Forsvarets Logistikkorganisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets Logistikkorganisasjon"

Transkript

1 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 Forsvarets Logistikkorganisasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse av operatørstoler til Sjøforsvarets fartøyer

2 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

3 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 3 av 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON (FLO) Kontaktperson FORMÅL OG OMFANG SOSIALT OG ETISK ANSVAR Innledning Varsomhet og habilitet BEKREFTELSE PÅ MOTTAK AV KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAGETS ORGANISERING Del 1 Regler for anskaffelsen Del 2 Kravspesifikasjon GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE VEILEDNING TIL TILBYDER Innledning Kvalifisering Tilbudet Kravspesifikasjon Priser Leveringstid Andre forhold Utforming av tilbudet FREMDRIFTSPLAN RETTELSE, SUPPLERING ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBYDERS DELTAKELSESKOSTNADER TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET KRAV TIL TILBYDER INNLEDNING OBLIGATORISKE KRAV TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING KRAV TIL TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER KRAV TIL TILBUDET TILBUDSSTRUKTUR TILBUDSFORMAT Antall kopier ADRESSE OG LEVERINGSSTED Postadresse for tilbud Leveringsadresse for tilbud TILBUDSFRIST VEDSTÅELSESFRIST ALTERNATIVE TILBUD DELLEVERANSE FORBEHOLD OG ENDRINGER TILBAKEKALLING ELLER ENDRING AV TILBUD AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN EVALUERING TILDELINGSKRITERIER AVVISNING OG AVLYSNING OPPLYSNINGSPLIKT RETUR AV TILBUD...11

4 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 4 av 11 1 Innledning 1.1 Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) Denne anskaffelsen gjennomføres av Forsvarets Logistikkorganisasjon/Divisjon Forsyning, heretter kalt FLO/F. FLO/F er ansvarlig for gjennomføring av forsyningsprosesser til Forsvaret, herunder innkjøp, lagring, distribusjon og etterforsyning, men bistår også andre avdelinger i Forsvaret med gjennomføring av anskaffelser Kontaktperson FLO/Fs kontaktperson for denne anskaffelsen er: Merkantil Jostein Sørensen saksbehandler: Telefon Mobiltelefon: Telefaks: E-post: Tilbyder skal ikke kontakte andre personer i FLOs organisasjon enn oppgitt kontaktperson vedrørende denne anskaffelsen. Spørsmål til denne forespørselen skal sendes per e-post til kontaktperson hvis ikke annet er bestemt. 1.2 Formål og omfang Formålet med denne anskaffelsen er å dekke Sjøforsvarets behov for operatørstoler og arbeidsstoler til Sjøforsvarets fartøyer (bro, operasjonsrom, maskinkontrollrom og skipskontorer), gjennom en rammeavtale som kan avropes suksessivt. Mer detaljert informasjon angående omfang av leveransen er fastlagt i Del 2 Kravspesifikasjon. 1.3 Sosialt og etisk ansvar Innledning FLO skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre høy forretningsetisk standard gjennom hele anskaffelsesprosessen. FLO/F har derfor implementert flere regler og krav til sitt eget og Tilbyders arbeid som beskrevet nedenfor. De etiske regler betyr også at enhver kontakt mellom FLO og Tilbyder gjennom hele anskaffelsesprosessen skal være utelukkende profesjonell, for eksempel skal ikke sosiale aktiviteter eller overrekkelse av gaver forekomme Varsomhet og habilitet Jfr. Vedlegg C Varsomhet, taushetsplikt og habilitet. 1.4 Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlag Tilbyderer som ønsker å delta i denne konkurransen må fylle ut Vedlegg A - Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlag, og returnere det til FLO/F innen 30. mars. Bekreftelsen kan sendes på telefaks eller på e-post (scan). Dette er nødvendig for distribusjon av etterfølgende rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget.

5 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 5 av Konkurransegrunnlagets organisering Konkurransegrunnlaget består av to deler: Del 1 Regler for anskaffelsen Del 1 inneholder prosedyrer og rammer som beskriver hvordan prosessen vil forløpe inntil kontraktstildelingen. Del 1 inneholder følgende dokumenter: Regler for anskaffelsen (dette dokument) Vedlegg A Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlaget Vedlegg B Alminnelige vilkår ved Anskaffelse (Blankett 5002) Vedlegg C - Varsomhet, taushetsplikt og habilitet Vedlegg D HMS egenerklæring Del 2 Kravspesifikasjon Del 2 er en opplisting av initialt behov (anskaffes umiddelbart etter inngått rammeavtale), tekniske og funksjonelle krav, krav til sikkerhetsklarering av leverandørens personell samt øvrige relevante krav. 2 Gjennomføring av konkurransen 2.1 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. april 1999, og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr 402. Anskaffelsen gjennomføres som en: Åpen anbudskonkurranse etter FOA del III (over EØS-terskelverdi) Konkurransen gir alle interesserte Tilbydere mulighet til å levere tilbud, dersom de tilfredsstiller de obligatoriske krav. Jfr. pkt Kvalifisering. Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) er tilgjengelig på: Veiledning til Tilbyder Innledning Dette punkt gir Tilbyder en kort oversikt over hva tilbudet skal inneholde, samt gi referanser til hvor mer utfyllende informasjon finnes Kvalifisering For å kunne delta i konkurransen må Tilbyder oppfylle alle de obligatoriske krav som er nevnt i Artikkel 3 Krav til Tilbyder. Her fremgår det hvilken dokumentasjon som skal leveres Tilbudet Kravspesifikasjon Leveringsomfanget er definert i Del 2 Kravspesifikasjon.

6 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 6 av Priser Tilbyder skal gi sine priser ihht. Del 2 - Kravspesifikasjon. Totalprisen medtaes også i tilbudsbrevet, jfr. Artikkel 4, pkt. 4.1 Tilbudsstruktur Leveringstid Ønsket leveringsdato for initialt behov er snarest og innen 2. juli Tilbyder må kunne bekrefte dette i tilbudsbrevet, jfr. Artikkel 4, pkt. 4.1 Tilbudsstruktur Andre forhold De øvrige momenter som Tilbyder skal besvare og ta hensyn til i tilbudet er nevnt i punktene nedenfor og konkurransegrunnlaget forøvrig Utforming av tilbudet Tilbyder skal utforme tilbudet sitt i henhold til kravene i Artikkel 4 Krav til tilbudet. 2.3 Fremdriftsplan FLO/F vil gjennomføre anskaffelsen i henhold til følgende fremdriftsplan. Alle datoer er tentative med unntak av tilbudsfristen som er fast. Aktivitet Frist for å sende inn Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlag, jfr. Artikkel 1, pkt. 1.4 Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlag Dato Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist kl 12:00. Tilbudsevaluering Uke 20/21 Kontraktstildeling / bestilling Levering av initialt behov Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har FLO/F rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget vil umiddelbart sendes alle Tilbydere som har levert brevet Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlag. 2.5 Tilbyders deltakelseskostnader Kostnader som Tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, innlevering eller oppfølgning av tilbudet og tilbudsprosessen vil ikke bli refundert av FLO/F. Deltakelse vil ikke på noen måte forplikte oppdragsgiver til å inngå kontrakt med Tilbyder, eller involvere oppdragsgiver i økonomiske forpliktelser. 2.6 Taushetsplikt og offentlighet FLO/F er bundet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Dette betyr at Tilbyders forretningshemmeligheter eller annen informasjon som anses som taushetsbelagt etter forvaltningsloven ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående.

7 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 7 av 11 Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av Tilbyder er gjort iht. lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) 23 tredje ledd, og forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) 3-5. FLO/F er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentleglova 11. Dersom Tilbyder mener tilbudet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter FOA 3-6, eller som av andre grunner skal være unntatt fra innsyn, skal han opplyse om dette i et separat dokument, jfr. punkt 4.1 nedenfor. FLO/F gjør oppmerksom på at informasjon fra Tilbyder bare er veiledende, da FLO/F er forpliktet til å gjøre en selvstendig vurdering av innsynskrav opp mot lovverket, jf. offentleglova Krav til Tilbyder 3.1 Innledning Tilbyder må oppfylle kravene nedenfor for å få sine tilbud evaluert. Tilbyder er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres nedenfor. 3.2 Obligatoriske krav KRAV Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt og merverdiavgifter. Tilbyder skal ha ordnede forhold mht. HMS DOKUMENTASJONSKRAV Skatteattester ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. Med skatteattester menes: Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av skattefogd for merverdiavgift. Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av kemner/kommunekasserer for skatt og arbeidsgiveravgift. Utfylt HMS egenerklæring 3.3 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling KRAV DOKUMENTASJONSKRAV Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. Firmaattest. 3.4 Tilbyders økonomiske og finansielle stilling KRAV DOKUMENTASJONSKRAV Tilbyder skal ha tilstrekkelig finansiell styrke til å kunne oppfylle kontrakten. Erklæring om Tilbyders omsetning de siste årene med relevans til omfanget i denne forespørselen. Kjøper forbeholder seg retten til å kreve/innhente ytterligere opplysninger for å verifisere at Tilbyder har tilstrekkelig finansiell styrke. Kjøper kan også kreve en kredittvurdering fra et anerkjent kredittvurderingsselskap.

8 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 8 av Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner KRAV DOKUMENTASJONSKRAV Tilbyder skal ha god erfaring fra lignende leveranser. Tilbyder må være sertifisert etter ISO 9001 og ISO En liste over lignende leveranser fra de siste tre år, med en kort presentasjon av prosjektet, samt navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse for kundens kontaktperson. FLO/F skal gis muligheten til å kontakte referansepersoner. Tilbyder skal ha orientert referanseperson på forhånd om en slik mulig kontakt. Kopi av sertifikater. 4 Krav til tilbudet 4.1 Tilbudsstruktur Tilbudet skal inneholde følgende dokumentasjon som skal struktureres iht. følgende mal: Seksjon nr. Dokumentasjon for: 1 Tilbudsbrev som skal inneholde følgende: Referanse til konkurransegrunnlagets navn og nummer. Tilbyders adresse, telefon- og faksnummer, organisasjonsnummer. Tilbyders kontaktperson med telefonnummer og e- post adresse. Spesifiserte priser pr operatørstol/arbeidsstol Spesifiserte priser på utskitningsdeler, jfr. Del II, Artikkel 4, pkt. 2 Pris utskiftningsdeler. Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist. Hurtigste leveringstid av initialt behov. Bankkontonummer og bankens navn og adresse Clearing/SWIFT kode og IBAN kode Forpliktende underskrift fra en person med myndighet til å signere på vegne av Tilbyder 2 Skatteattester, jfr. Artikkel 3, pkt. 2 Obligatoriske krav 3 Firmaattest, jfr. Artikkel 3, pkt. 3 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling, 4 Finansiell styrke, jfr. Artikkel 3, pkt. 4 Krav til økonomisk og finansiell stilling

9 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 9 av 11 5 Referanseliste, jfr. Artikkel 3, pkt. 5 Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner 6 HMS egenerklæring, jfr. Artikkel 3, pkt. 2 Obligatoriske krav 7 Kopi av ISO-sertifikater, jfr. Artikkel 3, pkt. 5 Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner 8 Eventuelle forbehold eller endringer til forespørselen, jfr. Artikkel 4, pkt 8 Forbehold og endringer 9 Annen relevant informasjon 4.2 Tilbudsformat Antall kopier Tilbudet skal leveres i 3 originaleksemplarer. Tilbudet kan også fremsende på e-post. 4.3 Adresse og leveringssted Postadresse for tilbud FLO/Divisjon Forsyning Driftsanskaffelsesavdelingen/Kontraktskontor Bergen Postboks 3 Haakonsvern 5886 Bergen Merkes: NB! ÅPNES KUN AV ADRESSAT Leveringsadresse for tilbud Tilbud kan også leveres direkte til adressen under mellom kl mandag - fredag når dette er uttrykkelig avtalt med merkantil saksbehandler: FLO/Divisjon Forsyning Driftsanskaffelsesavdelingen Kontraktskontor Bergen v/seniorkonsulent Jostein Sørensen Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern 5886 Bergen 4.4 Tilbudsfrist Tilbudet skal være FLO/F i hende senest innen 11. mai kl. 12: Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig inntil 11. juli 2012.

10 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 10 av Alternative tilbud Dersom Tilbyder, i tillegg til hovedtilbudet, ønsker å levere et tilbud på alternative løsninger, og/eller tilbud med andre betingelser, inviteres Tilbyder til å gjøre dette som et vedlegg til hovedtilbudet. Tilbyder kan også som en del av det alternative tilbudet identifisere kostnadsdrivende faktorer, men må da også opplyse om konsekvensene ved å oppfylle bl.a. de tekniske krav etc. 4.7 Delleveranse Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av leveransen. 4.8 Forbehold og endringer Forbehold og endringer godtas normalt ikke. FLO/F gjør oppmerksom på at forbehold og endringer kan medføre avvisning av tilbudet i henhold til FOA Vesentlige forbehold og endringer vil føre til avvisning av tilbudet. Forbehold og endringer skal angis presist og klart slik at FLO/F kan evaluere tilbudet uten å ta kontakt med Tilbyder. Forbehold og endringer skal referere til relevant vedlegg og punkt i konkurransegrunnlaget, og må inntas i et eget punkt i tilbudet, jfr. punkt 4.1. Tilbyder skal tydelig angi hvilke konsekvenser eventuelle forbehold har for ytelsen, prisen eller andre forutsetninger i tilbudet. 4.9 Tilbakekalling eller endring av tilbud Tilbyder kan tilbakekalle eller endre tilbudet inntil tilbudsfristen. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. 5 Avgjørelse av konkurransen 5.1 Evaluering Kontrakten tildeles den Tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriteriene nedenfor. Alle godkjente tilbud vil bli evaluert med score, hvor 10 er høyest og 0 er lavest. 5.2 Tildelingskriterier Tildelingskriterier Vekt % Pris, ekskl. MVA 35 % Kvalitet Funksjonalitet (ift. kravene) Produktgaranti (spesielt ift. bruk på krigsfartøy) Tid og tilgjengelighet Leveringstid (vil bli evaluert ut fra kortest mulig leveringstid, regnet fra kontraktsinngåelse) Responstid (ift. serviceoppdrag og supplering ihht. fartøyenes seilingsmønster) 30 % 20 % Kundeservice 15 %

11 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 11 av 11 Teknisk bistand (ifm. serviceoppdrag og montering) Support / brukerstøtte 5.3 Avvisning og avlysning I konkurransen vil avvisningsreglene i FOA til komme til anvendelse. Det anbefales at Tilbyder gjør seg kjent med disse. FLO/F forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbud, dersom det foreligger saklig grunn. 5.4 Opplysningsplikt FLO/F vil meddele Tilbyder skriftlig og med begrunnelse i tilfelle tilbudet blir avvist, eller ved totalforkastelse av tilbud eller avlysning av konkurransen. Tilbyder kan skriftlig anmode om nærmere begrunnelse for avvisningen eller totalforkastelsen. 5.5 Retur av tilbud FLO/F vil ikke returnere tilbud til de Tilbydere som ikke ble tildelt kontrakt.

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av kontrakten...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III. Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av rammeavtalen... 3 1.2 Om anskaffelsen... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN LEGEMIDLER

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN LEGEMIDLER DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN 2014027335 LEGEMIDLER Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

REGLER FOR ANSKAFFELSEN Service på dentalutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG. Del 1

REGLER FOR ANSKAFFELSEN Service på dentalutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG. Del 1 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 REGLER FOR ANSKAFFELSEN 2016028375 Service på dentalutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG Del 1 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2013000113-136 Side 1 av 6 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på elektrisk lastebil med tilhenger Forespørsel

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001 Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Forespørselens struktur...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av rammeavtalen... 3 1.2 Om anskaffelsen... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL KONTORREKVISITA REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL KONTORREKVISITA REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 2015018569 KONTORREKVISITA REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Brensel i form av briketter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter Vennesla kommune Konkurransegrunnlag Konsertutstyr og instrumenter Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/01092 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Vennesla kommune 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 14 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Forsvarets logistikkorganisasjon...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale tolkingstjenester

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale tolkingstjenester KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP Konkurransegrunnlag Rammeavtale tolkingstjenester Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forsvarets logistikkorganisasjon...

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: VVS rekvisita

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: VVS rekvisita Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: 2012-5246 VVS rekvisita Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Om oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 14 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud iht. FOA Del 1 og Del 2. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

FORESPØRSEL DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 FORESPØRSEL DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Prosjektering for bygging av helikopterbærende og isforsterket kystvaktfartøy 4501184495 Konkurranse med forhandling iht.

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Tilbudsinvitasjon. Rammeavtale flyttetjenester. FOA del I. Saksnr. 2016/152

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Tilbudsinvitasjon. Rammeavtale flyttetjenester. FOA del I. Saksnr. 2016/152 STORTINGETS ADMINISTRASJON Tilbudsinvitasjon Rammeavtale flyttetjenester FOA del I Saksnr. 2016/152 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Stortingets administrasjon 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon 201200390 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: 2012/15188 Kartlegging og evaluering av investerings- og oppgraderingsbehovet i bygg ved Universitetet

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på rednings- og kommandobiler Forespørsel 2014011993 FORESPØRSEL: 2014011993 Side

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Tjenester i forbindelse med riving av bygg og anlegg, miljøsanering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Mottak av trygghetsalarmer for.

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Mottak av trygghetsalarmer for. Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Mottak av trygghetsalarmer for Nesodden kommune Saksnr. 16/2404 Publisert 05.09.2016 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 17 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III. Side 2 av 17 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 15 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Konkurranse med forhandling etter LOA/FOA Del I og II. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsulenttjenester - prosjektledelse og dokumentasjon

Konsulenttjenester - prosjektledelse og dokumentasjon Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konsulenttjenester - prosjektledelse og dokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL 1. Helikoptertjenester (SAR)

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL 1. Helikoptertjenester (SAR) Kunngjøring av konkurranse 2013014378 Helikopterinnleie Side 1 av 10 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL 1 Helikoptertjenester (SAR) Kunngjøring av konkurranse 2013014378 Helikopterinnleie Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Anskaffelsesprosedyre...

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK-0501-10 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo 201300266 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Revisjonstjenester. Konkurransegrunnlag

Revisjonstjenester. Konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlag for åpen konkurranse over EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og III) inngåelse av rammeavtale for: Revisjonstjenester Tilbudsfrist 2. juni 2014 kl.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 16 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III. Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten Konkurransegrunnlag for Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten For levering til Skoletomten på Bardufoss Saksnummer: 1/2015 Konkurransegrunnlag Utvidelse av port 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag STORTINGETS ADMINISTRASJON Konkurransegrunnlag Bistand til gjennomføring av instruktørseminar Konsulent Konkurranse med forhandling - FOA del I Saksnr. 2014/1304 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021. Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021. Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021 Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Posttjenester for Politihøgskolen Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Posttjenester for Politihøgskolen Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Posttjenester for Politihøgskolen Oslo 201400241 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen konkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag. for åpen konkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen konkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: NIR-utstyr Tilbudsfrist 12. juni 2013 kl. 11:00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER

Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM INSTITUSJONEN... 3 1.2 OM ANSKAFFELSEN... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av

Detaljer

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Bane NOR SF Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag-sikkerhetskurs FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlag-sikkerhetskurs FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransegrunnlag FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransegrunnlag Kjøp av sikkerhetskurs, KNM Harald Haarfagre, Stavanger 1 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN...4 3.1 Tentativ fremdriftsplan...4

Detaljer

FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL. anskaffelse av. Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier

FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL. anskaffelse av. Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL anskaffelse av Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om Universitetet i Agder (UiA)... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2015038621 Side 1 av 9 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på kopimaskiner til FLO FORSYNING TRANSPORT FN NATO Forespørsel 2015038621

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Digitalisering av byggesaksarkiv 16/2697. Konkurranse med forhandling, FOA del I og III

Kvalifikasjonsgrunnlag. Digitalisering av byggesaksarkiv 16/2697. Konkurranse med forhandling, FOA del I og III Digitalisering av byggesaksarkiv 16/2697 Konkurranse med forhandling, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Lindås kommune 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Kvalifikasjonsgrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Bergen kommune VA-etaten. Etablering av kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for vannforsyning

Bergen kommune VA-etaten. Etablering av kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for vannforsyning Bergen kommune VA-etaten Etablering av kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for vannforsyning Forsyningsforskriften EØS 087-2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13.10.2011 Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (1. trinns)

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag for begrenset anbudskonkurranse over EØS-terskel ved anskaffelse av:

Kvalifikasjonsgrunnlag for begrenset anbudskonkurranse over EØS-terskel ved anskaffelse av: Kvalifikasjonsgrunnlag for begrenset anbudskonkurranse over EØS-terskel ved anskaffelse av: RESERVEDELER PLANLAGT VEDLIKEHOLD TIL P6088 NYE FREGATTER Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer