nr 51/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 51/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda i innsigelsessaker Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merkeendringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 51/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Systemax Inc, 11 Harbor Park Drive, US-NY11050 PORT WASHINGTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 2 Toner og blekk for multifunksjonelle elektroniske apparater for bruk ved kopiering, utskrift, skanning, videoopptak og overføring av dokumenter og bilder. Klasse 7 Klasse 9 Papirmakuleringsmaskiner. Datamaskiner, elektroniske notisbøker, digitaliseringsbord, ytre enheter til datamaskiner, nemlig muser, tastaturer og vesker for transport av datamaskiner; dataprogrammer, hjemmetaterutstyr i form av fjernsyn, lydsystemer for fjernsyn, høytalere, videoopptakere, disitribusjonsforstrekere for video, lydkabler, video/lydkabler, fjernkontroller og subwoofere; fotografiske apparater og utstyr, mobiltelefoner og tilbehør til mobiltelefoner, telefoner og tilbehør til telefoner, videoapparater og -utstyr, lydapparater og -utstyr, bærbare elektroniske apparater og -utstyr, hjemmekontorprodukter, nemlig skrivere, skannere, datamaskiner, datamaskintilbehør, muser, tastaturer, kalkulatorer, laserpekere, hurtiglagringsmedier, lagringsmedier, etikettproduksjonsmaskiner, telefaksmaskiner og tilbehør til slike; bildeutstyr, brannmurer som sikkerhetsutstyr for nettverk, fjernbare datalagringskomponenter, omformere, kraftforsyninger og tilpasningsinnretninger, nettverksmediaspillere, videospill og programmer for videospill, videospillutstyr og tilbehør til videospill, CD-er, DVD-er, CD- og DVDbrennere, batterier, fjernsyn og multifunksjonelt elektronisk utstyr for bruk ved kopiering, utskrift, skanning, videoopptak og/eller overføring av dokumenter og bilder. Klasse 16 Skrivesaker og papirvarer, stiftemaskiner, kopipapir, konvoluttpapir, brevpapir, brevpapir med påtrykt brevhode, notatpapir, papir, binderser. Klasse 20 Bord, stoler, ikke-metalliske monteringsinnretninger for LCD- og plasmafjernsyn, ikke-metalliske monteringsinnretninger for høyttalere, fjernsynsstativer, møbler for multimedialagring, dreibare fjernsynsstativer, kontormøbler, datamøbler, bokser av plast eller tre for lagring og transport. Klasse 35 Salgsvirksomhet online innenfor forbrukselektronikk, datamaskiner, ytre enheter til datamaskiner, datamaskintilbehør, dataprogrammer, radioer, satellittradioer og tilbehør til satellittradioer, hjemmeteaterutstyr, fotografiske apparater og utstyr, mobiltelefoner og tilbehør til mobiltelefoner, telefoner og tilbehør til telefoner, dekketøy og husholdningsartikler, telefaksmaskiner, videoutstyr, lydutstyr, transportable elektroniske apparater og tilbehør til dette, hjemmekontorprodukter; bildeutstyr, brannmurer som sikkerhetsutstyr for nettverk, fjernbare datalagringskomponenter, omformere og tilpasningsinnretninger, nettverksmediaspillere, toner og blekk, elektroniske musikkinstrumenter, kraftbeskyttelsesinnretninger, videospill og dataprogrammer for videospill, videospillutstyr og tilbehør til dette, underholdningsmøbler, CD-er, DVDer, CD- og DVD-brennere, batterier, lydutstyr for kjøretøyer og digitale fotografirammer. Klasse 36 Utvidede garantitjenester, nemlig servicekontrakter for datamaskiner og forbrukerelektronikk. Klasse 39 Lagringstjenester, nemlig lagring, distribusjon, henting, pakking og forsendelse av husholdningsartikler, boligartikler, kontorrelaterte artikler og kommersielle artikler, fjerningstjenester. Klasse 42 Konsulenttjenester, nemlig, administrasjon, støtte-, service- og forbedringstjenester for forretnings- og oppdragskritiske systemer; design av IT-løsninger for forretningsvirksomhet; integrerings- og systemdesignrådgivning til kunder for å gi anbefalinger til effektiviseringsforbedringer; kommisjons- og utplasseringstjenester, nemlig konfigurasjon fra en konfigurert RAID-server til en PC-bordmaskin for minneoppgradering; design av dataprogrammer for oppsporing og behandling av informasjon på datamaskinutstyr; fremvisning av dataprogrammer; installasjonstjenester for datamaskiner, dataprogrammer og nettverksutstyr; driftstjenester, nemlig å tilby IT-konfigurasjonstjenester slik som dataprogramkonfigurasjon og -installasjon, datamaskinkonfigurasjon og -installasjon, samt nettverksutstyrsinstallasjon og -konfigurasjon; ITstøttetjenester, nemlig design av nettverk, oppgraderings- og kontrolltjenester; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester; miljøtjenester, nemlig teknisk konsulentvirksomhet innenfor tilgangsgjenoppretting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Håkon Ringstad HÅKON RINGSTAD, Furukollen 9, 3124 TØNSBERG, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; geopolitiske og kulturelle aktiviteter. Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; booking av seter for kulturelle arrangementer; coaching (veiledning); organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; radiounderholdning; sceneoppførelser; sceneopptredener; showoppsetninger; skriving av tekster [andre enn for 3

4 registrerte varemerker nr 51/13 reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interplaza AS, Postboks 6168 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Trilobite Innovation AS, Postboks 8190, 4676 KRISTIANSAND S, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINE BACH, Briskebyveien 72 B, 0259 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 4

5 registrerte varemerker nr 51/13 Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REIDUN FALKLEV BREIVIK, URABAKKEN 7, 6017 ÅLESUND, NORPATENT NATALIA ØVSTEGÅRD, Åregjerdet 16, 6030 LANGEVÅG, Klasse 5 Farmasøytiske preparater, dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 44 Medisinske tjenester, farmasøytiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Togi KATARINA ELISABETH HAUKAAS, Sporveisgata 21, 0354 OSLO, Klasse 24 Håndklær av tekstiler. Klasse 25 Klær. Klasse 28 Sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CITROËN Automobiles Citroën, 6, rue Fructidor, FR PARIS, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Sigarlightere for biler, senderapparat og/eller mottakerapparat for lokalisering av kjøretøy via satellitt, satellittnavigeringsapparater, radioer for kjøretøy, navigeringsapparater for kjøretøy (om-board computere), fjernkontrollapparater, telefonapparater, databehandlingsapparater, automatiske indikatorer av lavt trykk i dekk til kjøretøy, horn for akustiske alarmer for kjøretøy, tyverialarmer for kjøretøy, batterier til belysning, elektriske batterier, elektronikkbokser som er autonome tyveriforebygging, autonome elektroniske bokser som indikerer tyveri av et motorkjøretøy, trykkindikatorplugger for ventiler, flenser og konsoller for batterier, startkabler for motorer, elektriske kabler, kalkulatorer, blinklys, kinematografiske kameraer, USB minnebrikker, turtellere, måleinstrument / telleskiver, kondensatorer og elektriske resistanser, fartsmåleapparater for kjøretøy, beskyttelsesenheter for personlig bruk mot ulykker, balanseapparater, elektriske døråpnere, vann- og oljenivåmålere, fartsindikatorer, alarmer, leseenheter (databehandlingsutstyr), computer software (tatt opp), briller, datalager, trykkmålingsapparater, computere, modem, bensinmålere, on-board computere for motorkjøretøy og program (tatt opp) for bruk dertil; mottakere (audio, video), spenningsregulatorer for kjøretøy, kalibreringsreostat for kjøretøy, lysende symboler/skilt, simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy, termostater for kjøretøy, varseltrekanter, reflekser for å hindre trafikkulykker. Klasse 12 Kjøretøy, befordringsmidler til bruk på land, automobile kjøretøy, og særlig lastebiler / truck; varebiler; motorsykler; mopeder; sykler; elektriske assisterte sykler; deler dertil, nemlig fjæring / støtdempere til kjøretøy; fjæringer for støtdempere til kjøretøy; motorer for landkjøretøy; girkasser for landkjøretøy; chassis for kjøretøy; karosseri for kjøretøy; overføringsakslinger for kjøretøy; hydrauliske koplinger / kretser for kjøretøy; dreiemomentomformer for landkjøretøy; clutcher; akslinger; bremser for kjøretøy; hjul til kjøretøy; innfatninger til kjøretøyshjul; navkaplser for kjøretøyshjul; nav til kjøretøyshjul; pneumatiske dekk; ratt; seter til kjøretøy; hodestøtter til kjøretøyseter; sikkerhetssystemer for kjøretøy herunder sikkerhetsbelter og air bag; speil; vindusviskere; støtfangerskinner; støtfangere; beskyttende veivstenger; bildeflektorer; spoilere; frontruter; soltak; bilvinduer; lokk til tank; bagasjeholdere; seter for sykler og motorsykler; sykkel- og motorsykkelstativ; rammer til sykler og motorsykler; innbruddssikringsenheter. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; klær laget av lær eller lærimitasjoner; belter (klær); pels (klær); hansker (klær); foulardslips; slips, halsduker; strømper, sokker; tøfler, innesko; strand-, ski- og sportsfottøy; undertøy. Klasse 35 Tjenester forbundet med sammenstilling av (unntatt transport dertil) kjøretøy og brukte kjøretøy, deres deler og tilbehør, for å gjøre det mulig for kunder å, på en pratisk og bekvemmelig måte, se og kjøpe disse; presentasjon av kjøretøy og brukte kjøretøy, deres deler og tilbehør, på enhver form for kommunikasjonsmedia og for detaljhandelsformål; organisering av utstillinger for kommersielle og markedsføringsmessige formål. Klasse 36 Forsikring; finans- og banktjenester; 5

6 registrerte varemerker nr 51/13 finansieringstjenester knyttet til lån, kreditt og leasingkjøp i forbindelse med kjøp av nye og brukte kjøretøy; forsikring av kjøretøy; livsforsikringstjenester; ulykkesforsikringstjenester; forsikringsmeglervirksomhet; konsultasjon, informasjon og rådgivning innen forsikring; tjenester forbundet med kredittkort og andre former for elektronisk betaling til bruk ved betaling av drivstoff og smøreolje og ved vedlikeholds- og reparasjonstjenester av kjøretøy; finansielle tjenester i forbindelse med leasing og leie av kjøretøy; finansielle lån i forbindelse med reparasjon av kjøretøy; kausjonstjenester (garanti) for kjøretøy; finansielle estimater relatert til parkeringsanlegg og landkjøretøyparker (en lang rekke landkjøretøy). Klasse 37 Vedlikeholds- og reparasjonstjenester av landkjøretøy; assistansetjenester i forbindelse med motorstopp / maskinhavari (reparasjon). Klasse 39 Transport; utleietjenester forbundet med kjøretøy; tjenester forbundet med å låne ut kjøretøy eller erstatningskjøretøy, assistanse i forbindelse med motorstopp /maskinhavari (tauing av kjøretøy), garasje og parkeringsplassutleie. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringstjenester; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon om underholdning og utdanning; tilveiebringe rekreasjonsfasiliteter; organisering av sportslige arrangementer og konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter, tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; tannpussemidler; sjampo for matter og harde gulv, absorberende pulver, møbel- og gulvpolish, støvmiddspray, duftspray, avkalkningsmidler for kaffemaskiner, kaffeperkulatorer og strykejern; rengjøringsmidler for frityrkokere, komfyrer, komfyrhetter, ovner og kjøleskap; antisklivoks for gulv, blankpussemidler, bonevoks, fettfjerningsmidler (ikke for bruk under fabrikasjonsprosesser), kluter impregnert med rensemidler for rengjøring, luftforfriskningsmidler, poleringspapir, pussemidler, skopussemidler, slipepapir, smergelpapir. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); vaskemaskiner; tørkemaskiner; strykemaskiner; strykepresser for klær; sentrifuger (maskiner), tøysentrifuger; oppvaskmaskiner; kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeidelse av mat; elektriske blandemaskiner for husholdningsbruk; kuttemaskiner; elektriske eltemaskiner for husholdningsbruk; kverner for husbruk (unntatt håndkverner); kjøtthakkemaskiner; kaffekverner, ikke hånddrevne; fruktpresser, elektriske, for husholdningsbruk; elektriske kjøkkeninnretninger for hakking, blanding og pressing; elektriske bokseåpnere; støvsugese; støvsugerposer av papir; støvsugerslanger; sugemunnstykker for støvsugere; deler og komponenter til støvsugere, nemlig støvposer og filtre; filtre (deler av maskiner eller motorer); mikrofiltre (deler av maskiner eller motorer); deler, reservedeler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; deler, reservedeler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap; fryseskap, frysebeholdere, frysebokser; komfyrer; grillapparater; mikrobølgeovner for matlagning; blåseverk (deler av klimaanlegg); luftkondisjoneringsapparater; kjøkkenhetter (ventilasjon); ventilasjonshetter; kokeplater; apparater og maskiner for vannrensing; elektriske kaffemaskiner; elektriske kaffetraktere; elektriske kaffeperkulatorer; luftfuktere; brødristere; elektriske brødristere; vaffeljern; elektriske vaffeljern; kokeplater (ringer); elektriske kjeler; elektriske trykkokere; hårtørrere; lufttørkere; tørketromler; tørkeapparater; vannfiltre (rensing); 6

7 registrerte varemerker nr 51/13 riskokere; deler, reservedeler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull; glassvarer; porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tannbørster; elektriske tannbørster; barberkoster, holdere for barberkoster; deigkuttere (kjøkkenredskap); elektriske tiltreknings- og utryddelsesapparater for insekter; eltemaskiner for husholdningsformål (ikke elektriske); emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, ikke elektriske; feieinnretninger (mekaniske); feiekoster; filtre for husholdningsbruk; tefiltre; fordelingsinnretninger for såpe; frityrkokere, ikke elektriske; fruktpresser, ikke elektriske, for husholdningsbruk; hansker for polering; håndkverner for husbruk; håndmiksere; kaffekverner, hånddrevne; kaffetraktere, ikke elektriske; kaffeperkulatorer, ikke elektriske; kjølebokser, bærbare og ikke elektriske; kjøleelementer inneholdende varmevekslingsvæsker (for husholdningsbruk); kluter (chiffong) for støvtørring; kokeredskaper, ikke elektriske; mopper; munnstykker for slanger; støvkluter for møbler; nudelmaskiner (hånddrevet); parfymespredere; pepperkverner (hånddrevet); rengjøringskluter; skopusseanordninger, ikke elektriske; skurekluter; stekeredskaper, ikke elektriske; stekerister (redskaper for steking); stekespyd (metallpinner); teppebankere, ikke elektriske; trykkokere, ikke elektriske; tørkestativer for tøyvask; tåteflaskevarmere, ikke elektriske; vaffeljern, ikke elektriske; vannkjeler, ikke elektriske; varmehetter for tekanner; visper, ikke elektriske; deler, reservedeler, tilbehør og komponenter til alle de forrannevnte varer. Klasse 35 Salgstjenester over internett, nemlig å tilby produktinformasjon via telekommunikasjonsnettverk med reklame- og salgsformål; annonse- og reklamevirksomhet; detaljsalg av husholdningsapparater, husholdningsredskaper og kjøkkenredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JAMES COOK Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE NECKARSULM, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); sprit, rom, sprit basert på rom, alkoholholdige miksede drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACK RAT Haaland, Karl Johans gate 8, 0154 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rat is the new Black BLACK RAT Haaland, Karl Johans gate 8, 0154 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker nr 51/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/931,388 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RECLINE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner, reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett (tablet computers), håndholdte datamaskiner, alt-i-ettdatamaskiner, dataarbeidsstasjoner; datahardware; datasoftware; dataperiferiutstyr, dataperiferienheter; datatastaturer, datamus, datakabler og -konnektorer, computeradaptere, dockingstasjoner til datamaskiner; datamonitorer, dataskjermer, flatskjermer; printere, dataprintere, multifunksjonsprintere (all-in-one printers), skannere, faksmaskiner, fotokopieringsmaskiner. aktiviteter; fremskaffe/arrangere kurs, workshops, seminarer og veldedighetstilstelninger innenfor fitness, trening, velvære og helse; underholdning i form av TVshow og TV-serier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TASTE MATTERS, SO MAX IT PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY10577 PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zumba Fitness LLC, 800 Silks Run, Suite 2310, US- FL33009 HALLANDALE, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Digitale medier, nemlig, forhåndsinnspilte videokassetter, digitale video-plater, DVD-plater, nedlastbare lyd- og videoopptak, DVDer, musikk CD-er, lydopptak og høydefinisjons digitale disker; nedlastbar programvare til videospill; elektroniske spillprogrammer; programvare til elektroniske spill; programvare til elektroniske spill for trådløse enheter; interaktive videospill programmer; video- og dataspillprogrammer; videospillplater; programvare for videospill; elektroniske publikasjoner, nemlig, bøker, magasiner, manualer med historier og utdanningsmateriale; kinofilmer med barnehistorier. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige aktiviteter; trenings- og fitnessinstruksjon; dans og kulturelle (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STATOIL Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Valea AB, Box 7086, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol Klasse 4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass); oljer og fett til industrielle formål; smøreoljer; støvbindermidler; drivstoff (herunder motordrivstoff; pellets brukt til brensel; fyringsolje; forbrenningsgass Klasse 6 Metalldeler til bruk i offshore olje- eller gassbrønner; gassrørledninger og utstyr relatert til dette. Klasse 7 Vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg, offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og møllemaster, møllevinger; raffineringsanlegg; installasjoner og maskiner for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er inkludert i andre klasser; offshore boreplattformer; gassifiseringssystemer og anlegg; gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass. Klasse 9 Programvare til bruk innen fagområdene energi, kjemikalier, olje og gass; apparater og utstyr for utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr; instrumenter og utstyr for logging og prosessering av data fra undersjøiske strukturer og utstyr for kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer software og computer apparater og -utstyr for vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start etter strømavbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon, fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet, 8

9 registrerte varemerker nr 51/13 av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle relatert til vindmøller. Klasse 35 Markedsføring, distribusjon, engrossalg og detaljhandelstjenester i forbindelse med drivstoff, olje, petroleum, gass, smøremidler, kjemiske produkter for industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol. Klasse 36 Betalingstjenester for C02-kvoter, C02-finansielle forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp; forsikringstjenester og finansielle tjenester; kapitalinvestering; sponsorvirksomhet. Klasse 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og prossesering av disse, prosess- og industrianlegg og - installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr; konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller og offshore vindkraftanlegg, samt av vindturbiner, mølletårn, møllemaster og av møllevinger. Klasse 39 Transport av drivstoff, olje, petroleum, gass og smøremidler; transport av olje, gass og oljesand i rørledning; oppbevaring av skip; distribusjon, forsyning, transport og oppbevaring av drivstoff, olje, petroleum, gass og smøremidler; olje- og gasslagringsanlegg. Klasse 40 Olje- og gassproduksjon; raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og naturgasskondensater; gassifisering av organiske materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; bedriftsopplæringssprogrammer; organisering og gjennomføring av seminarer og workshops; e- læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet. Klasse 42 Analysetjenester for utnyttelse av olje, gass og oljefelt; tjenester knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til petroleumsindustri; ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til dypvannsteknologi; oljeleting, planleggingstjenester relatert til bygging av oljeplattformer; testing av oljebrønner; geoseismiske undersøkelsestjenester; registrering av seismiske data; gravimetrisk overvåkning; leting etter hydrokarboner; elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing av vindmøller og vindkraftanlegg; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer; computerprogrammering for andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og vedlikehold av internett nettsteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STATOIL Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Valea AB, Box 7086, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; transmisjonsoljer; hydraulikkoljer; hydrogen. Klasse 3 Midler til rengjøring, bilvask, polering og flekkfjerning samt til sliping. Klasse 4 Drivstoff, olje og fett, nemlig bensin og smøreolje for motorer; drivstoff for forbrenningsmotorer, nemlig bensin og diesel; flydrivstoff; drivstoffblandinger i dampform, nemlig, naturgass, ethan, propan og butangass; våtgass (LPG - liquified petroleum gas); smøreoljer, nemlig gearoljer, industrielle oljer og jernbaneoljer; syntetiske industrioljer; motoroljer; benzen. Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 1, 3 og 4. Klasse 36 Betalingstjenester, herunder for C02-kvoter; utstedelse av betalings- og rabattkort. Klasse 37 Bensinstasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]. Klasse 39 Transportvirksomhet; utleie av tilhengere og kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HumleHelvete Double India Pale Ale FJELD JAN HALVOR, VOLDSVN 745, 3739 SKIEN, Klasse 32 Øl (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Respeto Report YAPRIL AS, Keiser Wilhelms gate 24/26, 6003 ÅLESUND, Klasse 35 Arbeidsformidling; bistand ved forretningsledelse; datasøk i datafiler, for andre; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); konsultasjoner i personalspørsmål; personnelrekruttering; systematisering av informasjon for bruk i databaser. 9

10 registrerte varemerker nr 51/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOX Television GmbH, Picassoplatz 1, DE KØLN, Tyskland Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Optiske apparater, briller og brillerammer, kikkerter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; apparater for video-on-demand (VOD) og andre elektroniske tjenester, herunder betal-tv, telekjøp, apparater for interaktiv tv-titting, film apparater, fotografiske kameraer, mekanismer for mynt opererte apparater; myntoperert mekanismer for apparater ment for film; automatiske salgsautomater; elektronisk underholdning maskiner (inkludert myntopererte); magnetiske databærere; programmer innspilt på alle typer databærere, dataprogrammer, kompakte plater (audio og video), DVD'er (lyd, bilder); brytere elektriske kabler, ledninger, styrere for disse, distribusjon panel eller distribusjon, DVDer (lydbilder), lydmottakere og video mottakere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, maskinvare, hardwarelagringsenheter, chips for minnekort, brytere eller fordelere kompatible med PC-input-signaler for å styre programvare av video og / eller dataspill, kassaapparater, regnemaskiner. Klasse 16 Bøker, aviser og tidsskrifter; papir, papp og varer laget av disse materialene (inkludert i klasse 16); trykksaker og bokbindings materialer; fotografier; brevpapir. Klasse 35 Reklame, markedsføring og salgsstøtte, business management, business administrasjon, definert som rådgivning med referanse til økonomi og organisasjon, kontorfunksjoner, utleie av automatiske salgsautomater, assistanse ved psykologiske tester for å finne medarbeidere; rådgivning ved forretnings- og organisasjonsutvikling ved design, produksjon og kringkasting av TV- og radiosendinger og databaser, og ved presentasjon på internett og andre audiovisuelle medier. Klasse 38 Telekommunikasjon; elektronisk post; tjenester av nyhetsbyråer ved innsamling og distribusjon av nyheter og pressemeldinger; kringkasting ved fjernsyn og radiosendinger, videoklipp og kringkasting generelt, data og innhenting av data på internett og på andre audiovisuelle medier for mottak på stasjonære eller mobile terminaler, fjernsyn, tjenester innen DVD, Video on Demand (VOD), interaktivt tv, betal-tv; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; samtlige forannevnte tjenester for distribusjon gjennom alle tilgjengelige måter, spesielt ved analoge og digitale distribusjonsmåter, via bakkenettet og kabel nettverk, satellitter så vel som distribusjon via digital abonnert linje; gi tilgang til elektroniske programguider i datanettverk. Klasse 41 Underholdning, ved arrangering og presentasjon av show, quiz og musikkarrangementer, organisering av konkurranser innen underholdning og sport; arrangering og gjennomføring av kulturelle, underholdnings og sport arrangement for veldedige formål; tjenester innen rammen av talentpromovering, ved talentsøk for andre, gjennom gjennomføring av show, innen klasse 41; skaping og produksjon av fjernsyns- og radiosendinger; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og gjennomføring av rolleutvelgelsesarrangementer, bl.a. ved organisering av forestillinger for kultur- og underholdningsformål, demonstrasjon, lån og utleie av kinofilmer, videotapefilmer og andre filmer, organisering og gjennomføring av rolleutvelgelsesarrangement for reklame og salgspromovering, forhåndssalg av billetter over bakkenettet, via kabel, satellitt og DSL, og via internett og mobilt radioutstyr og mobiltelefoner for kulturelle og sportslige arrangementer; gjennomføre og lede premiespill. Klasse 42 Lage hjemmesider og nettsteder på internett og andre audiovisuelle medier, teknisk rådgivning med hensyn til utvikling, design, produksjon og kringkasting av fjernsyn og radioprogrammer, databaser samt presentasjon på internett og andre audiovisuelle medier; teknisk rådgivning for bruk av programmer for dataprosessing; teknisk rådgivning i forbindelse med telekommunikasjon, internett, ekstranett og intranett; maskinvare og programvare rådgivning, særlig rådgivning knyttet til planlegging, gjennomføring og konfigurasjon av maskinvare, programvare og datanettverk, programmering, implementering og konfigurasjon av programvare, særlig individuelle intra-, ekstra- og internett-løsninger (inkludert i klasse 42), teknisk utvikling av elektroniske program guider. Klasse 45 Personlige, sosiale og sikkerhetstjenester, inkludert i klasse 45, gjengitt for å møte behovet for enkeltpersoners handel med film, fjernsyn og video lisensiering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANDREAS WIIG Andreas Ygre Wiig, Løvenskioldsgate 6, 0263 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Beskyttelseshjelmer for sport, herunder for skiløpere; briller, brilleetuier, solbriller, skibriller, beskyttelsesmasker for skiløpere. Klasse 18 Kofferter, reisevesker, bager, reisebager, ryggsekker, håndvesker, vesker for å bæres i beltet, utstyrsbager, skobager, alpintbager, snowboardbager, skolebager og skolevesker, trillebager, verktøybager, dressposer og dressvesker, sportsbager [andre enn slike som er spesialtilpasset for innholdet). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler, herunder snowboard, bindinger, overtrekk for snowboard, overtrekk for bindinger, snowboardvoks, knebeskyttere, leggbeskyttere, albuebeskyttere, beskyttelsespolstring for sportstøy, herunder for albuer, knær og håndledd, sportsbager [spesialtilpasset til objekter) for å frakte sportsartikler, herunder for snowboard. Klasse 41 Utdannelses-, opplærings- og underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner levert ved visning på kinolerretet, storskjerm, fjernsyn, satellitt, bærbare elektroniske innretninger, eller internett; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; fotografireportasjer; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. 10

11 registrerte varemerker nr 51/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORA ALTADONNA SRL, Via di Fabbiolle, 82 Località Poggio Ugolino, IT IMPRUNETA (FI), Italia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 33 Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JK-Elektro AS, 8690 HATTFJELLDAL, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Databehandlingsutstyr, elektriske apparater og installasjoner; alarmer og alarmsystemer; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. Klasse 37 Elektrikervirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen preparater for tilberedning av supper, suppeterning, suppepulver; kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre og vilt; pulver for å lage potetmos; hermetiserte, tørkede og kokte frukt og grønnsaker, hermetisk kjøtt; ferdigmat, bearbeidet mat, tilberedt mat; tørrmat, dypfryste eller tørkede matvarer bestående først og fremst av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre og grønnsaker, tørkede lunsj- og middagsretter basert på kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker, egg, melk, melkeprodukter, oljer og fett; gryteretter basert på kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker, egg, melk, melkeprodukter, oljer og fett; snacks, fruktbasert snacks; potetchips; bearbeidete frø, preparerte nøtter; desserter; fruktkonserver; drikker av melk eller hovedsakelig av melk, milkshake; meieriprodukter; tørrmelk; yoghurt. Klasse 30 Kjøttpaier; nudelbaserte retter, nudler, vermiceller, spaghetti; pastasauser, sauser; gryteretter basert på ris, mel, korn, pasta og nudler; tørkede lunsj- og middagsretter basert på ris, nudler, mel, pasta og korn; bakverk, brød, deigvarer, kaker, kjeksvarer, smørbrød, småkaker; kornbasert snacks, kornpreparater, mysli, havregryn, cornflakes; risbasert snacks; proteinbarer; desserter, iskrem, konfektyrer, puddinger, pulver for spiseis, vafler, sjokolade, sjokoladebarer; sukkertøy; kaffe, koffeinfri kaffe, kakao, sjokolade, kaffedrikker, kakaodrikker, sjokoladedrikker, te-baserte drikker. Klasse 32 Alkoholfrie drikker; alkoholfrie fruktekstrakter, alkoholfrie fruktdrikker, fruktnektar (ikke alkoholholdig), fruktsaft, smoothies; grønnsaksaft; honningbasert drikke [ikke alkoholholdige]; isotoniske drikker, sportsdrikker; kullsyreholdig vann, mineralvann [drikker]; limonade; essenser for tilberedelse av drikker, preparater for fremstilling av drikker, saft for fremstilling av drikker, sirup for drikker, sirup for limonade, tabletter for kullsyreholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kon-Tiki KON-TIKI MUSEET, Bygdøynesveien 36, 0286 OSLO, Klasse 41 Museum, underholdning. Klasse 42 Forskning. NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, 0612 OSLO, Klasse 29 Preparater for tilberedelse av buljonger, kraft; supper, 11

12 registrerte varemerker nr 51/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Juritzen Forlag AS, Postboks 444 Sentrum, 0103 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 9 Apparater og programvare for elektronisk lagring og visning av tekst, herunder CDplater, DVDplater, lydbøker, elektroniske bøker og relevant avspillingsutstyr for disse. Klasse 16 Bøker og magasiner. Klasse 41 Forlagsvirksomhet og annen medieproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rom For Flere AS, Parkveien 17, 0350 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 9 Akustiske alarmapparater; akustiske koplingsenheter; alarminstrumenter; alarmklokker, elektriske; analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; analyseapparater for gass; analyseapparater for luft; apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; apparater for omtapping av oksygen; apparater for oppladning av elektriske akkumulatorer; apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; batterikasser; batteri I ad ere; beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann; bryterbokser [elektrisitet]; brytere, [elektrisitet]; brytere, elektriske (avbrytere); bærbare datamaskiner; cd-spiller; databehandlingsapparater og -innretninger; databærere [optiske]; datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; dimmere for lys; disketter; disketter [magnetiske]; disketter [optiske]; dvd-spiller; dørbjeller, elektriske; elektriske apparater for kontroll og overvåkning; elektriske brytere; elektriske installasjoner for å forhindre tyveri; elektriske koblinger; elektriske ledere; elektriske ledninger; elektriske skinner for montering av lys; filmkameraer; fordelingspulter [elektrisitet]; fordelingsskap [elektrisitet]; fordelingstavler [elektrisitet]; forgreiningsbokser [elektrisitet]; håndleddstøtte for bruk med computere; innfatninger for lorgnetter; innretninger for redigering av kinematogråfiske filmer; inspeksjonsspeil for arbeid; jukeboks; kabler, elektriske; kassaapparater; kuvøser for bakteriekulturer; laboratoriebrett; laboratoriesentrifuger; lagringsenheter for datamaskiner; lamper for mørkerom [fotografering]; laser, ikke for medisinsk bruk; laserpekere; magnetiske databærere; optiske apparater og instrumenter; optiske glass; optiske kikkhull for dører; optiske lesere; optiske lykter; optiske speil; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; spesialmøbler for bruk i laboratorium; trådløse telefoner; tyverialarmer; utladningsrør, elektriske, unntatt for belysning; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, dvd og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; data programvare; brannslukningsapparater. Klasse 10 Apparater for estetisk massasje; aerosolbeholder for medisinsk bruk; beholdere for medikamenter; beholdere spesielt laget for medisinsk avfall; heiseapparater for invalide; hematimeter [apparater for blodundersøkelser]; invalide-heiseapparater; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; kuvøser for babyer; kuvøser for medisinsk bruk; lufthodeputer for medisinsk bruk; luftmadrasser for medisinsk bruk; luftputer for medisinsk bruk; madrasser for barnefødsler; massasjeapparater; medisinske apparater for fysiske øvelser; medisinske apparater og instrumenter; nattpottemøbel ; operasjonsbord; operasjonstekstiler [legges over pasienter ved operasjon]; puter for medisinsk bruk; puter for å hindre liggesår; refleksologimaskiner ( en type massasjeapparat); spesialmøblerfor medisinsk bruk; sterile laken for operasjoner; stoler for medisinsk eller dental bruk; tannlegespeil; tannlegestoler; vannputer for medisinsk bruk; vannsenger for medisinsk bruk; varmetepper for medisinsk formål; vibrasjonsapparater for massasje. Klasse 20 Ankerbøyer, ikke av metall; anretningsbord; arkivskap; avisstativer; avtagbart dekke for utslagsvasker; bambus; bambusforheng; barnestoler [høy]; barrer av syntetisk rav; basis for bikuber; beholdere [unntatt av metall eller mur]; benker [møbler]; beslag for dører, ikke av metall; beslag for møbler, ikke av metall; blomstativer; bokhyller; bokreoler; bokstøtte [møbel]; bolter, ikke av metall; bord [møbel]; bord av metall; bordplater; bordplater for skrivemaskiner; brett, ikke av metall; broderrammer; brødformer; buffeter på hjul 12

13 registrerte varemerker nr 51/13 [møbel]; byster av tre, voks, gips eller plast; børstestativer; containere, ikke av metall; corozo [vegetabilsk elfenben]; dekanteringskar av tre; disker; divaner; dyrehorn; dyrehover; dyreklør; dører for møbler; dørhengsler, ikke av metall; dørhandtak, ikke av metall; dørklinker, ikke av metall; dørslåer, ikke av metall; dørvridere, ikke av metall; elfenben [ubearbeidet eller halvbearbeidet]; emballasje for flasker, av tre; emballasjebeholdere av plast; festeklemmer for kabel eller rør av plast; fiskekasser; flaskekapsler, ikke av metall; flaskestativer; flettet halm [unntatt matter]; flisekurver; flytende containere, ikke av metall; fordelingsbeholdere, faststående, for håndklær, ikke av metall; forhekker; frisørstoler; fuglekasser; garderobeposer for klær; garderobeposeskap for klær; gardinholdere, ikke av tekstiler; gardinklyper; gardinkroker; gardinringer; gardinskinner; gardinstenger; geværstativer; glasskap [møbel]; glasstøykorger; glidetrinser for gardiner; hakkestabbe [for slakt]; halmfletninger; halmmadrasser; hatteholdere; hengsler, ikke av metall; hjortegevir; hodeputer; hodestøtter [møbler]; horn, (ubearbeidet eller halvbearbeidet); hundekurver; husnummer, ikke lysende, ikke av metall; hvalbein (ubearbeidet eller halvbearbeidet -); hyller for arkivskap; hyller for lagring; høvelbenker; håndkleskap [møbel]; håndspeil [toalettspeil]; innendørs persienner; kabelfesteklemmer ikke av metall; kagger (tønner), ikke av metall; kanapeer [møbel]; kar, ikke av metall; kartotekskap; kasser av tre eller plast; kasser for leketøy; kasser, ikke av metall; kister, ikke av metall; kleshengere; klesstativer; klinkenagler, ikke av metall; knagger for klesstativer, ikke av metall; knagger for klær, ikke av metall; knivskaft, ikke av metall; kommoder; kontormøbler; koraller; korklister; korkpropper; kosteskaft, ikke av metall; kraner for tønner, ikke av metall; kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer; kurver og kasser for husdyr; kurver, ikke av metall; kurvvarer; lastepaller, ikke av metall; lenestoler; lesepulter; liggestoler for båtdekk; liggeunderlag; lister for innramming av malerier; ljåskaft, ikke av metall; lufthodeputer, ikke for medisinsk bruk; luftmadrasser for rekreasjonsformål; luftmadrasser, ikke for medisinsk bruk; luftputer ikke for medisinsk bruk; lukkeanordninger for beholdere, ikke av metall; lukkeanordninger for flasker, ikke av metall; låser, ikke av metall, andre enn elektriske; madrasser; massasjebord; matskap, ikke av metall; medisinskap; merskum; møbeldeler av tre; møbeldører; møbelhyller; møbelsnekkerarbeider; møbler; møbler av metall; møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; nagler, ikke av metall; notestoler; nøkkeltavler; omlastingspaller, ikke av metall; oppslagstavler; paraplystativer; perlegardiner for dekorasjon; persienner av papir; persienner av tekstil; persienner av tre; persienner for innendørs bruk; pidestaller for blomsterpotter; plastbeslag for møbler; plastdekorasjoner for næringsmidler; plater av syntetisk rav; postkasser, ikke av metall eller murverk; propper, ikke av metall; puter; puter for kjæledyr; rammer (kantprofiler) [innramming]; rammer [innramming]; rav; reoler; rottingrør; rullehjul for møbler, ikke av metall; sagkrakk; sengebeslag, ikke av metall; sengehester; senger [møbler]; sengeutstyr; seter [møbler]; seter av metall; sittesekker; sitteunderlag; sivrør [flettemateriale]; sjeselonger; skaft [håndtak] for verktøy, ikke av metall; skall [skalldyr]; skap; skap for serviser og dekketøy; skatoll; skilpaddeskall; skilpaddeskallimitasjoner; skilt av tre eller av plast; skilt av tre eller plast; skjermbrett [møbel]; skjermbrett for ildsteder; skolemøbler; skredderbyster; skrivebord; skrivemaskinbord; skruer, ikke av metall; skrukorker av plast; skrustikkebenker, ikke av metall; skråputer; skuffer; sminkebord; sofaer; speil; speilfliser; spoler, ikke av metall (ikke mekaniske) for fleksible rør; springmadrasser; spunser, ikke av metall; stativer for regnemaskiner; stativer for tidsskrifter; statuer av tre, voks, gips eller plast; statuetter av tre, voks, gips eller plast; stenger, ikke av metall; stifter, ikke av metall; stigbrett, ikke av metall; stiger av tre eller av plast; stoler [seter]; støttepinner [for planter og trær]; sykehussenger; sølvbelagt glass [speil]; taburetter; tegnebord; teppestenger for trapper; toalettbord; toalettbord [møbler]; traller [møbler]; transportpaller, ikke av metall; tre for møbler; trebukker [for bord]; trebånd; trespoler [for tråd, silke, snøreband etc.]; trillebord for datamaskiner [møbel]; trinser av plast for persienner; trinser for senger, ikke av metall; tønnebånd, ikke av metall; tønner, ikke av metall; tønnestaver; ubearbeidet eller bearbeidet perlemor; understell for tønner, ikke av metall; uroer [dekorasjonsgjenstander]; utstillingsstativer; utstoppede dyr; utstoppede fuglen vaskebord [møbler]; veggmonterte stellebord; verktøyskaft, ikke av metall; vifter for personlig bruk [ikke elektrisk]; vitrineskap; østersskjell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROM FOR FLERE Rom For Flere AS, Parkveien 17, 0350 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 9 Akustiske alarmapparater; akustiske koplingsenheter; alarminstrumenter; alarmklokker, elektriske; analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; analyseapparater for gass; analyseapparater for luft; apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; apparater for omtapping av oksygen; apparater for oppladning av elektriske akkumulatorer; apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; batterikasser; batteri I ad ere; beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann; bryterbokser [elektrisitet]; brytere, [elektrisitet]; brytere, elektriske (avbrytere); bærbare datamaskiner; cd-spiller; databehandlingsapparater og -innretninger; databærere [optiske]; datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; dimmere for lys; disketter; disketter [magnetiske]; disketter [optiske]; dvd-spiller; dørbjeller, elektriske; elektriske apparater for kontroll og overvåkning; elektriske brytere; elektriske installasjoner for å forhindre tyveri; elektriske koblinger; elektriske ledere; elektriske ledninger; elektriske skinner for montering av lys; filmkameraer; fordelingspulter [elektrisitet]; fordelingsskap [elektrisitet]; fordelingstavler [elektrisitet]; forgreiningsbokser [elektrisitet]; håndleddstøtte for bruk med computere; innfatninger for lorgnetter; innretninger for redigering av kinematogråfiske filmer; inspeksjonsspeil for arbeid; jukeboks; kabler, elektriske; kassaapparater; kuvøser for bakteriekulturer; laboratoriebrett; laboratoriesentrifuger; lagringsenheter for datamaskiner; lamper for mørkerom [fotografering]; laser, ikke for medisinsk bruk; laserpekere; magnetiske databærere; optiske apparater og instrumenter; optiske glass; optiske kikkhull for dører; optiske lesere; optiske lykter; optiske speil; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; spesialmøbler for bruk i laboratorium; trådløse telefoner; tyverialarmer; utladningsrør, elektriske, unntatt for belysning; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 13

14 registrerte varemerker nr 51/13 optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, dvd og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; data programvare; brannslukningsapparater. Klasse 10 Apparater for estetisk massasje; aerosolbeholder for medisinsk bruk; beholdere for medikamenter; beholdere spesielt laget for medisinsk avfall; heiseapparater for invalide; hematimeter [apparater for blodundersøkelser]; invalide-heiseapparater; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; kuvøser for babyer; kuvøser for medisinsk bruk; lufthodeputer for medisinsk bruk; luftmadrasser for medisinsk bruk; luftputer for medisinsk bruk; madrasser for barnefødsler; massasjeapparater; medisinske apparater for fysiske øvelser; medisinske apparater og instrumenter; nattpottemøbel ; operasjonsbord; operasjonstekstiler [legges over pasienter ved operasjon]; puter for medisinsk bruk; puter for å hindre liggesår; refleksologimaskiner ( en type massasjeapparat); spesialmøblerfor medisinsk bruk; sterile laken for operasjoner; stoler for medisinsk eller dental bruk; tannlegespeil; tannlegestoler; vannputer for medisinsk bruk; vannsenger for medisinsk bruk; varmetepper for medisinsk formål; vibrasjonsapparater for massasje. Klasse 20 Ankerbøyer, ikke av metall; anretningsbord; arkivskap; avisstativer; avtagbart dekke for utslagsvasker; bambus; bambusforheng; barnestoler [høy]; barrer av syntetisk rav; basis for bikuber; beholdere [unntatt av metall eller mur]; benker [møbler]; beslag for dører, ikke av metall; beslag for møbler, ikke av metall; blomstativer; bokhyller; bokreoler; bokstøtte [møbel]; bolter, ikke av metall; bord [møbel]; bord av metall; bordplater; bordplater for skrivemaskiner; brett, ikke av metall; broderrammer; brødformer; buffeter på hjul [møbel]; byster av tre, voks, gips eller plast; børstestativer; containere, ikke av metall; corozo [vegetabilsk elfenben]; dekanteringskar av tre; disker; divaner; dyrehorn; dyrehover; dyreklør; dører for møbler; dørhengsler, ikke av metall; dørhandtak, ikke av metall; dørklinker, ikke av metall; dørslåer, ikke av metall; dørvridere, ikke av metall; elfenben [ubearbeidet eller halvbearbeidet]; emballasje for flasker, av tre; emballasjebeholdere av plast; festeklemmer for kabel eller rør av plast; fiskekasser; flaskekapsler, ikke av metall; flaskestativer; flettet halm [unntatt matter]; flisekurver; flytende containere, ikke av metall; fordelingsbeholdere, faststående, for håndklær, ikke av metall; forhekker; frisørstoler; fuglekasser; garderobeposer for klær; garderobeposeskap for klær; gardinholdere, ikke av tekstiler; gardinklyper; gardinkroker; gardinringer; gardinskinner; gardinstenger; geværstativer; glasskap [møbel]; glasstøykorger; glidetrinser for gardiner; hakkestabbe [for slakt]; halmfletninger; halmmadrasser; hatteholdere; hengsler, ikke av metall; hjortegevir; hodeputer; hodestøtter [møbler]; horn, (ubearbeidet eller halvbearbeidet); hundekurver; husnummer, ikke lysende, ikke av metall; hvalbein (ubearbeidet eller halvbearbeidet -); hyller for arkivskap; hyller for lagring; høvelbenker; håndkleskap [møbel]; håndspeil [toalettspeil]; innendørs persienner; kabelfesteklemmer ikke av metall; kagger (tønner), ikke av metall; kanapeer [møbel]; kar, ikke av metall; kartotekskap; kasser av tre eller plast; kasser for leketøy; kasser, ikke av metall; kister, ikke av metall; kleshengere; klesstativer; klinkenagler, ikke av metall; knagger for klesstativer, ikke av metall; knagger for klær, ikke av metall; knivskaft, ikke av metall; kommoder; kontormøbler; koraller; korklister; korkpropper; kosteskaft, ikke av metall; kraner for tønner, ikke av metall; kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer; kurver og kasser for husdyr; kurver, ikke av metall; kurvvarer; lastepaller, ikke av metall; lenestoler; lesepulter; liggestoler for båtdekk; liggeunderlag; lister for innramming av malerier; ljåskaft, ikke av metall; lufthodeputer, ikke for medisinsk bruk; luftmadrasser for rekreasjonsformål; luftmadrasser, ikke for medisinsk bruk; luftputer ikke for medisinsk bruk; lukkeanordninger for beholdere, ikke av metall; lukkeanordninger for flasker, ikke av metall; låser, ikke av metall, andre enn elektriske; madrasser; massasjebord; matskap, ikke av metall; medisinskap; merskum; møbeldeler av tre; møbeldører; møbelhyller; møbelsnekkerarbeider; møbler; møbler av metall; møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; nagler, ikke av metall; notestoler; nøkkeltavler; omlastingspaller, ikke av metall; oppslagstavler; paraplystativer; perlegardiner for dekorasjon; persienner av papir; persienner av tekstil; persienner av tre; persienner for innendørs bruk; pidestaller for blomsterpotter; plastbeslag for møbler; plastdekorasjoner for næringsmidler; plater av syntetisk rav; postkasser, ikke av metall eller murverk; propper, ikke av metall; puter; puter for kjæledyr; rammer (kantprofiler) [innramming]; rammer [innramming]; rav; reoler; rottingrør; rullehjul for møbler, ikke av metall; sagkrakk; sengebeslag, ikke av metall; sengehester; senger [møbler]; sengeutstyr; seter [møbler]; seter av metall; sittesekker; sitteunderlag; sivrør [flettemateriale]; sjeselonger; skaft [håndtak] for verktøy, ikke av metall; skall [skalldyr]; skap; skap for serviser og dekketøy; skatoll; skilpaddeskall; skilpaddeskallimitasjoner; skilt av tre eller av plast; skilt av tre eller plast; skjermbrett [møbel]; skjermbrett for ildsteder; skolemøbler; skredderbyster; skrivebord; skrivemaskinbord; skruer, ikke av metall; skrukorker av plast; skrustikkebenker, ikke av metall; skråputer; skuffer; sminkebord; sofaer; speil; speilfliser; spoler, ikke av metall (ikke mekaniske) for fleksible rør; springmadrasser; spunser, ikke av metall; stativer for regnemaskiner; stativer for tidsskrifter; statuer av tre, voks, gips eller plast; statuetter av tre, voks, gips eller plast; stenger, ikke av metall; stifter, ikke av metall; stigbrett, ikke av metall; stiger av tre eller av plast; stoler [seter]; støttepinner [for planter og trær]; sykehussenger; sølvbelagt glass [speil]; taburetter; tegnebord; teppestenger for trapper; toalettbord; toalettbord [møbler]; traller [møbler]; transportpaller, ikke av metall; tre for møbler; trebukker [for bord]; trebånd; trespoler [for tråd, silke, snøreband etc.]; trillebord for datamaskiner [møbel]; trinser av plast for persienner; trinser for senger, ikke av metall; tønnebånd, ikke av metall; tønner, ikke av metall; tønnestaver; ubearbeidet eller bearbeidet perlemor; understell for tønner, ikke av metall; uroer [dekorasjonsgjenstander]; utstillingsstativer; utstoppede dyr; utstoppede fuglen vaskebord [møbler]; veggmonterte stellebord; verktøyskaft, ikke av metall; vifter for personlig bruk [ikke elektrisk]; vitrineskap; østersskjell. 14

15 registrerte varemerker nr 51/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stéphane Crémieux, 81, boulevard Malesherbes, FR PARIS, Frankrike Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BALCONES Balcones Distilling LLC, 212 South 17th Street, US- TX76701 WACO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Whiskey; destillert sprit og andre alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OBC FILECLOUD The Online Backup Company AS, Sandakerveien 24C, Bygg C, 0473 OSLO, Lynx Advokatfirma DA, H. Heyerdahlsgt 1, 0160 OSLO, Klasse 9 Software og nedlastbar software til bruk for å få tilgang til, oppdatere, manipulere, modifisere, organisere, lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere, overføre og dele data, dokumenter, filer informasjon, tekst, foto, bilder, grafikk, musikk, audio, video og multimediainnhold via globale og lokale datanettverk, mobiltelefoner og andre kommunikasjonsnettverk; software, herunder dataprogrammer for synkronisering, kopiering, lagring og sikkerhetskopiering og/eller deling av data og informasjon (e.g. digitale filer, mapper og strømningsdata) på og mellom elektroniske innretninger, herunder servere og andre digitale lagringsenheter. Klasse 42 Dataprogrammeringstjenester; design og utvikling av dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software til bruk for å arkivere, oppdatere, manipulere, modifisere, organisere, lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere, overføre, strømme og dele elektroniske data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder, grafikk, musikk, audio, video, og multimediainnhold via globale og lokale datanettverk, mobiltelefoner og andre kommunikasjonsnettverk; datakonsulenttjenester; vertstjenester (hosting) knyttet til software og softwareapplikasjoner for andre; hosting av digitalt innhold på Internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, herunder dataprogrammer for synkronisering, kopiering, lagring, sikkerhetskopiering og/eller lagring av data og informasjon (e.g. digitale filer, mapper og strømmingsdata) på og mellom elektroniske innretninger, herunder servere og andre digitale lagringsenheter, elektroniske innretninger som synkroniserer, kopierer, lagrer og sikkerhetskopierer og/eller deler data og informasjon (e.g. digitale filer, mapper og strømningsdata) herunder servere og andre digitale lagringsenheter, tilveiebringelse av software, herunder dataprogrammer og elektroniske innretninger; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, herunder dataprogrammer og elektroniske innretninger for å sende, motta og spore digitale data over et nettverk, herunder Internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, herunder programvare og elektroniske innretninger for å samkjøre og dele informasjon så som kalendere, kontakter, gjøremål og prosjektledelse og arbeidsflytinformasjon med flere brukere via et nettverk, herunder Internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, herunder dataprogrammer og elektroniske innretninger for å publisere og dele informasjon, så som kalendere, kontakter, gjøremål og prosjektledelse og arbeidsflytinformasjon med flere brukere via et nettverk, herunder Internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software, herunder programvare og elektroniske innretninger for fjerndatahåndtering, tilveiebringelse av web-basert tilgang til applikasjoner og/eller tjenester via en nettoperativsystem eller nettportalbrukergrensesnitt via et nettverk, herunder Internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbar software, herunder programvare og elektroniske innretninger som er lastet med eller arbeider med slik programvare herunder innretninger med innebygde prosessorer for applikasjonsvirtuelle 15

16 registrerte varemerker nr 51/13 maskiner, prosessvirtuelle maskiner og plattformuavhengige maskiner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke- nedlastbar software, herunder programvare til bruk i sky-baserte miljøer, herunder softwareutviklingsverktøy og applikasjonsprogrammeringsbrukergrensesnitt (API-er) til bruk som brukergrensesnitt av softwarekomponenter for å kommunisere med hverandre, for organisering av digitalt innhold på faste og trådløse innretninger for tilveiebringelse, oppdatering, manipulering, modifisering, organisering, lagring, sikkerhetskopiering, synkronisering, sending og deling av data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder grafikk, musikk, audio, video og multimediainnhold; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar software for synkronisering av datafiler, tilveiebringelse av utleie av databehandling og datalagring, herunder databaseservere og webservere; tilveiebringelse av vertstjenester (hosting) onlinesamfunn for og til støtte for dataprogrammering og utvikling av software for organisering av digitalt innhold for faste og innretninger for tilveiebringelse, oppdatering, manipulering, modifisering, organisering, lagring, sikkerhetskopiering, synkronisering, sending og deling av data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder grafikk, musikk, audio, video og multimediainnhold, tilveiebringelse av vertstjenester (hosting) for andres nettsteder med teknologi som setter brukere i stand til å få tilgang til lagrede data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder grafikk, musikk, audio, video og multimediainnhold; tilveiebringelse av dataprogramvareutvikling innenfor applikasjoner for mobiltelefoner, mobile kommunikasjonsenheter, elektronisk tilbehør; tilveiebringelse av datatjenester, herunder ASPtjenester (application service provider) for tredjeparter med sikker fjern-hosting av operativsystemer og dataapplikasjoner, tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar software som setter brukere i stand til elektronisk å sende og spore overføring av brukergenererte digitale filer, informasjon, tekst, foto, bilder grafikk, musikk, audio, video og multimediainnhold til andre via et globalt datanettverk; tilveiebringe, opprette og vedlikeholde nettsteder med teknologi som setter brukere i stand til å få tilgang til lagrede data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder grafikk, musikk, audio, video og multimediainnhold; tilveiebringelse av datatjenester, herunder tilveiebringelse av et sikkert virtuell databehandling -miljø som kan nås via Internett for autoriserte brukere, herunder vertstjeneste (hosting) av software og dataapplikasjoner for andre på servere for sikker tilgang for brukere; tilveiebringelse av SAAStjenester (software as a service) for ekstrahering og tagging, metadata, fjerndataorganisering, tilveiebringelse av web-basert tilgang til applikasjoner og/eller tjenester via et nettoperativsystem eller portalbrukergrensesnitt via et nettverk, herunder Internett; Lagring av elektroniske medier, herunder data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder, grafikk, musikk, audio, video, mapper og alle andre former for innhold som kan lagres elektronisk; lagring med henblikk på å oppdatere, manipulere, modifisere, organisere, lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere, overføre, strømme og dele elektroniske data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder, grafikk, musikk, audio, video, mapper og alle andre former for innhold som kan lagres elektronisk; utleie av databehandlings- og lagringsfasiliteter av varierende kapasitet, herunder utleie av lagringstjenester for å arkivere, oppdatere, manipulere, modifisere, organisere, lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere, overføre, strømme og dele elektroniske data, dokumenter, filer, informasjon, tekst, foto, bilder, grafikk, musikk, audio, video, mapper og alle andre former for innhold som kan lagres elektronisk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q10 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q20 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI QX30S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for 16

17 registrerte varemerker nr 51/13 kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q50S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/909,290 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP TRUST CIRCLES Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for kryptering; datasoftware for organisering og administrasjon av digitale filer; datasoftware for organisering og administrasjon av dokumentsikkerhet og filtilgangstillatelser; datasoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI QX20S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q70S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q60S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for 17

18 registrerte varemerker nr 51/13 kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q80S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/819,532 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RELAY CamelBak Products LLC, 2000 S. McDowell, Suite 200, US-CA94954 PETALUMA, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Filter for drikkevann; vannfilter. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; krus, kopper og mugger; drikkeflasker, -glass og - beholdere; vannmugger, vannmugger inneholdende et vannfilter, vannmugger for husholdningsbruk; mugger med vannfiltrering; mugger med vannfiltrering for husholdningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q90S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q40S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI QX10S Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for 18

19 registrerte varemerker nr 51/13 kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q30 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q60 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. INCH AS, Ullevålsveien 71 B, 0171 OSLO, Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, v/advokatfullmektig Lise Landsverk Mo, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter, fysisk trening, yoga-trening, yogaundervisning; kursvirksomhet innen diett bestående av ubehandlet mat (rawfood), pressing av frukt, planter og grønnsaker (juicing) og generell livsstil. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. Frisørsalonger, frisørtjenester, skjønnhetspleietjenester, skjønnhetssalonger, barberjenester, make-up-tjenester, styling-tjenester, manikyrtjenester, pedikyrtjenester, massasje, helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q70 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse

20 registrerte varemerker nr 51/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q80 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI Q90 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI QX10 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INCH INCH AS, Ullevålsveien 71 B, 0171 OSLO, Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, v/advokatfullmektig Lise Landsverk Mo, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter, fysisk trening, yoga-trening, yogaundervisning; kursvirksomhet innen diett bestående av ubehandlet mat (rawfood), pressing av frukt, planter og grønnsaker (juicing) og generell livsstil. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. Frisørsalonger, firsørtjenester, skjønnhetspleietjenester, skjønnhetssalonger, barberjenester, make-up-tjenester, styling-tjenester, manikyrtjenester, pedikyrtjenester, massasje, helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI QX20 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, traktorer inkludert slepetraktorer; deler og utstyr for alle de forannevnte varer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer