TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune"

Transkript

1 Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer.

2 TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola Kom Vi jobber for at Sola skal bli et attraktivt sted for fastboende og nye innflyttere. Vi setter menneskene i sentrum og vil at lokalpolitiske beslutninger fattes uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. Stem på noen som er mer opptatt av Sola kommune enn av egen politisk karriere. Sola er en ettertraktet kommune for både næringsliv og private. Men den høye aktiviteten legger press på infrastruktur og budsjetter. Inntektene til kommunen kommer stort sett fra de som er innbyggere her. Disse pengene skal da dekke behovene til både de som bor her og til de som kommer hit for å jobbe, for eksempel rundt lufthavnen og i Risavika. Dette kan gi både konflikter og prioriteringsbehov. Tanangerlisten vil jobbe for en god balanse og ofte stå på innbyggerne sin side. Kommunen må gjøre seg attraktiv for fastboende og innflyttere. For: ved å øke antallet skattebetalere, øker kommunen sine inntekter, handelen opplever vekst, og næringsliv og industri får kortreiste, fleksible og dyktige medarbeidere. Kortreiste arbeidsplasser er også ofte mest miljøvennlig. Vi ønsker å være med på å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i sitt eget hjem. En fortsatt god barnehage i lokalmiljøet og en fortsatt god skole vil også gjøre at Sola kommune er attraktiv som bosted.

3 Våre viktige valgkampsaker Balanse mellom industri og innbyggere Sola er en industrikommune, men Tanangerlisten vil at kommunen skal stå på innbyggernes side i konfliktsaker. Tanangerlisten ble startet opp for 12 år siden fordi vi mener Sola kommune tok feil side den gang. Regler for utslipp, støy, risiko osv. skal følges opp, og regelbrudd skal påtales. Sola kommune må være en aktiv utøvende tilsynsmyndighet i disse sakene. Konsekvensutredninger av slike forhold skal gjøres på forhånd. Ved båndlegging av privat eiendom skal tilbud om utløsning til markedspris gis med en gang. Dette gjelder hele kommunen, ikke bare i Risavika.

4 Fornuftig arealplanlegging Fokus på økonomistyring Tanangerlisten har jobbet for å bedre økonomistyringen i Sola, med en del suksess. Vi legger stor vekt på dette. Det hjelper ikke å bare være snill, man må ha penger også for å få gjort noe. Effektiv og profesjonell ledelse av store utbyggingsprosjekter, som skoler og sykehjem, for å finne kostnadseffektive løsninger og unngå overskridelser. Så blir det gjerne penger til overs til alles små hjertesaker. Begrense markedsrisko ved kommunale investeringer. Kontroll av økonomisk risiko av beslutninger fattet i interkommunale selskaper (Kommune-eide Lyse har så langt brent opp 3 milliarder kroner på LNG-eventyret). Valg mellom privat eller kommunal drift ut fra hva som er mest hensiktsmessig. Vi er ikke dogmatiske i noen retning. Kommunens inntekter kommer fra skattebetalere som er bosatt her, ikke fra industrien. Stavanger kommune har forstått dette, og dytter all industri og støyende aktivitet ut til Sola, mens de selv bygger boliger. Endel av de andre partiene i Sola synes fortsatt det er stas med et nytt diplom for Norges mest næringsvennlige kommune. Men det er derfor det bli trafikk. Derfor må veiene bygges ut. Og derfor må du betale bompenger. VIL JOBBE FOR: Kortreiste arbeidsplasser, mer balansert inn-/utpendling. Attraktive lokalsenter mht. butikker, servering, kulturtilbud. Dette fører til mindre behov for kjøring. Barnehager nær enten hjem eller arbeidsplass. Det gir også behov mindre for kjøring. For det gir også behov for mindre kjøring. Noe som sparer miljøet. Flyplassutbygging skal vurderes mot støybelastningen den gir, spesielt for Sola sentrum. Nei til kommunesammenslåing. Sola har en ideell størrelse, og det er ingen penger å spare på dette. Og ja, vi var og vi er imot bompenger.

5 Tananger, men ikke bare der... Tanangerlisten har jo sitt opphav i Tananger, og vi har derfor hatt våre sterkeste meninger om forhold der. Målet er at Tananger skal bli et trivelig sted, men ikke på bekostning av andre deler av Sola kommune. Vi vil jobbe for at folk skal trives der de bor, i hele kommunen. Tanangerlisten har blitt et lokalparti for hele Sola kommune. Sentrumsplan Tananger skal legge til rette for et effektivt handelssenter som gjør det attraktivt å handle her, i stedet for på Kvadrat. Men den skal også ivareta Tanangers historiske maritime preg. Ingen høyhus. Minimale inngrep i eksisterende boligeiendommer. Omsorgsbehovet krever nytenking Vi blir stadig eldre, også her. Omsorg er en vekstnæring. Det koster, men det å være godt voksen betyr ikke lenger nødvendigvis at man er fattig. Det er rom for alternative løsninger. Legge til rette for privateide leiligheter tilpasset seng/rullestol, i komplekser med fast stasjonert hjemmehjelp, og kontor for legebesøk. Prøve forskjellige driftsformer for sykehjem og omsorgsboliger, offentlig og privat. Lære av hverandre. Finne ordninger som tiltrekker kvalfisert arbeidskraft. Selge tilleggstjenester. Jobb er det beste integreringstiltaket, både for flyktninger og for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Finne eller opprette jobber etter behov. Folkeveksten på Jåsund og Myklebust krever nye skoler og idrettsanlegg. Vi må sørge for at frivillige lag og organisasjoner som for eks. korps, speider, Sola pistolklubb osv. får egnede lokaler til å drive sin aktivitet i hele året. Få tilbake vaktmestertjenesten i Tanangerhallen. Vi skal jobbe for å få en ny videregående skole til Tananger, og benytte nærheten til industrien til samarbeid om opplæring både teoretiske og praktiske fag. Vi vil være det partiet som hvem som helst kan komme til med forslag om tiltak som kan bedre trivselen der de bor, og få hjelp til å fremme disse politisk. Hos Tanangerlisten tar vi tid til å høre på innbyggerne og bedrifter. Uansett hvor en hører til i kommunen. OG SÅ ALT DET ANDRE Det er mange oppgaver i en kommune, som skoler, barnehager, fritidstilbud og tilbud for ungdom. Tanangerlisten vil ikke drive overbudspolitikk på disse feltene. Vi er opptatt av å skaffe penger til alle gode formål som finnes. Vi vil bli valgt på de tingene som gjør oss spesielle. Det er nok av dem ovenfor.

6 Vår maritime identitet er viktig for både folk og handel. Tanangerlisten mener at sentrumsplanen for Tananger må ivareta eksisterende beboere på en best mulig måte. Sentrum må utvikles med nye boliger og handels- og servicetilbud uten at det går på bekostning av eksisterende boliger. Bebyggelsen nær havna bør ha et maritimt preg og tilpasses i volum, høyde og form i tråd med den lokale byggeskikken. Skole Tanangerlisten ønsker styrke utdanningstilbudet for barn og ungdom med spesielle behov. Noen elever faller i dag mellom to stoler i opplæringstilbudet. Økt innsats for å hjelpe ungdom med psykiske helseproblemer. Samfunnet vil spare store utgifter med tidlige tiltak. Det vil forebygge frafallet i videregående skole og redusere antallet unge uføre. Sola kommune trenger en rekrutteringsplan for å være klar for det store generasjonsskiftet av lærere som kommer. I løpet av få år vil nesten halvparten av lærerne i Sola kommune pensjonere seg. Den gode Solaskolen trenger dyktige og målbevisste lærere som kan videreføre det gode arbeidet som gjøres. Vaktmesterordningen i Sola kommune bør være slik at en har fast tjenestested på en skole tre dager i uken. Det vil gi jevnlig og bedre vedlikehold. Barnehage Det må sikres gode barnehager i nærmiljøet både med tanke på lokale behov og miljø i form av kortreist henting og levering. I Tananger sentrum er et generasjonsskifte på gang. Behovet for utbygging av Tananger barnehage vil styrkes. Alle behov kan ikke dekkes med en ny, privat barnehage på Myklebust. En får også mulighet til å styrke Sola kommune som arbeidskommune ved å ha nok lokale barnehageplasser i nærheten av arbeidstedet. Barnehagene må sikres økonomi til å kunne gjøre innkjøp av en fornuftig mengde leker og materiell. Sola kommune må sørge for økt pedagogtettheten i barnehagene. Med full barnehagedekning vil behovet for pedagoger være stort i årene som kommer. Vi ønsker at de unge skal få en god start i livet. Miljø Sola kommune har tilsynsmyndighet på områder som berører folks helse, miljø og sikkerhet. Vi vil være en pådriver for at lovpålagte oppgaver blir gjennomført på en bedre måte enn i dag. Tanangerlisten vil fremdeles være ombudsmenn når det gjelder lokalt miljø. Dette gjelder lokale utslipp til luft, vann og ikke minst støyforurensing. Det må legges til rette for landstrøm i Risavika for å redusere lokale utslipp fra frakte og supply-skip. Trygge og gode bomiljø må få økt prioritet i reguleringsplanene når avstanden mellom industri og boliger blir liten. Buss må kjøre annen hver rute via Storemyr. Bussway er bra, men bussen må gå der folk bor! Storemyr har en ideell beliggenhet for 1500 mennesker som kan tenke seg å bruke bussen til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter. Det vil være et miljømessig bedre alternativ enn å bruke bilen. Kulvert forbi Snøde og Hagakrossen Transportkorridor Vest (TKV) må legges i kulvert forbi Snøde og Hagakrossen. Den samlede støyen fra trafikk og industri er for høy. Å bli utsatt for støy, over lengre tid, er skadelig for helsa. Dette medfører store helseutgifter for samfunnet. Ny fire-felts veg, og en videre utbygging rundt Risavika, vil kreve stort fokus på løsninger som ivaretar bomiljøet på Snøde. Tananger kirke, Tananger Menighetsbarnehage og Haga skole vil få betydelig redusert støy med en kulvert. En kulvert vil også kunne redusere kostnadene noe i forhold til dagens forslag. Uten kulvert vil det være svært vanskelig å skjerme Snøde for støy på en effektiv måte, da boligområdet ligger høyere enn veien. Kommuneøkonomi Mange av planene for både Sola og Nord-Jæren er basert på en forventning om at den oljefyrte veksten vi har hatt de siste 10 årene skulle fortsette videre. Dette gjelder både planer for boligbygging, industriutvikling og veiutbygging. Men ting har snudd brått i det siste. Vi ser derfor behov for å vurdere grunnlaget for disse planene på nytt. Hvis oljå ikke lenger er drivkraften for videre vekst, hva skal være det da, og når? Blir det for eksempel nok folk og aktivitet her til å betale for Transportkorridor Vest? I en slik situasjon skal kommunen være forsiktig med å ta på seg økonomisk risiko, slik som å bygge boliger for egen regning for videresalg. Kommunale investeringer knyttet til sentrumsplanene for både Sola og Tananger må tilpasses den utviklingen man faktisk ser, ikke den man håper på. Og kommunen bør ikke vedta planer for industriutvikling som fjerner eller skremmer vekk de som allerede bor her. En aktuell sak nå i den forbindelsen er at Stavangerregionen Interkommunale Havn, et selskap hvor Sola er medeier, ønsker å løse ut Båtstadområdet for industriformål. Det er snakk om noe over 50 hus. Med utløsning til markedspris, rivning og klargjøring, snakker man fort om 400 millioner kroner. Og den største folkeforflytningen i Norge siden Gardermoen. Dette skal så tjenes inn ved økt container-trafikk. I slike saker vil vi kreve at utbygger, her havnen, redegjør for økonomien i prosjektet. Så skal kommunestyret vurdere om det gir nok penger i kommunekassen til å rettferdiggjøre et såpass dramatisk tiltak. Kultur og idrett Utbyggingen på Myklebust og Jåsund fører til økt behov for hallkapasitet til idrett og kulturformål. En flerbrukshall kan gi rom for mange frivillige lag og organisasjoner som kan gi et variert og godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Gode lokaler der en kan drive med kultur- og fritidsaktiviteter vil være av stor betydning for å bygge gode og trygge nærmiljøer, ikke minst for alle de nye som flytter hit. Sola pistolklubb mistet sine lokaler i forbindelse med byggingen av Solasplitten. Idrettslaget har ventet tålmodig i 5 år på en løsning som kan sikre dem treningsmuligheter. Mer enn 150 ungdommer mistet muligheten til å drive sin idrett. Klubben har fostret noen av landets beste pistolskyttere. Sola kommune må medvirke til å få på plass nok egnede lokaler til idrettslag og organisasjoner som korps, speider osv. Tilsynsordningen med vaktmester i Tanangerhallen må tilbakeføres. Det er feil måte å spare penger på. Kommunesammenslåing Sola kommune klarer seg veldig bra som egen kommune, både administrativt og økonomisk. Kommunen har et godt tjenestetilbud på alle områder. Tanangerlisten mener innbyggerne i Sola vil være tjent med kort avstand mellom politikere, administrasjon og innbyggere. En storkommune på Nord-Jæren vil kreve bydelsutvalg, flere heldagspolitikere og være administrativt kostnadsdrivende.

7 DE FIRE TOPPKANDIDATENE I Videre kandidater i Tanangerlisten 5. Morten Saxvik Fokus på god økonomi og prosjektstyring i kommunen. Ivareta lag og organisasjoner. 6. Paul Korsberg God areal -og samfunnsplanlegging. Ivareta innbyggerne på best mulig måte. 7. Johanne Sem 8. Pål Ravndal Ivareta Tananger sitt maritime preg. Sikre balanse mellom industri og innbyggere på en god måte. 1 BJARTE KRISTIANSEN Utvikling av Tananger og Sola Sentrum, ungdomsarbeid og ta vare på og videre formidle vår maritime historie. 2. GEIR OVE SKAARSTAD Opptatt av miljø, breddeidrett, samhandling mellom innbyggere, industri og kommune. 9. Bente Bloch Vil utvikle bedre handlekraftige senter i Sola kommune. 10. Lars Utsola Bedre kommunale servicetilbud lokalt og gode nærmiljø. 11. Vibeke Holgersen 12. Kåre Løland Gode lokale tilbud innen service, handel, skole og barnehage. Trygghet i hverdagen. Et levedyktig sentrum som er levende og som tar vare på de lokale verdier. 13. Jeanette M. Landaas 14. Oda Engelsgjerd 3. ELISABETH ERIKSEN Ønsker bedre tilrettelegging for psykisk helse for ungdom. 4. OLE-JØRGEN ØSTENSEN Vil jobbe for enda bedre skole og infrastruktur i Sola kommune. Gode trafikkløsninger som tar hensyn til behov og naboer. Sørge for gode kollektive løsninger i hele Sola kommune.

8 15. Jan Rikard Lillebøe Lokalmiljø der unge og gamle har servicetilbud lett tilgjengelig som igjen fører til økt trivsel. 16. Tommy Mathisen Trygg og god barnehage, skole. Samt psykisk helsevern på et tidlig stadie. 25. Håvard Morten Hansen Gode traffikale løsninger hvor en tar hensyn til brukere, innbyggere og miljø. 26. Henning Dueland Gode oppvekstmiljø lokalt for små og store. Et godt kollektivtilbud i hele kommunen. 17. Lars Namork 18. Sverre Nesse 27. Jan Egil Finnestad 28. Anne Brit Laugaland Oversiktlige og ryddige offentlige prosesser. Bevaring av kystkultur og varierte tilbud for ungdom. Utvikling av Tananger på en god og redelig måte uten at boliger må fjernes. Gode løsninger som gjør at eldre kan bo i hjemmet sitt lenger. 19. Bjørn Seglem Asbjørnsen Miljø og en kommune som aktivt tar tilsynsplikten på alvor. 20. Egil Torstensen Tilbud for ungdom på kveld og helger. Et flott Tananger sentrum med varierte tilbud. 29. Anette A. Conte Miljøvern og gode tilbud for ungdom i og utenfor idretten. 30. Pål Rott Gode attraktive bomiljø for unge, med kort vei til nødvendige servicetilbud. 21. Tor Helge Løland 22. Ann-Karin Holst 31.Torbjørn Løland En hederlig prosess rundt næring og sentrumsutvikling. God økonomistyring. En god skole og verdig eldreomsorg. Nødvendige servicetilbud i nærmiljøet. 23. Lisbeth Rude Utbygging men samtidig bevaring av Tananger sin unike identitet. Gode trafikkløsninger for myke traffikanter. 24. Gunn Lisbeth Dagsvold Trygge og gode lokalsamfunn. Tanangerlisten stiller til valg for 4. gang. I 12 år har Tanangerlisten talt innbyggerne sin sak. Barneombudet sier at når en er 12 år har en rett til å bli hørt. Og med våre gode kandidater som har en meget variert ekspertise, vil Tanangerlisten bli hørt i fremtiden. Gi oss din stemme om du ønsker et parti som setter seg grundig inn i sakene, har en åpen dør og lytter til innbyggerne. Tanangerlisten har vokst seg til et seriøst lokalparti for hele Sola kommune. Styrken er at en ikke har noen nasjonalpolitiske føringer og vi tar oss tid til innbyggerne som kommer til oss med saker som betyr mye for dem. Tanangerlisten ønsker å være et slikt parti som tar imot og kan være med å se på gode løsninger. Tanangerlisten er nå blitt et lokalparti for hele Sola kommune.

9 Tanangerlistens fanesaker: Vi vil jobbe for å legge til rette for gode lokalmiljøer i hele kommunen. Tanangers sentrumsutbygging skal tilpasses den eksisterende Tananger idyll. Ikke rives. Ta mer hensyn til miljøbelastningen og spesielt redusere støybelastningen lokalt. Balanse mellom industri og innbyggerne. Bedre økonomistyring i kommunen. Satse mer på ungdom, kultur og kulturskolen. Sørge for bedre psykisk helsevern i skolen. Støtte og oppmuntre til gode barn og ungdoms aktiviteter. Bedre kollektiv tilbud til alle i Sola. Buss til strendene i Sola, Ølberg, Vigdel, Hellestø stranden på sommeren. Fremme Hafrsfjord som Norges nasjonalfjord. Vi ønsker å bevare og utvikle Sola kommunes havner for aktivt fiske, kystkultur og maritimt rettet aktivitet for fastboende og reisende. Nei til kommunesammenslåing. Sjekk ut våre facebooksider eller gå på hjemmesiden for lese mer.

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 Antall respondenter 2 037 A. Navn på skole: B. Hvor mange barn har du i SFO? 1 1 1 668 81,9 % 82,4 % 2 2 340 16,7 % 16,8 % 3 3 14 0,7 % 0,7 % 4 4 2 0,1 % 0,1 %

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Samhold - Solidaritet - felles ansvar Tysvær Arbeiderparti I de neste 4 årene vil vi blant annet jobbe for: Det skal være attraktivt og trivelig å bo i kulturkommunen Tysvær! Ryddigere

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Forventninger og utfordringer

Forventninger og utfordringer Forventninger og utfordringer Barna i byutviklingen ved barnas representant Anne Brit Vestly 02.11.2015 Hva er barnas representant? Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag.

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Nettverk for regional og kommunal planlegging 6. Desember 2017 Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Hva

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer