KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT"

Transkript

1 Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er felles for alle som deltar i aktiviteter som organiseres av Rogaland Bedriftsidrettskrets. I tillegg til disse bestemmelsen kan det utarbeides regler for den enkelte aktivitet. Arrangement skal avvikles etter særforbundets regler, de lover som gjelder for NBIF og evt. tilleggsreglement. Ved tvil gjelder tilleggsreglement. Eksempler på forgåelser mot NBIFs konkurranseregler er: a) Benytte ulovlig utøver b) Unnlate å møte til kamp uten å melde fra c) Opptre upassende ovenfor dommer, funksjonær eller andre utøvere d) Overtredelse av bestemmelser i kamp eller konkurransereglement e) Overtredelse av idrettsgrenens regelverk Sanksjoner og administrative forføyninger som kan idømmes av bedriftsidrettens organisasjonsledd er: a) Irettesettelse b) Bot med inntil kr for lag og inntil kr for personer c) Tap av plasseringer og resultat d) Utelukkelse fra deltakelse i inntil 3 måneder, eller i et bestemt antall kamper/konkurranser innenfor et tidsrom på maksimalt 3 måneder a) Fellesbestemmelser for alle idretter 1 Hvem kan delta a) Generelt For å kunne delta for bedriftsidrettslag må utøveren være medlem av laget 1. b) Medlemmer under sykmelding, attføring, rehabilitering Personer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta. Pasienter ved rehabiliteringsinstitusjoner kan delta for institusjonens lag så lenge de er under behandling ved institusjonen, og dersom det ikke foreligger medisinske grunner for ikke å utøve fysisk aktivitet. 1 Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere, barn over 16 år og pensjonister (ref. Lov for NBIF). Medlemmer som ikke er ansatt må overholde 2. Studenter er å regne som ansatt ved den undervisnings-institusjon som danner lag.

2 2 Regler som begrenser deltagelse 2 Aktive idrettsutøvere kan ikke delta i åpne konkurranser arrangert av NBIFs organisasjonsledd. De kan heller ikke delta i klasser for NBIFs medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd. Unntatt fra denne regel er aktive utøvere som er medlem og ansatt i virksomheten. En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurransen omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBIFs egne ledd. 3 En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. Bowlere, bueskyttere og skyttere regnes ikke som aktive etter fylte 40 år. 4 Se for øvrig kapittel 1 i NBIFs konkurranseregler. 3 Dispensasjon Utøvere som faller utenfor NBIFs regler om deltagelse, og ellers vanskelig kan aktiviseres, kan gis dispensasjon. Intensjonen er ikke å høyne konkurransenivået. Bedriftsidrettslaget kan ha fritt antall spillere på dispensasjon. Av de spillere som til en hver tid deltar skal det være et minimum antall som er medlemmer i bedriftsidrettslaget 5 : a) 7 er fotball: 4 b) Håndball: 3 c) Volleyball: 3 d) Innebandy: 2 e) Bowling: 2 6 f) Tennis: 1 g) Bordtennis 1 Søknad som dispensasjon sendes av bedriftsidrettslagets leder på fastsatt skjema. 4 Sanksjoner ved bruk av aktiv/ulovlig utøver For aktiv utøver: 1. Utøveren ilegges en bot på kr 500,- 2. Laget ilegges en bot på kr 2.500,- 3. Laget taper kampen, og settes sist i sin divisjon etter endt sesong. Annen ulovlig utøvere: 1. Utøveren ilegges en bot på kr 100,- 2. Laget ilegges en bot på kr 1.000,- 3. Laget taper kampen. 2 2 gjelder ikke medlemmer som er ansatt i bedriften. 3 En utøver kan delta i arrangement med egne klasser for bedriftsidrettslag, evt. arrangement av mer propagandamessig art. Se for øvrig regel Aldergrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå direkte over til bedriftsidrett før etter fødselsdagen. 5 Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere og barn over 16 år. Ektefeller/samboere og barn over 16 år kan ikke delta for laget om det er bedriftsidrettslag på eget arbeidssted som deltar i samme aktivitet. 6 I bowling presiseres at kravet til spillere fra bedriftsidrettslaget gjelder pr. serie som spilles i den enkelte kamp. Dvs. at de i hver serie må være minst 2 spillere som er medlemmer av bedriftsidrettslaget.

3 For lag medfører forgåelsen tap av resultat og poeng og har tilbakevirkende kraft for de kamper vedkommende utøver har deltatt i. Målresultatet i disse kamper settes til 0-0, og motparten tilkjennes seieren. I begge tilfeller ilegges bot. Se for øvrig NBIFs sanksjons- og straffereglement. 5 Protest Bedriftsidrettslag eller utøver(e) som ønsker et resultat kjent ugyldig, må legge ned skriftlig protest innen 5 virkedager etter stevne/kampdag. Protest på forhold under konkurransen må gjøres kjent for dommer/stevneleder før en forlater stevnestedet. Protest skal være signert av bedriftsidrettslagets leder og sendes til: Rogaland Bedriftsidrettskrets PB Stavanger E-post: Protestgebyr kr 100,- skal betales til kretsens konto innen fristen. NBIFs protestreglement skal følges. 6 Appell Den som er uenig i avgjørelsen av en protest, kan appellere denne innen 5 virkedager etter at meddelelse om avgjørelsen er mottatt. NBIFs appellreglement skal følges. 7 Anmeldelse De som vil anmelde overtredelse av kamp- og konkurransereglementet må gjøre dette til nærmeste organisasjonsledd. Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ. Anmeldelse av straffebelagte handlinger/unnlatelser som ikke kommer inn under kamp- og konkurransereglene skal behandles av NBIFs domsutvalg. Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ. Anmeldelse må fremmes innen 6 måneder. Se for øvrig NBIFs sanksjons- og straffereglement.

4 b) Særbestemmelser for lagidretter 7 8 Arrangørens plikter Arrangøren er ansvarlig for minimum følgende funksjoner: - Sekretariat med nødvendig utstyr. - Jury med 3 personer, for behandling av protester. 8 - Førstehjelpsutstyr som er tilgjengelig under arrangement. 9 - Resultatlister. 9 Lagleders plikter Lagleder skal sørge for at NBIFs lover og regler er kjent for utøverne, samt påse at de overholdes. Dersom det er tvil om en idrettsutøver er å regne som aktiv, plikter ethvert lag å undersøke når vedkommende siste gang deltok i den aktuelle idrettsgren. 10 Dommerkort Lagleder skal i god tid før kampen sørge for korrekt utfylling av dommerkort. Spillernes fornavn, etternavn og draktnummer skal påføres. Alle spillere som er påført kortet betraktes som om de har spilt kampen. Reserver kan påføres av dommer når disse blir satt inn. Dersom et lag benytter en spiller som ikke står oppført på kampkortet, regnes kampen som tapt og resultatet settes til 0-0. Ved gjentatte ganger blir laget strøket. 11 Dommerens plikter Dommeren skal møte til oppsatt kamp og skal før kampstart kontrollere at dommerkortet er korrekt utfylt. Møter ikke dommeren til fastsatt tid kan lagene velge en annen som er villig til å dømme. I slike tilfeller må vedkommende få valget bekreftet av begge lags kapteiner før kampens begynnelse. Dommer som ikke kan møte til kamp skal selv skaffe stedfortreder og varsle kretskontoret. En dommer som ikke møter til oppsatt kamp bøtelegges kr 100,- og kan ved gjentagelser utelukkes. 12 Beramming, omberamming eller avlysing av kamper 1. Omberamming kan kun skje hvis begge lag godkjenner flytting av kamp. 2. Kamper kan kun flyttes til sted og tid godkjent på forhånd godkjent av RBIK. 3. Melding om omberamming må skje skriftlig til RBIK senest 2 virkedager før kamp. 4. Lagene kan ikke flytte kamper fra 1. halvdel av sesongen til den 2. halvdel. Kretsen kan dispensere fra denne regel for spesielle yrkesgrupper og i særtilfeller. 10 Kontakt servicekontoret for å få informasjon om tilgjengelige anleggstider/prosedyre. 7 Særbestemmelser for lagidretter er først og fremst utformet for ballidretter som utelukkende spilles med lag. Ved lagspill med utgangspunkt i individuelle idretter vil avvik være nødvendig. 8 Alle saker som behandles av juryen skal oversendes overliggende myndighet for eventuell videre behandling etter NBIFs konkurranseregler. 9 Forøvrig gjelder NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement. 10 Avlysning eller flytting av kamp pga. stengt idrettsanlegg kan være eksempel på særtilfelle.

5 Priser: - Omberamming som meldes minst 1 uke før kamp: kr 0,- (inntil 2 ganger pr. sesong) - Omberamming med mindre enn 1 ukes varsel: kr 500,- - Flytting av kamper uten å følge reglement: kr 500,- (250,- pr. lag) - Flytting av mer enn 2 kamper/sesong: kr 750,- (uansett tid for varsling) 13 Ventetid og uteblivelse En berammet kamp skal spilles til fastsatt tid og sted. Dersom ett lag ikke møter spilleklar på banen innen 5 minutter etter berammet kampstart, og ikke har lovlig forfall, regnes kampen som vunnet av laget som er klar til kamp. Enkeltspilleres uteblivelse regnes ikke som lovlig forfall. Dommeren kan tillate at ventetiden på 5 minutter overskrides dersom han er overbevist om at forsinkelsen er uforskyldt, og at den ikke vil sjenere avviklingen av etterfølgende kamper. Et lag regnes som uteblitt når: - laget møter for sent til oppsatt kampstart. - laget møter med for få spillere til at kampen kan starte. - laget uteblir helt uten å ha varslet berørt parter innen 2 virkedager før kampen. 11 Uteblivelse fra kamp bøtelegges kr 900,- pr. kamp. I tillegg kommer dommerhonorar som faktureres sammen med bot. Dommerhonorar utbetales via RBIK når lag ikke møter. Lag som varsler forfall til RBIK minst 48 timer før kamp slipper bot Se for øvrig NBIFs sanksjons- og straffebestemmelser. 14 Flere lag fra samme bedriftsidrettslag Bedriftsidrettslag kan stille flere lag i samme idrettsgren og i samme divisjon, men ikke i samme avdeling når det er flere avdelinger. Om det er bare en avdeling bør lagene fra samme bedriftsidrettslag møte hverandre så tidlig som mulig i serien. Spiller to lag fra samme bedriftsidrettslag i samme divisjon, må en spiller stå over en kamp, uansett hvilket lag vedkommende spiller på, for å kunne delta på det andre laget. Spillere kan bare delta på ett lag samme dag. Bedrifter som stiller med flere lag i samme serie, kan i sluttspill om divisjonsmesterskap for lag 2 eller 3 ikke benytte spillere som i løpet av sesongen har deltatt i 50 % eller flere av de obligatoriske kampene for lag som spiller i en høyere divisjon. Denne regel gjelder også deltakelse på lag 2 hvis lag 1 blir strøket fra serien. 15 Utstyr og sikkerhet Det skal være tydelig forskjell på lagenes drakter og målvaktens drakt skal skille seg ut. Har to lag like drakter har hjemmelaget rett til å benytte sine drakter. Draktene skal være nummererte. Kapteinen bør ha armbind. I ballidretter plikter begge lag å stille med minst en ball med riktig lufttrykk. Spillere skal ta av klokker, ringer, ørepynt, m.m. kan medføre egen eller andre skade. Spillere som blør skal ikke delta i spillet før blødningen er stoppet. Lag som ikke stiller med reglementert utstyr kan ilegges en bot på inntil kr 500,-. 11 Berørte parter ved omberamming er kretsen, dommere, motspillende lag og evt. sekretariat.

6 16 Walk-over Dersom et lag uteblir, eller gir walk-over, i 3 kamper i sesongen, vil laget bli strøket i inneværende sesong. Eventuell nedrykking skjer etter lokalt vedtatte regler. 17 Poengberegning Poengberegning følger særidrettenes regelverk. Dersom ett lag trekkes, strykes eller diskvalifiseres vil tidligere resultater fra spill mot dette laget ikke lenger telle. 18 Opprykk og nedrykk De to beste lagene i hver divisjon rykker opp og de to dårligste rykker ned. Står to eller flere lag likt i poeng, når det ikke tas hensyn til resultater mot motstander som har gitt walk-over til det/de lag som står likt i poeng, er målforskjellen avgjørende. Er målforskjellen lik, går det lag som har scoret flest mål foran. Dernest vil resultatet av deres innbyrdes kamper være avgjørende. Skulle heller ikke dette være utslagsgivende, må det spilles omkamp. Et lag som har gitt walk-over seier kan ikke vinne avdelingen. 19 Terminliste og arrangementsform Hjemmelag er det lag som står oppført først i terminlisten. Alle arrangement og kamper skal avvikles i henhold til terminliste. Utvalg for den enkelte aktivitet kan om nødvendig endre terminliste. Kamptid i ballidretter kan endres i henhold til regler for omberamming av kamp. Ved andre vesentlige endringer i aktivitetene skal utøvere og bedriftsidrettslag informeres, og ha anledning til å uttales seg, før behandling i kretsstyret. 20 Trekning av lag 1. Lag som trekkes innen enn 1 måned etter frist for påmelding skal ikke belastes startkontingent eller bøter. 2. Lag som trekkes senere enn 1 måned etter frist for påmelding skal betale full startkontingent. 3. Lag som trekker seg etter seriestart skal betale full startkontingent og bot på kr 750,- 21 Røyking og alkohol All bruk av alkohol og røyking er forbudt i innendørs idrettsanlegg. På uteanlegg, utenom garderober, er røyking tillatt. Alle som overtrer bestemmelsen vises bort fra anlegget. Spillere, trenere og lagledere som bryter bestemmelsen skal også rapporteres på dommerkort.

7 c) Sør-Rogaland:Spesielle retningslinjer for bowling Uteblivelse fra obligatorisk kamp Et lag regnes for å ha uteblitt når laget ikke møter frem til oppsatt kamp uten å ha godkjent forfall. Dersom et lag trekker seg fra kamp, eller serie, vil tidligere resultater mot dette laget bli fastsatt til 5-0. Alle oppsatte obligatoriske kamper skal spilles selv om motstander ikke møter opp. Det lag som møter får 5 poeng samt pinnefallet. Spiller man 3 runder får man 4 poeng samt pinnefallet. Bowlingutvalget innvilger normalt ikke utsettelse av kamper. Opprykk- og nedrykk 1. divisjon: Siste lag i divisjon 1A rykker ned til divisjon 1B Vinner i divisjon 1B rykker opp til divisjon 1A To siste lag i divisjon 1B rykker ned til 2. divisjon 2. divisjon: Vinner i hver pulje rykker opp til divisjon 1B Siste lag i hver pulje rykker ned til 3. divisjon 3. divisjon: Vinner i hver pulje rykker opp til 2. divisjon Siste lag i hver pulje rykker ned til 4. divisjon 4. divisjon: Vinner i hver pulje rykker opp til 3. divisjon Står to eller flere lag likt i poeng ved avslutning er antall pinner avgjørende for plasseringen. Endringer i puljeoppsett kan påvirke opprykk/nedrykk. Deltagelse på mer enn ett lag Dersom en bedrift deltar med flere lag i bowlingserien kan den enkelte spiller delta på flere lag. Dog kan ikke spilleren delta for mer enn ett lag pr. uke (uansett divisjon). Puljeleders plikter Puljeleder skal møte minst 30 minutter før oppsatt spilletidspunkt. Følgende oppgaver utføres: 1. Klargjøre og dele ut spilleskjema. 2. Gi beskjed til hallpersonalet om å sette på funksjon for overtramp og teste at dette fungerer. 3. Gi beskjed til hallpersonalet om å klargjøre banen 5 minutter før oppsatt spilletidspunkt. 4. Sette lagene i gang med prøvekast 5 minutter før oppsatt spilletidspunkt. 5. Til slutt samle inn spilleskjemaene og kontrollere at de er riktig utfylt. Lagleders plikter Det er lagleders plikt til å påse at reglementet overholdes. Han/hun skal sørge for at spillerne kjenner reglementet og de spille/konkurranseregler som gjelder. Spilleskjema Spilleren har ansvaret for å kontrollere sitt eget spilleskjema, og å underrette puljeleder om eventuelle feil. Dette må gjøres innen 1 dag etter avsluttet spill. Motstander skal kontrollere og signere spilleskjema. Hvitt spilleskjema leveres puljeleder etter at alt er riktig utfylt. Spilleskjema skal fylles ut tydelig med fullt navn. (Fornavn, Etternavn)

8 Spillebluser Ved obligatoriske seriekamper i 1.-3.divisjon skal det brukes like spillebluser. I 4. divisjon står man fritt. Røyke og snus forbud Røyking og bruk av snus er forbudt for alle spillere, reserver, funksjonærer og andre som befinner seg innenfor konkurranseområdet. Med konkurranseområdet menes: 1. Bane og ansats 2. Gulvplass og sitteplass for spillere og skrivere. Spillere som trosser forbudet vil bli bortvist fra spilleområdet. Forbudet gjelder under oppvarming og frem til alle lag er ferdig med konkurransen. Ordensregler Lånte bowlingkuler og sko skal legges tilbake i stativ og det skal ryddes før en forlater spillestedet. Deltagerne skal følge instrukser fra puljeleder. Nye spillere Lagleder er ansvarlig for å melde fra om nye spillere til administrasjonen innen 1 uke etter spilt kamp. Registreringsskjema fins i hallene og kan leveres sammen med kampskjema første spillekveld. Hvis dette ikke skjer registreres ny spiller med resultat = 0 for alle serier.

9 c) Nord-Rogaland: Spesielle retningslinjer for bowling Uteblivelse fra obligatorisk kamp Et lag regnes for å ha uteblitt når laget ikke møter frem til oppsatt kamp uten å ha godkjent forfall. Dersom et lag trekker seg fra kamp, eller serie, vil tidligere resultater mot dette laget bli fastsatt til 4-0. Alle oppsatte obligatoriske kamper skal spilles selv om motstander ikke møter opp. Det lag som møter får 4 poeng samt pinnefallet. Bowlingutvalget innvilger normalt ikke utsettelse av kamper. Opprykk- og nedrykk 1. divisjon: 2 siste lag rykker ned til 2. divisjon 2. divisjon: 2 beste lag rykker opp til 1. divisjon 2 siste lag rykker ned til 3. divisjon 3. divisjon: 2 beste lag rykker opp til 2. divisjon Står to eller flere lag likt i poeng ved avslutning er antall pinner avgjørende for plasseringen. Endringer i puljeoppsett kan påvirke opprykk/nedrykk. Deltagelse på mer enn ett lag Dersom en bedrift deltar med flere lag i bowlingserien kan den enkelte spiller delta på flere lag. Dog kan ikke spilleren delta for mer enn ett lag pr. uke (uansett divisjon). Puljeleders plikter Puljeleder skal møte minst 30 minutter før oppsatt spilletidspunkt. Følgende oppgaver utføres: 1. Klargjøre og dele ut spilleskjema. 2. Gi beskjed til hallpersonalet om å sette på funksjon for overtramp og teste at dette fungerer. 3. Gi beskjed til hallpersonalet om å klargjøre banen 5 minutter før oppsatt spilletidspunkt. 4. Sette lagene igang med prøvekast 5 minutter før oppsatt spilletidspunkt. 5. Til slutt samle inn spilleskjemaene og kontrollere at de er riktig utfylt. Lagleders plikter Det er lagleders plikt til å påse at reglementet overholdes. Han/hun skal sørge for at spillerne kjenner reglementet og de spille/konkurranseregler som gjelder. Spilleskjema Spilleren har ansvaret for å kontrollere sitt eget spilleskjema, og å underrette puljeleder om eventuelle feil. Dette må gjøres innen 1 dag etter avsluttet spill. Motstander skal kontrollere og signere spilleskjema. Hvitt spilleskjema leveres puljeleder etter at alt er riktig utfylt. Spilleskjema skal fylles ut tydelig med fullt navn. (Fornavn, Etternavn) Spillebluser Ved obligatoriske seriekamper i 1. divisjon skal det brukes like spillebluser.

10 Røyke og snus forbud Røyking og bruk av snus er forbudt for alle spillere, reserver, funksjonærer og andre som befinner seg innenfor konkurranseområdet. Med konkurranseområdet menes: 1. Bane og ansats 2. Gulvplass og sitteplass for spillere og skrivere. Spillere som trosser forbudet vil bli bortvist fra spilleområdet. Forbudet gjelder under oppvarming og frem til alle lag er ferdig med konkurransen. Ordensregler Lånte bowlingkuler og sko skal legges tilbake i stativ og det skal ryddes før en forlater spillestedet. Deltagerne skal følge instrukser fra puljeleder. Nye spillere Lagleder er ansvarlig for å melde fra om nye spillere til administrasjonen innen 1 uke etter spilt kamp. Registreringsskjema fins i hallene og kan leveres sammen med kampskjema første spillekveld. Hvis dette ikke skjer registreres ny spiller med resultat = 0 for alle serier.

11 Spilleregler Rogaland Bedriftsidrettskrets 1. Lag består av 3 spillere, og eventuelt en innskifter. Et lag kan få tellende resultat med 1 spiller på banen. 2. Hver serie pr. omgang gir 1 poeng, ved uavgjort ½ poeng hver. Totalt gis det 5 poeng. 3. Dersom spillere på to baner er klare til å spille samtidig, skal spilleren til venstre vente. For øvrig skal den spiller som står klar først ta sitt kast før nabospilleren går frem på banen. 4. Har en spiller tatt sitt første slag kan ikke, uansett årsak denne erstattes med en ny spiller før neste serie. Spillere kan komme til spill innen 3. rute er ferdigspilt. Kommer en spiller etter at 3. rute er spilt, må han vente til neste omgang før han kan delta. 5. Det er ikke tillatt å gå ut på banen før foregående kamp/turnering er ferdigspilt. Samtidig må de som er ferdige med sine kamper forlate banen straks. 6. Det er bare lagets spillere og eventuelt skrivere som kan oppholde seg innenfor rekkverket når en kamp spilles. 7. Det vil bli 5 minutter oppvarming. 8. Gjennomslag (spilt) menes med en slik kjegleoppstilling hvor en eller flere kjegler som har sin plass midt fremfor eller mellom to andre felt, uten at sidekjegler er falt ned. Kjegle nr. 1 skal i alle fall være nedslått. Miss er gjort når spilleren ikke slår strike eller spare. På spilleskjemaet markeres strike med X, og spare med /. Gjennomslag markeres med O, og tatt gjennomslag markeres med Ø. Miss markeres med tall eller horisontal strek i ringen (eks. O eller -) 9. Overtramp er gjort når en spiller med noen del av kroppen berører noen del av banen eller andre bygningsdetaljer forbi, eller til sides for overtrampslinje, før kulen har nådd bakre stopprute. En klar overtramp skal markeres selv om overtrampsdetektoren ikke har løst ut. At overtrampsdetektoren er ute av funksjon på en eller flere baner, har ingen innvirkning på de resterende banene. Dersom en av spillerne med forsett gjør overtramp, eller spiller sin kule i rennen, skal spilleren normalt diskvalifiseres fra kamp/turneringen. 10. I følgende tilfeller regnes slaget som gyldig, men felte kjegler skal ikke medregnes: 10.1 Kjegler som slås ned eller skyves fra sin plass av en kule som først har gått i rennen. I slike tilfeller skal kjeglene reises på nytt Kjegler som slås ned av en kule som kommer tilbake fra bakre stopprute. I slike tilfeller skal kjeglene reises på nytt.

12 10.3 Dersom en kjegle slås ned av reisemekanismen, skal den ikke medregnes. Dette gjelder også kjegler som blir slått overende av en kjegle som har vært i berøring med deler av reisemekanismen og dermed blitt satt i bevegelse. I slike tilfeller skal kjeglene settes tilbake på den plass der de opprinnelig stod Gjenstående kjegle(r) etter første slag som velter etter at de/den er satt på plass av reisemekanismen, skal ikke medregnes men settes tilbake på sin opprinnelige plass før andre slaget tas Kjegler som slås ut av banen men som slynges tilbake og blir stående på kjeglebordet, regnes ikke som nedslått. Ved overtramp skal ingen av de felte kjegler ved det slag regnes med Et slag skal erklæres ugyldig dersom noen av følgende tilfeller inntreffer.(slaget skal tas om igjen) 10.7 Dersom det like etter slaget er tatt, men før kulen har passert en tenkt linje gjennom kjegle nr. 1 (på tvers av banen) oppdages at en eller flere kjegler mangler i oppsettet, skal slaget erklæres for ugyldig. Dette gjelder også dersom en eller flere kjegler faller overende før kulen har nådd frem. Varsel om manglende kjegler må gis av spilleren selv, medspiller eller turneringsleder Dersom en spiller blir hindret av en spiller, tilskuer eller funksjonær mens det utføres et slag, men før det er fullført, skal spilleren straks enten godta resultatet av slaget eller forlange at kjeglene blir reist på nytt, og spilleren kan ta slaget på nytt igjen. 11. Ligger det en kjegle i rennen skal slaget erklæres for ugyldig. Kjeglen i rennen skal tas bort og kjeglene skal settes opp igjen og slaget skal tas på nytt. 12. Seriespillet i 1. divisjon avvikles med Amerikansk spillestil Gjelder kun 1. divisjon i Sør-Rogaland.

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

Kontakt oss: Ta gjerne kontakt med Tommy Guttormsen om du har spørsmål for din aktivitet.

Kontakt oss: Ta gjerne kontakt med Tommy Guttormsen om du har spørsmål for din aktivitet. BORDTENNIS- SERIEN 2010-2011 Lykke til! Bedriftsidrettens formål er å skape aktivitet og trivsel i tilknytning til arbeidsplassen. Vi håper du forsøker å få med flest mulig kolleger. Hos oss skal det være

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1 KAMPREGLEMENT Alle kamper i volleyballserien spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler. Disse er inntatt i Håndbok for bedriftsidretten. I tillegg gjelder etterfølgende reglement.

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Kontaktperson på kretskontoret er Reidun Bjørtomt Tlf

Kontaktperson på kretskontoret er Reidun Bjørtomt Tlf Ekebergveien 101, 1178 Oslo. E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove Strand OUS BIL Medlemmer: Sindre Kvil LO BIL Merete Øyberg Oslo Kommune

Detaljer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Kontonummer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Kontonummer OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger.

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. Vårsesongen: 2 nederste lagene rykker ned, og de 2 øverste rykker

Detaljer

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement.

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1. GENERELLE BESTEMMELSER Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1.1. Det spilles i divisjoner,

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

ABIK Akershus Bedriftsidrettskrets. Håndbok 2012 / 2013

ABIK Akershus Bedriftsidrettskrets. Håndbok 2012 / 2013 ABIK Akershus Bedriftsidrettskrets Håndbok 2012 / 2013 BOWLINGUTVALGET 2012-2013 Navn Mailadresse Telefon Leder: Ellen Marie Andersen, IBM ellen@antrade.no 924 26 102 Nestleder: Håkon Cook, Vink hko@vink.no

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER

KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER Alle kamper spilles etter Bedriftsidrettens lover og konkurransereglement, inntatt i Håndbok for bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler.

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. Reglement Fotball Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. 1. Spillebanen Det spilles på håndballbane. Det

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... FOTBALL Der hvor ikke annet er nevnt gjelder Norges fotballforbund sine

Detaljer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Bankkonto:

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Bankkonto: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Bankkonto: 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... 10 1 2 FOTBALL 1-1 Virkeområdet Der hvor ikke annet er nevnt gjelder

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Turneringsreglement - Sør Cup 2016

Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11

Detaljer

Konkurranseregler for HelseNM 2015

Konkurranseregler for HelseNM 2015 Konkurranseregler for HelseNM 2015 1 KONKURRANSEREGLER FOR NM-ARRANGEMENT 1.1 Klasseinndeling er spesifisert i alle idrettsgrener. Arrangøren skal benytte NHIFs konkurranseregler. 1.2 Domsutvalg oppnevnes

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL 17.-18. august 2013 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund Sportsklubb er en bydelsklubb

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014 BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014 Lørdag 30. august 2014 Velkommen til Forus & Gausel Cup! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til Forus og Gausel Cup. Arrangementet

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 Kamparena Sørlandshallen, bane 1, 2, 3 og 4 (alternativt A, B, C og D) Underlag Kunstgress. Kampoppsett Hvis antall påmeldte lag i en klasse er flere enn 6 lag vil det

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg

SYDVESTEN turneringshelg SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2012 Teknisk arrangør: Håndballutvalget i Nord-Rogaland Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten Turneringshelg, som er et samarbeid

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 90981584 www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget Gartnerhallen Nestleder:

Detaljer

KAMPREGLEMENT 5`er Fotball 2015/2016 Manglerudhallen og Voldsløkkahallen.

KAMPREGLEMENT 5`er Fotball 2015/2016 Manglerudhallen og Voldsløkkahallen. KAMPREGLEMENT 5`er Fotball 2015/2016 Manglerudhallen og Voldsløkkahallen. Alle kamper i OBIK`s 5- er fotball spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler inntatt i Håndbok for

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG HÅNDBALL - OLJECUPEN 21.-22. mars 2014 Stavanger Velkommen til SUPERHELG 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SUPERHELG 2014! Arrangementet

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN VOLLEYBALL - SAGATURNERINGEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Våg Cup mai 2017 Reglement

Våg Cup mai 2017 Reglement Våg Cup følger NHF kampreglement og spilleregler, med enkelte unntak som er beskrevet i dette reglementet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VILKÅR FOR PÅMELDING... 2 1.1 ENDRINGER / AVLYSNING... 2 1.2 PÅMELDINGSVILKÅR...

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regel 2 Ballen I klasse J12 J14 benyttes ball str. 4. I øvrige klasser benyttes ball str. 5. Regel

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2015

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2015 BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2015 Lørdag 19. september Velkommen til Forus & Gausel Cup Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til Forus og Gausel Cup. Arrangementet

Detaljer

Kontaktperson på kretskontoret sesongen 2016/2017 er Terje Martinsen Tlf E-post OBS OBS OBS OBS OBS OBS NYTT AV ÅRET!

Kontaktperson på kretskontoret sesongen 2016/2017 er Terje Martinsen Tlf E-post OBS OBS OBS OBS OBS OBS NYTT AV ÅRET! KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 90981584 www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget Gartnerhallen Nestleder:

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Cupen omfattes av klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. 1.2 Ved deltakelse i cupen forplikter klubbene seg til å

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG Stavangercupen - Volleyball 13.-15. mars 2015 Stavanger Velkommen til SUPERHELG 2015! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SUPERHELG 2015!

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL TRONDHEIM 2016

KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL TRONDHEIM 2016 KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL TRONDHEIM 2016 Alle kamper spilles etter NBF s lover og konkurransereglement, inntatt i Håndbok for Bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges Fotballforbunds

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALLSESONGEN 2016 REGLER, CUP- OG SERIEKAMPER.

BEDRIFTSFOTBALLSESONGEN 2016 REGLER, CUP- OG SERIEKAMPER. ØBIK-MOSS 2016 BEDRIFTSFOTBALLSESONGEN 2016 REGLER, CUP- OG SERIEKAMPER. INNHOLD 3 Forord 4 Kontaktinfo for fotballutvalget 5 Dommerholdninger 6 Fair Play 7 Utdrag fra regelverket 12 Oversiktskart 13 Tidligere

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år. 17.02-19.02.17 Lagleder for det enkelte lag har ansvar for at spillere og støtteapparat er kjent med det gjeldende reglement. Vi følger NFFs lover og regler

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA 64 Gyldig fra B KAMPSKJEMA Lag A: 1. + 2. periode 3. + 4. periode Ekstraperioder Timeout: Lisens Spiller Spillernes navn Nr Foul inn KAMPSKJEMA Kampart: Dato: Sted: Lag A: Lag B: Klokken: 1. dommer: 2.

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer