Dagens tema: Synkronisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens tema: Synkronisering"

Transkript

1 Dagens tema: Synkronisering Kappløp og kritiske regioner Blokkering Produsent/konsument-problemet Semaforer Fraktaleksemplet med semaforer og delt lager. «De spisende filosofer»: 3 gale løsninger En foreløbig oversikt Ark 1 av 29 Forelesning

2 Kappløp Ved parallellprogrammering kan det oppstå en situasjon med kappløp («race condition»). Dette innebærer at resultatet av en kjøring avhenger av hvilken rekkefølge prosessene kjøres i og hvor fort de går i forhold til hverandre. Slike kappløp ønsker vi vanligvis ikke. Et typisk eksempel på kappløp er forrige ukes forsøk på å bruke felles lager til fraktalprogrammet: Ved å benytte synkronisering kan vi unngå kappløp. Forelesning Ark 2 av 29

3 Teknikker brukt hittil Teknikk Synk Data Spesielt UNIX filer UNIX rør Forutsetter samme urprosess. Kan ikke alltid brukes. Delt lager Forelesning Ark 3 av 29

4 Kritiske regioner Vanligvis kan flere prosesser kjøre uavhengig av hverandre lenge av gangen, men noen ganger kan de «tråkke hverandre på tærne» fordi de samtidig aksesserer en felles ressurs (vanligvis et delt lager). De delene av programmene hvor dette kan skje, kalles kritiske regioner. Når man skriver parallelle programmerer, er det viktig å finne de kritiske regionene og foreta seg noe spesielt der. I fraktalprogrammet var bruk av det felles lageret en kritisk region. Forelesning Ark 4 av 29

5 Beskyttelse av kritiske regioner Forskning har påpekt at for å skrive gode parallelle programmer som unngår kappløp, må koden oppfylle følgende fire krav: 1. Det må aldri være mer enn én prosess av gangen inne i hver kritiske region. 2. Prosessene må ikke forutsette noe om hverandres eksekveringshastighet. 3. En prosess utenfor kritisk region må ikke hindre en annen prosess å gå inn der. 4. Ingen prosess må vente uendelig lenge før den kan komme inn i kritisk region. (Dette kalles utsulting («starvation»).) Dette skal vi se på ulike teknikker for å oppnå. Forelesning Ark 5 av 29

6 Venting Noen teknikker er basert på venting, for eksempel int lock = 0;. while (lock) ; lock = 1; kritisk region lock = 0; Dette har to ulemper: Aktiv venting kaster bort mye tid. Flere prosesser kan stjele låsen samtidig. Venting bør kun brukes til å implementere bedre tekniker. Forelesning Ark 6 av 29

7 Blokkering Alle gode løsninger for synkronisering er basert på å la operativsystemet blokkere prosesser som ikke skal kjøre. Prosesser kan være i følgende tilstander: ' Blokkert & 1 '? ' & $ % Aktiv & Følgende overganger finnes: $ % ' & $ 2 $? Klar $ % 1. En prosess blokkeres (f eks fordi den venter på data). 2. Fordeleren velger en annen prosess. 3. Fordeleren velger denne prosessen til å kjøre. 4. En blokkert prosess får det den venter på. Forelesning Ark 7 av 29

8 Produsent/konsument-problemet Dette problemet er et av de aller mest kjente problemene innen parallellstyring. '$ &% P - Buffer - '$ &% K I dette systemet er det to prosesser: P produserer ett eller annet. Dette legges i bufferen. K konsumerer det P lager, dvs. henter det fra bufferen og gjør ett eller annet med det. Siden bufferen er begrenset, hender det at P eller K må ta en pause: P må stoppe hvis det ikke er mer ledig plass i bufferen. K må stoppe hvis det ikke er flere elementer å hente i bufferen. Dessuten må ikke mer enn én prosess av gangen aksessere bufferen. Forelesning Ark 8 av 29

9 Semaforer Semaforer ble oppfunnet i 1965 av Edsger Dijkstra og var den første praktisk brukbare mekanismen for parallellstyring. En semafor er en datastruktur: Verdi Kø Semaforer har to operasjoner: down(&s) Hvis verdien til s er > 0, vil den bli senket med 1. Hvis ikke, vil prosessen bli blokkert og dens nummer lagt til køen til s. up(&s) Hvis køen til s er tom, økes verdien med 1. Hvis ikke, fjernes ett prosessnummer fra køen, og den tilhørende prosessen startes opp igjen. Forelesning Ark 9 av 29

10 Semaforer beskytter kritisk region semaphore mutex = 1; /* Mutual exclusion */. down(&mutex); Kritisk region up(&mutex); Med en slik beskyttelse er det garantert at maksimalt én prosess av gangen er i kritisk region. En semafor som kun har verdiene 0 og 1, kalles en binær-semafor. Forelesning Ark 10 av 29

11 Bruk av semaforer Hva skjer når en prosess vil inn i kritisk region? Hvis mutex.verdi> 0, er det bare å gå inn. Hvis mutex.verdi= 0, må prosessen vente. Ved å sette en annen initialverdi, kan man tillate flere inne i kritisk region samtidig. Forelesning Ark 11 av 29

12 PK-problemet løst med semaforer #define N 100 semaphore mutex = 1; semaphore empty = N; /* Teller tomme */ semaphore full = 0; /* Teller fulle */ producer() { int item; while (TRUE) { produce_item(&item); down(&empty); down(&mutex); enter_item(item); up(&mutex); up(&full); consumer() { int item; while (TRUE) { down(&full); down(&mutex); remove_item(&item); up(&mutex); up(&empty); consume_item(item); Forelesning Ark 12 av 29

13 Her skjer følgende: Det å sette verdier inn i bufferen (ved å kalle på funksjonen enter item) og ta dem ut derfra (ved å kalle remove item) er kritiske regioner. Disse beskyttes av en binær-semafor (mutex). For å blokkere producer når bufferen er full, innføres semaforen empty, som teller hvor lange tomme plasser det er i bufferen. Hvis det ikke er noen ledige plasser, vil producer bli blokkert. Når consumer harhentetetnyttelement fra bufferen, vil den øke empty. Hvis producer da var blokkert, vil den bli frigjort. For å blokkere consumer når bufferen er tom, innføres semaforen full, som teller hvor mange fulle posisjoner det er i bufferen. Hvis det ikke er noen fulle posisjoner, vil consumer bli blokkert. Når producer har lagt et nytt element i bufferen, vil den øke full. Hvis consumer da var blokkert, vil den bli frigjort. Forelesning Ark 13 av 29

14 Semaforer i SVIPC i UNIX For å kunne operere på semaforer i UNIX trenger vi et par definisjonsfiler: #include <sys/ipc.h> #include <sys/sem.h> En gruppe på n semaforer allokeres slik i SVIPC: int sem_id; sem_id = semget(ipc_private, /* Nøkkel */ n, /* Antall */ 0700); /* Aksesskode */ if (sem_id<0) perror("semprog"); Etter bruk må man huske å frigjøre semaforene: semctl(sem_id, 0, IPC_RMID); Forelesning Ark 14 av 29

15 Operasjonene down og up kan programmeres slik (uten at man trenger å forstå det): void down(int n) { struct sembuf op; int status; op.sem_num = n; op.sem_op = -1; op.sem_flg = 0; status = semop(sem_id, &op, 1); if (status!= 0) {{ printf("semaphore down error %d.\n", status); exit(1); void up(int n) { struct sembuf op; int status; op.sem_num = n; op.sem_op = 1; op.sem_flg = 0; status = semop(sem_id, &op, 1); if (status!= 0) {{ printf("semaphore up error %d.\n", status); exit(1); Forelesning Ark 15 av 29

16 Fraktal-eksemplet med semaforer Fraktal-eksemplet vårt er et meget godt eksempel på produsent-konsument-problemet: Én eller flere produsenter produserer kolonner med fraktalpunkter. Bufferen har plass til ett sett data. En konsument mottar kolonnene med data og tegner dem på skjermen. Dataoverføringen skjer via delt lager. Forelesning Ark 16 av 29

17 Deklarasjoner #include <sys/ipc.h> #include <sys/shm.h> #include <sys/sem.h> #include <sys/types.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <unistd.h> #include "fraktal.h" #include "x147.h" extern pid_t safefork(void); #define NX 750 #define NY 550 #define MAX 180 #define MUTEX 0 /* Våre tre semaforer */ #define FULL 1 #define EMPTY 2 float x1 = -0.01, x2 = 0.01, y1 = -0.01, y2 = 0.01; typedef struct { int xpos; unsigned char ycol[ny]; col_data; int sh_mem_id, sem_id; col_data *sh_mem; Forelesning Ark 17 av 29

18 Hovedprogrammet Hovedprogrammet allokerer ressurer og starter produsentene og konsumenten. int main(int argc, char *argv[]) { time_t start_tid = time(null); int n_proc, nc; n_proc= argc <= 1? 1 : atoi(argv[1]); sh_mem_id = shmget(ipc_private,sizeof(col_data),0700); if (sh_mem_id < 0) perror("fraksem1"); sh_mem = shmat(sh_mem_id,0,0); sem_id = semget(ipc_private, 3, 0700); if (sem_id < 0) perror("fraksem1"); up(mutex); up(empty); /* Sett initialverdi. */ x147open(nx, NY); for (nc = 1; nc <= n_proc; ++nc) { if(safefork()==0){ produsent(nx*(nc-1)/n_proc, NX*nc/n_proc-1); exit(0); konsument(); printf("det hele tok %d sekunder.\n", time(null)-start_tid); x147pause(); terminate(0); Forelesning Ark 18 av 29

19 Produsentene Hver produsent skal generere data for sitt område av bildet. Når én kolonne er ferdig, sendes den til konsumenten. void produsent(int xstart, int xend) { float x, y; int ix, iy, fx; col_data buf; for (ix = xstart; ix <= xend; ++ix) { buf.xpos = ix; x = x1 + ix*(x2-x1)/(nx-1); for (iy = 0; iy < NY; ++iy) { y = y1 + iy*(y2-y1)/(ny-1); buf.ycol[iy] = fraktal(x, y, 255.0, MAX); /* Kritisk region... */ down(empty); down(mutex); *sh_mem = buf; up(mutex); up(full); /*... slutt på kritisk region. */ Forelesning Ark 19 av 29

20 Konsumenten Produsenten skal hente data fra produsentene og tegne dem på skjermen. Den er ferdig når alle kolonnene er tegnet opp. void konsument(void) { col_data buf; int cx, iy; for (cx = 0; cx < NX; ++cx) { /* Kritisk region... */ down(full); down(mutex); buf = *sh_mem; up(mutex); up(empty); /*... slutt på kritisk region. */ for (iy = 0; iy < NY; ++iy) { x147plot(buf.xpos, iy, buf.ycol[iy]); x147sync(); if (x147done) terminate(0); Forelesning Ark 20 av 29

21 Terminering void terminate(int status) { if (shmctl(sh_mem_id, IPC_RMID, 0) < 0) perror("fraksem"); if (semctl(sem_id, 0, IPC_RMID) < 0) perror("fraksem"); exit(status); Resultat Kombinasjonen semaforer/felles lager gir den beste versjonen hittil. Ant prosesser oin modsognir 1 55 s 21 s 2 55 s 10 s 3 56 s 8s 4 57 s 8s 6 58 s 8s Forelesning Ark 21 av 29

22 Husk! Husk at både semaforer og delt lager er en meget begrenset ressurs, og at disse ikke fjernes automatisk. Sjekking Kommandoen ipcs forteller om det er allokert noen semaforer eller delt lager: % ipcs IPC status from /dev/kmem as of Mon Apr T ID KEY MODE OWNER GROUP Message Queues: Shared Memory: m 0 0x rw-r--r-- root wheel m x rw dag dag m 102 0x rw dag dag m 3 0x rw dag dag Semaphores: s 0 0x ra dag dag s 1 0x ra dag dag s 2 0x ra dag dag Forelesning Ark 22 av 29

23 Fjerning Kommandoen ipcrm brukes til fjerning av både semaforer (opsjonen -s) og delt lager (opsjonen -m): % ipcrm -m 7901 % ipcrm -m 102 % ipcrm -m 3 % ipcrm -s 0 % ipcrm -s 1 % ipcrm -s 2 % ipcs IPC status from /dev/kmem as of Mon Apr T ID KEY MODE OWNER GROUP Message Queues: Shared Memory: m 0 0x rw-r--r-- root wheel Semaphores: Forelesning Ark 23 av 29

24 «De spisende filosofer» Problemet med «the dining philosophers» er oppfunnet av Edsger Dijkstra i Rundt et bord sitter 5 filosofer: '$ - ~ ~ &%'$?&% ~ &% '$ '$ 6 ~ ~ &% 6 &% Hver av dem har foran seg en tallerken med spagetti og en gaffel til venstre for tallerkenen. Man trenger to gafler (ens egen og høyre sidemanns) for å spise spagetti. Hver filosof tilbringer dagen med vekselvis å tenke og å spise. De snakker aldri sammen. Problemet er å finne en algoritme som sørger for at alle filosofene får mat fra tid til annen. Forelesning Ark 24 av 29

25 Forsøk på løsning #define N 5 #define LEFT(x) ((x)==0? N-1 : (x)-1) #define RIGHT(x) ((x)==n-1? 0 : (x)+1) philosopher(i) /* Hva skal filosof i gjøre? */ int i; { while (TRUE) { think(); take_fork(i); take_fork(right(i)); eat(); put_fork(i); put_fork(right(i)); Rutinen take fork okkuperer angitte gaffel hvis den er ledig; hvis ikke, blir prosessen blokkert. Rutinen put fork frigjør angitte gaffel. Vurdering Kan føre til vranglås. Vi kan risikere at alle filosofene plukker opp sin gaffel og så sulter i hjel mens de venter på at en annen skal legge fra seg sin. Konklusjon: Ubrukelig. Forelesning Ark 25 av 29

26 Et nytt forsøk på løsning Ved å gjøre spisingen til en kritisk region, sikrer vi at filosofen alltid får tak i begge gafler. #define N 5 #define LEFT(x) ((x)==0? N-1 : (x)-1) #define RIGHT(x) ((x)==n-1? 0 : (x)+1) semaphore mutex = 1; philosopher(i) /* Hva skal filosof i gjøre? */ int i; { while (TRUE) { think(); down(&mutex); /* Lag en kritisk region... */ take_fork(i); take_fork(right(i)); eat(); put_fork(i); put_fork(right(i)); up(&mutex); /*...kritisk region. */ Vurdering + Vil ikke gå i vranglås. Kun én filosof kan spise av gangen. Konklusjon: Egentlig ubrukelig. Forelesning Ark 26 av 29

27 Enda et forsøk Vi kan la en sulten filosof sjekke om gaffelen til høyre sidemann er ledig; hvis den ikke er det, legger filosofen fra seg sin egen gaffel og tenker litt til. #define N 5 #define LEFT(x) ((x)==0? N-1 : (x)-1) #define RIGHT(x) ((x)==n-1? 0 : (x)+1) philosopher(i) /* Hva skal filosof i gjøre? */ int i; { while (TRUE) { think(); take_fork(i); if (free_fork(right(i)) { /* Sjekk om ledig. */ eat(); put_fork(right(i)); put_fork(i); (Her vil kallet på free fork returnere med 0 (= FALSE) hvis gaffelen ikke er ledig. Hvis den er ledig, blir den tatt, så vi trenger ikke kalle på take fork.) Forelesning Ark 27 av 29

28 Vurdering + Denne løsningen vil stort sett gå bra, særlig hvis vi vet at tiden filosofene tenker, varierer tilfeldig. I meget spesielle tilfelle oppstår det utsulting. Filosofene vil ta opp og legge ned gafler i takt uten at noen får spise. Konklusjon: Brukbar, med mindre vi ønsker 100% sikkerhet. En løsning som virker Den kommer neste uke. Forelesning Ark 28 av 29

29 Oppsummering Teknikk Synk Data Spesielt UNIX filer UNIX rør Forutsetter samme urprosess Kan ikke alltid brukes. Delt lager Semaforer Forelesning Ark 29 av 29

Dagens tema: Synkronisering

Dagens tema: Synkronisering Dagens tema: Synkronisering Kappløp og kritiske regioner Blokkering Produsent/konsument-problemet Semaforer Fraktaleksemplet med semaforer og delt lager. «De spisende filosofer»: 3 gale løsninger En foreløbig

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare. Dagens tema:

IN 147 Program og maskinvare. Dagens tema: Dagens tema: Semaforer Hva er en semafor? Produsent/konsument-problemet Fraktaleksemplet med semaforer og delt lager. Klassisk eksempel: «De spisende filosofer» Vranglås «De spisende filosofer»: løsning

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Parallellitet Eksempelprogrammet Litt om X En enkelt pakke for tegning på skjerm Et program for å tegne fraktaler Kommunikasjon mellom prosesser Rør Felles lager Ark 1 av 24 Forelesning 28.4.1998

Detaljer

Oppsummering av IN147 siste del Operativsystemer Parallellisering Veien videre

Oppsummering av IN147 siste del Operativsystemer Parallellisering Veien videre Oppsummering av IN147 siste del Operativsystemer Parallellisering Veien videre Ark 1 av 12 Forelesning 12.5.1999 Operativsystemer I kurset har vi fokusert på UNIX, men prinsippene gjelder i større eller

Detaljer

Dagens tema: Parallellstyring

Dagens tema: Parallellstyring Nyttige forklaringer Sikker opprettelse av nye prosesser Hva er en kommandotolker? Dagens tema: Parallellstyring Generelt Synkronisering med filer Synkronisering med rør Synkronisering med felles lager

Detaljer

Kort notat om parallellstyring IN147

Kort notat om parallellstyring IN147 Kort notat om parallellstyring IN147 Kristin Skar 18. mai 2001 1 Kommunikasjon mellom prosesser Mange problemer man kommer borti kan kreve en paralell løsning: Man kan ha behov for økt hastighet, og dermed

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare. Vranglås De spisende filosofer Lettvektsprosesser Moderne synkroniseringsmetoder Meldinger Monitorer Linda

IN 147 Program og maskinvare. Vranglås De spisende filosofer Lettvektsprosesser Moderne synkroniseringsmetoder Meldinger Monitorer Linda Dagens tema: Vranglås De spisende filosofer Lettvektsprosesser Moderne synkroniseringsmetoder Meldinger Monitorer Linda Hvorfor nyttig? Parallellstyring brukes mye innen operativsystemer, systemprogrammer,

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema: Lettvektsprosesser Moderne synkroniseringsmetoder Meldinger Monitorer Programkode er også bit-mønstre! Selvmodifiserende kode Ark 1 av 23 Forelesning 7.5.2001 Lettvektsprosesser Det er vanlig

Detaljer

Dagens tema: Parallellisering Generelt Fraktaler Generelt Julia-kurven Vindussystemet X Parallellitet i UNIX Signaler. IN 147 Program og maskinvare

Dagens tema: Parallellisering Generelt Fraktaler Generelt Julia-kurven Vindussystemet X Parallellitet i UNIX Signaler. IN 147 Program og maskinvare Dagens tema: Parallellisering Generelt Fraktaler Generelt Julia-kurven Vindussystemet X Parallellitet i UNIX Signaler Ark 1 av 23 Forelesning 29.3.2000 Parallellitet Mange problemer krever en parallell

Detaljer

Dagens tema: Liten repetisjon Håndtering av statusverdier

Dagens tema: Liten repetisjon Håndtering av statusverdier Dagens tema: Liten repetisjon Håndtering av statusverdier Parallellitet Generelt Fraktaler Generelt Julia-kurven Vindussystemet X Parallellitet i UNIX Signaler Ark 1 av 24 Forelesning 2.4.2001 Kort repetisjon

Detaljer

GetMutex(lock) { while(testandset(lock)) {} } En context switch kan ikke ødelegge siden testen og endringen av lock skjer i samme instruksjon.

GetMutex(lock) { while(testandset(lock)) {} } En context switch kan ikke ødelegge siden testen og endringen av lock skjer i samme instruksjon. Hardware-støttet Semafor og Implementasjon av semafor i OS til å synkronisere Hardware-støttet alle softwareløsninger innebærer mange instruksjoner i tillegg til busy-waiting, som koster CPU-tid. I praksis

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i IN 147(A)

Løsningsforslag til eksamen i IN 147(A) Løsningsforslag til eksamen i IN 147(A) Dag Langmyhr (oppgave 1, 2 og 6) Sigbjørn Næss (oppgave 3, 4 og 5) 29. mai 2000 1 Oversettelse Assemblerversjonen av split ser slik ut: 1 #include 2 3.text

Detaljer

Dagens program. Operativsystemer Prosesser og systemkall i UNIX Hente prosessens nummer Starte prosesser Vente på prosesser Utføre programmer

Dagens program. Operativsystemer Prosesser og systemkall i UNIX Hente prosessens nummer Starte prosesser Vente på prosesser Utføre programmer Dagens program Operativsystemer Prosesser og systemkall i UNIX Hente prosessens nummer Starte prosesser Vente på prosesser Utføre programmer Nyttige forklaringer Sikker opprettelse av nye prosesser Hva

Detaljer

EKSAMEN. Operativsystemer. 1. Læreboken "A Practical Guide to Red Hat Linux" av Mark Sobell 2. Maks. tre A-4 ark med selvskrevne notater.

EKSAMEN. Operativsystemer. 1. Læreboken A Practical Guide to Red Hat Linux av Mark Sobell 2. Maks. tre A-4 ark med selvskrevne notater. EKSAMEN Emnekode: ITF22506 Emne: Operativsystemer Dato: 12. desember 2007 Eksamenstid: kl. 9.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: 1. Læreboken "A Practical Guide to Red Hat Linux" av Mark Sobell 2. Maks. tre

Detaljer

Mer om C programmering og cuncurrency

Mer om C programmering og cuncurrency Mer om C programmering og cuncurrency Lars Vidar Magnusson September 23, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 20.09.2011 September 23, 2011 1 / 19 Oversikt Mer om C programmering

Detaljer

Oversikt over IN147(A):

Oversikt over IN147(A): Oversikt over IN147(A): Programmerings- og operativsystem-delen Oppsummering for IN147(A) Bit-mønstre Tallsystemer MIPS assemblerspråk C Datatyper Tillegg for de som tar hele IN147 Operativsystemer Parallellisering

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema: Oversikt over min del av IN147A Bit-mønstre Tallsystemer MIPS assemblerspråk C Datatyper... samt for de som tar hele IN147 Operativsystemer Parallellisering Pensum Eksamen Veien videre Ark

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Cs preprosessor Allokering av variable Separat kompilering Programmet make Pekere i C Operasjoner på pekere Pekere og vektorer Referanseparametre Pekere til «alt» og «ingenting» Dynamisk

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 21. desember 2005 Varighet: 3 timer ( 9:00 12:00 ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: FU (1. ING)

Detaljer

Deadlocks og mer om concurrencymekanismer

Deadlocks og mer om concurrencymekanismer Deadlocks og mer om concurrencymekanismer Lars Vidar Magnusson September 30, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 27.09.2011 September 30, 2011 1 / 17 Oversikt Deadlocks 1 Deadlocks

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Operativsystemer Hva er et operativsystem? En meget kort oversikt over operativsystemenes historie Systemkall i UNIX Hente prosessens nummer Starte prosesser Vente på prosesser Utføre programmer

Detaljer

INF1010 Tråder II 6. april 2016

INF1010 Tråder II 6. april 2016 INF1010 Tråder II 6. april 2016 Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 Tråder i Java tråden minrunp class MinRun implements Runable { MinRun(... ) {... } public void run( ) {...... } } //end

Detaljer

En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen. Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig.

En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen. Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig. Synkronisering En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen. Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig. Behov for synkronisering Mange prosesser/tråder

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Muterbare data

INF2810: Funksjonell Programmering. Muterbare data INF2810: Funksjonell Programmering Muterbare data Stephan Oepen Universitetet i Oslo 15. mars 2016 Agenda Forrige uke Prosedyrebasert objektorientering Lokale tilstandsvariabler Innkapsling + set! Eksempel:

Detaljer

Dagens tema INF1070. Signaturer. Typekonvertering. Pekere og vektorer. struct-er. Definisjon av nye typenavn. Lister

Dagens tema INF1070. Signaturer. Typekonvertering. Pekere og vektorer. struct-er. Definisjon av nye typenavn. Lister Dagens tema Signaturer Typekonvertering Pekere og vektorer struct-er Definisjon av nye typenavn Lister Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 24. januar 2005 Ark 1 av 20 Signaturer I C gjelder alle deklarasjoner

Detaljer

Dagens tema. Nyttige programmer Programmet make. Flyt-tall Representasjon av flyt-tall. Standarden IEEE 754. Systemkall i Unix

Dagens tema. Nyttige programmer Programmet make. Flyt-tall Representasjon av flyt-tall. Standarden IEEE 754. Systemkall i Unix Dagens tema Nyttige programmer Programmet make Flyt-tall Representasjon av flyt-tall Standarden IEEE 754 Systemkall i Unix Ark 1 av 24 Programmet make Det er mange praktiske problemer forbundet med programmering

Detaljer

Del 4 Noen spesielle C-elementer

Del 4 Noen spesielle C-elementer Del 4 Noen spesielle C-elementer 1 RR 2016 Header-filer inneholder Prototypene til funksjonene i standard biblioteket Verdier og definisjoner som disse funksjonene bruker #include #include

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i IN 147(A)

Løsningsforslag til eksamen i IN 147(A) Løsningsforslag til eksamen i IN 147(A) Dag Langmyhr (oppgave 1, 4 og 6) ØysteinGranLarsen (oppgave 2, 3 og 5) 31. mai 1999 1 Oversettelse Funksjonen strxxx går gjennom en tekst og finner adresessen til

Detaljer

Dagens tema INF1070. Info om C. Cs preprosessor. Feilsøking. Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 31. januar 2005 Ark 1 av 29

Dagens tema INF1070. Info om C. Cs preprosessor. Feilsøking. Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 31. januar 2005 Ark 1 av 29 Dagens tema Info om C Cs preprosessor Feilsøking Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 31. januar 2005 Ark 1 av 29 Informasjon om C Den viktigste kilden til informasjon om C (utenom en god oppslagsbok) er

Detaljer

Informasjon om C. Dagens tema INF1070 INF1070 INF1070 INF1070. Den viktigste kilden til informasjon om C (utenom en god. C-funksjonene.

Informasjon om C. Dagens tema INF1070 INF1070 INF1070 INF1070. Den viktigste kilden til informasjon om C (utenom en god. C-funksjonene. Dagens tema Info om C Cs preprosessor Feilsøking Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 31. januar 2005 Ark 1 av 29 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 31. januar 2005 Ark 2 av 29 NAME sqrt - square root function

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 2: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Concurrency. Lars Vidar Magnusson. September 20, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer September 20, / 17

Concurrency. Lars Vidar Magnusson. September 20, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer September 20, / 17 Concurrency Lars Vidar Magnusson September 20, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 20.09.2011 September 20, 2011 1 / 17 Oversikt Concurrency 1 Concurrency Beskrivelse Prinsipper

Detaljer

Signaturer. Dagens tema. En vanlig feil int-funksjon. Dette kan noen ganger gi rare feilmeldinger: INF1070 INF1070 INF1070 INF1070

Signaturer. Dagens tema. En vanlig feil int-funksjon. Dette kan noen ganger gi rare feilmeldinger: INF1070 INF1070 INF1070 INF1070 Dagens tema Signaturer Tyekonvertering Pekere og vektorer struct-er Definisjon av nye tyenavn Lister Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 24. januar 25 Ark 1 av 2 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 24. januar

Detaljer

Ny/utsatt EKSAMEN. Dato: 6. januar 2017 Eksamenstid: 09:00 13:00

Ny/utsatt EKSAMEN. Dato: 6. januar 2017 Eksamenstid: 09:00 13:00 Ny/utsatt EKSAMEN Emnekode: ITF20006 Emne: Algoritmer og datastrukturer Dato: 6. januar 2017 Eksamenstid: 09:00 13:00 Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne Faglærer: Jan Høiberg Om eksamensoppgavene: Oppgavesettet

Detaljer

Oving 2. Oppgave 1. #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { char *navn = argv[1]; printf ("Navnet ditt er %s\n", navn); } Oppgave 2

Oving 2. Oppgave 1. #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { char *navn = argv[1]; printf (Navnet ditt er %s\n, navn); } Oppgave 2 Oving 2 Oppgave 1 int main(int argc, char **argv) char *navn = argv[1]; printf ("Navnet ditt er %s\n", navn); Oppgave 2 char navn[25]; printf( "Hei hva heter du?\n" ); scanf("%s", navn); printf ("Hei:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Programmeringsspråket C

Programmeringsspråket C Programmeringsspråket C Bakgrunn Implementasjon av Unix ved AT&Ts laboratorium i Palo Alto 1960 75. Navnet kommer fra BCPL B C. Opphavsmannnen heter Dennis Ritchie. ANSI standard i 1988; omtrent alle følger

Detaljer

Tråder og concurrency i Linux

Tråder og concurrency i Linux Tråder og concurrency i Linux Lars Vidar Magnusson September 27, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 27.09.2011 September 27, 2011 1 / 14 Oversikt Tråder i Linux 1 Tråder i Linux

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Køer, tabeller, og (litt om) parallelitet

INF2810: Funksjonell Programmering. Køer, tabeller, og (litt om) parallelitet INF2810: Funksjonell Programmering Køer, tabeller, og (litt om) parallelitet Stephan Oepen & Erik Velldal Universitetet i Oslo 5. april 2013 Tema 2 Siste gang Kort om underveisevaluering Destruktive listeoperasjoner

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Køer, tabeller, og (litt om) parallelitet

INF2810: Funksjonell Programmering. Køer, tabeller, og (litt om) parallelitet INF2810: Funksjonell Programmering Køer, tabeller, og (litt om) parallelitet Stephan Oepen & Erik Velldal Universitetet i Oslo 5. april 2013 Tema 2 Siste gang Kort om underveisevaluering Destruktive listeoperasjoner

Detaljer

alternativer til felles hukommelse store parallelle datamaskiner Tema for denne forelesningen: in 147, våren 1999 parallelle datamaskiner 1 9

alternativer til felles hukommelse store parallelle datamaskiner Tema for denne forelesningen: in 147, våren 1999 parallelle datamaskiner 1 9 Tema for denne forelesningen: store parallelle datamaskiner alternativer til felles hukommelse in 147, våren 1999 parallelle datamaskiner 1 9 Store parallelle datamaskiner Felles hukommelse på én buss

Detaljer

Dagens tema: Datastrukturer

Dagens tema: Datastrukturer Dagens tema: Datastrukturer Matriser Dynamiske matriser Ringbuffere Mengder Lister Enkle listeoperasjoner Programmering av en listepakke Lister med hode og hale Toveislister Onsdag 24.3 Avslutning av IN147A

Detaljer

Forslag til løsning på oppgavesett for uke 40

Forslag til løsning på oppgavesett for uke 40 Forslag til løsning på oppgavesett for uke 40 Lars Vidar Magnusson November 3, 2011 1 Tråder 1. Lag et program som starter tre ulike tråder (forskjellige trådfunksjoner) som hver av skriver ut en melding

Detaljer

Kapittel 1 En oversikt over C-språket

Kapittel 1 En oversikt over C-språket Kapittel 1 En oversikt over C-språket RR 2015 1 Skal se på hvordan man En innføring i C Skriver data til skjermen Lese data fra tastaturet Benytter de grunnleggende datatypene Foretar enkle matematiske

Detaljer

Eksempler på ikke-blokkerende systemkall:

Eksempler på ikke-blokkerende systemkall: Blokkerende systemkall Thread-modeller Thread-modeller Blokkerende systemkall Viktigste grunn for tråder: blokkerende I/O forespørsler Applikasjonen som ber om I/O blir satt på vent av operativsystemet

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Algoritmer og datastrukturer

EKSAMEN. Emne: Algoritmer og datastrukturer 1 EKSAMEN Emnekode: ITF20006 000 Dato: 18. mai 2012 Emne: Algoritmer og datastrukturer Eksamenstid: 09:00 til 13:00 Hjelpemidler: 8 A4-sider (4 ark) med egne notater Faglærer: Gunnar Misund Oppgavesettet

Detaljer

Del 1 En oversikt over C-programmering

Del 1 En oversikt over C-programmering Del 1 En oversikt over C-programmering 1 RR 2016 Starten C ble utviklet mellom 1969 og 1973 for å re-implementere Unix operativsystemet. Er et strukturert programmeringsspråk, hvor program bygges opp av

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Deklarasjon av nye typer Typekonvertering mellom pekere Regning med pekere Pekere til funksjoner Pekere til pekere til... Vanlige feil ved bruk av pekere Feilsøking Debuggere lint Kompilatormeldinger

Detaljer

Dagens tema INF2270. Cs preprosessor. Separat kompilering av C funksjoner. C og minnet. Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 5. februar 2007 Ark 1 av 15

Dagens tema INF2270. Cs preprosessor. Separat kompilering av C funksjoner. C og minnet. Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 5. februar 2007 Ark 1 av 15 Dagens tema Cs preprosessor Separat kompilering av C funksjoner C og minnet Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 5. februar 2007 Ark 1 av 15 Cs preprosessor Før selve kompileringen går C kompilatoren gjennom

Detaljer

Oppgavene 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 og 13 passer best til å løses ved en datamaskin.

Oppgavene 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 og 13 passer best til å løses ved en datamaskin. Oppgaver uke 35: Oppgavene 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 og 13 passer best til å løses ved en datamaskin. Oppgave 1. Skriv et C-program som leser mål i tommer og skriver det ut i fot og tommer. (Det er 12 tommer

Detaljer

Pekere og vektorer. Dagens tema. I C gjelder en litt uventet konvensjon:

Pekere og vektorer. Dagens tema. I C gjelder en litt uventet konvensjon: Pekere og vektorer I C gjelder en litt uventet konvensjon: Dagens tema Det siste om C Pekere og vektorer Pekere til pekere Vanlige pekerfeil struct-er og typedef Lister Feilsøking Bruk av et vektornavn

Detaljer

Dagens tema. Det siste om C Pekere og vektorer. Pekere til pekere. Vanlige pekerfeil. struct-er og typedef. Lister. Feilsøking

Dagens tema. Det siste om C Pekere og vektorer. Pekere til pekere. Vanlige pekerfeil. struct-er og typedef. Lister. Feilsøking Dagens tema Det siste om C Pekere og vektorer Pekere til pekere Vanlige pekerfeil struct-er og typedef Lister Feilsøking Ark 1 av 35 Pekere og vektorer I C gjelder en litt uventet konvensjon: Bruk av et

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

INF3140 Modeller for parallellitet INF3140/4140: Låser og Barrierer

INF3140 Modeller for parallellitet INF3140/4140: Låser og Barrierer INF3140/4140: Låser og Barrierer Uke 2, side 1. Praktisk Obligatorisk oppgave 1 Er nå lagt ut. Merk: Frist fredag 21. sept. Guppelærer Mohammad Ali Norozi mohammno@ifi.uio.no Merk: Kun gruppe 1 åpen! Forelesningssted

Detaljer

Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først

Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Køer Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Et nytt element legges alltid til sist i køen Skal vi ta ut et element, tar vi alltid

Detaljer

Dagens tema. Adresser som parametre Dynamisk allokering Signaturer Definisjon av nye typenavn Typekonvertering Pekere og vektorer

Dagens tema. Adresser som parametre Dynamisk allokering Signaturer Definisjon av nye typenavn Typekonvertering Pekere og vektorer Dagens tema Dagens tema Adresser som parametre Dynamisk allokering Signaturer Definisjon av nye typenavn Typekonvertering Pekere og vektorer Adresser som parametre Et eksempel La oss lage en funksjon som

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamen i UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamensdag: 15. desember 2010 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 8 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: INF2220

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: December 16th. 2005 Tid for eksamen: 14.30 17.30 Oppgavesettet er på 11 sider. Vedlegg: INF3140/4140 Models of Concurrency

Detaljer

Nybegynnerkurs i C. Øyvind Grønnesby. 14. oktober Introduksjon Typer Operatorer Kontrollstrukturer Pekere Makroer Lenker

Nybegynnerkurs i C. Øyvind Grønnesby. 14. oktober Introduksjon Typer Operatorer Kontrollstrukturer Pekere Makroer Lenker Nybegynnerkurs i C Øyvind Grønnesby 14. oktober 2004 Introduksjon pass-by-value svakt typet portabel assembler siste ISO-standard er C99 Hello world #i n c l u d e < s t d l i b. h> #i n c l u d e

Detaljer

Grunnleggende Datastrukturer

Grunnleggende Datastrukturer Grunnleggende Datastrukturer Lars Vidar Magnusson 7.2.2014 Kapittel 10 Stakker og køer Lenkede lister Pekere og objekter Trerepresentasjoner Datastrukturer Vi er i gang med tredje del av kurset hvor vi

Detaljer

Plan. Oppgaver og repetisjon Eksempler med fikspunkt og induksjon: 1. sortering 2. divisjon 3. Heis? IN 315: Foilsett 9: Unity: Arkitekturer

Plan. Oppgaver og repetisjon Eksempler med fikspunkt og induksjon: 1. sortering 2. divisjon 3. Heis? IN 315: Foilsett 9: Unity: Arkitekturer Plan Tema: Ulike arkitekturer og avbildninger 1. asynkron arkitektur med felles variable 2. synkron arkitektur med felles variable 3. distribuert arkitektur med kanal-kommunikasjon 4. program-skjemaer

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Deklarasjon av nye typer Typekonvertering Regning med pekere Pekere til funksjoner Pekere til pekere til... Vanlige feil ved bruk av pekere Feilsøking Debuggere lint Kompilatormeldinger Egne

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte. Ingen. Elektronisk (WiseFlow) Robert Pettersen

EKSAMENSOPPGAVE. INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte. Ingen. Elektronisk (WiseFlow) Robert Pettersen Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: Dato: 20.02.2017 Klokkeslett: 09:00 13:00 INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte Sted: Teorifagbygget, Hus 3,

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Strømmer

INF2810: Funksjonell Programmering. Strømmer INF2810: Funksjonell Programmering Strømmer Stephan Oepen & Erik Velldal Universitetet i Oslo 12. april 2013 Tema 2 Forrige uke Litt mer i dybden om køer Eksperiment: live-programmering Tabeller som hierarkiske

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens program Repetisjon Basistyper i C Typekonvertering Formater i printf Deklarasjon av nye typer Pekere i C En kort repetisjon om pekere Pekere som parametre Pekere og vektorer Regning med pekere Pekere

Detaljer

Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først

Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Køer Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Et nytt element legges alltid til sist i køen Skal vi ta ut et element, tar vi alltid

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Strømmer

INF2810: Funksjonell Programmering. Strømmer INF2810: Funksjonell Programmering Strømmer Stephan Oepen & Erik Velldal Universitetet i Oslo 12. april 2013 Tema 2 Forrige uke Litt mer i dybden om køer Eksperiment: live-programmering Tabeller som hierarkiske

Detaljer

Løsnings forslag i java In115, Våren 1996

Løsnings forslag i java In115, Våren 1996 Løsnings forslag i java In115, Våren 1996 Oppgave 1a For å kunne kjøre Warshall-algoritmen, må man ha grafen på nabomatriseform, altså en boolsk matrise B, slik at B[i][j]=true hvis det går en kant fra

Detaljer

Programmeringsspråket C Del 3

Programmeringsspråket C Del 3 Programmeringsspråket C Del 3 Michael Welzl E-mail: michawe@ifi.uio.no 29.08.13 inf1060 1 Dynamisk allokering Ofte trenger man å opprette objekter under kjøringen i tillegg til variablene. Standardfunksjonen

Detaljer

Dagens tema. Cs preprosessor Separat kompilering av C-funksjoner C og minnet Oversikt over operatorene

Dagens tema. Cs preprosessor Separat kompilering av C-funksjoner C og minnet Oversikt over operatorene Dagens tema Dagens tema Cs preprosessor Separat kompilering av C-funksjoner C og minnet Oversikt over operatorene Inkludering av filer Cs preprosessor Før selve kompileringen går C-kompilatoren gjennom

Detaljer

Faglig kontakt under eksamen: Orestis Gkorgkas

Faglig kontakt under eksamen: Orestis Gkorgkas Side 1 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til EKSAMENSOPPGAVE I FAG TDT4186 OPERATIVSYSTEMER Faglig kontakt under eksamen:

Detaljer

E K S A M E N. Algoritmiske metoder I. EKSAMENSDATO: 11. desember HINDA / 00HINDB / 00HINEA ( 2DA / 2DB / 2EA ) TID:

E K S A M E N. Algoritmiske metoder I. EKSAMENSDATO: 11. desember HINDA / 00HINDB / 00HINEA ( 2DA / 2DB / 2EA ) TID: Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Teknologi E K S A M E N FAGNAVN: FAGNUMMER: Algoritmiske metoder I L 189 A EKSAMENSDATO: 11. desember 2001 KLASSE: 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA ( 2DA / 2DB / 2EA ) TID: 09.00-14.00

Detaljer

Ark 1 av 18. programmeringsspråkenes. Velkommen til IN 211. verden. IN 211 Programmeringsspråk

Ark 1 av 18. programmeringsspråkenes. Velkommen til IN 211. verden. IN 211 Programmeringsspråk Ark 1 av 18 IN 211 Programmeringsspråk Velkommen til programmeringsspråkenes verden IN 211 Forelesning 20.8.2001 Foreleser Ragnhild Kobro Runde E-post: ragnhilk@ifi.uio.no Kontor: 3345 Treffetid: torsdager

Detaljer

Programmeringsspråket C Del 3

Programmeringsspråket C Del 3 Programmeringsspråket C Del 3 Kjell Åge Bringsrud E-mail: kjellb@ifi.uio.no Dynamisk allokering Ofte trenger man å opprette objekter under kjøringen i tillegg til variablene. Standardfunksjonen malloc

Detaljer

Skisse til løsning for eksamensoppgave i TDT4186 Operativsystemer

Skisse til løsning for eksamensoppgave i TDT4186 Operativsystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Skisse til løsning for eksamensoppgave i TDT4186 Operativsystemer Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg: 9953 9963 Eksamensdato: 9. desember

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema: Kort repetisjon Mengder Lister Enkle listeoperasjoner Programmering av en listepakke Lister med hode og hale Toveislister Hvaeretoperativsystem? En meget kort oversikt over operativsystemenes

Detaljer

INF1010 LISTER. Listeelementer og listeoperasjoner. Foran. Bak

INF1010 LISTER. Listeelementer og listeoperasjoner. Foran. Bak LISTER Vanligste datastruktur Mange implementasjonsmåter (objektkjeder, array...) Operasjoner på listen definerer forskjellige typer lister (LIFO, FIFO,...) På norsk bruker vi vanligvis ordet «liste» for

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN

KONTINUASJONSEKSAMEN Høgskolen i Gjøvik KONTINUASJONSEKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: Grunnleggende programmering og datastrukturer LO169A EKSAMENSDATO: 4. september 1996 KLASSE: 1 AA/AE TID: 09.00-14.00 FAGLÆRER: Frode Haug ANTALL

Detaljer

Cs preprosessor. Dagens tema. Betinget kompilering

Cs preprosessor. Dagens tema. Betinget kompilering Dagens tema Dagens tema Inkludering av filer Cs preprosessor Cs preprosessor Separat kompilering av C funksjoner C og minnet Før selve kompileringen går C kompilatoren gjennom koden med en preprosessor

Detaljer

INF1020 Algoritmer og datastrukturer. Dagens plan

INF1020 Algoritmer og datastrukturer. Dagens plan Dagens plan Prioritetskø ADT Motivasjon Operasjoner Implementasjoner og tidsforbruk Heap-implementasjonen Strukturkravet Heap-ordningskravet Insert DeleteMin Tilleggsoperasjoner Build Heap Anvendelser

Detaljer

Stein Gjessing. Institutt for informatikk. Universitetet i Oslo. Institutt for informatikk

Stein Gjessing. Institutt for informatikk. Universitetet i Oslo. Institutt for informatikk INF1010 11. mai 2017 Monitorer med kritiske regioner og passive venting innbygget i Java - Kommunikasjon mellom prosesser i Java (Ikke pensum i INF1010) Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 Repetisjon:

Detaljer

INF Algoritmer og datastrukturer

INF Algoritmer og datastrukturer INF2220 - Algoritmer og datastrukturer HØSTEN 2009 Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo INF2220, forelesning 5: Prioritetskø og Heap Bjarne Holen (Ifi, UiO) INF2220 H2009, forelesning 5 1 /

Detaljer

INF4140: Låser og Barrierer (Locks and Barriers)

INF4140: Låser og Barrierer (Locks and Barriers) INF4140: Låser og Barrierer (Locks and Barriers) Chapter 3 (version 3.9.09) H09, Uke 2, side 1. Practical Stuff Obligatory assignment 1 NB: Deadline Monday 21. Sept. See teaching plan. Group teacher Chris

Detaljer

E K S A M E N. EKSAMENSDATO: 15. desember 1994 TID: Kladd og oppgavearkene leveres sammen med besvarelsen. Kladd merkes med "KLADD".

E K S A M E N. EKSAMENSDATO: 15. desember 1994 TID: Kladd og oppgavearkene leveres sammen med besvarelsen. Kladd merkes med KLADD. E K S A M E N FAGNAVN: FAGNUMMER: Algoritmiske metoder LO 164 A EKSAMENSDATO: 15. desember 1994 TID: 09.00-14.00 FAGLÆRER: Frode Haug KLASSE: 2AA/AE ANTALL SIDER UTLEVERT: TILLATTE HJELPEMIDLER: 5 (inkludert

Detaljer

Dagens tema: Enda mer MIPS maskinkode

Dagens tema: Enda mer MIPS maskinkode Dagens tema: Enda mer MIPS maskinkode (P&H: 3.6 3.8 + 6.1 + A.6 + A.10) Pseudoinstruksjoner Flere instruksjoner Mer om funksjonskall Stakken Avhengigheter Direktiver Alt er bit! Kommunikasjon med C Ark

Detaljer

Løkker og arrayer. Løse problemer med programmering. INF1000, uke3 Geir Kjetil Sandve

Løkker og arrayer. Løse problemer med programmering. INF1000, uke3 Geir Kjetil Sandve Løkker og arrayer Løse problemer med programmering INF1000, uke3 Geir Kjetil Sandve Hva vi har lært så langt Variabler og uttrykk Beslutninger Kontrollflyt og feilmeldinger Metoder og parametre Fokus i

Detaljer

Backtracking som løsningsmetode

Backtracking som løsningsmetode Backtracking Backtracking som løsningsmetode Backtracking brukes til å løse problemer der løsningene kan beskrives som en sekvens med steg eller valg Kan enten finne én løsning eller alle løsninger Bygger

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2014

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2014 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Øving 10 Denne øvingen er en to-ukers øving (prosjekt) og inneholder én

Detaljer

Dagens tema. Parallellitet Generelt Fraktaler Polling og avbrudd Multiprosessering i UNIX Opprettelse av prosesser Signaler

Dagens tema. Parallellitet Generelt Fraktaler Polling og avbrudd Multiprosessering i UNIX Opprettelse av prosesser Signaler Dagens tema Parallellitet Generelt Fraktaler Polling og avbrudd Multiprosessering i UNIX Opprettelse av prosesser Signaler Ark 1 av 19 Forelesning 21.4.1998 Parallellitet Mange problemer krever en parallell

Detaljer

Tre på rad mot datamaskinen. Steg 1: Vi fortsetter fra forrige gang. Sjekkliste. Introduksjon

Tre på rad mot datamaskinen. Steg 1: Vi fortsetter fra forrige gang. Sjekkliste. Introduksjon Tre på rad mot datamaskinen Erfaren Python Introduksjon I dag skal vi prøve å skrive kode slik at datamaskinen kan spille tre på rad mot oss. Datamaskinen vil ikke spille så bra i begynnelsen, men etterhvert

Detaljer

Prosesser og Tråder. Ketil Danielsen January 16, 2005. en tråd arbeider sekvensielt gjennom program

Prosesser og Tråder. Ketil Danielsen January 16, 2005. en tråd arbeider sekvensielt gjennom program Prosesser og Tråder Ketil Danielsen January 16, 2005 Prosess og tråd en tråd arbeider sekvensielt gjennom program en prosess har minst en tråd i gang en tråd er Running (er tildelt CPU), Ready (venter

Detaljer

INF Algoritmer og datastrukturer

INF Algoritmer og datastrukturer INF2220 - Algoritmer og datastrukturer HØSTEN 2017 Ingrid Chieh Yu Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Forelesning 4: Prioritetskø og Heap Ingrid Chieh Yu (Ifi, UiO) INF2220 H2017, forelesning

Detaljer

Algoritmer og Datastrukturer

Algoritmer og Datastrukturer Eksamen i Algoritmer og Datastrukturer IAI 21899 Høgskolen i Østfold Avdeling for informatikk og automatisering Lørdag 15. desember 2001, kl. 09.00-14.00 Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Detaljer

Administrivia INF 3110/ INF /02/2005 1

Administrivia INF 3110/ INF /02/2005 1 Administrivia Arild Fines Studentassistent for INF5110 Tok INF5110 våren 2004 Ingen tradisjonelle gruppetimer Veiledning over epost og/eller ved treffetid arild.fines@broadpark.no 03/02/2005 1 Lex/Flex

Detaljer

Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først

Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Køer Hva er en kø? En lineær datastruktur der vi til enhver tid kun har tilgang til elementet som ble lagt inn først Et nytt element legges alltid til sist i køen Skal vi ta ut et element, tar vi alltid

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2017 2018 1. runde Sponset av Uke 46, 2017 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Hvorfor sortering og søking? Søking og sortering. Binære søketrær. Ordnet innsetting forbereder for mer effektiv søking og sortering INF1010 INF1010

Hvorfor sortering og søking? Søking og sortering. Binære søketrær. Ordnet innsetting forbereder for mer effektiv søking og sortering INF1010 INF1010 Hvorfor sortering og søking? Man bør ha orden i dataene umulig å leve uten i informasjonssamfunnet vi blir fort lei av å lete poleksempel internett alt er søking og sortering alternativer til sortering

Detaljer

Dagens tema. Mer om C Enkle datatyper Sammensatte datatyper: Vektorer og matriser Tekster Mengder Strukturer Unioner Ringbuffere

Dagens tema. Mer om C Enkle datatyper Sammensatte datatyper: Vektorer og matriser Tekster Mengder Strukturer Unioner Ringbuffere Dagens tema Mer om C Enkle datatyper Sammensatte datatyper: Vektorer og matriser Tekster Mengder Strukturer Unioner Ringbuffere Formål: Nyttige å bruke under programmeringen Trening i programmering i C

Detaljer