Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com"

Transkript

1 Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05

2 Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før skatt og før endring markedsverdi i opsjonselementet på konvertibelt lån) sammenlignet med USD4 millioner i EBITDAresultatet er USD46,3 millioner i 2005 (USD24.9 millioner i 2004). Året 2005 ble et godt år for IMS, hvor vårt viktigste forretningsområde, Norgas gassegmentet, opplevde gode markedsvilkår. Dette ble imidlertid noe dempet av de utfordringer vi sto overfor i andre deler av vår forretningsdrift. SPTs lektringvirksomhet hadde svingninger i etterspørselen gjennom hele året på grunn av dårlige værforhold og markert skiftende kostnader forbundet med timecharter hyrer. Likevel betrakter vi SPTs resultater som akseptable med tanke på de vanskelige markedsforhold som selskapet opplevde. IMS er inne i sitt andre tiår med virksomhet i Kina og landet fortsetter sin sterke økonomiske framgang. Selskapet begynner nå å høste betydelige frukter av sin tidligere satsing. I tillegg til en høyere omsetning har selskapet andre fordeler ved sin virksomhet i Kina. I løpet av året som gikk plasserte IMS betydelige ordrer i Kina for bygging av flere gasskip. IMS kommer til å ha et meget tett samarbeid med skipsverftet for å sikre at nybyggene ferdigstilles til rett tid, til selskapets nøyaktige spesifikasjoner og til den gunstige prisen som er avtalt for skipene. IMS-gruppens ordrebok, dersom alt blir realisert, omfatter nå 21 skip med en bruttoverdi på ca. USD570 millioner (på 100% basis). Alle disse skipene (15 gasskip og 6 tankskip i Aframax-størrelsen for SPT) bygges til prisnivåer som vi betrakter som meget attraktive sammenlignet med gjeldende markedspriser, og føyer seg derved inn i vår strategi som leverandøren med laveste kostnad. Aksjekursen for IMS økte med betydelige 52 prosent i 2005, og sluttkurs ved utgangen av året var NOK235 pr. aksje. Avkastningen for året var på 64 prosent, inklusiv et utbytte på NOK7,50 pr. aksje, som ble utbetalt i mars 2005, og NOK10 pr. aksje, som ble utbetalt i desember Utbyttet som ble utbetalt i desember gjelder for hele Grunnet endringer i norsk skattelovgivning ble utbetalingen foretatt i 2005 i stedet for i mars 2006, som ville ha vært det normale for virksomheten. Norgas Carriers har siden oktober 2003 hatt et tett samarbeid med AP Møller/Maersk i en allianse kalt MNGC. AP Møller/Maersk har hatt en kontrollerende interesse i etylen skip med en spesifikasjon som tilsvarer Norgasskipene, men vil etter desember 2006 ikke lenger ha kontroll over de fleste av disse gasskipene. Følgelig vil nåværende samarbeid bli avsluttet i løpet av Camillo Eitzen & CO ASA og I.M. Skaugen ASA har i februar 2006 inngått avtale om restrukturering, og en fortsettelse av samarbeidet, gjennom etablering av en felles pool for optimalisering av markedsføringsaktivitetene av en felles flåte av cmb etylen skip. Samseilingspoolen vil markedsføres som Eitzen - Norgas Gas Carriers (ENGC). De totale markedsforholdene fremstår som oppløftende for begge segmenter av I.M. Skaugens operasjoner, og ved å fokusere på å opprettholde et fast grep om kostnader på tvers av hele selskapet, bør de neste 12 måneder kunne gi tilsvarende gode resultater som vi oppnådde i Norgas segmentet Selskapets satsingsområde er transport av LPG og petrokjemiske gasser med spesiell fokus på etylen. Virksomheten drives med skip i størrelsesorden mellom og kubikkmeter. Norgas genererte en EBITDA på USD48 millioner for hele 2005 sammenlignet med USD21,8 millioner i I 2005 dro Norgas svært god nytte av et meget sterkt marked. Den petrokjemiske industrien opplevde et år med gode marginer, noe som skyldes kombinasjon av et svakt tilbud og en stor etterspørsel. Og når petrokjemisektoren har et godt år, gjelder dette også for transport-leverandører som Norgas. Det forekom et markert geografisk skifte i tilførselen til markedet gjennom året, hvor spesielt amerikanske raffinerier reduserte sin produksjon fra tredje kvartal og utover på grunn av ettervirkningene av den alvorlige orkansesongen i Mexicogulfen. I årets siste seks måneder var det en større tilførsel fra Asia til Europa, ettersom det ble nødvendig å øke produksjonskapasiteten der for å tilfredsstille etterspørselen fra industrien. Med den produktknappheten som oppstod i USA mot slutten av 2005, forventes det å bli muligheter for en markert økning i shippingaktiviteten i USA i første kvartal av

3 Vekst i Midtøsten En spesielt positiv hendelse i 2005 har vært den kontinuerlige utviklingen i den petrokjemiske virksomheten i Midtøsten. For å bøte på den globale knappheten, kommer stadig nye anlegg i drift i regionen, og dette gjelder spesielt produksjon av etylen. Kapasitetsøkningen i Midtøsten fortsetter, og cirka 2/3 av alle nye anlegg i verden vil dukke opp i denne regionen, mens resten kommer i Kina. Vi ser en tilsvarende underinvestering i USA og Europa, noe som kan medføre at disse regionene blir fremtidige nettoimportører. I 2005 ble produksjonen i Midtøsten fordelt noenlunde likt mellom forsendelser til Europa og Asia. De sterke forbindelser Norgas har med en rekke større aktører i regionen lover godt for Norgas i 2006, ettersom selskapet ønsker å øke sin lokalkunnskap om markedet og å bedre flåtens fleksibilitet. Som man kan forvente, er kvalitet og miljø til enhver tid emner som er spesielt viktige for Norgas. For tiden gjennomfører selskapet en inngående studie av ISO 9001, og har i løpet av året brukt betydelige ressurser på å utvikle sin beste praksis veiledning om OCIMF for skipsoperatører. IMS gjennomfører et nybyggprogram (se Kina-seksjonen nedenfor) som er et ledd i en langsiktig fornyingsstrategi for hele Norgas-flåten. I løpet av de nærmeste årene vil Norgas ta cirka fire av sine skip ut av drift. Samtidig er det nødvendig å fornye og utvide flåten for å forbli konkurransedyktige. Derfor har selskapet i utgangspunktet plassert en ordre på ni nye skip under tre ulike prosjekter, med opsjoner på ytterligere seks skip på et senere tidspunkt. Flåteutnyttelsen har vært akseptabel med en ledig kapasitet på 12,3 prosent. Selv om dette er noe høyere enn forrige år, ble effekten utlignet ved at ratene holdt seg høyere gjennom hele året, noe som bidro til å løfte resultatet. Ordreboken Selskapets faste ordrer for nye skip innen segmentet semi-ref ( kubikkmeter) er for tiden på 23,4 prosent eller en kapasitet på cirka kubikkmeter. Vi estimerer leveranser på kubikkmeter i 2006 og kubikkmeter i 2007 for å kunne møte den økende etterspørsel. I 2005 ble det kun levert kubikkmeter, mens i overkant av kubikkmeter ble sendt til opphugging. Virksomheten i Kina Virksomheten i Kina faller innenfor tre atskilte kategorier; alle er relatert til våre aktiviteter innen gassfrakt virksomhet. 1) Transport av LPG og andre Petrokjemiske gasser på Yangtze-elva, gjennom samarbeidsselskapet TNGC. 2) Norgas Fleet Management (NFM), som har ansvar for rekruttering, hyring av mannskap, opplæring og tilsyn med vårt nybyggingsprosjekt. 3) Opplæring av mannskaper i håndtering og transport av farlig last, gjennom et samarbeidsselskap, WSTC (Wuhan-Skaugen Training Center). I 2005 hadde I.M. Skaugens virksomhet i Kina en ytterligere positiv utvikling. Vi har drevet virksomhet i landet siden 1995, og begynner nå å se forretningsmessige og økonomiske resultater fra vår innsats. Det faktum at selskapet besluttet å gå inn i det kinesiske markedet på et såpass tidlig tidspunkt, er hovedårsaken til at vi allerede nå oppnår en god avkastning på vår kapital. Det viktigste som foregår på det nåværende tidspunktet er I.M. Skaugens nybyggingsprosjekter. I løpet av året plasserte IMS tre ulike ordrer for nybygg - og alle skal bygges ved det samme skipsverftet i Kina. Det første prosjektet gjelder bygging av to kubikkmeter LPGskip; det neste prosjektet dreier seg om tre spesialbygde kombinasjonsskip som er i stand til å håndtere både LPG/Etylen (5.800 kubikkmeter) og organiske kjemikalier (9.700 kubikkmeter); og det siste prosjektet involverer en første ordre på fire skip som kan frakte LNG/LPG/Etylen. Denne avtalen omfatter en opsjon på bygging av inntil seks skip. Design av denne typen er for oss helt ny og er i tråd med vår skipsbyggingsfilosofi i Kina. IMS har en allianse med et kinesisk skipsverft hvor vi påtar oss mer av ansvaret, ikke bare for skipenes design og konstruksjon, men også for innkjøp av stål, hovedkomponenter og ikke minst systemer og komponenter for håndtering av last. Konsernet har en prosjektgruppe som er tett involvert i alle aspekter av nybyggene, fra design og konstruksjon til valg av komponenter og lastehåndteringssystemer. Faktisk har IMS gått så langt som å investere i verftets infrastruktur, ettersom vi søker å utvikle en høyest mulig kompetanse ved skipsverftet til å bygge en serie skip som er nøyaktig tilpasset vårt langsiktige behov. Denne type forretningsmodell sikrer at I.M. Skaugen mottar fartøyene til priser som i dag anses å vaære svært attraktive sammenlignet med markedet forøvrig. TNGCs virksomhet består av transport av LPG og visse andre petrokjemiske gasser på Yangtze-elven. Selskapet har av ulike årsaker ikke lykkes i å oppnå tilstrekkelig rom for ekspansjon. I oppstartsperioden la myndighetene begrensninger på vår virksomhet utenfor Yangtze-elvens område og vår virksomhet har vært begrenset til kun å frakte LPG (propan og butan). Det er fortsatt priskontroll på LPG i Kina, noe som utelukket gunstige marginer for aktørene i verdikjeden. Dessuten, da de kinesiske myndigheter endelig fjernet disse restriksjonene, har vi kun fått begrenset støtte av vår kinesiske partner til gjennomføring av en slik ekspansjon. 3

4 Vår finansielle partner i TNGC har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som har gjort det umulig å fremskaffe den nødvendige risikokapital som har vært avtalt og som er nødvendig for at TNGC skal erverve nye aktiva og iverksette den avtalte ekspansjon. Manglende tilgjengelig kapital i TNGC samt et mellomværende mellom TNGC og vår partner er bekymringsfullt og krever en løsning for at TNGC skal kunne utvikle sitt potensiale. Det er en prosess på gang som er koordinert av myndighetene i Hubei provnsen med sikte på å løse disse problemene, og vi forventer at situasjonen vil kunne avklares slik at TNGC blir i stand til å gjenoppta sin strategiske vekstplan. For tiden har TNGC en 60-prosent markedsandel i dette markedet. Betjent av en flåte bestående av fem moderne LPG-skip og lektere, som fraktet mer enn tonn i I 2005 har vi klart å skaffe flere ikke-lpg laster, noe som bedret vår inntjening. TNGC driver med en lav kapasitetsutnyttelse og har mulighet til å øke volumene som fraktes på elven. Ytterligere skip under konstruksjon vil kunne gjøre selskapet i stand til å drive mer effektivt både i de kinesiske vassdragene innenlands og langs kysten, og dette vil øke inntjeningen. NORGAS Financial highlights - US$ million *) Freight Revenue on a T/C basis 70,66 42,9 35,2 25,1 30,0 40,3 Vessel operation expenses (20,6) (19,1) (21,6) (18,9) (18,7) (20,7) Other unallocated Operating Costs (2,0) (2,0) (2,9) (1,7) (1,7) (1,2) EBITDA 48,07 21,8 10,5 4,5 9,6 18,3 Operational highlights Idle time 12,5 % 9,0 % 6 % 10 % 13 % 5 % Off hire 5,0 % 5,3 % 5,80 % 7,50 % 4,83 % 3,90 % Dry docking SPT segmentet SPT genererte en EBITDA på USD11,3 millioner for hele 2005 sammenlignet med USD15,7 millioner i Alle tall er på 100 prosent basis. I.M. Skaugen ASA har en eierandel på 50 prosent i SPT. Som verdens største selskap innen lektring, utfører SPT overføring av råolje fra skip til skip, hovedsakelig i Mexicogulfen. Selskapet håndterer cirka én million fat råolje hver dag, tilsvarende omkring 10 prosent av USAs råoljeimport. Selskapet drives godt som et prosjektsamarbeid mellom IMS og Teekay Shipping Corporation, verdens største eier og operatør av Aframax og skytteltankere. Dette langsiktige fellesforetaket gir kundene tilgang til en stor, moderne flåte som tilbyr fleksibilitet og tjenester som er markedsledende. Selskapene fortsetter arbeidet med å gjøre alliansens navn bedre kjent og å bedre samarbeidsprosjektets markedsmuligheter. Etter at aktivitetsnivået avtok i begynnelsen av året, ble SPTs resultater ytterligere forverret grunnet en spesielt vanskelig sensommerperiode som følge av ekstreme orkanstyrker i Mexicogulfen. Orkanene Katrina og Rita forårsaket betydelige omveltninger i området og skadet anlegg både onshore og offshore i tillegg til at lekternes seilingsplaner ble vesentlig påvirket. De ansattes fleksibilitet og SPTs forretningsmetoder gjorde imidlertid selskapet i stand til å absorbere virkningene av orkanene, slik at driften raskt kunne gjenopptas. Innen høsten hadde markedet tatt seg sterkt opp igjen. Fra årets laveste volum for daglig lektring i januar, økte aktiviteten etter orkanen til et høydepunkt i slutten av oktober, hvor det holdt seg resten av året. Med de daglige befraktningskostnader for VLCC på historisk høye nivåer, kjennetegnes en vellykket lektring av disse skipene av en meget punktlig utførelse og nøyaktig planlagt logistikk. Punktlig utførelse Vår statistikk for punktlig levering ble for året 83 prosent, noe som er bra sammenlignet med tallet fra 2004 på 77%. Økningen betyr store kostnadsgevinster for våre kunder gjennom året. Hele 552 lektrings-operasjoner ble gjennomført i løpet av året, en reduksjon på om lag 9 prosent sammenlignet med Men på grunn av fallet i den samlede import til USA for året, opprettholdt SPT en god markedsandel på 10 prosent av totalimporten. I 2007 vil SPT få levert seks nye Aframax-tankere på en 15-årig bareboat-avtale (10 år fast, med en femårs opsjon). Skipene vil bli skreddersydd for SPT s aktiviteter noe som vil gi en betydelig effektivisering av vår operasjon i et spotmarked som fortsatt preges av volatilitet. 4

5 SKAUGEN PETROTRANS (SPT) Financial highlights - US$ million Freight Revenue on a T/C basis 138,3 133,7 134,0 115,0 123,7 71,6 Vessel operation expenses (127,0) (118,0) (114,0) (90,0) (97,6) (63,4) EBITDA 11,3 15,7 19,5 25,0 26,1 8,2 Operational highlights No of full service lightering operations No of support lighterings Tanker operatings days Daily lightering volume (bbls/day) Share of US sea-borne crude imports 10,8 % 11,20 % 14,5 % 14,4 % 14,0 % 10,5 % En internasjonal og flerkulturell stab vårt mest verdifulle aktivum Vi tror at i det globale markedet vil de selskapene vinne som kan sette sammen et team av mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasme. Følgelig har I.M. Skaugen lagt vekt på internasjonal rekruttering og utvikling av en flerkulturell sammensetning av talenter, noe som går langt tilbake i tid. Vi har en klar filosofi om å styrke rekrutteringen og utvikle alle våre medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Som et selskap som opererer globalt bestreber vi oss på å finne frem til og dyrke talenter overalt der vi kan finne dem i verden - godt hjulpet av våre regler mot diskriminering. Et selskap på vår størrelse har en klar global representasjon og et globalt fokus, og tar dermed kulturelt mangfold som en viktig utfordring. Vi har klart å håndtere komplekse problemstillinger ved bruk av IT-løsninger og ved å være av en konkurransedyktig størrelse. Styret støtter disse ordningene fullt ut og er av den oppfatning at ordningene løpende blir nøye fulgt opp av ledelsen. Ved utgangen av 2005 sysselsatte konsernet 780 personer, av disse var 624 seilende personell. En tredjedel av vårt seilende personell er nå kinesisk, hvilket er i tråd med vår intensjon for virksomheten i Kina. Den landbaserte staben er i hovedsak fordelt mellom kontorene i Houston (21 prosent), Kina (44 prosent) og Oslo (22 prosent). Ved utgangen av 2005 utgjorde de kvinnelige ansatte ved alle våre kontorer 38 prosent. Det norskbaserte morselskapet sysselsatte like mange kvinner som menn, og toppledelsen (konsernledelsen) består av en tredjedel kvinner. Det faktum at konsernet i dag beskjeftiger nesten 40 prosent kvinner er et godt tegn på at de retningslinjer vi har fastlagt blir gjennomført. Den norske regjeringen har uttrykt ønske om å regulere andelen av kvinnelige styremedlemmer i selskaper ved å fastsette et kvoteringssystem fra 1. januar Styret i I.M. Skaugen mener at aksjonærene har rett til å velge de styremedlemmene de mener kan styrke konsernets strategiske resultater på en tilfredsstillende måte, uavhengig av kjønn. På grunnlag av nåværende antall styremedlemmer må minst tre av hvert kjønn være representert. De nye reglene trådte i kraft den 1. januar 2006 og selskapet har to år på seg til å oppfylle disse nye kravene. Arbeidsmiljøet i alle konsernets selskaper anses som tilfredsstillende. I tillegg har vi få yrkesrelaterte ulykker. Gjennomsnittlig sykefravær for konsernet var 1 prosent (1,3 prosent i 2004). Vi hadde ingen fraværskader i forbindelse med vår lektringsvirksomhet i 2005 og vi hadde kun 1,7 ulykker per millioner arbeidstimer for Norgas-ansatte innen skipsvirksomheten. Helse, miljø og sikkerhet I.M. Skaugen erkjenner at alt vi gjør som bedrift har konsekvenser for mennesker, både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir en integrert del av organisasjonen. Målet er at våre medarbeidere skal være stolte av å arbeide i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig forretningsledelse. Vi tilstreber en kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet. Dette oppnår vi gjennom måling, kontroll og gjennomgang av resultater samt en veldreven organisasjon. Dette er særlig tydelig i arbeidet som utføres av ledergruppen for helse, miljø, sikkerhet (HMS) og kvalitet. De har en proaktiv tilnærming til de HMS-krav som er fastsatt i forskrifter og selskapets eget regelverk. Uten disse standardene ville ikke kommersiell og driftsmessig suksess vært mulig. Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemiske produkter kan innebære risiko, men vi setter vår ære i å drive selskapet så trygt som mulig. Sikkerheten for personell og miljø kommer foran kommersielle hensyn. Avvik eller snarveier i forhold til sikkerhetstiltak blir ikke tolerert. Vi påser at sikkerhets- og kvalitetsforbedringer er en integrert del av måten vi utøver vår virksomhet, noe som 5

6 i neste omgang vil være med på å forbedre selskapets konkurranseposisjon. Sikkerhet er en hovedpillar i vår organisasjon. I 2005 satte vi oss et ambisiøst mål på å bare ha to fraværsskader per million arbeidstimer. Våre ansatte arbeidet til sammen 2,8 millioner timer i løpet av året, med bare seks fraværsdager på grunn av ulykker. Dette er et bemerkelsesverdig godt resultat i tråd med våre beste forhåpninger. Alle uhell og nestenuhell ble rapportert til sikkerhetsgruppen som kontinuerlig evaluerer hendelsene og ytterligere forbedrer sikkerhetstiltakene ifremtiden. Miljø I.M. Skaugen erkjenner det ansvaret vi har for å beskytte miljøet vi opererer i med den aller største respekt. For å oppnå dette er det svært viktig å redusere forurensing fra virksomheten. En viktig innstilling er at ulykker og miljøforringelse kan forhindres. Det er grunnen til at forbedring og forebygging av forurensing er en integrert del av alle sider av virksomheten. Vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljørisikoen ved vår drift. Som en stor aktør i transportsektoren arbeider vi aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten og øke energieffektiviteten. Målet er å redusere mengden avfall gjennom effektiv resirkulering og kontinuerlig forbedring av ressursforvaltningen. Vi har satt oss ambisiøse, men oppnåelige miljømål. Disse skal i størst mulig grad være målbare slik at vi kan følge med på miljøresultatene og kartlegge områder som bør forbedres i fremtiden. For eksempel har SPT gjennom 23 driftsår på en sikker måte lektret over fem milliarder fat råolje, hvorav bare 0,00002 % (900 fat) er sluppet ut i miljøet. Vi har forpliktet oss til å følge både nasjonal og internasjonal miljølovgivning, forskrifter og andre krav, og i mange tilfeller går vi lenger enn det forskriftene og bransjenormene krever. For å sikre at vi handler ansvarlig gir selskapet støtte til, og gjennomfører forskning som bidrar til å forbedre miljøresultatene. Den viktigste miljøstandarden i dag er ISO 14000, som er en serie internasjonale standarder for miljøforvaltning. ISO er kjernen i ISO serien og spesifiserer en kontrollordning for et miljøforvaltningssystem som en organisasjon kan sertifiseres etter av en anerkjent tredjepart. Vi gjennomfører for øyeblikket et intensivt evalueringsprogram som vi se på hvordan vi best kan gjennomføre ISO for Norgas Carriers AS. Dette er nok et bevis på vår sterke miljøsatsing. Én av de viktigste hendelsene i 2005 var vårt arbeid med å gjennomgå de ulike nivåene i Tanker Management and Self-Assessment (TMSA) programmet. Dette drives under ledelse av Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), og TMSA er en veileder for beste praksis innen rederivirksomhet og utarbeider metoder for å evaluere kvaliteten på de respektive skipsoperatører. I løpet av året iverksatte vi en overhaling av TQMsystemene ved SPT med sikte på å oppdatere dem og gjøre oss i stand til å sertifisere systemene våre i Finansielle nøkkeltall I.M. Skaugen ASA har fulgt International Financial Reporting Standards (IFRS) for første gang i konsernregnskapet pr. 31. desember 2005 og har anvendt IFRS standard nr. 1 vedrørende førstegangs anvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering. IMS har utarbeidet åpningsbalansen på IFRS basis pr. 1. januar 2004 som er tidspunktet for overgangen til IFRS. Resultatregnskapet for 2004 har blitt utarbeidet i henhold til IFRS standardene for å kunne presentere sammenlignbare regnskaper i IMS`s regnskaper er utarbeidet i henhold til IFRS pr. 1. januar IAS 32 og IAS 39, som begge relaterer seg til finansielle instrumenter, er anvendt fra 1. januar 2005 uten direkte sammenlignbare beløp for Bokført egenkapital før minoritetsinteresser utgjorde USD82.8 millioner eller USD13/NOK87 pr. aksje. Bokført egenkapital representerer cirka 30 prosent av totalkapitalen. Dersom vi justerer for virkningen av de tekniske reduksjoner grunnet virkelig verdi av konverteringsrett konvertibelt obligasjonslån, er egenkapitalen i USD97 millioner, eller 34 prosent. Netto rentebærende gjeld beløp seg til USD89.8 millioner. Gjeldsgraden er på 70 prosent og 66 prosent justert for virkelig verdi av konverteringsrett konvertibelt obligasjonslån. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er 456 prosent. Total likviditet ved utgangen av 2005 utgjorde USD83 millioner, noe vi regner som mer enn tilstrekkelig for vår nåværende forretningsvirksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA/Netto rentekostnad) var på 5,16 for hele 2005, sammenlignet med 2,68 for Utbytte Som forklart da styret fremla forslag om betaling av utbytte i desember 2005, vil det ikke bli fremsatt forslag om utbetaling av utbytte på selskapets ordinære generalforsamling i På grunn av endringene i norsk skattelovgivning vil det være ufordelaktig for norske personlige aksjonærer om styret foreslår et utbytte på selskapets ordinære generalforsamling i 2006 med påfølgende utbetaling. Følgelig besluttet styret å foreslå en ekstraordinær betaling av utbytte i desember 2005 relatert til hele kalenderåret 2005, enn i 2006, som ville vært den normale fremgangsmåten. 6

7 Finansiering I.M. Skaugen plasserte en konvertibel obligasjon på NOK124 millioner i det norske markedet i juni 2001 (tickerkode IMSK00). Obligasjonene kan konverteres til IMS-aksjer innen mai 2006 til en konverteringskurs på NOK60. NOK56,5 millioner av obligasjonene er konvertert til aksjer. IMS har kjøpt tilbake NOK35 millioner av obligasjonene, som er amortisert. Det utestående obligasjonsprogrammet ved slutten av året på NOK 32,5 millioner kan øke I.M. Skaugens utestående aksjer med aksjer til aksjer, en økning fra aksjer eller med 8,4 prosent. En av obligasjonseierne konverterte sin beholdning på NOK 14,5 millioner til aksjer i januar. IMS plasserte et obligasjonslån på USD100 millioner med fem års løpetid i det norske markedet i desember 2005 (tickerkode IMSK02). Obligasjonslånet har en rentekupong på tre måneder LIBOR + 2,80 prosent og forfaller den 14. desember Selskapet eier USD27.9 millioner av lånet ved utgangen av året. Selskapet har brukt midlene fra utstedelsen til å refinansiere og styrke balansen, og for å innhente finansielle ressurser til driften framover. IMS plasserte et obligasjonslån på NOK300 millioner i det norske markedet i 2004 (tickerkode IMSK01). Obligasjonen har en rentekupong på tre måneder NIBOR + 4,75 prosent og forfaller 2. juni I desember 2005 kjøpte IMS NOK135 millioner av lånet og eier nå NOK 188,5 millioner eller 63 prosent av obligasjonslånet. Aksjonærinformasjon I.M. Skaugen tar sikte på å holde aksjonærer, analytikere og investorer oppdatert om selskapets virksomhet til enhver tid, både ved å publisere informasjon regelmessig og å holde presentasjoner. Informasjon om når selskapets kvartalsvise delrapporter utgis er tilgjengelig i elektronisk format på våre websider I.M. Skaugen har i mange år fokusert på å etablere og opprettholde et åpent og ansvarlig finansielt rapporteringssystem. Korrekt og grundig informasjon er avgjørende for å sikre at selskapet oppnår en fornuftig prising basert på underliggende verdier og inntjening. Det er vår filosofi å rapportere punktlig og innen 10 arbeidsdager etter utgangen av hvert kvartal. Presentasjoner for investorene arrangeres jevnlig. Presentasjonene er tilgjengelige på konsernets websider. Dessuten har konsernet en regelmessig dialog med, og holder presentasjoner for analytikere og investorer. Eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved en ansvarsfull samhandling mellom eierne, styret og selskapets ledelse, for å sikre langsiktig vekst. Samtlige interessenter bør kunne ha tillit til at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at styrende organer har tilstrekkelig armslag til å kunne gjennomføre sine funksjoner. Eierstyring og selskapsledelse tar for seg problemstillinger og grunnregler som er relatert til fordeling av roller mellom de styrende organer i et konsern, og det ansvar og myndighet som er tildelt hvert av disse organene. Vi må være bevisst på styrets ulike roller og funksjoner med å fremme en forsvarlig styring, samt å påta oss å håndtere forretningsmessige risikoelementer ved å anspore til nytenkning og innovasjon. Dette bør gjennomføres for å øke verdiene for våre aksjonærer. Videre må vi være bevisst på I.M. Skaugens særtrekk som et selskap som driver sin virksomhet i et globalt shippingmiljø, hvor raske beslutninger og langsiktig gjennomføring er selve kjernen i vårt konkurransefortrinn. Tillit til I.M. Skaugen og konsernets forretningsvirksomhet er den mest fremtredende faktor som sikrer vår konkurransedyktighet. Styremedlemmene, ledelsen og de ansatte må demonstrere at de arbeider uavlatelig for å opprettholde tilliten til konsernet. For å støtte opp under dette arbeidet har styret tatt initiativ til et program som skal formalisere bedriftens verdier og etiske retningslinjer. Disse retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre en akseptabel forretningsetikk i hele konsernet. De inneholder konkrete og praktiske regler - og nedfeller standarder - for hvordan enhver som arbeider for, eller på vegne av selskapet skal forholde seg for å nå våre forretningsmål i dagens konkurransepregede miljø. Styret erkjenner det betydelige ansvaret som påhviler selskapet i forhold til sikkerhet, trygghet, miljøet og samfunnet som helhet, samtidig med vårt ansvar ovenfor våre interessenter. Følgelig har vi utgitt vår egen bedriftsansvarsfilosofi, Taking Care, som er vedlagt vår erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på våre websider skisserer retningslinjene for ledelsen i I.M. Skaugen. Erklæringen er godkjent av styret og tas opp til vurdering hvert år, eller oftere dersom vi finner det nødvendig. 7

8 Resultater Konsernets brutto fraktinntekter utgjorde i alt USD185,2 millioner (USD148,6 millioner i 2004). EBITDA resultat for konsernet var på USD46,3 millioner (USD24,9 millioner i 2004). Konsernet oppnådde et resultat før skatt og før endring virkelig verdi på konverteringsrett konvertibelt obligasjonslån på USD28,9 millioner (USD4 millioner i 2004) og et årsesultat på USD20,5 millioner (USD9,9 millioner i 2004). Morselskapet I.M. Skaugen ASA viste et årsresultat på NOK94 millioner. Selskapets egenkapital er på NOK582 millioner, og av dette er NOK175 millioner fri egenkapital tilgjengelig for utbytteutbetaling. Styret foreslår følgende disponering: Overført til annen egenkapital: NOK94 millioner. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ikke er endret som grunnlag for å godkjenne selskapets regnskap for 2005, og derfor baseres dette årsregnskapet på forutsetningen om fortsatt drift i henhold til 3-3 i den norske regnskapsloven. Styret takker Styret ønsker å takke alle i I.M.Skaugen for god innsats og sterkt engasjement i Hvert år fører med seg nye utfordringer. Vi har oppnådd nok et fremragende resultat som belønning for vår innsats. Hvis vi opprettholder entusiasmen og engasjementet i forhold til våre kunder og partnere i 2006, kan vi alle se fram til tilsvarende resultater i året som kommer. Oslo, 7. februar, 2006 Styret, I.M. Skaugen ASA

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer