at dette også gjelder for NTL. 17

20 Figur 2.1 Kjønnsfordeling i spørreundersøkelsen blant tillitsvalgte 2010 (søyler) og kvinneandel i medlemsmassen (linje). N = 1679 Prosent 100 Kvinner Menn Kvinneandel i forbundet Fellesforbundet NAF NFF NTL Fagforbundet HK Blant de tillitsvalgte som vi intervjuet, var ikke alder noe tema, men vi snakket med alt fra unge personer i 20-årene til tillitsvalgte som nærmet seg pensjonsalder. Som i spørreundersøkelsen var hovedtyngden i alderen 35 til 59 år, og de fordelte seg om lag likt på menn og kvinner. De fleste hadde etnisk norsk bakgrunn, men fem av de 50 kom opprinnelig fra andre land enn Norge. Både i spørreundersøkelsen og i de kvalitative intervjuene fant vi stor variasjon i hvor erfarne de tillitsvalgte er, i betydningen ansiennitet i nåværende verv og antall år som tillitsvalgt (se også i kapittel 1). Vi snakket med tillitsvalgte som var ganske nye i vervet, og med personer som hadde vært tillitsvalgt i drøye 30 år, og som stort sett hadde hatt verv helt fra de startet sin arbeidskarriere. Noen hadde også vært tillitsvalgte i tidligere perioder, og så påtatt seg verv på nytt etter en periode som «menig medlem». Men mange av dem vi snakket med, hadde vært tillitsvalgt i tre til seks år, det vil si at de verken var helt nye eller veteraner. Spørreundersøkelsen viser at vi finner flest ferske tillitsvalgte i NAF og NFF, mens Fagforbundet og særlig NTL har mange med lang ansiennitet. Blant NTL erne oppga hver tredje at de hadde mer enn ti års ansiennitet. 18

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer