Kommunalråd Roy Thomassen Lena INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013."

Transkript

1 Fredsvoll barnehage Totenvegen Skreia Kommunalråd Roy Thomassen Lena INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste år. Dette er katastrofalt. Grunnbemanningen må bestå. Hvis ikke vil det føre til overbelastning etterfulgt av sykmeldinger på de som skal holde hjulene i gang. Dette betyr mye vikarbruk, stadig skifting av personer som gir ustabilt og utrygt læringsmiljø for barna. Hverdagen gir lite forutsigbarhet, noe som er viktig spesielt for de minste barna. Med mindre bemanning blir det vanskelig å gjennomføre planer og nå mål som er satt i årsplaner og ikke minst de mål som kommunen har i forhold til både mobbeforebygging og prosjektet Løft for læring. Dette er ikke i tråd med den langsiktige intensjonen bak Løft for læring, der barnehagene er ment å legge grunnlaget for at ungdom ikke skal droppe ut av videregående skole. Skal vi ha mulighet til å hjelpe barn til å utvikle et godt selvbilde, tro på seg selv og sine evner,kan ikke rammebetingelsene bli skåret ned ytterligere. Nedskjæring her, betyr å ikke ta samfunnsansvar for neste generasjoner (som skal bygge landet vårt videre.) Nedskjæringer betyr også mindre rekruttering til førskolelæreryrket, fare for dårlig rykte for barnehagene i Østre Toten. Vi trenger vel gode barnehager og mange nok barnehager for å få folk med kompetanse til bygda vår? Vi støtter BOO forslag med tilførsel av 1,55 mill. for å opprettholde grunnbemanninga. Men summen burde være større sett i forhold til Løft for læring. Mvh. SU i Fredsvoll. Fra: Gunn Helen Skogen Rebne Sendt: 20. november :16 Til: Roy Thomassen Emne: SU- møte Vilberg skole Hei. Vi hadde SU møte i går 19.november. En av sakene var kommunens budsjett for SU fikk

2 orientering om BOO utvalgets forslag til budsjett. SU ved Vilberg tar BOO- utvalgets forslag til kommunebudsjettet til etterretning. Mvh Gunn Helen rektor Vilberg Eventyråsen Barnehage as V/ samarbeidsutvalget Krabyskogveien Skreia Østre Toten Kommune V/ kommunalsjef Roy Thomassen Rådhuset 2850 Lena Skreia HØRINGSUTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE ANGÅENDE INNSPARINGER I BARNEHAGESEKTOREN 2013 Vi er informert om at kommunen igjen må frem med sparekniven og vi ser at det rammer igjen barnehagesektoren på lik linje med andre sektorer. Det er med tungt hjerte vi igjen ser at barna skal bli skadelidende, både i barnehage og skole. Vi sitter og ser på at kommunen ødelegger sitt omdømme ovenfor småbarnsforeldre atter igjen. Barnehagesektoren har vært gode til å holde budsjetter, vi har brettet opp armene og tatt i ett tak. Vi har alltid vært løsningsorienterte og snudd krona både en og to ganger. Men det er en smertegrense og den har vi herved nådd. Alle fagre løfter ut til foreldre og andre er nå tomme ord. Ser vi tilbake til 2008 så hadde vi ca 18 % årsverk pr enhet og i dag 2012 har vi ca 16 % årsverk pr enhet. Alle ser jo at dette ikke stemmer med de fagre ord: Vi jobber med tidlig innsats, overgang barnehage- skole, kompetanseheving «ett løft for læring» og dette er til barnas beste. Ja det var nok intensjonen men virkeligheten er ikke slik. Virkeligheten er vel heller ikke slik i de kommunale barnehagene. Den er verre. Det er ikke ca 16 % årsverk pr enhet hver dag. Fravær ( innen for abreidsgiverperioden) som ikke dekkes opp med vikar, møter( team-, avdelings-, samarbeids-, ansvarsgruppe-, veilednings-,.) og eventuelle kurs( svært få da det ikke er avsatt mye kompetansemidler pr barnehage) er ikke regnet med. De 16 % er slik det ser ut på papiret, hvor mange som skulle ha vært der pr enhet. Vi i Eventyråsen barnehage har ikke sett på det reelle tallet for vår barnehage men vi vet at det er ikke reglen at vi er alle på jobb men det er unntakene. Vi kan ikke sette inn vikarer i arbeidsgiverperioden, men ved flere enn to borte på huset så vurderes det og vikarer settes inn. Da legges mange planer om og sikkerheten styrer aktivitetene. Vi er i den

3 heldige situasjonen at vi er mange ansatte på jobb, fleksible ansatte som virkelig yter en stor innsats for barnehagen sin, og vi kan dermed sjonglere med voksne i større grad enn en liten barnehage. Men det er slitsomt allikevel. Grunnbemanningen må skjermes i alle de kommunale barnehagene. Reduksjon av den medfører det samme i de private barnehagene også. Barna våre fortjener å få den beste stimuleringen for sin utvikling for å bli klar for skolen. Tidlig innsats i barnehagen medfører faktisk lavere kostnader på skolen. Jo tidligere vi får satt i gang tiltak jo bedre er det for skolen. Men vår bemanningssituasjon vil medføre at skolen får økte kostnader men det er jo ikke på vårt budsjett. Fakturering og opptak skal foregå elektronisk, via mail og e-faktura. Dette er ett flott tiltak som viser ikke bare det at vi kan spare tid og penger men det viser at kommunen følger med i tiden. I Eventyråsen har vi hatt papirløst faktureringssystem i 2 år og det fungerer utmerket. Nedleggelse av LUND BARNEHAGE. Det er framlagt at dette vil medføre ca kroner spart i Det er kun styrerlønn. Vi sier oss uenig i det tallet og ser at det er høyere. Kommunen vil her også spare driftskostnader som strøm, forsikringer, vedlikehold, vaktmester, snørydding, brøyteutgifter. Disse kostnadene er ikke på barnehagebudsjettet men de er med i grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Kommunen skal bidra med barnehageplasser for de barna som er der, de må event inn i andre barnehager. Det vil føre til at de må ha den samme bemanningen men det trengs ikke å investere i dobbelt med leker og lignende sånn som det er i dag, lokalisert på to steder. Vi sier ikke at vi er for eller mot nedleggelse men vi mener at det hele regnstykket skal frem for foreldrene. Dette også for at det skal være mulig å skjerme grunnbemanningen. For ved nedleggelse så vil det bli større innsparinger og da har de allerede redusert bemanningen på feil regnegrunnlag. Vi har også registrert at det er kommet idee/tanke om å starte en Montesorribarnehage der ved eventuell nedleggelse. Det er vel da slik at kommunen ikke er pliktig til å gi tilskudd, da de selv fra og med august vil ha nok barnehageplasser???? Avvikling av Soria Moria barnehage( midlertidig barnehage i gamle Fagerhøy barnehages lokaler) Her er det også budsjettert inn med kun styrers lønn fra august og ut året. Her vil også kommunen spare driftsutgifter. Disse utgiftene er fortsatt ikke med i barnehagebudsjettet og vil heller ikke få noen innvirkning på tilskuddet for de private barnehagene. Da denne barnehagen er midlertidig og kommunen kan holde den utenfor grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Det hadde vært opplysende for innbyggerne i Østre Toten å også her få hele regnestykket. Det er viktig å få på plass barnehager som ikke er midlertidig. Vi i Eventyråsen Barnehage opplever at rammefinansieringen av barnehagene er blitt et mareritt for oss som seriøse aktører i markedet. Vi vet aldri hva vi egentlig har å rutte med. Lovnaden var at alt skulle være mer forutsigbart. Det har blitt stikk i mot. Hver høst siden rammefinansieringen ble innført har det blitt varslet store kutt. Vi har forholdt oss til dette. Vi har også blitt rammet av at kommunens barnehager ikke har brukt det de har budsjettert og vi har fått en regning( for 2011 ca kroner) etter revidert årsregnskap. Samtidig har vi, selv om vi har innsyn, ingen mulighet til å etterprøve de utregninger som er gjort. For vår del så er PBL ( private barnehagers landsforbund ) satt på saken. De har økonomer som er spesialisert på kommune

4 økonomi til å jobbe med slike saker. Deres kutt skaper usikkerhet blant våre ansatte på lik linje med deres ansatte tryggheten på at de har en jobb. De kommunale barnehageansatte har en viss trygghet med at de er ansatt i Østre Toten kommune og kan bli overflytt ved naturlig avgang i andre sektorer. Slik er det ikke for de private barnehageansatte. Vi har ikke ett slik nettverk rundt oss. Utrygghet blant våre ansatte kan føre til at det blir økt sykefravær. Nedskjæringer i grunnbemanningen fører til økt sykefravær. Vi har en viktig jobb, og den er preget av høyt tempo, mange krav, varierende men slitsomme arbeidsstillinger, mye glede og takknemmelighet, ingen dag er lik. Men skal våre ansatte virkelig yte så må de være mange nok. Det er ikke antall voksne som bestemmer om det er kvalitet eller ikke men det må være nok slik at personalgruppen kan fremstå som stabil og energisk. Og det blir den ikke med stort sykefravær blant ansatte. Fra arbeidsgiversiden så vil igjen ett høyt fravær føre til at vi ikke klarer å følge opp de sykemeldte og få de raskere tilbake, vi må gå inn på avdeling å hjelpe til. Og hvem skal da dokumentere, rapportere, betale regninger, føre lønn, ikke minst sende div til NAV, osv. Vi vil ikke ha en organisasjon som hele tiden er tre steg etter. Nedskjæringer i grunnbemanningen fører til kortere åpningstid. Vi i Eventyråsen Barnehage er avhengig av våre kunder og være åpne når de har behov for oss. Vi har flere foreldre som jobber på Gjøvik og de trenger faktisk åpningstid fra halv syv frem til kvart på fem. Dette vil medføre vanskligere logistikk for foreldrene og det vil føre til at noen må redusere sin arbeidstid. Noe vi da har sett oftest blir damene, de som allerede har størst andel med deltidsstilling og allerede er tapere i pensjonskampen. Kommunen fremstår ikke som småbarnsvennlige og det blir sviktende inntekter. Barnehagene i Østre Toten Kommune vil fremstå fremover som en oppbevaringsplass for barna og ikke en del av det livslangelæringsløpet. Det er ikke mer å kutte i grunnbemanningen. Vi kan oppleve at vi kommer i situasjoner hvor vi må stenge barnehagen fordi vi har for mange syke og ingen penger til vikarer. Det skaper ett ustabilt tilbud til foreldrene og svikt i skatteinntektene for kommunen. Barnehagen vil sende barn til skolen med dårlig samvittighet fordi de ikke har klart å oppfylle de kravene som står i rammeplanen og barnehageloven. Større skille mellom barna. Småbarnsfamilier vil ikke velge denne vakre bygda for sine små håpefulle. Vi i Eventyråsen Barnehage stiller oss svært undrende til at vi kan gjennomføre blant annet prosjekter som «et løft for lærling» med ett godt resultat. De barna som er i barnehagen vår nå i 2013 vil ikke kunne merke det endelige resultatet av prosjektet men de vil merke at de voksne til tider er mer opptatt. Enda mer sårbart ved fravær. Har vi virkelig råd til det på barnas vegne. Er egentlig positive til kompetanseheving og synes det er viktig og spennende men som organisasjon og voksne med ansvar for barn må vi faktisk prioritere. Og da må vi prioritere på vegne av barna og da er svaret klart DE ØNSKER VOKSNE TILSTEDE. Opplever at det kommer fagre løfter om at det nå skal satses på kvalitet i barnehagene i Østre Toten, og så slår kommunen selv beina unna på prosjektet ved å kutte de økonomiske rammene.

5 Høringsuttalelser angående styringsdokument for 2013 og budsjett: Samarbeidsutvalget i Soria Moria Barnehage har kommet med følgende uttaleser: Hvilken følger innsparingene får? Redusere bemanningen i barnehagene: 1. Mindre tid på barna, barna får oppfylt helt minimum av behov som mat, skifte av bleier og soving. Lite tid å lære sosial kompetanse og grunnlegende ferdigheter som språk, lek, motorikk osv. 2. Mindre tid til pedagogisk aktivitet som gir barnepark i stedet for barnehage, 3. Førskolelærere som forsvinner fra barnehagene, fordi de er utdannet for å arbeide i barnehage og ikke i barnepark, og lite tilfredsstillende med innsparing hvert år. 4. Behov for vikar fra første dag som gir behov for større vikarbudsjett 5. Sykefraværet vil øke når arbeidsmengden øker og det ikke blir satt inn vikar, personalet strekker seg lenger og når de først blir syke blir sykefraværet lengre 6. Hvordan gjennomføre prosjektet Løft for læring når det ikke er tid eller penger til å gjennomføre dette, hva skal vi ikke gjøre når nye ting blir innført og det ikke følger ressurser med 7. Hva blir langtidsvirkningen av lite pedagogisk aktivitet -> færre barn med behov for ekstra hjelp blir ikke fanget opp tidlig. -> mer belastning på PPT -> mer belastning på Barnevern -> større utfordringer i skolene Avvikling av barnehager Lund Barnehage: Det bør tas en avgjørelse om nedleggelse eller ikke, slik at det ikke bli spørsmål om dette vær gang det er snakk om innsparinger. Soria Moria Barnehage: dette er en midlertidig barnehage som er opprettet for et år. Men hva skjer hvis Lena/Hovde Barnehage ikke står klar. Bedre og fortsett med denne som fungerer eller komme med andre midlertidige barnehager Obligatorisk e-faktura, hvis det kan spares penger på dette er det ok. Søskenmoderasjon: lite gjennomførbart, ønsker vi og utelukke grupper fra barnehagen. Vi mener at det ikke er mulig å spare penger på budsjettet for barnehager. For noen år tilbake ble driftbudsjettet i barnehagene halvert. Dette skulle være i et år, men nå har det gått flere år. Vi har penger til det aller nødvendigste i barnehagen. Det blir kjøp inn hygiene artikler, noe

6 mer er det ikke penger til. Det pedagogiske materielle er utslitt og trenger en fornying. Det er trengs også en fornying av uteområdene i flere barnehager. IKT-utstyr er det dårlig med, flere barnehager har bare tatt seg råd til en pc osv. Lena SU-utvalget Soria Moria Barnehage Snøfrid Ringen Gjestrum (styrer)

7

8 Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget i Undesløs barnehage budsjett 2013

9 Forslag om ytterligere reduksjon i bemanningen Bemanningen i barnehagene ble i 2011 redusert til 3 voksne pr 18 barn + styrer. Assisterende styrer i de største barnehagene er trukket ut av grunnbemanningen. Samtidig ble vikar/driftsbudsjettet halvert. I Undesløs betyr dette at bemanningen til enhver tid er 1-2 under den normen som er satt av kommunestyret. Ved ytterligere bemanningsreduksjon vil utgiftene til vikar stige da det ikke er forsvarlig å drive barnehage med så lav bemanning. SU i Undesløs barnehage mener at barnehagesektoren må tilføres ekstra midler for å sikre en forsvarlig bemanning i kommunens barnehager. Forslag om å avvikle Lund barnehage Det må være et mål at alle får tilbud om barnehageplass i den fjerdingen de ønsker. Det viser seg at det er meget god kapasitet i Kolbu og SU i Undesløs barnehage mener derfor at tiden er inne for å legge ned Lund barnehage. Det blir for dyrt å opprettholde så små barnehager når kommunen er i en såpass vanskelig økonomisk situasjon. Forslag om innføring av e-faktura SU i Undesløs barnehage går inn for å innføre obligatorisk e-faktura for foreldrebetaling. Forslag om å fjerne/redusere søskenmoderasjonen SU i Undesløs barnehage er delt i synet på søskenmoderasjon. Foreldrerepresentantene mener at å fjerne søskenmoderasjonen er et lite sosialt tiltak som bare vil ramme de som er aller dårligst stilt økonomisk. Personalrepresentantene går inn for å fjerne/redusere søskenmoderasjonen til tross for at dette er et forskriftsfestet tiltak. De mener at foreldrene må være med på å ta sin del av belastningen i den veldig vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i. Hvis alternativet er redusert bemanning, er alle andre tiltak å foretrekke. Strukturendringer Det blir viktig å gjennomføre utbyggingen av nye Undesløs barnehage etter planen for å spare penger på driften av midlertidige plasser på gamle Bjørnsgård skole i 2014/15. Andre forslag Dersom redusert bemanning ser ut til å være eneste alternativ, foreslår SU i Undesløs barnehage i stedet å redusere bemanningen på barnehagekontoret. Kapp, SU i Undesløs barnehage

10 BARNEHAGENE OG BUDSJETT Så var det igjen tid for budsjett og kutt i Østre Toten kommune. Vi i samarbeidsutvalget i Kolbu barnehage reagerer på de foreslåtte kuttene, innen barnehagesektoren. Det foreslås å redusere bemanningen ytterligere. Da blir vårt spørsmål, hvordan man da skal klare å drive barnehage i henhold til lov verket og rammeplanen. Vi føler allerede i dag at vi har alt for få hender, øyne og ører til å gi barna ett tilstrekkelig godt barnehagetilbud. Det er små mennesker vi har med å gjøre, ikke maskiner. Derfor er det vanskelig å effektivisere arbeidet. Barna trenger omsorg, stimulering, voksen nærhet, hjelp og oppfølging, for å utvikle seg og formes som individer. For å fylle disse kravene, må vi være tilstedeværende voksne og gi barna tid. Dette har vi ikke mulighet for hvis vi ikke er tilstrekklig med voksne. Foreldrene krever, betaler for og har krav på ett godt tilbud til sine barn. De barna som trenger ekstra oppfølging, er de som blir mest skadelidende. Det er disse barna vi føler at vi får altfor liten tid til. Vi har kunnskapen, utdannelsen, erfaringen og det som skal til for å drive en god barnehage, men vi får det ikke til hvis vi ikke er nok ansatte. Det blir også slik at gir vi til de barna som trenger ekstra oppfølging, går det ut over de såkalt normalt fungerende barna. Barnehagen skal være noe mer enn oppbevaring, det ønsker og krever både kommunen, vi som ansatte og foreldrene. Barna selv, de får ikke uttalt seg, men de har også krav på en trygg og meningsfylt hverdag. Nasjonalt og kommunalt snakkes det mye om viktigheten av tidlig innsats i barnehagen, for å gjøre barna best mulig rustet for skolestart og at de senere ikke skal droppe ut av videregående skole. Fine og gode intensjoner som ikke lar seg gjennomføre, hvis ikke det er nok bemanning. Vi tror at det vil bli flere skolesvake barn og flere som dropper ut av videregående skole, når de barna som i dag er små blir ungdommer. Dette fordi at vi er for lite ansatte, det er kutt i alt som heter spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser. Hvem skal drive landet videre, når det ikke satses på barn og unge? Vi som pedagogisk personell og assistenter i barnehagen, blir til stadighet pålagt flere og flere arbeidsoppgaver. Det siste er nå Ett løft for læring, ett treårig prosjekt om barns trivsel. Vårt spørsmål blir, hvordan skal vi få gjennomført dette, når vi ikke skal være nok folk og få tildelt ekstra ressurser i barnehagen. Det er ikke slik at vi kan overlate de små barna til seg selv, fordi vi skal avholde møter for å snakke om hvordan vi skal øke barnas trivsel. Det blir motstridende, vi håper dere ser det. Vi er fullt bemannet, mellom kl og 13.00, på den tiden skal vi dekke barnas behov, avvikle møter og pauser. Det sier seg selv at å avholde møter på 1.5 time ikke lar seg gjennomføre. Det viktigste og det vi må gjøre, er å dekke barnas behov, de må ha mat, klær, rene bleier, søvn m.m. Det er ett spennende, interessant og lærerikt prosjekt, men hva hjelper det når vi ikke har ressurser nok til å gjennomføre det. Vi er stort sett damer i barnehagen, samvittighetsfulle arbeidere som strekker oss og strekker oss, men nå klarer vi det ikke lenger. Nå er tiden inne for å ikke påta oss flere arbeidsoppgaver, som vi ikke klarer å gjennomføre. Foreldrene er også klare på at de vil vi skal være tilstede for barna deres. Vi går med mye dårlig samvittighet for disse små barna, som vi føler vi ikke får gitt det som de trenger. Sitter vi på møte, har vi dårlig samvittighet for vi ikke er der ungene er. Det er hele tiden noe vi skulle gjort, som vi ikke får tid til. Å gå med dårlig samvittighet, føle på

11 utilstrekkelighet og stort arbeidspress, fører i mange tilfeller til økt sykefravær. Vår mening er at det ikke er det fysiske folk er syke for, men de psykiske arbeidsforholdene. Slitenhet, fører også til at man er lettere mottaklig for fysisk sykdom. Gir mye vikar bruk, innsparinger på budsjettet? Mye vikarer påvirker også tilbudet, til barn og foreldre. Det blir dårligere og mer uforutsigbart. Vi har her prøvd å peke på konsekvensene det vil få og redusere bemanningen ytterligere. Håper dere tar med dere dette, når neste års budsjett skal lages. På vegne av foreldre og ansatte i Kolbu barnehage. Med hilsen samarbeidsutvalget i Kolbu barnehage.

12

13

14 REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET STANGE SKOLE Ny trafikksikkerhetsplan SU gjennomgikk FAU sin uttalelse og støtter denne. 2. Budsjett Samarbeidsutvalget støtter forslaget om å prioritere grunnbemanningen. Samarbeidsutvalget har videre noen kommentarer: - Svømming. 2%-modellen støttes - Skolebøker. ( det er viktig å ta høyde for at for småskoletrinnet finnes det kun engangsbøker) - Fysak. Dersom svømmingen reduseres, er det spesielt viktig med fysak - Leksehjelp: leksehjelp for 1.trinn er lite hensiktsmessig. - Leirskole. SU ber den politiske representant om leirskole kan avbestilles uten at leirskolen krever vederlag. Takk for godt møte! Svanhild ( ref)

15

16

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer