ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen utvidet med en avdeling, en ny-oppusset første etasje i speiderhuset ved siden av. Barnehagen har 3 avdelinger: Den minste med 9 barn under 3 år i speiderhuset Knerten, og 2 avdelinger Kardemommeby og Hakkebakkeskogen i det store huset, med til sammen 36 barn over 3 år. Barnehagen er en privat, foreldre-eiet heldagsbarnehage, stiftet som et andelslag med ikke-økonomiske formål. Den drives gjennom offentlig støtte og foreldrebetaling. Budsjettet godkjennes og vedtas av foreldrerådet, og styrer har ansvaret for den daglige økonomien. Et regnskapsbyrå er engasjert til øvrig hjelp. Åpningstiden er kl.7.30 kl.17.00, fem dager i uken. Barnehagen er stengt jul og påske, samt fire sammenhengende uker om sommeren. Vi har fem planleggingsdager i året hvor barnehagen holdes stengt for barna. Barna er forsikret i en kollektiv forsikring via Bærum kommune. Videre er barna gjennom barnehagen forsikret i en kollektiv forsikring i IF. Nærmiljøet gir fin anledning til turer: litt skogholdt, lekeplass, og Lysakerelven. Det er lite biltrafikk på veiene rundt barnehagen. 1

2 FORELDRESAMARBEID Ruglandveien barnehage legger stor vekt på samarbeidet med foreldrene. Det er viktig for oss å være lydhøre foreldrenes behov, og imøtekomme ønsker og forslag så godt det lar seg gjøre. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Personalet vil arbeide for å finne balanse mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og fellesverdier som barnehagen er forpliktet til. Vi snakker gjerne om formelt og uformelt foreldresamarbeid. Det uformelle skjer daglig, f.eks. når foreldre følger og henter barna; i samtaler om barnehagedagen, ved interessen foreldre viser ved å lese oppslag, holde seg orientert i forhold til dagsrytme og månedsplaner. Den formelle delen består i årlige foreldresamtaler mellom avdelingsleder og foreldre, foreldremøter, barnehagens generalforsamling, styremøter og barnehagens samarbeidsutvalg ( SU ). (Se også vedtekter.) Samarbeid om vedlikehold av bygg og barnehagens uteområder skjer gjennom foreldrenes dugnadsinnsats noen dager i året. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE I samarbeid med foreldrene kan barnehagen ta kontakt med barnevernet, pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), fysioterapeut og helsestasjon for samarbeid om enkeltbarn. Tverrfaglig utvalg er et uforpliktende tilbud til foreldre og barnehagen i små og store spørsmål som gjelder barn 0-6 år. Ved skolestart har vi et samarbeid med de respektive skolene der barna skal begynne. Bærum kommune tilbyr kurs, og samarbeider både med private og egne barnehager om en kompetanseheving av alle barnehagene i Bærum. Et samfunn i endring tvinger fram satsingsområder der vi samarbeider om å gi hverandre kunnskaper. Opptak av nye barn skjer på samarbeidsmøter med kommunen. På styrernivå samarbeider Ruglandveien i en nettverkgruppe med ni andre private heldagsbarnehager i Bærum. Vi møtes hver måned.. 2

3 BARNEHAGENS INNHOLD Barnehagen er en del av utdanningssystemet. Rammeplanen for barnehager gir oss forpliktelser og føringer i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagedagen er allsidig og variert, tilpasset hvert enkelt barn. Omsorg og dannelse, lek, læring, humor, utvikling av sosiale- og språklige ferdigheter preger oss. Dette kjennetegner oss i Ruglandveien barnehage: Barnehagens pedagogikk skal i hovedsak bygge på barnets egen virksomhet, der leken er sentral i barnehagens liv! Vi vil gi barna gode natur-og kulturopplevelser, variasjon og progresjon preger barnehageårene fra 1-6 år. Vår visjon: Glade barn i barnehagen LEK OG SAMSPILL Lek er en skapende prosess som barnet selv styrer. Gjennom leken lærer barnet selv å mestre ulike ferdigheter. Det får mulighet til å leve ut ulike følelser, bruke fantasien og å utfolde seg ufarlig og uten for store konsekvenser. Leken er fremfor alt en frivillig aktivitet. Barnehagen kan tilrettelegge aktiviteter som styrker barnet på ulike områder, men som ikke fyller den spontane lekens funksjon. Det er viktig for personalet å gi rom for leken, skape ro rundt lekende barn og hjelpe barn til å videreutvikle den. I samhandling med andre barn får de svar på hvem jeg er og utvikling av sine sosiale ferdigheter. I barnehagen ser vi mange former for lek; fra 1-åringens funksjonslek med kroppen sin, til 4-5 åringens velutviklede rollelek, hvor kommunikasjon og samspill med andre står sentralt. Leken er spesiell, den er i stadig forandring og krever at deltagerne er med på det som skjer - godtar og inngår kompromisser. Mye læring av språk og sosial kompetanse blir utviklet gjennom dette! Et barn som har lekt mye rollelek vil være godt rustet til å delta aktivt i samspillet med andre i skole og fritid. Vi vet at i leken foregår det også et maktspill; barn prøver seg ut på hverandre, noen bestemmer, mens andre bare er med. Slike lekestunder krever at personalet går varsomt inn og rettleder, (med all respekt for leken!) og gir barna holdninger slik at alle etter hvert går ut av leken med styrket selvfølelse. 3

4 SOSIAL DANNELSE Sosial dannelse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, om tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som er forankret i menneskerettighetene. Dette er grunnleggende egenskaper som er viktig for ethvert menneske som skal vokse opp og klare seg i samfunnet vårt. Arbeidet med utvikling av sosial kompetanse ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør i barnehagen. Personalet baserer sine vurderinger på et helhetlig syn på barn og læring. Kvaliteten på samspillet vil bli avgjørende for hva og hvordan barn lærer. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. HVERDAGSAKTIVITETER / BARNS MEDVIRKNING Barn som går i barnehage, tilbringer en stor del av dagen sin her. Vi legger stor vekt på hverdags- og rutinesituasjoner (også kalt her og nå situasjoner.) Gjennom disse lærer barna å delta i et fellesskap, samtidig som det skaper trygghet og oversikt. Barna lærer å få og gi omsorg, løse konflikter, vente på tur, sende ting til hverandre, kle på seg selv, klare seg selv på bad og toalett, gi mindre barn hjelp. Alt i trygge omgivelser med ansvarlige voksne rundt seg. Det er naturlig at personalet også bidrar til barnets dannelse som høflighet, bordmanerer og kort sagt: folkeskikk. Den nye rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2006 sier at barn jevnlig skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av sin egen hverdag i barnehagen. Personalet vil bidra i denne prosessen ved å utvikle gode og hensiktsmessige rutiner for å ta vare på barnas rett til medvirkning. Rammeplanens 7 fagområder er en del av barnehagens hverdag. Fagområdene er: - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Kommunikasjon, språk og tekst 4

5 Alle barna i Ruglandveien barnehage skal i løpet av året ha noen opplevelser innenfor disse områdene. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Barna skal oppleve progresjon fra år til år. De skal oppleve seg selv og barnehagen litt forskjellig gjennom årene de er hos oss. Gjennom metoder som tema-arbeid, ekskursjoner, samtaler, rutiner og aktiviteter arbeider vi med fagområdene. F. eks kan alle 7 fagområdene flettes inn i et tema-arbeid. Å arbeide med tema betyr først og fremst å vekke eller tilfredsstille barns nysgjerrighet, styrke evnen til fordypning og å holde på et emne over tid. Det er viktig med fokus på prosessen, og ikke på produktet! Avdelingenes månedsplaner/periodeplaner/resymeer og hverdagsaktiviteter vil gjenspeile fagområdene. ( Det meste blir lagt ut på barnehagens hjemmeside, under avdelingene) SAMARBEID MELLOM AVDELINGENE I Ruglandveien barnehage får barna hver dag være sammen med barn på forskjellig alderstrinn. De kan finne venner etter egen modenhet, f. eks. kan en moden 3 åring få utvikle seg i fin lek med en 4 åring. Slik utvikles sosiale ferdigheter. Besøk på annen avdeling skjer hver dag mellom avdelingene Kardemommeby og Hakkebakkeskogen. Besøk fra Knerten skjer gjerne i følge med personalet derfra og dersom dette passer inn i deres dagsplaner. Barnehagen legger til rette for at barna skal kunne velge lekekamerater på tvers av avdelingene. Vi legger stor vekt på selvvalgte aktiviteter, også formingsaktiviteter kan gjøres alene eller i små og store grupper der barna ønsker å være. Hver uke skal barn på samme alder kunne få leke og utfolde seg med aktiviteter tilpasset alderen, med faste ansvarlige voksne. Vi vil følge egen plan for 5-åringene, delvis tema-arbeid for 4-åringene, mens de minste vil beskjeftige seg mest med lek i sin gruppe. Aktivitetene i gruppene og fagområdene, og ellers gjennom barnehageuken, vil være preg av progresjon barna vil få utfordringer utfra eget ståsted. I løpet av vårsemesteret samarbeider de to store avdelingene om ett felles tema. I denne perioden utgår andre aktiviteter. Årskullene er delt inn i følgende grupper på de to store avdelingene: Tigerbarna, Løvebarna, Bjørnebarna. På Knerten har vi to grupper: Smurfene og Knøttene. MØTER / PLANLEGGINGSDAGER For at barnehagen skal nå oppsatte mål kreves det planlegging og bevisst styring. Det stilles store krav til smidighet og evne til samarbeid på tvers av avdelingene, og kanskje viktigst: refleksjon over vår praksis. Se også vurdering/kvalitetssikring/dokumentasjon. 5

6 Personalet har ukentlig faste møtetider, og personalmøter på kveldstid etter behov. Kurs for personalet gis ved behov. Barnehagen har fast fem planleggingsdager i året, fordelt over hele året VURDERING / KVALITETSSIKRING / DOKUMENTASJON Personalet foretar hele tiden vurderinger av eget arbeid. Ukentlige avdelingsmøter, personalmøtekvelder og planleggingsdager blir i hovedsak brukt til dette. Nye planer blir lagt med utgangspunkt i vårt vurderingsarbeid. Dette gjør vi for å sikre kvaliteten på arbeidet vi gjør. Vurderingen vil være helhetlig og omfatte alle sider ved driften. Personalets observasjoner og tilbakemeldinger fra barna og foreldrene vil være viktige for vurderingsarbeidet vårt. Foreldremøtene og foreldresamtalene er viktige fora, der personalet og foreldrene kan evaluere sammen. Ut i fra vurdering/evaluering oppstår nye planer. Ruglandveien barnehage har utarbeidet hensiktsmessige metoder for dokumentasjon av ulike sider ved hele virksomheten vår. Våre rutiner for kommunikasjon med foreldre er under stadig endring, nå bruker vi i større grad e-post til foreldrene med informasjon. Tradisjonelle kulturbegivenheter som nissefest, Lucia-feiring, karneval, aksjonsdag, skole-barn-fest,grønnsaksfest, påskefrokost,skidager og vårfest (17-maifeiering) foreligger som nedskrevne rutiner med evaluering i vel bevarte permer. Dette gjør det lett for nye foreldre og ansatte å videreføre hyggelige tradisjoner. 6

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer