Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030"

Transkript

1 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane r appo rt DU A Nr

2 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane Publikasjonsserie/nr: AUD-rapport nr: Dato: Forfattar: Stian Skår Ludvigsen, PhD Tlf: E-post: 2

3 Innhald Samandrag... 3 Om fylkesprognoser.no... 4 Definisjonar... 4 Føresetnader og metode for befolkningsprognosen... 5 Framskrivingsalternativ... 6 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin flytteprognose og tilhøyrande prognosar for befolkningsutviklinga fram mot 2030 for kommunane og regionane i Hordaland. Befolkningsprognosane er basert på fødselsoverskot (berekna etter siste fødsels- og dødsratar) og eigne prognosar for nettoflytting til kvar kommune. Vi har produsert fire ulike prognosar for nettoflyttinga, og desse styrer våre alternative framskrivingar for folketalet i Hordaland. Denne rapporten er laga for å gi detaljar om føresetnadene som ligg bak alternativa, og for å vise konsekvensane av dei ulike alternativa. Denne rapporten er eit tillegg til AUD-rapport nr 1, 2 og , som er basert på Hordaland fylkeskommune sitt hovudalternativ for befolkningsframskrivinga for Alternativa som er produsert i tillegg til hovudalternativet er eit alternativ med ekstra høg nettotilflytting, eit med redusert nettotilflytting, og eit teoretisk scenario der nettoinnvandringa er sett til null. Alternativet med null nettoinnvandring gir oss moglegheit til å rekne ut «innvandringsbidraget» til folkeveksten. I 2030 vil dette ha akkumulert seg opp til innbyggjarar. Forskjellen mellom høg- og lågalternativet vil i 2030 vere på innbyggjarar ( mellom høg- og hovudalternativet, og mellom låg- og hovudalternativet). Det er produsert einskilde prognosar for kvar kommune, og tala for fylket og regionane er sum av kommuneprognosane. Denne rapporten viser detaljar for kvar kommune og region. 3

4 Om fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er eit samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunane som deltek i Pandagruppen. Denne gruppa eig Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarknad (PANDA), som teknisk vert drifta av SINTEF Teknologi og samfunn. Fylka står sjølv ansvarleg for sin eigen bruk av PANDA og utarbeiding av dei fylkesvise rapportane i fylkesprognoser.no. SINTEF har ikkje ansvar for dei val og konklusjonar fylka gjer i sin bruk av PANDA og publikasjon av fylkesprognoser.no. Eventuelle feil eller feilvurderingar i rapportane er fylka sine. Dei fleste fylkeskommunane har valt å publisere tre rapportar: ein for befolkning, ein for bustadbehov, og ein for arbeidsliv. Hordaland fylkeskommune er blant desse, men har i tillegg ein flytteprognose som ligg til grunn for befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen ligg så til grunn for dei bustad- og arbeidslivsprognosane, og den viktigaste føresetnaden for at framtidig bustadbehov og arbeidsmarknad blir som venta, er at vi får den folkeveksten som er venta i befolkningsprognosen. Meir spesifikke føresetnader for denne rapporten kan ein lese om på side 5. Dei fire rapportane i Fylkesprognoser.no for Hordaland er utarbeidt av Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Dei tre første rapportane (AUD-rapport nr 1, 2 og ) presenterer i all hovudsak data og prognosar på fylkesnivå. AUD-rapport nr inneheld flytteprognosane for kvar kommune og presentasjon av hovudresultata (befolkningstotalen) frå alle alternative prognosekjøringar for alle kommunane og regionane i fylket. I prognosekjøringane er det berekna fleire tal på kommunenivå enn det som er publisert i desse rapportane, og meir detaljerte data og prognosar på kommunenivå kan lastast ned frå statistikk.ivest.no. Om ein har spørsmål knytt til fylkesprognoser.no eller ønskjer tilgang til andre data (for Hordaland) kan ein ta kontakt med Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon. Kontaktinfo på side 2. Bergen, Definisjonar Fødselsfrekvens: Gjennomsnittleg tal levandefødde barn pr. kvinne etter alder i ein utvald region. Fødselsoverskot: Talet fødde minus talet døde i same periode utgjer fødselsoverskotet Dødssannsyn: Sannsyn for dødsfall for det einskilde kjønn i den einskilde aldersklassa. Dødssannsyn vert berekna på kvart alderstrinn for menn og kvinner kvar for seg, og nyttast mellom anna til å berekne forventa levealder. Nettoflytting: Blir definert som innflytting til en region (samling av fylker, kommunar osb.) minus utflyttinga i same periode. Til samanlikning vert bruttoflytting definert som summen av innflytting og utflytting. PANDA: Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarknad (PANDA), er eigd av fylkeskommunane og vert drifta av SINTEF Teknologi og samfunn. 4

5 Føresetnader og metode for befolkningsprognosen Prognosar og framskriving av folketalsutvikling er basert på historisk utvikling, og dette kan og vil avvike frå den utviklinga som faktisk vil skje. Ein må vere medviten om at prognosane ikkje er fasit på framtidig utvikling, og at dei er forbunde med feilkjelder. I langsiktig planlegging må ein derfor bruke prognosar med varsemd. Planar må vere robuste og fleksible nok til at dei kan handtere ulike framtidsscenario, både at veksten blir høgare og lågare enn prognosane tilseier. I fylkesprognoser.no har vi lagt oss på eit framtidsscenario som føreset høg innvandring over lengre tid enn SSB legg til grunn i sine framskrivingar. For dei spesielt interesserte: Folketalsutviklinga i Fylkesprognoser.no blir bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar spelar fødselsfrekvensar og dødssannsyn ei stor rolle ved berekning av befolkningsprognosar. Ved korte tidshorisontar er det derimot flyttinga som er det viktige for å bestemme befolkningsutviklinga i ein region, men flyttinga legg òg mykje av grunnlaget for framtidig fødselsoverskot. Ved berekning av befolkningsprognosen til fylkesprognoser.no blir det nytta ein modellvariant kor ein tek omsyn til flytting. Ved etablering av modellparameter og datagrunnlag til bruk i modellkjøringane blir det nytta data for siste statistikkår frå SSB. Estimeringsperiode for nivåfaktorar for fødde, døde og tilpassing til arbeidsmarknaden blir basert på eit gjennomsnitt av dei fire siste år. I modellen blir det nytta dødssannsyn som er forskjellige mellom kjønna og varierer med alderen. Vi får i tillegg eit påfyll av nye born. Dette skjer ved at kvinner i ulike aldrar får born med ein viss frekvens. Fødselsfrekvensane gjeld berre for kvinner og varierer med alderen. Ved kjøring av befolkningsmodellen blir det nytta faste regionfrekvensar frå SSB til justering av fødselsfrekvensar og dødssanssyn. Dødssanssyna blir derimot "glatta" med ei regionavstemming slik at ein får eit sett med dødssannsyn som er lik for alle kommunane innanfor ein region. Regionen får vidare eit påfyll av personar gjennom nettoflytting. I fylkesprognoser.no for Hordaland blir nettoflyttinga gjennom prognoseperioden berekna ut frå framskriving av den historisk loglineære utviklinga i nettoflytting frå 2000 til 2013 (med unntak for nokre kommunar), samt for kommunar der dette har hatt signifikant effekt på historisk flyttinga framtidig arbeidsløyse og/eller bustadbygging som er lik gjennomsnittet av dei siste sju åra. Flyttedata for 2013 er estimert basert på observerte data for tredje kvartal 2013 og gjennomsnittleg differanse mellom tredje og fjerde kvartal siste fem år. Nettoflytting i åra 2014 til 2030 følgjer dermed ei framskrive regresjonslinje som funksjon av tid (målt loglineært) på nettoflytting i perioden 2000 til Modellen fordeler nettoflytting automatisk på alder og kjønn ved hjelp av ein glattefunksjon (Rogers-Castro). I tillegg til nettoflyttinga i dette hovudalternativet har Hordaland fylkeskommune produsert tre andre flyttealternativ: Høgalternativet er basert på eit scenario der det for kvar kommune enten ligg ein bratt flyttetrend til grunn, eller der dette har hatt signifikant effekt på flyttinga tidlegare får vedvarande låg arbeidsløyse og/eller stor bustadbygging. Unntak frå dette er skildra i AUD-rapport nr Lågalternativet er basert på eit motsett scenario av høgalternativet. Det siste alternativet er eit reint teoretisk scenario, der nettoinnvandringa stoppar heilt opp og det berre er flyttetilvekst frå innanlandsk flytting. Dei andre føresetnadene i dette nullinnvandringsalternativet er likt med hovudalternativet. 5

6 Framskrivingsalternativ Befolkningsprognosar består av to hovudelement: fødselsoverskot og nettoflytting. Fødselsoverskotet blir berekna med bakgrunn i talet kvinner per år per alderstrinn, fødselsfrekvensar per kvinne per år, og dødssannsyn per innbyggjar per alderstrinn per år. Vi let PANDA estimere alt dette basert på gjennomsnitt av siste fire år. Dette ligg altså fast i alle alternativ. I staden lagar vi alternative framskrivingar basert på nettoflyttinga. Med unntak av Austevoll og Øygarden har vi køyrt regresjonsanalysar på kvar kommune, og med unntak av Eidfjord og Osterøy har vi lagt perioden 2000 til 2013 til grunn i regresjonsanalysane. Vi har da køyrt regresjonsanalysane for å finne kva funksjon logaritmen av tid, prosent arbeidsløyse og tal fullførte bustader året før har på nettoflyttinga frå 2000 til Finn vi at arbeidsløyse og/eller bustadbygging har ein signifikant innverknad på nettoflyttinga, så legg vi inn som vårt hovudalternativ at arbeidsløysa og/eller bustadbygginga i framtida vil vere lik gjennomsnittet av dei siste sju åra. Vidare legg vi inn som høgalternativ at arbeidsløysa vil vere like låg som det lågaste nivået siste 14 åra og at bustadbygginga vil vere like høg som det høgaste nivået siste 14 åra, og som lågalternativ at arbeidsløysa vil vere like høg som det høgaste nivået siste 14 åra, og at bustadbygginga vil vere like låg som det lågaste nivået siste 14 åra. For dei kommunane der korkje bustadbygging eller arbeidsløyse har hatt signifikant effekt på nettoflyttinga, nyttar vi berre regresjonsanalysar av logaritmen av tid. Til hovudalternativet har vi da søkt å finne ein historisk periode som gir middels vekst, til høgalternativet har vi søkt etter brattare historisk vekst, og til lågalternativet søkt etter slakkare historisk vekst. Regresjon av logaritmen av tid gjer at vi får ei endring i nettoflyttinga som blir svakare med åra. Dette i motsetnad til ein regresjon av tid målt lineært, der vi får den same endringa i nettoflytting år for år. Den historiske utviklinga i nettoflyttinga til Austevoll og Øygarden er det ingen identifiserbar retning på. Når vi ikkje kunne finne ei representativ historisk periode for framtidig trend, har vi i staden valt å bruke gjennomsnitt av historia i prognosane. Vi har da forsøkt å identifisere eit gjennomsnitt som vi meiner kan vere representativt for hovudalternativet, og deretter funne andre historiske periodar som kan representere høg- og lågalternativa. For Eidfjord har vi brukt 2003 som startår, og for Osterøy har vi brukt 2006 som startår. For Eidfjord sin del er dataa frå 2000, 2001 og 2002 på eit mykje lågare nivå enn seinare år, og ville trekt framskrivinga ned om vi inkluderte desse åra. Nettoflyttinga til Osterøy gjekk ned frå 2000 til 2006, og hadde eit lågpunkt i For å berekne moglege effektar av bompengefri bru har vi derfor valt å starte på botnåret I tillegg til desse unntaka, har vi gjort fire datajusteringar: For Fusa har vi sett ei nettoflytting på - 50 i 2011 til null. Dette året ser vi som eit unntak ein uteliggjar i flyttehistorikken til Fusa; For Fjell har vi interpolert 2008 til og med 2010, slik at historia følgjer ei rettlinja utvikling frå 2007 til Dette fordi desse åra bryt eit elles aukande mønster for kommunen; For Radøy har vi interpolert 2007, da kommunen dette året hadde ekstremt høg nettotilflytting; For Austrheim har vi interpolert 2009, da Austrheim dette året hadde ekstremt høg nettotilflytting. Datajusteringane er gjort for å unngå ekstreme avvik i historia som blir lagt til grunn. I alle alternativ har vi 2013 som sluttår. 6

7 Det finns ikkje statistikk på nettoflyttinga i heile Vi har derfor måtte estimere nettoflyttinga for kvar kommune basert på nettoflytting per tredje kvartal 2013 og gjennomsnittleg nettoflytting i fjerde kvartal siste fem år. Dette er lagt inn i hovudalternativet. Vi har eigne høg- og lågalternativ for 2013: lågalternativet er estimert ved å ta differansen mellom tredje kvartal 2013 og det svakaste fjerde kvartal siste fem år, mens høgalternativet er estimert ved å ta differansen mellom tredje kvartal 2013 og det svakaste fjerde kvartal siste fem år. I tillegg til hovud-, høg- og lågalternativ, har vi produsert eit nullinnvandringsalternativ, som er nettoflytting utan nettoinnvandring. For alle kommunane er dette nullinnvandringsalternativet estimert som hovudalternativet, men utan nettoinnvandring. Justerte høg- og lågalternativ: I nokre tilfelle får vi lågalternativ som ligg under nullinnvandringsalternativet, og høgalternativ som ligg lengre frå hovudalternativet enn differansen mellom hovudalternativet og nullinnvandringsalternativet. Dette gir ulogisk høge og låge verdiar, og vi har brukt differansen mellom hovudalternativet og nullinnvandringsalternativet som justeringsfaktor. Det vil seie at vi justerer høg- og lågalternativa slik at lågalternativet ikkje er lågare enn nullinnvandringsalternativet (elller hovudalternativet i dei få tilfella der kommunane får høgare nettoflytting ved null nettoinnvandring enn i hovudalternativet), og slik at høgalternativet ikkje er høgare enn at differansen mellom høg- og hovudalternativet er likt med differansen mellom hovudalternativet og nullinnvandringsalternativet. Datagrunnlaget for alternativa er vist i tabell 1. Tabellen er delt i seks felt i tillegg til kommuneidentifikasjon: Startår grunnlag viser kva historisk periode som ligg til grunn for dei ulike alternativa. I blanke felt er det 2000 som er startåret. I alle høve er 2013 sluttåret; Arbeidsløyse viser kva arbeidsløyse som er lagt til grunn i framskrivingsalternativa, dersom dette har hatt signifikant effekt på historisk nettoflytting; Bustadbygging viser talet bustader som er lagt til grunn i framskrivingsalternativa, dersom dette har hatt signifikant effekt på historisk nettoflytting; Nettoflytting 2013 viser kva flyttetal vi legg til grunn for 2013 i dei ulike alternativa; Snitt nettoflytting viser resultatet av framskrivingane; og Datajusteringar viser dei nemnte justeringane av historisk nettoflytting. Austevoll og Øygarden er markert med (gj.snitt) bak kommunenamnet og grå felt på arbeidsløyse og bustadbygging. Det betyr at det ikkje er køyrt regresjonsanalysar på historisk nettoflytting, men at framskrive nettoflytting svarer til historiske gjennomsnitt. For Austevoll er da lågalternativet gjennomsnittet av nettoflytting frå 2000 til 2013, hovudalternativet frå 2008 til 2013, og høgalternativet frå 2009 til Kvar region/kommune har to figurar: først ein som viser dei ulike flytteprognosane, deretter ein som viser resultatet (befolkningsprognosane) og kva konsekvensar dei ulike alternativa får for dette. Som forklart over, er høg- og lågalternativa i ein del tilfelle justert for å unngå ekstremverdiar. I flytteprognosefigurane er dei justerte alternativa vist ved stipla linjer. I befolkningsprognosefigurane er det dei justerte alternativa som ligg til grunn. Prognosane er berre køyrt for kommunane. Figurane og tala på region- og fylkesnivå er summen av kommunane som inngår i regionen/fylket. Til sist i rapporten er det ein tabell som viser totalen for kommunane, regionane og fylket etter dei fire alternativa for 2020 og 2030, samt gjennomsnittleg årleg prosentvekst (Δ / år) fram til og med

8 Figurane som følgjer er sortert geografisk: Hordaland s. 10 Bergen s. 11 Sunnhordland s. 12 Etne s. 13 Sveio s. 14 Bømlo s. 15 Stord s. 16 Fitjar s. 17 Tysnes s. 18 Kvinnherad s. 19 Austevoll s. 20 Hardanger s. 21 Jondal s. 22 Odda s. 23 Ullensvang s. 24 Eidfjord s. 25 Ulvik s. 26 Granvin s. 27 Kvam s. 28 Voss s. 29 Bjørnefjorden s. 30 Fusa s. 31 Samnanger s. 32 Os s. 33 Vest s. 34 Sund s. 35 Fjell s. 36 Askøy s. 37 Øygarden s. 38 Osterfjorden s. 39 Vaksdal s. 40 Modalen s. 41 Osterøy s. 42 Nordhordland s. 43 Meland s. 44 Radøy s. 45 Lindås s. 46 Austrheim s. 47 Fedje s. 48 Masfjorden s. 49 8

9 Tabell 1: Oversikt over datagrunnlag for flytteprognosane Startår grunnlag (2000 om ikkje anna nemnt) Knr Kommunenavn Låg Hovud Høg Arbeidsløyse (ikkje signifikant om ikkje vist) Låg (høgast observerte) Hovud (snitt ) Høg (lågast observerte) Bustadbygging (ikkje signifikant om ikkje vist) Låg (lågast observerte) Hovud (snitt ) 9 Høg (høgast observerte) Låg Nettoflytting 2013 Snitt nettoflytting Hovud eks innv Hovud inkl innv Høg Låg Hovud eks innv Hovud inkl innv Høg Datajusteringar 1201 Bergen 4,1 2,2 1, Etne 4,3 1,5 1, Sveio Bømlo 3,1 1,7 1, Stord 5,0 2,6 1, Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord ,3 1,5 1, Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa i 2011 sett til Samnanger Os Austevoll (gj.snitt) Sund Fjell 4,2 2,1 1, interpolert 1247 Askøy 4,1 2,1 1, Vaksdal Modalen Osterøy ,2 2,1 1, Meland 3,4 2,1 1, Øygarden (gj.snitt) Radøy interpolert 1263 Lindås Austrheim interpolert 1265 Fedje Masfjorden 2,1 1,0 0,

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Tabell 2: Oversikt over prognoseresultat Reg. Hovudalternativ Null nettoinnvandring Lågalternativ Høgalternativ Δ / år Δ / år Δ / år Δ / år Hordaland ,5 % ,5 % ,1 % ,7 % Bergen ,6 % ,4 % ,2 % ,7 % Sunnhordland ,1 % ,0 % ,5 % ,5 % Etne ,9 % ,5 % ,4 % ,1 % Sveio ,0 % ,3 % ,3 % ,6 % Bømlo ,1 % ,2 % ,1 % ,7 % Stord ,5 % ,4 % ,2 % ,7 % Fitjar ,2 % ,3 % ,1 % ,5 % Tysnes ,2 % ,1 % ,6 % ,9 % Kvinnherad ,2 % ,5 % ,3 % ,5 % Austevoll ,8 % ,4 % ,8 % ,1 % Hardanger ,3 % ,3 % ,0 % ,5 % Jondal ,6 % ,2 % ,1 % ,2 % Odda ,1 % ,7 % ,2 % ,1 % Ullensvang ,0 % ,7 % ,6 % ,2 % Eidfjord ,1 % ,3 % ,2 % ,8 % Ulvik ,2 % ,0 % ,0 % ,0 % Granvin ,3 % ,8 % ,7 % ,7 % Kvam ,9 % ,5 % ,6 % ,0 % Voss ,4 % ,8 % ,4 % ,7 % Bjørnefjorden ,0 % ,3 % ,8 % ,1 % Fusa ,4 % ,5 % ,1 % ,5 % Samnanger ,3 % ,2 % ,1 % ,7 % Os ,5 % ,7 % ,4 % ,6 % Vest ,2 % ,5 % ,9 % ,3 % Sund ,3 % ,2 % ,2 % ,5 % Fjell ,1 % ,4 % ,8 % ,2 % Askøy ,2 % ,6 % ,8 % ,3 % Øygarden ,5 % ,0 % ,2 % ,9 % Osterfjorden ,6 % ,0 % ,4 % ,7 % Vaksdal ,5 % ,1 % ,2 % ,9 % Modalen ,0 % ,7 % ,6 % ,8 % Osterøy ,2 % ,6 % ,0 % ,2 % Nordhordland ,6 % ,7 % ,1 % ,0 % Meland ,8 % ,1 % ,2 % ,3 % Radøy ,2 % ,2 % ,8 % ,5 % Lindås ,3 % ,5 % ,9 % ,6 % Austrheim ,2 % ,4 % ,2 % ,5 % Fedje ,0 % ,1 % ,2 % ,6 % Masfjorden ,6 % ,3 % ,2 % ,3 % 50

51

52 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Regionalavdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: Framsidefoto: Stanley Hauge Januar 2014

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14 Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030 Nr. 01-14 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar Hordaland:

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjonar

Om Fylkesprognoser.no. Definisjonar 1 Innhald Samandrag... 2 Om Fylkesprognoser.no... 3 Kort om føresetnader og metode for befolkningsprognosen... 4 Historisk flytting... 5 Flytteprognose... 7 Prognose for fødde og døde... 8 Prognose for

Detaljer

Bustadbehov i Bergensregionen

Bustadbehov i Bergensregionen Bustadbehov i Bergensregionen - DU r appo rt A Statistikkgrunnlag for regional areal- og transportplan for Bergensområdet Nr. 9-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Bustadbehov r appo rt DU A Nr. 1.2-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Bustadbehov

Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 02-14 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Bustadbehov Nr. 3.2-15 AUD-rappor t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Framflyt. Modellverktøy for flytteprognosar

Framflyt. Modellverktøy for flytteprognosar Framflyt Modellverktøy for flytteprognosar Disposisjon Del 1: Generelt om Framflyt bakgrunn, logikk, oversyn Del 2: Rettleiing i bruk av Framflyt Problem i fjor Ved målstyring etter nettoflytting kan PANDA

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Metoderapport

Fylkesprognosar Hordaland : Metoderapport Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Metoderapport AUD-rapport nr. 1.3-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Befolkning r appo rt DU A Nr. 1.1-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Befolkning AUD-rapport nr. 1.1-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11 Ullensvang Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.4-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Ullensvang

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland AUD- rappor Nr. 10-12 t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud «Risikoindeks for folkehelse

Detaljer

Øygarden Prognosar for folketalet,

Øygarden Prognosar for folketalet, Øygarden Prognosar for folketalet, 2013-2040 r appo rt DU A Nr. 9.1-12 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Øygarden Prognosar

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Vaksdal. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Vaksdal. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Vaksdal Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.3-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Vaksdal Prognosar

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Lindås. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Lindås. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Lindås Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.6-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Lindås Prognosar

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Folketal og demografi

Folketal og demografi Foto: Arne Dag Myking/Kondis HORDALAND I TAL Nr. 1-2017 Folketal og demografi 2 Føreord Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Statistikk er eit viktig verkty for å forstå

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-2011 Forord Dette nummeret av Hordaland i tal omhandlar temaet folketal og demografi. Fokuset er på utviklinga siste året, men vi prøver også

Detaljer

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme Attraktive stader og attraktive regionar Barometer for planlegging Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal telemarksforsking.no Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Folketalsvekst er i vår del av verden eit teikn på suksess. At folketalet i ein region aukar, viser først og fremst at

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Befolkning

Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Befolkning Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Befolkning Nr. 3.1-15 AUD-rappor t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar Hordaland

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer

Delområda på Askøy. Prognosar for folketalet, Desember AUD-rapport nr

Delområda på Askøy. Prognosar for folketalet, Desember AUD-rapport nr Delområda på Askøy Prognosar for folketalet, 2012-2040 Desember 2011 AUD-rapport nr. 4.7-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, April AUD-rapport nr

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, April AUD-rapport nr Delområda i Kvam Prognosar for folketalet, 2012-2030 April 2011 AUD-rapport nr. 4.1-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Delområda

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Delområda i Kvam Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Delområda

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Prognoser og kart i planarbeid. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse

Prognoser og kart i planarbeid. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse Prognoser og kart i planarbeid Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Data til Klimaplan for Hordaland

Data til Klimaplan for Hordaland Data til Klimaplan for Hordaland Klimagassutslepp, energibruk, bygningar, avfall Juli 2009 AUD- rapport nr. 8-09 1 Innleiing Denne rapporten inneheld statistikk som er innsamla og bearbeidd som ein del

Detaljer

Sårbarheitsindeksen 2009

Sårbarheitsindeksen 2009 Sårbarheitsindeksen 2009 Hordaland September 2009, korrigert mai 2010 AUD- rapport nr. 11-09, 2. versjon SAMANDRAG: Dei mest sårbare bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket: Kvinnherad er i følge resultata

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Hordaland har no over ein halv million innbyggjarar. Mange år med sterk vekst, og ny rekord i 20 med nye innbyggjarar,

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer