Høring Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene"

Transkript

1 Finansdepartementet Deres ref: 17/1850 Oslo, 1. august 2017 Vår ref: EAØ/TL Høring Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene 1. Innledning Vi viser til Finansdepartementets brev av 04. mai I høringsnotatet legger departementet opp til at i konsernforhold skal rentebegrensningsreglene utvides til også å omfatte eksterne renter. Vi har ingen innvendinger mot at eksterne renter avskjæres i situasjoner eksterne lån benyttes til å flytte overskudd mellom jurisdiksjoner. Vi mener imidlertid at det er viktig at ordinære låneforhold ikke skal rammes av rentebegrensningsregelen Departementet skriver selv at forslaget vil øke faren for at renter i ordinære låneforhold rammes. Derfor foreslås det innført en todelt unntaksregel som tar utgangspunkt i egenkapitalandelen i regnskapsmessig balanse. Som vi kommer tilbake til senere i vårt høringssvar er vi på flere punkter kritiske til hvor praktikabel disse unntakene vil være for selskapene, både med tanke på hvor kompliserte de fremstår som og ikke minst hvor kostbart det vil bli for selskapene å skulle dokumentere aktuell egenkapitalandel i den norske delen av konsernet og hele konsernet. Generelt mener vi at forslaget er mangelfullt utredet og ikke bør vedtas slik det foreligger. Dette gjelder særlig med tanke på de økonomiske og administrative konsekvensene som følger av de foreslåtte endringene. Vi sikter da særlig til den foreslåtte unntaksregelen og kravene som stilles for å anvende den. Vår hovedinnvending mot forslaget er at vi mener at unntaksregelen bør gjøres enklere, samt at terskelbeløpet bør heves betraktelig. Vår påstand er at nytten ved å innføre bestemmelsen ikke vil overstige de betydelige kostnadene som vil påløpe. Nedenfor gjennomgår vi detaljene i vårt høringssvar. 2. Hovedbestemmelsen 2.1 Inngår eller kan inngå i et konsernregnskap

2 Finansdepartementet foreslår at netto rentekostnader til nærstående og ikke-nærstående parter (interne og eksterne renter) skal avskjæres for selskap og innretning som inngår i et konsernregnskap, eller kan inngå i et konsernregnskap etter IFRS, forutsatt at et forhøyet terskelbeløp på 10 millioner kroner overskrides. Det fremgår av høringsnotatet (s. 22) at regelen skal gjelde for selskap som inngår i et avlagt konsernregnskap, og for selskap som kunne inngått i et konsernregnskap dersom IFRS hadde vært anvendt. Vi mener at formuleringen «inngår i et konsernregnskap, eller kan inngå i et konsernregnskap» er upresis. Det er mange selskaper og innretninger som inngår eller kan inngå i et konsernregnskap. Eksempelvis tilknyttede foretak, felles kontrollert virksomhet og aksjeinvesteringer med lavere eierandel. Det er klart at bestemmelsen skal omhandle selskap som konsolideres inn i et konsernregnskap eller kan konsolideres inn i konsernregnskap etter IFRS, det vil si datterselskaper. Vi mener derfor at bestemmelsen bør omformuleres for å øke presisjonsnivået. I forbindelse med unntaksregelen i forslagets 6-41 syvende ledd er det avklart at det dreier seg om det ultimate morselskapets konsernregnskap. Tilsvarende er ikke gjort i forslagets 6-41 tredje ledd annet punktum. Vi tolker dette dithen at i tilfeller hvor det ultimate morselskapet ikke har konsernregnskapsplikt, men hvor et norsk datterforetak inngår i et underkonsernregnskap, vil det norske datterforetaket kunne avskjæres for både interne og eksterne renter. Eller er det slik at det også i forslagets 6-41 tredje ledd annet punktum skal vurderes ut fra det ultimate morselskapet, slik at det norske datterforetaket i et slikt tilfelle ikke avskjæres for eksterne renter? 2.2 Kontrolldefinisjonen i IFRS 10 og midlertidig eie Departementet mener at en avgrensning basert på at et selskap «inngår i et konsernregnskap» kan være for snever. For å hindre tilpasningsmulighetene er derfor formuleringen «kan inngå i et konsernregnskap etter IFRS» tatt inn i bestemmelsen. Etter vår oppfatning siktes det her til kontrolldefinisjonen i IFRS 10, herunder plikten til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS, uten at dette fremgår eksplisitt i utredningen. Vi mener at departementet burde drøftet forslaget opp mot IFRS 10, særlig hvordan konsolideringsunntakene i standarden skal forstås opp mot forslaget. Eksempelvis følger det av regnskapsloven 3-8 første ledd at datterselskap som er anskaffet med sikte på midlertidig eie og holdes i påvente av salg, ikke skal konsolideres. Midlertidig eie foreligger når morselskapet allerede på oppkjøpstidspunktet har intensjon om eller er forpliktet til å avhende datterselskapet innen tolv måneder (NRS 17 punkt 2). Etter IFRS 10 er det ikke et generelt konsolideringsunntak for midlertidig eie. Slike investeringer skal derfor konsolideres etter IFRS. Annerledes vil det være for investeringsselskaper (se punkt 2.6). Siden det er et skal-krav i IFRS mener vi det er uklart om slike datterselskaper er omfattet av hovedbestemmelsen. Side 2 av 8

3 Dersom midlertidige investeringer i datterselskaper ikke er omfattet av virkeområdet til forslagets 6-41 tredje ledd annet punktum, vil det innrømmes fullt fradrag for eksterne renter. Dersom formålet med investeringen endres, det vil si at det likevel ikke skal selges, må investeringen konsolideres også etter NGAAP. Det er uklart fra hvilket tidspunkt eventuelle eksterne renter i slike situasjoner skal avskjæres. Er det alle renter fra anskaffelsestidspunktet, er det renter som påløper i inntektsåret formålet endres eller er det renter som påløper fra og med formålet endres? Uten en avklaring vil det være tilpasningsmuligheter på dette området. Generelt savner vi en omtale og regulering av overgangstilfellene. Eksempelvis trinnvis kjøp av datter og utgang datterforetak. En annen utfordring er at kontrolldefinisjonen i IFRS 10 avviker fra tilsvarende definisjon i regnskapsloven/nrs 17. Vi mener det burde være unødvendig for et selskap som ikke avlegger regnskapet etter IFRS å vurdere kontrolldefinisjonen i IFRS 10, for å kunne vurdere om skatteloven 6-41 tredje ledd kommer til anvendelse. Det burde være tilstrekkelig å forholde seg til det rammeverket som selskapet faktisk anvender. Etter forslaget kan det tenkes at to selskaper anses å ha kontroll over samme selskap, alt ettersom hvilken kontrolldefinisjon som legges til grunn, med den konsekvens at interne og eksterne renter eventuelt kan avskjæres for begge datterselskapene. I den forbindelse kan det også nevnes at det i forslagets 6-41 syvende ledd bokstav e benyttes formuleringen «når den norske delen isolert sett utgjør et konsern etter regnskapsloven». For et selskap som avlegger et regnskap etter IFRS vil måtte vurdere om det er et konsern etter regnskapsloven. Vi mener at det også her bør være tilstrekkelig å forholde seg til det rammeverket som faktisk benyttes i regnskapsavleggelsen. I enkelte tilfeller er det en skjønnsmessig vurdering å avgjøre om et selskap har kontroll over et annet. Dette vil kunne få betydning for om eksterne renter avskjæres eller ikke. Vi mener det er uheldig at to ellers like situasjoner blir behandlet forskjellig. 2.3 EU-godkjent IFRS Nye og endrede regnskapsstandarder som vedtas av IASB (standardsettende organ for IFRS), blir ikke automatisk en del av EU-retten. Før en IFRS-standard kan tas i bruk i Norge er det en forutsetning at den er EU-godkjent og fastsatt som forskrift i Norge. Det er uklart hva departementet henviser til i bestemmelsen, om det er IASB-godkjente IFRS eller EUgodkjente IFRS. Antageligvis er det EU-godkjente IFRS-standarder departementet sikter til i den foreslåtte bestemmelsen. Revisorforeningen mener uansett at dette må klargjøres i bestemmelsen. Dersom Finansdepartementet fastholder at virkeområdet, for de som ikke inngår i et konsernregnskap, skal knyttes opp mot IFRS, mener vi at formuleringen bør være internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter forordning (EF) nr. 1606/2002 eller på tilsvarende måte i stedet for International Financial Reporting Standards (IFRS). 2.4 Terskelbeløpet i konsern Side 3 av 8

4 Den foreslåtte regelen for rentebegrensning i konsern, hvor man også skal begrense renter til eksterne, vil sannsynligvis medføre at langt flere selskaper vil bli rammet av begrensningsreglene. Begrunnelse for hvorfor terskelbeløpet er satt til 10 millioner kroner er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig utredet, særlig med tanke på de betydelige ulempene det medfører å vurdere og/eller anvende de foreslåtte unntaksbestemmelsene. Videre foreslås det at terskelbeløpet skal gjelde samlet for alle konsernselskaper i den norske delen av konsernet. Revisorforeningen mener derfor at terskelbeløpet for konsernselskaper bør økes betydelig. Til sammenligning har Tyskland og Storbritannia terskelbeløp på hhv. 3 millioner euro og 2 millioner pund. 2.5 Fradragsrammen Departementet foreslår at dagens fradragsramme for selskaper i interessefellesskap på 25 prosent av skattemessig EBITDA også skal gjelde i konserntilfellene. Så lenge eksterne renter også skal begrenses for selskap som inngår i konsern, innebærer det en vesentlig innstramming av reglene. Av den grunn mener vi at fradragsrammen bør økes til 30 prosent av EBITDA. En fradragsramme på 30 prosent er også innenfor den «korridoren» OECD anbefaler i sin BEPS-rapport. 2.6 Særlig om investeringsselskap Et selskap som oppfyller definisjonen av et investeringsselskap, skal ikke utarbeide et konsernregnskap etter IFRS (IFRS 10.31). Disse investeringene skal regnskapsføres til virkelig verdi. For datterselskap av investeringsselskaper innebærer derfor forslaget at de ikke er omfattet av 6-41 tredje ledd annet punktum. Dette innebærer at for disse foretakene avskjæres kun interne renter og terskelbeløpet er 5 millioner kroner, jf. forslagets 6-41 tredje ledd første og tredje punktum. For å unngå tvil mener vi at dette burde vært spesifikt angitt i høringsnotatet. Investeringsselskapet som sådan kan inngå i et konsernregnskap etter IFRS (IFRS 10.33). Dersom investeringselskapet har et morselskap med konsernregnskapsplikt vil investeringselskapet være omfattet av regelen. Slik vi oppfatter forslaget vil dette også få betydning for investeringsselskapets datterselskaper, siden de da vil inngå i et konsernregnskap. Disse datterselskapene risikerer å få avskåret eksterne renter, i motsetning til situasjoner ingen har kontroll over investeringsselskapet. 3. Unntaksregelen Finansdepartementet foreslår en todelt, valgfri, unntaksregel for å forhindre at ordinære låneforhold rammes av rentebegrensningsregelen. Dersom et selskap velger å anvende et av alternativene og oppfyller vilkårene, innrømmes fullt fradrag for både interne og eksterne renter. Vi støtter hovedtanken om at ordinære låneforhold ikke skal omfattes av rentebegrensningsregelen. Vi mener imidlertid at regelen er uforholdsmessig komplisert, ressurskrevende og kostnadskrevende. Det er samtidig krevende å vurdere om den i det hele tatt kan komme til anvendelse. Side 4 av 8

5 Det må i mange tilfeller utarbeides egne regnskaper for dette formålet, regnskapet må utarbeidet etter ensartede prinsipper, det må foretas ulike justeringer og det må foretas avstemminger. I tillegg kreves revisorgodkjenning. Et eksempel hvor det må utarbeides egne regnskaper for dette formål er hvor det foreligger et underkonsern som ikke plikter å utarbeide konsernregnskap, jf. for eksempel regnskapsloven 3-7 og IFRS 10.4). Et annet eksempel hvor det også må utarbeidet et eget konsernregnskap for et ultimat morselskap i utlandet, er når dette ikke avlegger konsernregnskap etter NGAAP, IFRS eller regnskapsreglene i et EØS-land. Vi antar at det i mange tilfeller vil være usannsynlig at det ultimate morselskapet i utlandet utarbeider et eget konsernregnskap for dette formål. Vi oppfatter at unntaksregelen er utformet så komplisert at den i realiteten ikke vil bli anvendt, med mindre det er snakk om vesentlige skattebesparelser for den enkelte skattyter. Vi antar av den grunn at den i praksis vil ramme låneforhold som etter formålet ikke skulle vært rammet. Vi mener dette er uheldig selv om unntaksbestemmelsen er valgfri og selv om departementet erkjenner at det vil påløpe utgifter. At ordinære låneforhold rammes er ikke i samsvar med formålet med bestemmelsen. Departementet erkjenner økende risiko for at renter på ordinære, forretningsmessige låneforhold blir avskåret. Intensjonen bør uansett være at slike renter ikke blir avskåret. Vi mener derfor at reglene bør gjøres enklere. Gjerne så enkle at det ikke kreves at det foretas noen form for omarbeiding eller justeringer, det vil si at det kan foretas en direkte sammenligning. Vår oppfatning er at sammenligningsgrunnlagene uansett ikke blir helt perfekt. 3.1 Helnorske konsern Det foreslås at unntaksregelen i utgangspunktet skal gjelde både for konsern som utelukkende består av norske selskaper, og for flernasjonale konsern. Departementet uttaler at det i helnorske konsern i utgangspunktet ikke er risiko for overskuddsflytting. I slike konsern vil egenkapitalandelen i den norske delen av konsernet være ensbetydende med egenkapitalandelen i det samlede konsernet. Det innebærer at selskap i helnorske konsern alltid vil kunne anvende unntaksregelen på nasjonalt nivå. I høringsnotatet fremkommer det at det for denne gruppen vil være tilstrekkelig å dokumentere at ingen utenlandske selskap eller filialer inngår i konsernet. Tross dette mener vi det bør innføres en egen unntaksregel for helnorske konsern, slik at disse foretakene fritas for eventuelle vurderings- og dokumentasjonskrav. Vi oppfordrer også departementet til å vurdere en egen unntaksregel for selskaper som er skattepliktig til land som har tilnærmet lik skattesats som Norge. Formålet med rentebegrensningsregelen er å hindre skattemotivert overskuddsflytting. I tilfeller skattesatsen i et utenlandsk datterselskap er lik eller tilnærmet lik, er ikke overskuddsflytting et incentiv. Side 5 av 8

6 3.2 U.S. GAAP og IFRS for SMEs For å kunne anvende unntaksbestemmelsen i forslagets 6-41 syvende ledd, er det en forutsetning at det ultimate morselskapets konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med norsk regnskapslovgivning, IFRS eller regnskapsreglene i et EØS-land. Dette innebærer at U.S. GAAP ikke kvalifiserer for bruk av unntaksregelen. Vi har vanskelig for å se gode argumenter for at dette anerkjente regnskapsspråket ikke kvalifiserer. Særlig siden 6-41 syvende ledd bokstav c krever at balansepostene skal «være verdsatt» etter ensartede prinsipper, noe som skal sikre sammenlignbare egenkapitalandeler. Vi mener det er uheldig at selskap som er konsolidert inn i et konsernregnskap etter U.S. GAAP ikke kan anvende unntaksregelen, og anbefaler at forslaget endres på dette punktet. Vi oppfatter forslaget dithen at det er fritt fram for et datterselskap som inngår i et konsernregnskap avlagt etter U.S. GAAP å utarbeide et konsernregnskap etter ett av de aksepterte regnskapsspråkene for å komme inn under unntaksregelen i forslagets 6-41 syvende ledd. Se punkt 3.3. IFRS kvalifiserer for bruk av unntaksregelen. Vi er usikre på om departementet med dette mener full IFRS, slik at IFRS for SMEs ikke er omfattet. For å unngå uklarheter kunne dette med fordel vært avklart i høringsnotatet. Som kommentert ovenfor mener vi også her at formuleringen av «IFRS» bør endres. 3.3 Frivillig utarbeiding av konsernregnskap Dersom det frivillig utarbeides et konsernregnskap for å kunne anvende unntaksregelen oppfatter vi forslaget dithen at selskapet står fritt til å velge et av de aksepterte regnskapsspråkene, ikke at det må være et IFRS-regnskap. I slike situasjoner mener vi det bør være tilstrekkelig at det utarbeides en balanseoppstilling for konsernet, ikke et fullstendig konsernregnskap. Ordlyden indikerer at det er et fullstendig konsernregnskap som skal utarbeides. Vi mener dette er uhensiktsmessig da det kun er balanseoppstillingen som er relevant for unntaksregelen. 3.4 Ensartede prinsipper Balansepostene som benyttes for å beregne egenkapitalandelen/gjeldsgraden skal «være verdsatt» etter de samme regnskapsprinsippene. Dersom det er benyttet ulike prinsipper skal det foretas en avstemming mot prinsippene som er anvendt i konsernregnskap. En mer hensiktsmessig begrepsbruk hadde vært «omarbeide», da en avstemming mot et regnskapsprinsipp ikke fører til noe materielt. Ved at det benyttes begrepet «verdsatt» indikerer ordlyden at det kun skal foretas ny måling av balansepostene i det norske regnskapet, i samsvar med prinsippene i konsernregnskapet. Vi gjør også oppmerksom på at regnskapsreglene i hovedsak er innregnings- og vurderingsregler og ikke verdsettelsesregler. Side 6 av 8

7 Formålet med omarbeidingen er imidlertid å sikre korrekt sammenligningsgrunnlag. Dette oppnås kun i begrenset utstrekning dersom det kun er målingen av balansepostene som skal samordnes. Eksempelvis er det mange faktiske og potensielle forskjeller i innregningsreglene etter NGAAP og IFRS, slik som innregning av utbytte og konsernbidrag, regnskapsføring av pensjonsforpliktelser, låneutgifter, enkelte anleggskontrakter og sikringsbokføring. Vi mener det bør avklares hva som ligger i denne delen av bestemmelsen. Alternativt bør bestemmelsen omformuleres. 3.5 Justeringer Finansdepartement foreslår at det ved beregning av egenkapitalandelen skal justeres for enkelte poster for å gjøre egenkapitalandelen sammenlignbar. Vi mener det kan stilles spørsmålstegn ved om justeringene som kreves, i enkelte tilfeller vil medføre at unntaksbestemmelsen ikke kan anvendes, selv om selskapet ønsker det. Bakgrunnen for denne påstanden er at merverdianalysen, som spesifiserer mer-/mindreverdier, ikke er kjent for et norsk datterselskap, og det er ikke gitt at den gjøres kjent for datterselskapet. Det kan selvfølgelig argumenteres med at det ultimate morselskapet har incentiv til å bidra med disse opplysningene for å oppnå skattefradrag i datterselskapet, men vi anbefaler uansett at departementet vurderer om regelen kan gjøres enklere. Hvordan utsatt skatt på merverdier skal håndteres er ikke omtalt eller regulert. Det vil si om det er brutto eller netto merverdi fratrukket av- og nedskrivninger som skal tillegges eiendelene / egenkapitalen. 3.6 Regnskapsår For å få et hensiktsmessig sammenligningsgrunnlag er det foreslått bestemmelser som ivaretar ensartet prinsippanvendelse, samt at det skal foretas enkelte justeringer av balansepostene. Se ovenfor. Imidlertid har departementet ikke omtalt eller foreslått å regulere forskjellige regnskapsår. Det er derfor uklart hva som gjelder i disse situasjonene. 4. Fremføring av avskårede renter I høringsnotatet foreslås det at selskapene skal kunne kreve fradrag for årets og fremførte rentekostnader innenfor fradragsrammen i inntektsåret selv om summen av årets netto rentekostnader og netto rentekostnader til fremføring ligger under terskelbeløpet. Departementet foreslår imidlertid ingen endring av begrensningen på 10 år for fremføring av avskårede renter. I Norge ble fremføringsretten for underskudd, som opprinnelig var 10 år, opphevet fra og med inntektsåret Revisorforeningen mener at 10 års-begrensningen for avskårede renter bør oppheves både for rentekostnader som avskjæres etter forslaget til EBITDA-regel i konsern og etter gjeldende EBITDA-regel i interessefellesskap. Verken Tyskland eller Storbritannia har en slik 10 års begrensning av fremføring av avskårede renter. Side 7 av 8

8 5. Revisjon I forslaget legges det opp til at anvendelse av unntaksregelen forutsetter at årsregnskapet, avstemmingen etter 6-41 syvende ledd bokstav c, justert regnskap etter 6-41 syvende ledd bokstav d, konsernregnskapet, det konsoliderte regnskapet for den norske delen av konsernet og skattefastsettingsskjema skal godkjennes av revisor. Departementet omtaler ikke hva som ligger i «godkjent av revisor». Trolig kreves det en full revisjon. Det vil si en attestasjon som gir høy, men ikke absolutt, sikkerhet. Vi mener at dette bør avklares. For øvrig mener vi at bruken av begrepet «godkjent av revisor» er misvisende. Revisor har ingen godkjenningsfunksjon for regnskaper, det tilligger selskapets styrende organer. Vi mener også at det revisor må uttale seg om er strukket for langt. Eksempelvis mener vi det ikke vil være rimelig om en revisor for et norsk datterselskap, skal uttale seg om goodwill og mer-/mindreverdier som fremkommer av merverdianalysen til det ultimate morselskapet, jf. justeringene som kreves etter forslagets 6-41 syvende ledd bokstav d og e. Ved at det legges opp til at justeringene skal godkjennes av revisor, forutsettes det at revisor uttaler seg om dette. I dette må det også ligge at revisoren for det norske datterselskapet har tatt stilling til allokeringen anskaffelseskost på identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Alternativt kan det argumenteres for at det er godkjent av revisor for det ultimate morselskapet. I alle tilfelle bør dette avklares. 6. Ikrafttredelse Utvidelse av rentebegrensningsregelen vil kunne få betydelige konsekvenser for selskapene i form av økt risiko for avskjæring av renter knyttet til ordinære låneforhold, samt betydelig økte kostnader forbundet med etterlevelse av reglene. Norges EØS-forpliktelser tilsier at minimumsregler om rentefradragsbegrensning må innføres innen 1. januar Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret På bakgrunn av det vi redegjør for ovenfor, og for øvrig i vårt høringssvar, mener vi at ikrafttredelsen av endringene bør utsettes til Vi mener det er hensiktsmessig at selskapene gis så lang tid som mulig til å tilpasse seg de endrede reglene. Et annet argument for utsatt ikrafttredelse til 2019 er de nye kravene til skattemessig landfor-land-rapportering, som foretakene første gang plikter å rapportere 31. desember Vi antar dette rapporteringskravet i seg selv er krevende, noe som bør hensyntas ved ikrafttredelsen av endrede rentebegrensningsregler. Vi står gjerne til disposisjon med utdypende forklaringer. Med vennlig hilsen Den norske Revisorforening Per Hanstad Adm. Direktør Harald Brandsås Fagdirektør Side 8 av 8

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

1. Innledning Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat 4. mai 2017 vedrørende endringer i rentebegrensningsregelen.

1. Innledning Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat 4. mai 2017 vedrørende endringer i rentebegrensningsregelen. KPMG Law Telephone +47 04063 Advokatfirma AS Fax +47 21 09 29 45 P.O. Box 7000 Majorstuen Internet www.kpmg.no Sørkedalsveien 6 Enterprise NO 912 056 880 MVA N-0306 Oslo Finansdepartementet postmottak@findep.no

Detaljer

NYHETSBREV. Mai Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene

NYHETSBREV. Mai Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene Mai 2017 NYHETSBREV Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene I høringsnotat datert 4. mai 2017 foreslår Finansdepartementet betydelige endringer i dagens regler for begrensning av rentefradrag

Detaljer

Ot.prp. nr. 19 ( )

Ot.prp. nr. 19 ( ) Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Finansdepartementet har foreslått endringer i reglene om begrensning av rentefradrag. For selskaper som inngår i konsern, vil reglene bli utvidet til å

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Høringsuttalelse forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo LCT 17/1850 17/00087 03.08.2017 Høringsuttalelse forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Norges Rederiforbund viser

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

Høringssvar rentebegrensningsreglene i skatteloven 6-41

Høringssvar rentebegrensningsreglene i skatteloven 6-41 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ragnhild Rømuld 04.05.2017 06.07.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 40915675 17/1850 SL HWH/KR 2017/469297 Finansdepartementet Skattelovavdelingen

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

FINADE- R T"-IENTET. HØring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

FINADE- R T-IENTET. HØring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Finansdepartementet Postboks 808 Dep 0030 OSLO 1 FINADE- R T"-IENTET Den norske Revisorforening SERVICEKONTOR The Norwegian Institute of Public Accountants P.O. Box 5864 Majorstuen N-0308 OSLO Wergelandsveien

Detaljer

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno NARF Norges Autoriserte RegnskapsføreresForening ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon23 35 69 00 Telefax23 35 69 20 Internettwww.narTno E-post:post@narf.no Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Høringsinnspill Endringer i rentebegrensningsreglene

Høringsinnspill Endringer i rentebegrensningsreglene Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Finansdepartementet Postboks 8009 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Tlf.: +47 23 27 96 00 Fax: +47 23 27 96 01 www.deloitte.no 17. juli

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

NYTT FRA FINANSDEPARTEMENTET

NYTT FRA FINANSDEPARTEMENTET 2015 Kristiansand symposium NYTT FRA FINANSDEPARTEMENTET Beate Bentzen Finansdepartementet 15. juni 2015 Nemndsstrukturen - petroleumsskatt To uavhengige nemnder: Oljeskattenemnda (første instans) Klagenemnda

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Forslag til ny regnskapslov

Forslag til ny regnskapslov Forslag til ny regnskapslov 1. Innledning Kvaal utvalget har lagt frem forslag til ny regnskapslov. Forslaget innebærer betydelige endringer sammenlignet med eksisterende lov. Grunnleggende regnskapsprinsipper

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

IASB- tilpasning i Norge 1.Børsnoterte foretaks konsernregnskap skal følge IFRS. IFRS- standardene skal oversettes til norsk og inntas som

IASB- tilpasning i Norge 1.Børsnoterte foretaks konsernregnskap skal følge IFRS. IFRS- standardene skal oversettes til norsk og inntas som IASB- tilpasning i Norge 1.Børsnoterte foretaks konsernregnskap skal følge IFRS. IFRS- standardene skal oversettes til norsk og inntas som forskrifter med hjemmel i regnskapsloven.(tilpasning ved Forordningslinjen,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Høringsnotat - Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Saksnr. 17/1850 04.05.2017 Høringsnotat - Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Behovet for regler som begrenser rentefradraget... 6 3 Gjeldende rett...

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Høring - Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Høring - Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Arkiv/Saksnr. Oslo LCT 13/1689 SL 132/13/00138-2 23. juni 2013 2244 BBE/KR Høring - Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: Vår referanse: 05/10375 Deres referanse: Arkivkode: 501 Dato:

r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: Vår referanse: 05/10375 Deres referanse: Arkivkode: 501 Dato: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ø KREDITTILSYNET The Fi isory Authority of Norway l ua':snr. r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: 22 93 99 32 Vår referanse: 05/10375 Deres referanse:

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Lovforslag om nye fjerningsregler Regnskapsmessig behandling. Kristiansand Symposium 20. mai PwC

Lovforslag om nye fjerningsregler Regnskapsmessig behandling. Kristiansand Symposium 20. mai PwC Lovforslag om nye fjerningsregler Regnskapsmessig behandling Kristiansand Symposium 20. mai 2003 PwC Opphevelse av fjerningstilskuddsloven Utkast til Ot. Prp om opphevelse av fjerningstilskuddsloven Dept

Detaljer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Ny regnskapslov:

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om begrensning av fradrag for renter i interessefellessk ap

Høringsuttalelse Forslag om begrensning av fradrag for renter i interessefellessk ap AkewsokrannEr KV,ERNER Ter AkeieloMarkw -47."HAVFISK c'e-eanytem Memo Til: Fra: Finansdepartementet Dato: 24 juni 2013 Aker ASA v/ove Taklo Aker Solutions ASA v/njaal Arne Høyland Kværner ASA v/jens Even

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 09/4156 Dato 1504.2011 Revisjon av partiloven høring om forslag til endringer

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 12/2440 SL AKR/KR GA/Sk-plikt utl

Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 12/2440 SL AKR/KR GA/Sk-plikt utl Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 12/2440 SL AKR/KR GA/Sk-plikt utl. 52 22.08.12 OLF-høring om forslag til oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/4999 SLAEI/HKT Vår ref.: 2015/433-2/ 008 Saksbehandler/dir.tlf.: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Sted/dato: Bodø, 01.10.2015 Nøytral merverdiavgift

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Egenkapitalmetoden og bruttometoden Forside / Egenkapitalmetoden og bruttometoden Egenkapitalmetoden og bruttometoden Oppdatert: 24.05.2017 Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56.

Utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56. Utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56. Utskriftsdato: 24.1.2018 09:01:37 Status: Gjeldende Dato: 7.9.2006 Nummer: FOR-2006-09-07-1062 Utgiver: Finansdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller grunnfondsbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak notert 31.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs / Oslo Axess som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften

Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 19.06.2017 Vår ref.: 17-689/HH Deres ref.: 2014/557759 Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Olsen, H.S. (2012) Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note. Skatterett, 31(2), pp. 133-139

Olsen, H.S. (2012) Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note. Skatterett, 31(2), pp. 133-139 Olsen, H.S. (2012) Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note. Skatterett, 31(2), pp. 133-139 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2012/02/ beregning_av_maksimalt_konsernbidrag_-_en_pedagogisk_note?

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 09/837-5 BED 14.09.2009 Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og regionaldepartementet foreslår med dette at det gjøres

Detaljer

Høringsuttalelse - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Høringsuttalelse - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 15.11.2016 Vår ref.: 16-1087/HH Deres ref.: 16/3233-1 Høringsuttalelse - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Høringsuttalelse - forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 17/1850 SL HWH/KR Dato: 3. august 2017 Vår ref.: 246727 Høringsuttalelse - forslag til endringer i rentebegrensningsreglene 1. Innledning Vi

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Finansdepartementet Postboks 8009 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 16/2120-10 621.3/ANBJ Oslo, 15.11.2016 Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017 Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag 2017 12. mai 2017 Agenda 01 02 03 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Endringer i rentebegrensningsreglene Øvrige forventede endringer 2017 2 01

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer