Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 93/09 Referatsaker RS 7/09 Vedr. vedtak om tilskudd til boligsprinkelanlegg 2009/4965 RS 8/09 Til Kommunestyre/Formannskap: Tilskudd til 2009/4965 boligsprinkelanlegg RS 9/09 Vedr. kjøp/leie av p-plass 7/36 Øistein Berg 2009/5411 RS 10/09 INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS /7688 RS 11/09 Søknad om ambulerende bevilling /898 PS 94/09 2. gangsbehandling Omregulering Odinsvei, 2009/5925 Olderdalen sentrum PS 95/09 Valg av entreprenør for byggetrinn 1 på 2009/6943 Bjørkholdt boligfelt PS 96/09 Anke - hovedutvalg drift 24/09 - fritak 2009/334 kommunale avgifter Kjerringdalen vannverk PS 97/09 Behandling - dekking av stiftelseskostnader 2009/7545 Nordlige Folk Senter AS PS 98/09 Rapport - Folkehelse og FYSAK 2009/1078 PS 99/09 Utarbeiding av retningslinjer for universell utforming 2009/8875 2

3 PS 93/09 Referatsaker RS 7/09 Vedr. vedtak om tilskudd til boligsprinkelanlegg RS 8/09 Til Kommunestyre/Formannskap: Tilskudd til boligsprinkelanlegg RS 9/09 Vedr. kjøp/leie av p-plass 7/36 Øistein Berg RS 10/09 INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS Vedtak fra møte i Funksjonshemmedes råd i sak 6/09 den , Reguleringsplan for Odinvei 4, Olderdalen sentrum og Djupvik sjøcamp og utleiehytter: Kommunalt råd for funksjonshemmede ber om at krav om universell utforming av publikumsarealer innarbeides i planbestemmelsene. Rådet anmoder om lengre høringsfrister i forbindelse med ferier. Delegerte vedtak: RS 11/09 Søknad om ambulerende bevilling Indre Kåfjord pensjonistforening Vedtak: Innvilget. Søknad om ambulerende bevilling Kultursenteret Vedtak: Innvilget Oversikt over delegerte vedtak fra følger vedlagt. 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: L12 Saksbehandler: Eirik Djupvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 88/09 Kåfjord Formannskap /09 Kåfjord Formannskap gangsbehandling Omregulering Odinsvei, Olderdalen sentrum Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 27-2 Vedlegg 1 Planbeskrivelse 2 Planbestemmelser, reviderte og til møtet Plankart Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Kåfjord kommune reguleringsplan for Odinsvei, Olderdalen sentrum som fremlagt for offentlig ettersyn, med følgende endringer; - Spesialområde, privat parkering utgår, bestemmelsen for parkering taes inn i formålet for kombinert område, forretning/kontor/motell. - Punkt 3. fellesbestemmelser utgår. - Punkt a og c taes ut fra bestemmelser om parkering taes ut og et nytt punkt legges til. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Saken utsettes til neste formannskapsmøte, da det er tvil om tolkning av bilag. Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 4

5 Saksopplysninger I f.sak 75/09 vedtok planutvalget å legge ut reguleringsplan for Odinsvei, Olderdalen sentrum ut for offentlig ettersyn, med 30 dagers frist for uttalelse. Saken ble lagt ut med frist til 16. august, med varsel i to aviser (Avvir og Framtid i nord), og brev til grunneiere samt offentlige høringsorgan. Fylkesmannen ba på generelt grunnlag om forlenga frist til 1. september på alle høringssaker p.g.a. sommerferie avvikling. Ved fristens utløp var det ikke kommet merknader til planen. Vurdering Ved gjennomgang av planen er det gjort mindre endringer. Spesialområde, privat parkering utgår da parkering i forbindelse med forretning ikke anses som privat parkering, bestemmelsen for parkering taes inn i formålet for kombinert område, forretning/kontor/motell. Det er i tillegg gjort mindre endringer i bestemmelsene for å rette opp og presisere planforlaget noe. 5

6 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSENDRING ODINSVEI, Olderdalen sentrum Kåfjord kommune. DATO FOR PLANFORSLAGET: DATO FOR SISTE REVISJON: DATO PLANUTVALGETS GODKJENNING: DATO FOR KOMMUNESTYRETS VEDTAK: I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som i reguleringsplanen er avgrenset med reguleringsgrense. Planen er en endring av deler av Djupvik reguleringsplan vedtatt i I medhold av plan- og bygningslovens 25 er området regulert til følgende formål: 1. BYGGEOMRÅDER 1.1 Kombinert formål (KO1), Område for forretning / kontor / motell 3. OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Offentlig parkering (OF1) I II I medhold av plan- og bygningslovens 26 gis følgende fellesbestemmelser innenfor planområdet. III Fellesbestemmelser 1. Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 2. Bestemmelser i Sentrumsplan for Olderdalen gjelder uten videre for Odins vei 4 for forhold som ikke omtales i denne planen. 3. Behovet for parkeringsplasser dekkes innenfor formålsgrense; kombinert formål KO1, samt offentlig parkering OF1. 6

7 Rekkefølgebestemmelser 1. Før det kan gis brukstillatelse til motell, skal det være tilgjengelig minimum 23 ferdig opparbeidede parkeringsplasser for planområdet inklusive den andelen offentlige parkeringsplasser som tillates benyttet. I medhold av plan- og bygningslovens 26 gis følgende tilleggsbestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet. 1. BYGGEOMRÅDER 1.1 Kombinert formål (KO1) forretning, kontor og motell IV a) Formål: tillates nyttes til forretningsvirksomhet, kontorer og motell med tilhørende aktiviteter og lager. 1. plan, underetasje: Lager og parkering 2. plan, 1. etasje: Forretning 3. plan, 2. etasje: Motell og kontor 4. plan, tak: Takterrasse b) Det tillates takterrasse, men ikke konstruksjoner, overbygninger eller faste installasjoner på taket som medfører at bygget får øket sin høydevirkning på omgivelsene. Nødvendig overbygg for trapp og heis tillates på taket. c) Endringer i bygget skal tilrettelegges i henhold til prinsipp om universell utforming. d) Offentlig parkering OF1 + parkering på egen grunn skal til sammen gi 2 parkeringsplasser pr 100 m2 gulvareal. e) Det tillates kantparkering langs forretningsfasade mot Odins vei og mot havnen. Trafikkareal for fotgjengere skal ikke hindres av parkering. f) Planområdet tillates ikke videre utbygget. 3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Offentlig parkering a) Parkeringsplassen skal benyttes til korttidsparkering for mindre private kjøretøy forbeholdt kundeparkering/ besøksparkering i Olderdalen sentrum. 7

8 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: L12 Saksbehandler: Pål Lyngstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 95/09 Kåfjord Formannskap Valg av entreprenør for byggetrinn 1 på Bjørkholdt boligfelt Henvisning til lovverk: Lov om offentlige anskaffelser 5 Forskrift om offentlige anskaffelser 11-1 Vedlegg 1 Anbudsprotokoll - byggetrinn 1 Bjørkholdt 2 Budsjett - byggetrinn 1 på Bjørkholdt boligfelt Rådmannens innstilling 1. Destia AS inviteres til møte med sikte på å inngå kontrakt om bygging av trinn 1 på Bjørkholdt boligfelt 2. Det ytes en tilleggsbevilgning på kr som innarbeides i investeringsbudsjettet for Saksopplysninger I forbindelse med at Kåfjord kommune skal få bygget nye boligfelt i Birtavarre har det vært lyst ut anbudskonkurranse for første byggetrinn på Bjørkholdt. Konkurransen omfatter bygging av veg, vann, avløp og veilys for første del av feltet, som vil gi syv (7) boligtomter. Konkurransen har vært lyst ut på Doffin 21. august 2009, med annonse i Nordlys og Framtid i Nord de tirsdag 25. august Tilbudsfrist var satt til 29. september Ved anbudsfristens utløp var det mottatt seks anbud: 1. Arbeidsfellesskapet TMT/Tierras, mottatt kl Pris: inkl. mva. Tid: 210 dager Skatteattest/HMS-erklæring vedlagt. 8

9 2. Kåre K. Kristensen as, mottatt kl Pris ,80 inkl. mva. Tid: 200 dager. Skatteattest/HMS-erklæring vedlagt 3. Maskinentreprenør Norvald Jørgensen as, mottatt kl Pris , inkl. mva. Tid 280 dager Skatteattest/HMS-erklæring vedlagt 4. Manndalen Maskin as, mottatt kl Pris ,- inkl. mva. Tid: 240 dager Skatteattest/HMS-erklæring vedlagt 5. Cock s Maskin as mottatt kl Pris: ,- inkl. mva. Tid: 295 dager Skatteattest/HMS-erklæring vedlagt 6. Destia Norge, mottatt kl Pris: ,- inkl. mva. Tid: 120 dager Skatteattest/HMS-erklæring vedlagt Alle tilbydere har lagt ved dokumentasjon krevd i forskrift om offentlige anskaffelser (firmaattest, HMS-erklæring etc). Alle tilbud var mottatt innen tilbudsfristen. Tilbudene er vurdert og rangert etter følgende kriterier (som angitt i tilbudsgrunnlaget): Det mest fordelaktige anbudet vil bli valgt. Ved vurdering av anbudene følges følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: 1. Pris inkludert vintertillegg, indeksregulering etc. Vekting 80% 2. Leveringstid. Vekting 20% Vektingen vil utføres ved at tilbyderes priser vurderes mot laveste pris, og tilbyderes leveringstid vurderes mot korteste leveringstid. Resultatet for hver tilbyder vektes og summeres. Tilbyder med godkjent anbud med lavest summert vekting vil bli tildelt anbudet. Tilbudene som er gitt i konkurransen har en pris som ligger en del over budsjett. Hovedmomenter er prisstigning samt sprenging av veiskjæring for å få egnet atkomstveg til feltet. Vurdering I anbudene er pris og leveringstid vektlagt. For begge kriterier er Destia as lavest. Destia as utgått av det finske vegvesenet, på samme måte som Mesta er skilt ut av det norske vegvesenet. Selskapet har god egenkapital, og det anses at foretaket har økonomisk evne til å gjennomføre entreprisen. I forhold til tid er det en vurdering om de vil klare å holde seg innenfor tidsrammen, men i utgangspunktet vil vi forholde oss til angitt tid. I en avklarende telefon til Destia as har vi fått bekreftet at de vedstår tidsrammen, selv om de internt hadde ment arbeidsdager. Hvilken økonomisk innvirkning dette vil ha på kontrakten kan først avklares ved inngåelse av kontrakt, etter at vi har antatt anbyder. Det er ikke tillatt å forhandle om detaljer i tilbudene før anbyder er antatt. Situasjonen er imidlertid til fordel for Kåfjord kommune, da vi dersom det ikke blir enighet om hvordan en lengre byggetid skal kompenseres kan kreve døgnmulkt for kalenderdager som overstiger anbudets leveringstid. 9

10 Basert på en vurdering i henhold til kriterier for valg av tilbyder, der det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på angitte kriterier skal velges, anbefales det at Kåfjord kommune inviterer Destia as til møte med sikte på å inngå avtale om bygging av trinn 1 på Bjørkholdt. Tilbudet til Destia ligger i utgangspunktet noe over de 7.5 millioner kroner som er avsatt til Bjørkholdt boligfelt, trinn 1. Ved en gjennomgang av prosjektet er det avklart at det ikke er behov for en pumpestasjon i forbindelse med trinn 1, noe som medfører en reduksjon i pris. Videre er arbeid på veg ikke momspliktig, slik at anbudssummen reduseres ytterligere, anslagsvis med 60% av momskostnader for opparbeiding av veg. Videre er det i anbudet et kapittel for regningsarbeider som kun skal utføres ved rekvisisjon fra byggherre, for de tilfeller der det er mangler i anbudsbeskrivelsen, eller det dukker opp uforutsette ting som prosjekterende ikke kunne ha oversikt over. Kostnadene for dette overføres til reserve. Med disse justeringene er anbudssummen kr ,-. Anbudet i seg selv er altså innenfor kostnadsrammen. Imidlertid påløper en del bikostnader i forbindelse med byggetrinn 1 av Bjørkholdt boligfelt, herunder grunnkjøp og erstatninger for hele boligfeltet. Det vil ikke være riktig å belaste trinn 1 for hele denne kostnaden. Videre inngår prosjektledelse, byggeledelse og kostnader med gjennomføring av byggesaksprosessen. Sprengingsarbeidene i forbindelse med vegbyggingen påfører prosjektet ekstrakostnader ved at det må foretas en kartlegging av bygningene omkring av uhildet tredjepart. Samtidig krever Nord Troms Kraftlag at 22kV kraftlinje enten slås av ved hver sprengingssalve eller at linja midlertidig legges om. De krever også at kommunen dekker NTKL s kostnader i forbindelse med fremføring av strøm fra trafo til tomtene. Kostnadene for fremføring av strøm til hver tomter på kr. Dette kan dekkes inn ved at tomtepris justeres fra 150 kr/m2 til 160 kr/m2, i forbindelse med årets budsjettbehandling. I tillegg til innsparing i kostnader som følge av at pumpestasjon ikke behøves i denne omgang vil det også være en besparelse i et framtidig prosjekt for vannverk i indre Kåfjord ved at 160 mm vannledning som føres opp i feltet kan benyttes som returledning fra påtenkt høydebasseng i vannverksprosjektet. En oversikt over kostnadsberegningen er vedlagt, der kostnadene fremgår. Det er også lagt inn en reserve for uforutsette kostnader og prisstigning. Totalt behov for tilleggsfinansiering er beregnet til kr. 1.4 mill kr. 10

11 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 231 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Driftsutvalg 96/09 Kåfjord Formannskap Klage - hovedutvalg drift 24/09 - fritak kommunale avgifter Kjerringdalen vannverk Rådmannens innstilling Klagen fra Sigmund Hansen, gjeldende hovedutvalgssak drift 24/09, tas ikke til følge. Saksopplysninger Sigmund Hansen klager på vedtak i hovedutvalgssak drift 24/09, hvor det ikke ble gitt fritak for eiendommene gnr 29, bnr 44, f.nr 15 v/ Sigmund Hansen, og gnr 35 bnr 56 v/ Borghild Pedersen. Avslaget begrunnes med at eiendommen til Nils E. Hansens arvinger ikke var blant de 6 som i f-sak 145/95 fikk innvilget fritak for vannavgift. Vurdering Sigmund Hansen klager på vedtak i hovedutvalgssak drift 24/09, hvor det ikke ble gitt fritak for vannavgift. Sigmund Hansen, Fjordvn. 58 a, 9990 Båtsfjord søkte på vegne av sin søster Borghild Pedersen (eier av gnr 35, bnr 56) om fritak for kommunale avgifter, da Hansen mener at grunneiere på sørsida av Kjerringdalselva også skal ha fritak for vannavgift. Grunneiere på nordsida av elva ble fritatt for vannavgift, da kommunen overtok grunneiernes private vannanlegg. Hansen skriver i sin klage at Nils E Hansens eiendom går langs hele sørsiden av elva, mens de som har fått fritak bare har en liten eiendom som grenser til elva. Videre påstår Hansen at hele elva er ledet til vannkummen, samt at han ikke har fått bruke elva til minikraftverk. Hansen påfører også i sin klage at ordføreren har lovet han at kommunen skal se på saken på nytt, og så gi tilbakemelding, noe som ikke har skjedd. Rådmannens tilrådning 11

12 Sigmund Hansens` søknad om fritak ble behandlet i hovedutvalg for drift sak 24/09, i møte av Melding om vedtak ble sendt Hansen den Hansen klage på vedtaket er datert , forvaltningsmelding om forventet behandlingstid ble sendt Hansen den Rådmannen kan ikke se at det er grunnlagt for å klage på saksbehandlingstid i forhold til forvaltningslovens bestemmelser. Videre opplyser Hansen i sin klage at han ikke har fått brukt elva til bygging av minikraftverk. Som også Hansen er inne på i sin klage, er Manndalsvassdraget m/sideelver er fredet. Opplysningen om ønske av bygging av minikraftverk er i denne sammenheng ikke relevant. Kåfjord kommune overtok et privat vannverk som var eid av grunneiere på nordsida av Kjerringdalselva. Etter opplysninger som saksbehandler har klart å bringe på det rene, ble grunneiere på sørsida av elva forespurt om å være med på det private vannverket. Dette ble avslått da de hadde sine egne private anlegg. Det ble stilt krav til de private eierne om dimensjonering til en størrelse av anlegget, som gjorde at det i ettertid kunne inngå i et kommunalt vannverk. Det medfører ikke riktighet som Hansen skriver i sin klage at hele elva er ledet til vannkummen. Hele elva er ikke ledet inn i vannverket, hoveddelen av elva følger hovedløpet. Deler av elva går over et pukkfilter i en demning. Etter at kommunen overtok vannverket er bygd nytt inntak, men det er ikke lavere vannføring i elva av den grunn. I f-sak 147/95 ble følgende vedtatt; Kåfjord kommune innvilger fri vannavgift til de 6 husstandene som søknad om tilskudd gjelder for. Husstander/utbyggere som knytter seg til anlegget på et senere tidspunkt, skal betale vannavgift til kommunen. Dette er ikke en rettighet som er knyttet til eiendommen, men følger husstanden. Dvs at ved eiendomsoverdragelse, utleie etc, vil det kreves inn vannavgift fra følgende eiendommer, gnr/bnr 33,3, gnr/bnr 33/6, gnr/bnr 34/10 og gnr/bnr 33/24. Sigmund Hansen har søkt om fritak for sin eiendom gnr 29, bnr 44, festenr. 15. Eiendommen er registrert som fritidseiendom og belastet med 70 % vann- og kloakkavgift, og fritatt for feieavgift. Boligen står oppført på boligfeltet på Løkvoll i Manndalen. Hansen opptrer også som fullmektig for sin søster Borghild Pedersen, og søkt om fritak for eiendommen gnr 35, bnr 56. Eiendommen er bebodd og belastet med vann- og feieavgift. Eiendommen ligger i Fossen Manndalen. To av Nils E. Hansens arvinger bebor i dag eiendommen 33/14, som grenser til Kjerringdalselva. Eiendommen har eget privat vann. Ut fra ovenstående tilrår ikke rådmannen at klagen fra Sigmund Hansen, gjeldende driftsutvalgssak 24/09, tas til følge. 12

13 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Inger Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 97/09 Kåfjord Formannskap Kåfjord Samepolitisk utvalg Behandling - dekking av stiftelseskostnader Nordlige Folk Senter AS Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Bilag i saksmappa: Søknad av , videreføring av prosjektet senter for nordlige folk Rådmannens innstilling Kåfjord kommune avslår søknad om støtte til dekning av stiftelseskostnader i forbindelse med etableringen av Nordlige folk senter AS. Dette med bakgrunn i at disse kostnadene må kunne løses innenfor en av enhetene Nordlige folk senter AS eller prosjekt Senter for Nordlige folk. Saksopplysninger Senter for Nordlige folk AS søker kr i støtte for dekking av stiftelseskostnader i forbindelse med reorganiseringen, stifting og etablering av det nye sentret, SNF AS. Omorganiseringen er i dag under sluttføring, og eierne er Sametinget, Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune, RR Searvi og andelshavere i Ája samisk senter BA. Kostnadene det her søkes støtte for er til revisor, regnskapsbyrå, gebyrer, møter og advokat. Søker sier at stiftelseskostnadene ikke kan dekkes av den innskutte aksjekapitalen. Vurdering Etablering av sentret Nordlige Folk Senter AS er nå under sluttføring, og avsluttes med overtakelse av prosjektet Riddu Riđđu Senter for Nordlige Folk med virkning fra Det er altså to ulike enheter/virksomheter som vurderes her. 13

14 Det nye sentret er da å forstå jfr. søknadsopplysninger av (Søknad om støtte til viderføring av prosjekt Senter for Nordlige Folk) som en videreutvikling av prosjektet Riddu Riđđu senter for nordlige folk. Kåfjord kommunestyre vedtok i sak 18/09 at det bevilges kr i aksjekapital til det nye selskapet. Prosjektet RR senter for nordlige folk, i regi av Riddu Riđđu searvi, er et tre-årig prosjekt hvor Troms fylkeskommune har bevilget kr. 1.5 over tre år. Kåfjord kommune bevilget kr i 2008, hvorav det ble utbetalt kr etter regnskap. Samme søknad ble også i år behandlet i F.sak 43/09 hvor utfallet ble avslag pga at det i 2008 ble avgjort at søker ikke kunne forvente ytterligere støtte til drift av prosjektet. Tidligere prosjektsøknad omhandler reorganisering, og Rådmannen vurderer det slik at prosjektet burde dekke denne type kostnader. Daglig leder for det nye sentret Nordlige Folk senter AS Henrik Olsen, fungerer i en overgangsfase også som daglig leder for RR Searvi, og med et spesielt ansvar for prosjektet Senter for nordlige folk. Stiftelseskostnadene omfatter revisor, regnskapsbyrå, gebyrer, møter og advokat for det nye selskapet. Dette vurderes også å være kostnader som kan dekkes over driftsbudsjettet til Nordlige folk senter AS, da formålet og oppgaver mellom det nye sentret og prosjektet RR Senter for Nordlige folk er det samme. Kostnader i forbindelse med revisor, regnskapsbyrå m.m. må kunne løses innenfor en av disse enhetene. På bakgrunn av dette vil Rådmannen fremme et avslag på søknaden. 14

15 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: G10 Saksbehandler: Silje Hovdenak Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 98/09 Kåfjord Formannskap Rapport - Folkehelse og FYSAK Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saken legges frem uten forslag til innstilling. Saksopplysninger Viser til K-sak 39/09 om nedleggelse av FYSAK og folkehelseprosjektet, i forbindelse med regulering av budsjettet i Samt k-sak ang rapporterting av avsluttende prosjekt. Herunder vil det i korte trekk gis en vurdering av oppnådde resultat og finansiering i prosjektperioden fra slutten av 2004 til Resultatvurderingen vil ta mest for seg frisklivsresepten, da dette har blitt et overgripende arbeid innen folkehelse og FYSAK den siste tiden. Konsekvensen i å avslutte prosjektet samt forslag til løsning på å videreføre tiltakene vil også bli utdypet nærmere. Tiltak/utg.post Finansiering sum Status Folkehelsekoordinat or, lønn 50 % inkl. sos. utg. Sh.dir/TFK og Kåfjord kommune *FYSAK-midler v. oppstart: 2004: ,- 2005: ,- *Sh.dir/TFK: ,- ( hvert år fra 2005 til 2009) *Kåfjord kommune: ,- ( ,- hvert år fra 2005 til 2009) 20 % stilling FYSAK Koordinator fra oktober 2004 til februar % folkehelse/fysakkoordinator fra februar 2005 til dags dato 15

16 Tildeling av FYSAKmillionen/midler til lag og foreninger Lokale aktivitetsmidler. - generelle folkehelsetiltak Sh.dir/TFK 2005: ,- 2006: ,- 2007: ,- 2008: ,- 2009: ,- TFK 2006: ,- 2007: ,- 2008: : ,- Frisklivresepten Sh.dir/TFK. 2006: ,- 2007: ,- 2008: ,- 2009: ,- 2010: ,- Ernæring (Barnehage/skole) Sh.dir/TFK. skole/barnehage - budsjett Dekt av TFK/Sh.dir Lavterskeltiltak i regi av lag/ forninger hoveds. (søkes til kommunen som tildeles midler i.h.t. søknader fra TFK) Midler til lokale stimuleringstiltak som Premiering FYSAkkort, tilskudd frukt på onsdagsrenn m.m. Igangsatt i mars Økt bevilgning i 2009/10 60 % stilling i dag. 20% egenandel, 40% lønn fra tilskudd. Innkjøp utstyr og drift ca ,- - Kursing av instruktører til lavt.trening, Bra Mat og Røykeslutt Kurs/utdanning for ansatte, hovedsakelig i barnehagene - studiet barn, kosthold og helse(15 stp), fiskesprell, interk.kursdag m.m. FYSAK-løyper Trim på kontrakt FYSAK skolekort FYSAKgym Utleie nærmiljøsentralen FYSAK/Aktivitetspo st TFK/årlige aktivitetsmidler Tilskudd merking/arbeid fra naturbasert turisme I underavd. budsjett i Kåfjord kommune TFK/årlige aktivitetsmidler TFK/årlige aktivitetmidler FYSAKmillionen/TFK, årlige aktivitetmidler Premier:10.000,- Merking: ,- Premiering siden 2006 Merking i 2009 og 2010 Økning av besøk fra 3000 til 7700 i løpet av perioden. Igangsatt i ca 40 % av de ansatte deltar. Også Kåfjord Vekst har slik ordning. 2007/08: 4000,- Årlig foretak for alle skolene 2009: 6400,- ca 50 % deltakelse i : 5000,- Leie av kursholder. Kursing av ungd.skoleelever for egenaktivitet i skoletiden 2006: 18000,- Innkjøp av truger, airboard og gåstaver FYSAK-budsjett 9.000,- Akt.kalender/FYSAK-info, 2 x årlig til alle innbyggere fra 2005 til

17 Resultatvurdering av tiltakene: Frisklivsresepten (tidligere kåfjordresepten)- resept på trening, kosthold og evt. røykeslutt, har fått et oppsving i 2009 da vi mottok ,- for 2009 og 2010 fra sosial og direktoratet. Kåfjord var etter Bardu den som mottok mest midler til dette tiltaket, av 10 søkere, i Troms. Dette har ført til at vi kunne utvide arbeidet og benytte egne lønnsmidler til Frisklivarbeidet. I 2007 og 2008, da dette ble drevet med knappe eksterne midler, hadde vi 15 deltakere innom reseptordningen. Resepten blir drevet av helsestasjonen i samarbeid med folkehelsekoordinator. Fysioterapeut benyttes også for kvalitetssikring av treningsøvelser. Opplegget er basert på Frisklivs-sentraler i Nordland og Buskerud som har lang fartstid og erfaring. Skjemabruk og informasjon vil ved slutten av dette året være likt hos alle de 10 kommune i Troms som har Friskliv. Lege, helsestasjon, fysioterapeut og NAV er per i dag inne som henvisningsinstanser. Resepten har en egenandel på 300,- som skal dekke noe av kostnadene i forhold til drift og kursmateriell. I 2009 har vi hittil 30 påmeldte på frisklivsresepten, hvorav 20 har fulgt treningsopplegget over 12 uker, som er et minimum for å delta på resepten. Bra Mat og røykeslutt kurs kan også de som ikke er med på resepten delta på. Her har vi hatt inne ca 15 deltakere totalt hittil i år. Ved helsesamtale før og etter reseptperioden har samtlige deltakere meldt om økt overskudd i hverdagen eller økt livskvalitet. På de fysiske målene har det hos storparten vist redusert vekt, blodtrykk og kolesterol. Veien videre Det arbeides for å få inn flere henvisingsinstanser for i enda større grad få tak i de gruppene som behøver det mest psykiatri og Kåfjord Vekst er eksempler på dette. Vi bør ha minst samme stillingsandel for å oppretthold aktiviteten vi har i dag. Ved utvidelse vil det forsøkes å søke eksterne midler. NAV, gjennom kvalifiseringsprogrammet, kan i tillegg til helses og sosialdirektoratet, være en mulig finansieringskilde. Videre ønsker vi å få til en ordning hvor barn og unge involveres i resepten. Her har vi undersøkt hvordan det gjøres i andre kommuner/fylker og vil prøve ut opplegg. Vi ønsker å sammenfatte mye av det som gjøres blant barn og unge i dag og annet generelt folkehelsearbeid eksempelvis innen ernæring i barnehage/skole, FYSAK skolekort, tilskudd fra FYSAK-millionen, utleie av utstyr fra frivilligsentralen, til å gå inn i frisklivsarbeidet. I høringsutkastet for kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse, som sendes ut i disse dager, for folkehelse og fysisk aktivitet er også alle disse tiltakene innarbeidet. Friskliv har egen post under i helsebudsjettet i dag. Det er naturlig å utvikle denne delen av folkehelsearbeidet, da dette er et kvalitetssikret arbeid som er utprøvde andre steder og hvor vi greier å dokumentere fremgang og samtidig nå frem til viktige målgrupper i folkehelsearbeidet som inaktive, lavt mobile grupper. Vi ser det som svært gunstig å ha ressurser fra helsestasjonen, som vi har i dag, og utvikle det herfra i det totale friskliv/folkehelsearbeidet fremover. Samarbeid med fysioterapien er svært viktig i denne sammenheng. Vi skal ikke være konkurrerende tilbud, men heller et supplerende tilbud som samarbeider og har en lav terskel for deltakelse og kontakt. Satsingen på frisklivssentral kan sies å passe som hånd i hanske i forhold til samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47, 2008/09), som forventes å tre i kraft i stadig økt grad i denne stortingsperioden. Her er utdrag fra denne stortingsmeldingen: Kommunale helsetjenester er gjennomgående billigere enn spesialisthelsetjenestens tjenester. Dersom kommunen oppgraderer tilbudet av helsetjenester «før, i stedet for og etter sykehusopphold», vil de kommunale tjenestene i noen grad kunne erstatte de dyrere 17

18 spesialisthelsetjenestene vi får tilbud som både er bedre for pasient og sikrer en bærekraftig samfunnsutvikling. I dag: tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Vi må våge å tenke nytt Det skal lønne seg å satse på helsefremmende og forebyggende arbeid Forslag på fremtidig organisering av FYSAK/folkehelse : Frisklivssentral ved helsestasjon Barn og unge - FYSAK og ernæringstiltak i skole/barnehage Tilby kurs, individuelle opplegg/grupper for tilrettelegging Trim på kontrakt: - delegeres til avd.ledere/ia-arbeid (også slik i dag). Friskliv gir tilbud for organisert aktivitet til de som behøver det mest. Generelle FYSAKtilbud: info.post, tilskudd til lag/foreninger, FYSAK trimbøker, Kommunalt planarbeid. - Frisklivsentral i samarbeid med kulturkontor(utv avd) Vurdering Analyse konsekvens av nedleggelse Om folkehelsearbeidet legges ned i dag vil en del av tiltakene fortsette, men mangle mulighet til å utvikles i større grad. På helsestasjonen, som er den mest sentrale samarbeidsaktøren, har de per i dag liten ekstra kapasitet til å ta på seg flere arbeidsoppgaver. Allerede yter de 20 % av sin arbeidstid til frisklivsresepten. Søknad og koordinering til videre drift vil mest sannsynlig bli nedprioritert i en allerede presset hverdag. Kåfjord vil ved å si nei til å være med som folkehelsekommune i 2010 miste ,- til drift av Frisklivssentral, til ,- til lønn av folkehelsekoordinator samt ca ,- i tilskudd til aktivitet som gis til lag og foreninger, skole og barnehage. Vi vil havne utenfor et arbeid som likevel vil trappes opp gjennom samhandlingsreformen. Nettverk og kompetanse kan bli tyngre å bygge opp igjen om en nå skal ta en pause. Alternativ finansiering for folkehelsearbeidet i 2010: Det er forståelse for kommunens finansielle situasjon og det er sett på alternative løsninger for finansiering for å dekke Kåfjord kommunes egenandel for For å drive folkehelsearbeidet er vi pålagt å ha en 50 % stilling som folkehelsekoordinator og finansiere halvparten i egenandel. Fylkeskommunen er kontaktet i denne sammenheng og de har forståelse for situasjonen. De signaliserer at Kåfjord har gjort en god jobb i folkehelsearbeidet og ønsker oss med videre blant annet i et sentralt folkehelseforum i fylket som utvalgt kommune i Troms. De er derfor villig til å strekke seg i å gi høyere tilskudd for å dekke de lønnsutgiftene vi har i 18

19 arbeidet. Her er egenandelen til Kåfjord kommune redusert fra ,- i 2009 til ,- for Finansiering Midler innspart i Friskliv/folkehelsearbeidet på slutten av ,- Dette er øremerkede tilskudd fra tidligere som vi har fått klarsignal om kan oversøkes til Søkes til Fylkeskommunen for å dekke lønnsutgifter ,- Egenandel, Kåfjord kommune ,- Sum for å dekke 50% stilling til folkehelsekoordinator ,- Inkl. sosiale utgifter. 19

20 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/09 Kåfjord Råd for funksjonshemmede /09 Kåfjord Formannskap Videre arbeid - universell utforming kommunale bygg Vedlegg: Oversikt i forhold til universell utforming (2006) Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Råd for funksjonshemmede Behandling: Utvalget gjorde følgende enstemmige vedtak; Kommunalt råd for funksjonshemmede ber om at arbeidet med universell utforming kommunale bygg videreføres, hjemlet i lov om diskriminering og likestilling. Rådet opprettholder den prioritering som ble gjort i Vedtak: Kommunalt råd for funksjonshemmede ber om at arbeidet med universell utforming kommunale bygg videreføres, hjemlet i lov om diskriminering og likestilling. Rådet opprettholder den prioritering som ble gjort i Saksopplysninger I k-sak 2/06 vedtok kommunestyret at det skal igangsettes prosjekt med det mål i sikre full tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunale bygg, samt påse at kravene til universell utforming skulle følges både ved nybygg og renovering. 20

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer