Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold"

Transkript

1 Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Forslag til planprogram for interregional plan Forslag til planprogram, Behandles i fylkesutvalget i Telemark: 19. november 2013 Behandles i fylkesutvalget i Vestfold: 31. oktober 2013 Høringsfrist: 28. februar 2014

2 Innhold: 1 Innledning Formål med planarbeidet Arealavklaring i Grenland Formell ramme og føringer Regional planlegging etter plan- og bygningsloven Nasjonale forventninger Føringer/ planer av særlig betydning for planprosessen Vestfold Telemark Statlige føringer/ andre viktige dokumenter Utfordringsbildet Innhold i planen Handlingsprogram knyttet til satsningsområder Utredningbehov og aktuelle problemstillinger Organisering og framdrift Geografiske avgrensninger og koblingspunkter Organisering: Medvirkning: Fremdriftsplan

3 1 Innledning Dette er forslag til planprogram for Interregional plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold. I Telemark er mandatet for planarbeidet gitt i RPS for Telemark: Regional planstrategi for Telemark er tilgjengelig på Denne ble vedtatt og definerer behovet for en ny plan for havneutvikling. I Vestfold er oppdraget om å utarbeide planen gitt i regional planstrategi, vedtatt av Fylkestinget i Vestfold 2012, etter en bred høring i vestfoldsamfunnet. Den regionale planstrategien ble vedtatt 8. november 2012 (Fylkestingssak 59/12). Regional planstrategi er tilgjengelig på Fylkeskommunene vil være ansvarlig for prosessen som må gjennomføres i tett samarbeid med berørte havnevesen, kommuner, næringen og interesseorganisasjoner. Planen vil følge prosess og krav til medvirkning etter bestemmelsene i plan og bygningsloven. En regional plan utvikles i flere faser. Dette er hovedfasene: Fase1: Forprosjekt: Oppstart og utarbeidelse av planprogram som beskriver innhold i planen og innretning av planprosessen. Fase 2: Hovedprosjekt: Utarbeidelse av planforslag. Fase 3: Høring og endelig vedtak av plan Interregional plan for intermodal gods er forventet vedtatt i de respektive fylkestingene våren

4 Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel ikke fylkeskommunens plan, men et felles strategisk verktøy for hele regionen, i dette tilfellet to fylker i samarbeid. Stat og berørte kommuner har i følge loven både rett og plikt til å delta i utarbeidelsen av regionale planer. Andre aktører inviteres med. Alle berørte parter får dette planprogrammet på høring, og uttalelsene til planprogrammet er bidrag til å gi retning og kraft i planprosessen. Fylkeskommunene håper på mange og konstruktive innspill til planprogrammet. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Vestfold fylkeskommune på epost: eller Telemark fylkeskommune epost: Merk henvendelsen Interregional plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold. Høringsuttalelser sendes: Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gt. 9, 3126 Tønsberg. Hensikten med planarbeidet er å: Legge til rette for mer gods på sjø og bane Bedre utnyttelse av infrastrukturinvesteringer Styrke regionens konkurransekraft Utrede mulighetene for samarbeid og funksjonsfordeling mellom aktørene Redusere klimautslipp fra tungtransport på veg Figur 1: Larvik havn/ Revet har mye containerlast (40%),ferjetransport og frakt av stein. 4

5 2 Formål med planarbeidet Resultatmål Innen juni 2015 skal det foreligge en interregional plan for utvikling av intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Denne skal bidra til: Å styrke regional konkurransekraft, økt verdiskaping og flere og mer attraktive arbeidsplasser. en effektiv, bærekraftig og trafikksikker godshåndtering At regionens behov for multimodale knutepunkt innarbeides i NTP Prosessmål Planprosessen skal bidra til å utvikle felles kunnskap og forståelse for regionens utfordringer og muligheter innen multimodal godstransport. Fylkene Vestfold og Telemark ønsker å ta målsettingene om å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra veg til bane og sjø på alvor. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et substansielt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. Interregional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark skal knytte fylkeskommunene, berørte kommuner, Jernbaneverket, kommunale havnemyndigheter, regionale transportetater og næringsinteresser sammen i arbeidet for utvikling av klima- og miljøvennlige godstransportalternativer i, og gjennom, de to fylkene. 2.1 Arealavklaring i Grenland Det er stor konkurranse mellom havnene i Norge. Skal vi nå målet om en styrket posisjon i NTP vil det være et konkurransefortrinn om Vestfold og Telemark lykkes i å opptrer samlet. Tydelige felles mål basert på gode analyser øker sannsynligheten for gjennomslag. Det er derfor ønskelig å avvente en konkret arealavklaring i Grenland til resultatene av den interregionale planen for intermodale godstransport foreligger, eller at interregional planprosess på annen måte avsluttes. Skulle beskrevne planprosess ikke gi forventede resultater vil Telemark fylkeskommune umiddelbart iverksette en prosess for konkret arealavklaring i Grenland. Figur 2: Brevik havn er et intermodalt knutepunkt i dag. Nærheten til boligområder gir særlige støyutfordringer og kapasiteten er begrenset. 5

6 3 Formell ramme og føringer 3.1 Regional planlegging etter plan- og bygningsloven Regionale planer har sitt formelle grunnlag i plan- og bygningsloven, kapitlene 7 8, samt i 3-4, 4-1 til 4-3 om regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet. 3-4 fastslår at regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkestinget er regional planmyndighet, med ansvar for å lede arbeidet med å utarbeide regionale planer, samt kompetanse til å vedta regional plan. 4-1 fastslår at det skal utarbeides et planprogram for regionale planer 4-2 gir bestemmelser om planbeskrivelse og utredningsbehov 4-3 fastslår krav til risiko- og sårbarhetsanalyser 8-2 fastslår at regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 8-3 beskriver reglene for utarbeidelse av regional plan. Fylkeskommunen skal samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Det skal utarbeides planprogram i samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter, og planprogrammet skal sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med minst seks ukers frist. Fylkestinget fastsetter planprogrammet. 8 4 fastslår fylkestingets myndighet til å vedta regional plan. Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser innen respektive ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlig innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet. Dette avklares gjennom den formelle høringen av planen. Departementet har myndighet til å gjøre endringer i planen. Departementet kan også på eget initiativ gjøre endringer i regional plan ut fra hensynet til nasjonale interesser. 3.2 Nasjonale forventninger Hvert fjerde år gir staten uttrykk for sine forventinger til hvilke oppgaver som skal løses gjennom kommunal og regional planlegging. De nasjonale forventingene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni Verdiskaping og næringsutvikling er ett av seks områder som regjeringen tar opp. Forventningene er tatt opp i den regionale planstrategien for Vestfold, og i det etterfølgende planarbeidet, som denne regionale planen er en del av. NTP I NTP kap Mer gods fra veg til sjø og bane, står det bla: 6

7 - Legge til rette for en overgang fra godstransport på veg til sjø og bane. Det skal legges til rette for knutepunkt som letter overgangen. Regjeringen vil: - Legge til rette for økt godstransport på jernbane ved å øke driftsstabiliteten, samt bedre punktligheten og regulariteten. Videre vil regjeringen utvikle Alnabruterminalen samt bygge nye og forlenge eksisterende kryssingsspor. Med tiltakene i denne meldingen vil den samlede godskapasiteten på jernbanen øke med 20 til 50 pst. Innenfor rammen av nærskipsfartsstrategien vil regjeringen bl.a.: - Utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart. - Utforme en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i utpekte havner. - Utforme en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon. - Styrke forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger. For å få et bedre grunnlag for videreutvikling av godsstrategien vil Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sette i gang et arbeid med en bred analyse som skal se nærmere på en effektiv og rasjonell transportmiddelfordeling, herunder hvordan målet om mer overføring av gods fra veg til sjø og bane kan nås. Strategi «Mer gods på sjø Regjeringens strategi for nærskipsfart», Regjeringen, 2013 Rapporten har sitt utgangspunkt i NTP og i Klimameldingen, ST. 21. Her defineres ønske om intermodale terminaler som vil kunne styrke sjø og banetransport. Samspillet mellom sjø og bane beskrives som relativt begrenset i dag. Særlig nevnes behovet for en avklaring i Oslofjordområdet. Dette begrunnes med at terminalstrukturen i dette området er en viktig premissgiver for hvordan godstransporten i hele landet organiseres. Gode forbindelser mellom jernbane og havn kan også tenkes å åpne opp nye markeder, for eksempel transitt av gods til/fra Danmark, Sverige og Finland. 7

8 3.3 Føringer/ planer av særlig betydning for planprosessen Vestfold Regional planstrategi (2024) I regional planstrategi, vedtatt av fylkestinget i november 2012, er følgende visjon og overordnede samfunnsmål formulert: Visjon: Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Hovedmål: 1. Oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi. 2. Bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energiforbruk og produksjon. 3. Bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling. 4. Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling. Regional planstrategi gav følgende oppdrag for utarbeidelse av nye reg. planer i perioden Regional plan for et helhetlig opplæringsløp 2. Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for Vestfoldbanen 3. Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark 4. Regional plan for klima og energi Figur 3: Larvik havn. Flytting av ferjeterminalen til Revet er et stort løft for Larvik by. Særlig mellom regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon, er det tematiske berøringspunkter som blant annet gjelder kvalifisering for arbeid og 8

9 høyere utdannelse, og samarbeid mellom skole næringsliv. Det er viktig å få til både en hensiktsmessig arbeidsdeling og god samordning mellom disse to planarbeidene. Dette er nærmere omtalt under pkt. 9 i planprogrammet. Andre fylkeskommunale dokumenter i Vestfold - Strategi for næringsutvikling , vedtatt 14. desember Strategi for forskning og utvikling og innovasjon, vedtatt 20. oktober Strategi for internasjonal samhandling, vedtatt 28. april Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, vedtatt Regional plan for handel og sentrumsutvikling, vedtatt Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning (Klimastrategien), vedtatt 26. oktober Strategiplan Regiongeologen (Buskerud, Telemark og Vestfold) Andre relevante regionale planer: - Regional plan for verdiskaping og innovasjon (under arbeid) - Regional plan for klima og energi (under arbeid) Telemark Regional planstrategi for Telemark ble vedtatt er behovet for en ny plan for havneutvikling definert. Utfordringer som skal håndteres i planen: - Klimagassutslipp fra transportsektoren. - Strategi for godshåndtering og havneutvikling mangler i NTP - Behov for større havnekapasitet i Grenland - Avklaring av fremtidig lokalisering av stykkgodshavn i Grenland. - Store interessekonflikter knyttet til areal. - Uavklar kobling mellom havn, bane og veg i regionen. Figur 4: Industrien, en viktig premissgiver og partner for Grenland havn. 90 % av tonnasjen i GH er tørr-/ våt bulk. 9

10 Formål med planen definert i regional planstrategi: Planen skal avklare strategier for godshåndtering og kobling mellom havn, bane og veg og lokalisering av fremtidig havn i regionen og stykkgodshavn i Grenland spesielt. En interregional plan skal bidra til at havneområdene i regionen utfyller hverandre i stedet for å konkurrere. Dette vil gi større klimaeffekt, spare kostnadskrevende infrastrukturtiltak og unngå nedbygging av verdifulle natur og rekreasjonsarealer. Omfang av arealbrukstema som for eksempel Frier Vest må vurderes nærmere. En interregional plan bør omfatte Telemark, Vestfold og Buskerud. Vedtatte planer med særlig relevans for denne planen i Telemark - Regional planstrategi for Telemark , Fylkesdelplan Infrastruktur for Grenland, Fylkesdelplan for senterstruktur, Fylkesvegplan for Telemark fylkeskommune, Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder, Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark, Strategiplan for Bratsbergbanen, Strategisk næringsplan Grenland (under revisjon), Trafikksikkerhetsplan for Telemark Bystrategi Grenland - Porsgrunn kommune, Kommuneplanens arealdel Skien kommune, Kommuneplanens arealdel Bamble kommune, Kommuneplanens arealdel Relevante pågående planprosesser - ATP Grenland: Regional delplan for samla areal og transport i Grenland (planlagt vedtatt i 2014) - ATP Telemark: Regional delplan for samordna areal og transport i Telemark Revisjon av respektive kommuneplaner i Porsgrunn, Skien og Bamble kommuner (2014) 10

11 3.3.3 Statlige føringer/ andre viktige dokumenter Statlige dokumenter av betydning for planarbeidet: - St.meld. 26: Nasjonal transportplan Strategi: Mer gods på sjø, Regjeringens strategi for økt nærskipsfart St meld nr 46 ( ) Havner og infrastruktur for sjøtransport - St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid, om fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - St.meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru, om fylkeskommunen som ledende pådriver for en helhetlig og villet samfunnsutvikling i egen region. - Meld. St. nr. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (forskningsmeld) - Jernbaneverket: Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen, Vestfoldbanen - Jernbaneverket: Handlingsprogram for Statens vegvesen: Handlingsprogram for Kystverkets handlingsprogram Andre viktige dokumenter - Transportøkonomisk institutt: Godstransport og logistikk i Osloregionen - Transportstatistikk 2012 Vestskandinavien. NTN: Nordic transportpolitical network - Grenland Havn: Fremtidig hoved terminal for stykkgods i Grenland, Econ-rapport nr : Betydningen av effektive intermodale knutepunkt - OM: Godspotensialet på Vestfoldbanen, RoU 2, Vestfold Fylkeskommune. Gods på Vestfoldbanen. Seminar 16.september Jernbaneverket: Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Skien Figur 5: Det er store miljøgevinster å hente ved å overføre godstransport fra veg til sjø/bane. Figuren viser forholdet i lastekapasitet mellom trailer, tog og skip. 11

12 4 Utfordringsbildet Gods fra veg til bane/sjø Det har gjennom flere tiår vært et mål for norsk samferdselspolitikk å legge til rette for en forflytning av godstrafikken fra vegtransport til transport på bane og sjø. For å sikre effektive transportløsninger kreves det omlasting fra eller til bane, sjø eller bil, dette omtales som intermodal transport. Til tross for at det politiske siktemålet både har vært å redusere klimagass-utslippene, sikre bedre framkommelighet på vegene og redusere slitasjekostnadene på veg-infrastrukturen, foregår mer og mer av godstransporten langs veg. Det er særlig transport på bane som har redusert sin andel av godsmengden. En stor andel av klimagass-utslippene fra mobile kilder kommer fra tungtransport på E18 gjennom fylkene. Disse godstransportene krysser gjerne ikke bare én fylkesgrense, men ofte flere, på sin veg fra leverandør til kunde. De utfordringene som bilbasert godstransport over lengre distanser representerer, gjelder derfor flere fylker og statlige vegmyndigheter. Kan vår region avlaste Oslo? Alnabru godsterminal og Oslo havn utgjør sammen selve navet for godstrafikken både nasjonalt og interregionalt. Godspartiene omlastes i dag i stor grad til biltransport i Oslo. Med sterk befolkningsvekst og sterk trafikkvekst i Oslo og Akershus, møter godstransport på veg økende framkommelighetsproblemer inn og ut av hovedstaden. Samtidig bidrar godstransport på veg selv til redusert framkommelighet. Langs vestsiden av Oslofjorden er det både i Drammen, Larvik og Grenland utviklet infrastruktur for sjøtransport, som alle har potensial for å overta mer av godstransportarbeidet. Utfordringen blir å utvikle et tilbud for gods på jernbane, som kan sikre gode intermodale transportløsninger. Figur 6: Bedre retningsbalanse er en økonomisk og miljømessig utfordring for transport av gods på sjø. Mange steder går båtene tilnærmet tomme den ene veien. De røde havnene i figuren har større import enn eksport, mens de blå har motsatt fordeling. Samarbeid mellom indre og ytre Oslofjord kan bidra til bedre retningsbalanse. 12

13 Dobbelt spor på Vestfoldbanen En viktig forutsetning for effektiv og miljøvennlig transport er videre utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen, samt forbedret jernbaneforbindelse til prioriterte havner. Planen skal derfor også belyse potensialet for økt godstransport på bane når dobbeltspor til Larvik og Porsgrunn er ferdig utbygget. Andre store infrastrukturprosjekt Det pågår arbeid med å etablere ny godsterminal på Kopstad. Videre utredes det mulig ny krysning over Oslofjorden, som også kan påvirke framtidige godsstrømmer på lang sikt. Planarbeidet vil derfor også se på hvordan ny godsterminal på Kopstad, og eventuell ny Oslofjordforbindelse vil påvirke godsstrømmene i fylkene. Potensialet i samarbeid med Nord Jylland Gjennom samarbeidsorganet Nordisk Transportpolitisk Nettverk, ønsker særlig fylkene Vestfold, Telemark og Vest-Agder i samarbeid med region Nord-Jylland, å se hvordan mer gods kan fraktes på sjø og bane til/fra Sør- og Østlandet gjennom Nord-Jylland. Dette potensialet ønskes også belyst i planen Hvordan vil endringer i Europa påvirke godsstrømmer? Endringer i rammevilkår og infrastruktur for godstransport i Europa påvirker også transporten til Norge, og planen har som mål å se hvordan målene i EUs «White Paper on Transport» (2011) påvirker godsstrømmene, og hvilke utfordringer og muligheter dette gir for Telemark og Vestfold. Utviklingen innenfor godstransportområdet i Europa påvirker også godstransporten ut og inn av Norge, og EUs White Paper on Transport (2011) legger føringer for miljøvennlig transport av personer og gods. I tillegg leggs det opp til at hovedstrømmene av gods skal gå langs noen transportkorridorer gjennom Europa. For Vestfold og Telemarks del er det interessant å se hvordan transporten til og fra våre fylker kan kobles på transportkorridorene fra Gøteborg og Hirtshals til det øvrige Europa. Figur 7: Et slikt skip kan frakte gods tilsvarende 4,7 km med trailertransport langs veg. 13

14 5 Innhold i planen Regionale planer er grunnlag for felles innsats og prioriteringer fra mange aktører. Innholdet i planen utvikles gjennom hele planprosessen, fra planprogram til høring og endelig vedtak. Prosessen med å utarbeide plan legges opp slik at alle relevante parter får anledning til å bidra, og slik legge et felles grunnlag for forpliktelsene som ligger i planen. Hovedinnholdet i planen tenkes strukturert på denne måten: - Analyse av nåsituasjon og viktige utviklingstrekk - Ulike scenarier for intermodal godstransport i fylkene og konsekvensene av disse - Mål for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark - Strategier for utvikling av intermodal godstransport - Handlingsprogram/ plan for veien videre. Plandokumentet bør gjøre rede for planprosessen, utredningsmetoder og kunnskapsgrunnlaget, eller vise til dokumentasjon av dette. Figur 8: Transport i container er i vekst på verdensbasis. 5.1 Handlingsprogram knyttet til satsningsområder Til regionale planer skal det lages handlingsprogram som rulleres årlig. Handlingsprogrammet skal tydeliggjøre ansvar for gjennomføring hos de ulike aktører, og så langt mulig beskrive ressursinnsats. Første utgave av handlingsprogrammet lages i forbindelse med hovedprosessen for planarbeidet. Handlingsprogrammet skal bestå av tiltak for å gjennomføre planen. Tiltakene i handlingsprogrammet vil bli gruppert i satsningsområder slik at de henger sammen med strategiene. 14

15 Følgende virkemidler er aktuelle å vurdere i handlingsprogrammet: - Tiltak som gjennomføres av den enkelte aktør eller i samarbeid mellom flere. - Programsatsinger e.l. - Endring/utvikling av roller, ansvar, eventuelt organisasjonsutvikling. - Utvikling av arenaer og nye verktøy for samhandling. - Kompetanseutvikling. - Kommunikasjon og påvirkningsarbeid. 6 Utredningsbehov og aktuelle problemstillinger Aktørene innen intermodal godstransport er mange, og store kollektive løft er viktig for å komme videre. Det er derfor særlig viktig å bygge opp en god felles kunnskapsplattform som grunnlag for beslutninger. Nedenfor defineres utredninger og aktuelle problemstiller som skal belyses i planprosessen. - Belyse eksisterende og planlagt terminalstruktur, eksisterende transportkorridorer - Det skal gjennomføres en godsstrømsanalyse for å få et tydeligere bilde av hvor gods som håndteres i fylkene kommer fra, og hva som er mottakeradresse. - Beskrive situasjonen i forhold til sameksistens med øvrige havner i Oslofjorden, Agder, Nord-Jylland og Västra Götaland. - Belyse i hvilken grad samarbeid og funksjonsfordeling mellom havnene i fylkene er utviklet, alternativt vurdert som mulig? - I hvilken grad vil utvikling av intermodale knutepunkt i Larvik og Grenland kunne bidra til utvikling av ny, tilknyttet næringsvirksomhet? - Har havnene i Larvik og Grenland i dag disponible arealer for effektive omlastingsfunksjoner fra sjø til bane og vice versa? - I hvilken grad vil effektive, intermodale godsfunksjoner i Larvik og Grenland kunne avlaste Oslo havn eller andre godshavner rundt Oslofjorden, Skagerrak eller Kattegat? - Avklare hva som skal til for å sikre havnene i Larvik og Grenland bedre tilknytning til jernbane, og hvilke arealutfordringer som må påregnes? - Det skal gjøres en oppdatert analyse av potensialet for godstransport på Vestfoldbanen, Bratsbergbanen og fremtidig Grenlandsbane, herunder fremskaffe tall for hva økt godsmengde på jernbanenettet i fylkene vil bety for infrastruktur og kapasitet på jernbanenettet. - I hvilken grad kan økt aktivitet knyttet til godsomlastning føre til økt miljøbelastning? - Hva har mer gods fra vei til sjø og bane å si for trafikksikkerheten langs vegnettet i fylkene? - Hvilken betydning vil ny Oslofjordforbindelse ha for intermodale knutepunkt i fylkene? - Vurdere hva Kopstad-terminalen i Vestfold vil bety for godshåndteringen - I hvilken grad påvirker EUs transportpolitikk og langsiktige mål for transportsektoren godstransport til/fra fylkene? 15

16 7 Organisering og framdrift Planarbeidet ledes av Vestfold fylkeskommune, i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune. De to fylkesordførerne er, sammen med én representant for opposisjonen i hvert fylkesting, styringsgruppe for planarbeidet. Fylkesrådmannen i Vestfold er prosjekteier, i nært samarbeid med fylkesrådmannen i Telemark. Planarbeidet finansieres av fylkeskommunene i fellesskap. 7.1 Geografiske avgrensninger og koblingspunkter Planen har i utgangspunktet hele Vestfold og Telemark som sitt planområde. Der det er relevant kan det gis føringer i strategier og tiltak som er rettet mot geografisk begrensede områder. Det skal aktivt søkes etter koblingspunkter til strategiutvikling og satsinger i nabofylkene der dette er relevant. Det vises til hovedmål 4 i regional planstrategi for Vestfold: - Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling. 7.2 Organisering: Styringsgruppe: Fylkesordførere og opposisjonsleder i begge fylkestingene Prosjektansvar: Fylkesrådmannen i Vestfold Prosjektledelse: Olav Risholt og Per Kvaale Caspersen Det opprettes temagrupper/ arrangeres arbeidsmøter etter behov. 16

17 7.3 Medvirkning: For å lykkes med definerte mål for planprosessen er vi svært avhengige av en åpen og god dialog med alle berørte parter. Det er lagt opp til tre større medvirkningsmøter i løpet av planprosessen: 1. Innspillkonferanse 30. august 2013 (avholdt) 2. Scenarioverksted, arbeidsverksted over to dager. 3. Innspillkonferanse, ferdig planutkast Ut over dette vil dialog/ medvirkning primært foregå i fora definert i organisasjonsplanen over. Estimerte antall møter: - Styringsgruppe: ca. 6 møter (2 avholdt) - Prosjektgruppe: ca møter - Utvidet prosjektgruppe: ca. 5 møter - Ressursgruppe: 3 møter Ut over dette vil informasjon bli distribuert til berørte parter blant annet via e-post. Sentrale dokumenter gjøres tilgjengelige via fylkeskommunenes nettsider. Også i utarbeidelsen av planprogrammet er det gjennomført følgende orienteringer: - Orientering for Plattform Vestfold i møte 4. april Orientering for hovedutvalg for areal og samferdsel i Vestfold 18. juni Orientering for fylkesutvalget i Vestfold 22. august Orientering for hovedutvalg for samferdsel i Telemark 05. november 2013 Figur 9: Doble jernbanespor er en forutsetning for mer gods på Vestfoldbanen 7.4 Fremdriftsplan Fremdriften er beskrevet i framdriftsplanen nedenfor. Det videre arbeidet i planen vil bli vurdert særlig grundig på to tidspunkt i prosessen: - Ved 2.gangsbehandling av planprogram (etter offentlig høring) - Etter punkt 4. i framdriftsplanen: Analyse Skulle forventningene til planarbeidet ikke være innfridd vil planarbeidet avsluttes og respektive fylker vil arbeide videre med tematikken på egenhånd. 17

18 Aktivitet Start Slutt Ansvarlig Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun 1 Planprogram jul.13 feb gangsbehandling (BP) nov Offentlig ettersyn planprogram des.13 feb gangs behandling (BP) mar.14 2 Beslutningspunkt om videreføring av planprosess apr.14 3 Definere behov for analyser/ utredninger okt.13 4 Innkjøp av konsulenttjenester (MP) des.13 5 Analyse : feb.14 jun Beskrive nåsituasjonen, viktige trender/ utviklingstrekk 4.2 Gods-/ varestrømsanalyse 6 Medvirkningsmøte: scenario verksted, fremtidsbilder og trendanalyse mai.14 7 Beslutningspunkt om videreføring av planprosess jul.14 8 Planproduksjon jul.14 des.14 9 Medvirkningsmøte: Utkast plan MP des Sluttbehandling feb.15 jun gangs behandling av plan (BP) feb Offentlig ettersyn feb.15 apr Sluttbehandling (BP) jun.15 18

Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold

Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Endelig planprogram Innhold: 1 Innledning... 2 2 Formål med planarbeidet... 3 2.1 Arealavklaring i Grenland... 4 3 Formell rammer og føringer...

Detaljer

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram Behandlet i fylkestinget: 20. 21. juni 2013. Høringsfrist: 20. september 2013. Sluttbehandling av planprogram: Fylkestinget 7. november 2013. 1.

Detaljer

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015 Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark Høringskonferanse, 27. februar 2015 Per Kvaale Caspersen, Vestfold fylkeskommune Olav Risholt, Telemark fylkeskommune Hensikten med

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til planprogram

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til planprogram Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til planprogram Behandles i fylkestinget: 20. 21. juni 2013. Høringsfrist: 20. september 2013. Antatt sluttbehandling av planprogram: Fylkestinget 7.

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Interregional plan for intermodal

Interregional plan for intermodal Interregional plan for intermodal godstransport Status for planarbeidet NTN, 05.11.14 Hensikten med planarbeidet er å: Legge til rette for mer gods på sjø og bane Bedre utnyttelse av infrastrukturinvesteringer

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til planprogram 21. oktober 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til planprogram 21. oktober 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til planprogram 21. oktober 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til planprogram pr 21. oktober 2013 1. Innledning... 3 2. Formål

Detaljer

enkeltanskaffelse under EØS-terskelverdi Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport Versjon

enkeltanskaffelse under EØS-terskelverdi Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport Versjon KONKURRANSEGRUNNLAG enkeltanskaffelse under EØS-terskelverdi Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport Versjon 24.02.14 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015 Fylkeskommunens planprosesser FT 29. oktober 2015 Hva skal jeg snakke om? Lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) Hva er styrkene med en regional plan? Regional planstrategi hva er det? Litt om våre regionale

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Saknr. 14/5085-1 Saksbehandler: Rune Hoff Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging Kurs 30.04.09 Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Viktige endringer i ny lov Regional planstrategi (ny) Nytt planinstrument

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Verksted: Terminalstruktur Oslofjorden

Verksted: Terminalstruktur Oslofjorden Verksted: Terminalstruktur Oslofjorden Tirsdag 20. mai Toril Presttun Målet Sikkert, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektivt godstransportsystem Overføre gods fra veg til sjø og bane der dette støtter

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Forslag til planprogram for Regional transportplan - Høringsuttalelse fra

Forslag til planprogram for Regional transportplan - Høringsuttalelse fra Enhet for Kommuneutvikling Vestfold fylkeskommune Dato: 02.05.2017 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Helge Etnestad, tlf: 330 85 296 17/21814/ 17/902 Forslag til planprogram for Regional transportplan

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP Orientering Orkdalsregionen 4.juni 2015 v/gaute Dahl Disposisjon Styringsgruppe for RTP, vedtak og milepælsplan Retningslinje

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Areal- og transportsamarbeid

Areal- og transportsamarbeid Areal- og transportsamarbeid Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand Møte 07.10.2014 Formannskapet i Tvedestrand Bakgrunn Ideen om forpliktende samarbeid om felles areal- og transportplan har sitt utspring

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015 KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Ekstern referansegruppe 21. september 2015 09.45 Kaffe Ekstern referansegruppe 21. september 10.00 Om KVU-arbeidet, blant annet presentasjon av konseptene.

Detaljer

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse 30.11.09 Bakgrunn og hensikt Godstransportarbeidet har i de siste årene økt vesentlig raskere enn den økonomiske veksttakten i samfunnet.

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer