Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009"

Transkript

1 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

2 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som regulerer rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og ledelse i større grad enn gjeldende lovverk. Anbefalingen skal bidra til å styrke tilliten til selskapene som følger denne og øke den langsiktig verdiskapningen til felles nytte for aksjonærene, ansatte og andre interessenter. Selskapet har på flere områder implementert anbefalingen blant annet i forhold til styresammensetning, generalforsamlingen, uavhengighet, styrets arbeid, internkontroll, finansiell rapportering og informasjon, investorkontakt og kommunikasjon. Som et eksempel på siste punkt fokuserer Aladdin på åpenhet og likebehandling av alle aktører i kapitalmarkedet. Selskapet informerer markedet gjennom Norges Fondsmeglerforbunds informasjonstjeneste samt på selskapets hjemmeside. I tillegg blir all informasjon som offentliggjøres, sendt ut både på norsk og engelsk med den hensikt å ikke forskjellsbehandle aksjonærer. Som et ungt selskap, er Aladdin i en kontinuerlig prosess der vi arbeider for å implementere rutiner og prosesser for å etterleve norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse på alle områder. Aladdin fokuserer på viktigheten av aktiv deltagelse i å utvikle lokalmiljøene der selskapet driver virksomhet. Selskapet er innforstått med at vår evne til å utvikle, vokse og prestere ikke bare er avhengig av egen organisasjon, men også avhengig av lokalmiljøet selskapet driver virksomhet i. Følgelig tilstreber vi å benytte våre ressurser på den best mulige måten for å utvikle lokalmiljøet der selskapet driver virksomhet.

3 Styrets rapport Operasjoner Aladdin Oil & Gas Company (Aladdin) er et uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap involvert i utvikling og utvinning av olje og naturgass i Russland. Selskapet eier de tre operasjonelle enheter OOO Geotechnologia, ZAO Orneftegaz og OOO Veselovskoe. Geotechnologia ligger i Timan Pechora regionen og eier en utvinningstillatelse (West Ukhtinskoye) og en letelisens (Middle Sedolskoye). Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ukhta. Orneftegaz ligger i Volga-Ural-regionen og innehadde en letelisens (Bogdanovskoye) avsluttet 31. Desember Selskapets hovedkontor er lokalisert i Orenburg. OOO Veselovskoe har fem utvinningstillatelser ligger i Orenburg-området, i nærheten av Bogdanovskoye lisensen. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Orenburg. Aladdin gruppe hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Selskapets mål er fortsatt å bli en betydelig produsent av olje og gass i Russland og det tidligere Sovjetunionen Høydepunkter var igjen et krevende år for konsernet. Venatino Trading Limited tegnet i 2008 aksjer med samlet brutto proveny i størrelsesorden NOK 155 millioner, men innbetalte ikke mer enn NOK 78,4 millioner. Siste betaling ble mottatt i juli For å sikre kapital er en rekke etterfølgende emisjoner utført med innbetalinger på totalt 13,9 mill kr for etterfølgende del av 2009 og NOK 48,7 millioner i år Den økonomiske usikkerheten i kombinasjon med å være underfinansiert i forhold til den planlagte operative aktiviteten har ført til at produksjonsmålet ikke ble oppfylt. Det planlagte 100 % oppkjøpet av OOO Veselovskoe, eier av fem lisenser, for et samlet vederlag på USD 3.2. millioner inkludert gjeld og anskaffelseskostnader ble gjennomført i mai Siden august 2009 har tre brønner i lisensen Nikiferovskoye produsert ca fat pr dag. I juli 2010 ble selskapets obligasjonslån konvertert til aksjer og 32 millioner kroner i ny egenkapital innbetalt. Dette har styrket konsernets finansielle posisjon betydelig. Konsernet har fortsatt sitt fokus på å utvikle gasslisenser i Ukhta. Gassproduksjonen startet i april 2010 og nådde en gjennomsnittlig produksjon på 112 tusen kubikkmeter per dag i desember Selskapet har ikke oppfylt alle sine lisensforpliktelser og forventer ytterligere brudd før en situasjon hvor alle lisensforpliktelser er overholdt er gjenopprettet. Bogdanovskaya letelisens har utløpt, og selskapet besluttet ikke å søke om forlengelse av lisensen grunnet begrenset potensial. Selskapet har avskrevet lisensen og relaterte eiendeler i årsregnskapet for Styret vurderer risikoen for å miste de gjenværende lisensene som minimal. Nødvendige tiltak for å opprettholde disse er enten i gang eller planlagt gjennomført i løpet av få måneder. Selskapet søker i tillegg om forlengelse av frister der dette er hensiktsmessig. Selskapet har besluttet å abandonere Khersonskoe-lisensen på grunn av utilfredsstillende produksjonsutsikter. Ved utgangen av året, hadde selskapet P50 SPE (Society of Petroleum Engineers) verifiserte klassifiserte reserver på totalt 36,2 millioner fat olje-ekvivalenter. I tillegg har selskapet meldt

4 ressurser som ennå ikke er SPE bekreftet, gjennom WU17 strukturen og et interessant gassfunn i struktur 14 på MS lisensen. Se note 16 for nærmere opplysninger om aktiviteter utført i Årsregnskap 2009 Aladdin avlegger regnskap i samsvar med forenklet International Financial Reporting Standards (IFRS). Etter styrets og daglig leders oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter en rettvisende oversikt over årets drift og stilling ved årsskiftet. Bortsett fra den finansielle restruktureringen nevnt under høydepunkter har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av selskapets resultat og stilling. Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 6,4 millioner, og konsernet fikk et negativt resultat på NOK 193,4 millioner for Morselskapet, Aladdin Oil & Gas Company ASA, hadde et netto tap i 2009 på NOK 255,1 millioner. På konsolidert nivå er de økte tapene i forhold til 2008 i hovedsak relatert til økte nedskrivninger fra NOK 14,0 millioner i 2008 til NOK 70,1 millioner i 2009, hvorav nedskrivning av Bogdanovskaya-lisensen utgjør NOK 33,3 millioner (Note 17), og økte andre finanskostnader fra positive NOK 23,3 millioner i 2008 til en kostnad på NOK 59,9 millioner i I 2009 er omregningsdifferansene i hovedsak knyttet til ikke realiserte valutatap på konserninterne lån. Produksjonsmålene for 2009 ble ikke nådd på grunn av at Venatino ikke oppfylte sine forpliktelser til innbetaling av ny egenkapital. Dette har resultert i at faste kostnader i forhold til utvikling og produksjon er høyere enn planlagt. Ved utgangen av 2009 hadde konsernet en egenkapital på NOK 59,7 millioner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 26,9 %. Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av 2009 var NOK 11,0 millioner. Totalkapital ved utgangen av året var NOK 228,1 millioner. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld ved utgangen av regnskapsåret 2009 var NOK 62,5 millioner, mot NOK 55,2 millioner ved utgangen av 2008 (note 9). Konsernets kortsiktige gjeld pr utgjorde NOK 86,6 millioner, mot NOK 67,3 millioner i Konsernets netto kontantstrøm fra driften utgjorde minus NOK 121,9 millioner. Konsernets totale investeringer var NOK 27,7 millioner i Se note 2 for informasjon om oppkjøpet av OOO Veselovskoe. Ny egenkapital ble innbetalt med NOK 92,1 millioner. Arbeidsmiljøet Trygt og godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig utvikling. Styret og administrerende direktør mener arbeidsforholdene i konsernets virksomheter er tilfredsstillende. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. I 2009 var sykefraværet 2,7 % for Aladdin. Forskning og utviklingsaktiviteter Konsernet har ikke foretatt noen forskning og utvikling (FoU) i Likestilling

5 Av de 119 ansatte i konsernet per utgangen av 2009 er 16 er kvinner. I morselskapets styre utgjør kvinner 42,8 % av styremedlemmene. Selskapet arbeider med å rekruttere kvinner til konsernledelsen. Kvinner er også godt representert i konsernet for øvrig. Det er ingen vesentlige forskjeller i avlønning mellom menn og kvinner. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Det ytre miljø Aladdin Oil & Gas Company ASA er gjennom datterselskapene Geotechnologia og Orneftegaz et operatørselskap med oljefelt i Russland. Som operatør blir det ved feltutbygging og boring også leid inn borekontraktører som bærer drifts- og rapporteringsansvar overfor russiske myndigheter. I det øyeblikk de enkelte brønner er ferdige og skal over i produksjonsfasen, vil drifts- og rapporteringsansvar føres tilbake til de operative selskapene. Styret legger vekt på å finne industrielle løsninger som ivaretar det ytre miljø og sikrer sameksistens med andre næringer. Selskapet forholder seg til de lover og regler som gjelder i Russland til enhver tid. Det er i 2008 ikke rapportert om forhold som har skadet det ytre miljø. Finansiell risiko I hovedsak er konsernet eksponert for risiko knyttet til valuta, pris og likviditet. Konsernet søker å holde en akseptabel risikoprofil innenfor disse områdene. Med hensyn til renterisiko hadde selskapets obligasjonslån en fast rente og ble derigjennom ansett å holde lav risiko. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta for Aladdin er norske kroner, mens de russiske datterselskapene har inntekter og utgifter i rubler og konserninterne lån i amerikanske dollar og rubler. Konsernet er derfor eksponert for valutarisiko. På grunn av det faktum at russiske rubler og norske kroner anses å være stabile valutaer, begge sterkt korrelert med oljeprisen, benytter konsernet ingen finansielle derivater for å sikre valutarisikoen. Konsernets brutto inntekt er eksponert for prisrisiko på grunn av svingninger i oljeprisen. Imidlertid er nettoresultatet påvirket av russiske toll og avgifter som er progressive i forhold til oljeprisen og som derved virker dempende på gruppens eksponering mot denne risikoen. En vesentlig eller lengre nedgang i oljeprisen vil ha en vesentlig negativ effekt for gruppen. Historisk har oljeprisen svingt sterkt i takt med endringene i mange faktorer. Konsernet har ikke, og vil ikke få, kontroll over disse faktorene, og må følgelig akseptere denne risikoen.

6 Med hensyn til likviditet er konsernet i en utviklingsfase og tilgangen på nødvendige midler er ansett som en risikofaktor med hensyn til fremtidig finansiering av selskapet, som er planlagt dekket gjennom en kombinasjon av lån og egenkapital. De nåværende finansierings- og produksjonsplaner tillater oss å mene at de nødvendige midler skal være tilgjengelig for konsernet i den nærmeste fremtid. Finansiering etter planen vil være tilstrekkelig til å drive selskapet de neste 12 månedene. Samtidig planlegger vi å nå break-even for hele gruppen i 2011, slik at likviditetsrisikoen skal minimeres. Ytterligere informasjon om finansielle instrumenter og risiko er gitt i note 9 og 10. Operasjonell risiko Aladdin er eksponert for operasjonell og teknisk risiko under bore- og produksjonsaktiviteter på selskapets lisenser i Russland. Teknisk risiko i operasjonene så vel som risikoen for forsinkelser i levering av utstyr og entreprenører som mislykkes kan føre til forsinkelser i operasjonene. Lignende kostnader kan øke på grunn av høy aktivitet og press i bransjen. I grunne områder er lavt trykk en teknisk utfordring. Aladdin's undersøkelsestillatelse Middle Sedolskoye utløper i 2011, men selskapet vil søke om forlengelse av lisensen i god tid før den utløper. Slike forlengelsesprosesser er for Aladdin, som for andre operatører i Russland, beheftet med risiko. Aladdin har ikke overholdt alle lisensforpliktelser. Dette kan medføre ytterligere risiko knyttet til lisensene. Se notene 17 og 18 for mer detaljert lisensinformasjon. Politisk risiko Det er fortsatt anerkjent for å være en betydelig politisk risiko knyttet til utenlandske investeringer i Russland. Oxford Analytica og AON har rangert Russland i kategorien "middels risiko". Oljeselskaper i Russland har vært gjenstand for høy beskatning de siste årene. De russiske myndigheter har imidlertid innsett at den høye beskatningen har redusert nivået på investeringer og vekst. Sterke signaler fra Kreml gir grunn til å tro at det mer sannsynlig at beskatningen vil bli redusert heller enn å øke, spesielt for mindre felt. Forretningsetikk Aladdin har vedtatt en politikk som alle aktiviteter og operasjoner skal gjennomføres på en profesjonell og sikker måte, uten skader på mennesker eller miljø. Trening og øvelser er viktige tiltak for å oppnå slike. Aladdin støtter ærlighet og tillitsfullt forhold til våre samarbeidspartnere i tillegg til lokalsamfunnet der vi opererer, og har nulltoleranse for korrupsjon. Eierstyring og selskapsledelse Aladdin støtter den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse og bestreber seg på å følge disse retningslinjene. Fortsatt drift Pr. dato mangler konsernet midler til å finansiere sin virksomhet. Styrets intensjon er å beholde selskapet som et going concern. I denne sammenheng planlegger konsernet et brolån på USD 5,0 millioner fra sin største aksjonær, og å reise opptil USD 20,0 millioner i ny egenkapital eller lignende finansieringsordning i løpet av første halvår Disse planene er gjenstand for aksjeeiernes godkjennelse. Det foreligger således noe risiko for at konsernet ikke vil fortsette driften.

7 Tiden fremover Selskapets mål for oljeproduksjonen i Orenburg i løpet av 2011 er å øke produksjonen opp til 720 fat per dag gjennom reaktivering av tre brønner på Veselovskoe lisensen og videreutvikling av lisensene Voinskoe, Besedinskoe og Nikiferovskoe. Denne utviklingen består i hovedsak av å gjennomføre seismiske programmer med påfølgende boring av horisontale brønner. Dernest er det planlagt forbedringer i løftesystemene. Selskapet tar sikte på å øke gassproduksjon i Ukhta opp til kubikkmeter per dag innen utgangen av Planen er å oppnå dette gjennom forbedringer i brønndesign og ved boring av en produksjonsbrønn på Middle Sedelskoye lisensen. Det vil bli gjennomført et seismikkprogram og boret letebrønner i løpet av 2011 for å ytterligere øke produksjonen fra 2012 og framover. Finansieringen av operasjonene er forventes å være en kombinasjon av gjeld og egenkapital, slik som beskrevet under fortsatt drift ovenfor. Morselskapets regnskap og disponering av overskuddet for året Årsresultatet i Aladdin Oil & Gas Company ASA viste et underskudd for året på 255,1 millioner kroner. Styret foreslår at tapet overføres til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital per var NOK 0. Oslo, den 11. februar 2011 Frederick Matthew Thomas Ponsonby styreleder Mikhail Alyautdinov styremedlem Einar Lyche styremedlem Katherine Hatlen Støvring styremedlem Artur Rastrogin styremedlem Ann Elizabeth Seabrook styremedlem Ekaterina Zhdan Styremedlem Alexey Kruzhkov Adm. direktør

8 Resultatregnskap Norske kroner Restated ASA ASA Notes Group Group Salgsinntekter Sum salgsinntekter Produksjonskostnader - ( ) ( ) Lønns- og personalkostnader ( ) ( ) 4,5 ( ) ( ) Andre driftskostnader ( ) ( ) 11 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger (30 250) - 11 ( ) ( ) Verdifall ( ) - 6 ( ) ( ) Sum avskrivninger og verdifall ( ) - ( ) ( ) Renteinntekter fra konsernselskaper Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Andre finanskostnader ( ) ( ) 3 ( ) Netto finansinntekter/(kostnader) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Valutaomregning ( ) ( ) Total resultat ( ) ( ) Antall aksjer morselskap Resultat per aksje 14 (4.38) (3.08) Utvannet antall aksjer morselskap Utvannet resultat per aksje 14 (3.66) (2.16)

9 Balanse 31. desember Norske kroner Korrigert Korrigert Eiendeler ASA ASA Noter Konsern Konsern Konsern Goodwill Lisenser - - 2,12,16, Kapitaliserte lete utgifter Utsatte skattefordeler Sum immaterielle eiendeler Produksjons fasiliteter Maskiner og utstyr Sum driftsmidler Aksjer i datterselskap Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Kontanter og kontakt ekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innbetalt egenkapital Annen egenkapital Opptjente egenkapital Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelse r Utsatt skatt Andre avsetninger Sum avsetninger Langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til finansinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Obligasjonslån Leverandørgjeld Skyldig betalbar skatt

11 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Frederick M T Ponsonby - Styreleder Ekaterina Zhdan Einar Lyche Artur Rastrogin Mikhail Alyautdinov Ann Elizabeth Seabrook Katherine H. Støvring Alexey Kruzhkov - Administrerende direktør

12 Endringer i egenkapitalen - Konsern Norske kroner Noter Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per ( ) Korreksjon tidligere års feil ( ) ( ) Korrigert egenkapital per ( ) Omregningsdifferanser ( ) ( ) Kapitalforhøyelser Emisjonsutgifter - ( ) - - ( ) Tildelte opsjoner Årsresultat ( ) ( ) Egenkapital per ( ) Korreksjon tidligere års feil ( ) ( ) Korrigert egenkapital per ( ) Egenkapital per ( ) Omregningsdifferanser ( ) ( ) Kapitalforhøyelser Uregistrert kapitalforhøyelse Oppkjøp Årsresultat ( ) ( ) Egenkapital per ( )

13 Noter ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Endringer i egenkapitalen Selskap Norske kroner Aksjekapita l Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Uregistrert egenkapita l Sum egenkapita l Egenkapital per Kapitalforhøyelser ( ) Tildelte opsjoner ( ( Årets resultat - 590) ) Egenkapital per ( ) Egenkapital per ( ) Kapitalforhøyelser Uregistrert kapitalforhøyelse ( Årets resultat ) Egenkapital ( ) ( )

14 Noter ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Kontantstrømsanalyse Norske kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Avskrivninger ASA 2009 ( ) ASA 2008 ( ) Konsern 2009 ( ) Korrigert Konsern 2009 ( ) Verdifall Endringer i eiendeler og gjeld Kundefordringer og andre fordringer ( ) Andre omløpsmidler ( ) ( ) Andre anleggsmidler ( ) - - ( ) Leverandørgjeld og andre forpliktelser ( ) ( ) Andre kortsiktige forpliktelser ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Kapitaliserte utviklingskostnader - - ( ) ( ) Loans to subsidiaries ( ) ( ) - - Kjøp av driftsmidler - (42 730) 11 ( ) ( ) Virksomhetskjøp ( ) - Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) Innbetalinger ved opptak av lån Tilbakebetalinger av lån Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

15 Effekt av valutakursendringer Netto økning/(reduksjon) av kontanter og kontant ekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse ( ) ( ) ( ) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 NOTER TIL ÅRSRAPPORT 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Aladdin Oil & Gas Company ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Øvre Slottsgate 14, 0157 Oslo. Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet ble vedtatt av selskapets styre [19]. januar Salg av petroleumsprodukter er regnskapsført som inntekt på tidspunktet for levering, dvs når risiko er overført til kunder basert på kontraktsmessige vilkår. Inntekter fra felt i produksjon er presentert netto etter royalty. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/-kostnad. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning basert på historiske tap for å dekke generell tapsrisiko. Goodwill ervervet som del av en virksomhetssammenslutning er etter førstagangsinregning ført til anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall årlig eller oftere ved indikasjon på verdifall. Lisenser, felt under utvikling og varige driftsmidler bokføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Lisenseravskrives etter produksjonsenhetsmetoden. Lete- og utbyggingsutgifter knyttet til olje- og gassvirksomhetene regnskapsføres til full kost. Utgifter ved kjøp av eiendommer og boring av letebrønner og vellykkede utforskningsbrønner er innregnet i balansen. Slike utgifter som viser seg å ikke ha noen identifiserbare fremtidige økonomiske fordeler, som geologiske og geofysiske utgifter, samt utgifter knyttet til letebrønner uten påviste reserver, nedskrives ved verdifall, det vil si som følge av geologiske årsaker. Balanseførte utgifter og produksjonsutstyr avskrives over levetiden fratrukket utrangeringsverdi, og nedskrives til gjenvinnbart beløp hvis grunnlaget for økonomisk inntjening ikke lenger er sannsynlig.

17 Selskapets obligasjonslån med tilknyttede tegningsrettigheter (warrants) er vurdert etter prinsippet om amortisert kost og effektiv rentes metode. Derivater er innregnet i balansen til virkelig verdi, som enten eiendel eller gjeld. Typiske derivater for selskapet omfatter terminsalg av gass, salgsopsjoner på olje eller valutaswapper. Endringer i virkelig verdi av derivatene er innregnet som inntekt eller kostnad i periodens resultat. Aksjeopsjoner til ansatte måles til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Kostnaden regnskapsføres over inntjeningsperioden. Varelager består av råolje og er vurdert til laveste av produksjonskost og netto salgsverdi. Produksjonskostnader inkluderer råvareutgifter, lønnsutgifterer og enkelte administrasjonsutgifter. Netto salgsverdi er den estimerte salgprisen som oppnås gjennom den daglige driften, fratrukket estimerte salgsutgifter. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel (eiendel ved utsatt skatt) innregnes i balansen i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet. Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen, men som vil eller kan påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. Morselskapets regnskapsprinsipper er lagt til grunn i konsernregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. De utenlandske datterselskapene er omregnet til norske kroner. For balansen benyttes kurs 31.12, og for resultatet benyttes årets gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanse er ført mot egenkapitalen. Ved utarbeidelse av konsernregnskap er oppkjøpsmetoden benyttet. Oppkjøpsmetoden innebærer at kjøpesummen for datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

18 Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt (nye regnskapsstandarder, endringer i standarder og fortolkninger), som ikke er tatt i bruk på balansedagen: Revidert IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger (2008) Endring til IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap (2008) Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling Group Cash-settled Share-based Payment Transactions IFRS 9 Financial instruments IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon - Classification of Rights Issues Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling - Eligible Hedged Items IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger Endring til IFRIC 14 IAS 19 begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering og samspillet mellom dem Prepayments of a Minimum Funding Requirement IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners IFRIC 18 Transfers of Assets from Customer IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Samt endringer som følger av IASB s årlige forbedringsprosjekt. Ledelsen forventer at endringer som følge av de ovennevnte nye standarder og fortolkninger vil bli gjennomført i konsernets regnskap når de trer i kraft, og at gjennomføringene ikke vil ha noen vesentlig innvirkning på regnskapet til konsernet ved førstegangs anvendelse.

19 Note 2 Virksomhetssammenslutninger Aladdin Oil & Gas Company konsernet har gjennomført oppkjøp av selskapet ZAO Veselovskoye LLC i løpet av regnskapsåret Utover dette er det ikke endringer i konsernets struktur i forhold til regnskapsåret ZAO Veselovskoye LLC ble kjøpt 15. mai Oppkjøpsanalysen er bare foreløpig fastsatt: Balanse ved oppkjøpstidspunkt justert for identifiserte merverdier (NOK) Balanseførte verdier på oppkjøpstidspunktet Virkelig verdi justeringer Virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet Goodwill Lisenser Driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egen kapital (8 461) Rentebærende lån og kreditter Sum eiendeler og gjeld Kjøpspris (inkl. transaksjonsutgifter) Balanseført verdi av oppkjøpte eiendeler (8 461) Merverdi allokert til lisenser Merverdi er i sin helhet allokert til lisenser. Selskapet har ikke mottatt tilstrekkelig informasjon til utarbeide proforma informasjon etter IFRS 3. Allokeringen av merverdi er foreløpig fastsatt.

20 Note 3 Datterselskaper Selskap Direkte eier Eierandel Land Aksjekapital Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Kypros EUR Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Kypros EUR Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Kypros EUR Norgesveien S.L. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100 % Spania EUR OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100 % Russland RUB OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100 % Russland RUB ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100 % Russland RUB ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100 % Russland RUB OOO Veselovskoye Stikito Limited 100 % Russland RUB Aladdin Oil & Gas Company ASA har i løpet av 2009 nedskrevet verdien av aksjene i Larchbay Traders and Consultants Ltd med NOK 75 millioner. Beløpet er inkludert i andre finansposter. * Norgesveien S.L. ble solgt i Salget medfører ingen gevinst eller tap. Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Morselskapet Konsernet * Lønninger Andre ytelser til ansatte Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2012 2013 Tekst Note 2013 2012 2 196 293 1 5400 Salgsinntekter 0 1 781 502 0 298 305 Andre driftsinntekter 298 305 0 2 196 293 1 838 305 Sum driftsinntekter 298 305

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer