ÅRSRAPPORT Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1

2 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine 14 Divisjon Energy 18 Divisjon Port and Logistics 22 Tilbyr service world wide års suksesshistorie i Kina 28 På lag med fremtiden 30 VIRKSOMHETSSTYRING Aksjonærforhold 32 Eierstyring og selskapsledelse 34 Konsernledelsen 38 Styret i TTS Group ASA 40 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styrets beretning 43 Regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 89 Revisors beretning 106 Erklæring 107 organisasjon Dette er TTS 108 Selskaper i TTS-gruppen 114 2

3 TTS Group ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer utstyr til den maritime og olje & gass industrien. Fra 1. januar 2010 er virksomheten organisert i forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS er blant verdens ledende leverandører innenfor sine markedssegmenter. TTS er børsnotert og har en årlig omsetning på ca NOK millioner. TTS Group har hovedkontor i Bergen og har ca medarbeidere. Konsernet har operative enheter i Norge, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Finland, Korea, Tsjekkia, Vietnam, Kanada, Singapore, Italia, Hellas og Mexico. Marine Utstyr til cruisebåter Elektiske vinsjer Lukedeksler Hydrauliske vinsjer Marinekraner Daviter Utstyr til megayacher RoRo-utstyr Sideportanlegg Energy Boreutstyr Borepakker Landrigger Mud systemer Offshore kraner Offshore skipsutstyr Offshore vinsjer Bølgekompenseringssystemer Port and Logistics Tungløftsystemer Cargohåndtering Rådgiving Containerterminaler Havneutstyr Skipslast- og transportsystemer Verftsutstyr 3

4 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. konsernledelsen Fra venstre: Lennart Svensson, Ivar K. Hanson, Inge Gabrielsen, Mette Henriksen, Johannes D. Neteland. foto: leif skaar

5

6 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Finansielle hovedtall HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1.000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1.000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL SOLIDITET Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 25,4 % 22,6 % 30,1 % 36,6 % 33,4 % LøNNSOMHET Driftsresultat før avkastning (EBITDA) -2,2 % 3,5 % 6,8 % 6,7 % 6,4 % Driftsresultat (EBIT) -6,0 % 2,7 % 5,5 % 6,1 % 5,8 % Resultatmargin (før skatt) -8,2 % 0,9 % 4,0 % 5,3 % 4,9 % Resultatmargin (etter skatt) -6,5 % 0,9 % 3,2 % 3,8 % 3,5 % RENTABILITET EK-rentabilitet -33,3 % 3,7 % 10,5 % 14,1 % 14,3 % Totalkapital-rentabilitet -6,3 % 2,6 % 4,3 % 5,5 % 5,0 % AKSJER Egenkapital pr. aksje 13,78 38,18 36, ,39 Fortjeneste pr. aksje -5,72 1,41 3,40 2,92 2,19 Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi pr ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av egenkapital. Driftsresultat i prosent av samlet kapital. 6

7 Omsetning Tall i MNOK EBITDA Tall i MNOK O m s e t n i n g MC 28,5 % MC 26 % DCH 31,8 % DCH 29 % DE 20,7 % DE 25 % DM 9,7 % PMH 8,7 % DM 11 % PMH 8 % Annet 0,6 % Dry Cargo Handling MNOK Omsetning 1 216, ,6 EBITDA 41,7 85,0 Ordrereserve pr , ,0 Marine Cranes MNOK Omsetning 1 094, ,0 EBITDA -97,7 41,8 Ordrereserve pr , ,0 Deck Machinery MNOK Omsetning 372,0 447,8 EBITDA 17,7 22,3 Ordrereserve pr ,0 902, Ordrereserve Tall i MNOK ordrereserve 2009 DCH 54 % MC 20 % DE 3 % DM 18 % PMH 5 % port and material handling MNOK Omsetning 331,0 350,5 EBITDA 19,5 32,5 Ordrereserve pr ,0 326,0 drilling equipment MNOK Omsetning EBITDA -52,3-24,6 Ordrereserve pr , , MC 29 % DE 17 % DM 11 % DCH 39 % PMH 4 % 7

8 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Hovedpunkter 2009 TTS fikk et driftsresultat før avskrivninger på minus 84,3 millioner kroner basert på en omsetning på millioner kroner. I regnskapet er det foretatt nedskrivninger av goodwill på 100 millioner kroner som i tillegg til svak drift ga et resultat før skatt på minus 311,9 millioner kroner. TTS har etter et år preget av konkurser for kunder og samarbeidspartnere, kanselleringer og svak ordretilgang likevel en ordrereserve på millioner kroner. TTS har bygget opp kompetanse og et apparat for service og ettersalg som øker mulighetene for vesentlig større aktivitet og høyere kundetilfredshet i den mest lønnsomme delen av verdikjeden. TTS gjennomførte i juli 2009 en kapitalutvidelse med 252 millioner kroner og reforhandlet selskapets obligasjonslån på 500 millioner kroner på gunstige vilkår. Samtidig utvidet selskapets hovedbankforbindelser sine kredittrammer med 200 millioner kroner. TTS har tilpasset bemanningen i forhold til etterspørselssvikten i viktige markeder; i hovedsak gjennom reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Organisasjonen er godt rustet til å delta i konkurransen om nye oppdrag. TTS har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift. Fra 1. januar 2010 er konsernet inndelt i de tre forretningsdivisjonene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS har tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. 8

9 johannes neteland konsernsjef tts group asa Vi står fortsatt på! Å kalle en spade for en spade uttrykker at man sier tingene akkurat som de er. Så derfor: Resultatmessig ble 2009 et veldig dårlig år. Vi har realistiske forventninger til at inneværende år skal bli bedre enn fjoråret, og ser vi litt lengre frem skal vi igjen kunne levere gode resultater til våre eiere. I fem års-perioden fra 2003 til og med 2007 kunne TTS fremvise kontinuerlig vekst i omsetning, driftsresultat og ordrereserve. I 2008 fikk vi, i hovedsak som følge av nedskriving i forhold til en enkelt kontrakt, et noe svakere driftsresultat enn i rekordåret 2007, men fortsatte fremgangen både med hensyn til omsetning og ordrereserve. I dette perspektivet ble 2009 et annus horri bilis, med negativ bunnlinje og svekket ordre reserve. Reduksjonen i ordrereserven var ventet. I TTS konsernet hadde vi til utgangen av 2008 opparbeidet en ordrereserve på over åtte milliarder kroner. Ordrereserven var før årsskiftet nedjustert som følge av et stort antall kanselleringer i kjølvannet av finanskrisen høsten Ved begynnelsen av 2009 tok vi i tillegg høyde for ytterligere kanselleringer i størrelsesorden 500 millioner kroner. Samtidig fremholdt vi at markedet for våre hovedprodukter innen maritimt utstyr var på vei nedover, og at ordretilgangen derfor kom til å synke ytterligere. Dette skyldes delvis overkontrahering av skip over en lengre periode, men på grunn av den verdensomspennende økonomiske krisen ble nedgangen brattere og lengre enn man kunne ha forventet. Det overordnede bildet ved inngangen til 2009 var likevel at TTS med basis i den rekordhøye ordrereserven ville ha mer enn nok med å få utført alle leveranser innenfor avtalte frister. Vi anså det på den bakgrunn som realistisk å kunne øke vår omsetning og oppnå et akseptabelt resultat. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Ingen er mer skuffet over det enn meg. Forklaringen på at omsetningen i 2009 falt 9 prosent sammenlignet med 2008 er at det i praktisk talt samtlige divisjoner oppstod tidsmessige forskyvninger av planlagte prosjekter som følge av den økonomiske krisen. Vi har derfor justert kapasiteten i forhold til dette, i første rekke ved mindre bruk av innleid arbeidskraft. Det positive er at trenden i kanselleringer av inngåtte kontrakter var sterkt fallende gjennom året. Mange prosjekter innenfor tradisjonell skipsbygging som ble satt på vent i 2009, er eller kommer til å bli tatt opp igjen. Imidlertid er det fortsatt mange prosjekter på vent innenfor offshoresegmentet. Den viktigste enkeltforklaring på den markerte resultatnedgangen er imidlertid konkursen i det norske Ability Drilling ASA. Dette selskapet var en viktig kunde på energisektoren. Her har vi måttet tapsføre 72 millioner kroner på kundefordringer. I tillegg har vi nedskrevet goodwill knyttet til energi sektoren med ca. 100 millioner kroner. TTS har vært kritisk til deler av bobehandlingen etter konkursen og følger denne nøye for å sikre juridisk korrekt og rettferdig fordeling av midlene i boet til selskapets kreditorer, hvorav TTS er den nest største. Bostyrets heving av kontraktene for leveranser av landrigger og erstatningskravet i den forbindelse, savner etter vårt syn faktisk og rettslig grunnlag. TTS har på den bakgrunn reist sak mot Ability Drilling sine datterselskaper med krav om fastsettelsesdom for at hevingen av leveransekontraktene er ugyldig, samt krav om betaling av restoppgjør. Saken er fortsatt ikke berammet i rettssystemet, men vi håper dette kan skje i løpet av høsten slik at den usikkerhet saken medfører for TTS vil falle bort i løpet av Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. 9

10 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon I tillegg til Ability-konkursen er det også andre konkurser, blant annet ved Wadan-verftet i Tyskland, som har rammet TTS økonomisk og svekket vårt resultat. Dette illustrerer at vi som globalt konsern må leve med høyere risiko enn virksomheter som produserer og leverer innenfor avgrensede og oversiktlige markeder. Like fullt har den økonomiske tsunami som startet høsten 2008 også gitt oss erfaringer og lærdom som det er viktig å ta med oss i vårt videre arbeid. En viktig konsekvens av den raske nedkjølingen av økonomien og derav kanselleringer og utsettelse av igangsatte prosjekter, er økt binding av arbeidskapital for TTSkonsernet. Innen Port og Marine-produktene er dette i ferd med å bedre seg, men ved årsskiftet var det fortsatt en betydelig kapitalbinding innenfor energi sektoren. Konsernet har satt i gang flere aktiviteter for å redusere balansen, men vi må nok forvente at arbeidskapitalen vil være relativt høy i Fjorårets økonomiske resultater gir som påpekt ikke grunn til særlig glede. Likevel er det i konsernet utrettet mye for å sikre vår posisjon og gi TTS en bedre fremtid: - Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. Fra 1. januar i år er vi helt operative i de tre forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. Denne organiseringen skal gi kostnadsfordeler, men først og fremst øke vår markedsmessige slagkraft. - Vi har refinansiert konsernet gjennom en vellykket kapitalutvidelse, reforhandlet vårt obligasjonslån til gunstige betingelser, samt at våre bankforbindelser har utvidet sine kredittrammer. - Vi har lagt en ambisiøs strategi for å utvikle potensialet på ettermarkedet, og fundamentet med en global tilstedeværelse for å støtte opp om veksten er nå lagt. - Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester i hele organisasjonen. Dermed er vi godt rustet med et bredt produktspekter når etter spørselen er tilbake innenfor våre tre definerte forretningsområder. - Vi har tatt skritt for å effektivisere og konsolidere virksomheten i etablerte markeds områder. I tillegg har vi tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. Markedsutsiktene er på kort sikt usikre og det vil sannsynligvis ta noe tid før ordretilgangen igjen blir tilfredsstillende. Men det er også klare tegn til bedring. Jeg sikter da først og fremst til Kina og flere andre land i Asia, som har vist impo nerende evne til å stimulere økonomisk aktivitet. Det er godt nytt for TTS som har betydelig virksomhet i Kina. Vi forventer at både divisjon Marine og divisjon Port and Logistics vil bidra positivt i I det korte bildet knytter det seg størst usikkerhet til hvordan markedet for våre produkter og tjenester til energisektoren kommer til å utvikle seg. De fundamentale betingelsene for investeringer i utstyr som kan øke tilgangen på både fossilt og fornybar energi er tilstede. Likevel tror vi at det kan gå 6-12 måneder før det forventede oppsvinget kommer. I 2010 må vi derfor på noen områder måtte balansere hensynet til å opprettholde organi sasjon og kompetanse til vi får ny oppsving i markedet, med helt nødvendig tilpasning av kostnadene til våre inntekter. Samtidig skal vi som alltid se etter muligheter for å styrke vår virksomhet og forretning. For om fjoråret resultat messig ble skuffende er det likevel grunn til å understreke at vi innenfor våre markedsmessige nisjer har en sterk merkevare med en kompetent og innsatsvillig organisasjon som viktigste aktivum. Forutsetningene for å nå nye og høyere mål er med andre ord gode. Vi står fortsatt på! Johannes D. Neteland konsernsjef 10

11 Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester. foto: leif skaar 11

12 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon VIRKSOMHETSbeskrivelse 12

13 Historisk utvikling ETABLERINGER 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Keyon Marine Equipment, Shanghai, Kina TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina. OMSETNING MNOK TTS etablerer TTS Greece Ltd. Hellas TTS etablerer TTS Mexico, Mexico TTS etablerer TTS Singapore Pte. Ltd., Singapore. KJØP/SALG 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo divisjon TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge Port and Material Handling Equipment Marine Equipment Offshore and Drilling Equipment 13

14 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Divisjon Marine ivar k. hanson D I R E K T Ø R divisjon marine Hekkrampe Lukedeksel Wire-luffed cargokran Etter et år preget av betydelige utfordringer for hele den maritime industrien, har TTS valgt å samle ressursene innenfor dette virksomhetsområdet for å øke konkurransekraften i markedet. Divisjon Marine ledes fra Bergen i Norge, der divisjonen har flere lokasjoner. Divisjonen har også sterke forretningsenheter i Sverige, Tyskland og i Kina. Ivar K. Hanson er direktør og leder for divisjon Marine. Han var tidligere direktør for divisjon Marine Cranes, som han ble leder for i Hanson er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 15 år. Våre ressurser er innrettet mot salg og gjennomføring av prosjekter. Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid, og på den måten sørge for langvarige kundeforhold, sier Hanson. På grunn av økende konkurranse vil det bli gjennomført et tverrgående prosjekt for å oppnå kostnadsforbedringer innen de fleste produktområder, både knyttet til eksterne innkjøp og til arbeidsprosesser og rutiner internt i divisjonen. Vi må gjennomføre den nye organiseringen og hente ut de effektivitetsgevinstene denne skal gi uten å miste trykket i markedet. Samtidig må vi opprettholde innsatsen for å sikre likviditet gjennom god betalingsoppfølging. Finanskrisen er ikke avblåst for vårt vedkommende, understreker Ivar K. Hanson. Fortøyningsvinsj Davit Virksomheten Divisjon Marine er resultat av sammenslåing av de tidligere divisjonene Dry Cargo Handling, Deck Machinery, Services og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner til skip. Virksomheten er delt i fire forretningsområder: Deck Equipment; som omfatter dekksmaskineri, lukedeksler og cargokraner, Cargo Access; som omfatter RoRo-utstyr, sideporter og utstyr til cruiseskip og mega yatcher, Services og endelig joint venture-selskapene i Kina. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Marine 681 medarbeidere, hvorav de fleste med ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 117 i Norge, 89 i Sverige, 165 i Tyskland, 37 i Tsjekkia, 7 i Italia, 5 i Hellas, 11 i USA, 193 i Kina, 45 i Sør-Korea, 5 i Singapore og 7 i Vietnam. Joint Ventureselskapene i Kina har totalt 391 medarbeidere. Divisjonen vil om nødvendig foreta tilpasninger av bemanningen til ordresituasjonen i

15 TTS har med bakgrunn i behovet for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift, samlet konsernets virksomhet rettet mot maritim sektor i divisjon Marine. Målet er at TTS skal være den foretrukne globale leverandør av maritimt utstyr og tjenester. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid. foto: leif skaar 15

16 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. Produkter Divisjon Marine er leverandør av design og engineering av utstyr for lasthåndtering og lastadkomst på skip. Produktutvikling skjer internt i hver forretningsenhet og på tvers av disse. TTS er blant verdens ledende leverandører av lasthåndteringssystemer på skip; sideport-anlegg, RoRo-utstyr, lukedeksler og spesialutstyr til yatcher og cruiseskip. I kranmarkedet er TTS en av verdens største leverandører av slangehåndteringskraner og er også en betydelig leverandør av proviantkraner og lastekraner. TTS har også en sterk posisjon som leverandør av vinsjer og annet dekksmaskineri. Vår viktigste produktutvikling i tiden som kommer vil være innenfor service og ettersalg. Her har vi en jobb å gjøre med å lage serviceprogrammer som er tilpasset kundenes behov for produkt- og beredskapsgarantier, og få disse introdusert og etablert i markedet, påpeker Ivar K. Hanson. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Marine MNOK TTS har vært forberedt på at det etter svært mange gode år i skipsbyggingsmarkedet ville komme en nedgang i kontrahering av nye skip. Ordreinngangen i 2009 var svak og det antas at markedet i hovedsak også vil være preget av liten etterspørsel i 2010 før denne ventelig igjen tar seg opp i Ordrereserven innenfor forretningsområdet Deck Equipment var god ved starten av 2010, men det er fortsatt en viss risiko for kanselleringer av ordrer både for luker og kraner. Markedet for leveranser av utstyr til bulkskip viser tegn til bedring, og tilsvarende gjelder for utstyr til LNG-skip og tungløftsfartøyer. TTS forventer at omorganiseringen av virksomheten i Sør-Korea skal øke salget av utstyr til nybygg ved koreanske verft. For forretningsområdet Cargo Access har TTS god ordre reserve både i 2010 og 2011, og det generelle inntrykket av kontraktsmassen er at prosjektene har betryggende finansiering. Det vil likevel fortsatt være en viss risiko for kanselleringer, men i mindre grad enn i Markedet for leveranser av serier med utstyr til like skip er avløst av færre og mer engineering-intensive prosjekter. Det ventes økende etterspørsel av utstyrsleveranser til RoRo-skip og cruiseskip. TTS kommer også til å styrke markedsføringen i forhold til den marine forsvarsindustrien. Overkapasiteten i verftsindustrien globalt gjør det mer aktuelt for rederne å vurdere investeringer i nybygg. Prispresset gjør seg ikke i samme grad gjeldende for utstyrsleveranser. Dette dels fordi prisveksten på skipsutstyr ikke har vært like sterk som prisveksten på skip de siste to tre årene, og dermed ikke blir like sterkt rammet av prispress i et svakere marked. Dels skyldes dette også at behovene her er mer spesialiserte og derved lettere å differensiere med hensyn til pris. Spesielt gjelder dette i Cargo Access segmentet og i mer spesialiserte kransegmenter, sier Ivar K. Hanson. Markedet for service og ettersalg antas å øke for TTS de nærmeste årene som følge av den sterke tilveksten av nye skip over den siste fem års-perioden. Mange har måttet utsette innkjøp av servicetjenester som følge av den økonomiske krisen. Behovene for å gjøre nødvendig vedlikehold vil derfor medføre økning i etterspørselen av deler og teknisk service, selv om markedet for våre produkter og tjenester overordnet er svakt. TTS har bygget opp et apparat for å håndtere service både på eget utstyr og andre leverandørers utstyr, og vi vil jobbe hardt for å øke vår andel i denne generelt meget lønnsomme delen av markedet, påpeker Hanson. TTS er godt posisjonert i Kina som er i ferd med å bli verdens største skipsbyggingsnasjon. Markedet for leveranser av utstyr har som følge av myndighetenes effektive motkonjunktur-politikk vært mindre utsatt for svingninger enn i andre deler av verden, og veksten ventes å fortsette. Les mer om TTS i Kina på side 28. Strategi For divisjon Marine vil den viktigste oppgave være å øke innsatsen for å tydeliggjøre TTS-konsernets kompetanse og posisjon som leverandør av servicetjenester. Dette skal fortrinnsvis skje ved å forbedre distribusjonen av disse tjenestene gjennom etablering 16

17 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Baug dører og rampe leverert av TTS på Viking Line s Viking Xprs av et effektivt servicenettverk. Det skal blant annet utvikles et program for å introdusere faste serviceavtaler til kundene. I 2010 vil det også være viktig å organisere og styre den nye divisjonen med sikte på størst mulig grad av kostnadsforbedringer. Ledelsen vil blant annet ha sterkt fokus på fastlegging av prosedyrer for innkjøp til alle forretningsenheter som optimaliserer hensynene til pris og kvalitet for underleveranser, og som effektiviserer interne arbeidsrutiner. TTS har over tid lykkes med å overføre kompetanse innen engineering og produksjon av maritimt utstyr fra Europa til Kina. Dette har vært avgjørende for å opprettholde konsernets konkurransekraft i viktige markeder. Divisjon Marine vil vurdere ytterligere tiltak i denne retning som kan gi kostnadsforbedringer. For TTS er det kritisk at divisjon Marine lykkes med å organisere et effektivt samarbeid om salg på tvers av forretningsenhetene. Det er ansatt en felles salgs- og markedsdirektør i divisjonen for å forsterke arbeidet med koordinering og styring av salgsarbeidet i divisjonen. Vår overordnede strategiske målsetting er å gjenopprette god lønnsomhet i alle forretningsenheter og å klargjøre organisasjonen for ny vekst i våre markeder, sier Ivar K. Hanson. 17

18 Divisjon Energy TTS har fra og med 2010 valgt å samle all virksomhet som retter seg mot energisektoren i divisjon Energy. TTS skal innenfor utvalgte nisjer tilby produkter og løsninger som anerkjennes som de beste i markedet. TTS har samlet alle aktiviteter relatert til boring og offshoreutstyrshåndtering i Energy-divisjonen. 18 foto: leif skaar

19 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon inge gabrielsen D I R E K T Ø R divisjon energy TTS gjorde boreutstyr til et eget forretningsområde gjennom oppkjøpet av Sense EDM i Samme år gjen opptok TTS virksomheten som leverandør av kraner til offshoresektoren. Etterspørselen etter boreutstyr, offshorekraner og annet håndteringsutstyr til denne sektoren var svak i 2009, men med en relativt betydelig ordrereserve opprettholdt TTS likevel et høyt aktivitetsnivå. På kort sikt er dette de forretningsområdene i TTS-konsernet som har de største markedsmessige utfordringene. Samtidig vurderes inntekts- og lønnsomhetspotensialet å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. I 2009 fullførte TTS Sense leveransen av en komplett boreutstyrspakke til Jurong Shipyard i Singapore. Utstyrspakken inngår i verftets leveranse av en meget avansert jack up-rigg for boring og produksjon i Nordsjøen, og blir installert og testet i løpet av inneværende år. I 2010 blir det levert en tilsvarende utstyrspakke til Keppel FELS i Singapore. TTS Sense i Kanada fullførte i 2009 leveransen av syv 150 tonns mobile landrigger til oljeserviceselskapet Weatherford. Markedet for landrigger har imidlertid vært sterkt påvirket av finanskrisen og svekkelsen av verdensøkonomien. TTS har siden selskapet igjen ble leverandør av kraner til offshoresektoren utviklet og introdusert et bredt sortiment av kraner til rigger og offshorefartøy, samt ankerhåndteringsvinsjer og annet håndteringsutstyr. TTS har med sin unike teknologi for bølgekompensering tatt en posisjon for håndtering av større laster på store havdyp. Divisjon Energy skal i 2010 levere sin første 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekran, og anser potensialet i dette markedet som betydelig. Inge Gabrielsen er direktør og leder for divisjon Energy og er også administrerende direktør i TTS Sense AS. Han er sivilingeniør fra NTNU og var inntil desember i fjor driftsdirektør i TTS Sense. Han har tidligere arbeidet i Subsea 7 ASA og i flere Aker-selskaper. TTS er gjennom TTS Sense i rettslig konflikt med bostyret etter konkursen i Ability Drilling. Selskapets oppfølging av denne saken er omtalt i Styrets årsberetning for Virksomheten Den nyopprettede divisjon Energy er resultat av sammenslåing av tidligere divisjon Drilling Equipment og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner og vinsjer til rigger og offshorefartøy. Divisjon Energy ledes fra Kristiansand i Norge. Virksomheten er delt i de to forretningsområdene Drilling og Offshore- & Boreutstyr Kontrollog borekabin Landrigg Service Offshorekran 19

20 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Subsea, hvorav førstnevnte ledes fra Kristiansand og sistnevnte fra Bergen. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Energy 395 medarbeidere, hvorav 325 i Norge, 58 i Edmonton, Kanada, 11 i Singapore og 1 i Houston, USA. Bemanningen ble redusert i 2009, i første rekke ved reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Produkter TTS designer, utvikler og leverer avansert utstyr for rigger offshore og onshore, og til fartøy som betjener offshoremarkedet. Produktene befinner seg innenfor hovedkategoriene boreutstyr, borepakker, landrigger, mud-systemer, offshorekraner, utstyr til offshorefartøy, offshorevinsjer og bølgekompenserende systemer. Utviklingen av utstyr skjer i nært samarbeid med divisjonens kunder med basis i overordnede mål for kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet og produktivitet. Innenfor begge våre to forretningsområder har TTS kompetanse og teknologi som gjør det mulig for kundene å få utviklet utstyr tilpasset sine behov. Vår største utfordring nå er å øke salget basert på det omfattende produktutvalget vi kan tilby, fremholder Inge Gabrielsen. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Energy MNOK 510.TTS har vært forberedt på at det etter flere gode år kunne bli lavere etterspørsel både etter boreutstyr og offshorekraner og -vinsjer, og det raske omslaget i norsk og internasjonal økonomi har bidratt til å forsterke denne tendensen. Derfor var ordreinngangen i 2009 svak, og det antas at dette bildet i hovedsak vil være det samme i 2010 før etterspørselen ventelig igjen tar seg opp i På grunn av vesentlig lavere investeringstakt i nye prosjekter knyttet til leting og boring etter olje og gass orienterte TTS seg i 2009 mer mot behovene for oppgradering av installasjoner. Så langt har denne innsatsen resultert i noen mindre kontrakter, og bearbeidelsen av denne delen av markedet vil bli videreført. TTS har en posisjon som leverandør av landrigger i ulike størrelser med kompakt design, lav vekt og avanserte løsninger for styring og automatisering, og som lett lar seg flytte fra brønn til brønn. Etter et år med meget lav etterspørsel er det tegn til bedring i dette markedet. Potensialet er størst i Mexico,Venezuela og Midt-Østen. På noe sikt vil også markedet for skifergass i USA bli et satsingsområde for leveranser av slike rigger som konstrueres spesielt for formålet. Strategi For divisjon Energy vil det være overordnet å unngå at den usikre markedssituasjonen for betydelige deler av produktsortimentet får negativ effekt i organisasjonen. Markedsbearbeidelsen blir på den bakgrunn konsentrert om nisjer og prosjekter som i mindre grad er påvirket av utviklingen i internasjonal økonomi og som kan iverksettes innenfor tidsmessig korte horisonter. Divisjon Energy ønsker å ta en posisjon som leverandør av utstyr og teknologi for leting og utvinning av olje- og gassressurser i Brasil. I denne forbindelse etablerte TTS, i januar 2010, et eget selskap i landet. Divisjon Energy er med bakgrunn i sine leveranser av komplette boreutstyrspakker og representasjon i Singapore godt posisjonert for ekspansjon i det asiatiske markedet. I tillegg er et eget selskap planlegt etablert i Kina i løpet av Med dette utgangspunktet er det et mål også å inngå strategisk samarbeid om leveranser av utstyr til petroleumsindustrien både i Kina og Sør-Korea. Inntekts- og lønnsomhetspotensialet vurderes å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. 20

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien.

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. å r s r a p p o r t 2 0 0 8 KONSERNET Dette er TTS 4 Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2008 8 KONSERNSJEFEN Vi er nøkterne optimister 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Divisjon Dry Cargo Handling 12 Divisjon

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA TTS G RO U P ÅRS RAP P ORT 2011 Innhold S TTS-Gruppen Divisjoner og strategi 6 8 Finansielle hovedtall 2011 i korte trekk 10 14 Intervju med konsernsjefen Konsernledelsen

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

1. kvartal 2004. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG April 29, 2004 1

1. kvartal 2004. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG April 29, 2004 1 1. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG April 29, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery Kongsberg

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO-konsernet Kommentarer 4. kvartal 1999 RESULTAT/BALANSE Stento-konsernet hadde i 1999 en omsetning på MNOK 624,9 mot MNOK 548,4 i 1998 (+14%). Driftsresultatet

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 Oppsummering Omsetning på NOK 66,2 mill. mot NOK 99,0 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 2,9 mill. mot NOK 15,3 mill. i samme periode i fjor. Fortsatt

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer