Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009"

Transkript

1 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

2 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som regulerer rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og ledelse i større grad enn gjeldende lovverk. Anbefalingen skal bidra til å styrke tilliten til selskapene som følger denne og øke den langsiktig verdiskapningen til felles nytte for aksjonærene, ansatte og andre interessenter. Selskapet har på flere områder implementert anbefalingen blant annet i forhold til styresammensetning, generalforsamlingen, uavhengighet, styrets arbeid, internkontroll, finansiell rapportering og informasjon, investorkontakt og kommunikasjon. Som et eksempel på siste punkt fokuserer Aladdin på åpenhet og likebehandling av alle aktører i kapitalmarkedet. Selskapet informerer markedet gjennom Norges Fondsmeglerforbunds informasjonstjeneste samt på selskapets hjemmeside. I tillegg blir all informasjon som offentliggjøres, sendt ut både på norsk og engelsk med den hensikt å ikke forskjellsbehandle aksjonærer. Som et ungt selskap, er Aladdin i en kontinuerlig prosess der vi arbeider for å implementere rutiner og prosesser for å etterleve norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse på alle områder. Aladdin fokuserer på viktigheten av aktiv deltagelse i å utvikle lokalmiljøene der selskapet driver virksomhet. Selskapet er innforstått med at vår evne til å utvikle, vokse og prestere ikke bare er avhengig av egen organisasjon, men også avhengig av lokalmiljøet selskapet driver virksomhet i. Følgelig tilstreber vi å benytte våre ressurser på den best mulige måten for å utvikle lokalmiljøet der selskapet driver virksomhet.

3 Styrets rapport Operasjoner Aladdin Oil & Gas Company (Aladdin) er et uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap involvert i utvikling og utvinning av olje og naturgass i Russland. Selskapet eier de tre operasjonelle enheter OOO Geotechnologia, ZAO Orneftegaz og OOO Veselovskoe. Geotechnologia ligger i Timan Pechora regionen og eier en utvinningstillatelse (West Ukhtinskoye) og en letelisens (Middle Sedolskoye). Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ukhta. Orneftegaz ligger i Volga-Ural-regionen og innehadde en letelisens (Bogdanovskoye) avsluttet 31. Desember Selskapets hovedkontor er lokalisert i Orenburg. OOO Veselovskoe har fem utvinningstillatelser ligger i Orenburg-området, i nærheten av Bogdanovskoye lisensen. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Orenburg. Aladdin gruppe hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Selskapets mål er fortsatt å bli en betydelig produsent av olje og gass i Russland og det tidligere Sovjetunionen Høydepunkter var igjen et krevende år for konsernet. Venatino Trading Limited tegnet i 2008 aksjer med samlet brutto proveny i størrelsesorden NOK 155 millioner, men innbetalte ikke mer enn NOK 78,4 millioner. Siste betaling ble mottatt i juli For å sikre kapital er en rekke etterfølgende emisjoner utført med innbetalinger på totalt 13,9 mill kr for etterfølgende del av 2009 og NOK 48,7 millioner i år Den økonomiske usikkerheten i kombinasjon med å være underfinansiert i forhold til den planlagte operative aktiviteten har ført til at produksjonsmålet ikke ble oppfylt. Det planlagte 100 % oppkjøpet av OOO Veselovskoe, eier av fem lisenser, for et samlet vederlag på USD 3.2. millioner inkludert gjeld og anskaffelseskostnader ble gjennomført i mai Siden august 2009 har tre brønner i lisensen Nikiferovskoye produsert ca fat pr dag. I juli 2010 ble selskapets obligasjonslån konvertert til aksjer og 32 millioner kroner i ny egenkapital innbetalt. Dette har styrket konsernets finansielle posisjon betydelig. Konsernet har fortsatt sitt fokus på å utvikle gasslisenser i Ukhta. Gassproduksjonen startet i april 2010 og nådde en gjennomsnittlig produksjon på 112 tusen kubikkmeter per dag i desember Selskapet har ikke oppfylt alle sine lisensforpliktelser og forventer ytterligere brudd før en situasjon hvor alle lisensforpliktelser er overholdt er gjenopprettet. Bogdanovskaya letelisens har utløpt, og selskapet besluttet ikke å søke om forlengelse av lisensen grunnet begrenset potensial. Selskapet har avskrevet lisensen og relaterte eiendeler i årsregnskapet for Styret vurderer risikoen for å miste de gjenværende lisensene som minimal. Nødvendige tiltak for å opprettholde disse er enten i gang eller planlagt gjennomført i løpet av få måneder. Selskapet søker i tillegg om forlengelse av frister der dette er hensiktsmessig. Selskapet har besluttet å abandonere Khersonskoe-lisensen på grunn av utilfredsstillende produksjonsutsikter. Ved utgangen av året, hadde selskapet P50 SPE (Society of Petroleum Engineers) verifiserte klassifiserte reserver på totalt 36,2 millioner fat olje-ekvivalenter. I tillegg har selskapet meldt

4 ressurser som ennå ikke er SPE bekreftet, gjennom WU17 strukturen og et interessant gassfunn i struktur 14 på MS lisensen. Se note 16 for nærmere opplysninger om aktiviteter utført i Årsregnskap 2009 Aladdin avlegger regnskap i samsvar med forenklet International Financial Reporting Standards (IFRS). Etter styrets og daglig leders oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter en rettvisende oversikt over årets drift og stilling ved årsskiftet. Bortsett fra den finansielle restruktureringen nevnt under høydepunkter har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av selskapets resultat og stilling. Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 6,4 millioner, og konsernet fikk et negativt resultat på NOK 193,4 millioner for Morselskapet, Aladdin Oil & Gas Company ASA, hadde et netto tap i 2009 på NOK 255,1 millioner. På konsolidert nivå er de økte tapene i forhold til 2008 i hovedsak relatert til økte nedskrivninger fra NOK 14,0 millioner i 2008 til NOK 70,1 millioner i 2009, hvorav nedskrivning av Bogdanovskaya-lisensen utgjør NOK 33,3 millioner (Note 17), og økte andre finanskostnader fra positive NOK 23,3 millioner i 2008 til en kostnad på NOK 59,9 millioner i I 2009 er omregningsdifferansene i hovedsak knyttet til ikke realiserte valutatap på konserninterne lån. Produksjonsmålene for 2009 ble ikke nådd på grunn av at Venatino ikke oppfylte sine forpliktelser til innbetaling av ny egenkapital. Dette har resultert i at faste kostnader i forhold til utvikling og produksjon er høyere enn planlagt. Ved utgangen av 2009 hadde konsernet en egenkapital på NOK 59,7 millioner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 26,9 %. Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av 2009 var NOK 11,0 millioner. Totalkapital ved utgangen av året var NOK 228,1 millioner. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld ved utgangen av regnskapsåret 2009 var NOK 62,5 millioner, mot NOK 55,2 millioner ved utgangen av 2008 (note 9). Konsernets kortsiktige gjeld pr utgjorde NOK 86,6 millioner, mot NOK 67,3 millioner i Konsernets netto kontantstrøm fra driften utgjorde minus NOK 121,9 millioner. Konsernets totale investeringer var NOK 27,7 millioner i Se note 2 for informasjon om oppkjøpet av OOO Veselovskoe. Ny egenkapital ble innbetalt med NOK 92,1 millioner. Arbeidsmiljøet Trygt og godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig utvikling. Styret og administrerende direktør mener arbeidsforholdene i konsernets virksomheter er tilfredsstillende. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. I 2009 var sykefraværet 2,7 % for Aladdin. Forskning og utviklingsaktiviteter Konsernet har ikke foretatt noen forskning og utvikling (FoU) i Likestilling

5 Av de 119 ansatte i konsernet per utgangen av 2009 er 16 er kvinner. I morselskapets styre utgjør kvinner 42,8 % av styremedlemmene. Selskapet arbeider med å rekruttere kvinner til konsernledelsen. Kvinner er også godt representert i konsernet for øvrig. Det er ingen vesentlige forskjeller i avlønning mellom menn og kvinner. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Det ytre miljø Aladdin Oil & Gas Company ASA er gjennom datterselskapene Geotechnologia og Orneftegaz et operatørselskap med oljefelt i Russland. Som operatør blir det ved feltutbygging og boring også leid inn borekontraktører som bærer drifts- og rapporteringsansvar overfor russiske myndigheter. I det øyeblikk de enkelte brønner er ferdige og skal over i produksjonsfasen, vil drifts- og rapporteringsansvar føres tilbake til de operative selskapene. Styret legger vekt på å finne industrielle løsninger som ivaretar det ytre miljø og sikrer sameksistens med andre næringer. Selskapet forholder seg til de lover og regler som gjelder i Russland til enhver tid. Det er i 2008 ikke rapportert om forhold som har skadet det ytre miljø. Finansiell risiko I hovedsak er konsernet eksponert for risiko knyttet til valuta, pris og likviditet. Konsernet søker å holde en akseptabel risikoprofil innenfor disse områdene. Med hensyn til renterisiko hadde selskapets obligasjonslån en fast rente og ble derigjennom ansett å holde lav risiko. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta for Aladdin er norske kroner, mens de russiske datterselskapene har inntekter og utgifter i rubler og konserninterne lån i amerikanske dollar og rubler. Konsernet er derfor eksponert for valutarisiko. På grunn av det faktum at russiske rubler og norske kroner anses å være stabile valutaer, begge sterkt korrelert med oljeprisen, benytter konsernet ingen finansielle derivater for å sikre valutarisikoen. Konsernets brutto inntekt er eksponert for prisrisiko på grunn av svingninger i oljeprisen. Imidlertid er nettoresultatet påvirket av russiske toll og avgifter som er progressive i forhold til oljeprisen og som derved virker dempende på gruppens eksponering mot denne risikoen. En vesentlig eller lengre nedgang i oljeprisen vil ha en vesentlig negativ effekt for gruppen. Historisk har oljeprisen svingt sterkt i takt med endringene i mange faktorer. Konsernet har ikke, og vil ikke få, kontroll over disse faktorene, og må følgelig akseptere denne risikoen.

6 Med hensyn til likviditet er konsernet i en utviklingsfase og tilgangen på nødvendige midler er ansett som en risikofaktor med hensyn til fremtidig finansiering av selskapet, som er planlagt dekket gjennom en kombinasjon av lån og egenkapital. De nåværende finansierings- og produksjonsplaner tillater oss å mene at de nødvendige midler skal være tilgjengelig for konsernet i den nærmeste fremtid. Finansiering etter planen vil være tilstrekkelig til å drive selskapet de neste 12 månedene. Samtidig planlegger vi å nå break-even for hele gruppen i 2011, slik at likviditetsrisikoen skal minimeres. Ytterligere informasjon om finansielle instrumenter og risiko er gitt i note 9 og 10. Operasjonell risiko Aladdin er eksponert for operasjonell og teknisk risiko under bore- og produksjonsaktiviteter på selskapets lisenser i Russland. Teknisk risiko i operasjonene så vel som risikoen for forsinkelser i levering av utstyr og entreprenører som mislykkes kan føre til forsinkelser i operasjonene. Lignende kostnader kan øke på grunn av høy aktivitet og press i bransjen. I grunne områder er lavt trykk en teknisk utfordring. Aladdin's undersøkelsestillatelse Middle Sedolskoye utløper i 2011, men selskapet vil søke om forlengelse av lisensen i god tid før den utløper. Slike forlengelsesprosesser er for Aladdin, som for andre operatører i Russland, beheftet med risiko. Aladdin har ikke overholdt alle lisensforpliktelser. Dette kan medføre ytterligere risiko knyttet til lisensene. Se notene 17 og 18 for mer detaljert lisensinformasjon. Politisk risiko Det er fortsatt anerkjent for å være en betydelig politisk risiko knyttet til utenlandske investeringer i Russland. Oxford Analytica og AON har rangert Russland i kategorien "middels risiko". Oljeselskaper i Russland har vært gjenstand for høy beskatning de siste årene. De russiske myndigheter har imidlertid innsett at den høye beskatningen har redusert nivået på investeringer og vekst. Sterke signaler fra Kreml gir grunn til å tro at det mer sannsynlig at beskatningen vil bli redusert heller enn å øke, spesielt for mindre felt. Forretningsetikk Aladdin har vedtatt en politikk som alle aktiviteter og operasjoner skal gjennomføres på en profesjonell og sikker måte, uten skader på mennesker eller miljø. Trening og øvelser er viktige tiltak for å oppnå slike. Aladdin støtter ærlighet og tillitsfullt forhold til våre samarbeidspartnere i tillegg til lokalsamfunnet der vi opererer, og har nulltoleranse for korrupsjon. Eierstyring og selskapsledelse Aladdin støtter den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse og bestreber seg på å følge disse retningslinjene. Fortsatt drift Pr. dato mangler konsernet midler til å finansiere sin virksomhet. Styrets intensjon er å beholde selskapet som et going concern. I denne sammenheng planlegger konsernet et brolån på USD 5,0 millioner fra sin største aksjonær, og å reise opptil USD 20,0 millioner i ny egenkapital eller lignende finansieringsordning i løpet av første halvår Disse planene er gjenstand for aksjeeiernes godkjennelse. Det foreligger således noe risiko for at konsernet ikke vil fortsette driften.

7 Tiden fremover Selskapets mål for oljeproduksjonen i Orenburg i løpet av 2011 er å øke produksjonen opp til 720 fat per dag gjennom reaktivering av tre brønner på Veselovskoe lisensen og videreutvikling av lisensene Voinskoe, Besedinskoe og Nikiferovskoe. Denne utviklingen består i hovedsak av å gjennomføre seismiske programmer med påfølgende boring av horisontale brønner. Dernest er det planlagt forbedringer i løftesystemene. Selskapet tar sikte på å øke gassproduksjon i Ukhta opp til kubikkmeter per dag innen utgangen av Planen er å oppnå dette gjennom forbedringer i brønndesign og ved boring av en produksjonsbrønn på Middle Sedelskoye lisensen. Det vil bli gjennomført et seismikkprogram og boret letebrønner i løpet av 2011 for å ytterligere øke produksjonen fra 2012 og framover. Finansieringen av operasjonene er forventes å være en kombinasjon av gjeld og egenkapital, slik som beskrevet under fortsatt drift ovenfor. Morselskapets regnskap og disponering av overskuddet for året Årsresultatet i Aladdin Oil & Gas Company ASA viste et underskudd for året på 255,1 millioner kroner. Styret foreslår at tapet overføres til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital per var NOK 0. Oslo, den 11. februar 2011 Frederick Matthew Thomas Ponsonby styreleder Mikhail Alyautdinov styremedlem Einar Lyche styremedlem Katherine Hatlen Støvring styremedlem Artur Rastrogin styremedlem Ann Elizabeth Seabrook styremedlem Ekaterina Zhdan Styremedlem Alexey Kruzhkov Adm. direktør

8 Resultatregnskap Norske kroner Restated ASA ASA Notes Group Group Salgsinntekter Sum salgsinntekter Produksjonskostnader - ( ) ( ) Lønns- og personalkostnader ( ) ( ) 4,5 ( ) ( ) Andre driftskostnader ( ) ( ) 11 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger (30 250) - 11 ( ) ( ) Verdifall ( ) - 6 ( ) ( ) Sum avskrivninger og verdifall ( ) - ( ) ( ) Renteinntekter fra konsernselskaper Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Andre finanskostnader ( ) ( ) 3 ( ) Netto finansinntekter/(kostnader) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Valutaomregning ( ) ( ) Total resultat ( ) ( ) Antall aksjer morselskap Resultat per aksje 14 (4.38) (3.08) Utvannet antall aksjer morselskap Utvannet resultat per aksje 14 (3.66) (2.16)

9 Balanse 31. desember Norske kroner Korrigert Korrigert Eiendeler ASA ASA Noter Konsern Konsern Konsern Goodwill Lisenser - - 2,12,16, Kapitaliserte lete utgifter Utsatte skattefordeler Sum immaterielle eiendeler Produksjons fasiliteter Maskiner og utstyr Sum driftsmidler Aksjer i datterselskap Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Kontanter og kontakt ekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innbetalt egenkapital Annen egenkapital Opptjente egenkapital Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelse r Utsatt skatt Andre avsetninger Sum avsetninger Langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til finansinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Obligasjonslån Leverandørgjeld Skyldig betalbar skatt

11 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Frederick M T Ponsonby - Styreleder Ekaterina Zhdan Einar Lyche Artur Rastrogin Mikhail Alyautdinov Ann Elizabeth Seabrook Katherine H. Støvring Alexey Kruzhkov - Administrerende direktør

12 Endringer i egenkapitalen - Konsern Norske kroner Noter Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per ( ) Korreksjon tidligere års feil ( ) ( ) Korrigert egenkapital per ( ) Omregningsdifferanser ( ) ( ) Kapitalforhøyelser Emisjonsutgifter - ( ) - - ( ) Tildelte opsjoner Årsresultat ( ) ( ) Egenkapital per ( ) Korreksjon tidligere års feil ( ) ( ) Korrigert egenkapital per ( ) Egenkapital per ( ) Omregningsdifferanser ( ) ( ) Kapitalforhøyelser Uregistrert kapitalforhøyelse Oppkjøp Årsresultat ( ) ( ) Egenkapital per ( )

13 Noter ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Endringer i egenkapitalen Selskap Norske kroner Aksjekapita l Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Uregistrert egenkapita l Sum egenkapita l Egenkapital per Kapitalforhøyelser ( ) Tildelte opsjoner ( ( Årets resultat - 590) ) Egenkapital per ( ) Egenkapital per ( ) Kapitalforhøyelser Uregistrert kapitalforhøyelse ( Årets resultat ) Egenkapital ( ) ( )

14 Noter ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Kontantstrømsanalyse Norske kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Avskrivninger ASA 2009 ( ) ASA 2008 ( ) Konsern 2009 ( ) Korrigert Konsern 2009 ( ) Verdifall Endringer i eiendeler og gjeld Kundefordringer og andre fordringer ( ) Andre omløpsmidler ( ) ( ) Andre anleggsmidler ( ) - - ( ) Leverandørgjeld og andre forpliktelser ( ) ( ) Andre kortsiktige forpliktelser ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Kapitaliserte utviklingskostnader - - ( ) ( ) Loans to subsidiaries ( ) ( ) - - Kjøp av driftsmidler - (42 730) 11 ( ) ( ) Virksomhetskjøp ( ) - Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) Innbetalinger ved opptak av lån Tilbakebetalinger av lån Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

15 Effekt av valutakursendringer Netto økning/(reduksjon) av kontanter og kontant ekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse ( ) ( ) ( ) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 NOTER TIL ÅRSRAPPORT 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Aladdin Oil & Gas Company ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Øvre Slottsgate 14, 0157 Oslo. Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet ble vedtatt av selskapets styre [19]. januar Salg av petroleumsprodukter er regnskapsført som inntekt på tidspunktet for levering, dvs når risiko er overført til kunder basert på kontraktsmessige vilkår. Inntekter fra felt i produksjon er presentert netto etter royalty. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/-kostnad. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning basert på historiske tap for å dekke generell tapsrisiko. Goodwill ervervet som del av en virksomhetssammenslutning er etter førstagangsinregning ført til anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall årlig eller oftere ved indikasjon på verdifall. Lisenser, felt under utvikling og varige driftsmidler bokføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Lisenseravskrives etter produksjonsenhetsmetoden. Lete- og utbyggingsutgifter knyttet til olje- og gassvirksomhetene regnskapsføres til full kost. Utgifter ved kjøp av eiendommer og boring av letebrønner og vellykkede utforskningsbrønner er innregnet i balansen. Slike utgifter som viser seg å ikke ha noen identifiserbare fremtidige økonomiske fordeler, som geologiske og geofysiske utgifter, samt utgifter knyttet til letebrønner uten påviste reserver, nedskrives ved verdifall, det vil si som følge av geologiske årsaker. Balanseførte utgifter og produksjonsutstyr avskrives over levetiden fratrukket utrangeringsverdi, og nedskrives til gjenvinnbart beløp hvis grunnlaget for økonomisk inntjening ikke lenger er sannsynlig.

17 Selskapets obligasjonslån med tilknyttede tegningsrettigheter (warrants) er vurdert etter prinsippet om amortisert kost og effektiv rentes metode. Derivater er innregnet i balansen til virkelig verdi, som enten eiendel eller gjeld. Typiske derivater for selskapet omfatter terminsalg av gass, salgsopsjoner på olje eller valutaswapper. Endringer i virkelig verdi av derivatene er innregnet som inntekt eller kostnad i periodens resultat. Aksjeopsjoner til ansatte måles til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Kostnaden regnskapsføres over inntjeningsperioden. Varelager består av råolje og er vurdert til laveste av produksjonskost og netto salgsverdi. Produksjonskostnader inkluderer råvareutgifter, lønnsutgifterer og enkelte administrasjonsutgifter. Netto salgsverdi er den estimerte salgprisen som oppnås gjennom den daglige driften, fratrukket estimerte salgsutgifter. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel (eiendel ved utsatt skatt) innregnes i balansen i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet. Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen, men som vil eller kan påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. Morselskapets regnskapsprinsipper er lagt til grunn i konsernregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. De utenlandske datterselskapene er omregnet til norske kroner. For balansen benyttes kurs 31.12, og for resultatet benyttes årets gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanse er ført mot egenkapitalen. Ved utarbeidelse av konsernregnskap er oppkjøpsmetoden benyttet. Oppkjøpsmetoden innebærer at kjøpesummen for datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

18 Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt (nye regnskapsstandarder, endringer i standarder og fortolkninger), som ikke er tatt i bruk på balansedagen: Revidert IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger (2008) Endring til IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap (2008) Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling Group Cash-settled Share-based Payment Transactions IFRS 9 Financial instruments IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon - Classification of Rights Issues Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling - Eligible Hedged Items IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger Endring til IFRIC 14 IAS 19 begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering og samspillet mellom dem Prepayments of a Minimum Funding Requirement IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners IFRIC 18 Transfers of Assets from Customer IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Samt endringer som følger av IASB s årlige forbedringsprosjekt. Ledelsen forventer at endringer som følge av de ovennevnte nye standarder og fortolkninger vil bli gjennomført i konsernets regnskap når de trer i kraft, og at gjennomføringene ikke vil ha noen vesentlig innvirkning på regnskapet til konsernet ved førstegangs anvendelse.

19 Note 2 Virksomhetssammenslutninger Aladdin Oil & Gas Company konsernet har gjennomført oppkjøp av selskapet ZAO Veselovskoye LLC i løpet av regnskapsåret Utover dette er det ikke endringer i konsernets struktur i forhold til regnskapsåret ZAO Veselovskoye LLC ble kjøpt 15. mai Oppkjøpsanalysen er bare foreløpig fastsatt: Balanse ved oppkjøpstidspunkt justert for identifiserte merverdier (NOK) Balanseførte verdier på oppkjøpstidspunktet Virkelig verdi justeringer Virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet Goodwill Lisenser Driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egen kapital (8 461) Rentebærende lån og kreditter Sum eiendeler og gjeld Kjøpspris (inkl. transaksjonsutgifter) Balanseført verdi av oppkjøpte eiendeler (8 461) Merverdi allokert til lisenser Merverdi er i sin helhet allokert til lisenser. Selskapet har ikke mottatt tilstrekkelig informasjon til utarbeide proforma informasjon etter IFRS 3. Allokeringen av merverdi er foreløpig fastsatt.

20 Note 3 Datterselskaper Selskap Direkte eier Eierandel Land Aksjekapital Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Kypros EUR Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Kypros EUR Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Kypros EUR Norgesveien S.L. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Spania EUR OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100 % Russland RUB OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100 % Russland RUB ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100 % Russland RUB ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100 % Russland RUB OOO Veselovskoye Stikito Limited 100 % Russland RUB Aladdin Oil & Gas Company ASA har i løpet av 2009 nedskrevet verdien av aksjene i Larchbay Traders and Consultants Ltd med NOK 75 millioner. Beløpet er inkludert i andre finansposter. * Norgesveien S.L. ble solgt i Salget medfører ingen gevinst eller tap. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Morselskapet Konsernet * Lønninger Andre ytelser til ansatte Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer