Leieboerforeningen. Sluttrapport for prosjekt FÆRRE UTKASTELSER. prosjektnr (Husbanken ref 2007/1231-5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leieboerforeningen. Sluttrapport for prosjekt FÆRRE UTKASTELSER. prosjektnr 11498601. (Husbanken ref 2007/1231-5)"

Transkript

1 KONTAKTINFO: Adr: Hausmannsgate Oslo Tlf/faks: Epost: Leieboerforeningen Sluttrapport for prosjekt FÆRRE UTKASTELSER prosjektnr (Husbanken ref 2007/1231-5)

2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag...3 Innledning...4 Oppstart...5 Kort gjennomgang av fravikelsesinstituttet...6 Informasjonsskriv...10 Møter, kurs, konferanser etc...10 Bistand til leieboere...12 Bostedskommune i sakene...17 Deltakelse fra samarbeidspartnerne...17 Media...18 Konklusjon sammendrag - videreføring...18 Tidsforbruk...19 Side 2

3 Sammendrag Leieboerforeningen startet høsten 2007 opp et prosjektet kalt Færre utkastelser av leieboere. Prosjektet bestod av tre uavhengige delprosjekter. Denne rapporten omhandler Delprosjekt 1: Rådgivning/bistand for å redusere antall tvangsfravikelser. Rapport fra Delprosjekt 2: Modeller for praktisering av varslingsregelen (husleieloven 9-11) vil bli uarbeidet i oktober /november Rapport fra Delprosjekt 3: Teater som metode i boligsosialt arbeid ble oversendt Husbanken juni Delprosjektet rådgivning/bistand for å redusere antall tvangsfravikelser har hatt som målsetting både å gi direkte rådgivning/bistand til leieboerne og å gi førstelinjetjenesten og namsmenn i samarbeidskommunene økt kompetanse innenfor feltet. Prosjektet har etablert samarbeid med kommuner i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i tillegg til Oslo. Det er både gitt telefonisk rådgivning, i tillegg til fagmøter på de enkeltes kontor og heldagskurs, samt innledning på regionale møter i regi av Husbanken. Prosjektet har registrert 430 henvendelser. De aller fleste er relativt korte henvendelser, hvor Leieboerforeningens jurister har bistått leieboere eller førstelinjetjenesten per telefon. 111 av henvendelsene er imidlertid registrert som saker hvor Leieboerforeningen har bistått i forhandlinger med utleiere eller bistått i en rettsprosess. 50 saker har vært inne enten hos namsmannen eller hos namsretten. Hele 44 av disse har endt med at leieboeren ikke har blitt kastet ut. I 6 saker har det ikke lykkes Leieboerforeningen å hindre utkastelse, dette utgjør imidlertid kun 12 %. Leieboerforeningen har holdt tre heldagskurs, tre fagmøter og fire informasjonsmøter. Informasjonsmøtene inneholdt også kursing i husleierett. Leieboerforeningen opplever at prosjektet har bidratt til å redusere antall utkastelser og antall begjæring om utkastelser. Dette grunnet en bevisstgjøring av leieboerrettigheter både hos førstelinjetjenesten og hos leieboerne selv. Leieboerforeningen mener det vil være hensiktsmessig å videreføre prosjektet i en eller annen form og hvor målgruppen utvides til å dekke kommuner i andre fylker. Side 3

4 Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort og resultatet av dette. Innledning Leieboerforeningen søkte Husbanken 13. september om kompetansemidler til en videreføring av prosjektet Færre utkastelser av leieboere. Det ble søkt om tilskudd til delprosjekt 1 på kroner. Bakgrunnen for videreføring var Leieboerforeningens oppfatning av at prosjektet Færre utkastelser av leieboere faktisk bidro til å få ned antallet utkastelser ved effektiv og god bistand til leieboere i utkastelsesspørsmål, i tillegg til kompetanseoppbygging av førstelinjetjenesten. Leieboerforeningen foreslo et prosjekt på en periode over 15 måneder. Prosjektet hadde følgende mål: Videreføre og videreutvikle nettstedet Tilby leieboere i Oslo, Akershus og byene Moss, Drammen og Hønefoss som har fått varsel, eller forventer å få varsel, om tvangsfravikelse, en kostnadsfri juridisk vurdering av saken. Tilby juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med tvangsfravikelser til leieboere, med det formål å hindre at utkastelsen blir effektuert eller bidra til at utkastelsen gjennomføres på en måte som er til minst mulig skade for leieboeren. Rådgivningen skulle være i det vesentlige gratis eller meget rimelig. I samer med omfattende arbeid ville Leieboerforeningen søke Fylkesmannen om fri rettshjelp. Øke kompetansen om tvangsfravikelser hos førstelinjetjenesten og hos namsmenn/lensmenn i de aktuelle kommuner/byer. I brev fra Husbanken datert 13. desember fikk Leieboerforeningen innvilget kroner til gjennomføring av prosjektet. Det ble blant annet gitt følgende vilkår fra Husbanken for tilskuddet: Leieboerforeningens virksomhetsområde skulle utvides og dekke kommuner i Østfold, Hedmark og Oppland i tillegg til Oslo og Akershus. Det ble forutsatt at Leieboerforeningen følger opp samarbeidet med kommunene, noe som innebærer bistand til saksbehandlere i førstelinjetjenesten, fagmøter og kurs. Videre ble det forutsatt at Leieboerforeningen kan bistå med erfaringer og kompetanse i nettverk og andre møteplasser i regionen hvor utkastelsesproblematikk er på dagsorden. 1 Vedlegg 1 Søknad til Husbanken datert Vedlegg 2 Tilsagnsbrev fra Husbanken datert Side 4

5 Oppstart Leieboerforeningen har brukt mye tid på å etablere et samarbeid med førstelinjetjeneste og namsmenn i de nye kommunene. Leieboerforeningen anser det som viktig at samarbeidet er frivillig, og på bakgrunn av dette ble det jobbet med å få informasjon om prosjektet ut til samarbeidskommunene. Dette ble gjort via innledende telefonsamtaler etterfulgt av at vi reiste ut til de ulike kontor og holdt informasjonsmøter 3. Dette var et tidkrevende arbeid, ikke minst med tanke på den geografiske spredningen i kommunene 4. På informasjonsmøtene var det stort sett deltakere fra sosialtjenesten og namsmyndighetene, men også ansatte fra andre kontorer deltok, eksempelvis fra kommunenes boligkontor. Fra Leieboerforeningen var det på alle møtene to representanter, begge jurister slik at man kunne kombinere et informasjonsmøte med et fagmøte. I møtene ble det informert om prosjektet og målene med det. Videre om de fordelene kommunene vill få ved å delta. Det ble lagt spesielt vekt på kommunenes mulighet for å få direkte veiledning og bistand pr telefon i saker vedrørende fravikelse, og om husleieloven for øvrig. Leieboerforeningen har et eget telefonnummer samarbeidspartnerne kan ringe, slik at de kan få svar raskest mulig. Da Leieboerforeningen allerede hadde et samarbeid med Oslo og Akershus ble det fortalt om våre erfaringer fra dette prosjektet, slik at førstelinjetjenesten på best mulig måte kunne få et innblikk i hva et samarbeid kunne bidra med for dem i deres daglige arbeid. Det ble videre informert om hva slags materiell Leieboerforeningen kunne tilby kommunen, eksempelvis Leieboerforeningens håndbok i husleierett. Møtene varte mellom en og to timer. Store deler av denne tiden var satt av til spørsmål og svar. Leieboerforeningen lyktes å få i stand et fellesmøte for sosialtjenesten i Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad i Sarpsborg. Tilsvarende hadde vi et felle møte med namsmyndighetene i de samme kommunene i Fredrikstad. Sosialtjeneste og namsmyndigheter i Hamar, Gjøvik, Kongsvinger 3 Vedlegg 3 - Mail til samarbeidspartnere 4 Vedlegg 4 - Oversikt kontaktpersoner, nye samarbeidskommuner Side 5

6 og Lillehammer møtte vi i Hamar, og sosialtjenesten i Kongsvinger hadde vi møte med Kongsvinger. Alle inviterte ønsket å være en del av prosjektet. Kort gjennomgang av fravikelsesinstituttet Fravikelse i leieforhold innebærer at leieboeren med alt innbo blir fjernet fra husrommet, og at leieforholdet da samtidig avvikles. Det er kun namsmyndighetene som har myndighet til å gjennomføre en tvangsfravikelse. Etter at namsmyndighetene har gjennomført forretningen får utleier igjen disposisjon over husrommet. Det er tvangsfullbyrdelsesloven som regulerer reglene om når fravikelse kan gjennomføres. For at en leieboer skal kunne bli kastet ut må utleier ha et tvangsgrunnlag. Det finnes alminnelige og særlige tvangsgrunnlag. Et alminnelig tvangsgrunnlag kan eksempelvis være en dom. Tvangsfullbyrdelsesloven opererer også med fem særlige tvangsgrunnlag, som skal gjennomgås her. I de tilfellene det foreligger alminnelige tvangsgrunnlag er det begrenset hva slags innsigelser leieboer kan komme med, men ved de særlige tvangsgrunnlag kan det være flere momenter som bør belyses før namsmannen fatter en avgjørelse. Før en utleier sender inn en begjæring til namsmannen om fravikelse etter de særlige tvangsgrunnlagene, må han sende et varsel til leieboeren. Dette i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven Varselet skal opplyse om årsaken til at utleier vil begjære tvangsfravikelse, og det skal opplyse om at utleier vil begjære tvangsfravikelse om kravet ikke blir oppfylt innen 14 dager. Eksempelvis skal det opplyse om at leieboer skylder leie, og at om leieboer ikke betaler innen fristen vil begjæring bli sendt. I denne 14 dagers perioden får dermed leieboeren en mulighet til å komme med innsigelser til utleier. Selv om utleier mottar disse innsigelser i tide vil utleier likevel kunne begjære fravikelse om han mener innsigelsene til leieboer ikke holder mål. Det blir da opp til namsmyndighetene å prøve innsigelsene. Om namsmyndighetene finner at leieboers innsigelse er rettmessig vil de ikke gjennomføre fravikelsen. I motsatt fall, om de finner innsigelsene urettmessige plikter de å gjennomføre utkastelsen. Dette selv om det fremstår som urimelig fordi leieboer eksempelvis er syk eller har små barn. Namsmannens avgjørelse kan påklages til tingretten. I den videre presentasjonen vil det redegjøres for de ulike særlige tvangsgrunnlag og eksempler på innsigelser til disse. Det vil her illustreres at husleieloven og tvangsfullbyrdelsesloven henger tett sammen i fravikelsessaker, og at det er i husleieloven man ofte Side 6

7 finner innsigelsene. Dette viser at kunnskap om husleieloven kan være avgjørende i fravikelsessaker, og at kurs i husleieloven som gis til våre samarbeidspartnere på denne måte kan bidra til å få ned antall begjæringer og faktiske utkastelser. Betalingsmislighold Det særlige tvangsgrunnlaget som oftest blir benyttet er betalingsmislighold. Dette reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav a. Etter denne bestemmelsen kan en utleier begjære tvangsfravikelse om en leieboer skylder husleie. Dette forutsetter imidlertid at det er en klausul i leiekontrakten hvor leieboer vedtar at han kan bli kastet ut om han skylder leie. Fravikelse kan imidlertid unngås, på ethvert trinn av prosessen, om leieboeren betaler skyldig leie med renter og eventuelle omkostninger. Mulige innsigelser til et varsel om utkastelse på bakgrunn av betalingsmislighold kan være at leieboeren har holdt tilbake leie grunnet mangler i leieforholdet. I henhold til husleieloven har en leieboer krav på prisavslag for de mangler som oppstår i leietiden, og leieboer kan også holde tilbake så mye leie som sikrer kravet. Selv om utleier er gjort kjent med at leieboer mener han har krav på prisavslag ser vi ofte at utleier likevel begjærer fravikelse. Dette grunnet at utleier er uenig i leieboers krav. En annen mulig innsigelse til betalingsmislighold kan være at leieboeren har betalt beløp til utleier i strid med husleieloven. Dette kan eksempelvis være en ulovlig leieøkning etter kapittel 4 eller en ulovlig tilleggsytelse etter kapittel 3. Beløpet som er omtvistet kan deponeres. Da vil partene bli henvist til å få avgjort spørsmålet i ordinære søksmålsformer, og utleier vil da ikke få kastet ut leieboer i denne runden. Tidsbestemt leieavtale som er utløpt på tid Om en tidsbestemt leieavtale har utløpt på tid kan en utleier begjære tvangsfravikelse om leieboeren ikke har flyttet i henhold til utløpsdato i kontrakten. Å benytte en tidsbestemt kontrakt som tvangsgrunnlag forutsetter at leieboeren har vedtatt i kontrakten at utleier kan begjære tvangsfravikelse om leieboeren ikke flytter i henhold til utløpsdato. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav b. En mulig innsigelse på dette tvangsgrunnlaget kan være at tidsbegrensningen i kontrakten er inngått i strid med reglene i husleielovens kapittel 9. Hovedregelen etter husleieloven er at tidsbestemte leiekontrakter skal inngås på minimum tre år. Det Side 7

8 finnes noen unntak til dette i det samme kapittelet, men om utleier ikke har fulgt disse strenge reglene i kapittel 9 får det den følge at kontrakten blir tidsubestemt. Om kontrakten har blitt tidsubestemt er følgelig ikke vilkårene i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav b oppfylt, og tvangsfravikelse kan ikke gjennomføres. Oppsigelse I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav c kan en utleier begjære tvangsfravikelse om utleier har sendt en oppsigelse som fyller vilkårene i husleieloven 9-7, og at leieboer ikke har protestert på oppsigelsen, eller at utleier har reist oppsigelsessak mot leieboeren og vunnet frem. I henhold til denne bestemmelsen er det flere mulig innsigelser en leieboer kan fremme for å unngå utkastelse. For det første kan det være at oppsigelsen utleier har sendt ikke er formriktig, døs ikke fyller vilkårene etter husleieloven 9-7 som setter krav til at en oppsigelse fra utleier skal være skriftlig, saklig begrunnet og informere leieboer om at leieboer har rett til å protestere på oppsigelsen innen én måned etter at leieboeren har mottatt oppsigelsen, og at om leieboeren ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen taper leieboeren retten til å protestere og at utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse om leieboeren ikke flytter i henhold til oppsigelsestiden. Om et av disse momentene ikke er med i oppsigelsen er oppsigelsen ugyldig, og den kan da selvfølgelig ikke brukes som tvangsgrunnlag. For det andre kan en mulig innsigelse være at leieboer faktisk har protestert på oppsigelsen innenfor protestfristen. I så tilfelle er utleier henvist til å reise ordinært søksmål for å prøve ut oppsigelsen, og inntil dom foreligger i utleiers favør kan ikke oppsigelsen brukes som tvangsgrunnlag. Det er verdt å merke seg her at namsmyndighetene ikke har myndighet til å ta en avgjørelse på om oppsigelsen ville stått seg i en eventuell sak. Så selv om utleier opplagt vil vinne en oppsigelsessak kan ikke namsmannen gjennomføre en fravikelse om leieboeren har protestert på oppsigelsen innenfor protestfristen. En siste innsigelse kan være at utleier har sendt en formriktig oppsigelse, leieboer har protestert i tide, og utleier har reist søksmål, men tapt. Om utleier ikke har vunnet frem i oppsigelsessaken er oppsigelsen ugyldig og kan følgelig ikke brukes som tvangsgrunnlag. Side 8

9 Heving Om utleier har hevet leieforholdet grunnet leieboers vesentlige mislighold av leieavtalen, kan utleier begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav d. Det første som må vurderes er om utleier i det hele tatt har en hevingsgrunn. I henhold til husleieloven forutsetter en heving vesentlig mislighold fra leieboers side. Dette kan dreie seg både om betalingsmislighold og mislighold av andre forpliktelser. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, og det er derfor ikke noe fasitsvar på hva som regnes som vesentlig mislighold eller ikke. Dette gjør hevingssaker vanskelige. Når tvangsfullbyrdelsesloven i tillegg oppstiller som vilkår at det skal være åpenbart at det foreligger hevingsgrunn skjønner man at her er det mange forhold en leieboeren kan ta tak i for å unngå fravikelse. Fravikelse på bakgrunn av heving går til namsretten (tingretten) i motsetning til betalingsmislighold, utløp av tidsbestemte kontrakter og oppsigelse som avgjøres av namsmannen. Så om dommeren finner at det ikke er åpenbart at det foreligger hevingsgrunn vil det ikke foreligge noe tvangsgrunnlag. Ikke rett til å besitte eiendommen Etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav e kan en eier begjære tvangsfravikelse om det er åpenbart at vedkommende som besitter eiendommen ikke har rett til å besitte eiendommen. Det typiske eksempelet her er okkupasjon. I de tilfellene kan ikke Leieboerforeningen gjøre noe. Men enkelte ganger kan det være vedkommende faktisk har opprettet et leieforhold med eier, og i de tilfellene kan man komme med innsigelser til begjæringen. Dette kan eksempelvis være om vedkommende lovlig har tatt over leiekontrakten til opprinnelig leieboer. Disse sakene behandles også av tingretten. Nettsiden ble lansert i 2006, og innholdet av denne er presentert i rapporten fra prosjektet Færre utkastelser av leieboere. Leieboerforeningen har nå hatt en gjennomgang av siden, og oppdatert artiklene i henhold til endringer i lovverk. Fra februar 2007 og fram tom 20 september 2009 ser trafikkgrunnlaget på ut som følger: Side 9

10 Tabell 1: Nettsidestatistikk 5 Tidsrom Antall besøk Unike besøk Antall sider Ant besøk pr dag A n t total a ll besøk tilsvarer antall som har klikket seg inn et eller annet sted på nettstedet (med fradrag for treff generert av roboter, ormer eller httptrafikk med særskilte status). En person som går ut av nettstedet og senere inn igjen vil bli registert med 2 besøk, men bare som 1 unik besøkende dersom dette skjer innenfor en periode på 1 time. Antall unike besøk er derfor en mer presis størrelse for antall besøk. Antall sider er det totale antall sider som er vist på utkastelse.no. Informasjonsskriv Leieboerforeningen har utarbeidet et informasjonsskriv i forbindelse med avslutningen av prosjektet. Her informeres det både om konkrete forhold i forbindelse med prosjektet, men også andre ting som er av interesse for de som jobber med leieboere og fravikelse. Det inneholder derfor informasjon om den nye bostøtten, nye endringer i husleieloven m.m. 6 Møter, kurs, konferanser etc. Leieboerforeningen har deltatt på følgende møter og konferanser i forbindelse med prosjektet: Tabell 2. Møteoversikt DATO STED HVA HVEM KOMMENTARER Oslo Heldagskurs Pallum, Hårdnes Heldagskurs for 1.linjetjenesten og namsmenn i Oslo Sarpsborg Informasjon Pallum, Informasjonsmøte for Hårdnes Hamar Informasjon Pallum, Øistad Oslo Heldagskurs Pallum, Øistad 1.linjetjenesten i Østfold Informasjonsmøte for 1.linjetjeneste og namsmenn i Hedmark og Oppland Heldagskurs for 1.linjetjenesten og namsmenn i Oslo/Akershus 5 Vedlegg 5 Nettsidestatistikk fra Uniweb på utkastelse.no 6 Vedlegg 6 Informasjonsskriv til samarbeidspartnerne Side 10

11 DATO STED HVA HVEM KOMMENTARER Moss Fagmøte Pallum, Hårdnes Fagmøte for 1.linjetjenesten i Moss Fredrikstad Informasjon Pallum, Hårdnes Informasjonsmøte for namsmenn i Østfold Kongsvinger Informasjon og fagmøte Pallum, Hårdnes Side 11 Kombinert informasjonsmøte og fagmøte for 1.linjetjenesten i Kongsvinger Husbanken Styringsgruppa Hårdnes Møte i styringsgruppa, planlegging nettverksmøte Moss Innlegg Hårdnes Innlegg om utkastelse, møte mellom 1.linjetjeneste, namsfogd og utleiere i Moss Jurk Kurs Hårdnes Kurs i husleierett og tvangsfullbyrdelse Fredrikstad Fagmøte Hårdnes Kurs i husleierett for 1.linjetjenesten i Fredrikstad Husbanken Innlegg, nettverksmøte Øistad Oslo Heldagskurs Pallum, Øistad Namsfogd Oslo Innlegg om husleieloven, nettverksmøte i Husbanken Heldagskurs i husleierett, 1.linjetjeneste og namsmenn i Oslo/Akershus Samarbeidsmøte Øistad Møte med bydeler og namsfogd Oslo vedrørende utkastelse Jurk Kurs Hårdnes Kurs i husleierett og tvangsfullbyrdelse Leieboerforeningen har holdt tre typer møter og kurs. Informasjonsmøter, fagmøter og heldagskurs. Om informasjonsmøtene henvises til behandlingen over. På fagmøtene besøker vi ett kontor, og det er lagt opp til at det kan være færre deltakere. Slik kan hver enkelt deltaker få anledning til å spørre ut foredragsholderen, og på den måten være med på å styre møtet. Det er ulik kompetanse på de ulike kontor, og Leieboerforeningen anser det viktig at kontorene får akkurat det kurset det aktuelle kontoret trenger. På disse fagmøtene opplever Leieboerforeningen at deltakerne får mye igjen av prosjektet. Eksempelvis har det blitt avdekket rutiner fra kommunene sin side hvor de utbetaler støtte til leieboere, hvor utleierne faktisk har krevd ulovlige tilleggsytelser. I det tilfellet ble rutinene raskt endret hos kommunen etter fagmøtet var ferdig, og penger spart i kommunen. Leieboerforeningen opplevde også at deltakerne fikk en større forståelse for fravikelsesinstituttet, og husleieloven generelt. Et moment ved denne forståelsen er at deltakerne etter et slikt kurs ikke nødvendigvis klarer å løse sine klienters problemer. Men deltakerne har større forutsetning for å se juridiske problemstillinger, og på den måten vite når det er forhold som bør tas tak i. Dette ble vist blant

12 annet i stor deltakelse på møtet, det ble stilt mange spørsmål til Leieboerforeningens jurister. Fagmøtene har derfor ofte blitt fulgt opp med økende henvendelser fra de ulike kommunene til Leieboerforeningen. Fagmøter varer normalt 2-4 timer, og naturlig nok rekker man ikke gå gjennom hele husleieloven, og heller ikke gå i dybden på de ulike problemstillingene. Derfor arrangerer Leieboerforeningen også heldagskurs. Disse kursene har blitt holdt på Røde Kors senteret i Oslo, og har vært tidligere vært populære blant førstelinjetjenesten og namsmenn i Oslo og Akershus. Kurset blir lagt opp ved at husleieloven og de aktuelle bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven blir gjennomgått. Videre blir aktuelle problemstillinger gjennomgått i dybden. Kurset blir avsluttet med praktisk oppgaveløsning. På disse kursene deltar det rundt 50 personer. Selv om det er flere deltakere på heldagskursene enn fagmøtene er det også stor deltakelse på disse kursene. Det blir stilt mange spørsmål, og Leieboerforningens juristers inntrykk er at det er stort behov for slike kurs. Leieboerforeningen ønsket å gjennomføre heldagskurs også for våre samarbeidspartnere i Hedmark, Oppland og Østfold. Det ble ikke nok påmeldte til at kurset kunne gjennomføres. Leieboerforeningen tror årsaken til dette var at kommunene syntes det var litt langt å reise inn til Oslo. Videre var kurset planlagt i tidsrom ikke lenge etter fagmøtene var arrangert. En annen viktig årsak er omorganiseringen til NAV, og at ikke alle kommuner hadde innarbeidet hvor en henvendelse om kurs skulle rettes, og hvem som var rett person til å dra. Bistand til leieboere Leieboerforeningen har tre jurister og fire jusstudenter som jobber med ulike juridiske spørsmål. Rådgivning og bistand i forbindelse med tvangsfravikelse er et område som er prioritert, og personer som har spørsmål vedrørende fravikelse får umiddelbart snakke med en av juristene. I tillegg til muntlig rådgivning bistår Leieboerforeningen i et betydelig antall saker for namsmyndighetene. Side 12

13 Tabell 3 Saker/henvendelser om utkastelse Antall saker/ AMH* TCO* POP* SUM henvendelser Saker Henvendelser Totalt ** * Medarbeidere i prosjektet: AMH: Advokatfullmektig Anne Mette Hårdnes, TCO: Advokatfullmektig Tanja Charlotte Øistad, POP: Advokat Per Oddvar Pallum, LAA: Lars Aasen Som man ser av tabell 3 bistår Leieboerforeningen leieboerne på ulike måter. For det første ved rådgivning, enten generell eller spesifikk rådgivning i forbindelse med reelle saker. For det andre bistår vi leieboere for retten og i forhandlinger. Og til sist gir vi rådgivning til førstelinjetjenesten som ringer på vegne av leieboere som har kontakt med dem. Muntlig rådgivning foregår ved at leieboere enten ringer inn til foreningen og snakker med en av juristene per telefon, eller at de bestiller en time og får snakke med juristen ansikt til ansikt. Ved korte spørsmål er telefon det mest praktiske, men om leieboeren har papirer som skal gjennomgås, eller rett og slett et langt faktum, er det hensiktsmessig at leieboeren får et møte. Juristen vil rådgi ut fra leieboerens behov. Noen ganger er det nok å veilede kort med hva leieboeren skal foreta seg, eller informere om fravikelsesinstituttet slik at leieboeren blir beroliget med hensyn til en eventuell utkastelse. Slike henvendelser bruker juristene mellom 15 minutter og én time på. Om henvendelsene blir mer omfattende, det innledes saker for retten eller forhandlinger med utleier blir det opprettet en sak. Leieboerforeningens bistand ved saker kan være omfattende. Fravikelsessaker blir prioritert, og ofte består store deler av arbeidsdagen til juristene seg av slike saker. En sak starter med et møte hos advokaten/fullmektigen, eller eventuelt et telefonmøte om leieboeren bor langt unna Leieboerforeningens kontor. Det blir da tatt en vurdering av saken, og en vurdering av hva som er hensiktsmessig å gjøre videre. Som nevnt er det flere mulige veier å gå i en fravikelsessak. Hva man foretar seg har selvfølgelig en sammenheng med hvor sterk saken til leieboeren er. Noen ganger går man rett i forhandlinger med motpart, andre ganger ender sakene i retten. Saksbehandlingen kan ha ulike mål. Oftest er målet å hindre utkastelsen, men i de tilfellene hvor leieboeren har en svak sak kan målet være kun å utsette utkastelsen, slik at leieboer får lengre tid på seg til å finne noe annet, og dermed slippe å få namsmannen på døra. Et siste mål kan være å forhandle med utleier for å komme til en enighet, slik at avviklingen av leieforholdet blir minst mulig brutal. Side 13

14 En annen vinkling fravikelsessakene kan ha er å løse opp i rene trusler fra utleierne om at de selv skal kaste ut leieboeren. Som oftest løser disse sakene seg vet at leieboerne blir opplyst om hvordan en utkastelse skal skje, og informasjon om at utleier selv ikke har myndighet til å gjøre dette. Andre ganger vil advokaten/fullmektigen selv ta kontakt med utleier for å gjøre han oppmerksom på at en slik prosedyre er ulovlig. I enkelte tilfeller skjer det imidlertid at utleier kaster ut leieboeren selv, og i de tilfellene blir det begjært midlertidig forføyning. Da får man rettens kjennelse på at leieboeren kan få komme inn igjen i husrommet. Saken er imidlertid ikke løst der, det sier seg selv at boforholdene etter en slik sak ikke er bra. Her kan advokaten/fullmektigen bistå i å avvikle leieforholdet på en måte som kommer leieboeren til gunst. Under følger en oversikt over hvor mange saker Leieboerforeningen har bistått leieboere med i rettsapparatet. Disse er delt inn i skriftlige saker hos namsmannen, og saker hos namsretten (tingretten). Videre viser oversikten utfallet av sakene. OVERSIKT UTKASTELSESSAKER Tabell 4: Utfall av utkastelsessakene Spesifikasjon og utfall i sakene AMH* TCO POP SUM Ant. hos namsmannen Ant. hos namsretten Ant. forhandlinger med utleier Total Namsmannssakene (N=28-2 ikke avgjort) Fravikelse avvist Namsrettssakene (N=25-1 ikke avgjort) Seier Tap Forlik Total * se tabell 2 for oversikt over medarbeidere Saker hos namsmannen Som man ser av denne tabellen har Leieboerforeningen 100 % medhold i sakene hos namsmannen. Årsaken til dette er hovedsaklig basert på to grunner. For det første er årsaken at Leieboerforeningen har kommet med innsigelser som er tatt til følge av namsmannen, og at namsmannen derfor har nektet å fremme forretningen. For det andre kan det være at Leieboerforeningen ikke har fått medhold, og derfor har klaget saken videre til tingretten. Tabellen viser imidlertid at hele 26 leieboere som har kontaktet Leieboerforeningen i forbindelse med mottatt begjæring om tvangsfravikelse har unngått utkastelse som følge av foreningens bistand. Side 14

15 Eks 1: Betalingsmislighold Utleier begjærte tvangsfravikelse grunnet påstått betalingsmislighold. Leieboerforeningen skrev på vegne av leieboeren innsigelse til namsmannen hvor det ble påpekt at årsaken til at full leie ikke var blitt betalt var at huset som leieboer leide hadde store feil og mangler. Leieboer hadde tidligere forsøkt å få utleier til å rette disse, men da utleier ikke gjorde dette så leieboeren seg nødt til å holde leien tilbake. Leieboer hadde gjort alt i henhold til husleieloven og hadde også deponert dette beløpet. Leieboeren fikk dermed medhold i at han ikke var i betalingsmislighold, og at han derfor heller ikke kunne bli kastet ut. Eks 2: Oppsigelse Leieboer leide kjelleretasjen i utleiers hus. Partene brukte samme dør inn til huset, men i vindfanget var det én dør inn til utleiers del, og én dør ned til kjelleren som leieboeren leide. Utleier ga leieboeren en oppsigelse som ikke fylte formkravene. Utleieren forsøkte å bruke denne som tvangsgrunnlag grunnet at leieboer leide en del av utleiers hus, og at han derfor ikke hadde noe oppsigelsesvern og at det følgelig ikke var formkrav knyttet til oppsigelsen. Leieboerforeningen skrev innsigelse på vegne av leieboeren hvor vi påpekte at dette ikke var et leieforhold hvor leieboeren hadde tilgang til en annens leilighet, riktignok hadde partene samme inngang, men boenhetene var atskilt. Siden leieboeren ikke hadde tilgang til utleiers bolig kom heller ikke unntaket fra oppsigelsesvernet inn i bildet, og oppsigelsen som var gitt fra utleier var ugyldig. Namsmannen var enig i dette synspunktet og nektet begjæringen fremmet. SAKER SOM HAR BLITT FORLIKT I henhold til tabellen har 6 saker blitt forlikt etter at de ble brakt inn i rettsapparatet. Forlikene går stort sett ut på at leieboer får bli boende, men forlik som forutsetter en utflytting forekommer også. I de tilfellene vil leieboer imidlertid få bedre tid på seg til utflytting. Hevingssak; vesentlig betalingsmislighold Leieboer mottok heving av leieforholdet, hovedsaklig grunnet vesentlig betalingsmislighold. Utleier kunne vise til langvarig og vedvarende betalingsmislighold over en periode på flere år. Leieboer hadde ofte betalt for sent, og ved flere anledninger hadde leieboer unnlatt å betale leie i flere måneder ad gangen. Utleier hadde gitt flere varsler om heving før utleier omsider hevet leieforholdet, og begjærte tvangsfravikelse direkte til namsretten. Leieboerforeningen forsøkte å innlede forhandlinger med motparten, men kom i første omgang ingen vei. Da leieforholdet var husleieregulert undersøkte foreningen med Husleienemnda for å finne ut om leieboeren hadde Side 15

16 betalt korrekt leie. Det viste seg at utleieren hadde oppkrevd langt mer leie enn det som var tillatt i henhold til husleiereguleringsloven, og leieboeren satt igjen med et stort tilbakebetalingskrav når skyldig leie var trukket fra. Forhandlinger ble dermed innledet igjen, og forlik inngått. Leieboeren fikk tilbakebetalt den for mye betalte leien ved å få bo gratis i et bestemt tidsrom. SAKER I RETTEN SOM ER VUNNET Leieboerforeningen har hatt 12 saker i namsretten som vi har fått medhold i. Tidsbestemt leieavtale som var utløpt på tid Utleier begjærte tvangsfravikelse på bakgrunn av en tidsbestemt leieavtale som var utløpt på tid, begrunnet i husleieloven Leieboerforeningen anførte at leiekontrakten var inngått i strid med 11-4 og at kontrakten således måtte anses som tidsubestemt. Utleier fikk medhold både hos namsmann, tingrett og lagmannsrett. Leieboerforeningen anket til Høyesterett både på bakgrunn av at vi mente disse rettsinstanser hadde tolket loven feil, og fordi vi anså det som brudd på menneskerettighetene at leieboer ikke hadde fått muntlig forhandling i noen av innstansene. Høyesteretts ankeutvalg ga Leieboerforeningen medhold på begge punkter, og saken ble henvist tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Saken forventes avgjort i lagmannsretten i oktober/november SAKER I RETTEN SOM ER TAPT Seks saker har Leieboerforeningen ikke klart å gjøre noe med. Imidlertid har ikke sakene vært bortkastet for leieboerne. Ofte er det til stor hjelp at leieboerne får lengre tid på seg til å flytte. Dette kan hjelpe til med at de finner et nytt og bedre sted å bo, og at de i det hele tatt har fått tid til å forberede seg på at de er nødt til flytte. Oppsigelse Leieboeren kom til Leieboerforeningen tre dager før namsmannen hadde berammet fravikelse. Fravikelsen var begrunnet i en formriktig oppsigelse det ikke var protestert på. Imidlertid var det nesten tre år siden oppsigelsen ble sendt. Leieboerforeningen skrev en innsigelse hvor det ble påpekt at utleier ikke hadde foretatt seg noe på så lang tid, og at grunnet passivitet måtte oppsigelsen være ansett for frafalt. Leieboeren fikk ikke medhold i dette. Imidlertid varte denne saken i et halvt år før det kom en endelig avgjørelse. Leieboeren som skulle bli kastet ut etter tre dager, fikk derfor svært god tid til å områ seg med fravikelsen som skulle skje. Side 16

17 Bostedskommune i sakene Tabell 5: Bostedskommune Bostedsfylke saker Oslo 59 Akershus 17 Østfold 5 Hedmark 1 Andre 9 Tabell 5 viser hvor leieboerne Leieboerforeningen har bistått bor. Det er klar overvekt av leieboere bosatt i Oslo. Dette har sin naturlige sammenheng med at Leieboerforeningen nok er mer kjent for leieboere flest i Oslo, men også fordi foreningen nok virker mer tilgjengelig for leieboere som bare kan stikke innom kontoret når de har en tvist de ønsker å få løst. Det samme er nok årsaken til at det er mange flere leieboere bosatt i Akershus som benytter seg av Leieboerforeningen enn leieboere i resten av landet. Likevel er det hele 15 leieboere som har fått bistand som er bosatt andre steder i landet. Dette viser at Leieboerforeningen også når ut til leieboere utover Oslo og Akershus, noe foreningen også vil jobbe med å klare i enda større grad. Deltakelse fra samarbeidspartnerne Tabell 6: Henvendelser fra sosialtjenesten SUM Oslo Akershus Østfold Hedmark Total Som man kan se av tabellen får Leieboerforeningen flest henvendelser fra sosialtjenesten i Oslo. Dette har nok en naturlig årsak med at vi over flere tiår har vært synlige i Oslo, og at flere kjenner til foreningen her. Imidlertid har det vært en økning fra sosialtjenesten også fra de andre samarbeidskommunene. Man ser at det allerede per september 2009 er like mange henvendelser fra sosialsentrene i Akershus som i hele Videre har det inntil 2008 ikke vært henvendelser fra sosialsentre i Østfold og Hedmark, mens det per september 2009 er 17 henvendelser derfra, henholdsvis 8 i 2008, og 9 hittil i Dette viser at det tar tid å etablere kontakten med sosialsentrene, men at kontorene bruker vår rådgivning i større og større grad. Årsakene til at det tar tid før kommunene begynner å bruke vårt tilbud kan være flere. Leieboerforeningen opplever Side 17

18 imidlertid at ofte er årsaken at kommunikasjonen innad i sosialsentrene ikke alltid er like god. Det tar tid for sosialsentrene å innarbeide en rutine på, og i det hele tatt informere sine ansatte, om at vårt tilbud eksisterer. Dette viser at det må legges enda mer arbeid i å få mer direkte kontakt med hver enkelt kommune. Videre vil det nok være hensiktsmessig å få utarbeidet enda mer informasjonsmateriell som kan deles ut på de ulike kontor. Dette vil imidlertid føre til at man trenger mer tid og ressurser enn det som har vært grunnlaget for dette prosjektet. Media Leieboerforeningen har ved flere anledninger tatt opp og kommentert utkastelse konkret eller i mer generell forstand i media i prosjektperioden. Det har likevel ikke vært samme mediafokus på dette som i forrige prosjektperiode. Vi tror dette kan henge sammen med at myndighetene selv har tonet ned fokus på utkastelse gjennom utfasingen av strategien på vei til egen bolig. Leieboerforeningen har ikke oversikt over alle mediaoppslag, men som vedlegg ligger noen utskrifter fra nettaviser 7 Konklusjon sammendrag - videreføring Leieboerforeningen har hatt 430 henvendelser i prosjektperioden. Dette utgjør i snitt litt over 2 henvendelser per dag, noe som er en dobling fra forrige prosjektperiode. Som man kunne lese ut av tabellene har vi lykkes med å hjelpe mange leieboere ved vår direkte bistand, men vår oppfatning er at vi også har lykkes med å hindre utkastelser ved vår rådgivning til sosialsentrene. Et viktig poeng i den forbindelse er at en bevisstgjøring hos sosialsentrene om husleieloven og leieboeres rettigheter vil også sosialsentrene i større grad selv klare å hindre urettmessige utkastelser. Det samme vil gjelde med leieboerne selv; bevisstgjøring fører til at flere leieboere selv tør å sette krav til leieforholdene og i å vite når det er rett å ikke akseptere et varsel om utkastelse. Leieboerforeningen har også opplevd mye positivitet ved kontakten med førstelinjetjenesten. Flere kommuner har uttrykt sin glede fordi de har muligheten til å kontakte oss, og som våre tall viser blir vi også flittig brukt. Det er imidlertid helt klart at sosialsentrene som har kjent oss i lengre tid bruker oss mest. Vi det som et problem at 7 Vedlegg 7 Utdrag nyhetssaker om utkastelse Side 18

19 det tar tid før ledelsen i førstelinjetjenesten i det hele tatt informerer sine medarbeidere om at de kan benytte seg av vår rådgivning. Leieboerforeningen har brukt mye tid på informasjonsmøter i prosjektperioden. Det er viktig at dette prosjektet nå kan bli videreført slik at man får fullverdig utbytte av informeringen. Videre bør det etableres et nytt prosjekt som kan fokusere i enda større grad på informasjon og bevisstgjøring av sosialtjenesten. Det tar tid å etablere et samarbeid med kommunene. Dette både fordi det tar tid for oss å finne rett kontaktperson og også fordi det tar tid for kommunene å etablere i sine rutiner hvordan de på best mulig måte kan benytte seg av oss. Det er helt på det rene at førstelinjetjenesten har behov og nytte av dette samarbeidet, samtlige av dem vi har vært i kontakt med har gitt uttrykk for at de ikke har gode nok kunnskaper om husleieretten. Det ville vært trist om man først bruker mye tid på å etablere et samarbeid, for så å avslutte et samarbeid før samarbeidet kommer ordentlig i gang. Leieboerforeningen har også opplevd en positiv holdning blant namsmennene. Namsmennene føler de ikke på samme måte kan kontakte oss for direkte rådgivning slik som sosialkontorene gjør. Dette grunnet at namsmennene skal være helt objektive, og at de opplever at utleiere kanskje ville reagere på at de tar kontakt med en interesseorganisasjon for leieboere. Imidlertid synes namsmennene at det er svært positivt at de kan henvise leieboere til Leieboerforeningen. Videre deltar også namsmennene på våre heldagskurs og på den måte får de anledning til å få svar på sine spørsmål rundt husleieloven, men med en mer generell vinkling. Tidsforbruk Tabell 7: Tidsbruk Tidsforbruk AMH TCO POP LAA SUM Juridisk ,25 292, ,75 Administrativt , ,5 Total , ,25 Tabell 7 viser det totale antall timer som Leieboerforeningens medarbeidere har brukt på prosjektet. Det er skilt mellom juridisk bistand/rådgivning og administrativt arbeid. Juridisk er rådgivning/bistand klienter og førstelinjetjenesten eller arbeid man må være advokat/advokatfullmektig for å utføre og knyttet til konkrete saker. Alt øvrig arbeid er definert som administrativt, dvs kurs, eksterne møter, interne møter, raportskriving, Side 19

20 nettsideredigering mv. Detaljerte timelister finnes som vedlegg til regnskap. Side 20

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN. Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015

MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN. Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015 MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015 Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold Ulike typer mislighold. Vi skal se på 1. Betaler ikke husleie, eller

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp

leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp IKONER: Som leieboer har du både rettigheter og plikter. Disse står det om i Husleieloven. Det er ikke alle reglene som er like enkle å forstå,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen 1 INNLEDNING Temaet er utleiers posisjon når leietaker blir utleier altså når det etableres

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... På vei inn i et leieforhold... HVOR FINNER JEG BOLIG TIL LEIE? Et godt sted å begynne og lete etter

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE Sist endret: 26.06.2017 Utarbeidet av Samarbeidsutvalget i Tromsø bestående av representant fra BoNord, representant for Borettslag og representant

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

Styrets beretning for Leieboerforeningen 2008. årsmelding. regnskap LEIEBOERFORENINGEN. Side 1

Styrets beretning for Leieboerforeningen 2008. årsmelding. regnskap LEIEBOERFORENINGEN. Side 1 årsmelding regnskap LEIEBOERFORENINGEN Side 1 STYRETS BERETNING - 2008 - Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig s- og interesseorganisasjon stiftet i 1933. Leieboerforeningen er leieboernes rettsvern

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER Ju, Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett h ://www.'ussbuss.no Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Når er avtalen misligholdt? Mislighold = unnlatelse av å oppfylle

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe?

å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe? 13 Nyttig å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe? Disse kan HJELPE & Hvor kan jeg ta kontakt for å få råd og veiledning? Forbrukerrådet 815 58 200 (0,39 kr pr. min) www.forbrukerportalen.no

Detaljer

Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse. Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001 Bodø kommune

Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse. Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001 Bodø kommune /S/?3?8a53 Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse med B0d; ' årsiiibileiiifn til 1. Avtalens parter: Utleier: Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

DOK akersberget.no

DOK akersberget.no DOK-2014-25 akersberget.no INSTANS: Domeneklagenemnda vedtak DATO: 2014-05-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-25 STIKKORD: akersberget.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Tvangsfravikelse av fast eiendom ved boligutleie, med grunnlag i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd.

Tvangsfravikelse av fast eiendom ved boligutleie, med grunnlag i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd. Tvangsfravikelse av fast eiendom ved boligutleie, med grunnlag i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd. Kandidatnummer: 637 Leveringsfrist: 25.11.2012 kl 12.00 Antall ord: 15478 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen

å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen 08 Nyttig å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen Hva er mislighold? Leier misligholder hvis han ikke gjør det han skal etter leieavtalen eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i HR-2011-01306-U, (sak nr. 2011/897), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Avsagt: i Oslo byfogdembete, Oslo.

Avsagt: i Oslo byfogdembete, Oslo. i OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 27.02.2014 i Oslo byfogdembete, Oslo. Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 14-035576TV1-OBYF/1 Dommer Leif Villars-DahI Midlertidig forføyning Wilfrem AS mot Folk Er Folk

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

Kilde: http://www.husleietvistutvalget.no/htu/cms.nsf/$all/3f00dda3c8de8ba8c1257401006b0bba?open&qm=wcm_2,2,0,0

Kilde: http://www.husleietvistutvalget.no/htu/cms.nsf/$all/3f00dda3c8de8ba8c1257401006b0bba?open&qm=wcm_2,2,0,0 Kilde: http://www.husleietvistutvalget.no/htu/cms.nsf/$all/3f00dda3c8de8ba8c1257401006b0bba?open&qm=wcm_2,2,0,0 Årsberetning 2007 Året 2007 var preget av et sterkt økende sakstall, og det kom inn 369 saker.

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget

Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget 1. Formål Husleietvistutvalget skal legge til rette for at partene ved mekling eller avgjørelse får løst saken på en rask, rimelig og kompetent måte.

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer