E p l e h a g a n b a r n e h a g e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E p l e h a g a n b a r n e h a g e"

Transkript

1 E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007

2 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) Karneval 16. februar Påskeaktiviteter 13 Påskefrokost april (skjærtorsdag + langfredag) april (2. påskedag) Foreldresamtaler (konferansetimer) 1. mai (offentlig høytidsdag) 19 Tema: 20 Grunnlovsdagen 21 Foreldrekaffe Intern tilvenning mai (grunnlovsdag + planleggingsdag) mai (2. pinsedag) Sommeravslutning Infomøte for nye foreldre Oppstart for nye barn Overflyttinger 13. august (planleggingsdag) fra liten til stor avdeling Oppstartsamtaler Foreldremøte 13. sept FN-dagen 44 Foreldresamtaler (konferansetimer) Vi har satt av én planleggingsdag til kurs for personalet. Datoen er foreløpig ikke bestemt november (planleggingsdag) Advents- og juleaktiviteter Luciatilstelning desember ( juledag) 1 2. januar 2008 (planleggingsdag) 2

3 OMSORG En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet. (Rammeplanen, kap. 2.1) I barnehagehverdagen er det å være tilstede og å være tilgjengelig for hvert enkelt barn det viktigste omsorgselementet. Dette gjelder både på det fysiske og det psykiske plan. I samhandling og kommunikasjon er blikkontakt sentralt for bl.a. å bekrefte denne tilstedeværelsen. Dette gjelder i vanlige samtaler så vel som i stellesituasjoner. I omsorgssammenheng er det vesentlig at de voksne besvarer barnas henvendelser, og likeledes at de tar initiativ til kontakt og samtaler med barna. Voksne må kommunisere med barna på barnas nivå og på barnas betingelser. OPPDRAGELSE Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. (Rammeplanen, kap.2.1) I oppdragelsen av barna stilles det forventninger til barna om at de skal tilpasse seg det samfunnet de vokser opp i. Oppdragelsen består derfor hovedsakelig i å formidle verdier og kultur. I barnehagen vil denne formidlingen ofte være noe annerledes enn i det enkelte hjem på grunn av antallet barn den voksne må forholde seg til; Grenser for barnas adferd og andre rammer og regler i det daglige vil kunne ha et annet preg enn det som vil være vanlig i det enkelte hjem. Det er viktig at reglene for adferd er lik for alle barn i barnegruppa, slik at felles regler kan korrigere adferden til det enkelte barn, men også barnegruppa som helhet. I dette er det også viktig at det enkelte barn behandles individuelt, men likevel likt av de voksne det omgås i barnehagen. Dersom barn ikke tilpasser seg barnehagens sosiale normer og regler automatisk, må de voksne ta seg særskilt av de dette gjelder; Samtaler med de barna det gjelder vil være nødvendig for å forklare nærmere hva man forventer, og hvorfor. I barnehagen vil barna mange ganger få muligheter til å velge mellom to eller flere alternativer. På denne måten kan barnets motivasjon og interesser ivaretas. I situasjoner der ett eller flere barns adferd er til sjenanse eller forstyrrelse både for barnet selv eller de andre barna som deltar i aktiviteten, vil det være aktuelt å ta den/de som forstyrrer vekk fra aktiviteten slik at de gjenværende barna kan fortsette uforstyrret. For de fleste barns vedkommende er det tilstrekkelig med nonverbale signaler (blikk, grimaser, stemmelyder) for å minne barn på at de i ferd med å foreta seg noe som ikke er akseptabelt. LEK Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har tilknytning til hverandre. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. (Rammeplanen, kap. 2.2) For at barns lek skal virke utviklende må det legges til rette for lek for ulike aldersgrupper og ulik modenhet. Forskjellige typer lekemateriell må være tilgjengelig for barna, og det må være mulig å leke leker av ulik art. 3

4 Det skal settes av mye tid til lek gjennom hele året både ute og inne. Til tider blir leken organisert av de voksne (lekegrupper). Denne organiseringen kan ha ulike formål. Den øvrige leken kalles frilek og er barnas domene. Siden leken har så store iboende muligheter til læring og utvikling, er det viktig at barna motiveres og oppmuntres til å leke. Leken rommer mange muligheter, og det er derfor viktig å se til at barna mestrer de valg som kreves av dem sett i forhold til hva og hvordan de leker. De voksne i barnehagen vil også gi barna valgmuligheter i forskjellige lekesituasjoner. Mange av valgmulighetene i leken inngår i barnas medvirkning i sin egen hverdag. (Se også avsnittet Barns medvirkning nedenfor.) LÆRING Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nær sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. (Rammeplanen, kap.2.3) Nysgjerrighet er en viktig nøkkel til mye læring. Derfor er det viktig å støtte barna i deres nysgjerrighet. Det er nødvendig å tilpasse aktiviteter i forhold til alder for at utbyttet skal bli størst mulig. Likeledes må den voksne ta hensyn til individuelle forskjeller, både når det gjelder interesser og modenhet. De samme hensyn må tas når det gjelder å gi rom for variasjon. Vi skal ha ganske faste rammer og rutiner for daglige gjøremål (dagsrytme). Dette gir læringsinnholdet en struktur som bidrar til trygghet, og dermed et økt potensiale for læring. Det må settes av nok tid til mestringsprosesser som f.eks. påkledning og brødskivesmøring slik at disse prosessene kan foregå i en lærevennlig atmosfære. Dette støtter også læring ved egen aktivitet (læring gjennom deltagelse), som er et viktig prinsipp i mange av barnehagens aktiviteter. FAGOMRÅDENE Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. (Rammeplanen, kap.3) Alle aktiviteter som knyttes opp mot fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form skal ha en tilpasning til barnas interesser og motivasjon, til funksjonsnivå og til alder og modenhet. De utfordringene som disse fagområdene skal gi barna må også tilpasses alder og funksjonsnivå. Det skal legges vekt på alder og modenhet når progresjonen innenfor hvert enkelt fagområde planlegges. De voksne må være lydhøre overfor barna, og interessert i det som opptar barna her og nå. I dette må den voksne til enhver tid vurdere mulighetene for faglig tilpasning. Det er ønskelig at faglige begreper benyttes i samtaler innen det enkelte fag så vel som i det daglige, slik at barna begunstiges av den språklige siden av fagområdene i tillegg til de fysiske aktiviteter faget innbyr til. Barnehagens nærmiljø skal være en aktiv del av barnehagens fysiske læringsarena. 4

5 BARNS MEDVIRKNING Det legges til rette for at barn skal ha muligheter for medvirkning på en rekke ulike områder. De gis valgmuligheter i både lek og andre aktiviteter; De kan velge hva de skal leke, hvem de skal leke med, hvor de skal leke, hvordan leken skal være ( regler ). De kan også påvirke innholdet i strukturerte aktiviteter som f.eks. samlingsstund. I tillegg har de også valgmuligheter når det gjelder hverdagslige gjøremål; De har flere valgmuligheter i forbindelse med måltidene og tilhørende rutiner. Å være mottagelig for og forstå barnas nonverbale kommunikasjon er vesentlig for å kunne legge til rette for og ta hensyn til barnas interesser og motivasjon. Dette har større betydning dess mindre barnet evner å uttrykke seg verbalt. FORELDRESAMARBEID Samarbeidet med foreldrene skal skape et gjensidig godt forhold mellom foreldrene og barnehagens ansatte, og gi foreldrene innsikt i og muligheter til å påvirke barnehagens mål og innhold. Med foreldresamarbeidet skal vi tilstrebe en sammenheng mellom hjemmets og barnehagens omsorg og oppdragelse av barna. Barnehagen samarbeider med foreldrene i det daglige i forbindelse med bringing og henting av barna. Det inviteres også til sammenkomster som påskefrokost og foreldrekaffe. Utover dette har vi et foreldremøte i september samt konferansetimer både om våren og i høsthalvåret. Samarbeidsutvalget - som består av representanter fra foreldrene, de ansatte i barnehagen og barnehagens styre - har regelmessige møter. På disse møtene blir bl.a. barnehagens mål, innhold og aktiviteter diskutert. OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Barnehagen legger til rette for samarbeid med skolene i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole. I tilfeller der det kan være hensiktsmessig å informere skoler om enkeltbarn vil det bli innhentet samtykke fra foreldre/foresatte før slik informasjon blir gitt. Barnehagens bidrag til skoleforberedende aktiviteter blir i hovedsak gitt i barnehagens førskoleklubb. Førskoleklubben er et tilbud til de eldste barna året før de begynner på skolen. Disse barna avslutter oppholdet sitt i barnehagen med en avslutningsfest på forsommeren. 5

6 DEL 2: MÅL OG FORUTSETNINGER BARNEHAGENS HOVEDMÅL Barnehagen skal stimulere til læring og utvikling i et trygt miljø der det finnes mange muligheter for opplevelser og utfoldelse. BASISKOMPETANSE Det vesentligste faglige arbeidet i barnehagen består i å bidra til å utvikle grunnleggende ferdigheter, kunnskaper og holdninger hos barna. At det blir vektlagt at barna skal opparbeide seg en slik allmenn kompetanse i løpet av barnehagetiden ser vi på som svært viktig. Denne basiskompetansen vil være verdifull for barnet senere i livet, og den er også verdifull for samfunnet som helhet. Vi anser det som viktig at barna får anledning til å styrke sin identitetsutvikling - psykologisk såvel som språklig og kulturelt. Barna skal utvikle gruppefølelse; vente på tur, snakke med og lytte til andre, gledes over å fungere i gruppa. De skal lære å samarbeide om enkle oppgaver, kunne enkle samværsregler og alminnelig folkeskikk, og vise hensyn til andre. Barna skal få mulighet til å bli kjent med barnehagens lokaler, materiell og mennesker. De skal få trygghet og tidsbegrep gjennom en fast dagsrytme, og lære å utføre enkle arbeidsoppgaver. Videre skal barna få anledning til å tilegne seg kunnskap om at mennesker er ulike på grunn av kjønn, hudfarge, funksjonsnivå, tro, meninger osv. Barna skal også tilegne seg kunnskap om at det finnes ulike språk. Barna skal føle seg velkomne og trygge i barnehagen. De skal få føle tilhørighet til barnegruppa, og de skal også lære seg å føle ansvar overfor barnehagens utstyr og materiell. Barna skal tilegne seg respekt for andres menneskeverd, andres følelser, måter å være på og lignende, og utvikle evne til å akseptere og tolerere andre, søke vennskap og glede seg sammen, hjelpe andre og føle godhet overfor andre. FORUTSETNINGER Formelle forutsetninger De viktigste formelle forutsetningene for driften av barnehagen er Barnehageloven med forskrifter, bl.a. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Andre lover og forskrifter som er av vesentlig betydning for driften er Barnelova, Arbeidsmiljøloven og Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Barnehagen er organisert som en andelsbarnehage der alle som har plass i barnehagen svarer for en andel. Det er disse andelseierne som er eiere av barnehagen. Som andelsbarnehage er vi underlagt den ulovfestede foreningsretten, hvorav mye er identisk med det man finner i Aksjeloven og Selskapsloven. Av denne grunn inneholder barnehagens vedtekter de viktigste holdepunktene for den formelle driften av barnehagen. Her finner vi bl.a. at det er årsmøtet som er barnehagens øverste organ, og at det skal finnes et styre som ivaretar denne funksjonen i tiden mellom årsmøtene. For øvrig følger de øvrige styringsorganer Barnehageloven når det gjelder samarbeidsutvalg og foreldreråd. 6

7 Barnehagen har et formelt samarbeid med Nedre Eiker kommune, som yter økonomisk bistand og har offentlig tilsyn med barnehagen. Praktiske forutsetninger Barnehagen har en driftsramme i 2007 på ca. 8,1 millioner kroner. Hver barnehageplass koster dermed i gjennomsnitt ca kroner. Av dette dekker det offentlige 77,2% og foreldrene 22,8% av utgiftene. Barnehagen har 68 heldagsplasser, og er organisert som en 4-avdelings barnehage med to småbarnsavdelinger og to storebarnsavdelinger. Innenfor småbarns- og storebarnsavdelingene er det organisert egne grupperinger, bl.a. en førskoleklubb for de eldste barna. Barnehagen holder åpent mellom kl mandag til fredag hele året igjennom, med unntak av planleggingsdager, bevegelige helligdager, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag (åpent til kl ) og julaften. Barnehagen har 17 stillinger fordelt på avdelingene, inkludert daglig leder. Regnskapsføringen utføres av et eksternt regnskapsbyrå. Renholdstjenesten er innleid fra et renholdsbyrå. Noen vaktmestertjenester leies inn, da barnehagen ikke har egen vaktmester. Barnehagens innendørslokaler tilfredsstiller kravene til arealnorm for barnehager. Uteområdet er relativt stort, med mange skråninger og få store flater. Menneskelige forutsetninger Barna i barnehagen er i alderen fra ca. 1-6 år. De vokser opp under forskjellige familiære og kulturelle forhold, og kommer fra forskjellige steder i kommunen. Noen av barna kommer også fra nabokommunene. Foreldrene til barna i barnehagen er en uensartet gruppe, både med tanke på alder, oppvekst, utdanning, arbeidssituasjon/yrke, interesser m.m. Personalet er en variert arbeidsgruppe. Den består av 19 kvinner og menn i ulik alder, med ulike forutsetninger og forskjellige interesser. 7 av dem har utdanning som førskolelærer, og blant disse finner vi ulik fartstid i yrket. Blant assistentene finner vi også store variasjoner når det gjelder arbeidslivserfaringer og tidligere yrkespraksis i barnehage. De ansatte i barnehagen arbeider både i hele og delte stillinger. 7

8 DEL 3: DOKUMENTASJON OG VURDERING DOKUMENTASJON Dokumentasjonen i barnehagen skal gi et bilde eller inntrykk av den virksomheten som foregår, eller har foregått, i barnehagen i et visst tidsrom. Dokumentasjonen skal vise prosesser så vel som resultater, og den kan være både systematisk og usystematisk. Til den systematiske dokumentasjonen benyttes følgende metoder: Planer og evaluering av planer og strategier Møtereferater Oppslag (bl.a. dagen i dag -lapp) og informasjonsskriv/brev Fotografier Barnetegninger Utstillinger/tablåer VURDERING Vurdering er en analyse av det som foregår i barnehagen. Å sammenligne arbeidet i barnehagen med planene for de ulike delene av virksomheten er en viktig og vesentlig del av arbeidet med å sikre kvalitet i barnehagen. Følgende vurderingsplan forteller hva vi vil vurdere spesielt dette året: TEMAARBEIDET MED FAGOMRÅDENE HVA SKAL VURDERES? HVORDAN SKAL DET VURDERES? Innholdet i den enkelte periode Skriftlig (vurderingsskjema) TILVENNING / OPPSTART HVA SKAL VURDERES? HVORDAN SKAL DET VURDERES?? NÅR SKAL DET VURDERES? Ved slutten av hver periode Personalgruppa NÅR SKAL DET VURDERES? HVEM SKAL VURDERE? HVEM SKAL VURDERE? Oppstarts-/tilvenningsprosessen Muntlig Ved oppstartssamtalene Foreldrene og personalet BRUKERUNDERSØKELSE HVA HVORDAN NÅR SKAL VURDERES? SKAL DET VURDERES?? SKAL DET VURDERES? Barnehagetilbudet Spørreundersøkelse (skriftlig) April/mai HVEM SKAL VURDERE? Foreldrene 8

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer