NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet."

Transkript

1 NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. II Medlemskap 3 Medlemskap Enhver forening med fotografisk aktivitet i Norge kan bli medlemsklubb i NSFF. Enkeltpersoner opptas som medlemmer i NSFF gjennom medlemsklubbene, og innmelding i NSFF foretas av medlemsklubben. Alle medlemmer i en medlemsklubb skal også være medlem av NSFF, med unntak av personer som er tilsluttet NSFF gjennom en annen medlemsklubb eller øvrige ikke fotografiske aktiviteter. Personer som er medlem av flere medlemsklubber skal kun representere en av disse i NSFFs arrangementer. I spesielle tilfeller og etter vedtak i Hovedstyret kan enkeltpersoner bli direktemedlem i NSFF. I spesielle tilfeller og etter vedtak i Hovedstyret kan det inngås avtale om kryssmedlemskap gjennom andre landsorganisasjoner innen film og foto. Egne retningslinjer. En person kan ikke stå tilsluttet NSFF både gjennom klubb og som direktemedlem. 4 Klubbrapport og medlemsregister Medlemsklubbene skal sende en klubbrapport til NSFF. Klubbrapport skal minimum inneholde: oversikt over tillitsvalgte og klubbens årsmelding. Klubbrapport fra klubbene innleveres slik Hovedstyret fastsetter. Registreringsansvarlig i medlemsklubb har ansvar for å oppdatere klubbens medlemslister ved adresseendringer, nye medlemmer og utmeldinger i løpet av året. Dette gjøres i NSFF sitt nettbaserte medlemsregister. Klubbens medlemmer kan reservere seg mot å registrere sin epost adresse, men vil da ikke motta nyhetsbrev fra NSFF. Det medlemstallet hver klubb har registret pr.1.mars danner grunnlag for girering. 5 Kontingent Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Kontingenten forfaller til betaling 1.april hvert år. 1

2 Nye medlemsklubber er klubber som ikke har vært tilsluttet NSFF de siste 5 år. For medlemmer som meldes inn i løpet av året, skal kontingenten betales samtidig med innmeldingen. Betalt kontingent er en forutsetning for at medlemmene skal kunne benytte seg av NSFF sine tilbud 6 Utmelding Utmelding gjøres skriftlig til Hovedstyret innen 31. desember. Medlemsklubber og direktemedlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten innen 1 en måned etter at skriftlig purring er sendt fra Hovedstyret, anses som utmeldt av NSFF. Innbetalt kontingent blir ikke refundert ved utmelding i løpet av året. 7 Utelukkelse Hovedstyret kan utelukke et medlem som ved sin opptreden grovt skader NSFF eller NSFFs anseelse. Vedtaket om utelukkelse kan bare treffes av et fulltallig og enstemmig Hovedstyre. Før vedtak treffes skal den som vurderes utelukket tilskrives av Hovedstyret i rekommandert brev og gis en frist på 14 dager til å uttale seg. Vedtaket om utelukkelse treffes for en periode på minst tre år. Den som utelukkes skal varsles om vedtaket i rekommandert brev. Medlemsklubbene orienteres i eget skriv. Ved uenighet i Hovedstyret, kan de hovedstyremedlemmer som ønsker utelukkelse kreve spørsmålet behandlet av Landsmøtet. Den som blir utelukket kan innen to måneder etter at vedtaket er mottatt, anke vedtaket inn for Landsmøtet. Anke fremsettes i rekommandert brev til Hovedstyret. Anke gis oppsettende virkning, slik at utelukkelse ikke trer i kraft før Hovedstyrets vedtak eventuelt er stadfestet av Landsmøtet. Inntil anken er behandlet av Landsmøtet er angjeldende suspendert fra eventuelle tillitsverv. Dersom særlige grunner foreligger, kan Hovedstyret be Landsmøtet oppheve vedtaket om utelukkelse. 8 Medlemskap i eksterne organisasjoner NSFF er medlem av: Foto-Norge en landsomfattende organisasjon som omhandler både profesjonelle- og amatørfotografer, og som skal fremme fotografiets status i Norge FIAP - Fédération Internationale de l'art Photographique - en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper Fotohistorisk Forening III Landsmøter 9 Landsmøtet Landsmøtet er NSFFs høyeste myndighet. Hovedstyret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet. Hovedstyret, medlemsklubbene, direktemedlemmene og utvalgene har forslagsrett, møterett og talerett på Landsmøtet. Alle medlemmer har møterett og talerett på Landsmøtet. 10 Ordinært Landsmøte Ordinært landsmøte avholdes årlig, fortrinnsvis i perioden 1. mars juni. Hovedstyret skal underrette medlemsklubber, direktemedlemmer og utvalg om tid og sted for Landsmøtet med minst tre måneders varsel. Slik underretning kan gis gjennom tidsskrift e.l. som sendes alle medlemmene eller på NSFFs internettsider. Skriftlig melding om saker som ønskes behandles på Landsmøtet skal være Hovedstyret i hende senest seks uker før Landsmøtet. Dersom det ønskes at Landsmøtet skal treffe vedtak i saken, skal 2

3 forslag til vedtak være ledsaget av en begrunnelse. Utvalgenes beretninger skal være Hovedstyret i hende senest 31. januar. Senest tre uker før Landsmøtet skal Hovedstyret sende innkalling og sakspapirene til NSFFs medlemsklubber, direktemedlemmer og utvalg. Utsendelsen skal inneholde: Saksliste, beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker: a) Hovedstyrets beretning. b) Regnskap c) Fastsette kontingent. d) Fastsette godtgjørelser. e) Innkomne forslag. f) Budsjett. g) Valg. Landsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen. 11 Ekstraordinært Landsmøte Hovedstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når det finnes finner grunn til det eller minst ti medlemsklubber krever det. Krav om ekstraordinært landsmøte skal være begrunnet og skal fremsettes skriftlig. Landsmøtet skal avholdes tidligst fire uker og senest 12 uker etter at krav om ekstraordinært Landsmøte er mottatt av Hovedstyret. Skriftlig innkalling med saksliste og redegjørelser for de saker som skal behandles skal sendes medlemsklubbene, direktemedlemmene og utvalgene med minst tre ukers varsel. Landsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen. 12 Stemmerett På landsmøte har medlemsklubbene stemmerett etter følgende tabell: - Klubber med inntil 5 medlemmer, 3 stemmer - Klubber med 6-10 medlemmer, 5 stemmer - Klubber med11-20 medlemmer, 10 stemmer - Klubber med medlemmer, 15 stemmer - Klubber med medlemmer, 20 stemmer - Klubber med medlemmer, 25 stemmer - Klubber med medlemmer, 30 stemmer - Klubber med medlemmer, 35 stemmer - Klubber med medlemmer, 40 stemmer - Klubber med medlemmer, 45 stemmer - Klubber med medlemmer, 50 stemmer - Ytterlig 5 stemmer for hvert 10 medlem. En klubb har stemmerett for det antall medlemmer den har meldt inn i NSFF og betalt kontingenten for tre uker forut for Landsmøtet. Direktemedlemmer som har betalt kontingenten senest tre uker forut for Landsmøtet, har en stemme. 13 Avstemningsregler Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I tillegg må minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet være avgitt. Øvrige forslag vedtas med alminnelig flertall. 14 Fullmakt Medlemsklubber og direktemedlemmer som ikke er til stede på Landsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til Hovedstyret eller annen landsmøtedeltaker. 3

4 Fullmakten kan inneholde instruks for hvordan fullmektigen skal stemme i en eller flere saker. Ved Landsmøtets åpning skal fullmaktene godkjennes av en representant fra Hovedstyret og møteleder, samt en delegat fra de møtende medlemsklubber eller et direktemedlem. 15 Dekning av utgifter Reise og opphold i forbindelse med Landsmøtet dekkes for følgende: - Det sittende Hovedstyret - 1 fra Konkurranseutvalget Hovedstyret kan avgjøre om andre tillitsvalgte/nye medlemmer til Hovedstyret skal få dekket reise og opphold. Dette må være avklart på forhånd. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte, dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet og Hovedstyret på forhånd har samtykket i annen reisemåte. Landsmøte vedtar detaljerte retningslinjer for godtgjørelser, honorarer, dekking av reiseutgifter og diet. IV Organisasjon og drift 16 Organisasjon NSFF er organisert med et Hovedstyre og 5 arbeidsutvalg. Landsmøtet velger: 1. Hovedstyret 2. Konkurranseutvalget 3. Kurs og programutvalget 4. Internasjonalt utvalg 5. Ungdomsutvalg 6. Filmutvalg 7. Revisor (se 19) 8. Valgkomite 9. FIAP Liasion Valgbar til NSFFs ledelse er ethvert medlem og direktemedlem. Alle valg gjelder for en periode på to år, dog slik at halvparten av Hovedstyrets medlemmer er på valg hvert år. 17 Hovedstyret Hovedstyret skal bestå fra fem til åtte medlemmer.: - Leder - Økonomiansvarlig - Sponsoransvarlig - Informasjonsansvarlig - Konkurranseansvarlig - Utstillingsansvarlig - Kurs- og programansvarlig - Filmansvarlig Hovedstyret kan ha inntil 3 varamedlemmer Hovedstyret skal forestå den daglige drift av NSFF, herunder kontakt med nasjonale myndigheter og andre organisasjoner. Hovedstyret er ansvarlig for å utarbeide NSFFs politikk og strategisk planlegging. For å kvalitetssikre driften av NSFF er det utarbeidet egne retningslinjer som fastsettes av Hovedstyret. 4

5 Hovedstyret kan engasjere ekstern hjelp for utføring av praktiske oppgaver. Herunder også regionskontakter og et regnskapsbyrå dersom selskapets økonomi tillater det. Myndighetskrav kan også gjøre at NSFF må benytte et regnskapsbyrå på hele eller deler av vår regnskapsførsel. 18 Arbeidsutvalg Filmutvalget Filmutvalget skal årlig arrangere 1 landskonkurranse/nm. Filmutvalget består av leder og en arbeidsgruppe. Utvalgets leder er styremedlem i Hovedstyret Konkurranseutvalget Konkurranseutvalget skal årlig arrangere to landskonkurranser. Konkurranseutvalget består av leder og en arbeidsgruppe. Gebyr for konkurransedeltakelse og eventuelle andre tjenester fastsettes av Hovedstyret. Kurs og programutvalget Utvalget skal ha ansvar for salg av programvare og produkter, samt formidle kurs og programtilbud til NSFF sine medlemmer. Internasjonalt utvalg Utvalget skal jobbe med å stimulere for deltagelse i internasjonale salonger Ungdomsutvalg Utvalget skal jobbe for fremme fotorelaterte aktiviteter for ungdom 19 Revisor NSFF skal ha to revisorer valgt blant sine medlemmer, dersom NSFF ikke har engasjert offentlig godkjent regnskapsbyrå eller en autorisert revisor. 20 Valgkomite Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. 21 Godtgjørelse Landsmøtet fastsetter godtgjørelse for medlemmene av Hovedstyret, utvalgene, valgkomiteen, revisorene, reiseutgifter for tillitsvalgte og honorar for tjenester, eksempelvis: webredaktør, årbokredaktør regionkontakter og webmaster. Egne retningslinjer. V Diverse bestemmelser 22 Hederstegn NSFFs hederstegn kan gis til den som gjennom sin arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet har oppnådd kriterier for NSFFs hederstegn. Kriteriene kan endres av Landsmøtet med samme krav til flertall som ved vedtektsendring. NSFF har følgende hederstegn: ANSFF (bronse) ENSFF (sølv) Artist Norsk Selskap For Fotografi - for nasjonal konkurranseaktivitet. Eksellense Norsk Selskap For Fotografi - for nasjonal og internasjonal konkurranseaktivitet. 5

6 EsNSFF (sølv) HonENSFF (gull) Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi- for administrativ tjeneste. Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi - for alle som har mottatt ANSFF, ENSFF og EsNSFF. Æresmedlemskap (gull) til de som blir utnevnt til NSFFs Æresmedlemmer. 23 Regnskap og revisjon Det skal føres et regnskap for NSFF. Regnskapet følger kalenderåret, og revideres årlig av regnskapsbyrå. Regnskapet ferdig revidert innen 15. februar. 24 Oppløsning Oppløsning av NSFF kan vedtas av Landsmøtet med minst 3/4 flertall, dersom minst 3/4 av samtlige stemmer er representert på Landsmøtet. Dersom et forslag om oppløsning ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan oppløsning vedtas ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer på det derpå følgende Landsmøte, forutsatt at dette holdes avholdes innen fire måneder. Ved oppløsning skal NSFFs arkiver og bibliotek tilbys Norsk Museum for Fotografi - Preus Fotomuseum. NSFFs øvrige aktiva skal fordeles forholdsmessig blant medlemsklubbene. Sist revidert på Landsmøtet i Bergen 02.juni.2012 Tidligere revideringer: Oslo 17.desember 1927 Trondheim Sandnes Hamar Moelv Moelv Tønsberg Kristiansund Koster Bergen 2005 Kristiansund Tønsberg 2009 Bodø Ålesund

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer