ÅRSRAPPORT Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1

2 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine 14 Divisjon Energy 18 Divisjon Port and Logistics 22 Tilbyr service world wide års suksesshistorie i Kina 28 På lag med fremtiden 30 VIRKSOMHETSSTYRING Aksjonærforhold 32 Eierstyring og selskapsledelse 34 Konsernledelsen 38 Styret i TTS Group ASA 40 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styrets beretning 43 Regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 89 Revisors beretning 106 Erklæring 107 organisasjon Dette er TTS 108 Selskaper i TTS-gruppen 114 2

3 TTS Group ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer utstyr til den maritime og olje & gass industrien. Fra 1. januar 2010 er virksomheten organisert i forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS er blant verdens ledende leverandører innenfor sine markedssegmenter. TTS er børsnotert og har en årlig omsetning på ca NOK millioner. TTS Group har hovedkontor i Bergen og har ca medarbeidere. Konsernet har operative enheter i Norge, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Finland, Korea, Tsjekkia, Vietnam, Kanada, Singapore, Italia, Hellas og Mexico. Marine Utstyr til cruisebåter Elektiske vinsjer Lukedeksler Hydrauliske vinsjer Marinekraner Daviter Utstyr til megayacher RoRo-utstyr Sideportanlegg Energy Boreutstyr Borepakker Landrigger Mud systemer Offshore kraner Offshore skipsutstyr Offshore vinsjer Bølgekompenseringssystemer Port and Logistics Tungløftsystemer Cargohåndtering Rådgiving Containerterminaler Havneutstyr Skipslast- og transportsystemer Verftsutstyr 3

4 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. konsernledelsen Fra venstre: Lennart Svensson, Ivar K. Hanson, Inge Gabrielsen, Mette Henriksen, Johannes D. Neteland. foto: leif skaar

5

6 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Finansielle hovedtall HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1.000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1.000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL SOLIDITET Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 25,4 % 22,6 % 30,1 % 36,6 % 33,4 % LøNNSOMHET Driftsresultat før avkastning (EBITDA) -2,2 % 3,5 % 6,8 % 6,7 % 6,4 % Driftsresultat (EBIT) -6,0 % 2,7 % 5,5 % 6,1 % 5,8 % Resultatmargin (før skatt) -8,2 % 0,9 % 4,0 % 5,3 % 4,9 % Resultatmargin (etter skatt) -6,5 % 0,9 % 3,2 % 3,8 % 3,5 % RENTABILITET EK-rentabilitet -33,3 % 3,7 % 10,5 % 14,1 % 14,3 % Totalkapital-rentabilitet -6,3 % 2,6 % 4,3 % 5,5 % 5,0 % AKSJER Egenkapital pr. aksje 13,78 38,18 36, ,39 Fortjeneste pr. aksje -5,72 1,41 3,40 2,92 2,19 Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi pr ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av egenkapital. Driftsresultat i prosent av samlet kapital. 6

7 Omsetning Tall i MNOK EBITDA Tall i MNOK O m s e t n i n g MC 28,5 % MC 26 % DCH 31,8 % DCH 29 % DE 20,7 % DE 25 % DM 9,7 % PMH 8,7 % DM 11 % PMH 8 % Annet 0,6 % Dry Cargo Handling MNOK Omsetning 1 216, ,6 EBITDA 41,7 85,0 Ordrereserve pr , ,0 Marine Cranes MNOK Omsetning 1 094, ,0 EBITDA -97,7 41,8 Ordrereserve pr , ,0 Deck Machinery MNOK Omsetning 372,0 447,8 EBITDA 17,7 22,3 Ordrereserve pr ,0 902, Ordrereserve Tall i MNOK ordrereserve 2009 DCH 54 % MC 20 % DE 3 % DM 18 % PMH 5 % port and material handling MNOK Omsetning 331,0 350,5 EBITDA 19,5 32,5 Ordrereserve pr ,0 326,0 drilling equipment MNOK Omsetning EBITDA -52,3-24,6 Ordrereserve pr , , MC 29 % DE 17 % DM 11 % DCH 39 % PMH 4 % 7

8 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Hovedpunkter 2009 TTS fikk et driftsresultat før avskrivninger på minus 84,3 millioner kroner basert på en omsetning på millioner kroner. I regnskapet er det foretatt nedskrivninger av goodwill på 100 millioner kroner som i tillegg til svak drift ga et resultat før skatt på minus 311,9 millioner kroner. TTS har etter et år preget av konkurser for kunder og samarbeidspartnere, kanselleringer og svak ordretilgang likevel en ordrereserve på millioner kroner. TTS har bygget opp kompetanse og et apparat for service og ettersalg som øker mulighetene for vesentlig større aktivitet og høyere kundetilfredshet i den mest lønnsomme delen av verdikjeden. TTS gjennomførte i juli 2009 en kapitalutvidelse med 252 millioner kroner og reforhandlet selskapets obligasjonslån på 500 millioner kroner på gunstige vilkår. Samtidig utvidet selskapets hovedbankforbindelser sine kredittrammer med 200 millioner kroner. TTS har tilpasset bemanningen i forhold til etterspørselssvikten i viktige markeder; i hovedsak gjennom reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Organisasjonen er godt rustet til å delta i konkurransen om nye oppdrag. TTS har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift. Fra 1. januar 2010 er konsernet inndelt i de tre forretningsdivisjonene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS har tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. 8

9 johannes neteland konsernsjef tts group asa Vi står fortsatt på! Å kalle en spade for en spade uttrykker at man sier tingene akkurat som de er. Så derfor: Resultatmessig ble 2009 et veldig dårlig år. Vi har realistiske forventninger til at inneværende år skal bli bedre enn fjoråret, og ser vi litt lengre frem skal vi igjen kunne levere gode resultater til våre eiere. I fem års-perioden fra 2003 til og med 2007 kunne TTS fremvise kontinuerlig vekst i omsetning, driftsresultat og ordrereserve. I 2008 fikk vi, i hovedsak som følge av nedskriving i forhold til en enkelt kontrakt, et noe svakere driftsresultat enn i rekordåret 2007, men fortsatte fremgangen både med hensyn til omsetning og ordrereserve. I dette perspektivet ble 2009 et annus horri bilis, med negativ bunnlinje og svekket ordre reserve. Reduksjonen i ordrereserven var ventet. I TTS konsernet hadde vi til utgangen av 2008 opparbeidet en ordrereserve på over åtte milliarder kroner. Ordrereserven var før årsskiftet nedjustert som følge av et stort antall kanselleringer i kjølvannet av finanskrisen høsten Ved begynnelsen av 2009 tok vi i tillegg høyde for ytterligere kanselleringer i størrelsesorden 500 millioner kroner. Samtidig fremholdt vi at markedet for våre hovedprodukter innen maritimt utstyr var på vei nedover, og at ordretilgangen derfor kom til å synke ytterligere. Dette skyldes delvis overkontrahering av skip over en lengre periode, men på grunn av den verdensomspennende økonomiske krisen ble nedgangen brattere og lengre enn man kunne ha forventet. Det overordnede bildet ved inngangen til 2009 var likevel at TTS med basis i den rekordhøye ordrereserven ville ha mer enn nok med å få utført alle leveranser innenfor avtalte frister. Vi anså det på den bakgrunn som realistisk å kunne øke vår omsetning og oppnå et akseptabelt resultat. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Ingen er mer skuffet over det enn meg. Forklaringen på at omsetningen i 2009 falt 9 prosent sammenlignet med 2008 er at det i praktisk talt samtlige divisjoner oppstod tidsmessige forskyvninger av planlagte prosjekter som følge av den økonomiske krisen. Vi har derfor justert kapasiteten i forhold til dette, i første rekke ved mindre bruk av innleid arbeidskraft. Det positive er at trenden i kanselleringer av inngåtte kontrakter var sterkt fallende gjennom året. Mange prosjekter innenfor tradisjonell skipsbygging som ble satt på vent i 2009, er eller kommer til å bli tatt opp igjen. Imidlertid er det fortsatt mange prosjekter på vent innenfor offshoresegmentet. Den viktigste enkeltforklaring på den markerte resultatnedgangen er imidlertid konkursen i det norske Ability Drilling ASA. Dette selskapet var en viktig kunde på energisektoren. Her har vi måttet tapsføre 72 millioner kroner på kundefordringer. I tillegg har vi nedskrevet goodwill knyttet til energi sektoren med ca. 100 millioner kroner. TTS har vært kritisk til deler av bobehandlingen etter konkursen og følger denne nøye for å sikre juridisk korrekt og rettferdig fordeling av midlene i boet til selskapets kreditorer, hvorav TTS er den nest største. Bostyrets heving av kontraktene for leveranser av landrigger og erstatningskravet i den forbindelse, savner etter vårt syn faktisk og rettslig grunnlag. TTS har på den bakgrunn reist sak mot Ability Drilling sine datterselskaper med krav om fastsettelsesdom for at hevingen av leveransekontraktene er ugyldig, samt krav om betaling av restoppgjør. Saken er fortsatt ikke berammet i rettssystemet, men vi håper dette kan skje i løpet av høsten slik at den usikkerhet saken medfører for TTS vil falle bort i løpet av Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. 9

10 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon I tillegg til Ability-konkursen er det også andre konkurser, blant annet ved Wadan-verftet i Tyskland, som har rammet TTS økonomisk og svekket vårt resultat. Dette illustrerer at vi som globalt konsern må leve med høyere risiko enn virksomheter som produserer og leverer innenfor avgrensede og oversiktlige markeder. Like fullt har den økonomiske tsunami som startet høsten 2008 også gitt oss erfaringer og lærdom som det er viktig å ta med oss i vårt videre arbeid. En viktig konsekvens av den raske nedkjølingen av økonomien og derav kanselleringer og utsettelse av igangsatte prosjekter, er økt binding av arbeidskapital for TTSkonsernet. Innen Port og Marine-produktene er dette i ferd med å bedre seg, men ved årsskiftet var det fortsatt en betydelig kapitalbinding innenfor energi sektoren. Konsernet har satt i gang flere aktiviteter for å redusere balansen, men vi må nok forvente at arbeidskapitalen vil være relativt høy i Fjorårets økonomiske resultater gir som påpekt ikke grunn til særlig glede. Likevel er det i konsernet utrettet mye for å sikre vår posisjon og gi TTS en bedre fremtid: - Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. Fra 1. januar i år er vi helt operative i de tre forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. Denne organiseringen skal gi kostnadsfordeler, men først og fremst øke vår markedsmessige slagkraft. - Vi har refinansiert konsernet gjennom en vellykket kapitalutvidelse, reforhandlet vårt obligasjonslån til gunstige betingelser, samt at våre bankforbindelser har utvidet sine kredittrammer. - Vi har lagt en ambisiøs strategi for å utvikle potensialet på ettermarkedet, og fundamentet med en global tilstedeværelse for å støtte opp om veksten er nå lagt. - Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester i hele organisasjonen. Dermed er vi godt rustet med et bredt produktspekter når etter spørselen er tilbake innenfor våre tre definerte forretningsområder. - Vi har tatt skritt for å effektivisere og konsolidere virksomheten i etablerte markeds områder. I tillegg har vi tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. Markedsutsiktene er på kort sikt usikre og det vil sannsynligvis ta noe tid før ordretilgangen igjen blir tilfredsstillende. Men det er også klare tegn til bedring. Jeg sikter da først og fremst til Kina og flere andre land i Asia, som har vist impo nerende evne til å stimulere økonomisk aktivitet. Det er godt nytt for TTS som har betydelig virksomhet i Kina. Vi forventer at både divisjon Marine og divisjon Port and Logistics vil bidra positivt i I det korte bildet knytter det seg størst usikkerhet til hvordan markedet for våre produkter og tjenester til energisektoren kommer til å utvikle seg. De fundamentale betingelsene for investeringer i utstyr som kan øke tilgangen på både fossilt og fornybar energi er tilstede. Likevel tror vi at det kan gå 6-12 måneder før det forventede oppsvinget kommer. I 2010 må vi derfor på noen områder måtte balansere hensynet til å opprettholde organi sasjon og kompetanse til vi får ny oppsving i markedet, med helt nødvendig tilpasning av kostnadene til våre inntekter. Samtidig skal vi som alltid se etter muligheter for å styrke vår virksomhet og forretning. For om fjoråret resultat messig ble skuffende er det likevel grunn til å understreke at vi innenfor våre markedsmessige nisjer har en sterk merkevare med en kompetent og innsatsvillig organisasjon som viktigste aktivum. Forutsetningene for å nå nye og høyere mål er med andre ord gode. Vi står fortsatt på! Johannes D. Neteland konsernsjef 10

11 Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester. foto: leif skaar 11

12 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon VIRKSOMHETSbeskrivelse 12

13 Historisk utvikling ETABLERINGER 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Keyon Marine Equipment, Shanghai, Kina TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina. OMSETNING MNOK TTS etablerer TTS Greece Ltd. Hellas TTS etablerer TTS Mexico, Mexico TTS etablerer TTS Singapore Pte. Ltd., Singapore. KJØP/SALG 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo divisjon TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge Port and Material Handling Equipment Marine Equipment Offshore and Drilling Equipment 13

14 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Divisjon Marine ivar k. hanson D I R E K T Ø R divisjon marine Hekkrampe Lukedeksel Wire-luffed cargokran Etter et år preget av betydelige utfordringer for hele den maritime industrien, har TTS valgt å samle ressursene innenfor dette virksomhetsområdet for å øke konkurransekraften i markedet. Divisjon Marine ledes fra Bergen i Norge, der divisjonen har flere lokasjoner. Divisjonen har også sterke forretningsenheter i Sverige, Tyskland og i Kina. Ivar K. Hanson er direktør og leder for divisjon Marine. Han var tidligere direktør for divisjon Marine Cranes, som han ble leder for i Hanson er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 15 år. Våre ressurser er innrettet mot salg og gjennomføring av prosjekter. Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid, og på den måten sørge for langvarige kundeforhold, sier Hanson. På grunn av økende konkurranse vil det bli gjennomført et tverrgående prosjekt for å oppnå kostnadsforbedringer innen de fleste produktområder, både knyttet til eksterne innkjøp og til arbeidsprosesser og rutiner internt i divisjonen. Vi må gjennomføre den nye organiseringen og hente ut de effektivitetsgevinstene denne skal gi uten å miste trykket i markedet. Samtidig må vi opprettholde innsatsen for å sikre likviditet gjennom god betalingsoppfølging. Finanskrisen er ikke avblåst for vårt vedkommende, understreker Ivar K. Hanson. Fortøyningsvinsj Davit Virksomheten Divisjon Marine er resultat av sammenslåing av de tidligere divisjonene Dry Cargo Handling, Deck Machinery, Services og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner til skip. Virksomheten er delt i fire forretningsområder: Deck Equipment; som omfatter dekksmaskineri, lukedeksler og cargokraner, Cargo Access; som omfatter RoRo-utstyr, sideporter og utstyr til cruiseskip og mega yatcher, Services og endelig joint venture-selskapene i Kina. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Marine 681 medarbeidere, hvorav de fleste med ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 117 i Norge, 89 i Sverige, 165 i Tyskland, 37 i Tsjekkia, 7 i Italia, 5 i Hellas, 11 i USA, 193 i Kina, 45 i Sør-Korea, 5 i Singapore og 7 i Vietnam. Joint Ventureselskapene i Kina har totalt 391 medarbeidere. Divisjonen vil om nødvendig foreta tilpasninger av bemanningen til ordresituasjonen i

15 TTS har med bakgrunn i behovet for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift, samlet konsernets virksomhet rettet mot maritim sektor i divisjon Marine. Målet er at TTS skal være den foretrukne globale leverandør av maritimt utstyr og tjenester. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid. foto: leif skaar 15

16 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. Produkter Divisjon Marine er leverandør av design og engineering av utstyr for lasthåndtering og lastadkomst på skip. Produktutvikling skjer internt i hver forretningsenhet og på tvers av disse. TTS er blant verdens ledende leverandører av lasthåndteringssystemer på skip; sideport-anlegg, RoRo-utstyr, lukedeksler og spesialutstyr til yatcher og cruiseskip. I kranmarkedet er TTS en av verdens største leverandører av slangehåndteringskraner og er også en betydelig leverandør av proviantkraner og lastekraner. TTS har også en sterk posisjon som leverandør av vinsjer og annet dekksmaskineri. Vår viktigste produktutvikling i tiden som kommer vil være innenfor service og ettersalg. Her har vi en jobb å gjøre med å lage serviceprogrammer som er tilpasset kundenes behov for produkt- og beredskapsgarantier, og få disse introdusert og etablert i markedet, påpeker Ivar K. Hanson. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Marine MNOK TTS har vært forberedt på at det etter svært mange gode år i skipsbyggingsmarkedet ville komme en nedgang i kontrahering av nye skip. Ordreinngangen i 2009 var svak og det antas at markedet i hovedsak også vil være preget av liten etterspørsel i 2010 før denne ventelig igjen tar seg opp i Ordrereserven innenfor forretningsområdet Deck Equipment var god ved starten av 2010, men det er fortsatt en viss risiko for kanselleringer av ordrer både for luker og kraner. Markedet for leveranser av utstyr til bulkskip viser tegn til bedring, og tilsvarende gjelder for utstyr til LNG-skip og tungløftsfartøyer. TTS forventer at omorganiseringen av virksomheten i Sør-Korea skal øke salget av utstyr til nybygg ved koreanske verft. For forretningsområdet Cargo Access har TTS god ordre reserve både i 2010 og 2011, og det generelle inntrykket av kontraktsmassen er at prosjektene har betryggende finansiering. Det vil likevel fortsatt være en viss risiko for kanselleringer, men i mindre grad enn i Markedet for leveranser av serier med utstyr til like skip er avløst av færre og mer engineering-intensive prosjekter. Det ventes økende etterspørsel av utstyrsleveranser til RoRo-skip og cruiseskip. TTS kommer også til å styrke markedsføringen i forhold til den marine forsvarsindustrien. Overkapasiteten i verftsindustrien globalt gjør det mer aktuelt for rederne å vurdere investeringer i nybygg. Prispresset gjør seg ikke i samme grad gjeldende for utstyrsleveranser. Dette dels fordi prisveksten på skipsutstyr ikke har vært like sterk som prisveksten på skip de siste to tre årene, og dermed ikke blir like sterkt rammet av prispress i et svakere marked. Dels skyldes dette også at behovene her er mer spesialiserte og derved lettere å differensiere med hensyn til pris. Spesielt gjelder dette i Cargo Access segmentet og i mer spesialiserte kransegmenter, sier Ivar K. Hanson. Markedet for service og ettersalg antas å øke for TTS de nærmeste årene som følge av den sterke tilveksten av nye skip over den siste fem års-perioden. Mange har måttet utsette innkjøp av servicetjenester som følge av den økonomiske krisen. Behovene for å gjøre nødvendig vedlikehold vil derfor medføre økning i etterspørselen av deler og teknisk service, selv om markedet for våre produkter og tjenester overordnet er svakt. TTS har bygget opp et apparat for å håndtere service både på eget utstyr og andre leverandørers utstyr, og vi vil jobbe hardt for å øke vår andel i denne generelt meget lønnsomme delen av markedet, påpeker Hanson. TTS er godt posisjonert i Kina som er i ferd med å bli verdens største skipsbyggingsnasjon. Markedet for leveranser av utstyr har som følge av myndighetenes effektive motkonjunktur-politikk vært mindre utsatt for svingninger enn i andre deler av verden, og veksten ventes å fortsette. Les mer om TTS i Kina på side 28. Strategi For divisjon Marine vil den viktigste oppgave være å øke innsatsen for å tydeliggjøre TTS-konsernets kompetanse og posisjon som leverandør av servicetjenester. Dette skal fortrinnsvis skje ved å forbedre distribusjonen av disse tjenestene gjennom etablering 16

17 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Baug dører og rampe leverert av TTS på Viking Line s Viking Xprs av et effektivt servicenettverk. Det skal blant annet utvikles et program for å introdusere faste serviceavtaler til kundene. I 2010 vil det også være viktig å organisere og styre den nye divisjonen med sikte på størst mulig grad av kostnadsforbedringer. Ledelsen vil blant annet ha sterkt fokus på fastlegging av prosedyrer for innkjøp til alle forretningsenheter som optimaliserer hensynene til pris og kvalitet for underleveranser, og som effektiviserer interne arbeidsrutiner. TTS har over tid lykkes med å overføre kompetanse innen engineering og produksjon av maritimt utstyr fra Europa til Kina. Dette har vært avgjørende for å opprettholde konsernets konkurransekraft i viktige markeder. Divisjon Marine vil vurdere ytterligere tiltak i denne retning som kan gi kostnadsforbedringer. For TTS er det kritisk at divisjon Marine lykkes med å organisere et effektivt samarbeid om salg på tvers av forretningsenhetene. Det er ansatt en felles salgs- og markedsdirektør i divisjonen for å forsterke arbeidet med koordinering og styring av salgsarbeidet i divisjonen. Vår overordnede strategiske målsetting er å gjenopprette god lønnsomhet i alle forretningsenheter og å klargjøre organisasjonen for ny vekst i våre markeder, sier Ivar K. Hanson. 17

18 Divisjon Energy TTS har fra og med 2010 valgt å samle all virksomhet som retter seg mot energisektoren i divisjon Energy. TTS skal innenfor utvalgte nisjer tilby produkter og løsninger som anerkjennes som de beste i markedet. TTS har samlet alle aktiviteter relatert til boring og offshoreutstyrshåndtering i Energy-divisjonen. 18 foto: leif skaar

19 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon inge gabrielsen D I R E K T Ø R divisjon energy TTS gjorde boreutstyr til et eget forretningsområde gjennom oppkjøpet av Sense EDM i Samme år gjen opptok TTS virksomheten som leverandør av kraner til offshoresektoren. Etterspørselen etter boreutstyr, offshorekraner og annet håndteringsutstyr til denne sektoren var svak i 2009, men med en relativt betydelig ordrereserve opprettholdt TTS likevel et høyt aktivitetsnivå. På kort sikt er dette de forretningsområdene i TTS-konsernet som har de største markedsmessige utfordringene. Samtidig vurderes inntekts- og lønnsomhetspotensialet å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. I 2009 fullførte TTS Sense leveransen av en komplett boreutstyrspakke til Jurong Shipyard i Singapore. Utstyrspakken inngår i verftets leveranse av en meget avansert jack up-rigg for boring og produksjon i Nordsjøen, og blir installert og testet i løpet av inneværende år. I 2010 blir det levert en tilsvarende utstyrspakke til Keppel FELS i Singapore. TTS Sense i Kanada fullførte i 2009 leveransen av syv 150 tonns mobile landrigger til oljeserviceselskapet Weatherford. Markedet for landrigger har imidlertid vært sterkt påvirket av finanskrisen og svekkelsen av verdensøkonomien. TTS har siden selskapet igjen ble leverandør av kraner til offshoresektoren utviklet og introdusert et bredt sortiment av kraner til rigger og offshorefartøy, samt ankerhåndteringsvinsjer og annet håndteringsutstyr. TTS har med sin unike teknologi for bølgekompensering tatt en posisjon for håndtering av større laster på store havdyp. Divisjon Energy skal i 2010 levere sin første 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekran, og anser potensialet i dette markedet som betydelig. Inge Gabrielsen er direktør og leder for divisjon Energy og er også administrerende direktør i TTS Sense AS. Han er sivilingeniør fra NTNU og var inntil desember i fjor driftsdirektør i TTS Sense. Han har tidligere arbeidet i Subsea 7 ASA og i flere Aker-selskaper. TTS er gjennom TTS Sense i rettslig konflikt med bostyret etter konkursen i Ability Drilling. Selskapets oppfølging av denne saken er omtalt i Styrets årsberetning for Virksomheten Den nyopprettede divisjon Energy er resultat av sammenslåing av tidligere divisjon Drilling Equipment og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner og vinsjer til rigger og offshorefartøy. Divisjon Energy ledes fra Kristiansand i Norge. Virksomheten er delt i de to forretningsområdene Drilling og Offshore- & Boreutstyr Kontrollog borekabin Landrigg Service Offshorekran 19

20 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Subsea, hvorav førstnevnte ledes fra Kristiansand og sistnevnte fra Bergen. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Energy 395 medarbeidere, hvorav 325 i Norge, 58 i Edmonton, Kanada, 11 i Singapore og 1 i Houston, USA. Bemanningen ble redusert i 2009, i første rekke ved reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Produkter TTS designer, utvikler og leverer avansert utstyr for rigger offshore og onshore, og til fartøy som betjener offshoremarkedet. Produktene befinner seg innenfor hovedkategoriene boreutstyr, borepakker, landrigger, mud-systemer, offshorekraner, utstyr til offshorefartøy, offshorevinsjer og bølgekompenserende systemer. Utviklingen av utstyr skjer i nært samarbeid med divisjonens kunder med basis i overordnede mål for kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet og produktivitet. Innenfor begge våre to forretningsområder har TTS kompetanse og teknologi som gjør det mulig for kundene å få utviklet utstyr tilpasset sine behov. Vår største utfordring nå er å øke salget basert på det omfattende produktutvalget vi kan tilby, fremholder Inge Gabrielsen. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Energy MNOK 510.TTS har vært forberedt på at det etter flere gode år kunne bli lavere etterspørsel både etter boreutstyr og offshorekraner og -vinsjer, og det raske omslaget i norsk og internasjonal økonomi har bidratt til å forsterke denne tendensen. Derfor var ordreinngangen i 2009 svak, og det antas at dette bildet i hovedsak vil være det samme i 2010 før etterspørselen ventelig igjen tar seg opp i På grunn av vesentlig lavere investeringstakt i nye prosjekter knyttet til leting og boring etter olje og gass orienterte TTS seg i 2009 mer mot behovene for oppgradering av installasjoner. Så langt har denne innsatsen resultert i noen mindre kontrakter, og bearbeidelsen av denne delen av markedet vil bli videreført. TTS har en posisjon som leverandør av landrigger i ulike størrelser med kompakt design, lav vekt og avanserte løsninger for styring og automatisering, og som lett lar seg flytte fra brønn til brønn. Etter et år med meget lav etterspørsel er det tegn til bedring i dette markedet. Potensialet er størst i Mexico,Venezuela og Midt-Østen. På noe sikt vil også markedet for skifergass i USA bli et satsingsområde for leveranser av slike rigger som konstrueres spesielt for formålet. Strategi For divisjon Energy vil det være overordnet å unngå at den usikre markedssituasjonen for betydelige deler av produktsortimentet får negativ effekt i organisasjonen. Markedsbearbeidelsen blir på den bakgrunn konsentrert om nisjer og prosjekter som i mindre grad er påvirket av utviklingen i internasjonal økonomi og som kan iverksettes innenfor tidsmessig korte horisonter. Divisjon Energy ønsker å ta en posisjon som leverandør av utstyr og teknologi for leting og utvinning av olje- og gassressurser i Brasil. I denne forbindelse etablerte TTS, i januar 2010, et eget selskap i landet. Divisjon Energy er med bakgrunn i sine leveranser av komplette boreutstyrspakker og representasjon i Singapore godt posisjonert for ekspansjon i det asiatiske markedet. I tillegg er et eget selskap planlegt etablert i Kina i løpet av Med dette utgangspunktet er det et mål også å inngå strategisk samarbeid om leveranser av utstyr til petroleumsindustrien både i Kina og Sør-Korea. Inntekts- og lønnsomhetspotensialet vurderes å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. 20

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2007 Oslo 31.10.07 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2007 Oslo 22.08.07 page 1 Agenda Oppsummering 2. kvartal 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2007 Oslo 14.05.07 page 1 Agenda Oppsummering 1. kvartal 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2007 Oslo 14.02.08 07:44 page 1 Agenda 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien.

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. å r s r a p p o r t 2 0 0 8 KONSERNET Dette er TTS 4 Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2008 8 KONSERNSJEFEN Vi er nøkterne optimister 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Divisjon Dry Cargo Handling 12 Divisjon

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2006 Oslo 31.10.06 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Etablering representasjonskontor i Vietnam Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2006 Oslo 22.08.06 page 1 Agenda 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Intensjonsavtale om kjøp av Umoe Schat-Harding Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

TTS skal kontinuerlig. skape lønnsomhet. ved å være den foretrukne. globale leverandør av. håndteringsutstyr til. den maritime og olje

TTS skal kontinuerlig. skape lønnsomhet. ved å være den foretrukne. globale leverandør av. håndteringsutstyr til. den maritime og olje Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 1 TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. 2 materialhåndteringsutstyr

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Å R S R A P P O R T

Å R S R A P P O R T Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2006 10 KONSERNSJEFEN Vekst og ny fremgang 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Fremgangen skal fortsette 11

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Fremgangen skal fortsette 11 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2005 10 KONSERNSJEFEN Fremgangen skal fortsette 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA TTS G RO U P ÅRS RAP P ORT 2011 Innhold S TTS-Gruppen Divisjoner og strategi 6 8 Finansielle hovedtall 2011 i korte trekk 10 14 Intervju med konsernsjefen Konsernledelsen

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25,

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25, 3. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 25, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery

Detaljer

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Vekst og ny fremgang 11

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Vekst og ny fremgang 11 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2006 10 KONSERNSJEFEN Vekst og ny fremgang 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997)

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997) RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 3. september ) ULSTEINKONSERNET I TALL Beløp i 1 kr 3. kvartal (1.7.-3.9.97) 3. kvartal (1.7.-3.9.96) (1.1.-3.9.97) (1.1.-3.9.96) Totalt 5) Driftsinntekter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime industri

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime industri Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Innhold Dette er TTS 4 Konsernsjefens rapport 6 Historisk utvikling 8 Hovedbegivenheter 2004 9 Divisjon Dry Cargo Handling 10 Divisjon Marine Cranes 12 Divisjon Material Handling

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2008

NSB-konsernet Resultat 2008 NSB-konsernet Resultat 2008 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Utsikter 2002 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall per 3. kvartal 2002 Driftsinntekter

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Presentasjon Goodtech ASA

Presentasjon Goodtech ASA Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012 Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2 Nye Goodtech

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer