Utvikling av felles spørreskjema og datainnsamlingsmetodikk for måling av brukernes tilfredshet i Helse Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av felles spørreskjema og datainnsamlingsmetodikk for måling av brukernes tilfredshet i Helse Vest"

Transkript

1 Utvikling av felles spørreskjema og datainnsamlingsmetodikk for måling av brukernes tilfredshet i Helse Vest Rapport fra prosjektgruppen September 2009

2 SAMMENDRAG OG ANBEFALTE TILTAK INNLEDNING MANDAT PROSJEKTORGANISASJON BEGREPET PASIENTTILFREDSHET STATUS I REGIONEN 6 HELSE STAVANGER: 6 HELSE BERGEN: 7 HELSE FONNA: 7 HELSE FØRDE: 7 DE PRIVATE IDEELLE: GRUPPENS ARBEID OG ANBEFALINGER: SPØRRESKJEMA DATAINNSAMLING IMPLEMENTERING BRUK AV RESULTATENE VALG AV IKT WEB BASERT VERKTØY FOR BRUKERUNDERSØKELSER I HV LITTERATUR 14 VEDLEGG 1 SPØRRESKJEMA 16 SKJEMA: AVHENGIGHETSBEHANDLING, POLIKLINIKK SKJEMA SOMATISK AVDELING, VOKSNE, POLIKLINIKK/ DAGAVDELING SKJEMA: REHABILITERING, POLIKLINIKK SKJEMA: SOMATISK AVDELING, VOKSNE, DØGNOPPHOLD SKJEMA: PSYKISK HELSEVERN, VOKSEN, POLIKLINIKK SKJEMA: AVHENGIGHETSBEHANDLING, DØGNOPPHOLD SKJEMA: PSYKISK HELSEVERN, VOKSNE, DØGNOPPHOLD SKJEMA: PSYKISK HELSEVERN, BARN, POLIKLINIKK SKJEMA: SOMATISK AVDELING, BARN, DØGN 2

3 Sammendrag og anbefalte tiltak I regi av fagdirektørene i Helse Vest er det i samarbeid med brukere og Kunnskapssenteret utviklet et sett med validerte kjernespørsmål for måling av brukernes tilfredshet. Skjemaet inneholder 10 generiske spørsmål og 1-3 tilleggsspørsmål for de ulike pasientgruppene. Dette anbefales implementert i hele regionen, både blant helseforetakene og de private ideelle som arbeider på oppdrag fra Helse Vest. Skjemaet (vedlegg 1) med tilleggspørsmål anbefales implementert på tvers av regionens pasientgrupper innen somatikk, rus og psykiatri samt for omsorgsnivåene døgn, dag og poliklinikk. Viktige forutsetninger for arbeidet har vært at spørsmålene skulle valideres og at sammensetning av spørsmål skulle baseres på hva brukerne opplevde som viktigst i forhold til deres møte med Helse Vest. Gruppen anbefaler at datainnsamling ved bruk av det utviklede spørreskjema skal være hovedregelen for innsamling av data. Intervju kan benyttes der hvor innhenting av data ikke er mulig ved bruk av spørreskjema. Data relatert til pasientenes tilfredshet anbefales målt periodisk over en periode på ca 2 mnd i året. Lengden avhenger av volum og pasienttilgang. Det anbefales at det hentes inn svar fra minimum 50 pasienter ved hver kartlegging. Avdelinger med stor gjennomstrømning bør tilstrebe å inkludere svar fra 150 pasienter ved hver kartlegging. For å oppnå best mulig svarprosent og redusere organisering knyttet til gjennomføring, anbefales det at pasientene fyller ut skjema ved/før utreise. Det bør utnevnes kontaktpersoner i alle foretak som har et overordnet fag og koordinatoransvar for arbeidet med tilfredshetsundersøkelser. Disse bør inngå i et regionalt nettverk som sikrer en regional harmonisering og bidrar til felles utvikling av undersøkelsene. I dette nettverket bør også brukernes representanter bidra. Det bør årlig velges ut noen fagområder som skal måles i regionen. Dette bør inngå i foretakenes bestillerdokument. Resultat fra undersøkelsen må integreres i regionens etablerte styringsdata for å tilrettelegge for læring på tvers men ikke minst måling av en enhets resultater over tid. Det bør etableres et felles IKTsystem til måling av brukernes tilfredshet. 3

4 1.0 Innledning Det er klare føringer for at helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. De regionale helseforetakene skal også sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer [1]. Bruk av tilfredshetsundersøkelser kan være et av flere virkemidler for å oppnå brukermedvirkning og bedre kvalitet på tjenestene. På bakgrunn av dette har Helse Vest som en del av sin kvalitetssatsing etablert dette prosjekt som skal utvikle felles kjernespørsmål og datainnsamlingsmetodikk som skal inngå i et regionalt webbasert verktøy 1 for gjennomføring av lokale pasienterfaringsundersøkelser. Innen helsevesenet legges det i stadig større vekt på kvalitetsutvikling av tjenestene. Dette uttrykkes både i lover slik som lov om pasientrettigheter og i Helsedepartementets styringsdokumenter til regionale helseforetak. Brukernes reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp i helseforetaksloven. Brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av helsetjenestetilbudene på alle nivå. En regelmessig tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tjenestene er derfor helt nødvendig. 1.1 Mandat Prosjektets hovedmål er å etablere felles kjernespørsmål og datainnsamlingsmetodikk som skal inngå i felles web-basert verktøy for gjennomføring av lokale pasienterfaringsundersøkelser. Oppgåver Utvikle et felles opplegg for lokale pasienterfaringsundersøkelser i regionen, med fokus på: spørreskjema o etablere en felles kjerne av faste spørsmål (ca 8-10 spørsmål) o vurdere om det er behov for spesifikke spørsmål for ulike fagområde (somatikk, psykisk helsevern, rus, rehabilitering) og ulike omsorgsnivå (døgn, dag, poliklinikk) o sørge for at spørsmåla er validerte datainnsamling o etablere felles metodikk o foreslå praktiske løsninger implementering o skissere framgangsmåte for innføring av felles verktøy for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest 1 Utvikling av et felles web basert verktøy er et separat prosjekt. 4

5 Gruppa vil også fungere som referansegruppe for prosjektet som skal utvikle IKT- løsning for felles web- basert verktøy for pasienterfaringsundersøkelser (sjå vedlegg 1 for utkast til mandat for IKTprosjektet). Arbeidet må bygge på erfaringer frå eksisterende utviklingsarbeid i de ulike helseforetakene, og på tilgjenglig kunnskap på feltet. Det skal ikke gjennomføres et nyutviklingsarbeid i dette prosjektet. Innhenting av bistand frå Kunnskapssenteret må vurderes. 1.2 Prosjektorganisasjon Prosjektforankring Prosjekteier Helse Vest RHF. Prosjektet er foranket i styringsdokumentet for 2009 til helseforetakene og i Helse Styringsgruppe for prosjektet er styringsgruppen for den regionale kvalitetssatsingen. Prosjektgruppe Leder: Anita Lyssand, seksjonsjef Helse Bergen HF. Jan Olav Johannessen, sjefslege Helse Stavanger Liss Søreide, spesialkonsulent Helse Stavanger Arvid Skutle, forskningssjef Bergensklinikkene Margrete Tytlandsvik, undervisningsleder Jæren DPS Torodd Ulvestad Bruland, enhetsleder Haraldsplass Diakonale Sykehus Gerd Bjørkedal, repr. Mental Helse Regionalt brukerutvalg Drude Berentsen, repr. Foreningen for Muskelsyke Regionalt brukerutvalg Sigrun Solberg, avd.overlege/konserntillitsvalg Konserntillitsvalgt, Akademikerne Odd Rune Hegrenes, spesialkonsulent Helse Bergen HF Berit Rokne, professor Helse Bergen HF 5

6 1.3 Begrepet pasienttilfredshet Begrepet pasienttilfredshet er et subjektivt begrep; hvor forholdet mellom forventninger og det en pasient faktisk får eller erfarer, gir av tilfredshet. Det kan anses som et uttrykk for i hvilken helsetjenesten dekker behov og forventninger ut fra den standard som pasienter og pårørende har [2]. Tilfredshet er brukerens subjektive vurdering av en opplevelse. Opplevelsen blir ofte forankret i et referansepunkt, for eksempel normer eller forventninger[3]. Ved denne forståelsen av tilfredshet må vi være oppmerksom på at det som gjør en person svært tilfreds, kan gjøre andre svært utilfreds. Tilfredshet er et viktig parameter for helsevesenet. Flere undersøkelser viser at fornøyde pasienter har større evne til å samarbeide og delta aktivt i egen behandling [4]. Dette kan bety at ved økt pasienttilfredshet vil den enkelte pasient få hurtigere bedring og bedre helse. På systemnivå kan dette bidra til bedre utnyttelse av ressursene. Vi skal også være oppmerksomme på at det ikke er noen entydig sammenheng mellom kvaliteten på offentlig virksomhet og brukernes tilfredshet [5, 6]. Dette først og fremst på grunn av den enkeltes forståelse av tilfredshet og de økte forventningene som finnes til tjenestetilbudet i det offentlige [7]. En gjennomgående trend ved brukerundersøkelser er at pasientene gjennomgående gir positive tilbakemeldinger og flere tilfredshetsstudier viser manglende evne til å fange opp misfornøydhet [9-13]. På tross av at tendensen til positive tilbakemeldinger, vil det være mulig å fange opp forskjeller mellom ulike pasientgrupper som også kan gi retning for kvalitetsforbedrende tiltak. 2.0 Status i regionen Det er utstrakt bruk av pasienttilfredshetsmålinger i regionen. Vi ser imidlertid en stor variasjon i hvorvidt det brukes validerte spørsmål. Det er liten av standardisering og erfaringsutveksling på tvers av foretakene relatert til utvikling og bruk av data fra undersøkelsene. Det har ikke vært tilrettelagt for vurdering av resultatene på tvers av avdelinger og foretak: Helse Stavanger: Psykiatriske avdelinger: Kontinuerlig elektronisk innhenting av brukererfaringer gjennom standardiserte skjema som sendes til pasientene etter utskrivning eller leveres i sykehuset. Svarskjema skannes inn og resultatene framkommer fortløpende på internett: DPS - hittil i år 2009 [14, 15]. 6

7 Somatiske avdelinger: Ingen overordnet systematisk innsamling av brukererfaringer. Mange avdelinger/ poster gjennomfører undersøkelser ved hjelp av spørreskjema. Skjemaene er utarbeidet ved egen hjelp og varierer både i omfang og kvalitet. Helse Bergen: HB har siden 2005/2006 gjennomført lokale brukerundersøkelser. Det er utviklet et standardisert spørreskjema for inneliggende somatiske pasienter som i ettertid har blitt supplert med spørreskjema for somatikk poliklinikk og psykiatriske pasienter. Spørreskjemaene bygger i all hovedsak på PasOpp-skjema utviklet i regi av Kunnskapssenteret. Enhetene har i forbindelse med gjennomføring undersøkelsene blitt fulgt opp sentralt ved hjelp av FoU-avd. gjennom Fagnettverk for brukerundersøkelser. I 2008 ble det gjennomført brukerundersøkelser ved 46 enheter og i 2009 er det planlagt å gjennomføre et tilsvarende antall undersøkelser. Ved enkelte enheter er det oppnådd svarprosent på over 90 %. Helse Fonna: Tilfredshetsundersøkelser gjennomføres ikke systematisk utover de nasjonale PasOpp undersøkelsene. Helse Førde: Har deltatt i de regionale og de nasjonale PasOpp- undersøkelser i flere år. Det arbeides også med et forbedringsprosjekt innen dagkirurgi der pasientenes tilfredshet inngår som et av måleparameterne ved forbedring av pasientforløpet. Det er også ønske om å arbeide videre med andre lokale undersøkelser. De private ideelle: Rusomsorgen: Her ser vi en varierende praksis, noen bruker tilfredshetsmålinger, andre ikke. Instrumentene og spørsmålene varierer en del, som også har vært tilfelle ved Stiftelsen Bergensklinikkene, som kanskje har hatt lengst tradisjon for å gjøre slike målinger. Her har instrumentene variert ved de ulike kliniske enhetene (dag/døgn). Nå brukes et kort, validert og mye internasjonalt brukt instrument kalt The Client Satisfaction Questionnaire [16]. Bergensklinikkene har gode erfaringer med dette instrumentet fordi det er kort og mulig å gjennomføre i en travel hverdag, validert, og brukt av andre store europeiske institusjoner i rusfeltet, som gjør sammenligninger mulig. Rogaland A senter har også over en lengre periode prøvd ut en brukerundersøkelse for døgnpasienter og har blant annet etablert et samarbeid med Rusmiddeletaten i Oslo vedrørende dette. Somatikk: Utover PasOpp undersøkelsene har en del avdelinger og poster laget egne skjema. Eksempler på dette er Betanien som har utviklet skjema for spesialistpoliklinikken og røntgensenteret. Ved Haraldsplass Diakonale sykehus har det ved Dagkirurgisk senter, i samarbeid 7

8 med Kunnskapssenteret, vært gjennomført en brukerundersøkelse høsten Utover dette har det ikke vært noe systematiske tilfredshetsundersøkelser. 3.0 Gruppens arbeid og anbefalinger: Prosjektgruppen har hatt tre møter i tilegg til telefonmøter og særmøter med Kunnskapssenteret. Kunnskapssenteret har deltatt på to av gruppens møter. Gruppens mandat var å utarbeide et sett med felles validerte spørsmål for måling av brukernes tilfredshet i regionen samt foreslå modell for datainnsamling og implementering. Vi vil her behandle disse tre områdene: 3.1 Spørreskjema Prosjektgruppen etablerte tidlig et samarbeid med Kunnskapssenteret v/ingeborg Strømseng Sjetne for utvikling av spørreskjema. Viktige forutsetninger for arbeidet var at sammensetning av validerte spørsmål skulle baseres på hva brukerne opplevde som viktigst i forhold til deres opplevelse av tilfredshet i møte med Helse Vest sine ulike institusjoner. For å tilrettelegge for måling av tilfredshet på tvers av ulike pasientgrupper som somatikk, psykisk helsevern, rus, rehabilitering og omsorgsnivåene døgn, dag og poliklinikk, ønsket prosjektgruppen også en vurdering av om det var mulig med en felles kjerne av spørsmål på tvers av disse områdene. For å kunne besvare problemstillingene gjennomførte Kunnskapssenteret i samarbeid med prosjektgruppen en pilotundersøkelse ved Helse Bergen HF og Bergensklinikkene med hovedfokus på pasientenes vurdering av viktigheten av en rekke pasienterfaringsområder. Undersøkelsen omfattet svarergrupper med erfaring fra ni ulike fagområder og omsorgsnivå: Rehabilitering, poliklinikk Somatisk avdeling, voksne, døgnopphold Somatisk avdeling, voksne, poliklinikk/dagavdeling Psykisk helsevern, voksne, døgnopphold Psykisk helsevern, voksne, poliklinikk Somatisk avdeling, barn, døgnopphold Psykisk helsevern, barn, poliklinikk Avhengighetsbehandling, døgnopphold Avhengighetsbehandling, poliklinikk Basert på den gjennomførte undersøkelsen [17] (se hele rapporten vedlagt) foreslår Kunnskapssenteret et felles skjema basert på 10 generiske kjernespørsmål, og 1-3 tilleggsspørsmål for de enkelte gruppene. Denne anbefalingen går noe utover vår bestilling med tanke på antall spørsmål. Prosjektgruppen har vurdert anbefalingene og støtter disse. Prosjektgruppen er svært tilfreds med at studien viser at bruk av et generisk skjema på tvers av brukergrupper og omsorgsnivå er mulig å innføre. Dette vil kunne legge til rette for økt læring på tvers av fagmiljøene i Helse Vest 8

9 ved at ulike miljø kan vurdere egne resultat opp mot et regionalt gjennomsnitt og mot fagmiljø ved andre foretak. Prosjektgruppen er også tilfreds med at det foreliggende skjema nå er basert på hva brukerne anser som viktigst relatert til måling av deres tilfredshet. Kunnskapssenteret trekker imidlertid fram at en slik kortversjon fra et psykometrisk synspunkt ikke vil ha den samme validiteten og reliabiliteten som et mer omfattende skjema med tilpasning til spesifikke svarergrupper. Det foreliggende forslaget til kjernespørsmål hviler i stor på Kunnskapssenterets materialer fra tidligere nasjonale undersøkelser blant svarergruppene (Rehabilitering unntatt). Gitt rammene i prosjektet, anser imidlertid både Kunnskapsenteret og prosjektgruppen forslaget som godt underbygget. Kunnskapssenterets studie har søkt å sikre sammenliknbarhet mellom svarergruppene ved å bruke aktualitet og viktighet i alle gruppene som kriterier for valg av kjernespørsmål. De presiserer imidlertid at det ikke har vært innenfor prosjektets ramme å vurdere bruken av skjemasvarene som grunnlag for sammenlikning mellom ulike svarergrupper, institusjoner eller avdelinger. Dette bør Helse Vest vurdere å utrede videre når det er opparbeidet mer erfaring med bruk av dette skjema. Prosjektgruppen anbefaler at det utviklede skjema med kjernespørsmål tas i bruk i Helse Vest med bruk av tilleggspørsmål for de ulike målgruppene (vedlegg 1). Det anbefales at dette skjema med validerte spørsmål danner grunnlag for all måling av tilfredshet i Helse Vest og at eksisterende arbeid ved ulike enheter i regionen knyttet til tilfredshet harmoniseres med dette. Bruk av et felles regionalt skjema utelukker ikke lokale tilpasninger. Prosjektgruppen anbefaler at institusjoner og enheter som har behov for måling av særskilte områder gjennom mer detaljerte spørsmål kan gjøre dette ved å tilføye egne spørsmål til skjemaet men ikke ved å erstatte eksisterende spørsmål. 3.2 Datainnsamling Gruppen anbefaler at datainnsamling ved bruk av spørreskjema skal være hovedregelen for innsamling av data. Intervju kan benyttes der hvor innhenting av data ikke er mulig ved bruk av spørreskjema. Dette kan være tilfelle hos personer med ulik form for funksjonssvikt gjerne kombinert med høy alder. Det er to forhold som har vært viktig å vurdere ved valg av framgangsmåte. Det ene dreier seg om på hvilket nivå skjema skal administreres, skal forankringen være sentral eller lokal? Det andre dreier seg om tidspunkt for innhenting av data. Skal data innhentes før utreise eller etter at pasientene er kommet hjem? Gruppen har landet på at det bør være et lokalt ansvar å samle inn data. Dette for å få et eierforhold til selve prosessen som antas være av betydning både for svarprosent og for implementering av resultater fra undersøkelsen. Men samtidig må det være en sentral forankring for 9

10 brukerundersøkelser. Dette for å ivareta kvalitetssikring av prosessene inkludert skjema som blir benyttet. I tillegg vil en sentral funksjon være å analysere data på tvers av enheter. Vedrørende tidspunkt for innhenting av data anbefaler gruppen at dette gjennomføres før utreise. Erfaringer viser at utsendelse av skjema etter at pasientene er kommet hjem reduserer svarprosenten. Utsendelse etter hjemreise vil i tillegg kreve porto og betydelig administrasjon som medfører økte kostnader. Videre vil eventuell purring være arbeidskrevende. Utsendelse etter hjemkomst vil og kreve koordinering med dødsregisteret for å unngå å sende til pasienter som dør etter utskrivelse. Utlevering av skjema før utreise øker svarprosent og er mindre kostnadskrevende. Det som er krevende med denne tilnærmingen er prosedyrer for å levere ut og få tilbake utfylte skjema før pasienten forlater sykehuset. En slik tilnærming krever klar ansvarsfordeling, nøye planlegging og gode rutiner for utlevering og innhenting av skjema. Samtidig antas at en positiv effekt av denne tilnærmingen er et større eierforhold til undersøkelsen. Dette er helt avgjørende når resultatene skal følges opp i praksis. Gruppen drøftet tidspunkt for utfylling av skjema også i relasjon til hvilke synspunkt som innhentes. Innhenting av erfaringer før utreise vil være preget av at opplevelsene er nærmere i tid sammenlignet med innhenting av erfaringer etter at pasientene har vært hjemme noen uker. Begge tidspunkt kan ha fordeler. Men ut fra en totalvurdering samlet gruppen seg om innhenting før utreise. Det som da kartlegges er erfaringene slik de oppleves nært i tid og ikke hvordan erfaringene oppleves etter at det har gått en tid og hvor andre opplevelser kan bidra til å farge deres erfaringer fra innleggelse/møte ved sykehuset. Per i dag finnes ikke tilstrekkelig elektroniske dataverktøy som kan benyttes ved innsamling av data i Helse Vest. Et system der pasientene besvarer spørreskjema elektronisk på sykehuset bør prøves ut på utvalgte avdelinger (eks. barne og føde barsel avdelinger), dette vil lette dataregistreringen men vil på kort sikt ikke være et redskap som kan tas i bruk på alle pasientgrupper. Bruk av kontinuerlige tilfredshetsmålinger er krevende både organisatorisk mtp kontinuerlig oppfølging av resultat [18] og ressurskrevende mtp kontinuerlig innsamling av data. Vi anbefaler derfor ikke dette som felles tilnærming i regionen. Prosjektgruppen anbefaler at dataene relatert til pasientenes tilfredshet måles periodisk for eks 2 mnd i året. Hvor ofte avhenger av volum og pasienttilgang. Enheter med stor gjennomstrømning kan registrere hyppigere enn enheter med lav gjennomstrømning. Det anbefales om mulig å 10

11 innhente data fra minimum 50 pasienter ved hver kartlegging.. Dersom 100 pasienter har svart på skjema bør det vurderes om det er tilstrekkelig ut fra hva det kreves av arbeid og organisering for å hente inn data. Hvis pasienttilgangen er stor bør 150 pasienter inngå ved hver måling. Data bør ikke analyseres på enheter med mindre enn 50 svarere. Periodisk bruk av tilfredshetsmålinger vil forebygge tretthet mtp gjennomføring av slike undersøkelser både hos personale og ansatte. Helse Vest kan også oppnå en mer målrettet bruk av dataene da perioden mellom målingene kan brukes til målrettet bruk av resultatene og iverksetting og justering av tiltak som følge av disse. Effekt av dette kan så måles ved neste undersøkelse I den det er mulig å koordinere tidspunkt for datainnsamling ved flere enheter vil en kunne sammenligne på tvers av enheter innenfor samme tidsperiode. 3.3 Implementering Basert på de anbefalingene skissert over vil en vellykket implementering avhenge av at det bygges kompetanse relatert til gjennomføring og oppfølging av tilfredshetsundersøkelser. Det bør etableres et felles regionalt IKT verktøy som støtter opp under prosessen. Gruppen anbefaler at Helse Vest gjennom bestiller og oppdragsdokument legger klare føringer relatert til gjennomføring av årlige tilfredshetsundersøkelser samt bruk av dataene i det lokale kvalitetsarbeidet. Dette må videre knyttes til etablerte styringsdata og datavarehus. Det anbefales at det utnevnes kontaktpersoner i alle foretak som har et overordnet koordinatoransvar for arbeidet med tilfredshetsundersøkelser. Viktige oppgaver for kontaktpersonene vil være tilrettelegging av brukerundersøkelsene, herunder opplæring i fremgangsmåte, bistå ved registrering og tilgjengeliggjøring av resultater på nett. Disse bør inngå i et regionalt fagnettverk som sikrer en regional harmonisering og bidrar til felles utvikling av undersøkelsene. I dette nettverket bør også brukernes representanter bidra. Et slikt nettverk bør ha møter 2 4 ganger per år. Videre bør det enkelte foretak etablere lokale rutiner som legger til rette for størst mulig svarprosent og som ivaretar de beskrevne føringer for gjennomføring av brukerundersøkelsene. Det bør være opp til det enkelte foretak hvordan dette arbeidet organiseres. Dersom man velger å la pasientene besvare spørreskjema elektronisk på sykehuset, vil personellressursene for gjennomføringen være betydelig lavere og lokalt være forbeholdt å informere/ invitere pasientene til å delta i brukerundersøkelsene. 11

12 Hensikten som ligger til grunn for å innhente pasienterfaringer bør være styrende for implementeringsmåte. Dersom data skal brukes på institusjonsnivå vil det være av mindre betydning å trekke inn lokal deltakelse. Hvis det er ønskelig med lokale endringer (på avdeling/klinikk/ evt. postnivå) vil engasjement i hele prosessen kunne skape større interesse for å gjøre lokale endringer på bakgrunn av pasienterfaringene. De viktigste faktorene for vellykket implementering slik prosjektgruppen vurderer vil være: Overordnede kontaktpersoner/koordinatorer i alle foretak Etablere et felles regionalt IKT verktøy for registrering og formidling av resultater. o Det etableres rutiner og utstyr for skanning av skjema i alle foretak. De utviklede spørsmål tas i bruk uten mulighet for endringer men med mulighet for lokale tilpasninger ved bruk av kvalitetsikrede tilleggspørsmål. Integrasjon av resultater i regionens eksisterende styringsdata Føringer for bruk av tilfredshetsundersøkelser bør inngå i bestiller og oppdragsdokument. Egne websider der skjema, metodikk og resultater gjøres tilgjengelig Bruk av resultatene Vi vet at en lærende organisasjon er flink til å skaffe informasjon fra omgivelsene, og omgjøre dette til kunnskap slik at organisasjonen kan justere sin atferd og sine holdninger [19]. Brukernes tilbakemeldinger vedrørende deres tilfredshet med tjenestene gir ikke oss ikke automatisk et bedre kunnskapsgrunnlag med påfølgende brukerorientering av tjenestene [18]. Skal tilfredshetsundersøkelser være et redskap for læring, brukerorientering og kvalitetsforbedring i regionen må resultatene bearbeides og resultatene integreres i ledernes beslutningsgrunnlag. Forankring i organisasjonen, kobling mot etablerte styringsdata, føringer for oppfølging av resultater i bestillerdokumentet samt et nettverk og IKT system som tilrettelegger for læring på tvers vil være sentralt for å oppnå dette. 3.4 Valg av IKT web basert verktøy for brukerundersøkelser i HV Valg av IKT løsning er avhengig av hvilken måte man velger å benytte til administrering og distribusjon av brukerundersøkelsene. En endelig anbefaling av IKT verktøy må derfor gjøres etter at styringsgruppen har konkludert prosjektgruppens arbeid. Et IKT verktøy er Corporater surveyor som ble gjort tilgjengelig fra Helse Vest IKT juni 2007 for testing og er den del av site- lisens som Helse Vest har investert i gjennom prosjektet Heilskaplig styringsinformasjon. Programmet har blitt prøvd ut i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Bergen og har en anvendelighet som pr. i dag gjør det mulig å imøtekomme krav til fleksibilitet i forhold til registrering av besvarelser og presentasjon av resultater fra brukerundersøkelser. 12

13 Testingen av CS viser imidlertid at programmet har utfordringer i forhold til tilgangsstyring og resultatvisning. Disse utfordringene kan i følge Helse Vest IKT løses, men er igjen avhengig av hvilken løsning man velger for administrering og distribusjon av brukerundersøkelsene. En alternativ løsning for IKT verktøy er å utvikle egne dynamiske web-rapporter i ASP.NET eller tilsvarende programmer. Ved bruk av en slik løsning vil man kunne registrere resultater i forhåndsdefinerte rapportmaler og vise resultater direkte på nett. En slik løsning vil unngå problemene med tilgangsstyring som foreligger i CS, samt kunne forenkle brukergrensesnittet. En slik løsning gir imidlertid noe redusert fleksibilitet i forhold til bruk av tilleggspørsmål utover standardspørsmål og distribusjon av undersøkelser (e-post henvendelser). Estimert utviklingsperiode for sistnevnte løsning vil være 6 til 8 mnd. 13

14 5.0 Litteratur 1. Ot Prp nr 66, Om lov om helseforetak mm, in Det kongelige sosial og helsedepartementet : OSLO. 2. Botten, G., Kvalitet av helsetjenester, Kvalitetsforelesning for BA : Universitetet i Oslo. 3. Andreassen, T.W. and T.K. Lunde, Offentlige tjenester, prinsipper for økt brukerorientering., ed. Universitetsforlaget. 2001, Oslo,. 4. Stewart, M.A., Effective physican-patient communication and health outcomes:a review. Can Med Assoc Journal, : p Colbjørnsen, T., Modernisering og fornyelse i staten,- erfaringer, dilemmaer og utfordringer for toppledere, Moderniseringsdepartementet, Editor. 2004, Moderniseringsdepartementet: Bergen. 6. Storvik, A.E., Bruken av brukerundersøkelser. Søkelys på arbeidsmarkedet, (1): p Rose, L. and A. Skare, Lokalt folkestyre i klemme?: noen momenter vedrørende innbyggernes forhold i kommunen og kommunepolitikken. 1996, Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 22 s. 8. Næss, S. and J. Aars, Vil politikerne abdisere? Brukerundersøkelser som styringsimpulser. Tidskrift for velferdsforskning, (1): p Bjertnæs, Ø.A., et al., Nasjonale pasienterfaringsundersøkelser. Kartlegging av dagens situasjon og utviklingsmuligheter framover., in , Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Oslo. 10. Sitzia, J., How valid and reliable are patient satisfaction data? An analysis of 195 studies. Int J Qual Health Care, 1999(11): p Sitzia, J. and N. Wood, Patient satisfaction: A review of issues and conceps. Social Sci. Med., (12): p Marshall, M., et al., The Public Release of Performance Data. What Do We Expect to Gain? A Rewiew of the Evidence. JAMA, (14): p Lian, O., Forskningsmessige utfordringer i studier av pasienttilfredshet., in Helsetjenesteforskning. Perspektiver, metoder og muligheter. I: Foss C, Ellefsen B (red)., Universitetsforlaget, Editor Bjertnæs, Ø., A. Garratt, and J. Johannessen, Innsamlingsmåte og resultater i brukerundersøkelser i psykisk helsevern. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2006(11): p Garratt, A., et al., PasOpp en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevern Tidsskrift Norsk Lægeforening 2006(126): p De Wilde, E.F. and V.M. Hendriks, The Client Satisfaction Questionare: Psychometric Properties in a Dutch Addict Population. European Addiction Research, 2005(11): p

15 17. Sjetne, I.S., et al., Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema., N.k.f. helsetjenesten, Editor. 2009: Oslo. 18. Lyssand.Anita, Brukertilfredshetsundersøkelser, et redskap for læring og brukerorientering?, in Psyk. fakultet. 2007, UIB: Bergen. 19. Garvin, D.A., Building a learning organisation. Harvard Business Review, (julyaugust): p McGill, M.E. and J.W. Slocum Jr, Unlearning the Organization. Organizational Dynamics, (2). 21. Askim, J. Benchmarking in local government. Service delivery: Window-dressing or A potent driver for improvement? in 12. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap Tromsø. 15

16 Vedlegg 1 spørreskjema SKJEMA: Avhengighetsbehandling, poliklinikk [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på. [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig til pasienter ved vår poliklinikk. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 4 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 5 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 6 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 7 Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? 8 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 9 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 16

17 Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 10 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? noe Lite En del Stort Svært stort 11 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 17

18 Skjema somatisk avdeling, voksne, poliklinikk/ dagavdeling [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på. [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig til pasienter ved vår poliklinikk. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver, tester eller undersøkelser skulle foregå? 4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 8 Fikk du inntrykk av at institusjonens utstyr var i god stand? 9 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 10 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 11 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? 18

19 noe Lite En del Stort Svært stort 12 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 19

20 SKJEMA: Rehabilitering, poliklinikk [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til pasienter ved vår poliklinikk. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver, tester eller undersøkelser skulle foregå? 4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 8 Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? 9 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 10 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 11 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? 20

21 noe Lite En del Stort Svært stort 12 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 21

22 SKJEMA: Somatisk avdeling, voksne, døgnopphold [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til pasienter som innlegges hos oss. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: Med det øvrige personalet mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. På sengeposter pleiepersonalet eller miljøpersonalet. På poliklinikk/ dagavdeling de du hadde med å gjøre utenom behandleren. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Har du tillit til det øvrige personalets faglige dyktighet? 4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 8 Fikk du inntrykk av at institusjonens utstyr var i god stand? 9 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 10 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 11 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? 22

23 noe Lite En del Stort Svært stort 12 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 23

24 SKJEMA: Psykisk helsevern, voksen, poliklinikk [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til pasienter ved vår poliklinikk. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 4 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 5 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 6 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 7 Synes du institusjonen har samarbeidet godt med andre offentlige tjenester (for eksempel fastlege, NAV eller hjemmesykepleie)? 8 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 9 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 10 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? 24

25 noe Lite En del Stort Svært stort 11 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 25

26 SKJEMA: Avhengighetsbehandling, døgnopphold [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på. [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til pasienter som innlegges hos oss. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. Med det øvrige personalet mener vi: På sengeposter pleiepersonalet eller miljøpersonalet. På poliklinikk/ dagavdeling de du hadde med å gjøre utenom behandleren. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Snakket det øvrige personalet til deg slik at du forsto dem? 4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 8 Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? 9 Synes du institusjonen har samarbeidet godt med andre offentlige tjenester (for eksempel fastlege, NAV eller hjemmesykepleie)? 10 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 11 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 26

27 Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 12 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? noe Lite En del Stort Svært stort 13 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 27

28 SKJEMA: Psykisk helsevern, voksne, døgnopphold [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på. [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig til pasienter som innlegges hos oss. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. Med det øvrige personalet mener vi: På sengeposter pleiepersonalet eller miljøpersonalet. På poliklinikk/ dagavdeling de du hadde med å gjøre utenom behandleren. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Opplevde du at det øvrige personalet hadde omsorg for deg? 4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 8 Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? 9 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 10 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 28

29 Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 11 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? noe Lite En del Stort Svært stort 12 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Mann Kvinne Er du mann eller kvinne? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 29

30 SKJEMA: Psykisk helsevern, barn, Poliklinikk [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig til pasienter ved vår poliklinikk. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. Med det øvrige personalet mener vi: På sengeposter pleiepersonalet eller miljøpersonalet. På poliklinikk/ dagavdeling de du hadde med å gjøre utenom behandleren. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Har du tillit til det øvrige personalets faglige dyktighet? 4 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver, tester eller undersøkelser skulle foregå? 5 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 6 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 7 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 8 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 9 Synes du institusjonen har samarbeidet godt med andre offentlige tjenester (for eksempel fastlege, NAV eller hjemmesykepleie)? 10 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 11 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 30

31 Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 12 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? noe Lite En del Stort Svært stort 13 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Gutt Jente Er du gutt eller jente? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 31

32 SKJEMA: Somatisk avdeling, barn, døgn [Avdelingens logo/navn og adresse] Hvilke erfaringer hadde du på [avdelingsnavn, så spesifikt som mulig]? Vi ønsker å gi et best mulig til pasienter som innlegges hos oss. For å vite i hvilken vi lykkes, ønsker vi dine synspunkter på hvordan oppholdet har vært. Vi ber deg derfor om å svare på spørsmålene nedenfor ved å krysse av det svaralternativet som passer best for deg. Det er selvsagt frivillig, men dine erfaringer er viktige for oss å få tilbakemelding på. Du skal ikke sette navnet ditt på skjemaet. Opplysningene vil ikke bli knyttet til deg som person.[instruksjon for retur av skjema.] Med behandlerne mener vi: Med det øvrige personalet mener vi: De som har hatt hovedansvar for undersøkelser og behandling. Oftest er dette leger, men mange får behandling av psykologer eller annet helse- og sosialpersonale. På sengeposter pleiepersonalet eller miljøpersonalet. På poliklinikk/ dagavdeling de du hadde med å gjøre utenom behandleren. i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3 Snakket det øvrige personalet til deg slik at du forsto dem? 4 Har du tillit til det øvrige personalets faglige dyktighet? 5 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver, tester eller undersøkelser skulle foregå? 6 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 7 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 8 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 9 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 10 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? 11 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 32

33 Nei Ja, men Ja, ganske ikke lenge lenge Ja, altfor lenge 12 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? noe Lite En del Stort Svært stort 13 Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Litt om deg selv: Gutt jente Er du gutt eller jente? Grunnskole Gymnas/yrkesskole/ Høgskole/ (7 10 år) videregående skole Universitet Hva er din høyeste fullførte utdanning? Hva er din alder? Antall år Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Stort sett vil du si din helse er: 33

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Helse Stavanger HF Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Klinikk psykisk helsevern voksne - poliklinikker Tina Sandvik,Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet 08.05.2019 Innhold 1. Gjennomføring...

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no

Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no Pasienterfa asienterfaringsundersøkelsen ringsundersøkelsen juni 2011 ved Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no Hvorfor pasienterfaringsundersøkelse?

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. ECT poliklinikken Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 19 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. PU poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 15 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål 1.

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017 : 6 av 2 (39.%) Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017 : 19 av 22 (7.%) Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017 : 159 av 334 (47.6%) Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 7 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 8 Undersøkelsesperiode:.okt. 8 -.des.8 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken grad... Spørsmål. Snakket behandlerne

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse 212-214 2 2 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 21 % 3 % 66 % 212 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes

Detaljer

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 28 Undersøkelsesperiode:.okt.28-3.des.28 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 42 svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken... Spørsmål Ikke

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017 : 6 av 426 (13.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy):

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): Registreringsskjema 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): 2. Er dette første konsultasjon/innleggelse for det aktuelle? 3. Sykehus: RH Ullevål 4. Behandlende lege (som skrev

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017 : 33 av 644 (.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

Kvalitetsmåling på årskonferansen

Kvalitetsmåling på årskonferansen Kvalitetsmåling på årskonferansen Seminar A: Kan kvalitet måles? 11.20-12.15 Pasienterfaringer i Norge og Danmark 13.00-14.30 30-dagers overlevelse ved slag, hjerteinfarkt og lårhalsbrudd Plenumsforedrag:

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

Nevropsykologisk enhet

Nevropsykologisk enhet Nevropsykologisk enhet Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 11 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenenesten. Et generisk, kort spørreskjema.

Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenenesten. Et generisk, kort spørreskjema. Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenenesten. Et generisk, kort spørreskjema. Notat fra Kunnskapssenteret september 2009 Bakgrunn: Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer ment for ulike pasientgrupper

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Styresak PasOpp-rapport Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt

Styresak PasOpp-rapport Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt Direktøren Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt Saksbehandler: Jan Terje Henriksen, Hilde Normann Saksnr.: 2014/1954 Dato:

Detaljer

Kartlegging av brukere og pasienters erfaringer

Kartlegging av brukere og pasienters erfaringer Kartlegging av brukere og pasienters erfaringer Ingeborg Strømseng Sjetne, sykepleier ph.d. 29. mai 2018 Min tilmålte tid er 25 minutter 1.Bakgrunn 2.Utvalgte resultater 3.Utviklingstrekk 4.Avslutning

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET PASOPP-RAPPORT NR 2018: 45. Lovisenberg Diakonale Sykehus

BRUKEROPPLEVD KVALITET PASOPP-RAPPORT NR 2018: 45. Lovisenberg Diakonale Sykehus BRUKEROPPLEVD KVALITET 2018 PASOPP-RAPPORT NR 2018: 45 Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 Lovisenberg Diakonale Sykehus Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp

Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp Foretatt på tre enheter: Psykiatrisk poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Blå Kors Sør, Borgestadklinikken avdeling Skien: Behandlingsenhet PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsavdelingen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap som kan

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud?

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Professor Torleif Ruud Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet Oslo 16.oktober 2007

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 - Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å delta

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, oppfølging av styresak

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, oppfølging av styresak Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros, 905 68 027 Bodø, 15.2.2018 Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, oppfølging av styresak

Detaljer

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2019-09 Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å

Detaljer

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring til beste for pasienten. Styreleder Mai Vik Helse Vest RHF

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring til beste for pasienten. Styreleder Mai Vik Helse Vest RHF Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring til beste for pasienten Styreleder Mai Vik Helse Vest RHF Drivkrefter bak funksjonsfordeling Historiske Faglig utvikling Befolkningsgrunnlag Økonomisk tilpasning

Detaljer

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Pasientrapporterte målinger PROM og PREM Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Disposisjon Hva er PROM og PREM? PROM-prosjektet i Norsk hjerteinfarktregister Metode Resultater Veien

Detaljer

Brukerundersøkelse i SØ

Brukerundersøkelse i SØ Brukerundersøkelse i SØ Hvordan kan vi bli bedre? Resultater oktober 2011 Utarbeidet av rådgiver Anne Kristin Andersen, kvalitets- og forskningsavdelingen i samarbeid med arbeidsgruppen FORORD Denne undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Brukerundersøkelse 2015 Brukes for å innhente erfaringer fra pasienter, og i KLA er dette en del

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Pasienterfaringsprosjektet

Pasienterfaringsprosjektet 1 Pasienterfaringsprosjektet - en del av forbedringsprogrammet 2011-2013 2 Orientering Mål, mandat og løsning Hvilke svar får vi, og får vi svar på det vi spør om? Kan pasienterfaringene bidra til forbedringer?

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Direktøren Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Hilde Normann Saksnr.: 2014/2135

Detaljer

Evaluering av Pasientstyrt Oppfølging ved Revmatisk Sykdom (PORS) Kjersti Grønning, Sykepleier, PhD Revmatologisk avdeling, St.

Evaluering av Pasientstyrt Oppfølging ved Revmatisk Sykdom (PORS) Kjersti Grønning, Sykepleier, PhD Revmatologisk avdeling, St. Evaluering av Pasientstyrt Oppfølging ved Revmatisk Sykdom (PORS) Kjersti Grønning, Sykepleier, PhD Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital HF Bakgrunn Lovfestede pasientrettigheter større pasientmedvirkning

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer