NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)"

Transkript

1 NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl. 19:30 1. DAGSORDEN 1. Godkjennelse av dagsorden og valg av referent 2. Styrets beretning for Regnskap for Budsjett for Innmeldte forslag 6. Valg 7. Eventuelt Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2010 har stemmerett. Et medlem kan avgi en tilleggsstemme etter skriftlig fullmakt. Det vil bli servert kaffe/te og kaker. Vi håper på god oppslutning og ønsker samtlige medlemmer VELKOMMEN! FULLMAKT VED GENERALFORSAMLINGEN I NES HAGEBY BÅTFORENING 2010 Navn: Adresse: har fullmakt til å stemme på mine vegne.. Adresse Navn (underskrift)

2 2. STYRETS BERETNING FOR NES HAGEBY BÅTFORENING Generelt Styret har i perioden bestått av: Bjørn Markussen formann Einar Tyssen opplagssjef Arne Giske kasserer Erland Martinsen kasserer Mats Rinaldo båtplass sjef Kjell Sandnes* havnesjef(del av året) Nils Henrik Sanner havnesjef (del av året) Peter Jenkins vaktsjef Ståle Johansen og Torkill Nordal-Olsen revisorer *Havnesjefen Kjell Sandnes flyttet fra Nes Hageby høsten Nils Henrik Sanner ble forespurt og har takket ja til å tre inn som ny havnesjef. Antall medlemmer i Nes Hageby Båtforening er 169 pluss 1 eiendom med oppsigelig leieavtale, totalt 170. Sentrale oppgaver for styret har i perioden vært: - Gjennomføring av pålegg gitt ved forrige generalforsamling - Gjennomføring/tilrettelegging av vaktordning Tilrettelegging av dugnad våren 2010 og høsten Vedlikehold av bryggeanlegget Det elektriske annlegget har også i år gjennomgått en oppgradering. Nødvendig vedlikehold er gjort på brygge 3 Tildeling av båtplasser, presisering av foreningens lover Vi oppfordrer samtlige medlemmer til å være punktlige og presise ved innmelding av behov og evt. søknad om utleie av egen båtplass. i Ellers kan det nevnes at det har utviklet seg en god kontakt med medlemmene via e-post. Styret synes det fungerer bra, og har fått mange gode tilbakemeldinger på at vi bruker e-post til å gi meldinger til medlemmene. Styret håper at vi snart kan nå de aller fleste medlemmene via e-post og forenkle og minimalisere kommunikasjonen via papirsirkulærer. De som har mulighetene bes oppgi sin e-post adresse informasjon blir også lagt ut fortløpende på våre hjemmesider. 2.2 Dugnaden Mai 2009 Dugnad ble gjennomført med god oppslutning og bra resultat. I forkant av dugnaden hadde vi planlagt og fordelt oppgaver i samarbeid med styret i Nes Hageby Vel. En ekstra dugnad i september fikk bra oppslutning og vi mener at den har resultert i at havnen er bedre i stand til å møte vinterpåkjenningene enn i tidligere år. Hele badebryggen er tatt på land og landfestene på brygge 3 er gjort mer fleksible for å bedre så imot isbelastningene. 2.3 Havnen Generelt tilsyn og vedlikehold Nok en sesong med ny brygge har fungert utmerket. Brygge 3 ble sjekket og sikret slik at det elektriske anlegget var forsvarlig. Arbeidet er igang med delvis utskiftning av gamle tilførsel kabler og plassering av disse oppå bryggen slik at vi får et forskriftmessig anlegg etter dagens standard. Brygge 4 fikk kraftige isskader i løpet av vinteren og ble reparert av leverandøren (Telebryggen). Etter råd fra leverandøren ble landfestene slakket noe og bildekk ble montert på landfestene for å gi øket fleksibilitet og reduksjon i kreftene. I tillegg ble en strømsetter montert for å minske isbelastningen.

3 Generelt vedlikehold som er utført gjennom sesongen: - Oljet og beiset nødvendig treverk i havna - Organisert og tilrettelagt for årets dugnad i havna, samt innkjøp av nødvendig materiell - Berget/ reparert slitte utriggere, byttet kantstål festet pongtonger etc. - Kontrollert alle livbøyer, før og under sesongen - Jevnlige inspeksjonsrunder, fjerning av søppel og generell ettersyn. - Gjennomgang av elektriske anlegget i samarbeid med elektriker - Kontrollert alle gangbare utriggere og skiftet/festet trevirke på lemmer og utriggere hvor dette var løst Båtplasser og sommerhavn Medlemmene i båtforeningen har blitt flinkere til å sende inn informasjonsmeny innen fristen og det var kun et fåtall som ikke leverte, Ca halvparten blir levert elektronisk via hjemmesiden. Fordelingen av plasser er alltid en utfordring, men denne sesongen har det vært få nye båter og lite omrokkeringer. Havnen har fungert bra, men det merkes at brygge 3 er gammel og slitt ogdet har vært klager ang utriggere som ligger lavt og noen tilfeller der utriggere har løsnet. Det ble bestilt og montert en del nye utriggere.. Nytt kayakk stativ og utvidelse av en gangbar utrigger for utsetting av kayakker ble bygget av en gruppe entusiaster som gjorde en stor innsats og fant frem til gode løsninger. Stor takk til Ivar Bull, Lars Hauge og Nils Mortensen for fin innsats og kreativ løsning. Vinterhavnen Vinterhavn er i år lagt kun til brygge 2 som en del av styrets plan om å etablere en permanent vinterhavn med nytt bobleanlegg. Bobleanlegget fungerte bra i forigen sesong og mindre justeringer er foretatt for å få enda bedre funksjonalietet kommende vinter. De fleste vinterplassene er for sesongen 2009/2010 leid ut. Det er dessverre enkelte medlemmer som ikke sender inn søknad om vinterhavn innen fristen. Styret vil be medlemmene om å respektere søknadsfrister og forstå at det medfører mye ekstra arbeid og uheldige meldinger til leietakere ved seint etteranmeldte søknader. 2.4 Opplagsplassen Vårens båtutsett ble gjennomført 6 og 8. mai. mai uten problemer. I forkant av dette ble veien fra opplagsplassen ned til sjøen noe oppgradert og grøftene rensket opp. Styret minner om at det er den enkeltes ansvar å fjerne sin egen søppel etter båtutsettet. Båtforeningen har klare regler om at opplagsplassen skal være ryddet og tom for båter i opplag innen 17. mai. Båtforeningen oppfordrer på ny eiere som har oppbevart sin båt på opplagsplassen gjennom vinteren å sørge for fjerning/sjøsetting innen fristen. Båtutsett for 2011 vil bli foretatt torsdag 5. mai og lørdag 7. mai. Høstens ordinære opptak ble gjennomført 24. og 25 september. Opptaket ble fordelt over tre opptak med en kranbil Det er viktig at styret vet hvem som står hvor, i tilfelle noe skulle skje i løpet av vinteren, så det er fint om alle kan merke båtene sine med navn og telefonnummer. Opplagsplassen er i vinter full med 56 båter som i fjor. Det ble i år pakket noe tettere enn i fjor, dette gikk stort sett greit, med litt justeringer underveis. Båtopptak for 2011 vil bli foretatt fredag 23. september og lørdag 24.september. Det er kommunen som stenger vannet for vinteren og i år ble vannet stengt midt i oktober. Dette betyr at man ikke kan påregne å kunne spyle båtene i oktober dersom det skulle bli kaldt. Det samme gjelder for båthavna. De to siste årene har vi latt medlemmers båttilhengere bli lagret på opplagsplassen etter båtutsett. Dette fungerer bra, men vi ber alle fjerne hengerne i god tid før opptaket starter tidlig i september. Bærum Elektriske har i desember gått over det elektriske anlegget og vil komme med en anbefaling på mindre oppgraderinger som vil bli foretatt i 2011.

4 2.5 Vaktordningen sommeren 2010 Gjennomføringen av vaktordningen har forløpt som tidligere år. Det var i alt 8 netter uten vakt i løpet av 2010, sammenlignet med 15 netter året før og henholdsvis 9 og 7 netter i 2008 og var første år med videoovervåkning av havneanlegget. Systemet har fungert tilfredsstillende og har forhåpentligvis bidratt til bedret sikkerthet i havnen. Det var rapportert ett innbrudd i havnen på våren. Etter avtale med politiet ble da videoopptak gjennomgått og film avgjerningsmannen ble overlevert til Asker Politistasjon. Saken ble senere henlagt av politiet. Selv om videosystemet har fungert tilfredsstillende vil foreningen forsøke å iverksette noen forbedrende tiltak inkludert: Bedre merking som varsler at anlegget er overvåket Tilkobling av videokamera via internett Bedre kvalitet på ansiktsgjennkjenningsbilder De som ikke har møtt till vakt uten gyldig grunn vil bli kontaktet pr e-post og blir bedt om å innbetale 1000kr i straffegebyr til foreningen i henhold til vedtak i Generalforsamlingen Det var i sommer ikke mulig å skaffe et kontinuerlig tilbud med ungdommer som ønsket å påta seg vakter for medlemmer som ikke hadde anledning til å sitte selv. Dette er et etterlengtet tilbud og vaktsjefen får mange henvendelser i løpet av sesongen for å høre om det er noen som kan avhjelpe med å ta vakter. På grunn av tidligere uheldige hendelser minner vi om at det ikke er tillatt for ungdommer å tilby seg å ta vakter direkte ved oppslag på vaktboden, og medlemmer har heller ikke mulighet for å benytte innleie av vakter med mindre man kjenner disse personlig eller at personen som leies inn er godkjent av foreningen og er oppsatt som mulig vakt på foreningens hjemmesiden. For å fordele belastningen av den mørkeste tiden vil også for 2011 sesongen vaktlistene bli rullert ca 1/3. Årets vaktliste vil bli sendt ut på mail (til de mailadresser som blir lagt inn ved søknad om båtplass) samtidig som listen legges ut på foreningens hjemmeside. 2.6 Stranden Når det gjelde Mellom-Nes Båtforenings bestrebelser for å anlegge båthavn med flytebrygger ved Lille- Hawaii så er status som følger. Mellom-Nes Båtforening sendte 17/11/2010 brev til Asker Kommune der de ba om at behandling av saken i Byggningsrådet ble utsatt. Begrunnelsen var at man ønsker å gå i dialog med Nes Hageby Vel om å finne løsninger som alle involverte parter kan enes om. Vi har hittil ikke mottatt noen hevendelse. Vi har også fått informasjon om at Fylkesmannen har frarådet Kommunen å gi tillatelse tilø småbåtanlegget av hensyn til at området er et viktig naturmiljø og at konsekvensene ikke er godt nok belyst. 2.7 Løpende vedlikehold Vår oppsynsmann også for 2010 har vært Aage Halvorsen. Han har vært en god ressurs for Båtforeningen og vi er glade for å kunne bekrefte at Age fortsetter som oppsynsmann også neste år med nye gode tiltak.. De viktigste arbeidene utført av oppsynsmannen i havnen Januar- April: Kontrolert bobleanlegg jevnlig. Passet havnen i forhold til snø og is. Justert og tilpasset dyser i forhold til ising. Måket snø. Sikret brygge 4 med tau mot land, etter at denne ble sterkt skadet av isen gjennom vinteren. Mai: Bistått med planlegging av dugnad i havnen. Inndelt i grupper etter hva som har hatt behov for vedlikehold og reparasjoner. Foretatt innkjøp av materiell og utstyr for gjennomføring av dugnad. Kontrollert og etterstrammet festebolter for uteriggere.

5 Juni: Juli: Kontrollert kjettingfester. Festet løst treverk på uteriggere. Montert nye og kraftigere strips for Bobleanleggets slanger. Kontrollert og etterstrammet alle koblinger på slanger og rør. Kontrollert og ettersett kompressor. Prøvestartet bobleanlegg. Renset alle luftdyser for skjell og groer. Festet løst treverk på kranbrygge. Fjernet fortøyningbøye som hadde slitt seg fra moring. Undersøkt anskaffelse av 4 nye bøyer med kjetting og moringer for å opprettholde antallet i havna. Disse legges ut til våren. Demontert bobleanlegg ytterst på venstre side. Justert uterigger pga plass for bredere båt. Bygget sammen bobleanlegg og tilpasset rør og slanger. Montert nytt slangefeste på enden av bryggen. Demontert badestige brygge 2. Levert denne til reparasjon pga. Tæring. Montert stige på uterigger i stedet for ende av brygge. August: Fjerning av søppel etc. gjennom hele sesongen. Ettersett alle livbøyene til enhver tid, slik at disse er trygge og klare til bruk. Kontaktet Nesco ang service på kompressor. Kompressor kan gå i to sesonger til før service og bytte av lagere. Skaffet to stk betong blokker for å sette opp bom ved nedkjøring på slipp ved kranbrygge. Transportert disse på plass. Boret hull og støpt fast øyebolter for feste av sperrekjetting på disse. September: Oktober: November: Ryddet kranbrygge for skrot og gammel jolle. Planlagt dugnad før vinter. Foretatt innkjøp av nødvendig utstyr for dugnaden. Demontert kompressorens viftehus pga viftehjul var irret fast. Løsnet dette og prøvet kompressor- OK. Smurt. Ettersett havn. Prøvet kompressor. Dugnad. Startet bobleanlegg med intervallstyring. Ettersett ising i havn. Styret vil igjen oppfordre medlemmer til å være med på å ta vare på våre brygger, gi oss beskjed hvis dere ser noe som bør utbedres på bryggene/utriggerne etc. send oss en melding fra våre hjemmesider under kontakt, meldingen blir videresendt rette vedkommende 2.8 IT For å følge med tiden ser styret det som en målsetning at man beveger seg mot en papirløs forening. Det vil fra og med nå ikke lenger bli delt ut papirlapper til foreningen medlemmer. All kommunikasjon fra styret til medlemmene vil fra nå av skje via e-post til registrerte e-post adresser (samme e-post som registreres ved bestilling av båtplass) i tillegg til at informasjonen vil bli gjort tilgjengelig på foreningens hjemeside. Medlemmer som ikke har tilgang til internett eller e-post kan ta kontakt med styrets medlemmer for å gjøre egne avtaler i en overgangsperiode. Styret ser det også som en nødvendighet at man i fremtiden har en egen budsjettpost for IT tjenester for å bedre kvaliteten og stabiliteten rundt hjemmesiden til foreningen. Som et tilbud til foreningens medlemmer og i tilknytning til forbedringer av videoovervåkningssystemet i havnen vil det til sommeren bli satt opp et trådløst nettverk i havnen. Alle medlemer med båtplass vil bli tilsendt nødvendig informasjon for å koble seg til systemet. 3. Regnskap for 2010

6 Nes Hageby Båtforening Regnskap vs budsjett for år 2010 Faktisk Budsjett Faktisk Inntekter Sommerhavn - medlemmer Sommerhavn - leietakere Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer Vinterhavn - leietakere Sum Opplagsplass - medlemmer Opplagsplass - leietakere Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak Kranbil - utsett Sum Sumavgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Avskrivning av gamle fordringer Annet 0 0 Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp/kranbiler Generelt vedlikehold* Div anleggsutb./nyanskaffelser** Strøm/vann/forsikring Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside oppgradering Videoovervåking Elektrisk fornyelse brygge 3 og opplagsplass Støtte til NHB Vel Oppgradering vaktbod Bobleanlegg brygge Skogkultivering Ny badebrygge Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Årsresultat * Herav oppgradering av vei til brygge : kr **Bl. a utriggere, kajakkstativ, trykkspyler

7 Nes Hageby Båtforening Balanse Eiendeler Kundefordringer Andre fordringer Periodiserte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd - sparekonto Bankinnskudd - driftskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital + gjeld Egenkapital IB Årets resultat Sum egenkapital (UB) Periodiserte kostnader Sum egenkapital + gjeld Nes Hageby Båtforening kommentarer til regnskap for 2010 Regnskapsprinsipper Regnskapsåret i Nes Hageby Båtforening går fra 1.januar til 31. desember. Det føres et kontantregnskap hvor resultatet fremkommer som differansen mellom innbetalinger og utbetalinger i regnskapsåret. Unntaket er ikke innbetalt medlemsavgift og leie som er ført som fordringer på medlemmer og eksterne leietakere. Videre er det også avsatt for større kostnadsposter hvor faktura ikke er mottatt. Alle investeringer utgiftsføres og det foretas ingen balanseføring. Regnskapsføringen På basis av fakturagrunnlag fra båtplassjef og opplagsjef er vinteraktiviteter fakturert i september og sommeraktiviteter i oktober. Overgangen til normalt regnskapsår har gjort det lettere å få fakturert innenfor regnskapsåret. Ved hjelp av innleid regnskapsfører er alle utgående og inngående fakturaer bokført løpende, alle innbetalinger og utbetalinger er avstemt mot banken og alle utestående beløp er purret opp. Selv om situasjonen i år er bedre, skaper dårlig betalingsdisiplin et betydelig merarbeid for kassererne.

8 RESULTATREGNSKAPET FOR 2010 Inntekter Sum inntekter utgjør kr ,- mot budsjettert kr ,-. Sum avgifter, gebyrer og kontingenter, som er det ordinære inntekstgrunnlaget, er på budsjett. Kostnader Sum kostnader for perioden utgjør kr ,- hvilket er betydelig lavere enn budsjett (kr ). De fleste driftsposter er på budsjettert nivå. Generelt vedlikehold er noe høyere enn budsjett som følge av oppgradering av vei ned til kranbrygggen. Diverse anleggsutbedringer/ nyanskaffelser gjelder for det meste nye utriggere, nytt kajakkstativ samt ny trykkspyler. Nytt videoovervåkingssystem er kostnadsført med kr , langt under budsjettert beløp. Resultat Resultatet for regnskapsåret er med dette et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr Resultatforbedringen skyldes i hovedsak utsatte investeringer, og at det nye overvåkingssystemet ble billigere enn forutsatt. BALANSE PR Ved utgangen av regnskapsåret er det kr ,- på foreningens konto og kr ,- i utestående fordringer. Foreningens egenkapital utgjør med dette kr ,- mot kr ,- pr REVISJONBERETNING

9 4. Budsjett for 2011 Nes Hageby Båtforening Budsjett 2011 Faktisk Budsjett Budsjett Inntekter Sommerhavn - medlemmer Sommerhavn - leietakere Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer Vinterhavn - leietakere Sum Opplagsplass - medlemmer Opplagsplass - leietakere Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak Kranbil - utsett Sum Sum avgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Diverse inntekter 0 Avskrivning av gamle fordringer Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp/kranbiler Generelt vedlikehold Div anleggsutb./nyanskaffelser Strøm/vann/forsikring Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside/ IT/ Nett Videoovervåking Elektrisk fornyelse brygge 3 og opplagsplass Sand til strand Oppgradering vaktbod Skogkultivering Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Årsresultat

10 Budsjettkommentarer 2011 Inntekter Samlede inntekter i budsjettet utgjør kr , hvilket er totalt 6% opp fra Styret anbefaler en viss justering i prisene, og har justert prisene i havnen, for vinteropplag og for vinterhavn. Prisene i havnen er økt med 5%, mens prisene for vinteropplag og for vinterhavn er økt prosentvis noe mer fra et lavt nivå. Priser Sommerhavn 2010 Budsjett 2011 Medlemmer Sommerhavn (< 2,5) - - Sommerhavn (2,5-3,0) Sommerhavn (3,0-3,5) Sommerhavn (3,5-4,0) Sommerhavn (4,0-4,5) Sommerhavn (4,5-5,0) Sommerhavn (5,0-5,5) Bøye Eksterne Sommerhavn (< 2,5) Sommerhavn (2,5-3,0) Sommerhavn (3,0-3,5) Sommerhavn (3,5-4,0) Sommerhavn (4,0-4,5) Sommerhavn (4,5-5,0) Sommerhavn (5,0-5,5) Bøye Vinteropplag Medlemmer Inntil 12 fot fot fot Over 23 fot Sum Eksterne Inntil 12 fot fot fot Over 23 fot Kranbil Inntil 17 fot fot Over 23 fot Vinterhavn Medlemmer Eksterne Kontingent Aktive medlmmer Passive medlemmer Avgift gangbar utrigger Adm avgift utleie

11 Kostnader/ investeringer Samlede kostnader og investeringer utgjør kr Utover de normale kostnadsposter knyttet til kranbil, generelt vedlikehold, diverse anleggsutbedringer/ nyanskaffelser, strøm/ vann/forsikring og regnskapsbyrå er det budsjettert med følgende: Hjemmeside/IT/Nett. Hjemmesiden er under stadig forbedring, da det er påkrevet for å kunne informere bedre, samt ha en bedre kommunikasjon med medlemmer og leietagere. Utgifter til IT/ Nettforbindelse i tilknytning til videoovervåkning som ble installert i 2010 inngår også her. Oppgradering av vaktbod. Styret mener det er påkrevet med noe bedre fasiliteter i vaktboden, noe som vil gjøre det hyggeligere å gå vakt. Elektrisk fornyelse av brygge 3, samt på opplagsplass. Det er påkrevet at vi har forskriftsmessige elektriske anlegg, slik at unngår brann og ulykker. Skogkultivering. Området ned mot stranden er i ferd med å gro til, og det bør derfor foretas noe tynning og ryddig. Dette må gjøres med skogkyndig bistand og i samarbeid med Vellet. Flere investeringer som var planlagt i 2010 ble utsatt, og i budsjettet for 2011 er disse tatt med. Derfor er de samlede kostnader og investeringer i budsjettet for 2011 vesentlig høyere enn de faktiske utgiftene for Dette gjelder oppgradering av vaktbod, elektrisk fornyelse av brygge 3 og opplagsplass, skogkultivering og sand til strand. For øvrig er de normale kostnadsposter knyttet til kranbil, diverse anleggsutbedringer/ nyanskaffelser og strøm /vann/forsikring oppjustert basert på forventet prisøkning og utbedringsbehov. Kommentar til budsjettert årsresultat og egenkapital. Med et budsjettert årsresultat på kr i 2011, sammenlignet med kr for 2010, vil foreningen også i år øke egenkapitalen vesentlig. Budsjettet gir en egenkapital på ca kr. 1,4 mill ved utgangen av 2011, sammenlignet med kr pr En slik utvikling gir NHB økonomisk handlefrihet til etter hvert å foreta større fornyelser som kan bli aktuelle, noe Generalforsamlingen i så fall må ta stilling til. I lys av de fremlagte regnskapstall er de rimelig å anta at NHB vi ha fremskaffet tilstrekkelige midler i løpet av de neste 1-3 årene til å foreta utskiftning også av brygge 3. Styret foreslår at det settes igang utredningsog planleggingsarbeide for å kunne fremlegge konkrete forslag om dette til Generalforsamlingen i NHB i Februar 2012.

12 5. INNMELDTE FORSLAG Det foreslåes for Generalforsamlingen å øke straffegebyr ved manglende oppmøte til vakt fra 1000kr til 2000kr. Prisen på leie av vakter er ca 1000kr i dag og det blir litt feil signal å ha samme straffegebyr som leiepris. 6. VALG Som nevnt flyttet Havnesjefen Kjell Sannes ut av vårt område i løpet av sommeren 2010 og kunne ikke fortsette som havnesjef.. Nils Henrik Sanner akseptert tilbudet fra Styret om å ta over som havnesjef og han må betraktes som valgt, men for ordens skyld bes dette stadfestes av Generalforsamlingen. Bjørn Markussen og Einar Tyssenhar meddelt at de ønsker å tre ut av styret. Valgkomiteen har foreslått Nils Mortensen og Dag Bærvahr som nye styremedlemer. I tillegg til Nils Mortensen og Dag Bærvahr vil styret bestå av følgende styremedlemmer for kommende periode: - Peter Jenkins, formann - Arne Giske og Erland Martinsen, kasserere - Nils Henrik Sanner, havnesjef - Mats Rinaldo, båtplassjef Revisorer: - Ståle Johansen - Torkill Nordal-Olsen Styret vil selv fordele de øvrige oppgavene. 7. EVENTUELT Foreningens hjemmeside på internett har adresse: Her finner man foruten aktuell informasjon om opptak/utsett bl.a. opplysninger om: - navn, -adresser og telefonnummer på styremedlemmene - vaktlister - foreningens vedtekter - informasjonsmeny for siste sesong inkl. eks. på utleiekontrakt og parkeringsbestemmelser - prisliste for opplag, sommerhavn og vinterhavn Vi tar gjerne imot innspill på hva medlemmene ønsker av informasjon på nettet. Slike innspill kan sendes til styremedlemmene, se -adressene på hjemmesiden.

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer