ÅRSRAPPORT Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1

2 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine 14 Divisjon Energy 18 Divisjon Port and Logistics 22 Tilbyr service world wide års suksesshistorie i Kina 28 På lag med fremtiden 30 VIRKSOMHETSSTYRING Aksjonærforhold 32 Eierstyring og selskapsledelse 34 Konsernledelsen 38 Styret i TTS Group ASA 40 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styrets beretning 43 Regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 89 Revisors beretning 106 Erklæring 107 organisasjon Dette er TTS 108 Selskaper i TTS-gruppen 114 2

3 TTS Group ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer utstyr til den maritime og olje & gass industrien. Fra 1. januar 2010 er virksomheten organisert i forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS er blant verdens ledende leverandører innenfor sine markedssegmenter. TTS er børsnotert og har en årlig omsetning på ca NOK millioner. TTS Group har hovedkontor i Bergen og har ca medarbeidere. Konsernet har operative enheter i Norge, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Finland, Korea, Tsjekkia, Vietnam, Kanada, Singapore, Italia, Hellas og Mexico. Marine Utstyr til cruisebåter Elektiske vinsjer Lukedeksler Hydrauliske vinsjer Marinekraner Daviter Utstyr til megayacher RoRo-utstyr Sideportanlegg Energy Boreutstyr Borepakker Landrigger Mud systemer Offshore kraner Offshore skipsutstyr Offshore vinsjer Bølgekompenseringssystemer Port and Logistics Tungløftsystemer Cargohåndtering Rådgiving Containerterminaler Havneutstyr Skipslast- og transportsystemer Verftsutstyr 3

4 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. konsernledelsen Fra venstre: Lennart Svensson, Ivar K. Hanson, Inge Gabrielsen, Mette Henriksen, Johannes D. Neteland. foto: leif skaar

5

6 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Finansielle hovedtall HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1.000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1.000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL SOLIDITET Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 25,4 % 22,6 % 30,1 % 36,6 % 33,4 % LøNNSOMHET Driftsresultat før avkastning (EBITDA) -2,2 % 3,5 % 6,8 % 6,7 % 6,4 % Driftsresultat (EBIT) -6,0 % 2,7 % 5,5 % 6,1 % 5,8 % Resultatmargin (før skatt) -8,2 % 0,9 % 4,0 % 5,3 % 4,9 % Resultatmargin (etter skatt) -6,5 % 0,9 % 3,2 % 3,8 % 3,5 % RENTABILITET EK-rentabilitet -33,3 % 3,7 % 10,5 % 14,1 % 14,3 % Totalkapital-rentabilitet -6,3 % 2,6 % 4,3 % 5,5 % 5,0 % AKSJER Egenkapital pr. aksje 13,78 38,18 36, ,39 Fortjeneste pr. aksje -5,72 1,41 3,40 2,92 2,19 Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi pr ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av egenkapital. Driftsresultat i prosent av samlet kapital. 6

7 Omsetning Tall i MNOK EBITDA Tall i MNOK O m s e t n i n g MC 28,5 % MC 26 % DCH 31,8 % DCH 29 % DE 20,7 % DE 25 % DM 9,7 % PMH 8,7 % DM 11 % PMH 8 % Annet 0,6 % Dry Cargo Handling MNOK Omsetning 1 216, ,6 EBITDA 41,7 85,0 Ordrereserve pr , ,0 Marine Cranes MNOK Omsetning 1 094, ,0 EBITDA -97,7 41,8 Ordrereserve pr , ,0 Deck Machinery MNOK Omsetning 372,0 447,8 EBITDA 17,7 22,3 Ordrereserve pr ,0 902, Ordrereserve Tall i MNOK ordrereserve 2009 DCH 54 % MC 20 % DE 3 % DM 18 % PMH 5 % port and material handling MNOK Omsetning 331,0 350,5 EBITDA 19,5 32,5 Ordrereserve pr ,0 326,0 drilling equipment MNOK Omsetning EBITDA -52,3-24,6 Ordrereserve pr , , MC 29 % DE 17 % DM 11 % DCH 39 % PMH 4 % 7

8 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Hovedpunkter 2009 TTS fikk et driftsresultat før avskrivninger på minus 84,3 millioner kroner basert på en omsetning på millioner kroner. I regnskapet er det foretatt nedskrivninger av goodwill på 100 millioner kroner som i tillegg til svak drift ga et resultat før skatt på minus 311,9 millioner kroner. TTS har etter et år preget av konkurser for kunder og samarbeidspartnere, kanselleringer og svak ordretilgang likevel en ordrereserve på millioner kroner. TTS har bygget opp kompetanse og et apparat for service og ettersalg som øker mulighetene for vesentlig større aktivitet og høyere kundetilfredshet i den mest lønnsomme delen av verdikjeden. TTS gjennomførte i juli 2009 en kapitalutvidelse med 252 millioner kroner og reforhandlet selskapets obligasjonslån på 500 millioner kroner på gunstige vilkår. Samtidig utvidet selskapets hovedbankforbindelser sine kredittrammer med 200 millioner kroner. TTS har tilpasset bemanningen i forhold til etterspørselssvikten i viktige markeder; i hovedsak gjennom reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Organisasjonen er godt rustet til å delta i konkurransen om nye oppdrag. TTS har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift. Fra 1. januar 2010 er konsernet inndelt i de tre forretningsdivisjonene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS har tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. 8

9 johannes neteland konsernsjef tts group asa Vi står fortsatt på! Å kalle en spade for en spade uttrykker at man sier tingene akkurat som de er. Så derfor: Resultatmessig ble 2009 et veldig dårlig år. Vi har realistiske forventninger til at inneværende år skal bli bedre enn fjoråret, og ser vi litt lengre frem skal vi igjen kunne levere gode resultater til våre eiere. I fem års-perioden fra 2003 til og med 2007 kunne TTS fremvise kontinuerlig vekst i omsetning, driftsresultat og ordrereserve. I 2008 fikk vi, i hovedsak som følge av nedskriving i forhold til en enkelt kontrakt, et noe svakere driftsresultat enn i rekordåret 2007, men fortsatte fremgangen både med hensyn til omsetning og ordrereserve. I dette perspektivet ble 2009 et annus horri bilis, med negativ bunnlinje og svekket ordre reserve. Reduksjonen i ordrereserven var ventet. I TTS konsernet hadde vi til utgangen av 2008 opparbeidet en ordrereserve på over åtte milliarder kroner. Ordrereserven var før årsskiftet nedjustert som følge av et stort antall kanselleringer i kjølvannet av finanskrisen høsten Ved begynnelsen av 2009 tok vi i tillegg høyde for ytterligere kanselleringer i størrelsesorden 500 millioner kroner. Samtidig fremholdt vi at markedet for våre hovedprodukter innen maritimt utstyr var på vei nedover, og at ordretilgangen derfor kom til å synke ytterligere. Dette skyldes delvis overkontrahering av skip over en lengre periode, men på grunn av den verdensomspennende økonomiske krisen ble nedgangen brattere og lengre enn man kunne ha forventet. Det overordnede bildet ved inngangen til 2009 var likevel at TTS med basis i den rekordhøye ordrereserven ville ha mer enn nok med å få utført alle leveranser innenfor avtalte frister. Vi anså det på den bakgrunn som realistisk å kunne øke vår omsetning og oppnå et akseptabelt resultat. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Ingen er mer skuffet over det enn meg. Forklaringen på at omsetningen i 2009 falt 9 prosent sammenlignet med 2008 er at det i praktisk talt samtlige divisjoner oppstod tidsmessige forskyvninger av planlagte prosjekter som følge av den økonomiske krisen. Vi har derfor justert kapasiteten i forhold til dette, i første rekke ved mindre bruk av innleid arbeidskraft. Det positive er at trenden i kanselleringer av inngåtte kontrakter var sterkt fallende gjennom året. Mange prosjekter innenfor tradisjonell skipsbygging som ble satt på vent i 2009, er eller kommer til å bli tatt opp igjen. Imidlertid er det fortsatt mange prosjekter på vent innenfor offshoresegmentet. Den viktigste enkeltforklaring på den markerte resultatnedgangen er imidlertid konkursen i det norske Ability Drilling ASA. Dette selskapet var en viktig kunde på energisektoren. Her har vi måttet tapsføre 72 millioner kroner på kundefordringer. I tillegg har vi nedskrevet goodwill knyttet til energi sektoren med ca. 100 millioner kroner. TTS har vært kritisk til deler av bobehandlingen etter konkursen og følger denne nøye for å sikre juridisk korrekt og rettferdig fordeling av midlene i boet til selskapets kreditorer, hvorav TTS er den nest største. Bostyrets heving av kontraktene for leveranser av landrigger og erstatningskravet i den forbindelse, savner etter vårt syn faktisk og rettslig grunnlag. TTS har på den bakgrunn reist sak mot Ability Drilling sine datterselskaper med krav om fastsettelsesdom for at hevingen av leveransekontraktene er ugyldig, samt krav om betaling av restoppgjør. Saken er fortsatt ikke berammet i rettssystemet, men vi håper dette kan skje i løpet av høsten slik at den usikkerhet saken medfører for TTS vil falle bort i løpet av Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. 9

10 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon I tillegg til Ability-konkursen er det også andre konkurser, blant annet ved Wadan-verftet i Tyskland, som har rammet TTS økonomisk og svekket vårt resultat. Dette illustrerer at vi som globalt konsern må leve med høyere risiko enn virksomheter som produserer og leverer innenfor avgrensede og oversiktlige markeder. Like fullt har den økonomiske tsunami som startet høsten 2008 også gitt oss erfaringer og lærdom som det er viktig å ta med oss i vårt videre arbeid. En viktig konsekvens av den raske nedkjølingen av økonomien og derav kanselleringer og utsettelse av igangsatte prosjekter, er økt binding av arbeidskapital for TTSkonsernet. Innen Port og Marine-produktene er dette i ferd med å bedre seg, men ved årsskiftet var det fortsatt en betydelig kapitalbinding innenfor energi sektoren. Konsernet har satt i gang flere aktiviteter for å redusere balansen, men vi må nok forvente at arbeidskapitalen vil være relativt høy i Fjorårets økonomiske resultater gir som påpekt ikke grunn til særlig glede. Likevel er det i konsernet utrettet mye for å sikre vår posisjon og gi TTS en bedre fremtid: - Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. Fra 1. januar i år er vi helt operative i de tre forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. Denne organiseringen skal gi kostnadsfordeler, men først og fremst øke vår markedsmessige slagkraft. - Vi har refinansiert konsernet gjennom en vellykket kapitalutvidelse, reforhandlet vårt obligasjonslån til gunstige betingelser, samt at våre bankforbindelser har utvidet sine kredittrammer. - Vi har lagt en ambisiøs strategi for å utvikle potensialet på ettermarkedet, og fundamentet med en global tilstedeværelse for å støtte opp om veksten er nå lagt. - Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester i hele organisasjonen. Dermed er vi godt rustet med et bredt produktspekter når etter spørselen er tilbake innenfor våre tre definerte forretningsområder. - Vi har tatt skritt for å effektivisere og konsolidere virksomheten i etablerte markeds områder. I tillegg har vi tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. Markedsutsiktene er på kort sikt usikre og det vil sannsynligvis ta noe tid før ordretilgangen igjen blir tilfredsstillende. Men det er også klare tegn til bedring. Jeg sikter da først og fremst til Kina og flere andre land i Asia, som har vist impo nerende evne til å stimulere økonomisk aktivitet. Det er godt nytt for TTS som har betydelig virksomhet i Kina. Vi forventer at både divisjon Marine og divisjon Port and Logistics vil bidra positivt i I det korte bildet knytter det seg størst usikkerhet til hvordan markedet for våre produkter og tjenester til energisektoren kommer til å utvikle seg. De fundamentale betingelsene for investeringer i utstyr som kan øke tilgangen på både fossilt og fornybar energi er tilstede. Likevel tror vi at det kan gå 6-12 måneder før det forventede oppsvinget kommer. I 2010 må vi derfor på noen områder måtte balansere hensynet til å opprettholde organi sasjon og kompetanse til vi får ny oppsving i markedet, med helt nødvendig tilpasning av kostnadene til våre inntekter. Samtidig skal vi som alltid se etter muligheter for å styrke vår virksomhet og forretning. For om fjoråret resultat messig ble skuffende er det likevel grunn til å understreke at vi innenfor våre markedsmessige nisjer har en sterk merkevare med en kompetent og innsatsvillig organisasjon som viktigste aktivum. Forutsetningene for å nå nye og høyere mål er med andre ord gode. Vi står fortsatt på! Johannes D. Neteland konsernsjef 10

11 Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester. foto: leif skaar 11

12 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon VIRKSOMHETSbeskrivelse 12

13 Historisk utvikling ETABLERINGER 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Keyon Marine Equipment, Shanghai, Kina TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina. OMSETNING MNOK TTS etablerer TTS Greece Ltd. Hellas TTS etablerer TTS Mexico, Mexico TTS etablerer TTS Singapore Pte. Ltd., Singapore. KJØP/SALG 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo divisjon TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge Port and Material Handling Equipment Marine Equipment Offshore and Drilling Equipment 13

14 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Divisjon Marine ivar k. hanson D I R E K T Ø R divisjon marine Hekkrampe Lukedeksel Wire-luffed cargokran Etter et år preget av betydelige utfordringer for hele den maritime industrien, har TTS valgt å samle ressursene innenfor dette virksomhetsområdet for å øke konkurransekraften i markedet. Divisjon Marine ledes fra Bergen i Norge, der divisjonen har flere lokasjoner. Divisjonen har også sterke forretningsenheter i Sverige, Tyskland og i Kina. Ivar K. Hanson er direktør og leder for divisjon Marine. Han var tidligere direktør for divisjon Marine Cranes, som han ble leder for i Hanson er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 15 år. Våre ressurser er innrettet mot salg og gjennomføring av prosjekter. Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid, og på den måten sørge for langvarige kundeforhold, sier Hanson. På grunn av økende konkurranse vil det bli gjennomført et tverrgående prosjekt for å oppnå kostnadsforbedringer innen de fleste produktområder, både knyttet til eksterne innkjøp og til arbeidsprosesser og rutiner internt i divisjonen. Vi må gjennomføre den nye organiseringen og hente ut de effektivitetsgevinstene denne skal gi uten å miste trykket i markedet. Samtidig må vi opprettholde innsatsen for å sikre likviditet gjennom god betalingsoppfølging. Finanskrisen er ikke avblåst for vårt vedkommende, understreker Ivar K. Hanson. Fortøyningsvinsj Davit Virksomheten Divisjon Marine er resultat av sammenslåing av de tidligere divisjonene Dry Cargo Handling, Deck Machinery, Services og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner til skip. Virksomheten er delt i fire forretningsområder: Deck Equipment; som omfatter dekksmaskineri, lukedeksler og cargokraner, Cargo Access; som omfatter RoRo-utstyr, sideporter og utstyr til cruiseskip og mega yatcher, Services og endelig joint venture-selskapene i Kina. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Marine 681 medarbeidere, hvorav de fleste med ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 117 i Norge, 89 i Sverige, 165 i Tyskland, 37 i Tsjekkia, 7 i Italia, 5 i Hellas, 11 i USA, 193 i Kina, 45 i Sør-Korea, 5 i Singapore og 7 i Vietnam. Joint Ventureselskapene i Kina har totalt 391 medarbeidere. Divisjonen vil om nødvendig foreta tilpasninger av bemanningen til ordresituasjonen i

15 TTS har med bakgrunn i behovet for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift, samlet konsernets virksomhet rettet mot maritim sektor i divisjon Marine. Målet er at TTS skal være den foretrukne globale leverandør av maritimt utstyr og tjenester. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid. foto: leif skaar 15

16 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. Produkter Divisjon Marine er leverandør av design og engineering av utstyr for lasthåndtering og lastadkomst på skip. Produktutvikling skjer internt i hver forretningsenhet og på tvers av disse. TTS er blant verdens ledende leverandører av lasthåndteringssystemer på skip; sideport-anlegg, RoRo-utstyr, lukedeksler og spesialutstyr til yatcher og cruiseskip. I kranmarkedet er TTS en av verdens største leverandører av slangehåndteringskraner og er også en betydelig leverandør av proviantkraner og lastekraner. TTS har også en sterk posisjon som leverandør av vinsjer og annet dekksmaskineri. Vår viktigste produktutvikling i tiden som kommer vil være innenfor service og ettersalg. Her har vi en jobb å gjøre med å lage serviceprogrammer som er tilpasset kundenes behov for produkt- og beredskapsgarantier, og få disse introdusert og etablert i markedet, påpeker Ivar K. Hanson. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Marine MNOK TTS har vært forberedt på at det etter svært mange gode år i skipsbyggingsmarkedet ville komme en nedgang i kontrahering av nye skip. Ordreinngangen i 2009 var svak og det antas at markedet i hovedsak også vil være preget av liten etterspørsel i 2010 før denne ventelig igjen tar seg opp i Ordrereserven innenfor forretningsområdet Deck Equipment var god ved starten av 2010, men det er fortsatt en viss risiko for kanselleringer av ordrer både for luker og kraner. Markedet for leveranser av utstyr til bulkskip viser tegn til bedring, og tilsvarende gjelder for utstyr til LNG-skip og tungløftsfartøyer. TTS forventer at omorganiseringen av virksomheten i Sør-Korea skal øke salget av utstyr til nybygg ved koreanske verft. For forretningsområdet Cargo Access har TTS god ordre reserve både i 2010 og 2011, og det generelle inntrykket av kontraktsmassen er at prosjektene har betryggende finansiering. Det vil likevel fortsatt være en viss risiko for kanselleringer, men i mindre grad enn i Markedet for leveranser av serier med utstyr til like skip er avløst av færre og mer engineering-intensive prosjekter. Det ventes økende etterspørsel av utstyrsleveranser til RoRo-skip og cruiseskip. TTS kommer også til å styrke markedsføringen i forhold til den marine forsvarsindustrien. Overkapasiteten i verftsindustrien globalt gjør det mer aktuelt for rederne å vurdere investeringer i nybygg. Prispresset gjør seg ikke i samme grad gjeldende for utstyrsleveranser. Dette dels fordi prisveksten på skipsutstyr ikke har vært like sterk som prisveksten på skip de siste to tre årene, og dermed ikke blir like sterkt rammet av prispress i et svakere marked. Dels skyldes dette også at behovene her er mer spesialiserte og derved lettere å differensiere med hensyn til pris. Spesielt gjelder dette i Cargo Access segmentet og i mer spesialiserte kransegmenter, sier Ivar K. Hanson. Markedet for service og ettersalg antas å øke for TTS de nærmeste årene som følge av den sterke tilveksten av nye skip over den siste fem års-perioden. Mange har måttet utsette innkjøp av servicetjenester som følge av den økonomiske krisen. Behovene for å gjøre nødvendig vedlikehold vil derfor medføre økning i etterspørselen av deler og teknisk service, selv om markedet for våre produkter og tjenester overordnet er svakt. TTS har bygget opp et apparat for å håndtere service både på eget utstyr og andre leverandørers utstyr, og vi vil jobbe hardt for å øke vår andel i denne generelt meget lønnsomme delen av markedet, påpeker Hanson. TTS er godt posisjonert i Kina som er i ferd med å bli verdens største skipsbyggingsnasjon. Markedet for leveranser av utstyr har som følge av myndighetenes effektive motkonjunktur-politikk vært mindre utsatt for svingninger enn i andre deler av verden, og veksten ventes å fortsette. Les mer om TTS i Kina på side 28. Strategi For divisjon Marine vil den viktigste oppgave være å øke innsatsen for å tydeliggjøre TTS-konsernets kompetanse og posisjon som leverandør av servicetjenester. Dette skal fortrinnsvis skje ved å forbedre distribusjonen av disse tjenestene gjennom etablering 16

17 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Baug dører og rampe leverert av TTS på Viking Line s Viking Xprs av et effektivt servicenettverk. Det skal blant annet utvikles et program for å introdusere faste serviceavtaler til kundene. I 2010 vil det også være viktig å organisere og styre den nye divisjonen med sikte på størst mulig grad av kostnadsforbedringer. Ledelsen vil blant annet ha sterkt fokus på fastlegging av prosedyrer for innkjøp til alle forretningsenheter som optimaliserer hensynene til pris og kvalitet for underleveranser, og som effektiviserer interne arbeidsrutiner. TTS har over tid lykkes med å overføre kompetanse innen engineering og produksjon av maritimt utstyr fra Europa til Kina. Dette har vært avgjørende for å opprettholde konsernets konkurransekraft i viktige markeder. Divisjon Marine vil vurdere ytterligere tiltak i denne retning som kan gi kostnadsforbedringer. For TTS er det kritisk at divisjon Marine lykkes med å organisere et effektivt samarbeid om salg på tvers av forretningsenhetene. Det er ansatt en felles salgs- og markedsdirektør i divisjonen for å forsterke arbeidet med koordinering og styring av salgsarbeidet i divisjonen. Vår overordnede strategiske målsetting er å gjenopprette god lønnsomhet i alle forretningsenheter og å klargjøre organisasjonen for ny vekst i våre markeder, sier Ivar K. Hanson. 17

18 Divisjon Energy TTS har fra og med 2010 valgt å samle all virksomhet som retter seg mot energisektoren i divisjon Energy. TTS skal innenfor utvalgte nisjer tilby produkter og løsninger som anerkjennes som de beste i markedet. TTS har samlet alle aktiviteter relatert til boring og offshoreutstyrshåndtering i Energy-divisjonen. 18 foto: leif skaar

19 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon inge gabrielsen D I R E K T Ø R divisjon energy TTS gjorde boreutstyr til et eget forretningsområde gjennom oppkjøpet av Sense EDM i Samme år gjen opptok TTS virksomheten som leverandør av kraner til offshoresektoren. Etterspørselen etter boreutstyr, offshorekraner og annet håndteringsutstyr til denne sektoren var svak i 2009, men med en relativt betydelig ordrereserve opprettholdt TTS likevel et høyt aktivitetsnivå. På kort sikt er dette de forretningsområdene i TTS-konsernet som har de største markedsmessige utfordringene. Samtidig vurderes inntekts- og lønnsomhetspotensialet å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. I 2009 fullførte TTS Sense leveransen av en komplett boreutstyrspakke til Jurong Shipyard i Singapore. Utstyrspakken inngår i verftets leveranse av en meget avansert jack up-rigg for boring og produksjon i Nordsjøen, og blir installert og testet i løpet av inneværende år. I 2010 blir det levert en tilsvarende utstyrspakke til Keppel FELS i Singapore. TTS Sense i Kanada fullførte i 2009 leveransen av syv 150 tonns mobile landrigger til oljeserviceselskapet Weatherford. Markedet for landrigger har imidlertid vært sterkt påvirket av finanskrisen og svekkelsen av verdensøkonomien. TTS har siden selskapet igjen ble leverandør av kraner til offshoresektoren utviklet og introdusert et bredt sortiment av kraner til rigger og offshorefartøy, samt ankerhåndteringsvinsjer og annet håndteringsutstyr. TTS har med sin unike teknologi for bølgekompensering tatt en posisjon for håndtering av større laster på store havdyp. Divisjon Energy skal i 2010 levere sin første 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekran, og anser potensialet i dette markedet som betydelig. Inge Gabrielsen er direktør og leder for divisjon Energy og er også administrerende direktør i TTS Sense AS. Han er sivilingeniør fra NTNU og var inntil desember i fjor driftsdirektør i TTS Sense. Han har tidligere arbeidet i Subsea 7 ASA og i flere Aker-selskaper. TTS er gjennom TTS Sense i rettslig konflikt med bostyret etter konkursen i Ability Drilling. Selskapets oppfølging av denne saken er omtalt i Styrets årsberetning for Virksomheten Den nyopprettede divisjon Energy er resultat av sammenslåing av tidligere divisjon Drilling Equipment og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner og vinsjer til rigger og offshorefartøy. Divisjon Energy ledes fra Kristiansand i Norge. Virksomheten er delt i de to forretningsområdene Drilling og Offshore- & Boreutstyr Kontrollog borekabin Landrigg Service Offshorekran 19

20 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Subsea, hvorav førstnevnte ledes fra Kristiansand og sistnevnte fra Bergen. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Energy 395 medarbeidere, hvorav 325 i Norge, 58 i Edmonton, Kanada, 11 i Singapore og 1 i Houston, USA. Bemanningen ble redusert i 2009, i første rekke ved reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Produkter TTS designer, utvikler og leverer avansert utstyr for rigger offshore og onshore, og til fartøy som betjener offshoremarkedet. Produktene befinner seg innenfor hovedkategoriene boreutstyr, borepakker, landrigger, mud-systemer, offshorekraner, utstyr til offshorefartøy, offshorevinsjer og bølgekompenserende systemer. Utviklingen av utstyr skjer i nært samarbeid med divisjonens kunder med basis i overordnede mål for kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet og produktivitet. Innenfor begge våre to forretningsområder har TTS kompetanse og teknologi som gjør det mulig for kundene å få utviklet utstyr tilpasset sine behov. Vår største utfordring nå er å øke salget basert på det omfattende produktutvalget vi kan tilby, fremholder Inge Gabrielsen. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Energy MNOK 510.TTS har vært forberedt på at det etter flere gode år kunne bli lavere etterspørsel både etter boreutstyr og offshorekraner og -vinsjer, og det raske omslaget i norsk og internasjonal økonomi har bidratt til å forsterke denne tendensen. Derfor var ordreinngangen i 2009 svak, og det antas at dette bildet i hovedsak vil være det samme i 2010 før etterspørselen ventelig igjen tar seg opp i På grunn av vesentlig lavere investeringstakt i nye prosjekter knyttet til leting og boring etter olje og gass orienterte TTS seg i 2009 mer mot behovene for oppgradering av installasjoner. Så langt har denne innsatsen resultert i noen mindre kontrakter, og bearbeidelsen av denne delen av markedet vil bli videreført. TTS har en posisjon som leverandør av landrigger i ulike størrelser med kompakt design, lav vekt og avanserte løsninger for styring og automatisering, og som lett lar seg flytte fra brønn til brønn. Etter et år med meget lav etterspørsel er det tegn til bedring i dette markedet. Potensialet er størst i Mexico,Venezuela og Midt-Østen. På noe sikt vil også markedet for skifergass i USA bli et satsingsområde for leveranser av slike rigger som konstrueres spesielt for formålet. Strategi For divisjon Energy vil det være overordnet å unngå at den usikre markedssituasjonen for betydelige deler av produktsortimentet får negativ effekt i organisasjonen. Markedsbearbeidelsen blir på den bakgrunn konsentrert om nisjer og prosjekter som i mindre grad er påvirket av utviklingen i internasjonal økonomi og som kan iverksettes innenfor tidsmessig korte horisonter. Divisjon Energy ønsker å ta en posisjon som leverandør av utstyr og teknologi for leting og utvinning av olje- og gassressurser i Brasil. I denne forbindelse etablerte TTS, i januar 2010, et eget selskap i landet. Divisjon Energy er med bakgrunn i sine leveranser av komplette boreutstyrspakker og representasjon i Singapore godt posisjonert for ekspansjon i det asiatiske markedet. I tillegg er et eget selskap planlegt etablert i Kina i løpet av Med dette utgangspunktet er det et mål også å inngå strategisk samarbeid om leveranser av utstyr til petroleumsindustrien både i Kina og Sør-Korea. Inntekts- og lønnsomhetspotensialet vurderes å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. 20

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer