NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)"

Transkript

1 NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl. 19:30 1. DAGSORDEN 1. Godkjennelse av dagsorden og valg av referent 2. Styrets beretning for Regnskap for Budsjett for Innmeldte forslag 6. Valg 7. Eventuelt Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2010 har stemmerett. Et medlem kan avgi en tilleggsstemme etter skriftlig fullmakt. Det vil bli servert kaffe/te og kaker. Vi håper på god oppslutning og ønsker samtlige medlemmer VELKOMMEN! FULLMAKT VED GENERALFORSAMLINGEN I NES HAGEBY BÅTFORENING 2010 Navn: Adresse: har fullmakt til å stemme på mine vegne.. Adresse Navn (underskrift)

2 2. STYRETS BERETNING FOR NES HAGEBY BÅTFORENING Generelt Styret har i perioden bestått av: Bjørn Markussen formann Einar Tyssen opplagssjef Arne Giske kasserer Erland Martinsen kasserer Mats Rinaldo båtplass sjef Kjell Sandnes* havnesjef(del av året) Nils Henrik Sanner havnesjef (del av året) Peter Jenkins vaktsjef Ståle Johansen og Torkill Nordal-Olsen revisorer *Havnesjefen Kjell Sandnes flyttet fra Nes Hageby høsten Nils Henrik Sanner ble forespurt og har takket ja til å tre inn som ny havnesjef. Antall medlemmer i Nes Hageby Båtforening er 169 pluss 1 eiendom med oppsigelig leieavtale, totalt 170. Sentrale oppgaver for styret har i perioden vært: - Gjennomføring av pålegg gitt ved forrige generalforsamling - Gjennomføring/tilrettelegging av vaktordning Tilrettelegging av dugnad våren 2010 og høsten Vedlikehold av bryggeanlegget Det elektriske annlegget har også i år gjennomgått en oppgradering. Nødvendig vedlikehold er gjort på brygge 3 Tildeling av båtplasser, presisering av foreningens lover Vi oppfordrer samtlige medlemmer til å være punktlige og presise ved innmelding av behov og evt. søknad om utleie av egen båtplass. i Ellers kan det nevnes at det har utviklet seg en god kontakt med medlemmene via e-post. Styret synes det fungerer bra, og har fått mange gode tilbakemeldinger på at vi bruker e-post til å gi meldinger til medlemmene. Styret håper at vi snart kan nå de aller fleste medlemmene via e-post og forenkle og minimalisere kommunikasjonen via papirsirkulærer. De som har mulighetene bes oppgi sin e-post adresse informasjon blir også lagt ut fortløpende på våre hjemmesider. 2.2 Dugnaden Mai 2009 Dugnad ble gjennomført med god oppslutning og bra resultat. I forkant av dugnaden hadde vi planlagt og fordelt oppgaver i samarbeid med styret i Nes Hageby Vel. En ekstra dugnad i september fikk bra oppslutning og vi mener at den har resultert i at havnen er bedre i stand til å møte vinterpåkjenningene enn i tidligere år. Hele badebryggen er tatt på land og landfestene på brygge 3 er gjort mer fleksible for å bedre så imot isbelastningene. 2.3 Havnen Generelt tilsyn og vedlikehold Nok en sesong med ny brygge har fungert utmerket. Brygge 3 ble sjekket og sikret slik at det elektriske anlegget var forsvarlig. Arbeidet er igang med delvis utskiftning av gamle tilførsel kabler og plassering av disse oppå bryggen slik at vi får et forskriftmessig anlegg etter dagens standard. Brygge 4 fikk kraftige isskader i løpet av vinteren og ble reparert av leverandøren (Telebryggen). Etter råd fra leverandøren ble landfestene slakket noe og bildekk ble montert på landfestene for å gi øket fleksibilitet og reduksjon i kreftene. I tillegg ble en strømsetter montert for å minske isbelastningen.

3 Generelt vedlikehold som er utført gjennom sesongen: - Oljet og beiset nødvendig treverk i havna - Organisert og tilrettelagt for årets dugnad i havna, samt innkjøp av nødvendig materiell - Berget/ reparert slitte utriggere, byttet kantstål festet pongtonger etc. - Kontrollert alle livbøyer, før og under sesongen - Jevnlige inspeksjonsrunder, fjerning av søppel og generell ettersyn. - Gjennomgang av elektriske anlegget i samarbeid med elektriker - Kontrollert alle gangbare utriggere og skiftet/festet trevirke på lemmer og utriggere hvor dette var løst Båtplasser og sommerhavn Medlemmene i båtforeningen har blitt flinkere til å sende inn informasjonsmeny innen fristen og det var kun et fåtall som ikke leverte, Ca halvparten blir levert elektronisk via hjemmesiden. Fordelingen av plasser er alltid en utfordring, men denne sesongen har det vært få nye båter og lite omrokkeringer. Havnen har fungert bra, men det merkes at brygge 3 er gammel og slitt ogdet har vært klager ang utriggere som ligger lavt og noen tilfeller der utriggere har løsnet. Det ble bestilt og montert en del nye utriggere.. Nytt kayakk stativ og utvidelse av en gangbar utrigger for utsetting av kayakker ble bygget av en gruppe entusiaster som gjorde en stor innsats og fant frem til gode løsninger. Stor takk til Ivar Bull, Lars Hauge og Nils Mortensen for fin innsats og kreativ løsning. Vinterhavnen Vinterhavn er i år lagt kun til brygge 2 som en del av styrets plan om å etablere en permanent vinterhavn med nytt bobleanlegg. Bobleanlegget fungerte bra i forigen sesong og mindre justeringer er foretatt for å få enda bedre funksjonalietet kommende vinter. De fleste vinterplassene er for sesongen 2009/2010 leid ut. Det er dessverre enkelte medlemmer som ikke sender inn søknad om vinterhavn innen fristen. Styret vil be medlemmene om å respektere søknadsfrister og forstå at det medfører mye ekstra arbeid og uheldige meldinger til leietakere ved seint etteranmeldte søknader. 2.4 Opplagsplassen Vårens båtutsett ble gjennomført 6 og 8. mai. mai uten problemer. I forkant av dette ble veien fra opplagsplassen ned til sjøen noe oppgradert og grøftene rensket opp. Styret minner om at det er den enkeltes ansvar å fjerne sin egen søppel etter båtutsettet. Båtforeningen har klare regler om at opplagsplassen skal være ryddet og tom for båter i opplag innen 17. mai. Båtforeningen oppfordrer på ny eiere som har oppbevart sin båt på opplagsplassen gjennom vinteren å sørge for fjerning/sjøsetting innen fristen. Båtutsett for 2011 vil bli foretatt torsdag 5. mai og lørdag 7. mai. Høstens ordinære opptak ble gjennomført 24. og 25 september. Opptaket ble fordelt over tre opptak med en kranbil Det er viktig at styret vet hvem som står hvor, i tilfelle noe skulle skje i løpet av vinteren, så det er fint om alle kan merke båtene sine med navn og telefonnummer. Opplagsplassen er i vinter full med 56 båter som i fjor. Det ble i år pakket noe tettere enn i fjor, dette gikk stort sett greit, med litt justeringer underveis. Båtopptak for 2011 vil bli foretatt fredag 23. september og lørdag 24.september. Det er kommunen som stenger vannet for vinteren og i år ble vannet stengt midt i oktober. Dette betyr at man ikke kan påregne å kunne spyle båtene i oktober dersom det skulle bli kaldt. Det samme gjelder for båthavna. De to siste årene har vi latt medlemmers båttilhengere bli lagret på opplagsplassen etter båtutsett. Dette fungerer bra, men vi ber alle fjerne hengerne i god tid før opptaket starter tidlig i september. Bærum Elektriske har i desember gått over det elektriske anlegget og vil komme med en anbefaling på mindre oppgraderinger som vil bli foretatt i 2011.

4 2.5 Vaktordningen sommeren 2010 Gjennomføringen av vaktordningen har forløpt som tidligere år. Det var i alt 8 netter uten vakt i løpet av 2010, sammenlignet med 15 netter året før og henholdsvis 9 og 7 netter i 2008 og var første år med videoovervåkning av havneanlegget. Systemet har fungert tilfredsstillende og har forhåpentligvis bidratt til bedret sikkerthet i havnen. Det var rapportert ett innbrudd i havnen på våren. Etter avtale med politiet ble da videoopptak gjennomgått og film avgjerningsmannen ble overlevert til Asker Politistasjon. Saken ble senere henlagt av politiet. Selv om videosystemet har fungert tilfredsstillende vil foreningen forsøke å iverksette noen forbedrende tiltak inkludert: Bedre merking som varsler at anlegget er overvåket Tilkobling av videokamera via internett Bedre kvalitet på ansiktsgjennkjenningsbilder De som ikke har møtt till vakt uten gyldig grunn vil bli kontaktet pr e-post og blir bedt om å innbetale 1000kr i straffegebyr til foreningen i henhold til vedtak i Generalforsamlingen Det var i sommer ikke mulig å skaffe et kontinuerlig tilbud med ungdommer som ønsket å påta seg vakter for medlemmer som ikke hadde anledning til å sitte selv. Dette er et etterlengtet tilbud og vaktsjefen får mange henvendelser i løpet av sesongen for å høre om det er noen som kan avhjelpe med å ta vakter. På grunn av tidligere uheldige hendelser minner vi om at det ikke er tillatt for ungdommer å tilby seg å ta vakter direkte ved oppslag på vaktboden, og medlemmer har heller ikke mulighet for å benytte innleie av vakter med mindre man kjenner disse personlig eller at personen som leies inn er godkjent av foreningen og er oppsatt som mulig vakt på foreningens hjemmesiden. For å fordele belastningen av den mørkeste tiden vil også for 2011 sesongen vaktlistene bli rullert ca 1/3. Årets vaktliste vil bli sendt ut på mail (til de mailadresser som blir lagt inn ved søknad om båtplass) samtidig som listen legges ut på foreningens hjemmeside. 2.6 Stranden Når det gjelde Mellom-Nes Båtforenings bestrebelser for å anlegge båthavn med flytebrygger ved Lille- Hawaii så er status som følger. Mellom-Nes Båtforening sendte 17/11/2010 brev til Asker Kommune der de ba om at behandling av saken i Byggningsrådet ble utsatt. Begrunnelsen var at man ønsker å gå i dialog med Nes Hageby Vel om å finne løsninger som alle involverte parter kan enes om. Vi har hittil ikke mottatt noen hevendelse. Vi har også fått informasjon om at Fylkesmannen har frarådet Kommunen å gi tillatelse tilø småbåtanlegget av hensyn til at området er et viktig naturmiljø og at konsekvensene ikke er godt nok belyst. 2.7 Løpende vedlikehold Vår oppsynsmann også for 2010 har vært Aage Halvorsen. Han har vært en god ressurs for Båtforeningen og vi er glade for å kunne bekrefte at Age fortsetter som oppsynsmann også neste år med nye gode tiltak.. De viktigste arbeidene utført av oppsynsmannen i havnen Januar- April: Kontrolert bobleanlegg jevnlig. Passet havnen i forhold til snø og is. Justert og tilpasset dyser i forhold til ising. Måket snø. Sikret brygge 4 med tau mot land, etter at denne ble sterkt skadet av isen gjennom vinteren. Mai: Bistått med planlegging av dugnad i havnen. Inndelt i grupper etter hva som har hatt behov for vedlikehold og reparasjoner. Foretatt innkjøp av materiell og utstyr for gjennomføring av dugnad. Kontrollert og etterstrammet festebolter for uteriggere.

5 Juni: Juli: Kontrollert kjettingfester. Festet løst treverk på uteriggere. Montert nye og kraftigere strips for Bobleanleggets slanger. Kontrollert og etterstrammet alle koblinger på slanger og rør. Kontrollert og ettersett kompressor. Prøvestartet bobleanlegg. Renset alle luftdyser for skjell og groer. Festet løst treverk på kranbrygge. Fjernet fortøyningbøye som hadde slitt seg fra moring. Undersøkt anskaffelse av 4 nye bøyer med kjetting og moringer for å opprettholde antallet i havna. Disse legges ut til våren. Demontert bobleanlegg ytterst på venstre side. Justert uterigger pga plass for bredere båt. Bygget sammen bobleanlegg og tilpasset rør og slanger. Montert nytt slangefeste på enden av bryggen. Demontert badestige brygge 2. Levert denne til reparasjon pga. Tæring. Montert stige på uterigger i stedet for ende av brygge. August: Fjerning av søppel etc. gjennom hele sesongen. Ettersett alle livbøyene til enhver tid, slik at disse er trygge og klare til bruk. Kontaktet Nesco ang service på kompressor. Kompressor kan gå i to sesonger til før service og bytte av lagere. Skaffet to stk betong blokker for å sette opp bom ved nedkjøring på slipp ved kranbrygge. Transportert disse på plass. Boret hull og støpt fast øyebolter for feste av sperrekjetting på disse. September: Oktober: November: Ryddet kranbrygge for skrot og gammel jolle. Planlagt dugnad før vinter. Foretatt innkjøp av nødvendig utstyr for dugnaden. Demontert kompressorens viftehus pga viftehjul var irret fast. Løsnet dette og prøvet kompressor- OK. Smurt. Ettersett havn. Prøvet kompressor. Dugnad. Startet bobleanlegg med intervallstyring. Ettersett ising i havn. Styret vil igjen oppfordre medlemmer til å være med på å ta vare på våre brygger, gi oss beskjed hvis dere ser noe som bør utbedres på bryggene/utriggerne etc. send oss en melding fra våre hjemmesider under kontakt, meldingen blir videresendt rette vedkommende 2.8 IT For å følge med tiden ser styret det som en målsetning at man beveger seg mot en papirløs forening. Det vil fra og med nå ikke lenger bli delt ut papirlapper til foreningen medlemmer. All kommunikasjon fra styret til medlemmene vil fra nå av skje via e-post til registrerte e-post adresser (samme e-post som registreres ved bestilling av båtplass) i tillegg til at informasjonen vil bli gjort tilgjengelig på foreningens hjemeside. Medlemmer som ikke har tilgang til internett eller e-post kan ta kontakt med styrets medlemmer for å gjøre egne avtaler i en overgangsperiode. Styret ser det også som en nødvendighet at man i fremtiden har en egen budsjettpost for IT tjenester for å bedre kvaliteten og stabiliteten rundt hjemmesiden til foreningen. Som et tilbud til foreningens medlemmer og i tilknytning til forbedringer av videoovervåkningssystemet i havnen vil det til sommeren bli satt opp et trådløst nettverk i havnen. Alle medlemer med båtplass vil bli tilsendt nødvendig informasjon for å koble seg til systemet. 3. Regnskap for 2010

6 Nes Hageby Båtforening Regnskap vs budsjett for år 2010 Faktisk Budsjett Faktisk Inntekter Sommerhavn - medlemmer Sommerhavn - leietakere Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer Vinterhavn - leietakere Sum Opplagsplass - medlemmer Opplagsplass - leietakere Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak Kranbil - utsett Sum Sumavgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Avskrivning av gamle fordringer Annet 0 0 Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp/kranbiler Generelt vedlikehold* Div anleggsutb./nyanskaffelser** Strøm/vann/forsikring Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside oppgradering Videoovervåking Elektrisk fornyelse brygge 3 og opplagsplass Støtte til NHB Vel Oppgradering vaktbod Bobleanlegg brygge Skogkultivering Ny badebrygge Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Årsresultat * Herav oppgradering av vei til brygge : kr **Bl. a utriggere, kajakkstativ, trykkspyler

7 Nes Hageby Båtforening Balanse Eiendeler Kundefordringer Andre fordringer Periodiserte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd - sparekonto Bankinnskudd - driftskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital + gjeld Egenkapital IB Årets resultat Sum egenkapital (UB) Periodiserte kostnader Sum egenkapital + gjeld Nes Hageby Båtforening kommentarer til regnskap for 2010 Regnskapsprinsipper Regnskapsåret i Nes Hageby Båtforening går fra 1.januar til 31. desember. Det føres et kontantregnskap hvor resultatet fremkommer som differansen mellom innbetalinger og utbetalinger i regnskapsåret. Unntaket er ikke innbetalt medlemsavgift og leie som er ført som fordringer på medlemmer og eksterne leietakere. Videre er det også avsatt for større kostnadsposter hvor faktura ikke er mottatt. Alle investeringer utgiftsføres og det foretas ingen balanseføring. Regnskapsføringen På basis av fakturagrunnlag fra båtplassjef og opplagsjef er vinteraktiviteter fakturert i september og sommeraktiviteter i oktober. Overgangen til normalt regnskapsår har gjort det lettere å få fakturert innenfor regnskapsåret. Ved hjelp av innleid regnskapsfører er alle utgående og inngående fakturaer bokført løpende, alle innbetalinger og utbetalinger er avstemt mot banken og alle utestående beløp er purret opp. Selv om situasjonen i år er bedre, skaper dårlig betalingsdisiplin et betydelig merarbeid for kassererne.

8 RESULTATREGNSKAPET FOR 2010 Inntekter Sum inntekter utgjør kr ,- mot budsjettert kr ,-. Sum avgifter, gebyrer og kontingenter, som er det ordinære inntekstgrunnlaget, er på budsjett. Kostnader Sum kostnader for perioden utgjør kr ,- hvilket er betydelig lavere enn budsjett (kr ). De fleste driftsposter er på budsjettert nivå. Generelt vedlikehold er noe høyere enn budsjett som følge av oppgradering av vei ned til kranbrygggen. Diverse anleggsutbedringer/ nyanskaffelser gjelder for det meste nye utriggere, nytt kajakkstativ samt ny trykkspyler. Nytt videoovervåkingssystem er kostnadsført med kr , langt under budsjettert beløp. Resultat Resultatet for regnskapsåret er med dette et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr Resultatforbedringen skyldes i hovedsak utsatte investeringer, og at det nye overvåkingssystemet ble billigere enn forutsatt. BALANSE PR Ved utgangen av regnskapsåret er det kr ,- på foreningens konto og kr ,- i utestående fordringer. Foreningens egenkapital utgjør med dette kr ,- mot kr ,- pr REVISJONBERETNING

9 4. Budsjett for 2011 Nes Hageby Båtforening Budsjett 2011 Faktisk Budsjett Budsjett Inntekter Sommerhavn - medlemmer Sommerhavn - leietakere Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer Vinterhavn - leietakere Sum Opplagsplass - medlemmer Opplagsplass - leietakere Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak Kranbil - utsett Sum Sum avgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Diverse inntekter 0 Avskrivning av gamle fordringer Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp/kranbiler Generelt vedlikehold Div anleggsutb./nyanskaffelser Strøm/vann/forsikring Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside/ IT/ Nett Videoovervåking Elektrisk fornyelse brygge 3 og opplagsplass Sand til strand Oppgradering vaktbod Skogkultivering Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Årsresultat

10 Budsjettkommentarer 2011 Inntekter Samlede inntekter i budsjettet utgjør kr , hvilket er totalt 6% opp fra Styret anbefaler en viss justering i prisene, og har justert prisene i havnen, for vinteropplag og for vinterhavn. Prisene i havnen er økt med 5%, mens prisene for vinteropplag og for vinterhavn er økt prosentvis noe mer fra et lavt nivå. Priser Sommerhavn 2010 Budsjett 2011 Medlemmer Sommerhavn (< 2,5) - - Sommerhavn (2,5-3,0) Sommerhavn (3,0-3,5) Sommerhavn (3,5-4,0) Sommerhavn (4,0-4,5) Sommerhavn (4,5-5,0) Sommerhavn (5,0-5,5) Bøye Eksterne Sommerhavn (< 2,5) Sommerhavn (2,5-3,0) Sommerhavn (3,0-3,5) Sommerhavn (3,5-4,0) Sommerhavn (4,0-4,5) Sommerhavn (4,5-5,0) Sommerhavn (5,0-5,5) Bøye Vinteropplag Medlemmer Inntil 12 fot fot fot Over 23 fot Sum Eksterne Inntil 12 fot fot fot Over 23 fot Kranbil Inntil 17 fot fot Over 23 fot Vinterhavn Medlemmer Eksterne Kontingent Aktive medlmmer Passive medlemmer Avgift gangbar utrigger Adm avgift utleie

11 Kostnader/ investeringer Samlede kostnader og investeringer utgjør kr Utover de normale kostnadsposter knyttet til kranbil, generelt vedlikehold, diverse anleggsutbedringer/ nyanskaffelser, strøm/ vann/forsikring og regnskapsbyrå er det budsjettert med følgende: Hjemmeside/IT/Nett. Hjemmesiden er under stadig forbedring, da det er påkrevet for å kunne informere bedre, samt ha en bedre kommunikasjon med medlemmer og leietagere. Utgifter til IT/ Nettforbindelse i tilknytning til videoovervåkning som ble installert i 2010 inngår også her. Oppgradering av vaktbod. Styret mener det er påkrevet med noe bedre fasiliteter i vaktboden, noe som vil gjøre det hyggeligere å gå vakt. Elektrisk fornyelse av brygge 3, samt på opplagsplass. Det er påkrevet at vi har forskriftsmessige elektriske anlegg, slik at unngår brann og ulykker. Skogkultivering. Området ned mot stranden er i ferd med å gro til, og det bør derfor foretas noe tynning og ryddig. Dette må gjøres med skogkyndig bistand og i samarbeid med Vellet. Flere investeringer som var planlagt i 2010 ble utsatt, og i budsjettet for 2011 er disse tatt med. Derfor er de samlede kostnader og investeringer i budsjettet for 2011 vesentlig høyere enn de faktiske utgiftene for Dette gjelder oppgradering av vaktbod, elektrisk fornyelse av brygge 3 og opplagsplass, skogkultivering og sand til strand. For øvrig er de normale kostnadsposter knyttet til kranbil, diverse anleggsutbedringer/ nyanskaffelser og strøm /vann/forsikring oppjustert basert på forventet prisøkning og utbedringsbehov. Kommentar til budsjettert årsresultat og egenkapital. Med et budsjettert årsresultat på kr i 2011, sammenlignet med kr for 2010, vil foreningen også i år øke egenkapitalen vesentlig. Budsjettet gir en egenkapital på ca kr. 1,4 mill ved utgangen av 2011, sammenlignet med kr pr En slik utvikling gir NHB økonomisk handlefrihet til etter hvert å foreta større fornyelser som kan bli aktuelle, noe Generalforsamlingen i så fall må ta stilling til. I lys av de fremlagte regnskapstall er de rimelig å anta at NHB vi ha fremskaffet tilstrekkelige midler i løpet av de neste 1-3 årene til å foreta utskiftning også av brygge 3. Styret foreslår at det settes igang utredningsog planleggingsarbeide for å kunne fremlegge konkrete forslag om dette til Generalforsamlingen i NHB i Februar 2012.

12 5. INNMELDTE FORSLAG Det foreslåes for Generalforsamlingen å øke straffegebyr ved manglende oppmøte til vakt fra 1000kr til 2000kr. Prisen på leie av vakter er ca 1000kr i dag og det blir litt feil signal å ha samme straffegebyr som leiepris. 6. VALG Som nevnt flyttet Havnesjefen Kjell Sannes ut av vårt område i løpet av sommeren 2010 og kunne ikke fortsette som havnesjef.. Nils Henrik Sanner akseptert tilbudet fra Styret om å ta over som havnesjef og han må betraktes som valgt, men for ordens skyld bes dette stadfestes av Generalforsamlingen. Bjørn Markussen og Einar Tyssenhar meddelt at de ønsker å tre ut av styret. Valgkomiteen har foreslått Nils Mortensen og Dag Bærvahr som nye styremedlemer. I tillegg til Nils Mortensen og Dag Bærvahr vil styret bestå av følgende styremedlemmer for kommende periode: - Peter Jenkins, formann - Arne Giske og Erland Martinsen, kasserere - Nils Henrik Sanner, havnesjef - Mats Rinaldo, båtplassjef Revisorer: - Ståle Johansen - Torkill Nordal-Olsen Styret vil selv fordele de øvrige oppgavene. 7. EVENTUELT Foreningens hjemmeside på internett har adresse: Her finner man foruten aktuell informasjon om opptak/utsett bl.a. opplysninger om: - navn, -adresser og telefonnummer på styremedlemmene - vaktlister - foreningens vedtekter - informasjonsmeny for siste sesong inkl. eks. på utleiekontrakt og parkeringsbestemmelser - prisliste for opplag, sommerhavn og vinterhavn Vi tar gjerne imot innspill på hva medlemmene ønsker av informasjon på nettet. Slike innspill kan sendes til styremedlemmene, se -adressene på hjemmesiden.

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2017 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i Kirkestuen HOLMEN KIRKE 28. februar, 2017 kl. 20:00 DAGSORDEN

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2016 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i Kirkestuen HOLMEN KIRKE 7. april, 2016 kl. 20:00 DAGSORDEN

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2015 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i Kirkestuen HOLMEN KIRKE 5. mars, 2015 kl. 20:00 DAGSORDEN 1.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2013 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i: Menighetssalen ( opp trappen tvers over Kirkestuen hvor vi

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2014 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i Kirkestuen HOLMEN KIRKE 24. februar, 2014 kl. 20:00 DAGSORDEN

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Til behandling foreligger:

Til behandling foreligger: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULLERN BÅTFORENING Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus. Til behandling foreligger: Onsdag 29. mars

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere:

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13 Referent: Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem),

Detaljer

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkallingen er sendt på mail, SMS og lagt ut på hjemmesiden. Ingen bemerkninger til dette. 2 Valg av møteleder og referent. Kai Rune Kristiansen ble valgt som

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Tid: Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00. Sted: Naustet til Inge Agenda 1. Åpning ved leder. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Valg av to

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 76 49 32 E-post: Hjemmeside: post@leangbukten.no www.leangbukten.no STYRET MØTEREFERAT Møtested: Leangbukta kontorsenter Møtedeltakere: Ingar Brauti

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Dato: 26.1.18 Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 25. januar kl. 1800 på Grimstad

Detaljer

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Styret har hatt 5 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.13. 94 medlemmer ( 97-2012 ) hvor 3 er passive medlemmer ( 5 2012 ) I løpet av 2013 har

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 23.02.2017 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

2015 Bremnes Grendehus

2015 Bremnes Grendehus 2015 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2015 Bremnes Grendehus Søndag 20.03.16 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1.Valg av møteleder 2.Valg av møtesekretær 3.Godkjenning av innkalling 4.Godkjenning

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2014-1 Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Tid: 21. november 2013 kl. 19.00 Sted: Jobbhuset Hurum AS (Hurum Produkter), Åsveien ---------------------------------------------------------- DAGSORDEN:!

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Tid: 21. november 2012 kl. 19.00 Sted: Jobbhuset Hurum AS (Hurum Produkter), Åsveien ---------------------------------------------------------- DAGSORDEN:

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger: Årsmøte 2012. Det innkalles med dette til 30. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 27.11.2012 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2017

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2017 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2017 Tid 30.01.2017 Sted Karlotbrygga Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Geir Ove Ingebrigtsen,, Trond Fjellsaune, Ant

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Styret har hatt 4 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.2014 101 medlemmer ( 94-2013 ) Hvor 2 er passive medlemmer ( 3 2013 ) I løpet av 2014 har

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Nr. 2/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang

Nr. 2/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Jeg håper at flere av dere har fått med seg stille septemberdager der sjøen fremstår som flat og ettermiddagslyset

Detaljer