PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)"

Transkript

1 PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes eiendom på Marienlyst i Drammen. TE er et privateid eiendomsselskap med lang og bred erfaring fra eiendomsutviklingsvirksomhet i Drammensregionen samt fra større prosjekter også utenfor regionen. MU er opprinnelig etablert og eid 100 % av TE. Drammen kommune (DK) vil erverve 50 % av aksjene i MU. Samarbeidet mellom DK og TE i MU reguleres i en egen Utviklingsavtale. 2. Definisjoner Avtalen Byggeprosjektet Byggetrinn DK MU TE Tomten Denne avtale Bygging av bolig, næring, eller andre bygg som besluttes og tillates oppført på Eiendommen. Dersom Byggeprosjektet deles opp i flere trinn med ulik byggestart, skal hvert slikt trinn omtales som "Byggetrinn" Drammen Kommune Marienlyst Utvikling AS Ticon Eiendom AS Som angitt i bilag 1 til Utviklingsavtalen. Utviklingsavtalen Avtalen mellom DK og TE signert den som regulerer kjøp og utvikling av Tomten.

2 2/6 3. Bakgrunn, forutsetninger og formål TE s organisasjon med tilknyttet nettverk og allianser har relevant erfaring og kompetanse for Byggeprosjektet på Marienlyst. TE skal ha rett og plikt til å stille sine samlede ressurser til disposisjon for Byggeprosjektet. Dersom det skjer endringer i Utviklingsavtalen er partene enige om at Avtalen skal tilpasses slike endringer. Avtalen forutsetter at Utviklingsavtalen blir inngått. Avtalens formål er å regulere forretningsførsel, forvaltning, utvikling, prosjektoppfølging, og realisering av MU og Byggprosjektet i henhold til Utviklingsavtalen. 4. Hva avtalen gjelder TE skal forestå den daglige forvaltningen av MU og derved stå for forretningsførsel, utvikling, prosjektoppfølging og drift av MU og Byggeprosjektet. MU skal ikke ha noen egen organisasjon utover et styre etter aksjelovens bestemmelser. Innenfor rammen av fullmakter fra styret i MU skal TE være berettiget til å opptre på vegne av MU og å inngå avtaler med tredjemann som er nødvendig for driften av MU. TE skal videre ha fullmakter (herunder bankfullmakter) som er nødvendige for oppfyllelse av Avtalen. Avtalen skal ikke innebære at det etableres noe ansettelsesforhold mellom MU og TE s ansatte. Enhver avtale og samtlige disposisjoner vedrørende MU som er inngått/foretatt av TE skal, såfremt de ligger innenfor rammen av Avtalen, inngås i MU s navn og skal anses som inngått / foretatt for MU s regning og risiko. TE skal ha ansvar og myndighet, slik dette er definert for daglig leder i aksjeloven. TE rapporterer til styret i MU. Styret i MU skal ha ansvar og myndighet for MU s virksomhet slik aksjeloven foreskriver. 5. Nærmere om TE s oppgaver Generelt TE skal forvalte MU på en måte som sikrer en best mulig langsiktig avkastning og verdiutvikling for MU og MU s aksjonærer. TE skal videre følge opp de politiske myndigheter, administrere konseptutvikling og reguleringsarbeidet, salg/utleie samt forestå utarbeidelse av byggesøknader og oppfølging av byggearbeider. TE skal arbeide for at det for Byggeprosjektet inngås salgs- og leiekontrakter på best mulige vilkår. TE skal fastsette vilkår for det enkelte salg og leieforhold, herunder leiesum og leietid, innenfor de generelle krav og retningslinjer som til enhver tid er fastsatt av styret i MU.

3 3/6 TE skal få utarbeide anbudsgrunnlag og innhente anbud. TE skal fremforhandle kontrakter som skal forelegges styret før endelig godkjenning. TE skal følge opp entreprisene. TE skal videre sørge for at det foretas innkrevning av forfalt salgssum, husleie og andre avtalte tilleggsytelser fra kjøpere og leietakere, samt hvor dette finnes passende, forestå utkastelse og tvangsfravikelse via namsmannen ved mislighold av leieforhold o.l. TE skal utarbeide utkast til årlige og prosjektvise resultat- og likviditetsbudsjett for Byggeprosjektets forventede inntekter og kostnader. Budsjettene skal ajourføres hvert tertial og rullerende for påfølgende 12 mnd. Budsjett for det kommende år og det enkelte Byggetrinn skal forelegges og godkjennes av styret i MU. TE skal sørge for at MU inngår avtaler om bokføring som er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. TE har videre ansvaret for forvaltningen av MU s overskuddslikviditet innenfor rammen av instrukser gitt av styret i MU. TE skal månedlig utarbeide statusrapporter til styret i MU iht. de krav som følger av aksjelovens bestemmelser. TE er ansvarlig for at Byggherreforskriften følges opp i alle faser av prosjektet. TE skal sørge for utførelse av Selskapets byggherre-, HMS- og SHA-koordinatorrolle i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. I dette ligger blant annet overholdelse av Selskapets ansvar etter byggherreforskriften, herunder men ikke begrenset til Selskapets forpliktelser overfor entreprenørene og offentlige myndigheter vedrørende HMS, utarbeidelse og oppfølging av SHA-plan, samt ansvaret i henhold til internkontrollforskriften. TE har plikt til å være representert på styremøter og generalforsamlinger i MU. Nedenfor følger de faser som arbeidet vil innebære. Det vil være tidsmessig overlapp mellom fasene og mellom de enkelte Byggetrinnene. Utredningsfasen TE skal foreta markeds-, byplanmessige- og økonomiske utredninger for å avklare ønskede reguleringsformål og utbyggingsomfang. Reguleringsfasen TE skal organisere og lede reguleringsplanprosessen. Forprosjektfasen De enkelte kommersielle Byggetrinn skal defineres. TE skal så lede forprosjektering, markedsføring, rammesøknadsprosess, anbudsinnhenting, finansiering osv frem til eventuelle styrevedtak om bygging for de enkelte Byggetrinn. Byggefasen TE skal forestå byggherrefunksjonen, herunder følge opp byggherreforskriften, og følge opp totalentreprenøren i gjennomføring av byggesakene. Garantifasen TE skal ivareta MU s ansvar i garantiperiodene både overfor kjøpere og overfor entreprenører.

4 4/6 Driftsfasen TE skal forstå forvaltning, drift og vedlikehold av ferdige Byggetrinn i den grad det er aktuelt. Salgs-/leiekontrakter TE skal lede markedsarbeidet og forestå forhandlingene av entreprise-, utleie- og salgskontraktene. Det presiseres at slikt arbeid skal skje i MU s navn, slik at TE opptrer som partsrepresentant og ikke som mellommann. Dette skal skje i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for slike oppdrag. 6. Honorar TE honoreres for sitt arbeid slik: Generell drift av MU samt fasene for utredning og regulering honoreres fra oppstart og til reguleringen er godkjent, dog maksimalt i 18 måneder med NOK ,- pr måned eks mva. Deretter skal månedshonoraret justeres ut ifra endringer i den reelle arbeidsbyrden på det tidspunkt. Det enkelte forprosjekt defineres og honoreres særskilt. Det skal avklares fastsum-honorar estimert ut fra en kontortimepris på NOK 1 250,- eks mva. Dersom et forprosjekt ikke fører frem til vedtak om bygging skal avtalt honorar utbetales. Dersom arbeidet fører frem til vedtak om bygging skal honoraret ikke utbetales, men ansees dekket av honorar for byggefasen. For byggefasene skal det inngås særskilte avtaler pr Byggetrinn. Honoraret skal være 1,75 % eks mva av prosjektkostnadene eks mva og eksklusive tomtekostnadene. Dette honoraret forutsetter normal totalentreprisekontrakt. Ved andre entreprisemodeller avtales honoraret særskilt ut ifra endret arbeidsomfang. Fakturering skal skje per måned basert på nedlagte kostnader. For eventuelle driftsfaser inngås særskilte avtaler basert på markedsmessige vilkår. Forvaltningshonoraret skal dekke alle TE s egne kostnader knyttet til Avtalen, herunder porto, telefon, lønn, kontorhold osv. Honoraret dekker ikke eksterne utgifter så som markedsføring, salgs- /oppgjørsmegler, arkitekter, eksterne konsulenter, revisor, advokater, entreprenører m.v. som engasjeres for utføring av oppgaver omfattet av Avtalen. Grensesnittet mellom interne og eksterne tjenester skal være slik TE praktiserer for sine øvrige prosjekter, slik: eksterne tjenester o arkitekter o tekniske konsulenter o bygge- og anleggsledere o juridisk kompetanse o regnskapsbyrå. Honoraret er angitt eks. mva. og evt. andre offentlige avgifter som måtte bli pålagt honoraret. 7. Leiekontrakt TE skal selv leie sine kontorlokaler og skal holde det kontor- og arbeidsutstyr samt inventar mv som er nødvendig for å utføre oppdraget etter Avtalen.

5 5/6 8. Heving og oppsigelse Heving av denne Avtalen kan av MU kun finne sted dersom TE grovt og vedvarende har misligholdt sine forpliktelser etter Avtalen, eller at samarbeidet under Utviklingsavtalen mellom DK og TE er besluttet avviklet. Avtalen er i samme periode uoppsigelig fra TE, med mindre MU vesentlig endrer forutsetninger for denne Avtalen eller på annen måte forhindrer TE i å utføre sine oppgaver iht. denne Avtalen. Heving kan først finne sted etter at det er gitt to skriftlige advarsler med angivelse av begrunnelsen for advarselen. Avtalen gjelder til alle Byggetrinn i Byggeprosjektet er gjennomført og alle garantier er opphørt. Intensjonen er at MU da skal avvikles. Avtalen opphører når MU avvikles. Dersom TE s eierandel i MU blir mindre enn 50 %, kan denne Avtalen sies opp av hver av partene med seks måneders varsel. 9. NS 8402:2010 NS 8402, "Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgiveroppdrag honorert etter medgått tid", gjelder for denne avtale med mindre annet følger av Avtalen. Dog gjelder ikke punkt 15 "Avbestilling" i NS 8402 mellom partene. I henhold til NS 8402 plikter TE blant annet å tegne ansvarsforsikring, jf. NS 8402 punkt 6.2. TE er forpliktet til å minst tegne slik forsikring som følger av NS 8402 for hvert Byggetrinn. Tilsvarende gjelder ansvarsbegrensningen i NS 8402 punkt 10.3 tredje ledd, første punktum også kun i forhold til hvert Byggetrinn. Forsikringssum i henhold til punkt 6.2 og punkt 10.3 er avtalt til NOK 10 mill. per Byggetrinn. 10. Overdragelse Ingen av partene kan overdra sine rettigheter og forpliktelser iht. nærværende avtale uten etter forutgående skriftlig samtykke fra den annen part. 11. Konfidensialitet Avtalen skal behandles konfidensielt. 12. Tvisteløsning Alle forhold tilknyttet denne Avtalen reguleres av norsk rett. Ved enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne Avtalen, er partene enige om at tvisten først skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler, med Drammen tingrett som verneting. * * *

6 6/6 Denne Avtale er utstedt i 2 to likelydende eksemplarer, ett til hver av partene. Drammen./.2012 For Ticon Eiendom AS For Marienlyst Eiendom AS

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Tema: Bakgrunn Alternativer som er vurdert Nytt konsept Rådgivere Valg av Ticon som samarbeidspartner Utviklingsavtale Verdivurdering av tomten Ny multifunksjonshall Friidrett

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer