Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com"

Transkript

1 Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05

2 Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før skatt og før endring markedsverdi i opsjonselementet på konvertibelt lån) sammenlignet med USD4 millioner i EBITDAresultatet er USD46,3 millioner i 2005 (USD24.9 millioner i 2004). Året 2005 ble et godt år for IMS, hvor vårt viktigste forretningsområde, Norgas gassegmentet, opplevde gode markedsvilkår. Dette ble imidlertid noe dempet av de utfordringer vi sto overfor i andre deler av vår forretningsdrift. SPTs lektringvirksomhet hadde svingninger i etterspørselen gjennom hele året på grunn av dårlige værforhold og markert skiftende kostnader forbundet med timecharter hyrer. Likevel betrakter vi SPTs resultater som akseptable med tanke på de vanskelige markedsforhold som selskapet opplevde. IMS er inne i sitt andre tiår med virksomhet i Kina og landet fortsetter sin sterke økonomiske framgang. Selskapet begynner nå å høste betydelige frukter av sin tidligere satsing. I tillegg til en høyere omsetning har selskapet andre fordeler ved sin virksomhet i Kina. I løpet av året som gikk plasserte IMS betydelige ordrer i Kina for bygging av flere gasskip. IMS kommer til å ha et meget tett samarbeid med skipsverftet for å sikre at nybyggene ferdigstilles til rett tid, til selskapets nøyaktige spesifikasjoner og til den gunstige prisen som er avtalt for skipene. IMS-gruppens ordrebok, dersom alt blir realisert, omfatter nå 21 skip med en bruttoverdi på ca. USD570 millioner (på 100% basis). Alle disse skipene (15 gasskip og 6 tankskip i Aframax-størrelsen for SPT) bygges til prisnivåer som vi betrakter som meget attraktive sammenlignet med gjeldende markedspriser, og føyer seg derved inn i vår strategi som leverandøren med laveste kostnad. Aksjekursen for IMS økte med betydelige 52 prosent i 2005, og sluttkurs ved utgangen av året var NOK235 pr. aksje. Avkastningen for året var på 64 prosent, inklusiv et utbytte på NOK7,50 pr. aksje, som ble utbetalt i mars 2005, og NOK10 pr. aksje, som ble utbetalt i desember Utbyttet som ble utbetalt i desember gjelder for hele Grunnet endringer i norsk skattelovgivning ble utbetalingen foretatt i 2005 i stedet for i mars 2006, som ville ha vært det normale for virksomheten. Norgas Carriers har siden oktober 2003 hatt et tett samarbeid med AP Møller/Maersk i en allianse kalt MNGC. AP Møller/Maersk har hatt en kontrollerende interesse i etylen skip med en spesifikasjon som tilsvarer Norgasskipene, men vil etter desember 2006 ikke lenger ha kontroll over de fleste av disse gasskipene. Følgelig vil nåværende samarbeid bli avsluttet i løpet av Camillo Eitzen & CO ASA og I.M. Skaugen ASA har i februar 2006 inngått avtale om restrukturering, og en fortsettelse av samarbeidet, gjennom etablering av en felles pool for optimalisering av markedsføringsaktivitetene av en felles flåte av cmb etylen skip. Samseilingspoolen vil markedsføres som Eitzen - Norgas Gas Carriers (ENGC). De totale markedsforholdene fremstår som oppløftende for begge segmenter av I.M. Skaugens operasjoner, og ved å fokusere på å opprettholde et fast grep om kostnader på tvers av hele selskapet, bør de neste 12 måneder kunne gi tilsvarende gode resultater som vi oppnådde i Norgas segmentet Selskapets satsingsområde er transport av LPG og petrokjemiske gasser med spesiell fokus på etylen. Virksomheten drives med skip i størrelsesorden mellom og kubikkmeter. Norgas genererte en EBITDA på USD48 millioner for hele 2005 sammenlignet med USD21,8 millioner i I 2005 dro Norgas svært god nytte av et meget sterkt marked. Den petrokjemiske industrien opplevde et år med gode marginer, noe som skyldes kombinasjon av et svakt tilbud og en stor etterspørsel. Og når petrokjemisektoren har et godt år, gjelder dette også for transport-leverandører som Norgas. Det forekom et markert geografisk skifte i tilførselen til markedet gjennom året, hvor spesielt amerikanske raffinerier reduserte sin produksjon fra tredje kvartal og utover på grunn av ettervirkningene av den alvorlige orkansesongen i Mexicogulfen. I årets siste seks måneder var det en større tilførsel fra Asia til Europa, ettersom det ble nødvendig å øke produksjonskapasiteten der for å tilfredsstille etterspørselen fra industrien. Med den produktknappheten som oppstod i USA mot slutten av 2005, forventes det å bli muligheter for en markert økning i shippingaktiviteten i USA i første kvartal av

3 Vekst i Midtøsten En spesielt positiv hendelse i 2005 har vært den kontinuerlige utviklingen i den petrokjemiske virksomheten i Midtøsten. For å bøte på den globale knappheten, kommer stadig nye anlegg i drift i regionen, og dette gjelder spesielt produksjon av etylen. Kapasitetsøkningen i Midtøsten fortsetter, og cirka 2/3 av alle nye anlegg i verden vil dukke opp i denne regionen, mens resten kommer i Kina. Vi ser en tilsvarende underinvestering i USA og Europa, noe som kan medføre at disse regionene blir fremtidige nettoimportører. I 2005 ble produksjonen i Midtøsten fordelt noenlunde likt mellom forsendelser til Europa og Asia. De sterke forbindelser Norgas har med en rekke større aktører i regionen lover godt for Norgas i 2006, ettersom selskapet ønsker å øke sin lokalkunnskap om markedet og å bedre flåtens fleksibilitet. Som man kan forvente, er kvalitet og miljø til enhver tid emner som er spesielt viktige for Norgas. For tiden gjennomfører selskapet en inngående studie av ISO 9001, og har i løpet av året brukt betydelige ressurser på å utvikle sin beste praksis veiledning om OCIMF for skipsoperatører. IMS gjennomfører et nybyggprogram (se Kina-seksjonen nedenfor) som er et ledd i en langsiktig fornyingsstrategi for hele Norgas-flåten. I løpet av de nærmeste årene vil Norgas ta cirka fire av sine skip ut av drift. Samtidig er det nødvendig å fornye og utvide flåten for å forbli konkurransedyktige. Derfor har selskapet i utgangspunktet plassert en ordre på ni nye skip under tre ulike prosjekter, med opsjoner på ytterligere seks skip på et senere tidspunkt. Flåteutnyttelsen har vært akseptabel med en ledig kapasitet på 12,3 prosent. Selv om dette er noe høyere enn forrige år, ble effekten utlignet ved at ratene holdt seg høyere gjennom hele året, noe som bidro til å løfte resultatet. Ordreboken Selskapets faste ordrer for nye skip innen segmentet semi-ref ( kubikkmeter) er for tiden på 23,4 prosent eller en kapasitet på cirka kubikkmeter. Vi estimerer leveranser på kubikkmeter i 2006 og kubikkmeter i 2007 for å kunne møte den økende etterspørsel. I 2005 ble det kun levert kubikkmeter, mens i overkant av kubikkmeter ble sendt til opphugging. Virksomheten i Kina Virksomheten i Kina faller innenfor tre atskilte kategorier; alle er relatert til våre aktiviteter innen gassfrakt virksomhet. 1) Transport av LPG og andre Petrokjemiske gasser på Yangtze-elva, gjennom samarbeidsselskapet TNGC. 2) Norgas Fleet Management (NFM), som har ansvar for rekruttering, hyring av mannskap, opplæring og tilsyn med vårt nybyggingsprosjekt. 3) Opplæring av mannskaper i håndtering og transport av farlig last, gjennom et samarbeidsselskap, WSTC (Wuhan-Skaugen Training Center). I 2005 hadde I.M. Skaugens virksomhet i Kina en ytterligere positiv utvikling. Vi har drevet virksomhet i landet siden 1995, og begynner nå å se forretningsmessige og økonomiske resultater fra vår innsats. Det faktum at selskapet besluttet å gå inn i det kinesiske markedet på et såpass tidlig tidspunkt, er hovedårsaken til at vi allerede nå oppnår en god avkastning på vår kapital. Det viktigste som foregår på det nåværende tidspunktet er I.M. Skaugens nybyggingsprosjekter. I løpet av året plasserte IMS tre ulike ordrer for nybygg - og alle skal bygges ved det samme skipsverftet i Kina. Det første prosjektet gjelder bygging av to kubikkmeter LPGskip; det neste prosjektet dreier seg om tre spesialbygde kombinasjonsskip som er i stand til å håndtere både LPG/Etylen (5.800 kubikkmeter) og organiske kjemikalier (9.700 kubikkmeter); og det siste prosjektet involverer en første ordre på fire skip som kan frakte LNG/LPG/Etylen. Denne avtalen omfatter en opsjon på bygging av inntil seks skip. Design av denne typen er for oss helt ny og er i tråd med vår skipsbyggingsfilosofi i Kina. IMS har en allianse med et kinesisk skipsverft hvor vi påtar oss mer av ansvaret, ikke bare for skipenes design og konstruksjon, men også for innkjøp av stål, hovedkomponenter og ikke minst systemer og komponenter for håndtering av last. Konsernet har en prosjektgruppe som er tett involvert i alle aspekter av nybyggene, fra design og konstruksjon til valg av komponenter og lastehåndteringssystemer. Faktisk har IMS gått så langt som å investere i verftets infrastruktur, ettersom vi søker å utvikle en høyest mulig kompetanse ved skipsverftet til å bygge en serie skip som er nøyaktig tilpasset vårt langsiktige behov. Denne type forretningsmodell sikrer at I.M. Skaugen mottar fartøyene til priser som i dag anses å vaære svært attraktive sammenlignet med markedet forøvrig. TNGCs virksomhet består av transport av LPG og visse andre petrokjemiske gasser på Yangtze-elven. Selskapet har av ulike årsaker ikke lykkes i å oppnå tilstrekkelig rom for ekspansjon. I oppstartsperioden la myndighetene begrensninger på vår virksomhet utenfor Yangtze-elvens område og vår virksomhet har vært begrenset til kun å frakte LPG (propan og butan). Det er fortsatt priskontroll på LPG i Kina, noe som utelukket gunstige marginer for aktørene i verdikjeden. Dessuten, da de kinesiske myndigheter endelig fjernet disse restriksjonene, har vi kun fått begrenset støtte av vår kinesiske partner til gjennomføring av en slik ekspansjon. 3

4 Vår finansielle partner i TNGC har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som har gjort det umulig å fremskaffe den nødvendige risikokapital som har vært avtalt og som er nødvendig for at TNGC skal erverve nye aktiva og iverksette den avtalte ekspansjon. Manglende tilgjengelig kapital i TNGC samt et mellomværende mellom TNGC og vår partner er bekymringsfullt og krever en løsning for at TNGC skal kunne utvikle sitt potensiale. Det er en prosess på gang som er koordinert av myndighetene i Hubei provnsen med sikte på å løse disse problemene, og vi forventer at situasjonen vil kunne avklares slik at TNGC blir i stand til å gjenoppta sin strategiske vekstplan. For tiden har TNGC en 60-prosent markedsandel i dette markedet. Betjent av en flåte bestående av fem moderne LPG-skip og lektere, som fraktet mer enn tonn i I 2005 har vi klart å skaffe flere ikke-lpg laster, noe som bedret vår inntjening. TNGC driver med en lav kapasitetsutnyttelse og har mulighet til å øke volumene som fraktes på elven. Ytterligere skip under konstruksjon vil kunne gjøre selskapet i stand til å drive mer effektivt både i de kinesiske vassdragene innenlands og langs kysten, og dette vil øke inntjeningen. NORGAS Financial highlights - US$ million *) Freight Revenue on a T/C basis 70,66 42,9 35,2 25,1 30,0 40,3 Vessel operation expenses (20,6) (19,1) (21,6) (18,9) (18,7) (20,7) Other unallocated Operating Costs (2,0) (2,0) (2,9) (1,7) (1,7) (1,2) EBITDA 48,07 21,8 10,5 4,5 9,6 18,3 Operational highlights Idle time 12,5 % 9,0 % 6 % 10 % 13 % 5 % Off hire 5,0 % 5,3 % 5,80 % 7,50 % 4,83 % 3,90 % Dry docking SPT segmentet SPT genererte en EBITDA på USD11,3 millioner for hele 2005 sammenlignet med USD15,7 millioner i Alle tall er på 100 prosent basis. I.M. Skaugen ASA har en eierandel på 50 prosent i SPT. Som verdens største selskap innen lektring, utfører SPT overføring av råolje fra skip til skip, hovedsakelig i Mexicogulfen. Selskapet håndterer cirka én million fat råolje hver dag, tilsvarende omkring 10 prosent av USAs råoljeimport. Selskapet drives godt som et prosjektsamarbeid mellom IMS og Teekay Shipping Corporation, verdens største eier og operatør av Aframax og skytteltankere. Dette langsiktige fellesforetaket gir kundene tilgang til en stor, moderne flåte som tilbyr fleksibilitet og tjenester som er markedsledende. Selskapene fortsetter arbeidet med å gjøre alliansens navn bedre kjent og å bedre samarbeidsprosjektets markedsmuligheter. Etter at aktivitetsnivået avtok i begynnelsen av året, ble SPTs resultater ytterligere forverret grunnet en spesielt vanskelig sensommerperiode som følge av ekstreme orkanstyrker i Mexicogulfen. Orkanene Katrina og Rita forårsaket betydelige omveltninger i området og skadet anlegg både onshore og offshore i tillegg til at lekternes seilingsplaner ble vesentlig påvirket. De ansattes fleksibilitet og SPTs forretningsmetoder gjorde imidlertid selskapet i stand til å absorbere virkningene av orkanene, slik at driften raskt kunne gjenopptas. Innen høsten hadde markedet tatt seg sterkt opp igjen. Fra årets laveste volum for daglig lektring i januar, økte aktiviteten etter orkanen til et høydepunkt i slutten av oktober, hvor det holdt seg resten av året. Med de daglige befraktningskostnader for VLCC på historisk høye nivåer, kjennetegnes en vellykket lektring av disse skipene av en meget punktlig utførelse og nøyaktig planlagt logistikk. Punktlig utførelse Vår statistikk for punktlig levering ble for året 83 prosent, noe som er bra sammenlignet med tallet fra 2004 på 77%. Økningen betyr store kostnadsgevinster for våre kunder gjennom året. Hele 552 lektrings-operasjoner ble gjennomført i løpet av året, en reduksjon på om lag 9 prosent sammenlignet med Men på grunn av fallet i den samlede import til USA for året, opprettholdt SPT en god markedsandel på 10 prosent av totalimporten. I 2007 vil SPT få levert seks nye Aframax-tankere på en 15-årig bareboat-avtale (10 år fast, med en femårs opsjon). Skipene vil bli skreddersydd for SPT s aktiviteter noe som vil gi en betydelig effektivisering av vår operasjon i et spotmarked som fortsatt preges av volatilitet. 4

5 SKAUGEN PETROTRANS (SPT) Financial highlights - US$ million Freight Revenue on a T/C basis 138,3 133,7 134,0 115,0 123,7 71,6 Vessel operation expenses (127,0) (118,0) (114,0) (90,0) (97,6) (63,4) EBITDA 11,3 15,7 19,5 25,0 26,1 8,2 Operational highlights No of full service lightering operations No of support lighterings Tanker operatings days Daily lightering volume (bbls/day) Share of US sea-borne crude imports 10,8 % 11,20 % 14,5 % 14,4 % 14,0 % 10,5 % En internasjonal og flerkulturell stab vårt mest verdifulle aktivum Vi tror at i det globale markedet vil de selskapene vinne som kan sette sammen et team av mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasme. Følgelig har I.M. Skaugen lagt vekt på internasjonal rekruttering og utvikling av en flerkulturell sammensetning av talenter, noe som går langt tilbake i tid. Vi har en klar filosofi om å styrke rekrutteringen og utvikle alle våre medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Som et selskap som opererer globalt bestreber vi oss på å finne frem til og dyrke talenter overalt der vi kan finne dem i verden - godt hjulpet av våre regler mot diskriminering. Et selskap på vår størrelse har en klar global representasjon og et globalt fokus, og tar dermed kulturelt mangfold som en viktig utfordring. Vi har klart å håndtere komplekse problemstillinger ved bruk av IT-løsninger og ved å være av en konkurransedyktig størrelse. Styret støtter disse ordningene fullt ut og er av den oppfatning at ordningene løpende blir nøye fulgt opp av ledelsen. Ved utgangen av 2005 sysselsatte konsernet 780 personer, av disse var 624 seilende personell. En tredjedel av vårt seilende personell er nå kinesisk, hvilket er i tråd med vår intensjon for virksomheten i Kina. Den landbaserte staben er i hovedsak fordelt mellom kontorene i Houston (21 prosent), Kina (44 prosent) og Oslo (22 prosent). Ved utgangen av 2005 utgjorde de kvinnelige ansatte ved alle våre kontorer 38 prosent. Det norskbaserte morselskapet sysselsatte like mange kvinner som menn, og toppledelsen (konsernledelsen) består av en tredjedel kvinner. Det faktum at konsernet i dag beskjeftiger nesten 40 prosent kvinner er et godt tegn på at de retningslinjer vi har fastlagt blir gjennomført. Den norske regjeringen har uttrykt ønske om å regulere andelen av kvinnelige styremedlemmer i selskaper ved å fastsette et kvoteringssystem fra 1. januar Styret i I.M. Skaugen mener at aksjonærene har rett til å velge de styremedlemmene de mener kan styrke konsernets strategiske resultater på en tilfredsstillende måte, uavhengig av kjønn. På grunnlag av nåværende antall styremedlemmer må minst tre av hvert kjønn være representert. De nye reglene trådte i kraft den 1. januar 2006 og selskapet har to år på seg til å oppfylle disse nye kravene. Arbeidsmiljøet i alle konsernets selskaper anses som tilfredsstillende. I tillegg har vi få yrkesrelaterte ulykker. Gjennomsnittlig sykefravær for konsernet var 1 prosent (1,3 prosent i 2004). Vi hadde ingen fraværskader i forbindelse med vår lektringsvirksomhet i 2005 og vi hadde kun 1,7 ulykker per millioner arbeidstimer for Norgas-ansatte innen skipsvirksomheten. Helse, miljø og sikkerhet I.M. Skaugen erkjenner at alt vi gjør som bedrift har konsekvenser for mennesker, både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir en integrert del av organisasjonen. Målet er at våre medarbeidere skal være stolte av å arbeide i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig forretningsledelse. Vi tilstreber en kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet. Dette oppnår vi gjennom måling, kontroll og gjennomgang av resultater samt en veldreven organisasjon. Dette er særlig tydelig i arbeidet som utføres av ledergruppen for helse, miljø, sikkerhet (HMS) og kvalitet. De har en proaktiv tilnærming til de HMS-krav som er fastsatt i forskrifter og selskapets eget regelverk. Uten disse standardene ville ikke kommersiell og driftsmessig suksess vært mulig. Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemiske produkter kan innebære risiko, men vi setter vår ære i å drive selskapet så trygt som mulig. Sikkerheten for personell og miljø kommer foran kommersielle hensyn. Avvik eller snarveier i forhold til sikkerhetstiltak blir ikke tolerert. Vi påser at sikkerhets- og kvalitetsforbedringer er en integrert del av måten vi utøver vår virksomhet, noe som 5

6 i neste omgang vil være med på å forbedre selskapets konkurranseposisjon. Sikkerhet er en hovedpillar i vår organisasjon. I 2005 satte vi oss et ambisiøst mål på å bare ha to fraværsskader per million arbeidstimer. Våre ansatte arbeidet til sammen 2,8 millioner timer i løpet av året, med bare seks fraværsdager på grunn av ulykker. Dette er et bemerkelsesverdig godt resultat i tråd med våre beste forhåpninger. Alle uhell og nestenuhell ble rapportert til sikkerhetsgruppen som kontinuerlig evaluerer hendelsene og ytterligere forbedrer sikkerhetstiltakene ifremtiden. Miljø I.M. Skaugen erkjenner det ansvaret vi har for å beskytte miljøet vi opererer i med den aller største respekt. For å oppnå dette er det svært viktig å redusere forurensing fra virksomheten. En viktig innstilling er at ulykker og miljøforringelse kan forhindres. Det er grunnen til at forbedring og forebygging av forurensing er en integrert del av alle sider av virksomheten. Vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljørisikoen ved vår drift. Som en stor aktør i transportsektoren arbeider vi aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten og øke energieffektiviteten. Målet er å redusere mengden avfall gjennom effektiv resirkulering og kontinuerlig forbedring av ressursforvaltningen. Vi har satt oss ambisiøse, men oppnåelige miljømål. Disse skal i størst mulig grad være målbare slik at vi kan følge med på miljøresultatene og kartlegge områder som bør forbedres i fremtiden. For eksempel har SPT gjennom 23 driftsår på en sikker måte lektret over fem milliarder fat råolje, hvorav bare 0,00002 % (900 fat) er sluppet ut i miljøet. Vi har forpliktet oss til å følge både nasjonal og internasjonal miljølovgivning, forskrifter og andre krav, og i mange tilfeller går vi lenger enn det forskriftene og bransjenormene krever. For å sikre at vi handler ansvarlig gir selskapet støtte til, og gjennomfører forskning som bidrar til å forbedre miljøresultatene. Den viktigste miljøstandarden i dag er ISO 14000, som er en serie internasjonale standarder for miljøforvaltning. ISO er kjernen i ISO serien og spesifiserer en kontrollordning for et miljøforvaltningssystem som en organisasjon kan sertifiseres etter av en anerkjent tredjepart. Vi gjennomfører for øyeblikket et intensivt evalueringsprogram som vi se på hvordan vi best kan gjennomføre ISO for Norgas Carriers AS. Dette er nok et bevis på vår sterke miljøsatsing. Én av de viktigste hendelsene i 2005 var vårt arbeid med å gjennomgå de ulike nivåene i Tanker Management and Self-Assessment (TMSA) programmet. Dette drives under ledelse av Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), og TMSA er en veileder for beste praksis innen rederivirksomhet og utarbeider metoder for å evaluere kvaliteten på de respektive skipsoperatører. I løpet av året iverksatte vi en overhaling av TQMsystemene ved SPT med sikte på å oppdatere dem og gjøre oss i stand til å sertifisere systemene våre i Finansielle nøkkeltall I.M. Skaugen ASA har fulgt International Financial Reporting Standards (IFRS) for første gang i konsernregnskapet pr. 31. desember 2005 og har anvendt IFRS standard nr. 1 vedrørende førstegangs anvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering. IMS har utarbeidet åpningsbalansen på IFRS basis pr. 1. januar 2004 som er tidspunktet for overgangen til IFRS. Resultatregnskapet for 2004 har blitt utarbeidet i henhold til IFRS standardene for å kunne presentere sammenlignbare regnskaper i IMS`s regnskaper er utarbeidet i henhold til IFRS pr. 1. januar IAS 32 og IAS 39, som begge relaterer seg til finansielle instrumenter, er anvendt fra 1. januar 2005 uten direkte sammenlignbare beløp for Bokført egenkapital før minoritetsinteresser utgjorde USD82.8 millioner eller USD13/NOK87 pr. aksje. Bokført egenkapital representerer cirka 30 prosent av totalkapitalen. Dersom vi justerer for virkningen av de tekniske reduksjoner grunnet virkelig verdi av konverteringsrett konvertibelt obligasjonslån, er egenkapitalen i USD97 millioner, eller 34 prosent. Netto rentebærende gjeld beløp seg til USD89.8 millioner. Gjeldsgraden er på 70 prosent og 66 prosent justert for virkelig verdi av konverteringsrett konvertibelt obligasjonslån. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er 456 prosent. Total likviditet ved utgangen av 2005 utgjorde USD83 millioner, noe vi regner som mer enn tilstrekkelig for vår nåværende forretningsvirksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA/Netto rentekostnad) var på 5,16 for hele 2005, sammenlignet med 2,68 for Utbytte Som forklart da styret fremla forslag om betaling av utbytte i desember 2005, vil det ikke bli fremsatt forslag om utbetaling av utbytte på selskapets ordinære generalforsamling i På grunn av endringene i norsk skattelovgivning vil det være ufordelaktig for norske personlige aksjonærer om styret foreslår et utbytte på selskapets ordinære generalforsamling i 2006 med påfølgende utbetaling. Følgelig besluttet styret å foreslå en ekstraordinær betaling av utbytte i desember 2005 relatert til hele kalenderåret 2005, enn i 2006, som ville vært den normale fremgangsmåten. 6

7 Finansiering I.M. Skaugen plasserte en konvertibel obligasjon på NOK124 millioner i det norske markedet i juni 2001 (tickerkode IMSK00). Obligasjonene kan konverteres til IMS-aksjer innen mai 2006 til en konverteringskurs på NOK60. NOK56,5 millioner av obligasjonene er konvertert til aksjer. IMS har kjøpt tilbake NOK35 millioner av obligasjonene, som er amortisert. Det utestående obligasjonsprogrammet ved slutten av året på NOK 32,5 millioner kan øke I.M. Skaugens utestående aksjer med aksjer til aksjer, en økning fra aksjer eller med 8,4 prosent. En av obligasjonseierne konverterte sin beholdning på NOK 14,5 millioner til aksjer i januar. IMS plasserte et obligasjonslån på USD100 millioner med fem års løpetid i det norske markedet i desember 2005 (tickerkode IMSK02). Obligasjonslånet har en rentekupong på tre måneder LIBOR + 2,80 prosent og forfaller den 14. desember Selskapet eier USD27.9 millioner av lånet ved utgangen av året. Selskapet har brukt midlene fra utstedelsen til å refinansiere og styrke balansen, og for å innhente finansielle ressurser til driften framover. IMS plasserte et obligasjonslån på NOK300 millioner i det norske markedet i 2004 (tickerkode IMSK01). Obligasjonen har en rentekupong på tre måneder NIBOR + 4,75 prosent og forfaller 2. juni I desember 2005 kjøpte IMS NOK135 millioner av lånet og eier nå NOK 188,5 millioner eller 63 prosent av obligasjonslånet. Aksjonærinformasjon I.M. Skaugen tar sikte på å holde aksjonærer, analytikere og investorer oppdatert om selskapets virksomhet til enhver tid, både ved å publisere informasjon regelmessig og å holde presentasjoner. Informasjon om når selskapets kvartalsvise delrapporter utgis er tilgjengelig i elektronisk format på våre websider I.M. Skaugen har i mange år fokusert på å etablere og opprettholde et åpent og ansvarlig finansielt rapporteringssystem. Korrekt og grundig informasjon er avgjørende for å sikre at selskapet oppnår en fornuftig prising basert på underliggende verdier og inntjening. Det er vår filosofi å rapportere punktlig og innen 10 arbeidsdager etter utgangen av hvert kvartal. Presentasjoner for investorene arrangeres jevnlig. Presentasjonene er tilgjengelige på konsernets websider. Dessuten har konsernet en regelmessig dialog med, og holder presentasjoner for analytikere og investorer. Eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved en ansvarsfull samhandling mellom eierne, styret og selskapets ledelse, for å sikre langsiktig vekst. Samtlige interessenter bør kunne ha tillit til at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at styrende organer har tilstrekkelig armslag til å kunne gjennomføre sine funksjoner. Eierstyring og selskapsledelse tar for seg problemstillinger og grunnregler som er relatert til fordeling av roller mellom de styrende organer i et konsern, og det ansvar og myndighet som er tildelt hvert av disse organene. Vi må være bevisst på styrets ulike roller og funksjoner med å fremme en forsvarlig styring, samt å påta oss å håndtere forretningsmessige risikoelementer ved å anspore til nytenkning og innovasjon. Dette bør gjennomføres for å øke verdiene for våre aksjonærer. Videre må vi være bevisst på I.M. Skaugens særtrekk som et selskap som driver sin virksomhet i et globalt shippingmiljø, hvor raske beslutninger og langsiktig gjennomføring er selve kjernen i vårt konkurransefortrinn. Tillit til I.M. Skaugen og konsernets forretningsvirksomhet er den mest fremtredende faktor som sikrer vår konkurransedyktighet. Styremedlemmene, ledelsen og de ansatte må demonstrere at de arbeider uavlatelig for å opprettholde tilliten til konsernet. For å støtte opp under dette arbeidet har styret tatt initiativ til et program som skal formalisere bedriftens verdier og etiske retningslinjer. Disse retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre en akseptabel forretningsetikk i hele konsernet. De inneholder konkrete og praktiske regler - og nedfeller standarder - for hvordan enhver som arbeider for, eller på vegne av selskapet skal forholde seg for å nå våre forretningsmål i dagens konkurransepregede miljø. Styret erkjenner det betydelige ansvaret som påhviler selskapet i forhold til sikkerhet, trygghet, miljøet og samfunnet som helhet, samtidig med vårt ansvar ovenfor våre interessenter. Følgelig har vi utgitt vår egen bedriftsansvarsfilosofi, Taking Care, som er vedlagt vår erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på våre websider skisserer retningslinjene for ledelsen i I.M. Skaugen. Erklæringen er godkjent av styret og tas opp til vurdering hvert år, eller oftere dersom vi finner det nødvendig. 7

8 Resultater Konsernets brutto fraktinntekter utgjorde i alt USD185,2 millioner (USD148,6 millioner i 2004). EBITDA resultat for konsernet var på USD46,3 millioner (USD24,9 millioner i 2004). Konsernet oppnådde et resultat før skatt og før endring virkelig verdi på konverteringsrett konvertibelt obligasjonslån på USD28,9 millioner (USD4 millioner i 2004) og et årsesultat på USD20,5 millioner (USD9,9 millioner i 2004). Morselskapet I.M. Skaugen ASA viste et årsresultat på NOK94 millioner. Selskapets egenkapital er på NOK582 millioner, og av dette er NOK175 millioner fri egenkapital tilgjengelig for utbytteutbetaling. Styret foreslår følgende disponering: Overført til annen egenkapital: NOK94 millioner. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ikke er endret som grunnlag for å godkjenne selskapets regnskap for 2005, og derfor baseres dette årsregnskapet på forutsetningen om fortsatt drift i henhold til 3-3 i den norske regnskapsloven. Styret takker Styret ønsker å takke alle i I.M.Skaugen for god innsats og sterkt engasjement i Hvert år fører med seg nye utfordringer. Vi har oppnådd nok et fremragende resultat som belønning for vår innsats. Hvis vi opprettholder entusiasmen og engasjementet i forhold til våre kunder og partnere i 2006, kan vi alle se fram til tilsvarende resultater i året som kommer. Oslo, 7. februar, 2006 Styret, I.M. Skaugen ASA

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer