Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger GNR. 35, BNR. 1

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje kommune Gardsnavn: Ormetjønn Gardsnummer: 35 Bruksnummer: 1 Tiltakshaver: Adresse: Vinje kommune v /Lotte Næss 3890 Åmot/Vinje Navn på sak: Sør for Helsesenteret i Åmot psykiatriboliger Vinje kommune Oppstart av planarbeid Saksnummer: 09/2548 Registrering utført: Ved: Bjørn Christian Edvardsen og Anja Nordvik Sæter Rapport utført: Ved: Bjørn Christian Edvardsen Undersøkelsestype Maskinell sjakting Overflateregistrering X Prøvestikking Metallsøk Fornminnetype Askeladden id. Autom. fredete kulturminner i området: Kullgrop Kullgrop Kullgrop Kullgrop Nyere tids kulturminner i området: Ingen Naturvitenskaplige prøver ( 14 C): Ingen Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner Automatisk fredete kulturminner X Planen er i konflikt Nyeretids kulturminner Planen er i konflikt Antall dagsverk: 2 Merknader: Kullgropene er målt inn med DGPS Feilmargin på 5 meter

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN OG SAMMENDRAG... 5 BEGREPENE KULTURMINNE/KULTURMILJØ OG GRUNNLAGET FOR REGISTRERING... 5 Datering... 6 OMRÅDET... 7 Terrenget... 7 STRATEGI OG METODE... 8 UNDERSØKELSEN... 8 deltagere og tidsrom... 8 Resultater... 8 Automatisk fredete kulturminner... 9 KONKLUSJON Litteratur Vedlegg

4 Kart 1. Viser lokalisering av og tilkomst til planområdet i Vinje kommune - 3 -

5 Kart 2. Viser lokalisering av planområdet ut i frå E-134 gjennom Åmot sentrum

6 Bakgrunn og sammendrag I forbindelse reguleringsplanen for området sør for Helsesenteret i Åmot, Vinje kommune gnr 35 bnr, ble det gjennomført en kulturhistorisk registrering av tiltenkt reguleringsområde jf 9 av Kulturminneloven av 9. juni Reguleringsplanen omfatter et område Sør for helsesenteret i Åmot sentrum(kart1). Selve planområdet måler omtrentlig 8 dekar i flateareal og er lokalisert rett sør for Åmot sentrum. Planområdet avgrenses i sør 60 meter nord for elva, mot nord og øst av eksisterende bygg/anlegg og mot vest med turterreng (kart 3). Avkjøring til området ble gjort inn til Åmot sentrum og mot bank og sportbutikk 1, eventuelt med vei tilkomst på Åmotshaugen (kart 2). Hensikten med reguleringsplanen er å bygge nye psykiatriboliger med tilhørende anlegg jf brev av Da registreringer med tanke på automatisk fredete kulturminner gjennomført av økonomisk kartverk ofte er mangelfulle, samt at det er et område i fylket som er kjent for å være rikt på automatisk fredete kulturminner, ble området betraktet å inneha et høyt potensial for nyregistrering av kulturminner. Telemark fylkeskommune ønsket derfor å foreta en kulturhistorisk registrering i forkant av en uttalelse til reguleringsplanen. Under registreringen ble det avdekket 4 lokaliteter for automatisk fredete kulturminner. Samtlige lokaliteter var kullframstillingsanlegg i form av kullgroper. Lokalitet er lokalisert utenfor tiltenkt regulert område (kart 3). Begrepene kulturminne/kulturmiljø og grunnlaget for registrering Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven skilles det mellom automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Kulturmineloven av 1978 inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er automatisk fredete i henhold til loven, jf. 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, hvilket vil si at de er eldre enn reformasjonen (fra før 1537). Loven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn. Dette er Norsk Sjøfartsmuseums ansvarsområde, og slike kulturminner omtales dermed ikke i denne rapporten. Kulturminneloven omfatter dessuten samiske kulturminner, men slike er til nå ikke registrert i Telemark. De kulturminnene vi registrerer flest av er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og jernutvinning. Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til ildsteder, og fra tydelige tufter til avtrykkene etter stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter forhistorisk dyrking kan være rydningsrøyser, og i enkelte tilfeller merker etter arden som ble brukt. Rester etter jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget for å fremstille kull til ovnene. En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, eller slagghaugene. I tillegg til dette registreres det gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner. En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner vil aldri kunne foreligge. En regner med at kun omtrent 10% av kulturminnene er kjent. De øvrige er usynlige eller vanskelige å se på markoverflaten, eller bare ikke registrert. En del av de automatisk fredete kulturminnene som er registrert er innarbeidet og kartfestet på Økonomisk Kartverk. Disse er markert med symbolet R. Også i andre kartverk og kartdata er kulturminner representert. I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden - 5 -

7 ( er også en rekke kulturminner lagt inn og er søkbare. Denne tjenesten er enda ikke gjort offentlig tilgjengelig, men kommuneadministrasjonene har tilgang. Siden en fullstendig kartfesting og registrering av automatisk fredete kulturminner ikke finnes, er en i offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengig av selv å hente ut all tilgjengelig informasjon om kulturminner for å oppfylle de lovpålagte oppgavene som ligger i kulturminneloven. Dette innebærer i de fleste tilfeller at det regionale kulturminnevernet må ut og undersøke områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til spesialområde: bevaring. Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en slik frigiving av kulturminner blir innvilget, forutsetter lovens 10 at tiltakshaver dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger. Kulturminner fra nyere tid er slike som er fra tiden etter Disse kulturminnene kan ha mer eller mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. I det såkalte SEFRAK-registeret er kulturminner fra før 1900 registrert (hovedsakelig stående bygninger), samt enkelte yngre kulturminner. DATERING Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien. I andre tilfeller dateres funn ved hjelp av C14-metoden; det vil si naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet. Figur 1 viser vanlige betegnelser på arkeologiske perioder, og varigheten av dem. Se også figur 2 for en mer detaljert inndeling. Figur 1: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til nyere tid. Steinalder Eldre steinalder Fosna / Tidlig-mesolitikum Ca fvt Tørkop / Mellom-mesolitikum Nøstvet / Seinmesolitikum Kjeøy / Seinmesolitikum / Fase 4 Ca fvt Ca fvt Ca fvt Yngre steinalder Tidligneolitikum Ca fvt Mellomneolitikum Seinneolitikum Ca fvt Ca fvt Bronsealder Eldre bronsealder Ca fvt Yngre bronsealder Ca fvt Jernalder Eldre jernalder Førromersk jernalder / Ca 500 fvt

8 keltertid Romertid Ca Folkevandringstid Ca Yngre jernalder Merovingertid Ca Vikingtid Ca Middelalder Ca Nyere tid 1536 Figur 2: Tidstabell som viser arkeologisk periodeinndeling (fvt.= før vår tidsregning). Området Reguleringsplanen omfatter et område Sør for helsesenteret i Åmot sentrum (kart1). Selve planområdet måler omtrentlig 8 dekar i flateareal og er lokalisert rett sør for Åmot sentrum. Planområdet avgrenses i sør 60 meter nord for elva, mot nord og øst av eksisterende bygg/anlegg og mot vest med turterreng (kart 3). Avkjøring til området ble gjort inn til Åmot sentrum og mot bank og sportbutikk 1, eventuelt med vei tilkomst på Åmotshaugen (kart 2). Åmot ligger drøye to timers kjøring på Rv 36 og E-134 retning Haukelifjell fra Skien TERRENGET Terrengmessig består området av to små morenerygger rygger som er nord sør orientert. Disse ryggene g danner et småkupert landskap på tvers av stigningen i terrenget. Nordligste del av planområdet er en utfylling av masser som ble gjort i forbindelse med byggingen av eldreboligene på toppen av Åmothaugen (kart 3). Skillet mellom utfyllingen og urørt område kan sees som en markant leppe i terrenget, med en brå stigning i antall høydemeter. Mellom moreneryggene går det raviner som ser ut som tørrlagte bekker eller vannfar.. Vegetasjonen består av blandingsskog hvor lengst mot øst er mye kratt av unge lauvtrær.. Undervegetasjonen består av mose og lyng. Bilde 1. Illustrerer Krattskogen i øst. Bilde 2. Illustrerer vegetasjonen på moreneryggene

9 Strategi og metode Hovedfokus under denne undersøkelsen ble satt til utmarksminner fra jernalder / middelalder. Nærmere bestemt spor av eventuelle seterstøler, kullgroper, jernframstillingsanlegg, fangstanlegg og mulige gravminner. Spesielt ble fokuset satt på kullframstillingsanlegg og jernframstillingsanlegg, ettersom planområdet ligger i Vinje kommune hvor seter og stølsdrift har pågått i lang tid. I slike områder er jern- og kullframstillingsanlegg de vanligste kulturminnene statistisk sett. Det ble på forhånd bestemt at om man skulle gå seg på kullgropanlegg, måtte søket utvides til at man gikk nøyere igjennom for å avdekke mulige jernframstillingsanlegg. Jernframstillingsanleggene er da en kulturminnetype som kan være vanskelig å påvise siden de ofte er overgrodd og godt skjult av vegetasjonen. Kullgropanlegg er ofte den første indikasjonen på at et jernframstillingsanlegg ligger en plass i nærheten. Eneste sikre påvisning i felt er slaggforekomster og eventuelle forekomster av røstet myrmalm. Påvisningen av disse skjer ved at man søker etter kullag på tørre rygger i nærheten av bekkefar og fuktige myrområder. Om / når dette er lokalisert kan man ganske enkelt bruke en spade for å snu litt på torva for å avdekke slagghaugen(e) og eventuelle røsteområder for myrmalm. Metalldetektor kan brukes for å avdekke røsteplassene da disse er jernholdige. Denne kan òg brukes for å avdekke slaggforekomster, men gir ikke et 100% klart svar da alt kommer an på hvor ren brenninga av den røsta myrmalmen har vært. En ren brenning gir et slagg som er fattig på jern og vil dermed ikke nødvendigvis gi et klart signal på metalldetektoren. Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metode: Visuell overflateregistrering er å gjennomsøke et område for kulturminner som er synlige på overflaten, som for eksempel tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette blir gjort ved at en arbeider seg systematisk gjennom det aktuelle området og stikker i lovende flater/strukturer med sonderingsbor og spade. Området ble gjennomgått med at man gikk sløyfer fra vest mot øst i et sikksakkmønster oppover fra den sørlige grensa og opp til den nordre grensa for reguleringsområdet. I og med at området er av en heller beskjeden størrelse var det problemfritt å gå dette systematisk. Den delen av området som er berørt av masseuttfylling ble ikke registrert systematisk. De tydeligste funnene ble fotodokumentert, samtlige funn ble måltinn med en Holux slim 256 gps. Feilmarginen her var i følge displayet 2.2 meter, men av erfaring har det vist seg at denne dessverre kan være noe større - helt opp mot 5 meter i en gitt retning. DELTAGERE OG TIDSROM Undersøkelsen Undersøkelsen ble utført av undertegnede og Anja Nordvik Sætre. Det var fine forhold under registreringene og gjennomgangen av området gikk problemfritt for seg. Det ble totalt brukt 1dagsverk på undersøkelsen i felt. Yterligere 1 dagsverk gikk med samlet til for- og etterarbeid, inkludert rapport. Det ble totalt brukt 2 dagsverk på undersøkelsen. RESULTATER Under registreringen ble det avdekket 4 lokaliteter for automatisk fredete kulturminner. Samtlige Kulturminner var kullframstillingsanlegg i form av kullgroper. Kullgroplokalitet er lokalisert utenfor gitt plangrense ved reguleringsplanens sørvestre hjørne (kart 3). De fire kullgropene som ble avdekket kan være en del av et større felt som strekker seg ned mot elva som går i dalbunnen. Feltet ble ikke avgrenset ned mot denne

10 AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER ID Kullgroplokalitet. Lokalisert sørvest i planområdet. Kullgropa ligger i en sørvendt skråning/rygg og måler 2 meter i ytre mål og 1,3 meter i indre mål. Denne har en rund form og er 25 cm dyp. Det ble her påvist 10 cm med kull i bunnen av gropa. Vegetasjonen rundt er preget av ung blandingsskog. Noe vanskelig å få øye på i terrenget da den er grunn og vollene noe uttydelige. Mye stein i området. ID Kullgroplokalitet. Lokalisert i sentralt planens sørlige del. Kullgropa ligger rimelig flatt til på en sandknaus.. Utkast mot vest, men har en lav voll på 10 cm rundt hele. 10 cm kull påvist i bunnen av gropa. Gropa er sirkulær og måler 2,1 meter i ytre mål og 1,7 meter i indre. Omtrentlig cm dyp. Noe vanskelig å få øye på i terrenget da den er grunn og vollene noe uttydelige. Mye stein i området. ID Kullgroplokalitet. Lokalisert i sentralt planens nordlige del, 10 meter sør for utfylling. Kullgropa ligger i en sørvendt skråning/rygg og måler 2,2 meter i ytre mål og 1,5 meter i indre mål. Denne har en bolle form, her påvist 15 cm med kull i bunnen av gropa. Gropa er 25 cm dyp, og noe vanskelig å få øye på i terrenget. Vegetasjonen rundt er preget av ung blandingsskog. Kart 3. Viser oversikt over planområdet, med registrerte automatisk fredete kulturminner

11 Bilde 3. Kullgrop ID Bilde 4. Kullgrop ID ID Kullgroplokalitet. Lokaliteten er lokalisert Sørvest omtrentlig 10 meter utenfor planområdet (kart 3). Kullgropa har et ytre mål på 2,5 meter og et indre mål på 1,8 meter. Bunnformen her er Bolleform med en dybde på 45 cm. Det ble her påvist et kullag på 15 cm i bunnen av gropa. Kullgropa var den som lå tydeligst i terrenget med en voll mot sør sørvest. Bilde 5. Kullgrop ID Tradisjonelt er disse kulturminnetypene utmarksminner og skriver seg ofte til perioden yngre jernalder middelalder. Kullgropene er et tidlig industrielt minne, da de er sentrale elementer i forbindelse med framstilling av jern og kan ofte sees som det første tegnet på en tidlig jernproduksjon innenfor et område. Å framstille jern fra myrmalm er en energikrevende prosess. Det trengs mye kull for å få jernvinna opp i riktig temperatur og kullgropene ligger derfor sjelden alene. Ofte ligger kullgropene i klynger mellom jernframstillingsanleggene. Av nyere forskning vet vi at forholdstallet mellom kullgroper og jernvinner er omtrentlig 8 kullgroper per jernvinne Av erfaring vet vi at kullgroper er en type kulturminne som det finnes mange av rundt om i øvre del av Telemark. Da spesielt den store typen av kullgroper. Jernframstillingslokalitetene er det derimot blitt registrert mindre av. Ny kunnskap og forbedrete metoder vil gi et bedre grunnlag for registrering av disse, samt komme fram til et mer presist forholdstall mellom kullgroper og jernvinner i Telemark. Jernframstillingsanleggene og kullgropene bidrar til å forstå, samt å tegne et bilde over kulturmiljøet og aktiviteten som engang utspant seg i utmarka rundt stølene langt fra gårdene i de sentrale områdene

12 Konklusjon Reguleringsområdet ble jf 9 av Kulturminneloven av 9. juni 1978, grundig befart. Under registreringen ble det avdekket 4 lokaliteter for automatisk fredete kulturminner. Samtlige er kullframstillingsanlegg i form av kullgroper (kart 3). Lokalitet er lokalisert utenfor tiltenkt regulert område. SKIEN Bjørn Christian Edvardsen / Geir Sørum Feltleder / Saksbehandler LITTERATUR Jakobsen, Harald og Follum, Jørn Kulturminner i Norge spor etter mennesker i år. Tun forlag as Oslo Østmo, Einar Norsk arkeologisk leksikon. Red. Einar Østmo & Lotte Hedanger. Pax forlag, Olso. VEDLEGG Askeladden Registreringsskjemaer

13 Vedlegg I: Askeladden registreringsskjema Åmot Psykiatriboliger Kullfremstillingsanlegg AUT Åmot Psykiatriboliger Kullfremstillingsanlegg AUT Åmot Psykiatriboliger Kullfremstillingsanlegg AUT Åmot Psykiatriboliger Kullfremstillingsanlegg AUT Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kullfremstillingsanlegg - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kullfremstillingsanlegg Stedfesting Fylke: Kommune: Gårdsnavn: Museumsdistrikt: Telemark Vinje Ormetjønn Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Ormetjønn Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Telemark fylkeskommune Utført av: Bjørn Christian Edvardsen Instans: Telemark fylkeskommune Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport for kulturhistorisk registrering - ÅmotPsykiatri Beskrivelse: Ytre mål: 2. Indre mål: 1,3. Bunnform: Bolle 25 dyp. uklar I kant. voll mot vest. 15cm kull I bunn. Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilhørende enkeltminner 1 Kullgrop AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Kullgrop - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Kullgrop Opprinnelig funksjon: Hovedgruppe: Industri, fremstilling, produksjon. Sekundærnæringer Status: Stedfesting Fylke: Telemark

14 Kommune: Vinje Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Datering Datering: Jernalder - middelalder Metode: Typologisk Eksakt datering: Kvalitet: Sannsynlig Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Ytre mål: 2. Indre mål: 1,3. Bunnform: Bolle 25 dyp. uklar I kant. voll mot vest. 15cm kull I bunn. Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for enkeltminne Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kullfremstillingsanlegg - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kullfremstillingsanlegg Stedfesting Fylke: Kommune: Gårdsnavn: Museumsdistrikt: Telemark Vinje Ormetjønn Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Ormetjønn Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Telemark fylkeskommune Utført av: Bjørn Christian Edvardsen Instans: Telemark fylkeskommune Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport for kulturhistorisk registrering - ÅmotPsykiatri Beskrivelse: Ytre mål: 2,1. Indre mål: 1,7. Bunnform: Bolle 30 cm dyp, voll mot vest. 10 cm kull I bunn. Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter

15 Tilhørende enkeltminner 1 Kullgrop AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Kullgrop - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Kullgrop Opprinnelig funksjon: Hovedgruppe: Industri, fremstilling, produksjon. Sekundærnæringer Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Telemark Vinje Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Datering Datering: Jernalder - middelalder Metode: Typologisk Eksakt datering: Kvalitet: Sannsynlig Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Ytre mål: 2,1. Indre mål: 1,7. Bunnform: Bolle 30 cm dyp, voll mot vest. 10 cm kull I bunn. Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for enkeltminne Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kullfremstillingsanlegg - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kullfremstillingsanlegg Stedfesting Fylke: Kommune: Telemark Vinje

16 Gårdsnavn: Museumsdistrikt: Ormetjønn Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Ormetjønn Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Telemark fylkeskommune Utført av: Bjørn Christian Edvardsen Instans: Telemark fylkeskommune Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport for kulturhistorisk registrering - ÅmotPsykiatri Beskrivelse: Ytre mål: 2,2. Indre mål: 1,5. Bunnform: Bolle 25d. 15 cm kull I bunn. voll mot vest Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilhørende enkeltminner 1 Kullgrop AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Kullgrop - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Kullgrop Opprinnelig funksjon: Hovedgruppe: Industri, fremstilling, produksjon. Sekundærnæringer Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Telemark Vinje Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Datering Datering: Jernalder - middelalder Metode: Typologisk Eksakt datering: Kvalitet: Sannsynlig

17 Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Ytre mål: 2,2. Indre mål: 1,5. Bunnform: Bolle 25d. 15 cm kull I bunn. voll mot vest Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for enkeltminne Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kullfremstillingsanlegg - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kullfremstillingsanlegg Stedfesting Fylke: Kommune: Gårdsnavn: Museumsdistrikt: Telemark Vinje Ormetjønn Kulturhistorisk museum, Oslo Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Ormetjønn Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Telemark fylkeskommune Utført av: Bjørn Christian Edvardsen Instans: Telemark fylkeskommune Registreringstype: Reguleringsplan Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport for kulturhistorisk registrering - ÅmotPsykiatri Beskrivelse: Ytre mål: 2,5. Indre mål: 1,8. Bunnform: Bolle 45cm dyp, 15 cm kull I bunn. markant voll m0t vest. Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilhørende enkeltminner 1 Kullgrop AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter

18 Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Kullgrop - Åmot Psykiatriboliger Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Kullgrop Opprinnelig funksjon: Hovedgruppe: Industri, fremstilling, produksjon. Sekundærnæringer Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Telemark Vinje Eiendomsopplysninger Kommune: Vinje Eiere: VAAGEN ØYSTEIN Gnr: 35 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Geometri datert: Målemetode: 91 GPS Kodemåling, relative målinger Nøyaktighet (cm): 200 Datering Datering: Jernalder - middelalder Metode: Typologisk Eksakt datering: Kvalitet: Sannsynlig Utfyllende opplysninger Beskrivelse: Ytre mål: 2,5. Indre mål: 1,8. Bunnform: Bolle 45cm dyp, 15 cm kull I bunn. markant voll m0t vest. Merknad: :Innmålt med DGPS - feilmargin 5 meter Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Arealbruk: Udefinert Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for enkeltminne Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf:

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område GNR. 45, BNR. 14, 184, 172 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Nissedal kommune Grytåi kraftverk

Nissedal kommune Grytåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Grytåi kraftverk GNR. 22, BNR. 23 / GNR.22, BNR. 9 / GNR.1, BNR 22/ GNR.7, BNR. 23 Figur 1: Område hvor inntaket til rørgate i Grytåi

Detaljer

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet GNR. 11, BNR. 2 Figur 1: Overflateregistrering ved Frovatn. Tatt mot NV. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Vinje kommune Huskarmyri

Vinje kommune Huskarmyri TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Huskarmyri GNR./BNR. 143/1, 144/1-2, 145/1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 143

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Sauherad kommune Breiset

Sauherad kommune Breiset TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Breiset GNR. 36, BNR. 1 Bildet viser Breisethytta som ligger innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Sandset GNR. 43, BNR. 4

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Sandset GNR. 43, BNR. 4 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Sandset GNR. 43, BNR. 4 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Sandset Gardsnummer: 43 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Granvollen - Lyngbakken GNR. 221, BNR. 1416 Lyngbakken mot Tollnes idrettanlegg (planområdet). Retning vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Våmarvatn

Vinje kommune Våmarvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Våmarvatn GNR.59, BNR.1. GNR.59, BNR.17. GNR.60, BNR. 1. Figur 1: Demningen ved Våmarvatn R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S

Detaljer

Nome kommune Øra, Ulefoss

Nome kommune Øra, Ulefoss TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Øra, Ulefoss GNR. 12, BNR. 1 Figur 1. Vegetasjonsbilde av området. Foto tatt mot øst. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B

Detaljer

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim GNR. 114, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer: 114 Bruksnummer:

Detaljer

Fyresdal kommune Momrak

Fyresdal kommune Momrak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Momrak Figur 1 Utsikt over Fyresvatn fra planområde R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Vinje kommune Holldal kraftverk

Vinje kommune Holldal kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Holldal kraftverk GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Grensestein, E134 i bakgrunnen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Del av Skotfoss Bruk GNR. 283, BNR. 930 Ortofoto over deler av Skotfoss/Åfoss. Planområde markert med rødt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Rauland sentrum

Vinje kommune Rauland sentrum TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland sentrum Planområdet omfatter Rauland sentrum, samt ubebygde områder i nord og sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon GNR. 12, BNR.2, 9. M.FL. Figur 1: Avtorvet flate nær jernbanelinjen. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Seljord kommune Haugan/Langlim

Seljord kommune Haugan/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Haugan/Langlim GNR. 109, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Haugan Gardsnummer: 109

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Bamble kommune Cochefeltet

Bamble kommune Cochefeltet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Cochefeltet GNR. 23. BNR.45, 107, 218, 204 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Gardsnummer: 23

Detaljer

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta GNR. 69, BNR.8 M.FL Figur 1: Utsikt mot Ørvikbukta, sør for planområdet. Tatt mot SØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Skien kommune Skauen kristelige skole

Skien kommune Skauen kristelige skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skauen kristelige skole GNR. 63, BNR. 594, 658-660 Figur 1: Sjakting med gravemaskin på fotballbanen. Tatt mot NNV. R A P P O RT F R A

Detaljer

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen GNR. 138 BNR. 48 Figur 1: Strykene mellom Gausbuvatn og Hylebuhylen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Nissedal kommune Sondekollen

Nissedal kommune Sondekollen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sondekollen GNR. 29, BNR. 9 og 10 Figur 1: Gravrøys id 138872 med Nisser i bakgrunnen. Tatt mot SSØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Menstad skole

Skien kommune Menstad skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Menstad skole GNR. 68, 69, 72. Figur 1: Området etter sjakting. 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E

Detaljer

Vinje kommune Rauland Boligfelt E

Vinje kommune Rauland Boligfelt E TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland Boligfelt E GNR. 138 OG 147, BNR. 4 OG 4, 2 Bildet viser ei av myrene innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 GNR. 63, BNR. 6 Figur 1: Planområdet med Bikkjehola. Tatt frå Neslandsvatn stasjon mot NØ R A P P O RT F

Detaljer

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad GNR. 65, 66, 67, 69, BNR. 3, 8, 9, 13, 85, 116 Figur 1. Oversikt over planområdet. Gravemaskinen fyller igjen sjaktene.

Detaljer

Porsgrunn kommune Skogveien

Porsgrunn kommune Skogveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Skogveien GNR. 200, BNR. 2712 OG 2717 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kilåi kraftverk GNR. 25, BNR. 1 Figur 1. Gammel nålebu, vestbredden av Saurvatn. Tatt mot V. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tokke kommune Høydalsmo

Tokke kommune Høydalsmo TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Høydalsmo GNR. 72, BNR. 1, 4, 7, 11, 12, 32, 37, 38, 40 Figur 1. Del av planområdet i Høydalsmo. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tokke kommune Dam Byrte

Tokke kommune Dam Byrte TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Dam Byrte GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Dam Byrte RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 92

Detaljer

Kragerø kommune Spenningsoppgradering

Kragerø kommune Spenningsoppgradering TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Spenningsoppgradering GNR. SE VEDLEGG, BNR. SE VEDLEGG Figur 1: Trasé sett fra grensa til Gjerstad mot NV. R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Seljord kommune Nordbygdi

Seljord kommune Nordbygdi TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nordbygdi GNR. 38/ 39/ 41, BNR. 1, 2/ 2, 3, 4/ 1, 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Drangedal kommune Rølandsåsen Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 Figur 1. Del av planområdet i nord med Sørlandsbanen til venstre og fylkesvei 38 til høyre. I mellom

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Bamble kommune Sekkekilen

Bamble kommune Sekkekilen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Sekkekilen GNR/BNR. 84/2, 85/5, 85/24, 85/109, 85/152, 85/181, 85/183, 85/200, 85/201, 85/252, 85/254, 85/255, 85/279 Nedre del av planområdet

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Kragerø kommune Ødegård SAKSNUMMER: 09/799

Kragerø kommune Ødegård SAKSNUMMER: 09/799 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Ødegård SAKSNUMMER: 09/799 GNR.30, BNR. 70 OG 71 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø Gardsnavn: Ødergård

Detaljer

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell GNR. 99, BNR. 52 M.FL Figur 1: Utsikt mot hotellet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Nome kommune Kaste-Stoadalen

Nome kommune Kaste-Stoadalen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Kaste-Stoadalen GNR. 5, 42, BNR. 1, 10, 13, 14, 35 OG 39, 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst GNR. 43, BNR. 22 Vøllestadtjenna RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn:

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Nome kommune Gunnerudveien

Nome kommune Gunnerudveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Gunnerudveien GNR. 55, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Herregårdshavna Gardsnummer: 11

Detaljer

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Grønkjær hyttefelt GNR. 72, BNR. 1, 2, 4, 8 Figur 1: Utsikt frå planområdets nordlige del mot fjellet Himingen i bakgrunn. Sett mot

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn:

Detaljer

Tokke kommune Borsæ dam 1-4

Tokke kommune Borsæ dam 1-4 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Borsæ dam 1-4 GNR. 111 BNR. 1 Figur 1: Vestsiden av planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Notodden kommune Høymyr

Notodden kommune Høymyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Høymyr GNR. 90, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Høymyr Gardsnummer: 90 Bruksnummer:

Detaljer

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal GNR. 94 / BR. 2 OG 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Rui, Langetjønn

Detaljer

Hjartdal kommune Ørvella bru

Hjartdal kommune Ørvella bru TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Hjartdal kommune Ørvella bru GNR.81, BNR. 1 OG GNR 79, BNR 9 Figur 1 Bilde av Ørvella bru RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gårdsnavn:

Detaljer

Nome kommune Vrangfoss sluser

Nome kommune Vrangfoss sluser TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Vrangfoss sluser GNR.3 BNR. 9 Figur 1: Steindamm og øverste slusekammer ved Vrangfoss. Sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Skotfossveien

Skien kommune Skotfossveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossveien GNR. 1, BNR. 41, 97, 111 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Rødmyr øst

Skien kommune Rødmyr øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Rødmyr øst GNR. 221, BNR. DIV igur 1: Muren til Skien fengsel med blomstereng på innsiden av gjerdet. F RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

Bø kommune Reshjemvatnet

Bø kommune Reshjemvatnet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Reshjemvatnet GNR. 13, BNR. 9 Figur 1: Store deler av planområdet bestod av en hogstflate RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav NIKU Oppdragsrapport 165/2011 Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav Gomsrud, Industrivei, går/b.nr 8626/1 Kongsberg, Buskerud Knut Paasche NIKU prosjektnummer/ årstall 15620481 / 2011 Berørt

Detaljer

Porsgrunn kommune Lajordet - Bjønnes

Porsgrunn kommune Lajordet - Bjønnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Lajordet - Bjønnes GNR. 21 OG 27, FLERE BNR. Figur 1. Området der vann-og avløpsledningen skal gå i sjøen. Foto mot vest. RAPPORT FRA

Detaljer