Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011-2013"

Transkript

1 Årsberetning Årsberetning Juni Mai 2013 Regnskap for 2012

2 Årsberetning Årsberetning Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere og er et samfunn i positiv utvikling. Hele 74 % av de sysselsatte arbeider innenfor konkurranseutsatt sektor, 20 % innen kommunal tjenesteyting og forvaltning, og kun 6 % av de sysselsatte er ansatt i staten eller fylkeskommunen. Svolvær har 4500 innbyggere og Kabelvåg kun 5 km til vest har 1800 innbyggere. Bærebjelkene i Vågan samfunnet er maritim service industri, fiskeri og havbruk, kunst og kultur, og reiseliv. Satsningen innen handelsnæringene har også vært betydelig i de siste 10 årene, og utgjør en viktig del av sysselsettingen. Reiselivsnæringen er stor i Vågan og der tilbys ca sengeplasser i vår kommune. Lofoten besøkes av ca. 1 million mennesker pr år, og omsetter totalt 1 million overnattingsdøgn når alle typer for overnattingsmuligheter telles med er på hoteller og større turistanlegg. I 1570 ble verdens første trykte atlas produsert, og i kartet over Norge vises 3 byer, Bergen, Trondhjem og Vágar (i dag Kabelvåg). I det 14. århundre stod tørrfisk for 80 % av Norges totale eksport. I 1816 uttalte det norske stortinget at «fiskeriene er, og forhåpentligvis vil fortsette å være, vår nasjons viktigste gullgruve». Dette viser den enorme betydningen Lofotfisket har hatt gjennom historiene, også i europeisk sammenheng. Lofotkvantumet i 2012 var det største registrerte siden 1947, og utgjorde ca. 1/3 av det Norske torskekvantumet som ble landet det året. I dag utgjør sjømatproduksjonen i regionen Lofoten og Vesterålen 27 % av Nasjonen Norge sin totale sjømatproduksjon, og Nordland Fylke er det største sjømatfylket i Norge. Jeg håper dere får et flott landsmøte i Svolvær. Med vennlig hilsen Eivind Holst Ordfører Vågan Kommune

3 Årsberetning Årsberetning Utviklingstrekk i næringen Del I - Taxiårene Tendensen i perioden ser ut til å være en nedgang i antall taxiturer, mens det registreres vekst i samlet omsetning i taxinæringen. Dersom ikke turkarakteristikkene har endret seg i perioden, impliserer denne utviklingen at prisene har økt. SSB rapporterer at antall turer i 2012 gikk ned med 3 prosent sammenlignet med Næringens samlede omsetning rapporteres å ha økt med rundt 5 prosent over samme periode. Kostnadene ved drosjedrift økte med rundt 3,7 prosent i 2012 sammenlignet med 2011, i følge NTs egen kostnadsindeks. Hovedårsaken til økningen er lønnsvekst, spesielt fra fjorårets lønnsoppgjør. Dieselprisene har økt marginalt og det generelle rentenivået har gått ned i perioden. Det har ikke blitt foretatt store endringer i bilavgiftene i perioden. Takstene økte i gjennomsnitt med 7,3 prosent fra 2011 til 2012, i følge NTs takstindeks, men med store lokale variasjoner i uregulerte områder. Det knyttes noe usikkerhet til takstindeksen ved overgangen til parallelltakst i september 2011, men endringen stemmer tilnærmet overens med SSBs tall for endring i omsetning per tur. Antall drosjeløyver er p.t. oppgitt til 8421 på transportloyve.no. Det er også noe usikkerhet ved rapportering til denne portalen. Dersom tallene stemmer, har det vært en svak nedgang i antall drosjeløyver fra Problemet med å besette løyver i distriktsområder på grunn av bortfall av offentlig kontraktskjøring, er tilsvarende som i forrige periode. Problemstillingen blir i stadig større grad tatt på alvor på regionalt nivå, men ingenting blir gjort på sentralt nivå. Både i Møre og Romsdal og i Stavanger-området har det i 2012 vært utlyst anbud på pasientreiser som næringen ikke har funnet akseptable, og derfor ikke har gitt bud på. Anbudene er i mange tilfeller ubalanserte i drosjenæringens disfavør. Selvsagt har dette uheldige konsekvenser for næringen, men spesielt er det publikum og pasienter som blir rammet av den uheldige praksisen. Næringen og forbundet arbeider for å få en bedre praksis, og opplever stor politisk støtte for dette, der saken er aktualisert. Møre og Romsdal fylkesting har i henvendelser både til helse- og omsorgsministeren og det regionale helseforetaket anmodet om at det bør vises samfunnsansvar ved anbud på pasientreiser. Det samme budskapet har Troms fylkestings uttalelse til Helse Nord. Fylkesråd for miljø og samferdsel i Nord-Trøndelag har også uttrykt bekymring for utviklingen. I brev til samferdselsministeren foreslo han samordning av alle offentlig betalte transporttjenester i fylkeskommunen. Et liknende forslag kommer også fram av rapporten Urbanet Analyse og Nivi Analyse har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Saksforholdet inngår i forbundets krav til endringer i lovverket og i kommunikasjonen med politikere, medier og allmennheten. Næringens omdømme Administrasjonen bedømmer at drosjenæringens omdømme i samfunnet kunne vært bedre, men er generelt positivt hos brukerne av drosjer. 34 millioner drosjeturer i året viser at drosjebransjen gjør sin jobb bra, med svært få unntak. Fortsatt verserer restene av skattesvindelsaken fra Oslo i rettsapparatet, og fortsatt er enkelte politikere i overkant opptatt av den og annet som kan være negativt. Forbundet jobber aktivt for å bidra til kunnskap og nyanserte oppfatninger. Samferdselsdepartementet startet etter daværende statsråd Navarsetes utsagn - arbeidet med endringer i lovverket i 2007, og Oslo kommune har brukt like lang tid på en ny drosjeforskrift for Oslo. Når det ikke har hastet mer, er det lite grunnlag for politikere til å si at skattesvindel er noe større problem i drosjenæringen enn andre steder. Status pr. d.d. er at lovarbeidet har stoppet helt opp og at reglementet i Oslo ble behandlet av bystyret i mai på lønnsprosenten 1,3% og 2,5% i henholdsvis regulert og uregulerte områder. Videre ble det innført bestemmelser i avtalen om innleide av arbeidskraft, som ikke har betydning i praksis. Ved revisjonen i 2013 ble det gitt et generelt tillegg på henholdsvis 1 og 0,6 prosentpoeng. Yrkestransportloven Etter flere utsettelser kom Samferdselsdepartementets forslag til revisjon av loven i januar 2012, med et mer begrenset omfang enn forbundet hadde forventet. Utgangspunktet var fortsatt skattesvindelsaken i Oslo, og forslagene til lovendringer dominert av den. I tillegg kom forslag om løyvefritak for frivillighetssentraler med statsstøtte og lemping på kjøreplikten i utkantområder. Forbundet ga tidlig uttrykk for at perspektivet var for snevert og ikke omhandlet de viktigste utfordringene for næringen og drosjetilbudet, men fikk løfte om en parallell prosess med endring av forskrifter. Forbundet avga høringsuttalelse til fristen 9. mai. I tillegg er det holdt flere møter med departementet, både på politisk og administrativt nivå, og gitt detaljerte innspill på ulike viktige tema, som blant annet: Sentrale retningslinjer for løyvepolitikken, reell behovsvurdering. Økt styringsrett for sentralene og konkurranse om løyvehaverne i storbyene Gjeninnføring av formålsparagraf Økt styringsrett for sentralene og konkurranse om løyvehaverne i storbyene Samarbeid om miljøutvikling Tillatelse til drift i AS-form Vurdering av dansk lov for å sikre like anbudsvilkår og drosjetilbudet i hele landet Vi var lovet videre dialog med departementets politiske ledelse om disse forslagene utover høsten Etter at det ble foretatt endringer i den politiske ledelsen i departementet mistet vi imidlertid kontakten med denne, idet drosjepolitikk tydeligvis ikke ble oppfattet som særlig viktig. I vinter besluttet departementet å prioritere annet enn endringer i yrkestransportloven i vårsesjonen. Dette medfører at en mulig ny regjering etter valget før eller senere vil få denne saken i fanget. Vi har hatt intensivt arbeid også overfor dagens opposisjonspartier for å skape forståelse for våre krav til lov- og forskriftsendringer. Forståelsen er økende, men det er fortsatt en vei å gå. Drosjepolitikk prioriteres ikke høyt i noen partier, og vi må bidra til å øke så vel kunnskap som engasjement. Forbundet har protestert kraftig på samferdselsdepartementets utspill til fylkeskommunene om at skjønn kunne brukes i løyvepolitikken, og har tatt saken opp på ny med regjeringen og regjeringspartienes samferdselsfraksjoner. På ny har vi bedt om at endringer i forskriften vedtas i inneværende periode. Forbundet har også drevet aktiv kommunikasjon med stortingspartiene i forbindelse med deres programarbeid, og har i noen grad nådd fram. Takstsystem og prisopplysning Ny forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport trådte i kraft I den nye forskriften skal takstberegning i hele næringen foregå etter prinsippene ved parallelltakst. Det vil si prisberegning basert på samtidig anvendelse av tids- og avstandstakst under hele turen. Landsmøtet vedtok i 2007 at man skulle søke overgang til parallelltakst i hele næringen. Forbrukermyndighetene var pådrivere for overgangen, med bakgrunn i at det skal være lettere å sammenlikne priser fra ulike drosjesentraler og etterkontrollere prisene for enkelte turer. Utskifting av taksametre og forståelsen for den nye prisforskriften skapte en del hodebry for forbundets ansatte og drosjeeierne, men overgangen til parallelltakst gikk bedre enn forventet. Enkelte taksameterleverandører hadde problemer med å få ferdig systemet for parallelltakst innen , så en overgangsperiode var nødvendig. Fra og med 2012 har parallelltakst vært i bruk i alle landets drosjer. Konkurransetilsynet sendte i mars ut en høring på forskriften. Hele forskriften skal evalueres og høringsfristen ble satt til 10. mai Det er spesielt praktiseringen av framkjøringstaksten og at lengre turer blir dårligere betalt enn under brytningstakstsystemet i regulerte områder, som har vært problematisk for næringen. Fylkestingene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Troms har ropt varsko om distriktsdrosjene, men det er ingen respons i regjeringen. Negative enkeltepisoder vil alltid oppstå, og forbundet ønsker å kommunisere positive verdier i kommentar om slike. Generelt er mediebildet om drosjer positivt og vi merker en stigende interesse for næringens rolle i mange medier, spesielt lokalt. Tariffrevisjon Ved tariffrevisjonen 2012 ble det gitt generelle tillegg Etter at Marit Arnstad (Sp) ble samferdselsminister høsten 2012, var det stopp på dialog og framdrift i drosjesakene. I forbindelse med overgangen til parallelltakst endret Konkurransetilsynet naturlig nok også takstene i maksimalprisforskriften. Det er vanskelig å sammenlikne takstene før og etter overgangen direkte, siden takstberegningen er ulik, men beregninger har vist en økning i takstene på ca 5,7 prosent ved overgangen til parallelltakstregimet. Takstøkningen i regulerte områder ble begrunnet med økte kostnader.

4 Årsberetning Årsberetning endret Konkurransetilsynet takstene i forskriften på nytt. De ulike takstelementene ble økt med ca 5 prosent. Kostnadsutvikling i næringen og utjevning av priser mellom prisregulerte og konkurranseutsatte områder lå til grunn for endringen. Forbundet har arbeidet videre med prisopplysning i perioden og lagde i 2011 et standardoppsett for prisopplysning på drosjene, en tabell der de ulike takstelementene og jamførprisene kommer tydelig fram. Jamførprisen ble ved overgangen til parallelltakst endret til: Startpris + 8 km med avstandstakst + 13 minutter med tidstakst. I juni 2013 kunne NT og Forum for taxisentraler lansere vår nye prisopplysningstjeneste taxikalkulator.no. Høsten 2012 tok Forum for Taxisentraler (FT) initiativ til å etablere en landsdekkende priskalkulator for taxi. Det er FT som finansierer utviklingen av kalkulatoren, som skal være tilgjengelig på web og tilpasset mobile enheter. Forbundet dekker drift av kalkulatoren og bistår i arbeidet med utviklingen. Avtale er inngått med Prioritet Norge, som utvikler den tekniske løsningen. Priskalkulatoren vil gi brukeren mulighet til å angi opphentingsadresse, destinasjonsadresse og tidspunkt for reisen. Deretter vil brukeren få opp en liste over tilgjengelige taxisentraler i området reisen starter, med estimerte priser for den definerte reisen. Dette muliggjør prissammenlikning av taxisentraler i konkurranseutsatte områder, men vil også gi brukerne informasjon om priser og hvilke sentraler som finnes i prisregulerte områder. Arbeidet med priskalkulatoren er i gang, og vil etter planen ferdigstilles før sommeren Justerplikt Forskrift om krav til taksameter trådte i kraft med en overgangsordning frem til NT har et godt samarbeid med Justervesenet med dialog og møter. Innføring av justerplikt har stort sett gått greit, men gebyret for kontroll er altfor høyt. NT har vært i møte med Næringsdepartementet for å senke gebyret uten å få gehør. Det har vært jobbet aktivt for at kontrollen skal utøves av andre enn Justervesenet slik at den praktiske gjennomføringen blir enklere for drosjeeieren og kostnaden betydelig lavere. Skatter og avgifter I 2012 ble en ny miljøkomponent, avgift for NO x - utslipp, inkludert i engangsavgiften for nye kjøretøy. Denne komponenten belastes drosjene med full sats, på samme vis som at drosjenæringen har blitt belastet CO 2 -komponenten med full sats siden NO x -komponenten er av relativ beskjeden størrelse sammenliknet med de andre komponentene i avgiften, så samlet sett har ikke dette hatt stor betydning for engangsavgiften for drosjer. Likevel har miljøkomponentenes betydning i avgiften økt i perioden, på bekostning av effektkomponenten (der drosjene har 60 prosent refusjon). Dette innebærer at for biler med normale utslippsverdier har engangsavgiften for drosjer økt relativt til den ordinære personbilavgiften. Det er spesielt for biler med høyt CO 2 -utslipp (og lav motoreffekt) denne vridningen får størst virkning. I en periode stadig færre satser på maxi-taxier, øker altså avgiftstrykket på store personbiler. En del kassevogner i personbilklassen (eks: MB Viano, VW Caravelle) kan være godt egnet som taxi med rullestoltilpassing, men disse bilene blir fryktelig dyre på grunn av høy vekt og høyt CO 2 -utslipp og dermed høy avgift. Forbundet er bekymret for at drosjetilbudet for funksjonshemmede skal svekkes som følge av denne utviklingen. Forbundet påpekte i møte med Finansdepartementet september 2012 at det ikke finnes lavutslippsalternativer til biler tilpasset rullestol. Det ble poengtert at engangsavgiften ikke tar hensyn til de funksjonskrav som stilles til drosjer og at avgiften dermed slår uheldig ut. I møtet med Finansdepartementet ble også bortfallet av skattefradraget for enkeltmannsforetak med ansatte diskutert. Endringen bestod i at et lønnsfradrag på inntil 15% av lønnsutgiftene ble fjernet med virking fra Forbundets primære standpunkt har vært at fradraget gjeninnføres for foretak som ikke har anledning til å danne AS, subsidiært at løyvehavere får anledning til å danne AS. Det er ingen endringer i dagens avskrivingssats på 20%. Forbundet vil arbeide med å få denne øket til 25%. Forbundet har i perioden arbeidet for at drosjenæringen fritas betaling av bompenger. I møte med Vegdirektøren i september 2012 poengterte Forum for Taxisentraler og forbundet at taxi må anses som en del av kollektivtransporten, og at det derfor bør lages fritaksordninger for taxi. Konkurransevridning, ved at turbiler i enkelte tilfeller har fått tilgang til fribrikker der de er i direkte konkurranse med taxi, ble diskutert under møtet. I januar 2013 sendte forbundet et notat til Statens vegvesen Region midt der det redegjøres for drosjenes utfordringer med bomringer. I henhold til forskrift om takstberegning og maksimalpriser kan det ikke tas betalt for passering i bomring. Dette er spesielt utfordrende for drosjenæringen i prisregulerte områder, siden de ikke kan respondere på avgiftsøkninger med å tilpasse sine priser. Dersom det ved etablering av nye bomringer ikke settes et tak for antall passeringer man belastes, kan dette få dramatiske konsekvenser for drosjenæringen i prisregulerte områder. Forbundet følger utviklingen videre og tar opp problemstillingen med relevante organer. Miljø- og klimautfordringene Hybrider kommer stadig sterkere i taximarkedet. Elbiler prøves, og snart kommer også slike som kan egne seg som taxi. I 2012 hadde nesten to av tre nyregistrerte taxier i personbilklassen et CO 2 -utslipp på under 150 g/km. I 2010 var det kun én av tre som hadde utslipp under dette nivået. Gjennomsnittsutslippet av CO 2 fra nye taxier har gått fra 159 g/km i 2010 til 143 g/km i Utviklingen har altså vært svært positiv i perioden. Hybridbiler ser ut til å bli stadig mer attraktive som drosjer. I perioden har det utenom klimautfordringene vært en del mediefokus på lokalutslipp i de større byene. Disse utfordringene er primært knyttet til dieseldrevne biler. Selv om størsteparten av drosjene fremdeles er dieselbiler, ser det ut til å være en dreining over mot flere bensinbiler. De nye bensinbilene som registreres som drosje er i all hovedsak hybridbiler. Etter hvert som bilprodusentene blir pålagt å følge de nye EURO6-kravene fra 2014, vil også NO X -utslippene fra nye dieselbiler reduseres. Kombinasjonen av større andel hybridbiler og mer utslippsvennlige dieselbiler, gjør taxi til et stadig mer miljøvennlig transportmiddelvalg. Fremdeles er det en utfordring at det ikke finnes lavutslippsvarianter av personbiler som kan benyttes til rullestoltransport. Relativt høye klimautslipp gjør at disse bilene får svært høye avgifter, noe som begrenser tilbudet av tilgjengelig transport for alle. Annen lovgivning Skattemyndighetene har arbeidet en stund med å sikre bedre kontroll med næringen, ved at sentralene fikk rapporteringsplikt for drosjeeiernes brutto inntekter og andre vesentlige opplysninger. Forbundet kritiserte i vår høringsuttalelse at ikke andre som satt på tilsvarende opplysninger fikk tilsvarende rapporteringsplikt. I lovforslaget til Stortinget fulgte ikke regjeringen dette opp. Loven er vedtatt og det er fastsatt en forskrift til denne. Flere taxisentraler, til eks Bergen Taxi, har innrapportert siden Fra skattedirektoratets side arbeides det nå med å utvikle den plattform som opplysningene skal rapporteres i. Første innrapportering skal skje senest 31. januar 2014, for inntekter fra Trafikksikkerhet Den foreløpige statistikken for veitrafikkulykker med taxi involvert viser at antall ulykker har stabilisert seg på et lavt nivå de siste fem år. Det blir årlig registrert omkring 50 ulykker med personskade og taxi involvert. Skadegraden i de registrerte ulykkene er svært lav. Norges Taxiforbund vil fortsette samarbeidet med Vegdirektoratet og Trygg Trafikk for å bedre trafikksikkerheten, blant annet gjennom nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. I perioden har NT deltatt i en arbeidsgruppe med Vegdirektoratet for å innføre krav om yrkesmessig kompetanseheving for taxisjåfører. Utdanningskravene kan bli gjeldende allerede fra Alkolås NT sitter i den norske fagkomiteen «Alkolås for motorkjøretøyer» som representerer og ivaretar til sammen interessene til ca norske yrkessjåfører i CENELEC/EUs arbeid med direktiv for alkolåsimplementering i kommersiell trafikk og promillekjørerprogrammer. NT er ikke en pådriver for at alkolås innføres, men sitter i komiteen for å sørge for at det finnes en standard og et regelverk/avtaleverk på plass den dagen det blir innført. Det har også vært viktig for NT at konsekvensene og kostnadene ved en innføring skal bli så små som mulig.

5 Årsberetning Årsberetning Styrets beretning Hovedtema i henhold til forbundets handlingsplan og styrets strategiplan har vært: Rammebetingelser Omdømme Taxi som del av kollektivtransporten Tilslutningen til forbundet Faglig tilbud til enkeltmedlemmene Medlemstilbud Organisasjonsutvikling styrking av fylkesavdelingene Mye av arbeidet har vært rettet mot politiske organer i forbindelse med forventet revisjon av yrkestransportlov og -forskrift. Etter flere forsinkelser kom Samferdselsdepartementets høringsutkast i januar Vi leverte vårt høringssvar ved fristens utløp 9. mai. Våre hovedkrav til en revisjon her vært og er, med de tre første som høyest prioritert: Sentrale kriterier for reell behovsprøving i fylkene Sentralenes styringsrett, konkurranse om løyvehaverne Offentlige anbud som trussel mot drosjetilbudet og konkurranse på ulike vilkår - Mulighet til å drive som AS innenfor ordningen med personlige løyver - Gjeninnføring av formålsparagraf i Yrkestransportloven - Offentlig eksamen for løyvekursene - Opprettholdelse av kjentmannsprøver og kvalitetskrav til utøverne - Samarbeid om miljøutvikling og tilbud til funksjonshemmede Vinteren 2012 startet et aktivt engasjement mot Samferdselsdepartementets politiske ledelse og partienes samferdselsfraksjoner i Stortinget, med sikte på å få en bredere reform enn departementet la opp til, og et fokus mer på framtidige utfordringer for næringen og samfunnet, enn på skattesaken i Oslo fra Våre innspill ble tatt opp i møte med statssekretær Erik Lahnstein i mars, fulgt opp i møte med administrasjonen i mai, og konkretisert ytterligere i et notat av 8. juni Deretter var vi forespeilet en videre dialog på politisk nivå, men dessverre ble denne avbrutt etter skifter i politiske ledelse på høsten. I januar 2012 tok vi i brevs form til Samferdselsdepartementet opp det vi mener er flere brudd på Yrkestransportloven. Eksemplifisert med løyveutvidelser uten reell behovsprøving. Etter en høring, avviste departementet dette administrativt. I et svarbrev i november ble fylkeskommunenes frihet til å utøve politisk skjønn i løyvepolitikken. Vi så dette som svært uheldig, spesielt fordi dette var vårt krav nr 1 i det som var en dialog med departementets Del II - Beretningen politiske ledelse. Det er sterkt beklagelig at de som sitter med politisk ansvar for drosjesakene brøt kontakten og overlot et så viktig politisk spørsmål til administrasjonen. Vi kontaktet på ny regjeringspartienes samferdselsfraksjon, som var enig med oss, og de tok saken opp i departementet. Vi har hatt møter med alle partienes stortingsgrupper, unntatt Kristelig Folkeparti. Kontakten har dels handlet om lovarbeidet, dels partienes programarbeid for neste periode. Politikken og våre tema preget i stor grad forbundets fagkonferanse i oktober Vinteren 2013 har det vært oppfølgende kontakt på høyt nivå, spesielt med de store partiene, Ap, Frp og Høyre. Vi har i stor grad lykkes med å påvirke program og vedtak i disse partiene. Problemene knyttet til anbud på pasienttransport har vært aktualisert i flere fylker, spesielt Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Rogaland. Det er gjort et godt arbeid fra forbundets lokalavdelinger, og når drosjene er truet, stiller politikerne seg enstemmig bak kravet om at helseregionene må vise samfunnsansvar og bidra til at drosjene fortsatt skal være til stede i hele landet. Møre og Romsdal fylkesting gjorde to enstemmige vedtak om dette i 2012 og Troms fylkesting gjorde et tilsvarende våren I flere fylker er løyvepolitikken tema. Det er positivt at nesten alle fylker legger faglige utredninger til grunn for sine drøftinger. Forståelsen for behovsprøvingens nødvendighet er økende. I enkelte fylker er det likevel slik at konkurranse i seg selv vektlegges mer enn både kundenes og næringens økonomi. Som regel ut fra en mangelfull forståelse av hvordan drosjemarkedene fungerer. De politiske temaene har preget bladet TAXI og vår generelle informasjonsformidling. I begynnelsen av 2012 etablerte forbundet egen facebookside, og fra høsten kampanjen Taxi -overalt, alltid for å styrke informasjonen utad. (Se nærmere under Informasjon). Et eventuelt regjeringsskifte etter stortingsvalget høsten 2013 kan utfordre næringens rammebetingelser, men forbundets argumenter for fortsatt regulering synes å nå bedre fram enn tidligere, spesielt når politikerne låner oss øret. Det er beklagelig at vi ikke lyktes i å få en revisjon av lovverket under en regjering som sa den var grunnleggende enig i våre synspunkter. På den annen side har vi lagt grunnlaget for en økt forståelse for drosjenes plass i samfunnet og de rammene som må til for å sikre fortsatt taxi overalt, alltid. Styret ansatte ny direktør, Lars Hjelmeng, fra 1. oktober 2011, samtidig som forrige landsmøte ble avviklet. Forbundets landsstyre: Del III - Forbundets virksomhet Bent Skogli, Østfold Glenn Tuxen, Oslo Ali Rafaqat, Oslo Jan Johnsrud, Oslo Tom Tysland, Akershus Ole Emil Johansen, Akershus Vegar Bratlie, Hedmark Simen Sterud, Oppland Erik Galambos, Buskerud Øystein Trevland, Vestfold Per-Arne Aasmundstad, Telemark Oddrun Gjeruldsen, Aust-Agder Bente Stokkeland, Vest-Agder Ole Henrik Olsen, Rogaland Arve Halvorsen, Bergen Tor Anders Hauge, Hordaland Endre Råheim, Sogn og Fjordane Per-Morten Bjørlykke, Møre og Romsdal Kristian Nilsen, Sør-Trøndelag Roger Olav Kjønstad, Nord-Trøndelag Jon Ragnar Nilsen, Nordland Inge Jakobsen, Troms Arvid Haddal, Finnmark Forbundets sentralstyre valgt i 2011: Knut Thomassen, leder Arve Halvorsen, nestleder Roger Kjønstad, styremedlem Øystein Trevland, styremedlem Bente Stokkeland, styremedlem Simen Sterud, styremedlem Bent Skogli, styremedlem Rafiq Dutt, 1.varamedlem Per-Morten Bjørlykke 2.varamedlem Forbundets æresmedlemmer: Arne Eriksen, Tønsberg 1991 Rolf Wiik, Trondheim 1997 Tor Lykken Molteberg, Sarpsborg 2001 Henning Haga, Oslo 2001 Jan Enoksen, Andøy 2003 Reidun Blaalid, Måløy 2005 Halvor Herre, Skien 2005 Ole Gabriel Ueland, Stavanger 2005 Karl Arnulf Ivarsson, Stabekk 2007 Tor Johannessen, Bergen 2011 Wiggo Korsnes, Oslo 2011 Jan Hammer, Bærum - døde i august 2012 Organisasjonen Varamedlemmer: Thomas Jacobsen Anne Karlsen Hove Zulfiqar Ahmad Gondal Svein Rabe Tor Øvrum Bjørn Hovland Morten Østby Øystein Skoglund Bjørn Holst Glenn Gurrich Olav Listul Terje K. Th. Christensen Kjell Frode Sørensen Leif Harald Rye Nils Børge Øvstedal Halgeir Torpe Eva Hagen Knut Jektvik Ola Inge Leraand Finn Åge Forås Lars Lundqvist Svein Harry Martinsen Bjørn Dahl

6 Årsberetning Årsberetning Forbundets administrasjon Lars Hjelmeng er direktør. Øvrige ansatte er Runar Kehlin, Oddvar Kvammen, Laila Gulliksen, Nora M. Morken, Ronny Lemoen, Marianne Rosseid, Atle Hagtun og Kristian Bjørnrud og Kaja Goplen. Jon Kristian Ryan Hovland ble ansatt Caroline Sagen Paulsen og Torstein Feldborg(vikariat) ble ansatt Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet har vært 145 dager, som gir 6,3 %. Dette skyldes i stor grad langtids fravær. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Likestillingslovens prinsipper inngår i forbundets personalpolitikk. Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Medlemstall Antall medlemmer er som følger: pr pr Aktive medlemmer Passive medlemmer Totalt antall medlemmer Møtevirksomheten (sentral- og landstyret) Fra landsmøtet i oktober 2011 til juni 2013 har det vært 16 styremøter. Det ble avholdt landstyremøte i september 2012 i Stavanger Konferanser og seminarer Lars Hjelmeng er forbundets direktør. Det har i perioden vært avholdt 3 fylkeslederkonferanser. Flere fylkesavdelinger har tett dialog seg i mellom, og har avholdt seminarer i lokal regi. Fagkonferanse ble avholdt i oktober 2012 i Sandvika med stor deltagelse. Forum for Taxisentraler Forum for Taxisentraler ble etablert i Forumet er et organisasjonsledd i Norges Taxiforbund, og har om lag 25 taxisentraler som medlemmer. Arbeidsutvalget har de siste to årene hatt 4 møter i året. Forumet arrangerte bransjetreff våren 2011 og 2012, med fokus på aktuelle temaer rundt taxinæringens rammebetingelser. Forumet avholdt årsmøte samtidig med forbundets landsmøte i 2011, og arrangerte «sosialt workshop» i forbindelse med fagkonferansen i Det ble arrangert kurs i «Drosjeanbud fra A til Å» høsten 2012, og bransjetreff ble planlagt i mai Samarbeid med andre organisasjoner Jan Valeur er leder i Forum for Taxisentraler Norges Taxiforbund har et godt samarbeid med flere norske organisasjoner. Høsten 2012 meldte forbundet seg på nytt inn i TØIs Kollektivtransportforum, der mange ulike aktører og nyttige kontakter innen persontransport samles. NT har siden innmeldingen deltatt på to arrangementer i regi av Kollektivtransportforum. NT deltar på nettverksmøter i Trygg Trafikk, der ulike organisasjoner innen transport diskuterer trafikksikkerhet. NT samarbeider med Vegdirektoratet og deltar blant annet i en arbeidsgruppe som vurderer innføring av utdanningskrav for taxisjåfører. NT er medlem av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) og deltar i møter der blant annet veipolitikk og avgifter for bruk og kjøp av bil diskuteres. NT er representert i Rådgivende utvalg for landtransport i Statistisk sentralbyrå (SSB). For øvrig samarbeider NT blant annet med Norsk Lastebileierforbund (NLF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i enkelte saker. Internasjonalt Nordisk Taxiråd Forrige møte ble avholdt i København i august Neste møte avholdes i Norge i slutten av august Nordisk Taxiråd er et forum for erfaringsutveksling mellom alle de nordiske medlemslandene IRU Norges Taxiforbund er medlem av taxigruppen (Taxi Group) i IRU (International Road Transport Union). Det avholdes møter hvert halvår i gruppen. Målsettingen for samarbeidet er å overvåke utviklingen i EU og ivareta taxinæringens interesser på europeisk plan, bidra til utvikling og fremme av taxitransport generelt, samt ivareta utøvernes interesser Arbeidsprogrammet for taxigruppen består blant annet av å: Bistå og fremme taxitransport som en del av kollektivtransportkjeden. Representere interessene til den europeiske taxibransjen overfor beslutningstakere på internasjonalt nivå(eu). Overvåke utviklingen i transportsektoren generelt, og formidle budskapet til de nasjonale taxiforbundene. Fremme trafikksikkerhet og sikkerhet for bransjens utøvere. Sikre kvalitet og kvantitet i utførelse av transport av funksjonshemmede. Overvåke og bistå medlemsorganisasjonene i forbindelse med regler for tilgang til yrket. Fremme taxinæringens interesser og synspunkter overfor myndigheter og produsenter i forbindelse med innføring av miljøvennlige kjøretøy i taxinæringen. Fremme taxis samfunnsrolle og betydning gjennom felles europeiske kampanjer. Fremme optimale arbeids- og hviletidsbestemmelser for taxi. Støtte til enkeltmedlemmer Forbundet mottar en rekke henvendelser fra medlemmer med spørsmål av juridisk karakter. Dette arbeidet utgjør en stor del av den daglige virksomheten i forbundet. Henvendelsene gjøres i stor grad til administrasjonen, men også noe til fylkesavdelingene. Etter forbundets retningslinjer skal saksbehandlingen starte på fylkesledernivå, og ved behov skal saken sendes til administrasjonen for videre behandling. NT har styrket både kapasiteten og kompetansen til medlemsbistanden, ved at det nå er ansatt 2 nye jurister til dette formålet, i tillegg til NTs advokat. Sakstilførselen skjer i stor grad via telefon, og rådgivning over telefon utgjør en stor og uvurderlig del av den støtten som ytes til medlemmene i forbundet. Sakstilførselen skjer også gjennom e-post og personlig oppmøte, og noen saker kommer inn via fylkesavdelingene. Oppfølging og arbeid i den enkelte sak varierer både i omfang og kompleksitet, men primært er det rådgivning, korrespondanse med motpart, konfliktmekling og oppfølging av saker som går for forliksrådet og domstolene. Rådgivning, samt foredragsog kursvirksomhet ute blant medlemmene utgjør også en betydelig del av forbundets virksomhet. Forbundets juridiske kapasitet er øket betydelig i perioden. Sakene spenner om et vidt spekter av rettsområder heriblant saker etter yrkestransportlovgivningen, arbeidsrett, saker med bilforhandler, verksted og andre bransjerelevante problemstillinger. Mange saker omhandler medlemmenes rolle som arbeidsgiver, her spesielt problemstillinger som dukker opp under arbeidsforholdet og etter arbeidsforholdets opphør. Mange medlemmer har behov for bistand i saker med forsikringsselskaper og NAV. Flere saker omhandler også selskapsrettslige spørsmål tilknyttet virksomheten i sentralene. TAXI Nyansatt kommunikasjonssjef Atle Hagtun overtok ansvaret for bladet fra nr 1, Bladet kom ut med 10 utgaver i 2011 og Fra 2013 er det vedtatt å redusere til 8, dels på grunn av sterk økning i portoutgiftene, dels på grunn av arbeidsmengden i administrasjonen opp mot andre informasjonstiltak. Bladets innhold har i stor grad vært fokusert på forbundets politiske mål og arbeidet for endringene i lovgivningen, som ledd i en helhetlig informasjonsstrategi. MedleMs- og informasjonsblad for Norges TaxiforbuNd Frp modererer seg side 6-7 Oslo-forskrift vedtatt side Nr juni 2013 Her kommer prisinfoen side 5

7 Årsberetning Årsberetning Andre informasjonsaktiviteter Forbundets hjemmeside ble oppdatert høsten Fortsatt gjenstår en del oppgradering og ajourføring, men sidene benyttes til daglige oppdatering av nyheter fra mediene og informasjon fra forbundet. Facebook ble tatt i bruk med egen side for Norges Taxiforbund fra januar 2012, og oppdateres daglig med medielinker og annet nyhetsstoff. Siden er blitt en viktig kommunikasjonskanal for forbundet. Flere fylkeslag har også etablert facebooksider. Taxi - overalt, alltid! Informasjonskampanjen Taxi - overalt, alltid ble foreslått høsten 2012 og lansert i januar 2013, med egen facebookside, egen informasjonsvideo og to skriftlige kampanjenotater. Kampanjens logo er tatt fra IRUs taxikampanje, men budskapet utviklet for norske forhold og i tråd med forbundets politiske standpunkter og forslag. Facebooksiden har fått god mottagelse i næringen og mange følgere. Kortversjoner av filmene fra TV8s programserie Hei Taxi! er innkjøpt og lagt ut på siden og på YouTube. Twitter er også tatt i bruk som kommunikasjonskanal, for politiske budskap og henvisninger til kampanjens filmer og øvrige budskap. Taxiskolen Taxiskolen har i 2012 opprettholdt et høyt aktivitetsnivå. Vi har hatt en meget bra økning i antall gjennomførte tester på WEB. Dette viser at for Oslo og Akershus og Stavanger regionen har tilgangen på nye sjåfører vært god. I tillegg hadde vi en fortsatt vekst i antall kjennskaps og kunnskapstester på WEB for andre sentraler i Norge. Dette er åpenbart en tjeneste sentraler i hele Norge setter pris på. Taxiskolen vil derfor fortsette å utvikle dette konseptet, både på kurs og tester. Ønsket om kurs fra Norges Taxiforbunds medlemmer kunne ha vært bedre. Imidlertid har vi merket at mange av drosjeeierne har vært spesielt opptatt av arbeidstid og kasseoppgjør. Taxiskolen har derfor gjennomført flere orienterings møter med dette som tema. Vi har også vært med på møter med Skatteetaten og Arbeidstilsynet, for å kvalitetssikre at den informasjonen vi har gitt til forbundets medlemmer er korrekt. Taxiskolen merker også en etterspørsel for HMS kurs etter at man har fått besøk av Arbeidstilsynet. Taxiskolen håper for framtiden, at medlemmene søker informasjon og dokumentasjon før en slik kontroll. Det har vært arbeidet målrettet med skolering av medlemmene i HMS-forhold i hele perioden, gjennom Taxiskolen. Vi vektlegger hele tiden at våre kurs skal være slik tilrettelagt, at deltakerne vil få en kunnskap om hvordan man kan øke sin inntjening og redusere sine kostnader. Effekten vil også være et bedre omdømme. Taxiskolen er fortsatt avhengig av at fylkesforeninger og sentraler er aktive med å organisere kurs. Vi håper derfor at NTs medlemmer, kommer med sine ønsker om kurs enten direkte til oss eller gjennom NT/sentraler sitt styre. Leverandøravtaler Leverandørene til Norges Taxiforbund er svært viktige samarbeidspartnere for NT sentralt, fylkesavdelingene og det enkelte medlem. Det har vært arbeidet med å utvikle disse, og det arbeides kontinuerlig med å utvikle nye gode avtaler til medlemmene. Landsdekkende gruppelivsforsikring (Sparebank 1 Vardia) Norges Taxiforbund har opprettholdt sin landsdekkende avtale med Sparebank 1 Hedmark om Gruppeliv dødsfalldekning for våre medlemmer under 70 år. Det stilles ingen krav om helseerklæring. Avtalen ble fornyet i Passive medlemmer er nå også omfattet av avtalen, selv om de har tatt ut hel uførepensjon eller førtidspensjon (AFP). Forsikringen gir utbetaling til etterlatte på inntil 5 G ved død i forsikringstiden. G, reguleres hvert år i henhold til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet reduseres med 0,5 G hvert år fra fylte år. Etter 67 år foretas ingen reduksjon. Ny og svært gunstig avtale ble fremforhandlet med Vardia våren 2013, hvor dekningen er utvidet til også å omfatte medlemmets ektefelle/samboer og barn under 21 år. Dette uten endring av forsikringspremien. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) OTP har vært lovpålagt siden og Norges Taxiforbund er formidler av OTP for sine medlemmer med Sparebank 1. Man kan tegne OTP i Sparebank 1 s filialer over hele landet. I følge Sparebank1 er det fortsatt mange av våre medlemmer som ikke har fått denne på plass. Avtalen er under vitalisering for å bedre medlemmenes kunnskap og tilslutning til avtalen. Bedriftshelsetjeneste (AktiMed) BHT er pålagt av Arbeidstilsynet for de som har ansatte eller har kjøring via helseforetaket. Avtalen med AktiMed opprettholdes. Avtalen tilbyr servicetjenester som enkel rådgiving ved BHT/HMSspørsmål, kriseberedskap, formidling av helsetjenester, tilgang til sykefravaer.no. Passord blir tilsendt via sms eller e-post etter innmelding, for å kunne gå inn på deres nettsider og få tilgang til handlingsplan og til e-læreplattform samt andre opplysninger om avtalen. Det vil bli tilbud på kurs mot en liten egenandel. Disse kan man finne på Kollegastøtteordning er på plass i store deler av landet, men det jobbes for å få den etablert i alle fylker/sentraler. Helseforsikring (Vertikal Helseassistanse) Norges Taxiforbund har opprettholdt avtalen med Vertikal Helseassistanse. Avtalen er landsdekkende. Som medlem av Norges Taxiforbund er du garantert spesialistvurdering innen 10 dager, og behandling/ operasjon innen 28 dager, samt oppfølging. Avtalen gjelder også familie og ansatte av våre medlemmer. De faktureres direkte ut fra Vertikal Helseassistanse. Pris på avtalen pr medlem pr år er kr. 1490,-. Pris på barn er kr 990,-. Ektefelle/samboer kr 1690,-. Prisen blir oppjustert 1. juli Dette dekker alle utgifter ved eventuell behandling. Kun rekvisisjon fra fastlege trengs i forkant. Hotellavtaler (Rica og Thon) Norges Taxiforbund opprettholder sine avtaler med Rica Hotels og Thon Hotels, som også inkluderer First Hotels. Priser er å finne på våre websider og ved henvendelse til administrasjonen i NT. Våre medlemmer skal til enhver tid ha de beste rabatterte priser dersom de er lavere enn vår avtalepris. Avtalene er under reforhandling. Forsikringstjenester (Vardia) NT har siden avtaleinngåelsen ved årsskiftet 2012/2013 hatt Vardia som samarbeidspartner på yrkesskadeforsikring, private forsikringer og NT Taxiforsikring siden Samarbeidet fungerer meget bra og begge parter tar sikte på et langvarig samarbeidsforhold. Tele og data (Telenor) Avtalen er stabil med en høy markedsandel. Flere sentraler har tatt mobilt bedriftsnett i bruk. Drivstoffavtaler (Esso) Avtalen med Esso har en stabil oppslutning på ca 12 millioner liter pr år. Det jobbes med ulike virkemidler for å få opp kjennskap til, og kunnskap om avtalen blant tillitsvalgte og medlemsmassen. Det kan tilbys sentralavtaler, hvor sentralene/medlemmene får andel av salgsprovisjonene. Avtalen gir rabatter også på vask og rekvisita.

8 Årsberetning Landsmøte i Oslo 2011 Årsberetning Tele- og dataprodukter (Telehuset) Avtalen ble formelt undertegnet i april Avtalen gir gode priser på mobiltelefoner og utstyr, PC, navigasjon etc i alle Mobildata-butikker i Norge, samt Nordialogs butikker der Mobildata ikke er representert. Dekkpartner Avtale med Dekkpartner på kjøp av dekk, kjetting, dekkhotelltjenester med mer til rabatterte priser. Volvo (Bilia-avtalen) Forbundet har samarbeid med Bilia gjennom Volvo Personbiler Norge. En rammeavtale forplikter samtlige Volvo-fohandlere i en rabattavtale på kjøp av Volvo taxi. Hos Bilia gis det rabatt på service og deler, mens resten av Volvo s forhandlernett gir rabatt på deler. Mercedes og Peugeot (Bertel O. Steen) Avtalen gir medlemmer av forbundet rabatt på kjøp av Mercedes og Peugeot som taxi. Avtalen innebærer også et informasjons- og utviklingssamarbeide. GlassDrive Medlemsavtale som gir gunstige tilbud på reparasjon/ bytte av bilglass. Glassdrive har og er i ferd med å utvide antall forhandlere over hele Norge. The Online Backup Company AS Medlemsavtale som gir gunstige tilbud på online backup av data for så vel sentraler som enkeltmedlemmer. Reise (Stena Line) Medlemsavtale som gir gunstige tilbud på kurs og konferanse om bord, samt pakketilbud med hotell. Gunstige rabatter også på rene turer for medlemmene. Forbrukerelektronikk (Elkjøp Business) Medlemsavtale med egen webshop med gunstige priser på det meste Elkjøp kan tilby. Veihjelp (Falck) NT har inngått en samarbeidsavtale med Falck fra Dette er en gunstig avtale på veihjelp i Norge. Forbundets økonomi Medlemskontingenten har i perioden vært følgende: Medlemskontingent Markedsføringsfond Fond til etterlatte Total kontingent Medlemskontingenten for passive medlemmer er kr. 250,- pr. år. Fondsmidler Det er foretatt følgende utbetalinger i 2012: Rans/voldsoffer kr ,- Markedsføringsfond kr ,- Høybakkenfondet kr ,- Fond for etterlatte kr ,- Etterlønn/sluttvederlag kr ,- Bedriftsansvar kr ,- Totale utbetalinger kr ,- Utbetalingene er gjort på bakgrunn av innkommende søknader, som er blitt behandlet og vurdert i henhold til gjeldende retningslinjer. Erfaringene med markedsfondet og tildelte midler synes positive selv om det er grunn til å understreke behovet for tilbakerapportering om gjennomføring av prosjekter som er finansiert gjennom fondet. Fondsmidler pr Rans/Voldsofferfond kr ,- Markedsføringsfond kr ,- Høybakkenfondet kr ,- Etterlønn/sluttvederlag kr ,- Bedriftsansvar kr ,- Fond for etterlatte kr ,- Totalt kr ,-

9 Årsberetning Årsberetning

10 Revisjonsberetning Revisjonsberetning

11 Resultatregnskap Balanse Norges Taxiforbund Resultatregnskap pr Balanse pr. 31. Desember Alle tall i hele Regnskap Regnskap Budsjett _ Driftsinntekter Note Medlemskontingenter Bladet Taxi Diverse salg Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Bladet Taxi Lønn og honorarer Reise og diett Husleie,lys, m.m Diverse adm.kostnader Avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Resultat før finans Finansinntekter/-kostnader Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader og gebyrer Alle tall i hele EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og innredning Transportmidler EDB-utstyr Leilighet Grenseveien Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lagerbeholdning profilartikler Fordringer Kundefordringer kontingent Kundefordringer kontingent, forsk.fakturert Kundefordringer, øvrige - 35 Personallån Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Netto finansinntekter/kostnad Resultat før avsetninger Avsetninger Resultat til kapitalkonto

12 Egenkapital og gjeld Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Fondsmidler Avsetninger Kapitalkonto Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig lønn, feriepenger Avsatt styrehonorar Skyldig offentlige avgifter Forskuddsbetalt kontingent Skyldig fylkeskontingent 7 6 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, xx.august 2013 Knut Thomassen Arve Halvorsen Bent Skogli Simen Sterud Roger Kjønstad Øystein Trevland Bente Stokkeland Rafiq Dutt Per-Morten Bjørlykke - - Regnskap Regnskap Budsjett Note 1 Spesifikasjon av medlemskontingenter Medlemskontingent, brutto (3075,00) Fondsmidler, Fylkesforeninger (100,00) Fondsmidler, Etterlatte (150,00) Fondsmidler til drift(50, ,-) Medlemskontingent netto % rabatt på ordinær kontingent Kontingent for flere løyver(750,-) Medlemskontingent, passive(250,-) Note 2 Spesifikasjoner av inntekter bladet TAXI 3100 Abonnementer Annonseinntekter Note 3 Spesifikasjon av diverse salg 3010 Diverse salg Note 4 Spesifikasjon av provisjonsinntekter 3700 Provisjon yrkesskadeforsikring Provisjon gruppelivsforsikring *) Provisjon Aktimed Provisjon Unison Provisjon Vertikal Helse Provisjon drivstoffsavtaler Provisjon Telenor Provisjon Thon Hotels *) Premie manglende periodisering Note 5 Spesifikasjon av andre inntekter 3020 Utstillingsplasser Landsmøte/Fagkonferanse Erstatning forsikring Andre inntekter Note 6 Spesifikasjon av kostnader bladet TAXI 4000 Trykkekostnader Porto Diverse kostnader Ekstern produksjon av bladet

13 Noter Noter Note 7 Spesifikasjon av lønn og honorarer Regnskap Regnskap Budsjett Note 10 Spesifikasjon av diverse adm.kostnader Regnskap Regnskap Budsjett Lønninger *) Feriepenger,påløpt Endring avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremier **) 25, Diverse sos.kostnader Kantineutgifter Kurs,opplæring Styrehonorarer Overveltet for tjenester for Taxiskolen AS Tjenester fra Taxiskolen AS Overveltet for tjenester for Forum for Taxisentraler Andre honorarer Honorarer EDB-konsulent Revisjonshonorar *) Herav lønn til styremedlemmer kr ,- **) Saldo premiefond pr = kr ,00 Note 8 Spesifikasjon av reise og diett 7100 Bilgodtgjørelse administrasjonen Bilgodtgjørelse landsstyret Bilgodtgjørelse styret Diettgodtgjørelse administrasjonen Diettgodtgjørelse landsstyret Diettgodtgjørelse styret Reise-/hotell utgifter administrasjonen Reise-/hotell utgifter landsstyret Reise-/hotell utgifter styret Note 9 Spesifikasjon av husleie, lys m.m Husleie, kontor Fyrstikktorget Viderefakturert husleie Fyrstikktorget Trondheimsveien 100, sak ODI Husleie m.m., leilighet Grenseveien Garasjeleie, Fyrstikktorget Viderefakturert garasjeleie Fellesutgifter, Fyrstikktorget Viderefakturert fellesutgifter Lys og brensel Renhold, vedlikehold lokaler Kjøp, vedlikehold kontormaskiner Leie av kontormaskiner Driftsutgifter biler Telefon / Internett Porto Porto, viderefakturert Kontorrekvisita Trykningsutgifter EDB-rekvisita Kopieringskostnader Andre kostnader Møteutgifter Honorar, advokat Kontingenter Gaver Reklame, annonser Tidsskrifter, abonnementer Forsikringer Note 11 Spesifikasjon av aktiva/avskrivninger 1250 Kontorinventar og maskiner tilgang avskrevet 30% (lineært) Kontorinventar EDB-Utstyr tilgang avskrevet 30% (lineært) EDB-Utstyr Bil tilgang Kondemnert (forsikringsoppgjør) avskrevet 20% (lineært) Bil Totalt årets tilgang årets avskrivninger Totalt

14 Noter Noter Note 12 Spesifikasjon av tap på fordringer Regnskap Regnskap Budsjett Konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevet Note 13 Spesifikasjon av rentekostnader, gebyrer 8170 Andre finanskostnader Gebyrer ved inkasso Note 14 Spesifikasjon av avsetninger 8910 Landsmøter og Landsstyremøter Avsatt til oppgradering EDB Tilført fra fondsmidler(ref.organisasjonsutvalget) Tilført fra fondsmidler(medlemsverving) Note 15 Spesifikasjoner av kontanter,bank Regnskap Regnskap Kasse DnB, Driftskonto Nordea, Driftskonto Nordea, Skattetrekk Nordea, Fondsmidler DnB NOR Pengemarked Nordea, Depositum husleie Note 16 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer 1380 Reise-/forskudd ansatte Postverket, forskudd frankering Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt pensjonspremie Periodiserte inntekter Note 17 Spesifikasjoner av aksjer 1800 CenCom A/S Norges Taxi Regnskap AS Norges Taxiskole AS Taxi Depot BA Regnskap Regnskap Note 18 Spesifikasjon av skyldige offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger Fylkesskattesjefen (24) (26) 2640 Diverse trekk Note 19 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld 2960 Annen kortsiktig gjeld Note 20 Spesifikasjon av fonds 2040 Markedsføring og informasjon Tilskudd inkl.renter Utbetalt Markedsføring og informasjon Etterlønn/sluttvederlag Tilskudd inkl.renter Utbetalt Etterlønn/sluttvederlag Rans- og voldsoffer Tilskudd inkl.renter Utbetalt Rans-og voldsoffer Høybakkenfondet Tilskudd inkl.renter Utbetalt 52 8 Høybakkenfondet Ansvarsforsikring Tilskudd inkl.renter Utbetalt Ansvarsforsikring Kurs og opplæring Tilskudd inkl.renter - - Overført fond for Markedsføring og informasjon 7 - Kurs og opplæring Etterlatte Tilskudd inkl.renter Utbetalt Etterlatte Totalt Tilskudd inkl.renter Utbetalt Totalt Saldo konto pr Saldo konto pr Saldo konto pr Totalt Note 21 Spesifikasjon av avsetninger Regnskap Regnskap Avsetning til Lands-/Rep.møte Tilført Forbrukt - - Avsetning til Lands-/Rep.møte

15 Noter Noter 2140 Avsatt til oppgradering EDB Totale avsetninger Note 22 Spesifikasjon av kapitalkonto 2910 Kapitalkonto Årets overskudd Kapitalkonto Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordinger som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til pålydende på etableringstidspunktet. Kundefordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Utfakturert medlemskont. blir inntektsført i perioden den gjelder for. Note 23 Spesifikasjon av annen finansinntekt 8000 Gjensidige forsikring Aksjeutbytte Note 24 Antall ansatte Note 25 Ytelser til ledende personer Daglig leder (KET 1/1/-28/2 2012) Daglig leder (KET 1/1-29/2 2012)(avsatt 2011) Daglig leder (WK 1/1-30/9 2011)(2012 FP) Daglig leder (LH 1/1-31/ ) Styret Premie pensjonsordning daglig leder (WK) Premie pensjonsordning daglig leder (KET) - 59 Premie pensjonsordning daglig leder (LH) Premie pensjonsordning styreleder (TJ) Premie pensjonsordning styreleder (KT) Det er ikke avtalt andre pensjonsforpliktelser til daglig leder enn de som inngår i forbundets pensjonsordning Note 26 Godtgjørelse til revisor Note 27 Tjenestepensjonsordning Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 28 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Immaterielle eiendeler og eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.

16 Egne notater Egne notater

17 Postboks 6114 Etterstad 0602 OSLO Tlf: Fax: e-post:

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2014 og driftskostnader 2013 Salgsinntekt 1 10 571 310 8 485 843 Annen driftsinntekt 2 825 9 762 Sum driftsinntekter 10 574 135 8 495 605 Varekostnad 2 2 480 942 2

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer