Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret: Styreleder: Styremedlemmer: Tilstede fra kontrollkomiteen: Tilstede fra valgkomiteen: Bård Jørgen Iversen Askil Holm (nestleder) Arne Hurlen Elisabeth Andreassen Harald Sommerstad (vara) Bjørn Gunnar Sando (vara) Per Olav Hoff Mydske (vara) Simone Larsen (vara) Gudny Aspaas (leder) Frank Aleksandersen Rune Jørgensen Hans Olav Trøen Tilstede fra administrasjonen: Elin Aamodt (daglig leder), Tore Østby, Svein Gunnar Nilsen, Hilde Wahl, Line Endresen og Christian Wadahl Uhlen. I tillegg møtte regnskapsfører Karin Mortensen (Kvestor Bærum) SAKER 1. Åpning ved styreleder Bård Jørgen Iversen Styreleder Bård Jørgen Iversen åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden. 2.2 Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

2 28 stemmeberettigede medlemmer møtte. I tillegg ble det registrert og godkjent 99 fullmakter fordelt blant de 28 fremmøtte. Ytterligere 14 fullmakter ble underkjent grunnet at fullmektig ikke kunne fremlegge godkjent dokumentasjon på opptjent vederlag fra annen organisasjon enn Gramo. Ytterligere 9 fullmakter ble underkjent grunnet at fullmaktsgiver ikke hadde stemmerett i GramArt, fordi fullmaktsgiver manglet dokumentasjon for opptjent vederlag fra annen organisasjon enn Gramo. Ytterligere 2 fullmakter ble underkjent grunnet manglende påføring av fullmektig. Ytterligere 1 fullmakt ble underkjent grunnet at fullmektig allerede bar 5 fullmakter. Styreleder foreslo at siden kravet til å fremlegge dokumentasjon fra stemmerett på bakgrunn av opptjent vederlag fra annen organisasjon enn Gramo ikke har vært praktisert strengt på tidligere generalforsamlinger, kunne Generalforsamlingen velge å godkjenne de 14 fullmaktene som var avgitt til fullmaktsbærere som manglet dokumentasjon og godkjenne de 9 fullmaktene hvor tilsvarende var tilfellet for fullmaktsgiver. Prosessuelt vedtak: Generalforsamlingen valgte med 120 stemmer for å godkjenne stemmerett og fullmaktsrett for fullmaktsbærere som hevdet å være stemmeberettiget men som manglet dokumentasjon. Vedtaket innebar at Generalforsamlingen ble representert ved ytterligere 21 stemmer, hvorav 9 ytterligere stemmeberettigede og fullmaktsbærer ble godkjent, og 12 av de 14 omtvistede fullmaktene ble godkjent. 2 av de 14 fullmaktene ble forkastet grunnet at fullmektig allerede bar 5 fullmakter. Samlet utgjorde Generalforsamlingen 37 fremmøtte stemmeberettigede og 111 godkjente fullmakter, tilsammen 148 stemmer. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente 111 skriftlige fullmakter og fastla antall stemmeberettigede medlemmer til 37. Generalforsamlingen fastla antall samlede stemmer til 148. Vedtaket var enstemmig. 2.3 Godkjenning av forretningsorden Det var ingen innsigelser mot forretningsorden. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forretningsorden. 3. Valg av ordstyrer, referent, 2 til å undertegne protokollen og tellekorps 3.1 Valg av ordstyrer Styret foreslo Nils Petter Hansson som ordstyrer. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Nils Petter Hansson til ordstyrer. 3.2 Valg av referent Ordstyrer foreslo Christian Wadahl Uhlen som referent. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Christian Wadahl Uhlen til referent. 3.3 Valg av to personer til å undertegne protokollen Ordstyrer foreslo Tore Østby og Tove Bøygard til å undertegne protokollen. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Tore Østby og Tove Bøygard til å undertegne protokollen. 3.4 Valg av tellekorps Ordstyrer foreslo Hilde Wahl, Svein Gunnar Nilsen og Line Endresen til tellekorpset. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Hilde Wahl, Svein Gunnar Nilsen og Line Endresen til tellekorpset.

3 4. Styrets årsberetning 2007 Styreleder kommenterte hovedpunktene i styrets årsberetning for Styreleder viste til stor aktivitet i året som har gått. Styreleder opplyste om at GramArt er i god dialog med Norsk Artistforbund om en fusjon. Styreleder trakk frem at GramArt har fått gjennomslag for vederlagshensynet i Fond for lyd og bilde, og at våre synspunkter i stor grad er referert i St.meld. om rytmisk musikk. Styreleder opplyste at GramArts medlemsmasse har økt det siste året, og er nå oppe i ca medlemmer. GramArt har avholdt kursturneer landet rundt og fått GramArt mer synlige, både for medlemmer, for bransjen, for presse og for politikere. Styreleder opplyste om at grunnet Tomas Siqvelands sykefravær i styreperioden har Askil Holm blitt konstituert som nestleder og Harald Sommerstad har fungert fast i GramArts styre og i Gramo. Medlem Claudia Scott etterlyste mer satsing fra GramArt på saker for de etablerte medlemmene, blant annet synkende antall spillesteder og problemer knyttet til digitale rettigheter. Medlem Reidar Brendeland ønsket mer satsing mot kulturmoms-forslaget. Harald Sommerstad viste til at GramArt har hatt omfattende innspill i forbindelse med både St.meld. om rytmisk musikk, kulturmomsutvalget og arbeidet med sosiale rettigheter for artister. Medlem Henning Kvitnes påpekte underprisingen av norsk musikk ved at artister i dag får betalt det samme som i Ordstyrer anmodet om at medlemsinnspill om hva GramArt bør arbeide med fremover ikke naturlig hører inn under Generalforsamlingen, men at det kan avholdes medlemsmøte i etterkant av Generalforsamlingen. Rune Jørgensen anmodet likevel om at det ble protokollført at GramArts medlemmer er mot kulturmoms. Daglig leder presiserte at GramArt har hatt flere presseoppslag om kulturmoms og det jobbes mye for å hindre at dette forslaget blir vedtatt. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning. 5. Årsregnskap Årsregnskap for 2007 Regnskapsfører Karin Mortensen gjennomgikk årsregnskap Mortensen presiserte at hun er tilknyttet Kvestor Bærum som er et selvstendig regnskapsbyrå som fører regnskap på oppdrag fra GramArt. Mortensen viste til at det i 2007 har blitt innført gode rutiner på føringen av prosjektmidler. Mortensen trakk frem at administrasjon, organisasjon og pengebruk i GramArt er fornuftig og edruelig, og at regnskapsåret 2007 viser et overskudd på kr Daglig leder redegjorde på forespørsel nærmere for note 8 om bruk av prosjektmidler. Flere medlemmer, herunder Claudia Scott og Arne Bendiksen påpekte at store deler av prosjektmidlene brukes på by:larm og Spellemann, men at for artistene som befinner seg mellom disse to ytterlighetene er det færre tiltak. Medlemmene Tore Hansen og Øystein Rudjord mente tilstedeværelse på Spellemann og særlig by:larm også har en egenverdi for GramArt i form av posisjonering. Styreleder satte stor pris på innspill fra medlemmene om hvordan prosjektmidlene bør brukes. Medlem Henning Kvitnes oppfordret GramArts medlemmer til å ta ansvar og melde inn saker til GramArts administrasjon og styre for å få sin stemme hørt. Daglig leder opplyste videre om at Styret har besluttet å legge Musikkguiden på is for 2009 og at styret er i dialog om salg av Musikkguiden. Det var ingen kommentarer til balansen i årsregnskapet. Under redegjørelsen for egenkapitalen i årsregnskapet presiserte Mortensen at en egenkapital på nærmere kr ,- er en sterk egenkapital for en forening som GramArt. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskap for Revisjonsberetning fra revisor Erik Limi Det var ingen kommentarer til revisjonsberetningen. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisjonsberetningen. 5.3 Kontrollkomiteens rapport

4 Ordstyrer åpnet for spørsmål til kontrollkomiteens rapport. Medlem Henning Kvitnes etterlyste styrets oppfølging av rapportens punkter 3 (om strategidokument) og 4 (om GramArts etiske regler). Vedrørende rapportens punkt 3 orienterte Styreleder om at GramArts etiske regler har vært vanskelige å forstå og har fremstått som advokatoriske. Daglig leder viste til at alle regler og rutiner, herunder etiske regler har vært gjennomgått i styreperioden. Under arbeidet med de etiske reglene mottok imidlertid ikke styre eller administrasjon noen innspill til forbedringer fra kontrollkomiteen som de etterspurte, og arbeidet har ligget på is inntil innspill foreligger. Styret vil likevel i styreperioden 08/09 gjennomgå de etiske regler med henblikk på forenkling. Vedrørende rapportens punkt 4 presiserte styreleder at det er iverksatt et arbeid i GramArts styre og administrasjon med å utarbeide et strategidokument. Dokumentet er ikke ferdigstilt men styreleder informerte om at deler av strategien er vedtatt, noen delmål og visjon, hvor GramArts (foreløpige vedtatte) visjonen er at GramArt skal være best for Norges artister. GramArt skal ha målsetning om å være for alle artister, for en profesjonalisering av musikkbransjen og for å skape samarbeid i bransjen. Gudny Aspaas mente at GramArts etiske regler og GramArts strategi kan sammenføyes. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag 6.1 Forslag til vedtektsendringer fra medlem Arne Bendiksen vedlegg 1 Medlem Arne Bendiksen valgte å trekke sitt forslag til vedtektsendringer. Bendiksens hovedmotivasjon for endringsforslaget var å sikre gode demokratiske prosesser i GramArt, særlig i forbindelse med GramArts generalforsamlinger. Bendiksen hadde etter fremsettingen av forslaget fått inntrykk at GramArts styres forslag til vedtektsendringer i tilstrekkelig grad ville ivareta de samme hensyn, og at nødvendigheten av endringsforslaget dermed falt bort. Vedtak: Medlem Arne Bendiksen valgte å trekke sitt forslag. 6.2 Forslag til vedtektsendringer fra GramArts styre vedlegg 2 Styreleder redegjorde for styrets forslag til endringer i henhold til vedlegg 2. Flere medlemmer, blant dem Stein Groven, Ole Sørlie, Arne Bendiksen, Rune Jørgensen, Reidar Brendeland og Claudia Scott mente forslaget til endring i 1.2 og 2.1 ville kunne innebære en fare for at GramArt blir en organisasjon for andre enn royaltyartistene/solistene. De viste til at GramArt ble etablert som en organisasjon for featured artists og at backingmusikere hører mer naturlig hjemme i Mfo. Bendiksen mente også at endringen kunne ekskludere de solister som ikke drev med musikk, men med eventyr, revy etc. Medlem Øyvind Myrvold mente det var viktig at endringen lot uetablerte artister å kunne bli GramArt-medlemmer, slik at også de kan få hjelp i forbindelse med sine første kontrakter. Medlem Tore Hansen mente at norsk musikkbransje i dag var preget av et annet bilde enn for ti år siden, og at GramArt i større grad er en populærmusikkorganisasjon enn en solistorganisasjon. Hansen mente at GramArt skiller seg fra Mfo ved å tale populærmusikkens sak, mens Mfo må ivareta kantorer, musikkpedagoger og kirkeorganister, og at GramArt bør være forsiktig med å skape unaturlige skillelinjer blant populærmusikere som én dag er solister og en annen dag produserer eller akkompagnerer en kollegas innspilling. Medlem Knut Aafløy mente at styrets forslag til endringen ikke ville medføre noen endringer i medlemsmassen, men heller gjenspeile dagens realitet. Styreleder orienterte om at dagens etableringsmedlemskap har vært vanskelig å håndtere for administrasjonen. Daglig leder presiserte at gjeldende vedtekter innbærer at enhver i dag faktisk kan bli etableringsmedlem i GramArt, men at de med etableringsmedlemskap føler seg som annenrangs medlemmer. Harald Sommerstad viste til at styrets forslag opprettholder kravet om

5 Gramoinntjening for å stemme på Generalforsamlingen, og at endringen i 1.2 og 2.1 er en kodifisering av gjeldende praksis. Simone Larsen mente at akkompagnatører bør inkluderes i GramArt, slik at GramArt kan favne om hele det profesjonelle musikk-norge, og at dette vil styrke og mobilisere GramArt og norske artister. Larsen mente at populærmusikkartister og akkompagnatører kun vil vinne på å stå sammen. Til styrets forslag til endring av 6.1 mente Rune Jørgensen at tre medlemmer i kontrollkomiteen er et minimum, og at det ikke forelå noen reell grunn for å redusere dette antallet. Medlem Henning Kvitnes mente GramArt burde unngå profesjonalisering av tillitsverv. Harald Sommerstad innvendte at kontrollkomiteens arbeid er av ren prosessuell art, og at to personer bør være tilstrekkelig til å uføre en slik ren kontrollfunksjon. Han viste til at også Gramo nøyer seg med to medlemmer. Ordstyrer foreslo at det i første omgang ble stemt over vedtektsendringene i sin helhet. Etter votering fikk styrets forslag 135 stemmer av 144 tilstedeværende stemmer. Ordstyrer la frem forslag fra styret til en presisering av 6.5 om at ett av kontrollkomitémedlemmene er på valg hvert år. Det var ingen innvendinger til denne presiseringen. Vedtak: Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringer som foreslått av styret i henhold til vedlegg 2, med følgende endring i 6.5: Funksjonstiden for medlemmene i Kontrollkomiteen er 2 år, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Vedtaket ble truffet med 2/3 flertall, 135 av 144 stemmer for. (Tidligere vedtekter, vedtektsendringsforslaget og vedtektene slik de lyder etter vedtaket ligger som hhv. vedlegg 5, vedlegg 2 og vedlegg 6 til protokollen) (Pause) Etter pausen var det etter ny opptelling 142 stemmer tilstede ved Generalforsamlingen Fastsettelse av styrehonorar for perioden 08/09 vedlegg 3 Flere medlemmer, blant dem Rune Jørgensen, Henning Kvitnes, Claudia Scott og Øyvind Myrvold mente kontrollkomiteen burde honoreres med en fast sats på linje med styrets vararepresentanter. Jørgensen og medlem Tore Hansen mente også at det prinsipielt riktige måtte være at Generalforsamlingen, og ikke styret, fastsatte kontrollkomiteens honorar. Scott mente at en økning av honorarene til kontrollkomiteen kunne finansieres ved å la styrets honorar bli stående på nivå. Jørgensen etterlyste også klarere mandater for kontrollkomiteen fra Generalforsamlingen. Medlem Øystein Rudjord gjorde oppmerksom på at styrets vararepresentanter sitter med et eksternt juridisk ansvar som kontrollkomiteen ikke har, og at dette kan begrunne et høyere honorar til styrets vararepresentanter. Rudjord mente imidlertid at det viktigste var å gjøre utgiftspostene forutsigbare. Daglig leder presiserte at styret hadde forespurt kontrollkomiteen i løpet av styreperioden om komiteen ønsket fast sats eller timehonorar, og i mangel av svar fra komiteen falt styret ned på en timesats. Daglig leder la til at Gramos kontrollkomité til sammenligning får kr. 3000,- som fast honorar og ingen timehonorering. Harald Sommerstad orienterte om at timesatsen ble fastsatt ved å se hen til sammenlignbare organer. Daglig leder la til at timesatsen i fjor ble redusert fra 380,- til 250,- ettersom satsen også går til styremedlemmer som gjør arbeid utenfor styrearbeid. Styreleder mente Generalforsamlingens innspill hadde vist at det naturlige kunne være å honorere kontrollkomiteen med en fast sats. Etter konferering foreslo styret å trekke sitt forslag til fastsettelse av styrehonorar og å legge frem nytt forslag som lød: Fast honorar til styreleder: kr ,- Fast honorar til nestleder: kr ,-

6 Fast honorar til hver av styrets medlemmer: kr ,- Fast honorar til hvert av varamedlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av kontrollkomiteens medlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av valgkomiteens medlemmer: kr ,- Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte: kr ,- Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går utover det fast honorar er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd: kr. 250,- Generalforsamlingen satte stor pris på styrets forslag. Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende satser for perioden 08/09: Fast honorar til styreleder: kr ,- Fast honorar til nestleder: kr ,- Fast honorar til hver av styrets medlemmer: kr ,- Fast honorar til hvert av varamedlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av kontrollkomiteens medlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av valgkomiteens medlemmer: kr ,- Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte: kr ,- Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går utover det fast honorar er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd: kr. 250,- 8. Ansvarsfrihet for styret Styreleder foreslo at Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskap. Medlem Øyvind Myrvold stilte spørsmål ved hva slik ansvarsfrihet innebar. Ordstyrer presiserte at vedtak om ansvarsfrihet innebærer at Generalforsamlingen godkjenner og aksepterer de disposisjoner som styret har fremlagt og redegjort for Generalforsamlingen. Vedtak: Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskap. 9. Valg vedlegg Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Valg av styremedlemmer Valgkomiteen ved Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i henhold til vedlegg 4 alternativ II. Det var ingen innvendinger mot de foreslåtte styremedlemmer. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer: 1. (Bård Jørgen Iversen, styreleder) Ikke på valg 2. (Askil Holm, nestleder) Ikke på valg 3. (Elisabeth Andreassen) Ikke på valg 4. (Arne Hurlén) Ikke på valg 5. Simone Larsen Ny 6. Harald Sommerstad Ny Valg av varamedlemmer.

7 Valgkomiteen ved Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i henhold til vedlegg 4 alternativ II. Det var ingen innvendinger mot de foreslåtte varamedlemmer. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer: 1. Per Olav Mydske Gjenvalg 2. (Bjørn Gunnar Sando) Ikke på valg 3. Amund Maarud Ny 4. Maria Haukaas Storeng Ny 9.2 Valg til GramArts kontrollkomité Valgkomiteen ved Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i henhold til vedlegg 4 alternativ II. På forespørsel opplyste Trøen at innstilt medlem, advokat Kåre Bjørlo, ikke hadde vært involvert i saker med klienter som naturlig er å betrakte som GramArtmedlemmers motparter. Bjørlo er heller ikke medlem av GramArt. Generalforsamlingen tolket GramArts vedtekter 6.1 jf. 4.2 etter endringer vedtatt på Generalforsamlingen slik at de åpnet for velge andre enn GramArt-medlemmer til GramArts kontrollkomité. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomitémedlemmer: 1. (Rune Jørgensen) Ikke på valg 2. Advokat Kåre Bjørlo Ny 9.3 Valg til GramArts valgkomité Styret foreslo gjenvalg av Hans Olav Trøen og Thomas Brandi. Medlem Øyvind Myrvold foreslo å erstatte Thomas Brandi med Gudny Aspaas eller Claudia Scott. Medlem Gudny Aspaas beklaget at det ikke var kvinnelige medlemmer innstilt til valgkomiteen. Ved votering stemte 116 av 144 stemmer for styrets innstilling. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer: 1. Hans Olav Trøen Gjenvalg 2. Thomas Steen Brandi Gjenvalg 9.4 Valg av statsautorisert revisor Styret foreslo gjenvalg av Erik Limi som statsautorisert revisor. Det var ingen motkandidater. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Erik Limi som statsautorisert revisor. Ordstyrer hevet den formelle delen av generalforsamlingen. -o0o- Det nye styret ved styreleder Bård Jørgen Iversen takket for Generalforsamlingens tillit. Han noterte seg Generalforsamlingens behov for hyppigere medlemsmøter. Medlem Reidar Brendeland etterlyste at Gramart holder åpent i juli, en hektisk måned for alle artister. Styreleder takket Maj Britt Andersen for sin innsats i styret de siste år. Simone Larsen takket GramArts administrasjon for god innsats. Tore Østby Tove Bøygard Christian Wadahl Uhlen referent

8

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gramo 31. mai 2016 på Pop-senteret i Oslo

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gramo 31. mai 2016 på Pop-senteret i Oslo Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gramo 31. mai 2016 på Pop-senteret i Oslo Sak 1 ÅPNING Styreleder Knut Ro ønsket velkommen til Gramos 27. ordinære generalforsamling. Sak 2 KONSTITUERING a. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2005 den 16. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 28 sameiere, og 7 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00 Til Gramos medlemmer Gramos rettighetshaverorganisasjoner Statsautorisert revisor Lars Bakketun Kulturdepartementet (til orientering) DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

Utskrift av protokoll Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovnerskogen Borettslag

Utskrift av protokoll Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovnerskogen Borettslag Utskrift av protokoll Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovnerskogen orettslag Møtedato 17. april 2008 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Stovner Velhus Tilstede var 23 ndelseiere og 3 med fullmakt

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA. 19. mai 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA. 19. mai 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA 19. mai 2010 Den 19. mai 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger. Styrets

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

og )Thliki IVAA/ L'Ai ble

og )Thliki IVAA/ L'Ai ble PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL PRIVATE EQUITY II AS Org.nr. 991 517 049 Ordinær generalforsamling i Global Private Equity II AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 13:oo på Thon

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl. 1800. Møtested: Nabosenteret. Tilstede var 78 seksjonseiere og 33 fullmakter til sammen 111 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 Mandag 21.november 2016 Olympiatoppen, Sognsvann kl.19.00 1 Sak 1 Konstituering Styreleder Cato Zahl Pedersen ønsket alle velkommen til Generalforsamlingen

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS Org.nr. 996 323 013 Ordinær generalforsamling i Nordic Seconday AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Generalforsamlingsreferat 2006

Generalforsamlingsreferat 2006 Generalforsamlingsreferat 2006 i BRF INSEKTEN 27 mai 2006. Sted: Cafe Holmen 1 SAK nr.1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. Styreformann Per Andrèn ønsket velkommen. Holdt en kort velkomsttale på vegne av styret.

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 2. mai 2005 kl. 17.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 29 representanter med i

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2011, den 14. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den 31.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Tilstede var 29 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede.

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE I GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE I GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE I GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE Det ble avholdt ordinært sameiermøte i Godthaab Park Boligsameie 11. mars 2010 kl 18 00 i Haslum Menighetshus - storsalen, Gml. Ringeriksvei

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS PROTOKOLL Generalforsamling i Tafjord Kraft AS Dato: Sted: Arkivsak: 30.05.2017 kl. 9:30 Auditoriet i Holen 15/00072 1/17: Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere Generalforsamlingen

Detaljer

Fredag 23. mai 2014 kl ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal.

Fredag 23. mai 2014 kl ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Fredag 23. mai 2014 kl. 12.00 ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal.

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

PROTOKOLL. Som møteleder ble valgt: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Vedtak: Enstemmig godkjent

PROTOKOLL. Som møteleder ble valgt: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Vedtak: Enstemmig godkjent PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Elgtråkket Borettslag, avholdt onsdag 26. april 2017, kl 19.00 i Elgstua, Elgtråkket 5. Til stede fra styret: styreleder Jan F. Johansen, nestleder Inger M. Grindalen,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den 10.05.2010 kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2009, den 23. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM AS. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM AS. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS Den 8.6.2011 er det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS. Møtet ble avholdt i Victoria Hotell, Turngt. 3, 1606 Fredrikstad.

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer