Kommunalråd Roy Thomassen Lena INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013."

Transkript

1 Fredsvoll barnehage Totenvegen Skreia Kommunalråd Roy Thomassen Lena INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste år. Dette er katastrofalt. Grunnbemanningen må bestå. Hvis ikke vil det føre til overbelastning etterfulgt av sykmeldinger på de som skal holde hjulene i gang. Dette betyr mye vikarbruk, stadig skifting av personer som gir ustabilt og utrygt læringsmiljø for barna. Hverdagen gir lite forutsigbarhet, noe som er viktig spesielt for de minste barna. Med mindre bemanning blir det vanskelig å gjennomføre planer og nå mål som er satt i årsplaner og ikke minst de mål som kommunen har i forhold til både mobbeforebygging og prosjektet Løft for læring. Dette er ikke i tråd med den langsiktige intensjonen bak Løft for læring, der barnehagene er ment å legge grunnlaget for at ungdom ikke skal droppe ut av videregående skole. Skal vi ha mulighet til å hjelpe barn til å utvikle et godt selvbilde, tro på seg selv og sine evner,kan ikke rammebetingelsene bli skåret ned ytterligere. Nedskjæring her, betyr å ikke ta samfunnsansvar for neste generasjoner (som skal bygge landet vårt videre.) Nedskjæringer betyr også mindre rekruttering til førskolelæreryrket, fare for dårlig rykte for barnehagene i Østre Toten. Vi trenger vel gode barnehager og mange nok barnehager for å få folk med kompetanse til bygda vår? Vi støtter BOO forslag med tilførsel av 1,55 mill. for å opprettholde grunnbemanninga. Men summen burde være større sett i forhold til Løft for læring. Mvh. SU i Fredsvoll. Fra: Gunn Helen Skogen Rebne Sendt: 20. november :16 Til: Roy Thomassen Emne: SU- møte Vilberg skole Hei. Vi hadde SU møte i går 19.november. En av sakene var kommunens budsjett for SU fikk

2 orientering om BOO utvalgets forslag til budsjett. SU ved Vilberg tar BOO- utvalgets forslag til kommunebudsjettet til etterretning. Mvh Gunn Helen rektor Vilberg Eventyråsen Barnehage as V/ samarbeidsutvalget Krabyskogveien Skreia Østre Toten Kommune V/ kommunalsjef Roy Thomassen Rådhuset 2850 Lena Skreia HØRINGSUTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE ANGÅENDE INNSPARINGER I BARNEHAGESEKTOREN 2013 Vi er informert om at kommunen igjen må frem med sparekniven og vi ser at det rammer igjen barnehagesektoren på lik linje med andre sektorer. Det er med tungt hjerte vi igjen ser at barna skal bli skadelidende, både i barnehage og skole. Vi sitter og ser på at kommunen ødelegger sitt omdømme ovenfor småbarnsforeldre atter igjen. Barnehagesektoren har vært gode til å holde budsjetter, vi har brettet opp armene og tatt i ett tak. Vi har alltid vært løsningsorienterte og snudd krona både en og to ganger. Men det er en smertegrense og den har vi herved nådd. Alle fagre løfter ut til foreldre og andre er nå tomme ord. Ser vi tilbake til 2008 så hadde vi ca 18 % årsverk pr enhet og i dag 2012 har vi ca 16 % årsverk pr enhet. Alle ser jo at dette ikke stemmer med de fagre ord: Vi jobber med tidlig innsats, overgang barnehage- skole, kompetanseheving «ett løft for læring» og dette er til barnas beste. Ja det var nok intensjonen men virkeligheten er ikke slik. Virkeligheten er vel heller ikke slik i de kommunale barnehagene. Den er verre. Det er ikke ca 16 % årsverk pr enhet hver dag. Fravær ( innen for abreidsgiverperioden) som ikke dekkes opp med vikar, møter( team-, avdelings-, samarbeids-, ansvarsgruppe-, veilednings-,.) og eventuelle kurs( svært få da det ikke er avsatt mye kompetansemidler pr barnehage) er ikke regnet med. De 16 % er slik det ser ut på papiret, hvor mange som skulle ha vært der pr enhet. Vi i Eventyråsen barnehage har ikke sett på det reelle tallet for vår barnehage men vi vet at det er ikke reglen at vi er alle på jobb men det er unntakene. Vi kan ikke sette inn vikarer i arbeidsgiverperioden, men ved flere enn to borte på huset så vurderes det og vikarer settes inn. Da legges mange planer om og sikkerheten styrer aktivitetene. Vi er i den

3 heldige situasjonen at vi er mange ansatte på jobb, fleksible ansatte som virkelig yter en stor innsats for barnehagen sin, og vi kan dermed sjonglere med voksne i større grad enn en liten barnehage. Men det er slitsomt allikevel. Grunnbemanningen må skjermes i alle de kommunale barnehagene. Reduksjon av den medfører det samme i de private barnehagene også. Barna våre fortjener å få den beste stimuleringen for sin utvikling for å bli klar for skolen. Tidlig innsats i barnehagen medfører faktisk lavere kostnader på skolen. Jo tidligere vi får satt i gang tiltak jo bedre er det for skolen. Men vår bemanningssituasjon vil medføre at skolen får økte kostnader men det er jo ikke på vårt budsjett. Fakturering og opptak skal foregå elektronisk, via mail og e-faktura. Dette er ett flott tiltak som viser ikke bare det at vi kan spare tid og penger men det viser at kommunen følger med i tiden. I Eventyråsen har vi hatt papirløst faktureringssystem i 2 år og det fungerer utmerket. Nedleggelse av LUND BARNEHAGE. Det er framlagt at dette vil medføre ca kroner spart i Det er kun styrerlønn. Vi sier oss uenig i det tallet og ser at det er høyere. Kommunen vil her også spare driftskostnader som strøm, forsikringer, vedlikehold, vaktmester, snørydding, brøyteutgifter. Disse kostnadene er ikke på barnehagebudsjettet men de er med i grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Kommunen skal bidra med barnehageplasser for de barna som er der, de må event inn i andre barnehager. Det vil føre til at de må ha den samme bemanningen men det trengs ikke å investere i dobbelt med leker og lignende sånn som det er i dag, lokalisert på to steder. Vi sier ikke at vi er for eller mot nedleggelse men vi mener at det hele regnstykket skal frem for foreldrene. Dette også for at det skal være mulig å skjerme grunnbemanningen. For ved nedleggelse så vil det bli større innsparinger og da har de allerede redusert bemanningen på feil regnegrunnlag. Vi har også registrert at det er kommet idee/tanke om å starte en Montesorribarnehage der ved eventuell nedleggelse. Det er vel da slik at kommunen ikke er pliktig til å gi tilskudd, da de selv fra og med august vil ha nok barnehageplasser???? Avvikling av Soria Moria barnehage( midlertidig barnehage i gamle Fagerhøy barnehages lokaler) Her er det også budsjettert inn med kun styrers lønn fra august og ut året. Her vil også kommunen spare driftsutgifter. Disse utgiftene er fortsatt ikke med i barnehagebudsjettet og vil heller ikke få noen innvirkning på tilskuddet for de private barnehagene. Da denne barnehagen er midlertidig og kommunen kan holde den utenfor grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Det hadde vært opplysende for innbyggerne i Østre Toten å også her få hele regnestykket. Det er viktig å få på plass barnehager som ikke er midlertidig. Vi i Eventyråsen Barnehage opplever at rammefinansieringen av barnehagene er blitt et mareritt for oss som seriøse aktører i markedet. Vi vet aldri hva vi egentlig har å rutte med. Lovnaden var at alt skulle være mer forutsigbart. Det har blitt stikk i mot. Hver høst siden rammefinansieringen ble innført har det blitt varslet store kutt. Vi har forholdt oss til dette. Vi har også blitt rammet av at kommunens barnehager ikke har brukt det de har budsjettert og vi har fått en regning( for 2011 ca kroner) etter revidert årsregnskap. Samtidig har vi, selv om vi har innsyn, ingen mulighet til å etterprøve de utregninger som er gjort. For vår del så er PBL ( private barnehagers landsforbund ) satt på saken. De har økonomer som er spesialisert på kommune

4 økonomi til å jobbe med slike saker. Deres kutt skaper usikkerhet blant våre ansatte på lik linje med deres ansatte tryggheten på at de har en jobb. De kommunale barnehageansatte har en viss trygghet med at de er ansatt i Østre Toten kommune og kan bli overflytt ved naturlig avgang i andre sektorer. Slik er det ikke for de private barnehageansatte. Vi har ikke ett slik nettverk rundt oss. Utrygghet blant våre ansatte kan føre til at det blir økt sykefravær. Nedskjæringer i grunnbemanningen fører til økt sykefravær. Vi har en viktig jobb, og den er preget av høyt tempo, mange krav, varierende men slitsomme arbeidsstillinger, mye glede og takknemmelighet, ingen dag er lik. Men skal våre ansatte virkelig yte så må de være mange nok. Det er ikke antall voksne som bestemmer om det er kvalitet eller ikke men det må være nok slik at personalgruppen kan fremstå som stabil og energisk. Og det blir den ikke med stort sykefravær blant ansatte. Fra arbeidsgiversiden så vil igjen ett høyt fravær føre til at vi ikke klarer å følge opp de sykemeldte og få de raskere tilbake, vi må gå inn på avdeling å hjelpe til. Og hvem skal da dokumentere, rapportere, betale regninger, føre lønn, ikke minst sende div til NAV, osv. Vi vil ikke ha en organisasjon som hele tiden er tre steg etter. Nedskjæringer i grunnbemanningen fører til kortere åpningstid. Vi i Eventyråsen Barnehage er avhengig av våre kunder og være åpne når de har behov for oss. Vi har flere foreldre som jobber på Gjøvik og de trenger faktisk åpningstid fra halv syv frem til kvart på fem. Dette vil medføre vanskligere logistikk for foreldrene og det vil føre til at noen må redusere sin arbeidstid. Noe vi da har sett oftest blir damene, de som allerede har størst andel med deltidsstilling og allerede er tapere i pensjonskampen. Kommunen fremstår ikke som småbarnsvennlige og det blir sviktende inntekter. Barnehagene i Østre Toten Kommune vil fremstå fremover som en oppbevaringsplass for barna og ikke en del av det livslangelæringsløpet. Det er ikke mer å kutte i grunnbemanningen. Vi kan oppleve at vi kommer i situasjoner hvor vi må stenge barnehagen fordi vi har for mange syke og ingen penger til vikarer. Det skaper ett ustabilt tilbud til foreldrene og svikt i skatteinntektene for kommunen. Barnehagen vil sende barn til skolen med dårlig samvittighet fordi de ikke har klart å oppfylle de kravene som står i rammeplanen og barnehageloven. Større skille mellom barna. Småbarnsfamilier vil ikke velge denne vakre bygda for sine små håpefulle. Vi i Eventyråsen Barnehage stiller oss svært undrende til at vi kan gjennomføre blant annet prosjekter som «et løft for lærling» med ett godt resultat. De barna som er i barnehagen vår nå i 2013 vil ikke kunne merke det endelige resultatet av prosjektet men de vil merke at de voksne til tider er mer opptatt. Enda mer sårbart ved fravær. Har vi virkelig råd til det på barnas vegne. Er egentlig positive til kompetanseheving og synes det er viktig og spennende men som organisasjon og voksne med ansvar for barn må vi faktisk prioritere. Og da må vi prioritere på vegne av barna og da er svaret klart DE ØNSKER VOKSNE TILSTEDE. Opplever at det kommer fagre løfter om at det nå skal satses på kvalitet i barnehagene i Østre Toten, og så slår kommunen selv beina unna på prosjektet ved å kutte de økonomiske rammene.

5 Høringsuttalelser angående styringsdokument for 2013 og budsjett: Samarbeidsutvalget i Soria Moria Barnehage har kommet med følgende uttaleser: Hvilken følger innsparingene får? Redusere bemanningen i barnehagene: 1. Mindre tid på barna, barna får oppfylt helt minimum av behov som mat, skifte av bleier og soving. Lite tid å lære sosial kompetanse og grunnlegende ferdigheter som språk, lek, motorikk osv. 2. Mindre tid til pedagogisk aktivitet som gir barnepark i stedet for barnehage, 3. Førskolelærere som forsvinner fra barnehagene, fordi de er utdannet for å arbeide i barnehage og ikke i barnepark, og lite tilfredsstillende med innsparing hvert år. 4. Behov for vikar fra første dag som gir behov for større vikarbudsjett 5. Sykefraværet vil øke når arbeidsmengden øker og det ikke blir satt inn vikar, personalet strekker seg lenger og når de først blir syke blir sykefraværet lengre 6. Hvordan gjennomføre prosjektet Løft for læring når det ikke er tid eller penger til å gjennomføre dette, hva skal vi ikke gjøre når nye ting blir innført og det ikke følger ressurser med 7. Hva blir langtidsvirkningen av lite pedagogisk aktivitet -> færre barn med behov for ekstra hjelp blir ikke fanget opp tidlig. -> mer belastning på PPT -> mer belastning på Barnevern -> større utfordringer i skolene Avvikling av barnehager Lund Barnehage: Det bør tas en avgjørelse om nedleggelse eller ikke, slik at det ikke bli spørsmål om dette vær gang det er snakk om innsparinger. Soria Moria Barnehage: dette er en midlertidig barnehage som er opprettet for et år. Men hva skjer hvis Lena/Hovde Barnehage ikke står klar. Bedre og fortsett med denne som fungerer eller komme med andre midlertidige barnehager Obligatorisk e-faktura, hvis det kan spares penger på dette er det ok. Søskenmoderasjon: lite gjennomførbart, ønsker vi og utelukke grupper fra barnehagen. Vi mener at det ikke er mulig å spare penger på budsjettet for barnehager. For noen år tilbake ble driftbudsjettet i barnehagene halvert. Dette skulle være i et år, men nå har det gått flere år. Vi har penger til det aller nødvendigste i barnehagen. Det blir kjøp inn hygiene artikler, noe

6 mer er det ikke penger til. Det pedagogiske materielle er utslitt og trenger en fornying. Det er trengs også en fornying av uteområdene i flere barnehager. IKT-utstyr er det dårlig med, flere barnehager har bare tatt seg råd til en pc osv. Lena SU-utvalget Soria Moria Barnehage Snøfrid Ringen Gjestrum (styrer)

7

8 Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget i Undesløs barnehage budsjett 2013

9 Forslag om ytterligere reduksjon i bemanningen Bemanningen i barnehagene ble i 2011 redusert til 3 voksne pr 18 barn + styrer. Assisterende styrer i de største barnehagene er trukket ut av grunnbemanningen. Samtidig ble vikar/driftsbudsjettet halvert. I Undesløs betyr dette at bemanningen til enhver tid er 1-2 under den normen som er satt av kommunestyret. Ved ytterligere bemanningsreduksjon vil utgiftene til vikar stige da det ikke er forsvarlig å drive barnehage med så lav bemanning. SU i Undesløs barnehage mener at barnehagesektoren må tilføres ekstra midler for å sikre en forsvarlig bemanning i kommunens barnehager. Forslag om å avvikle Lund barnehage Det må være et mål at alle får tilbud om barnehageplass i den fjerdingen de ønsker. Det viser seg at det er meget god kapasitet i Kolbu og SU i Undesløs barnehage mener derfor at tiden er inne for å legge ned Lund barnehage. Det blir for dyrt å opprettholde så små barnehager når kommunen er i en såpass vanskelig økonomisk situasjon. Forslag om innføring av e-faktura SU i Undesløs barnehage går inn for å innføre obligatorisk e-faktura for foreldrebetaling. Forslag om å fjerne/redusere søskenmoderasjonen SU i Undesløs barnehage er delt i synet på søskenmoderasjon. Foreldrerepresentantene mener at å fjerne søskenmoderasjonen er et lite sosialt tiltak som bare vil ramme de som er aller dårligst stilt økonomisk. Personalrepresentantene går inn for å fjerne/redusere søskenmoderasjonen til tross for at dette er et forskriftsfestet tiltak. De mener at foreldrene må være med på å ta sin del av belastningen i den veldig vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i. Hvis alternativet er redusert bemanning, er alle andre tiltak å foretrekke. Strukturendringer Det blir viktig å gjennomføre utbyggingen av nye Undesløs barnehage etter planen for å spare penger på driften av midlertidige plasser på gamle Bjørnsgård skole i 2014/15. Andre forslag Dersom redusert bemanning ser ut til å være eneste alternativ, foreslår SU i Undesløs barnehage i stedet å redusere bemanningen på barnehagekontoret. Kapp, SU i Undesløs barnehage

10 BARNEHAGENE OG BUDSJETT Så var det igjen tid for budsjett og kutt i Østre Toten kommune. Vi i samarbeidsutvalget i Kolbu barnehage reagerer på de foreslåtte kuttene, innen barnehagesektoren. Det foreslås å redusere bemanningen ytterligere. Da blir vårt spørsmål, hvordan man da skal klare å drive barnehage i henhold til lov verket og rammeplanen. Vi føler allerede i dag at vi har alt for få hender, øyne og ører til å gi barna ett tilstrekkelig godt barnehagetilbud. Det er små mennesker vi har med å gjøre, ikke maskiner. Derfor er det vanskelig å effektivisere arbeidet. Barna trenger omsorg, stimulering, voksen nærhet, hjelp og oppfølging, for å utvikle seg og formes som individer. For å fylle disse kravene, må vi være tilstedeværende voksne og gi barna tid. Dette har vi ikke mulighet for hvis vi ikke er tilstrekklig med voksne. Foreldrene krever, betaler for og har krav på ett godt tilbud til sine barn. De barna som trenger ekstra oppfølging, er de som blir mest skadelidende. Det er disse barna vi føler at vi får altfor liten tid til. Vi har kunnskapen, utdannelsen, erfaringen og det som skal til for å drive en god barnehage, men vi får det ikke til hvis vi ikke er nok ansatte. Det blir også slik at gir vi til de barna som trenger ekstra oppfølging, går det ut over de såkalt normalt fungerende barna. Barnehagen skal være noe mer enn oppbevaring, det ønsker og krever både kommunen, vi som ansatte og foreldrene. Barna selv, de får ikke uttalt seg, men de har også krav på en trygg og meningsfylt hverdag. Nasjonalt og kommunalt snakkes det mye om viktigheten av tidlig innsats i barnehagen, for å gjøre barna best mulig rustet for skolestart og at de senere ikke skal droppe ut av videregående skole. Fine og gode intensjoner som ikke lar seg gjennomføre, hvis ikke det er nok bemanning. Vi tror at det vil bli flere skolesvake barn og flere som dropper ut av videregående skole, når de barna som i dag er små blir ungdommer. Dette fordi at vi er for lite ansatte, det er kutt i alt som heter spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser. Hvem skal drive landet videre, når det ikke satses på barn og unge? Vi som pedagogisk personell og assistenter i barnehagen, blir til stadighet pålagt flere og flere arbeidsoppgaver. Det siste er nå Ett løft for læring, ett treårig prosjekt om barns trivsel. Vårt spørsmål blir, hvordan skal vi få gjennomført dette, når vi ikke skal være nok folk og få tildelt ekstra ressurser i barnehagen. Det er ikke slik at vi kan overlate de små barna til seg selv, fordi vi skal avholde møter for å snakke om hvordan vi skal øke barnas trivsel. Det blir motstridende, vi håper dere ser det. Vi er fullt bemannet, mellom kl og 13.00, på den tiden skal vi dekke barnas behov, avvikle møter og pauser. Det sier seg selv at å avholde møter på 1.5 time ikke lar seg gjennomføre. Det viktigste og det vi må gjøre, er å dekke barnas behov, de må ha mat, klær, rene bleier, søvn m.m. Det er ett spennende, interessant og lærerikt prosjekt, men hva hjelper det når vi ikke har ressurser nok til å gjennomføre det. Vi er stort sett damer i barnehagen, samvittighetsfulle arbeidere som strekker oss og strekker oss, men nå klarer vi det ikke lenger. Nå er tiden inne for å ikke påta oss flere arbeidsoppgaver, som vi ikke klarer å gjennomføre. Foreldrene er også klare på at de vil vi skal være tilstede for barna deres. Vi går med mye dårlig samvittighet for disse små barna, som vi føler vi ikke får gitt det som de trenger. Sitter vi på møte, har vi dårlig samvittighet for vi ikke er der ungene er. Det er hele tiden noe vi skulle gjort, som vi ikke får tid til. Å gå med dårlig samvittighet, føle på

11 utilstrekkelighet og stort arbeidspress, fører i mange tilfeller til økt sykefravær. Vår mening er at det ikke er det fysiske folk er syke for, men de psykiske arbeidsforholdene. Slitenhet, fører også til at man er lettere mottaklig for fysisk sykdom. Gir mye vikar bruk, innsparinger på budsjettet? Mye vikarer påvirker også tilbudet, til barn og foreldre. Det blir dårligere og mer uforutsigbart. Vi har her prøvd å peke på konsekvensene det vil få og redusere bemanningen ytterligere. Håper dere tar med dere dette, når neste års budsjett skal lages. På vegne av foreldre og ansatte i Kolbu barnehage. Med hilsen samarbeidsutvalget i Kolbu barnehage.

12

13

14 REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET STANGE SKOLE Ny trafikksikkerhetsplan SU gjennomgikk FAU sin uttalelse og støtter denne. 2. Budsjett Samarbeidsutvalget støtter forslaget om å prioritere grunnbemanningen. Samarbeidsutvalget har videre noen kommentarer: - Svømming. 2%-modellen støttes - Skolebøker. ( det er viktig å ta høyde for at for småskoletrinnet finnes det kun engangsbøker) - Fysak. Dersom svømmingen reduseres, er det spesielt viktig med fysak - Leksehjelp: leksehjelp for 1.trinn er lite hensiktsmessig. - Leirskole. SU ber den politiske representant om leirskole kan avbestilles uten at leirskolen krever vederlag. Takk for godt møte! Svanhild ( ref)

15

16

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst. Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst. Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2 Bemanning i barnehager i Askøy kommune Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg:

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anny Bråthen Arkivsaksnr.: 13/224 Arkiv: 151 A10 Budsjettreduksjon - Barnehagesektoren... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Andre dokumenter

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Uttalelse fra: Oppsummering Kommentarer Grindvoll barnehage Hadde vært ønskelig at også private v/hege Utheim Øiom barnehager hadde fått representere

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A22 Saksmappe: 2006/2915-12548/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 25.03.2015 Saksframlegg Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Dato 15.08.2014 Vår ref. 14/03021-1. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

Dato 15.08.2014 Vår ref. 14/03021-1. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune Enhet for barnehager Notat Dato 15.08.2014 Vår ref. 14/03021-1 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra Saksbehandler Rådmann Harald K. Hermansen Hege Therese Skarbø Berle Orienteringsnotat,

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN INNHOLD Forord 3 Om barnehagen 4 Vår visjon - naturligvis 6 Barnehagens innhold 7 Satsningsområder og mål 10 Dagsrytmen 12 Bitehagen barnehage ønsker å være et naturlig

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Redigert 20.06.2012 1

Redigert 20.06.2012 1 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE SERVICEKLINIKKEN VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE Godkjent av adm. direktør, januar 2011 FORMÅL a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager Departementets forskrifter til barnehageloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Januar 2015 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Leder for Oppvekstetaten

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 020412 OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 27.4.12 16 Pris fastsetter i budsjettvedtak i k-styret årlig Lov om opplæring

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel:

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Arkivsaksnr.: 15/1587-1 Arkivnr.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder barnehager, Mette Grønmyr Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Veslefrikk Steinerbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: veslefrikk@steinerbarnehage.no Innsendt av: Therese

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT

Detaljer

Vedtekter for Kulur Steinsvikkroken barnehage - Pittpottnøtt AS

Vedtekter for Kulur Steinsvikkroken barnehage - Pittpottnøtt AS Vedtekter for Kulur Steinsvikkroken barnehage - Pittpottnøtt AS Barnehagens navn er Kulur Steinsvikkroken barnehage. Driver av barnehagen er Pittpottnøtt AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE VEDTEKTER For HØTTEN KOMMUNALE BARNEHAGE

MÅSØY KOMMUNE VEDTEKTER For HØTTEN KOMMUNALE BARNEHAGE MÅSØY KOMMUNE VEDTEKTER For HØTTEN KOMMUNALE BARNEHAGE VEDTATT AV MÅSØY KOMMUNE V/ OPPVEKSTKOMITEEN DEN 5. MARS 2002 - SAK 0004/02 ENDRET 4.SEPTEMBER SAK 0022/06 VEDTEKTENE SIST ENDRET I OPK 10. APRIL

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

. Det tas sikte på at de statlige tilskuddene innlemmes i rammefinansieringen til kommunene når målet om full barnehagedekning er nådd.

. Det tas sikte på at de statlige tilskuddene innlemmes i rammefinansieringen til kommunene når målet om full barnehagedekning er nådd. Barnehageløftet - regjeringen.no Page i of i V~J lr cv Barnehageløftet Regjeringens mål er at alle som søker barnehageplass innen fristen for hovedopptaket våren 2007, vil få plass i løpet av 2007. Dette

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på.

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på. 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanen gir foreldre og andre interesserte informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, og er et arbeidsverktøy for personalet. Årsplanen beskriver barnehagens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene VEDTEKTER ifokus Barnehagene 1 Eierforhold IFokus barnehagene eies og drives av ifokus AS. Generalforsamlingen i ifokus AS er bedriftens øverste organ. 2 Lover og forskrifter ifokus barnehagene drives

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer