Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse"

Transkript

1 Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Teknologi og omsorg - etiske utfordringer NSF fagmøte 14. mai Elin Thygesen Førsteamanuensis Senter for ehelse og omsorgsteknologi Universitetet i Agder Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Et toppsatsings område ved Universitetet i Agder 450 m 2 ehelse-lab et Mini helse-norge ehelse Lab et Mini helse-norge Klinikklaboratorium med: Sykehus Sykehjem Helseklinikk Mobile hjemmetjenester Pasienthjem med sensorer og smarthus teknologi Undervisning Forskning Utvikling Utprøving av ny teknologi Til nytte for brukere Høyteknologisk infrastruktur for samhandling Smarthus med sensor-teknologi Utprøving av nye løsninger: Trådløs teknologi Kroppssensorer Omgivelseskontroll Teknologiske assistenter Livsløp standard Individuell tilpasset teknologi ehelse En samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsesektoren 1

2 Velferdsteknologi Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Teknologiske løsninger Kommunal tjenesteinnovasjon Hjelpemiddelområdet Næringsutvikling Det boligpolitiske området de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene /publikasjoner/2012%2007%20vedtatt%20velferdsteknologirapport%20is-1990.pdf Andre begreper Omsorgsteknologi versus velferdsteknologi Ambient assisted living (EU): velferdsteknologi Telemedisin Telecare/telehealth Telekirurgi Telepatologi Teledermatologi Teleradiologi Utviklingstrekk Noen trender Fokus på eldrebølgen og den «nye» generasjonen eldre Eldre vil bo hjemme i eget hjem lengst mulig Pasientenes medbestemmelse og egeninnsats øker Flere personer med demens Mangel på arbeidskraft Frivillige tjenester blir viktig supplement til formelle nettverket år og eldre år Utfordringer Store omsorgsbehov hos syke eldre år Økning i antall eldre fram mot 2050 Behov for alternative og rimeligere løsninger for medisinsk behandling Behov for bedre samordning mellom ulike deler av helsetjenesten Pasientene blir mer engasjert og forventer mer og krever delaktighet (empowerment and self-care) Reduksjon i antall personer i yrkesaktiv alder fram mot

3 Overordnede politiske mål for omsorgstjenesten Stortingsmelding 25 ( ) «Mestring, muligheter og mening. Fremtidens omsorgsutfordringer Omsorgsplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Demensplan 2015 Nevroplan 2015 St. meld. Nr. 47 ( ) «Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid» «Nasjonal helse- og omsorgsplan». Meld. St. 16 ( ) «Morgendagens omsorg». Melding til Stortinget 29 ( ) Samhandlingsreformen Mer fokus på forebyggende tjenester med tidlig intervensjon Etablering av tjenester før, istedenfor og etter sykehusbehandling Ny kommunal plikt til å etablere døgntilbud om øyeblikkelig hjelp Flytter tjenester nærmere der folk bor (BEON-prinsippet), der bl.a. tjenester til personer med kroniske lidelser er spesielt nevnt Innovasjon i offentlig sektor St.meld. nr. 7 ( ) «Et nyskapende og bærekraftig Norge» Teknologirådet (2009) «Fremtidens alderdom og ny teknologi» NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg (Hagen-utvalget) «Morgendagens omsorg». Melding til Stortinget 29 ( ) «Velferdsteknologi fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013», Helsedirektoratet Hva preger morgendagens helsetjenester? Stor grad av sentralisert spesialisering av avanserte tilbud Sterk desentralisering av enklere behandlingsformer Etablering av distrikts-medisinske sentra Etterbehandling og oppfølging lokalt Hjemmebehandling supplerer sykehusinnleggelser Behov for nytenkning og innovasjon for pleie og omsorg Pasientrollen Forlanger medbestemmelse i avgjørelser Forutsetter kunnskaper om egen helse og sykdom Pasienten benytter internett for å finne informasjon Ønsker valg mellom ulike tilbud Vil i fremtiden aktivt måle fysiologiske parametere Blodsukker, INR, blodtrykk etc Prestasjoner, forbedringer ved rehabilitering/opptrening Føre en «helse-dagbok» Elektronisk samhandling med helsetjenestene for råd/oppfølging Den geriatriske pasienten 3

4 Fall, ensomhet og kognitiv svikt Kognitiv svikt Ensomhet 25% av den voksne befolkning er ensomme, ca 5 % ofte 28 % blant mottakere av hjemmesykepleie Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Fall Reduseres frykten for fall øker deltakelse i sosiale fellesskap Ensomhet Prosent som oppgir at de ikke har noen å snakke fortrolig med utenom egen familie (SSB, A. Barstad 2009) Fall Kognitiv svikt Opplever fall årlig: 30 % av alle over 65 år 50% av alle over 80 år hoftebrudd årlig 8 av 10 er kvinner i Norge med demenssykdom får sykdommen hvert år Teknologien Hvordan blir fremtidens pasient, og hva blir pårørenderollen? Bilder hentet fra MEDICA

5 Trygghets- og sikkerhetsteknologi Sporing av personer med demens Overvåkingsalarmer Adgangskontroll Boligalarmer Bevegelsesdetektorer Komfyrvakt Aftenposten Trygghetsalarmer Trygghetsalarm Aktivitetsdetektor Falldektektor Sensorer som kontrollerer at bruker er tilstrekkelig kledd Aftenposten Kompensasjons- og velværeteknologi Forflytningshjelpemidler (sklimatter, forflytningsheiser ) Hjelpemidler som kompenserer for fysisk handicap (krykker, rollator, robotdrakt ) Hjelpemidler som kompenserer for sansetap eller reduserte kroppsfunksjoner (hørsels- og synshjelpemidler, inkontinenshjelpemider ) Omgivelseskontroll (klimakontroll ) Teknologisk assistanse i boligen (pasientforflytning, toaletthjelpemidler, robotstøvsuger ) Treningsaktiviteter (pulsklokke, GPS-sporing, spillteknologi, treningsprogrammer ) Hjelp til å huske (medisindosetter, tids- og aktivitetsanvisere ) Teknologi for sosial kontakt Videokommunikasjon Via telefon, via datanett Webtjenester Nettsamfunn Robotteknologi Tekniske kjæledyr Kommunikasjonsroboter Spillteknologi for fysisk aktivitet Lambertseter sykehjem har tatt i bruk dataspill for fysisk aktivitet Dette kan også brukes for hjemmeboende eldre i form av rehabilitering over distanse Personlig robot Selen Snorre (Paro) har blitt utviklet spesielt for personer med kognitiv svikt /demens Den kan virke beroligende og avstressende, samtidig som den gir en effekt av å være et levende dyr som trenger oppmerksomhet og omsorg Bruken av denne type roboter reiser viktige etiske diskusjoner NRK, Puls,

6 Teknologi for behandling og pleie Hjemmebehandling Kommunikasjon med helsepersonell Tilgang egen journal Helsedagbok, individuell plan, behandlingsutstyr, medisinering Hjemmeanalyser Egenregistrering av kliniske data Sensorteknologi Virtuelle hjemmebesøk Det kan være krevende å følge opp pasienten over distanse Etiske utfordringer Etisk dilemma Et etisk dilemma kan beskrives som en situasjon der en blir trukket mellom ulike hensyn, og hvor det kan være vanskelig å vite hva som er riktigst Teknologi kan bidra til å skape bedre løsninger, men kan også true andre goder og verdier Teknologi kan bidra til: Etiske aspekt i helsetjenestene selvhjulpenhet og selvstendighet økt sikkerhet og trygghet å gjøre hverdagen enklere å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner å opprettholde fysisk aktivitet koordinert innsats mellom det uformelle og formelle hjelpeapparatet utsette og forebygge behov for hjelp fra de offentlige tjenester hjemme-hospitalisering og rehabilitering å frigjøre helsepersonell til faglig arbeid Teknologi frembringer synliggjør skjuler forandrer fremmer utfordrer verdier i helsevesenet og samfunnet Hofmann, B. (2006). Vi vil jo ha ultralyd! Om teknologiens verdier. I: Å Slettebø & P. Nortvedt (red.), Etikk for helsefagene (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. 6

7 Personlig integritet Innebærer respekt for menneskeverd Innebærer personvern Pasienten har en selvbestemmelsesrett Skal selv ta avgjørende valg og må ta ansvar for egen helse Ønsker ikke å eksponere helseproblemer overfor andre Krenkelse av personlig integritet dersom noen røper opplysninger Viktig at teknologi ikke virker stigmatiserende Dilemmaer ved bruk av teknologi Hoffmann, B: Etiske utfordringer med velferdsteknologi, notat september 2010 Rasjonelle tjenester i forhold til pasientens behov instrumentell rasjonalitet versus omsorgsrasjonalitet Brukermedvirkning, medbestemmelse personvern Trygghet (våke over) eller overvåking Tredjepartsaktører Samspillet mellom menneske og teknologi mestring av ny teknologi fremmedgjøring Når kan man si det er situasjoner eller pasientgrupper hvor teknologi ikke egner seg? I hvilken grad utfordrer bruk av teknologi forholdet mellom helsepersonell og pasient? Juridiske begrensninger Uklart mulighetsrom Teknologiske muligheter Jus Etikk Sikkerhet Utfordringer knyttet til hjemmebehandling Pasienten må i større grad involvere seg i oppfølging og behandling av sin egen sykdom Kan vi forvente at alle mestrer dette? Kan de tilegne seg informasjon, hvordan må den tilrettelegges? Kan de selv gjennomføre egentrening, hva må til av veiledning og oppfølging? Pasienten må foreta egne målinger av medisinske data Kan vi forvente at pasientene kan forstå sammenheng over tid, med årsak og virkning av svingninger Kan de selv gi en «score» på dagens tilstand? Kan de føre en personlig helsedagbok? Klarer de å følge med på et planlagt behandlingsopplegg? Hvordan tilrettelegge for trygghet og god kommunikasjon? Unødige tilsynsbesøk om natten? Hjemmebaserte tjenester har i dag faste tilsynsbesøk Mange pasienter lider av inkontinens Tilsynsbesøk om natten er primært for å skifte på senga Ofte vekkes pasienten uten at det er noe behov for dette Kan pasienten «overvåkes» for å gi alarm til hjemmetjenestene dersom det er behov for hjelp? Hvordan blir den etiske vurderingen av dette: Er det til brukerens beste å bli overvåket? Er det tjenestene som skal spare penger ved å unngå unødvendige besøk? Utfordringer ved bruk av lokaliserings- og varslingsteknologi Bruk av velferdsteknologi, og spesielt lokaliserings- og varslingsteknologi reiser en rekke etiske og personvernmessige spørsmål, spesielt når den brukes der det kanskje er mest bruk for den, i forhold til mennesker med demens eller alvorlig svikt i kognitive funksjoner. Derfor er det viktig at etiske og personvernmessige utfordringer tas med i vurderingen (NOU 2011:11) 7

8 Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Forslag til forskriftendringer fra Helse- og omsorgsdepartementet ( ) Pasienter uten samtykkekompetanse Pasientens interesse Sannsynlighet for samtykke Innhente informasjon fra nærmeste pårørende Til brukerens beste Vurdere fordeler og ulemper fortløpende Nødvendig for å hindre/begrense skade eller risiko Løpende vurdere behovet Dersom pasienten motsetter seg Ikke påtvinge Vurdere mostand basert på skjønn Tillitsskapende tiltak må forsøkes først Tiltaket må ansees nødvendig og forsvarlig Kan gjennomføres med tvang for å omgå motstand Krav til etisk og faglig forsvarlighet Helse- og omsorgstjenestelovens 4-1 Faglig forsvarlighet Forankring i fagkunnskap Dokumentert sammenheng mellom tiltak og resultater Saken skal være godt opplyst før vedtak fattes Kartlegging og analyse av pasientens situasjon Fattes mål og tiltak skal inngå i planer Etisk forsvarlighet Grad av frihetsinnskrenkning Grad av ubehag eller belastning Tiltakets varighet Hvilken situasjon tiltaket benyttes i Hvor nødvendig er tiltaket for å oppnå formålet Teknologi erstatter ikke behandling, pleie og omsorg av pasienter Teknologi kan være et effektivt verktøy for helsetjenestene Teknologi kan også være vanskelig å bruke Det er farlig å utvikle helseteknologi-løsninger kun basert på teknikkens premisser og muligheter Brukerne må være delaktige i utviklingen Brukerne må se klare fordeler i teknologibruken Ny teknologi er med på å endre vår hverdag ehelse-teknologi må vi i fremtiden kunne beherske Teknologi utgjør bare første trinn Kompleksitet Wootton R, Kvedar JC. Home Telehealth: Connecting Care Within the Community: RSM Press; ISBN Tid Kompetansebehov Innsikt i lovgivning, regler og etiske retningslinjer + etisk refleksjon Sikre forsvarlig dokumentasjon Informasjon til helsepersonell om aktuelle teknologiske tiltak Teknologibruk, forståelse, holdninger, sikkerhet Pedagogiske kunnskaper for opplæring av brukere Forstå når et teknologisk hjelpemiddel ikke skal brukes/tas bort Kunne samarbeide tverrfaglig i team Hvordan bruke frivillige tjenester og koordinere tiltak/aktivitet Etisk refleksjon Vurdering av samtykke Teknologisk kompetanse Oppsummering 8

9 Aftenfryd aldershjem år d animasjonsfilm laget av elever ved Multimedia Design linjen på Rødde folkehøgskole Kan være et godt utgangspunkt for etiske diskusjoner 9

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ 128 1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Bedre rustet mot finanskriser. Finansdepartementet.

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer