Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde"

Transkript

1 Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret velkommen til dette tillitsmannsmøtet som denne gang blir avholdt på et spesielt møtested, Roald Amundsens Minde, hvor Roald var i sin tidlige barndom. Leder av Borge og Torsnes Historielag ved leder Jan Eilert Karlsen orienterte kort om Roald Amundsens fødested og om omgjøring til et hyggelig lokale til møtested som Borge og Torsnes får disponere. Lokallaget har ca. 200 medlemmer med høy aktivitet for medlemmene med foredrag, holder møter i slektsforskning og vanlig møtevirksomhet i laget. De har og konsentrert seg i historien til hele familien til Roald Amundsen etter oppkjøp av gården her i Borge til dette møtet. Siden Jan Eilert Karlsen skulle videre til Gardermoen ganske snart ble hans innlegg kort. 1. Godkjennelse av saksliste: 1. Godkjennelse av saksliste. 2. Kort orientering om Roald Amundsens minne. 3. Organisasjonskomiteens innstilling. a. Kort gjennomgang av innstilling v/komiteens leder Tor Sørbrøden. b. Gruppe vise samtaler om innstillingen. c. Plenumsdebatt. 4. Kort orientering om Landslaget for lokalhistories minneinnsamling v/kulturminnekomiteens leder Marit Egeberg Krog, Marker. Hun er medlem av Landslagets styre. 5. Kort orientering om status for Østfold Historielags kulturminneregistering v/prosjektleder Roy Heyerdahl, Marker. 6. Avslutning Thorbjørn Koch refererte sakslisten som ble godkjent. Han kom med forslag på seg selv som dagens møteleder og Østfold Historielags kontorsekretær Lillian Therese Dybedahl som referent. Dette ble vedtatt. Opprop av deltagerne ble foretatt av kontorsekretær Lillian Therese Dybedahl som viste at 48 deltakere. Deltagerne var fra 19 lokallag, komiteledere og Østfold Historielags styremedlemmer. Opprop ble dog foretatt etter orienteringen punkt 2 av hensyn til at Jan Eilert Karlsen måtte reise tidlig og ville få med seg Borge og Torsnes nestleder Reidar S. Kjølbergs innslag. Leder Thorbjørn Koch orienterte om at deltagerne deles i 6 grupper for diskusjon av innstillingen. Kaffe, te, mineralvann, rundstykker og wienerstang serveres før og under gruppesamtalene. 2. Kort orientering om Roald Amundsens Minde ved Reidar S. Kjølberg Dette er et dristig eksperiment fra Borge og Torsnes Historielags side som har laget en film som får sin premiere i dag. Oppdeling av eiendommen Amundsens familie kjøpte med Gamle huset, senere også bygging av Nygaard og Tomta. Dette førte til at Roald Amundsens slekt ble samlet her i Borge. Tomta var stor nok, kravet var at den skulle kunne fø en ku. Familien med lille Roald flyttet senere til Oslo. Familien drev som redere og hadde hele 16 skip i rederiene på det meste. Familiene til Roald oppholdt seg derfor mye på Hvaler nært skipsleia. Reidar S. Kjølberg minner om Gjøa ekspedisjonen , Sydpolferden 1911, Nordpolferden med Maud , seiling gjennom nordost passasjen. Ekspedisjon med fly til Nordpolen og i 1926 da han drev over

2 Side 2 Nordpolen med luftskipet Norge sammen med E. Mobile. På en senere tur forsvant E. Mobile og Roald Amundsens leting etter han ble fatalt. Roald Amundsen forsvant. Minnebautaen laget av innsamlede midler til Roald Amundsen ble planlagt avduket 16/6-28. Avdukkingen ble selvsagt utsatt da Roald Amundsen forsvant etter han hadde lagt ut på leting i isødet. Minnebautaen ble omarbeidet og det ble satt av en ny dag opprinnelig 14/12-28, men nærmeste søndag 16/12-28 fant arrangementet sted. Kronprins Olav skulle komme og avduke bautaen. Mange kom og det er sagt at så mange som kom og hele 400 biler var parkert på åkrene omkring Tomta. Etter filmpremieren kunne vi konstatere at filmen var informativ og med en vinkling og fortelling om de ulike gårdene i Roald Amundsen families eie. Eller som en av deltagerne sa at vi fra nå kunne betrakte gårdene vi passerte hit til Tomta med ny kunnskap fra filmen laget av Jan Eilert Karlsen i samarbeide med en god presentasjon av Reidar S. Kjølberg. 3. Organisasjonskomitéens innstilling a. Kort gjennomgang av innstillingen v/komitéens leder Tor Sørbrøden: Møter er avholdt i organisasjonskomiteen etter oppnevningen i henhold til oppgitte datoer i innstillingen fra komiteen. Komiteens leder håper og mener at de ikke har gått utover oppdraget gitt av årsmøtet, men er åpen for at dette kan være et vurderingsspørsmål. Tor Sørbrøden gikk så over til å referere innstillingen i sin helhet: Til Østfold Historielags styre. Innstilling fra Organisasjonskomiteen Østfold Historielag vedtok på lagets årsmøte 24. mars 2012, at styret skulle oppnevne en komité med mandat å utrede lagets organisasjonsstruktur. 17. april 2012 oppnevnte styret følgende som medlemmer av komiteen: Jens Bakke, Idd og Enningdalen Historielag, Odd Marthinsen, Borge og Torsnes Historielag, Svein Skahjem, Fredrikstad Historielag og Tor Sørbrøden Berg, Rokke og Asak Historielag. Sistnevnte som styrets representant. Komiteen har hatt følgende møter: 7. mai, 4. juni og 21. juni Tor Sørbrøden ble valgt til leder av komiteen. Komiteen fremmer følgende forslag for styret i Østfold Historielag: 1. Østfold Historielags styre består av 5 medlemmer. (tidligere 7) 2. 4 styremedlemmer (tidligere 6) velges for 2 år av gangen, dvs. halvparten er på valg hvert år varamedlemmer i nummerorden (tidligere rekkefølge) velges for 1 år av gangen varamann innkalles til styremøtene. 5. Styret velger innen sin midte nestleder, antar sekretær og kasserer. 6. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. 7. Ingen kan ha samme verv i styret mer enn 6 sammenhengende år. 8. Årsmøtet velger ledere til de faste komiteene. Øvrige medlemmer av de faste komiteene oppnevnes av styret. Faste komiteer kan være: Kulturminnekomiteen/Kilderegistreringskomiteen. Slektshistoriekomiteen. (Ættehistoriekomite og redaksjonskomite for Runar) Redaksjonskomite for Wiwar. 9. Styret kan oppnevne komiteer ved behov. 10. Valgkomiteen innstiller for årsmøtet på styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og ledere til de faste komiteer. 11. Fylkeskontoret utfører nødvendige kontoroppgaver som ligger under fylkeslagets drift. 12. Fylkeskontoret bør føre fylkeslagets regnskap. Om nødvendig kan regnskapsavslutningen foretas av et kompetent regnskapsbyrå. 13. For å forenkle føringen av fylkeslagets medlemsliste bør det opprettes en database der hvert enkelt lag selv kan ajourføre sine medlemslister. Hvert lag får kun tilgang til egne lister. Fylkeskontoret må ha tilgang til alle lister for å ha oversikt over fylkeslagets medlemsmasse. 14. Fylkeskontoret skal følge opp aktuelle kurs/studiesirkler/seminarer som det kan være aktuelt for lokallagenes medlemmer å delta i. Dette innbefatter også at mulighetene for eventuelle støtteordninger og tilskudd gjøres kjent for medlemmene.

3 Side 3 Dissens: Vedr. punkt 5. Komiteens medlem Odd Marthinsen foreslår at årsmøtet velger nestleder, sekretær og kasserer. For en del av forslagene som er fremmet vil det være nødvendig med vedtektsendringer. Så vidt vi forstår kan vedtektsendringer gjennomføres med 2/3 flertall på et lovlig innkalt årsmøte. Sørbrøden den 21. juni Organisasjonskomiteen Jens Bakke, Odd Marthinsen, Svein Skahjem og Tor Sørbrøden Hvilke forslag som krever vedtektsendring på årsmøtet 2013 er 1, 2, 3, 4, 7 og 10. At komiteen hadde dissens i punkt 5 hvor de har valgt å sette det opp som referert i innstillingen. Etter denne gode og fullstendige gjennomgåelse av innstillingen fra organisasjonskomiteens leder Tor Sørbrøden, takket han for seg. b. Gruppe vise samtaler om innstillingen Det ble etablert 6 diskusjonsgrupper ved de tre langbordene. Deltagerne ble invitert til å forsyne seg av det som var satt fram. Reidar S. Kjølberg kunne fortelle at de disponerte også kjelleren her på Roald Amundsens Minde. Her var det bl.a. sanghefte fra 1917 skrevet av Arne Svendsen også en trønder som kom hit til Østfold som 16-åring. Tore Løkkeberg med flere revytopper fra Oslo besøkte arbeiderforeningen i Fredrikstad ifølge Fredrikstad lokalavis for å høre revygruppa Spirituses framføringer. Slik ble Arne Svendsen husdikter på «Chanuar». Selv om det er kronår med «kønn» i indre Østfold står fortsatt 20 % av avlingene ute i år. Det har ikke forandret seg fra den gang visa ble nedskrevet som er for ca. 100 år siden. Reidar S. Kjølberg framførte en sang av Arne Svendsen. Bonden. Melodi: Jenta og jag. Fordi han var operert i handa kunne han ikke benytte gitar i dag. Men det ble en god gjennomføring av sangen som fra Reidar S. Kjølbergs munn og framstod som et skikkelig bondestev. c. Plenumsdebatt Thorbjørn Koch åpnet plenumsdebatten med at alle tegner seg for innlegg. Først ut var: Wictor Tvete: For sin gruppe. Diskusjonsgruppa var enig om at innstillingen fra Organisasjonskomiteen var fin. Til punkt 5 i forslaget. De som blir spurt vil vite hvilke oppgave de påtar seg. Det må være avklart når en blir spurt om å påta seg et verv. Valgkomiteens arbeid kan være problematisk. Utfordrer lokallagene på tur til å stille med representanter. Sjekke historikken om hvilke lokallag som har vært engasjert. Endring av punkt 5 med tillegg av revisorer. Punkt 12: Fylkeskontoret fører lagets regnskap. Punkt 13: Fylkeslister er ok. Wiktor Tvete vil også ta med to saker i tillegg som leder i Onsøy Historielag. Videreføre at direktemedlemmer i Østfold Historielag kan overføres til det lokallag de ønsker så de ikke må opprettholde dobbeltmedlemskap. Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for lokallagene. Økning av kontingent som ble vedtatt i fjor blir gjennomført i Omgjøring av registrerte familiemedlemskap/ektefeller som dobbeltbetalende, vil de ønske omgjort ved en vedtektsendring. Svein Skahjem: Spørsmål om hvordan vi gjør for hvert enkelt punkt har vi gjennomgått ved diskusjon i gruppa men vi kan vel stemme over dem. Arild Stang: Stemme over organisasjonene innstilling er tøys. Det vi kommer med er synspunkt om innstillingen.

4 Side 4 Svein Barfelt: Tune Historielag har gjort hjemmeleksa og tatt for seg innstillingen punkt for punkt. Tune Historielag går inn for at personvalg er det riktige. Annet er å flytte problemet fra valgkomiteen til styret. Komitemedlemmene bør velges på årsmøtet. Faste komiteer, valgkomiteen og 2 revisorer. Merknad fra Tune Historielag på Organisasjonskomiteen ble overlevert til leder Thorbjørn Koch. Thorbjørn Koch: Jeg vil orientere dere om at alle synspunkt som kommer Østfold Historielags styre i hende skal behandles. Jan Aage Moen: Valgkomiteens innstilling må inneholde hva de velges til. Punkt 12 avslutning/regnskapsavslutning i samarbeid med et regnskapsbyrå. Reidar Kjølberg: Komiteer Runar Wiwar andre komiteer til prosjekt som transkribering, kulturminneregistreringen. Prosjektgruppenes varighet er til prosjektet er ferdig. Vi må ha et regnskapskontor som gjør jobben. Kasserer anviser alle utbetalingsbilag. Marit Egeberg Krog: Støtter punkt 5 som det står og ikke som Odd Marthinsen foreslår i innstilingen. Punkt 7 ut avviser 6-års grense. Viser til årsmøtet på Tingvoll i Hobøl hvor denne ble tatt ut. Svein Barfelt: Forklaring? De faste komiteenes medlemmer må velges på årsmøtet. Om de skal være tre. I tillegg kan styret oppnevne en komite. Arild Stang: Viser til Jan Aage Moens uttalelser. Regnskapet kan føres av ekstern kompetanse. Svein Skahjem: Rotering av verv etter 6 år er det ment i innstillingen. Kasserer skal ikke føre regnskap. Sekretær er en antatt som styret selv kan bestemme. Valgkomiteen har problem med å finne kandidater. Lokallagene grupperes for å finne kandidater. Det må organiseres bredere mellom lagene. Jens Bakke: Årsmøtet drukner i papirer. Formelt må årsmøtet forholde seg til styret for den mellomløsningen de fremlegger. Lederne må derfor velges på årsmøtet i de faste komiteene. Velfungerende komiteer vil velge seg selv. Mindre arbeid for valgkomiteen. Marit Egeberg Krog: Ikke enig i komiteer sammensatt som i organisasjonens innstilling punkt 8. Runar og Wiwar hver for seg i egne komiteer. Sammenslåing Kilde- og Ættehistoriekomiteene mener hun og ikke Kilde- og Kulturminnekomiteen. Arne Kristian Aarum: Kasserer må velges på årsmøtet. Viktig for kontinuitet. Viktig at kontorsekretær deltar på styremøter. Kontorsekretær er sentral i laget og må derfor motta informasjon og dette må utnyttes. 6 år sammenlagt for så å måtte bytte til annet verv for rotasjon i laget. Berit Hogseth: Komiteene. Styret skal utnevne medlemmene. Støtter for øvrig Marit Egeberg Krogs forslag. Det må være tidsfrist for å fylle komiteene med medlemmer. Risikoen er at det går lang tid til dette arbeidet siden møter skal berammes og avholdes. Valgkomiteen henvender seg til de forskjellige distrikt som kommer med forslag. Da får valgkomiteen noen å starte sitt arbeid med. Lokallederne kjenner medlemmene og kan lettere komme med forslag. Marit Egeberg Krog: Jeg sitter i neste års valgkomite sammen med bl.a. Harald Thoresen. Innhente forslag på valgbare medlemmer regionalt eller lagvis vil de starte allerede med i år. Lederne kjenner hvert enkelt medlem og kan enklere komme med forslag til valgkomiteen. Alle lokallag oppfordres til allerede i år å støtte opp om valgkomiteens arbeid å finne de rette til vervene. Thorbjørn Koch: På vegne av styret kan han sikkert si at de gjerne går inn for at forslag kommer fra de ulike lokallag. Om det er mulig å ta hensyn til forslagene vil styrets endelige forslag til årsmøtet 2013 vise. Asbjørn Hjorthaug: Drister seg til å ta for seg punktet om medlemmene. At punkt 13 er viktig. Orden i medlemsmassen også for det enkelte lokallag. Gjør ajourføringsansvaret

5 Side 5 enklere. Kontingentinnkreving er avhengig av at dette er riktig. Da vil lokallagene høste korrekte etiketter, giro, medlemslister osv. Svein Barfelt: Takk for ordet og håper en ikke oppfattes som at Tune Historielag slenger med leppa unødig. Det vedtatte kan først tre i kraft 2014 om det blir vedtatt i To ønsker for neste møte er at møtelokalet har høyttaler anlegg og Tune Historielag mener at personvalg er viktig. Aslaug Barfelt: Adresselister og etiketter etter roder er ikke mulig lengre. Mener at ny programvare som gir mulighet for dette vurderes. Lillian Therese Dybedahl: Det er ikke felt for sone i Mamut programmet Datax foreningsøkonomi. Tune Historielag er det eneste lokallag som benytter sone. Andre lokallag har det gått greid med ved overgang til nytt program fra i fjor. Jens Bakke: Idd og Enningdalens medlemsregister blir kun ført på Østfold Historielags kontor. Adresselister, giro og etiketter mottas. Mer moderne løsning i registreringen imøtesees av dem. Arne Kristian Aarum: Som IT-mann. Gjennomgang av system iht. punkt 13 i innstillingen fra organisasjonskomiteen. Viktig å komme dit hvor registreringen kan forenkles. Tor Sørbrøden: Vi avsa innstillingen i juni 2012 med 14 punkter. Begrunnelsen var å slanke organisasjonen. Vi prøvde og å få til en vri på det administrative og valgte representanter. Svein Barfelts innspill er greit. Som i punkt 5 er det dissens i innstillingen også. Styret konstituerer seg selv i dag og trenger ikke vedtektsendring. 6-års klausul burde inn så det blir rotasjon. Innstillingen fra organisasjonskomiteen er et råd til Østfold Historielags styre som er avgitt. Jens Bakke: En liten merknad om Svenske tilstander i tilsvarende foreninger etter han hadde mottatt informasjon fra heimskogsmuseet i Sverige og om hvordan de innretter seg. De hadde organisert seg i mange prosjektgrupper. Han spurte dem da: Men hvordan går det da når nye komitemedlemmer skal velges? Svaret var at hver enkelt hadde ansvar for å skaffe sin etterfølger. Thorbjørn Koch: Avsluttet plenumsdebatten med kommentaren at dette hadde for alle vært en givende idédugnad som han og alle i Østfold Historielags styre tar med seg til videre behandling av Organisasjonskomiteens innstilling før årsmøtet Kort orientering om Landslaget for lokalhistories minneinnsamling v/kulturminnekomiteens leder Marit Egeberg Krog. Hun er medlem av LLHs styre. Marit Egeberg Krog orienterte om den nye minnesinnsamlingen. Skriv ned din historie «I manns minne». Flere organisasjoner er invitert til å delta. Mer informasjon kommer etter 30/ Det er viktig å skrive ned hva vi husker for etterkommerne. Ved tidligere innsamling vant Solveig Falkenberg Krog om arbeidsarven fra Trøgstad. Vi bør alle ha dette i minnet hver og en av oss. Medlemslag i LLH kan søke om prosjektstøtte. Idd og Enningdalen Historielag har mottatt støtte til fotoprosjekt. Minner og om at det kan søkes om momskompensasjon gjennom LLH. Årsmelding sendes LLH og blir da lagt ut på lokalhistorievickipedia (jfr. Vickipedia). Husk det er lokallagene som kan sin historie. Neste landsstevne i LLH avholdes i Rosendal i Hardanger. Les gjennom informasjon som kommer fra LLH og kontakt Marit Egeberg Krog eller Thorbjørn Koch. De vil gjerne samarbeide om saker fra Østfold som fremmes i LLH. Marit Egeberg Krog ville vite om 1723-matrikkelen på CD som leder fikk på årsmøtet. Hva skjer med den? Svar fra leder Thorbjørn Koch er at denne er oversendt til Kilderegistreringskomiteen v/anne Marie Sandhaug for viderebehandling. 5. Kort orientering om status for Østfold Historielags kulturminneregistrering v/prosjektleder Roy Heyerdahl, Marker. Det har vært noe problem med Askeladden og oppdateringene. Kulturminnekomiteen sendte inn brev til riksantikvaren Holme med håp om svar. Etter 3 måneder var ikke svar

6 Side 6 kommet, ei heller etter 4 måneder. Dette er Østfold fylke ved Gjestvold og Hygen skal ta opp og purre på svar som egentlig skulle vært komiteen i hende i følge forvaltningsloven etter 4 uker. Gjestvold vil delta på møte som blir holdt primo november med lokallagene og deres registratorer for videre planlegging for kulturminneregistreringen i Østfold Historielags regi. Kurs for nye og gamle registratorer blir holdt av Ola Wergeland Krog på hans kontor i Rakkestad. Kulturminneprosjektlederen ønsker fortrinnsvis to kurskvelder og ikke to kurs avholdt samme dag. Dette for erfaring viser at flere deltar på kursene. Kontakten med registratorene i lokallagene er noe ujevn og noen registratorer føler at de jobber litt på siden av lokallaget. Registratorene gjør for øvrig en viktig og god jobb nå i Det blir sendt informasjon til registratorene og lokallagene. Det er kurs i billedbehandling som er mest aktuelt nå. Roy Heyerdahl takker Idd og Enningdalen Historielag v/jens Bakke for invitasjon til gamlevæla møte som han hadde deltatt på. Kulturminnekomiteens leder Marit Egeberg Krog istemmer at registratorene unisont vil ha mer kontakt med lokallagene. Telefonrunder og skriftlig tilbakemelding trengs med registratorene i lokallagene. 6. Avslutning av møtet kl. 21:15 Østfold Historielags leder Thorbjørn Koch takket alle som møtte i dag til dette tillitsmannsmøtet, samt ønsket alle vel hjem. Referent: Lillian Therese Dybedahl

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Østfold Historielag Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Reidar Kjølberg ønsket velkommen til årsmøtet på vegne av Østfold Historielag. Wiktor Tvete ønsket

Detaljer

Wilsemedaljen 2012 ØSTFOLD HISTORIELAG. Søndag 4. november fikk Svein Skahjem Wilsemedaljen for sitt arbeid for kulturhistorien i Østfold fylke.

Wilsemedaljen 2012 ØSTFOLD HISTORIELAG. Søndag 4. november fikk Svein Skahjem Wilsemedaljen for sitt arbeid for kulturhistorien i Østfold fylke. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2012 Årgang 36 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet 10.11.2012 Lederens spalte... 2 Svein Skahjem hedret med Wilsemedaljen 2012... 3 Direktemedlemmer og innkallling til årsmøte 2013...5

Detaljer

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim,

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim, ÅRSBERETNING 2011 Styret Leder og kasserer Reidar S. Kjølberg, Borge og Torsnes, sekretær Jarle Heed, Idd og Enningdal, nestleder Berit Hogseth, Rakkestad, styremedlem Nils Bjørnebekk, Moss, styremedlem

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret:

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret: STYRETS ARBEIDSFORDELING Vedtatt første gang, i styremøte 16.04.2013 Sist endret i styremøte 04.04.2017, sak 023 Felles oppgaver for hele styret: Hele styret inkl varamedlemmer skal møte opp minst 1 time

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt.

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 1 av 8 PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent.

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent. Ekstraordinært A rsmøte Norbrygg 31.10.16 Tid: 31.Oktober 2016, kl. 20:00 20:35 Sted: Norbrygg Forum Ekstraordinært årsmøte ble avhold på Norbrygg Forum, Det lille ekstra (for medlemmer i Norbrygg). Dialog

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer