Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret: Styreleder: Styremedlemmer: Tilstede fra kontrollkomiteen: Tilstede fra valgkomiteen: Bård Jørgen Iversen Askil Holm (nestleder) Arne Hurlen Elisabeth Andreassen Harald Sommerstad (vara) Bjørn Gunnar Sando (vara) Per Olav Hoff Mydske (vara) Simone Larsen (vara) Gudny Aspaas (leder) Frank Aleksandersen Rune Jørgensen Hans Olav Trøen Tilstede fra administrasjonen: Elin Aamodt (daglig leder), Tore Østby, Svein Gunnar Nilsen, Hilde Wahl, Line Endresen og Christian Wadahl Uhlen. I tillegg møtte regnskapsfører Karin Mortensen (Kvestor Bærum) SAKER 1. Åpning ved styreleder Bård Jørgen Iversen Styreleder Bård Jørgen Iversen åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden. 2.2 Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

2 28 stemmeberettigede medlemmer møtte. I tillegg ble det registrert og godkjent 99 fullmakter fordelt blant de 28 fremmøtte. Ytterligere 14 fullmakter ble underkjent grunnet at fullmektig ikke kunne fremlegge godkjent dokumentasjon på opptjent vederlag fra annen organisasjon enn Gramo. Ytterligere 9 fullmakter ble underkjent grunnet at fullmaktsgiver ikke hadde stemmerett i GramArt, fordi fullmaktsgiver manglet dokumentasjon for opptjent vederlag fra annen organisasjon enn Gramo. Ytterligere 2 fullmakter ble underkjent grunnet manglende påføring av fullmektig. Ytterligere 1 fullmakt ble underkjent grunnet at fullmektig allerede bar 5 fullmakter. Styreleder foreslo at siden kravet til å fremlegge dokumentasjon fra stemmerett på bakgrunn av opptjent vederlag fra annen organisasjon enn Gramo ikke har vært praktisert strengt på tidligere generalforsamlinger, kunne Generalforsamlingen velge å godkjenne de 14 fullmaktene som var avgitt til fullmaktsbærere som manglet dokumentasjon og godkjenne de 9 fullmaktene hvor tilsvarende var tilfellet for fullmaktsgiver. Prosessuelt vedtak: Generalforsamlingen valgte med 120 stemmer for å godkjenne stemmerett og fullmaktsrett for fullmaktsbærere som hevdet å være stemmeberettiget men som manglet dokumentasjon. Vedtaket innebar at Generalforsamlingen ble representert ved ytterligere 21 stemmer, hvorav 9 ytterligere stemmeberettigede og fullmaktsbærer ble godkjent, og 12 av de 14 omtvistede fullmaktene ble godkjent. 2 av de 14 fullmaktene ble forkastet grunnet at fullmektig allerede bar 5 fullmakter. Samlet utgjorde Generalforsamlingen 37 fremmøtte stemmeberettigede og 111 godkjente fullmakter, tilsammen 148 stemmer. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente 111 skriftlige fullmakter og fastla antall stemmeberettigede medlemmer til 37. Generalforsamlingen fastla antall samlede stemmer til 148. Vedtaket var enstemmig. 2.3 Godkjenning av forretningsorden Det var ingen innsigelser mot forretningsorden. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forretningsorden. 3. Valg av ordstyrer, referent, 2 til å undertegne protokollen og tellekorps 3.1 Valg av ordstyrer Styret foreslo Nils Petter Hansson som ordstyrer. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Nils Petter Hansson til ordstyrer. 3.2 Valg av referent Ordstyrer foreslo Christian Wadahl Uhlen som referent. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Christian Wadahl Uhlen til referent. 3.3 Valg av to personer til å undertegne protokollen Ordstyrer foreslo Tore Østby og Tove Bøygard til å undertegne protokollen. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Tore Østby og Tove Bøygard til å undertegne protokollen. 3.4 Valg av tellekorps Ordstyrer foreslo Hilde Wahl, Svein Gunnar Nilsen og Line Endresen til tellekorpset. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Hilde Wahl, Svein Gunnar Nilsen og Line Endresen til tellekorpset.

3 4. Styrets årsberetning 2007 Styreleder kommenterte hovedpunktene i styrets årsberetning for Styreleder viste til stor aktivitet i året som har gått. Styreleder opplyste om at GramArt er i god dialog med Norsk Artistforbund om en fusjon. Styreleder trakk frem at GramArt har fått gjennomslag for vederlagshensynet i Fond for lyd og bilde, og at våre synspunkter i stor grad er referert i St.meld. om rytmisk musikk. Styreleder opplyste at GramArts medlemsmasse har økt det siste året, og er nå oppe i ca medlemmer. GramArt har avholdt kursturneer landet rundt og fått GramArt mer synlige, både for medlemmer, for bransjen, for presse og for politikere. Styreleder opplyste om at grunnet Tomas Siqvelands sykefravær i styreperioden har Askil Holm blitt konstituert som nestleder og Harald Sommerstad har fungert fast i GramArts styre og i Gramo. Medlem Claudia Scott etterlyste mer satsing fra GramArt på saker for de etablerte medlemmene, blant annet synkende antall spillesteder og problemer knyttet til digitale rettigheter. Medlem Reidar Brendeland ønsket mer satsing mot kulturmoms-forslaget. Harald Sommerstad viste til at GramArt har hatt omfattende innspill i forbindelse med både St.meld. om rytmisk musikk, kulturmomsutvalget og arbeidet med sosiale rettigheter for artister. Medlem Henning Kvitnes påpekte underprisingen av norsk musikk ved at artister i dag får betalt det samme som i Ordstyrer anmodet om at medlemsinnspill om hva GramArt bør arbeide med fremover ikke naturlig hører inn under Generalforsamlingen, men at det kan avholdes medlemsmøte i etterkant av Generalforsamlingen. Rune Jørgensen anmodet likevel om at det ble protokollført at GramArts medlemmer er mot kulturmoms. Daglig leder presiserte at GramArt har hatt flere presseoppslag om kulturmoms og det jobbes mye for å hindre at dette forslaget blir vedtatt. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning. 5. Årsregnskap Årsregnskap for 2007 Regnskapsfører Karin Mortensen gjennomgikk årsregnskap Mortensen presiserte at hun er tilknyttet Kvestor Bærum som er et selvstendig regnskapsbyrå som fører regnskap på oppdrag fra GramArt. Mortensen viste til at det i 2007 har blitt innført gode rutiner på føringen av prosjektmidler. Mortensen trakk frem at administrasjon, organisasjon og pengebruk i GramArt er fornuftig og edruelig, og at regnskapsåret 2007 viser et overskudd på kr Daglig leder redegjorde på forespørsel nærmere for note 8 om bruk av prosjektmidler. Flere medlemmer, herunder Claudia Scott og Arne Bendiksen påpekte at store deler av prosjektmidlene brukes på by:larm og Spellemann, men at for artistene som befinner seg mellom disse to ytterlighetene er det færre tiltak. Medlemmene Tore Hansen og Øystein Rudjord mente tilstedeværelse på Spellemann og særlig by:larm også har en egenverdi for GramArt i form av posisjonering. Styreleder satte stor pris på innspill fra medlemmene om hvordan prosjektmidlene bør brukes. Medlem Henning Kvitnes oppfordret GramArts medlemmer til å ta ansvar og melde inn saker til GramArts administrasjon og styre for å få sin stemme hørt. Daglig leder opplyste videre om at Styret har besluttet å legge Musikkguiden på is for 2009 og at styret er i dialog om salg av Musikkguiden. Det var ingen kommentarer til balansen i årsregnskapet. Under redegjørelsen for egenkapitalen i årsregnskapet presiserte Mortensen at en egenkapital på nærmere kr ,- er en sterk egenkapital for en forening som GramArt. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskap for Revisjonsberetning fra revisor Erik Limi Det var ingen kommentarer til revisjonsberetningen. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisjonsberetningen. 5.3 Kontrollkomiteens rapport

4 Ordstyrer åpnet for spørsmål til kontrollkomiteens rapport. Medlem Henning Kvitnes etterlyste styrets oppfølging av rapportens punkter 3 (om strategidokument) og 4 (om GramArts etiske regler). Vedrørende rapportens punkt 3 orienterte Styreleder om at GramArts etiske regler har vært vanskelige å forstå og har fremstått som advokatoriske. Daglig leder viste til at alle regler og rutiner, herunder etiske regler har vært gjennomgått i styreperioden. Under arbeidet med de etiske reglene mottok imidlertid ikke styre eller administrasjon noen innspill til forbedringer fra kontrollkomiteen som de etterspurte, og arbeidet har ligget på is inntil innspill foreligger. Styret vil likevel i styreperioden 08/09 gjennomgå de etiske regler med henblikk på forenkling. Vedrørende rapportens punkt 4 presiserte styreleder at det er iverksatt et arbeid i GramArts styre og administrasjon med å utarbeide et strategidokument. Dokumentet er ikke ferdigstilt men styreleder informerte om at deler av strategien er vedtatt, noen delmål og visjon, hvor GramArts (foreløpige vedtatte) visjonen er at GramArt skal være best for Norges artister. GramArt skal ha målsetning om å være for alle artister, for en profesjonalisering av musikkbransjen og for å skape samarbeid i bransjen. Gudny Aspaas mente at GramArts etiske regler og GramArts strategi kan sammenføyes. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag 6.1 Forslag til vedtektsendringer fra medlem Arne Bendiksen vedlegg 1 Medlem Arne Bendiksen valgte å trekke sitt forslag til vedtektsendringer. Bendiksens hovedmotivasjon for endringsforslaget var å sikre gode demokratiske prosesser i GramArt, særlig i forbindelse med GramArts generalforsamlinger. Bendiksen hadde etter fremsettingen av forslaget fått inntrykk at GramArts styres forslag til vedtektsendringer i tilstrekkelig grad ville ivareta de samme hensyn, og at nødvendigheten av endringsforslaget dermed falt bort. Vedtak: Medlem Arne Bendiksen valgte å trekke sitt forslag. 6.2 Forslag til vedtektsendringer fra GramArts styre vedlegg 2 Styreleder redegjorde for styrets forslag til endringer i henhold til vedlegg 2. Flere medlemmer, blant dem Stein Groven, Ole Sørlie, Arne Bendiksen, Rune Jørgensen, Reidar Brendeland og Claudia Scott mente forslaget til endring i 1.2 og 2.1 ville kunne innebære en fare for at GramArt blir en organisasjon for andre enn royaltyartistene/solistene. De viste til at GramArt ble etablert som en organisasjon for featured artists og at backingmusikere hører mer naturlig hjemme i Mfo. Bendiksen mente også at endringen kunne ekskludere de solister som ikke drev med musikk, men med eventyr, revy etc. Medlem Øyvind Myrvold mente det var viktig at endringen lot uetablerte artister å kunne bli GramArt-medlemmer, slik at også de kan få hjelp i forbindelse med sine første kontrakter. Medlem Tore Hansen mente at norsk musikkbransje i dag var preget av et annet bilde enn for ti år siden, og at GramArt i større grad er en populærmusikkorganisasjon enn en solistorganisasjon. Hansen mente at GramArt skiller seg fra Mfo ved å tale populærmusikkens sak, mens Mfo må ivareta kantorer, musikkpedagoger og kirkeorganister, og at GramArt bør være forsiktig med å skape unaturlige skillelinjer blant populærmusikere som én dag er solister og en annen dag produserer eller akkompagnerer en kollegas innspilling. Medlem Knut Aafløy mente at styrets forslag til endringen ikke ville medføre noen endringer i medlemsmassen, men heller gjenspeile dagens realitet. Styreleder orienterte om at dagens etableringsmedlemskap har vært vanskelig å håndtere for administrasjonen. Daglig leder presiserte at gjeldende vedtekter innbærer at enhver i dag faktisk kan bli etableringsmedlem i GramArt, men at de med etableringsmedlemskap føler seg som annenrangs medlemmer. Harald Sommerstad viste til at styrets forslag opprettholder kravet om

5 Gramoinntjening for å stemme på Generalforsamlingen, og at endringen i 1.2 og 2.1 er en kodifisering av gjeldende praksis. Simone Larsen mente at akkompagnatører bør inkluderes i GramArt, slik at GramArt kan favne om hele det profesjonelle musikk-norge, og at dette vil styrke og mobilisere GramArt og norske artister. Larsen mente at populærmusikkartister og akkompagnatører kun vil vinne på å stå sammen. Til styrets forslag til endring av 6.1 mente Rune Jørgensen at tre medlemmer i kontrollkomiteen er et minimum, og at det ikke forelå noen reell grunn for å redusere dette antallet. Medlem Henning Kvitnes mente GramArt burde unngå profesjonalisering av tillitsverv. Harald Sommerstad innvendte at kontrollkomiteens arbeid er av ren prosessuell art, og at to personer bør være tilstrekkelig til å uføre en slik ren kontrollfunksjon. Han viste til at også Gramo nøyer seg med to medlemmer. Ordstyrer foreslo at det i første omgang ble stemt over vedtektsendringene i sin helhet. Etter votering fikk styrets forslag 135 stemmer av 144 tilstedeværende stemmer. Ordstyrer la frem forslag fra styret til en presisering av 6.5 om at ett av kontrollkomitémedlemmene er på valg hvert år. Det var ingen innvendinger til denne presiseringen. Vedtak: Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringer som foreslått av styret i henhold til vedlegg 2, med følgende endring i 6.5: Funksjonstiden for medlemmene i Kontrollkomiteen er 2 år, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Vedtaket ble truffet med 2/3 flertall, 135 av 144 stemmer for. (Tidligere vedtekter, vedtektsendringsforslaget og vedtektene slik de lyder etter vedtaket ligger som hhv. vedlegg 5, vedlegg 2 og vedlegg 6 til protokollen) (Pause) Etter pausen var det etter ny opptelling 142 stemmer tilstede ved Generalforsamlingen Fastsettelse av styrehonorar for perioden 08/09 vedlegg 3 Flere medlemmer, blant dem Rune Jørgensen, Henning Kvitnes, Claudia Scott og Øyvind Myrvold mente kontrollkomiteen burde honoreres med en fast sats på linje med styrets vararepresentanter. Jørgensen og medlem Tore Hansen mente også at det prinsipielt riktige måtte være at Generalforsamlingen, og ikke styret, fastsatte kontrollkomiteens honorar. Scott mente at en økning av honorarene til kontrollkomiteen kunne finansieres ved å la styrets honorar bli stående på nivå. Jørgensen etterlyste også klarere mandater for kontrollkomiteen fra Generalforsamlingen. Medlem Øystein Rudjord gjorde oppmerksom på at styrets vararepresentanter sitter med et eksternt juridisk ansvar som kontrollkomiteen ikke har, og at dette kan begrunne et høyere honorar til styrets vararepresentanter. Rudjord mente imidlertid at det viktigste var å gjøre utgiftspostene forutsigbare. Daglig leder presiserte at styret hadde forespurt kontrollkomiteen i løpet av styreperioden om komiteen ønsket fast sats eller timehonorar, og i mangel av svar fra komiteen falt styret ned på en timesats. Daglig leder la til at Gramos kontrollkomité til sammenligning får kr. 3000,- som fast honorar og ingen timehonorering. Harald Sommerstad orienterte om at timesatsen ble fastsatt ved å se hen til sammenlignbare organer. Daglig leder la til at timesatsen i fjor ble redusert fra 380,- til 250,- ettersom satsen også går til styremedlemmer som gjør arbeid utenfor styrearbeid. Styreleder mente Generalforsamlingens innspill hadde vist at det naturlige kunne være å honorere kontrollkomiteen med en fast sats. Etter konferering foreslo styret å trekke sitt forslag til fastsettelse av styrehonorar og å legge frem nytt forslag som lød: Fast honorar til styreleder: kr ,- Fast honorar til nestleder: kr ,-

6 Fast honorar til hver av styrets medlemmer: kr ,- Fast honorar til hvert av varamedlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av kontrollkomiteens medlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av valgkomiteens medlemmer: kr ,- Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte: kr ,- Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går utover det fast honorar er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd: kr. 250,- Generalforsamlingen satte stor pris på styrets forslag. Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende satser for perioden 08/09: Fast honorar til styreleder: kr ,- Fast honorar til nestleder: kr ,- Fast honorar til hver av styrets medlemmer: kr ,- Fast honorar til hvert av varamedlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av kontrollkomiteens medlemmer: kr ,- Fast honorar til hver av valgkomiteens medlemmer: kr ,- Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte: kr ,- Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går utover det fast honorar er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd: kr. 250,- 8. Ansvarsfrihet for styret Styreleder foreslo at Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskap. Medlem Øyvind Myrvold stilte spørsmål ved hva slik ansvarsfrihet innebar. Ordstyrer presiserte at vedtak om ansvarsfrihet innebærer at Generalforsamlingen godkjenner og aksepterer de disposisjoner som styret har fremlagt og redegjort for Generalforsamlingen. Vedtak: Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskap. 9. Valg vedlegg Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Valg av styremedlemmer Valgkomiteen ved Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i henhold til vedlegg 4 alternativ II. Det var ingen innvendinger mot de foreslåtte styremedlemmer. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer: 1. (Bård Jørgen Iversen, styreleder) Ikke på valg 2. (Askil Holm, nestleder) Ikke på valg 3. (Elisabeth Andreassen) Ikke på valg 4. (Arne Hurlén) Ikke på valg 5. Simone Larsen Ny 6. Harald Sommerstad Ny Valg av varamedlemmer.

7 Valgkomiteen ved Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i henhold til vedlegg 4 alternativ II. Det var ingen innvendinger mot de foreslåtte varamedlemmer. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer: 1. Per Olav Mydske Gjenvalg 2. (Bjørn Gunnar Sando) Ikke på valg 3. Amund Maarud Ny 4. Maria Haukaas Storeng Ny 9.2 Valg til GramArts kontrollkomité Valgkomiteen ved Hans Olav Trøen redegjorde for valgkomiteens innstilling i henhold til vedlegg 4 alternativ II. På forespørsel opplyste Trøen at innstilt medlem, advokat Kåre Bjørlo, ikke hadde vært involvert i saker med klienter som naturlig er å betrakte som GramArtmedlemmers motparter. Bjørlo er heller ikke medlem av GramArt. Generalforsamlingen tolket GramArts vedtekter 6.1 jf. 4.2 etter endringer vedtatt på Generalforsamlingen slik at de åpnet for velge andre enn GramArt-medlemmer til GramArts kontrollkomité. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomitémedlemmer: 1. (Rune Jørgensen) Ikke på valg 2. Advokat Kåre Bjørlo Ny 9.3 Valg til GramArts valgkomité Styret foreslo gjenvalg av Hans Olav Trøen og Thomas Brandi. Medlem Øyvind Myrvold foreslo å erstatte Thomas Brandi med Gudny Aspaas eller Claudia Scott. Medlem Gudny Aspaas beklaget at det ikke var kvinnelige medlemmer innstilt til valgkomiteen. Ved votering stemte 116 av 144 stemmer for styrets innstilling. Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer: 1. Hans Olav Trøen Gjenvalg 2. Thomas Steen Brandi Gjenvalg 9.4 Valg av statsautorisert revisor Styret foreslo gjenvalg av Erik Limi som statsautorisert revisor. Det var ingen motkandidater. Vedtak: Generalforsamlingen valgte Erik Limi som statsautorisert revisor. Ordstyrer hevet den formelle delen av generalforsamlingen. -o0o- Det nye styret ved styreleder Bård Jørgen Iversen takket for Generalforsamlingens tillit. Han noterte seg Generalforsamlingens behov for hyppigere medlemsmøter. Medlem Reidar Brendeland etterlyste at Gramart holder åpent i juli, en hektisk måned for alle artister. Styreleder takket Maj Britt Andersen for sin innsats i styret de siste år. Simone Larsen takket GramArts administrasjon for god innsats. Tore Østby Tove Bøygard Christian Wadahl Uhlen referent

8

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Norsk Artistforbund Tirsdag 17. juni kl 18 i Frigghuset, Gydasvei 14. Kjære medlem!

Innkalling til generalforsamling i Norsk Artistforbund Tirsdag 17. juni kl 18 i Frigghuset, Gydasvei 14. Kjære medlem! Innkalling til generalforsamling i Tirsdag 17. juni kl 18 i Frigghuset, Gydasvei 14 Kjære medlem! Vi takker dere alle for året som har gått. Også dette året som nå ligger bak oss har vært spennende og

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Sak 03/06 Høring Nye vedtekter for Ája samisk senter Vedtak: Styret i Gáivuona NSR (GNSR) har i løpet av 2005 gitt flere skriftlige innspill til

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer