TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune"

Transkript

1 Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer.

2 TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola Kom Vi jobber for at Sola skal bli et attraktivt sted for fastboende og nye innflyttere. Vi setter menneskene i sentrum og vil at lokalpolitiske beslutninger fattes uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. Stem på noen som er mer opptatt av Sola kommune enn av egen politisk karriere. Sola er en ettertraktet kommune for både næringsliv og private. Men den høye aktiviteten legger press på infrastruktur og budsjetter. Inntektene til kommunen kommer stort sett fra de som er innbyggere her. Disse pengene skal da dekke behovene til både de som bor her og til de som kommer hit for å jobbe, for eksempel rundt lufthavnen og i Risavika. Dette kan gi både konflikter og prioriteringsbehov. Tanangerlisten vil jobbe for en god balanse og ofte stå på innbyggerne sin side. Kommunen må gjøre seg attraktiv for fastboende og innflyttere. For: ved å øke antallet skattebetalere, øker kommunen sine inntekter, handelen opplever vekst, og næringsliv og industri får kortreiste, fleksible og dyktige medarbeidere. Kortreiste arbeidsplasser er også ofte mest miljøvennlig. Vi ønsker å være med på å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i sitt eget hjem. En fortsatt god barnehage i lokalmiljøet og en fortsatt god skole vil også gjøre at Sola kommune er attraktiv som bosted.

3 Våre viktige valgkampsaker Balanse mellom industri og innbyggere Sola er en industrikommune, men Tanangerlisten vil at kommunen skal stå på innbyggernes side i konfliktsaker. Tanangerlisten ble startet opp for 12 år siden fordi vi mener Sola kommune tok feil side den gang. Regler for utslipp, støy, risiko osv. skal følges opp, og regelbrudd skal påtales. Sola kommune må være en aktiv utøvende tilsynsmyndighet i disse sakene. Konsekvensutredninger av slike forhold skal gjøres på forhånd. Ved båndlegging av privat eiendom skal tilbud om utløsning til markedspris gis med en gang. Dette gjelder hele kommunen, ikke bare i Risavika.

4 Fornuftig arealplanlegging Fokus på økonomistyring Tanangerlisten har jobbet for å bedre økonomistyringen i Sola, med en del suksess. Vi legger stor vekt på dette. Det hjelper ikke å bare være snill, man må ha penger også for å få gjort noe. Effektiv og profesjonell ledelse av store utbyggingsprosjekter, som skoler og sykehjem, for å finne kostnadseffektive løsninger og unngå overskridelser. Så blir det gjerne penger til overs til alles små hjertesaker. Begrense markedsrisko ved kommunale investeringer. Kontroll av økonomisk risiko av beslutninger fattet i interkommunale selskaper (Kommune-eide Lyse har så langt brent opp 3 milliarder kroner på LNG-eventyret). Valg mellom privat eller kommunal drift ut fra hva som er mest hensiktsmessig. Vi er ikke dogmatiske i noen retning. Kommunens inntekter kommer fra skattebetalere som er bosatt her, ikke fra industrien. Stavanger kommune har forstått dette, og dytter all industri og støyende aktivitet ut til Sola, mens de selv bygger boliger. Endel av de andre partiene i Sola synes fortsatt det er stas med et nytt diplom for Norges mest næringsvennlige kommune. Men det er derfor det bli trafikk. Derfor må veiene bygges ut. Og derfor må du betale bompenger. VIL JOBBE FOR: Kortreiste arbeidsplasser, mer balansert inn-/utpendling. Attraktive lokalsenter mht. butikker, servering, kulturtilbud. Dette fører til mindre behov for kjøring. Barnehager nær enten hjem eller arbeidsplass. Det gir også behov mindre for kjøring. For det gir også behov for mindre kjøring. Noe som sparer miljøet. Flyplassutbygging skal vurderes mot støybelastningen den gir, spesielt for Sola sentrum. Nei til kommunesammenslåing. Sola har en ideell størrelse, og det er ingen penger å spare på dette. Og ja, vi var og vi er imot bompenger.

5 Tananger, men ikke bare der... Tanangerlisten har jo sitt opphav i Tananger, og vi har derfor hatt våre sterkeste meninger om forhold der. Målet er at Tananger skal bli et trivelig sted, men ikke på bekostning av andre deler av Sola kommune. Vi vil jobbe for at folk skal trives der de bor, i hele kommunen. Tanangerlisten har blitt et lokalparti for hele Sola kommune. Sentrumsplan Tananger skal legge til rette for et effektivt handelssenter som gjør det attraktivt å handle her, i stedet for på Kvadrat. Men den skal også ivareta Tanangers historiske maritime preg. Ingen høyhus. Minimale inngrep i eksisterende boligeiendommer. Omsorgsbehovet krever nytenking Vi blir stadig eldre, også her. Omsorg er en vekstnæring. Det koster, men det å være godt voksen betyr ikke lenger nødvendigvis at man er fattig. Det er rom for alternative løsninger. Legge til rette for privateide leiligheter tilpasset seng/rullestol, i komplekser med fast stasjonert hjemmehjelp, og kontor for legebesøk. Prøve forskjellige driftsformer for sykehjem og omsorgsboliger, offentlig og privat. Lære av hverandre. Finne ordninger som tiltrekker kvalfisert arbeidskraft. Selge tilleggstjenester. Jobb er det beste integreringstiltaket, både for flyktninger og for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Finne eller opprette jobber etter behov. Folkeveksten på Jåsund og Myklebust krever nye skoler og idrettsanlegg. Vi må sørge for at frivillige lag og organisasjoner som for eks. korps, speider, Sola pistolklubb osv. får egnede lokaler til å drive sin aktivitet i hele året. Få tilbake vaktmestertjenesten i Tanangerhallen. Vi skal jobbe for å få en ny videregående skole til Tananger, og benytte nærheten til industrien til samarbeid om opplæring både teoretiske og praktiske fag. Vi vil være det partiet som hvem som helst kan komme til med forslag om tiltak som kan bedre trivselen der de bor, og få hjelp til å fremme disse politisk. Hos Tanangerlisten tar vi tid til å høre på innbyggerne og bedrifter. Uansett hvor en hører til i kommunen. OG SÅ ALT DET ANDRE Det er mange oppgaver i en kommune, som skoler, barnehager, fritidstilbud og tilbud for ungdom. Tanangerlisten vil ikke drive overbudspolitikk på disse feltene. Vi er opptatt av å skaffe penger til alle gode formål som finnes. Vi vil bli valgt på de tingene som gjør oss spesielle. Det er nok av dem ovenfor.

6 Vår maritime identitet er viktig for både folk og handel. Tanangerlisten mener at sentrumsplanen for Tananger må ivareta eksisterende beboere på en best mulig måte. Sentrum må utvikles med nye boliger og handels- og servicetilbud uten at det går på bekostning av eksisterende boliger. Bebyggelsen nær havna bør ha et maritimt preg og tilpasses i volum, høyde og form i tråd med den lokale byggeskikken. Skole Tanangerlisten ønsker styrke utdanningstilbudet for barn og ungdom med spesielle behov. Noen elever faller i dag mellom to stoler i opplæringstilbudet. Økt innsats for å hjelpe ungdom med psykiske helseproblemer. Samfunnet vil spare store utgifter med tidlige tiltak. Det vil forebygge frafallet i videregående skole og redusere antallet unge uføre. Sola kommune trenger en rekrutteringsplan for å være klar for det store generasjonsskiftet av lærere som kommer. I løpet av få år vil nesten halvparten av lærerne i Sola kommune pensjonere seg. Den gode Solaskolen trenger dyktige og målbevisste lærere som kan videreføre det gode arbeidet som gjøres. Vaktmesterordningen i Sola kommune bør være slik at en har fast tjenestested på en skole tre dager i uken. Det vil gi jevnlig og bedre vedlikehold. Barnehage Det må sikres gode barnehager i nærmiljøet både med tanke på lokale behov og miljø i form av kortreist henting og levering. I Tananger sentrum er et generasjonsskifte på gang. Behovet for utbygging av Tananger barnehage vil styrkes. Alle behov kan ikke dekkes med en ny, privat barnehage på Myklebust. En får også mulighet til å styrke Sola kommune som arbeidskommune ved å ha nok lokale barnehageplasser i nærheten av arbeidstedet. Barnehagene må sikres økonomi til å kunne gjøre innkjøp av en fornuftig mengde leker og materiell. Sola kommune må sørge for økt pedagogtettheten i barnehagene. Med full barnehagedekning vil behovet for pedagoger være stort i årene som kommer. Vi ønsker at de unge skal få en god start i livet. Miljø Sola kommune har tilsynsmyndighet på områder som berører folks helse, miljø og sikkerhet. Vi vil være en pådriver for at lovpålagte oppgaver blir gjennomført på en bedre måte enn i dag. Tanangerlisten vil fremdeles være ombudsmenn når det gjelder lokalt miljø. Dette gjelder lokale utslipp til luft, vann og ikke minst støyforurensing. Det må legges til rette for landstrøm i Risavika for å redusere lokale utslipp fra frakte og supply-skip. Trygge og gode bomiljø må få økt prioritet i reguleringsplanene når avstanden mellom industri og boliger blir liten. Buss må kjøre annen hver rute via Storemyr. Bussway er bra, men bussen må gå der folk bor! Storemyr har en ideell beliggenhet for 1500 mennesker som kan tenke seg å bruke bussen til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter. Det vil være et miljømessig bedre alternativ enn å bruke bilen. Kulvert forbi Snøde og Hagakrossen Transportkorridor Vest (TKV) må legges i kulvert forbi Snøde og Hagakrossen. Den samlede støyen fra trafikk og industri er for høy. Å bli utsatt for støy, over lengre tid, er skadelig for helsa. Dette medfører store helseutgifter for samfunnet. Ny fire-felts veg, og en videre utbygging rundt Risavika, vil kreve stort fokus på løsninger som ivaretar bomiljøet på Snøde. Tananger kirke, Tananger Menighetsbarnehage og Haga skole vil få betydelig redusert støy med en kulvert. En kulvert vil også kunne redusere kostnadene noe i forhold til dagens forslag. Uten kulvert vil det være svært vanskelig å skjerme Snøde for støy på en effektiv måte, da boligområdet ligger høyere enn veien. Kommuneøkonomi Mange av planene for både Sola og Nord-Jæren er basert på en forventning om at den oljefyrte veksten vi har hatt de siste 10 årene skulle fortsette videre. Dette gjelder både planer for boligbygging, industriutvikling og veiutbygging. Men ting har snudd brått i det siste. Vi ser derfor behov for å vurdere grunnlaget for disse planene på nytt. Hvis oljå ikke lenger er drivkraften for videre vekst, hva skal være det da, og når? Blir det for eksempel nok folk og aktivitet her til å betale for Transportkorridor Vest? I en slik situasjon skal kommunen være forsiktig med å ta på seg økonomisk risiko, slik som å bygge boliger for egen regning for videresalg. Kommunale investeringer knyttet til sentrumsplanene for både Sola og Tananger må tilpasses den utviklingen man faktisk ser, ikke den man håper på. Og kommunen bør ikke vedta planer for industriutvikling som fjerner eller skremmer vekk de som allerede bor her. En aktuell sak nå i den forbindelsen er at Stavangerregionen Interkommunale Havn, et selskap hvor Sola er medeier, ønsker å løse ut Båtstadområdet for industriformål. Det er snakk om noe over 50 hus. Med utløsning til markedspris, rivning og klargjøring, snakker man fort om 400 millioner kroner. Og den største folkeforflytningen i Norge siden Gardermoen. Dette skal så tjenes inn ved økt container-trafikk. I slike saker vil vi kreve at utbygger, her havnen, redegjør for økonomien i prosjektet. Så skal kommunestyret vurdere om det gir nok penger i kommunekassen til å rettferdiggjøre et såpass dramatisk tiltak. Kultur og idrett Utbyggingen på Myklebust og Jåsund fører til økt behov for hallkapasitet til idrett og kulturformål. En flerbrukshall kan gi rom for mange frivillige lag og organisasjoner som kan gi et variert og godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Gode lokaler der en kan drive med kultur- og fritidsaktiviteter vil være av stor betydning for å bygge gode og trygge nærmiljøer, ikke minst for alle de nye som flytter hit. Sola pistolklubb mistet sine lokaler i forbindelse med byggingen av Solasplitten. Idrettslaget har ventet tålmodig i 5 år på en løsning som kan sikre dem treningsmuligheter. Mer enn 150 ungdommer mistet muligheten til å drive sin idrett. Klubben har fostret noen av landets beste pistolskyttere. Sola kommune må medvirke til å få på plass nok egnede lokaler til idrettslag og organisasjoner som korps, speider osv. Tilsynsordningen med vaktmester i Tanangerhallen må tilbakeføres. Det er feil måte å spare penger på. Kommunesammenslåing Sola kommune klarer seg veldig bra som egen kommune, både administrativt og økonomisk. Kommunen har et godt tjenestetilbud på alle områder. Tanangerlisten mener innbyggerne i Sola vil være tjent med kort avstand mellom politikere, administrasjon og innbyggere. En storkommune på Nord-Jæren vil kreve bydelsutvalg, flere heldagspolitikere og være administrativt kostnadsdrivende.

7 DE FIRE TOPPKANDIDATENE I Videre kandidater i Tanangerlisten 5. Morten Saxvik Fokus på god økonomi og prosjektstyring i kommunen. Ivareta lag og organisasjoner. 6. Paul Korsberg God areal -og samfunnsplanlegging. Ivareta innbyggerne på best mulig måte. 7. Johanne Sem 8. Pål Ravndal Ivareta Tananger sitt maritime preg. Sikre balanse mellom industri og innbyggere på en god måte. 1 BJARTE KRISTIANSEN Utvikling av Tananger og Sola Sentrum, ungdomsarbeid og ta vare på og videre formidle vår maritime historie. 2. GEIR OVE SKAARSTAD Opptatt av miljø, breddeidrett, samhandling mellom innbyggere, industri og kommune. 9. Bente Bloch Vil utvikle bedre handlekraftige senter i Sola kommune. 10. Lars Utsola Bedre kommunale servicetilbud lokalt og gode nærmiljø. 11. Vibeke Holgersen 12. Kåre Løland Gode lokale tilbud innen service, handel, skole og barnehage. Trygghet i hverdagen. Et levedyktig sentrum som er levende og som tar vare på de lokale verdier. 13. Jeanette M. Landaas 14. Oda Engelsgjerd 3. ELISABETH ERIKSEN Ønsker bedre tilrettelegging for psykisk helse for ungdom. 4. OLE-JØRGEN ØSTENSEN Vil jobbe for enda bedre skole og infrastruktur i Sola kommune. Gode trafikkløsninger som tar hensyn til behov og naboer. Sørge for gode kollektive løsninger i hele Sola kommune.

8 15. Jan Rikard Lillebøe Lokalmiljø der unge og gamle har servicetilbud lett tilgjengelig som igjen fører til økt trivsel. 16. Tommy Mathisen Trygg og god barnehage, skole. Samt psykisk helsevern på et tidlig stadie. 25. Håvard Morten Hansen Gode traffikale løsninger hvor en tar hensyn til brukere, innbyggere og miljø. 26. Henning Dueland Gode oppvekstmiljø lokalt for små og store. Et godt kollektivtilbud i hele kommunen. 17. Lars Namork 18. Sverre Nesse 27. Jan Egil Finnestad 28. Anne Brit Laugaland Oversiktlige og ryddige offentlige prosesser. Bevaring av kystkultur og varierte tilbud for ungdom. Utvikling av Tananger på en god og redelig måte uten at boliger må fjernes. Gode løsninger som gjør at eldre kan bo i hjemmet sitt lenger. 19. Bjørn Seglem Asbjørnsen Miljø og en kommune som aktivt tar tilsynsplikten på alvor. 20. Egil Torstensen Tilbud for ungdom på kveld og helger. Et flott Tananger sentrum med varierte tilbud. 29. Anette A. Conte Miljøvern og gode tilbud for ungdom i og utenfor idretten. 30. Pål Rott Gode attraktive bomiljø for unge, med kort vei til nødvendige servicetilbud. 21. Tor Helge Løland 22. Ann-Karin Holst 31.Torbjørn Løland En hederlig prosess rundt næring og sentrumsutvikling. God økonomistyring. En god skole og verdig eldreomsorg. Nødvendige servicetilbud i nærmiljøet. 23. Lisbeth Rude Utbygging men samtidig bevaring av Tananger sin unike identitet. Gode trafikkløsninger for myke traffikanter. 24. Gunn Lisbeth Dagsvold Trygge og gode lokalsamfunn. Tanangerlisten stiller til valg for 4. gang. I 12 år har Tanangerlisten talt innbyggerne sin sak. Barneombudet sier at når en er 12 år har en rett til å bli hørt. Og med våre gode kandidater som har en meget variert ekspertise, vil Tanangerlisten bli hørt i fremtiden. Gi oss din stemme om du ønsker et parti som setter seg grundig inn i sakene, har en åpen dør og lytter til innbyggerne. Tanangerlisten har vokst seg til et seriøst lokalparti for hele Sola kommune. Styrken er at en ikke har noen nasjonalpolitiske føringer og vi tar oss tid til innbyggerne som kommer til oss med saker som betyr mye for dem. Tanangerlisten ønsker å være et slikt parti som tar imot og kan være med å se på gode løsninger. Tanangerlisten er nå blitt et lokalparti for hele Sola kommune.

9 Tanangerlistens fanesaker: Vi vil jobbe for å legge til rette for gode lokalmiljøer i hele kommunen. Tanangers sentrumsutbygging skal tilpasses den eksisterende Tananger idyll. Ikke rives. Ta mer hensyn til miljøbelastningen og spesielt redusere støybelastningen lokalt. Balanse mellom industri og innbyggerne. Bedre økonomistyring i kommunen. Satse mer på ungdom, kultur og kulturskolen. Sørge for bedre psykisk helsevern i skolen. Støtte og oppmuntre til gode barn og ungdoms aktiviteter. Bedre kollektiv tilbud til alle i Sola. Buss til strendene i Sola, Ølberg, Vigdel, Hellestø stranden på sommeren. Fremme Hafrsfjord som Norges nasjonalfjord. Vi ønsker å bevare og utvikle Sola kommunes havner for aktivt fiske, kystkultur og maritimt rettet aktivitet for fastboende og reisende. Nei til kommunesammenslåing. Sjekk ut våre facebooksider eller gå på hjemmesiden for lese mer.

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer