Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009"

Transkript

1 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Daglig leders beretning 5 GTB-konsernets utvikling og historie 6 Ledelsen og styret 8 Selskapets virksomhet 9 Investorinformasjon/Eierstyring og selskapsledelse 10 Vedtekter 11 Årsberetning 12 Ansvarserklæring 14 Konsernregnskap Konsolidert resultatregnskap 16 Konsolidert oppstilling av totalregnskap 17 Konsolidert balanse 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling 20 Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital 21 Noter til konsernregnskapet 22 Regnskap morselskap Resultatregnskap 47 Balanse 48 Kontantstrømoppstilling 50 Noter 51 Revisjonsberetning 64 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 3

4 Nøkkeltall Nøkkeltall (USD 000) Resultatregnskap Inntekter EBITDA (resultat før renter, skatt amortisering, av- og nedskrivninger) (13 616) (2 454) EBIT (driftsresultat) (14 636) (5 361) Resultat før skatt (30 220) (2 485) Årsresultat (11 688) (5 879) Balanse Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum rentebærende langsiktig gjeld Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften (6 649) 645 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter (68 953) Kontanter og kontantekvivalenter ved slutten av perioden Andre nøkkeltall Resultat per aksje (USD) (0,03) (0,01) Gjennomsnittlig antall utestående ordinære aksjer (million) 415,5 805,3 Aksjekurs ved årsslutt (NOK) 3,89 0,43 Børsverdi (MNOK) Side 4 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

5 Daglig leders beretning Daglig leders beretning 2009 var et år med store forandringer for GTB. GTB begynte året med å ha tre tender rigger i drift, samt å gjennomføre siste del av innhentning av seismiske data utenfor India, for å fullføre prosjektet for det indiske selskapet Reliance som ble påbegynt i Ved avslutning av dette prosjektet, ble også selskapets industriaktivitet innenfor seismikk avsluttet. Den 28. mai 2009 endret selskapets navn fra Global Geo Services ASA til Global Tender Barges ASA. Allerede i 2008 definerte selskapet lån til Spectrum ASA og PC 2000 som aktiva utenfor kjernevirksomhet. Etter en samlet vurdering ble det i juni 2009 avtalt tidlig tilbakebetaling av lånet til lavere enn pålydende. Beslutningen var begrunnet i risikoen for at låntaker ikke skulle klare sine forpliktelser, som lånetker og som operatør og ansvarlig for seismikkbåten GGS Atlantic der GTB fremdeles har sekundær garanti vis-a-vis eierne av båten frem til slutten av I ettertid har det vist seg at provenyet fra innfrielsen av lånet bidro positivt også i diskusjonene med GTB s lånesyndikat ved refinansieringen av lånene i tredje kvartal. PC 2000 er forsøkt solgt gjennom året. Det har foreløpig ikke lykkkes å gjennomføre et salg, Utover året ble det i styret og administrasjon enighet om at selskapet hadde behov for å kartlegge muligtheter for å kunne fremstå som mer attraktivt både i rigg og kapitalmarkedet. Vi initierte derfor en strategisk prosess for å avklare hvilke muligheter som kunne foreligge. Etter innledende diskusjoner med flere industrielle aktører ble det klart at det mest foretrukne alternativet var et salg av eierselskapet til de tre tender riggene til et selskap med eiere som også er engasjert idriftsselskapet som drifter tender riggene. Den 2. november 2009 ble salget endelig gjennomført med kontant oppgjør på USD 110 millioner. I dag er provenyet fra salget plassert som bankinskudd i de store bankene i Norge. I november 2009 fikk selskapet en ny hovedaksjonær som også er majoritetsaksjonær i et selskap om ønsket fusjon med GTB. Forhandlingene førte ikke frem og ble avsluttet. Alternativer for industriell videreutviling av selskapet vurderes. Organisasjonen i GTB er skalert i forhold til selskapets virke. GTB har i dag to fast ansatte, to innleide konsulenter og arbeidende styreformann. Støttefunksjoner er satt bort til eksterne samarbeidspartnere. I februar 2010 fikk selskapet ny hovedaksjonær. Det Hong Kong registrerte Oceanus International Investment Company Ltd., som er en del av det kinesiske HNA Group, kjøpte 33,3 % av selskapets aksjer. Jon A. Elde Daglig leder/finansdirektør i GTB ASA Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 5

6 GTB-konsernets historie og utvikling GTB-konsernets historie og utvikling 1999 Selskapet ble stiftet som 2000 Notert på Oslo Børs. Global Geo Services ASA (GGS) for å investere i innsamlingen av 2D- og 3D-multiklientseismikkdata i Persiabukta og Omanbukta utenfor Iran. Undersøkelsene kalles PC Spectrum Energy and Information Technology Ltd, en nisjeaktør innen ikke-eksklusive seismiske undersøkelser, behandling av seismiske data og elektronisk databehandling, ble kjøpt Selskapet fikk to nye hovedaksjonærer, Spencer Energy og Ferncliff DAI Overtok kontrollen over 2Dseismikkfartøyet GGS Atlantic gjennom en bare-boat-kontrakt Emisjon på totalt NOK 986 millioner for å styrke selskapets finansielle situasjon Borekontrakter ble endelige og overført. Den finansielle strukturen for riggen ble ordnet gjennom et lån på USD 170 millioner fra et syndikat som ble ledet av Lloyds Banking Group, og inkluderte Bank of Scotland, Landsbanki og Eksportfinans Nescos AS virksomhet ble solgt til oljeselskapet Ziebel AS for Ziebel AS-aksjer. Nescos AS ble omdøpt til GGS Invest AS Seismikkvirksomheten unntatt PC-2000 ble kjøpt opp av det utfisjonerte selskapet Spectrum ASA for NOK 275 millioner, inkludert et lån på NOK 150 millioner, og notert på Oslo Axess I juni 2009 inngikk GTB ASA og Spectrum ASA en avtale om tidlig tilbakebetaling av Spectrums gjeld til GTB til lavere enn pålydende. Side 6 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

7 GTB-konsernets historie og utvikling 2001 Nescos AS, et selskap som utviklet boreutstyr basert på et intelligent brønnsystem, ble kjøpt opp Utvidet seismikkvirksomheten ved å inngå et samarbeid med det kinesiske oljeselskapet BGP International Equipment for å investere i multiklientundersøkelser i Asia og Stillehavs- området Det Singapore baserte selskapet, Continuity Solutions Pte Ltd (CSPL), som utførte konsulenttjenester innen undersøkelser, seismikkontrakter og prosjektledelse av multiklientseismikk, ble kjøpt opp GTB og BGP International Equipment ble enige om å etablere den femti-femti felleskontrollerte virksomheten GeoBridge Pte i Singapore for å utføre multiklientundersøkelser i seismikkmarkedet i Asia og Stillehavsområdet Kjøpte tre lekterrigger for totalt USD 216 millioner Navnet ble endret til Global Tender Barges ASA Riggvirksomheten og de tre lekterriggene ble solgt for USD 229 millioner inklusive gjeld. Selskapet mottok USD 110 millioner for aksjene Ny hovedaksjonær, Sector Asset Management (UBS AG, London Branch) kjøpte 33,3 % av aksjene Vurdering av strategiske muligheter pågår. Selskapet har betydelig utbyttekapasitet. Ny hovedaksjonær, det Hong Kong registrerte Oceanus International Investment Company Ltd, som er en del av kineskiske HNA Group, eier nå 33,3 %. Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 7

8 Ledelse og styret Ledelsen Jon A. Elde (1968), Daglig leder/finansdirektør Elde har vært ansatt i GTB siden februar Han har tidligere arbeidet som finansdirektør i Ringnes i Carlsberg-gruppen, samt med forretningsutvikling i Orkla og corporate finance i KPMG. Elde har en MBA-grad fra Manchester Business School og en BS grad fra University of Southern California. Styret Gunnar Reitan (1954), Arbeidende styreleder Gunnar Reitan har vært styreleder siden juni Han forlot sin stilling som administrerende direktør i SAS-gruppen i august 2007, etter 15 år som administrerende direktør og finansdirektør. Gunnar Reitan har mer enn 20 års internasjonal erfaring fra både lederstillinger og styreverv innen fly- og reiseindustrien, shipping, finans og forsikring, samt eiendomsbransjen. Han er nå administrerende direktør i Strata Marine & Offshore AS, som er en aktør innen engineering og produksjon i oljeindustrien. Gunnar Reitan har verv i flere andre styrer, både børs-noterte og ikke-børsnoterte selskaper. John Ove Ottestad (1949), Styremedlem John Ottestad har lang erfaring fra Norsk Hydro, der han har innehatt flere stillinger på toppledernivå. John Ottestad er i dag seniorrådgiver for Norsk Hydros konsernledelse, etter å ha vært konsern- og finansdirektør fra 2002 til mai Ottestad har bred erfaring fra internasjonal forretningsvirksomhet, og han har sittet i styret og vært styreformann i børsnoterte og private selskaper samt offentlige institusjoner. John Ottestad er utdannet ved NTNU. Tone Bjørnov (1961), Styremedlem Tone Bjørnov har en grad i bedrifts-økonomi fra BI, i tillegg til eksamener i fransk og IT fra Universitetet i Oslo. Hun har en lang karriere fra DnB NOR, der hun har hatt flere lederstillinger. Tone Bjørnov jobber med styrearbeid på heltid og har en rekke verv i både børsnoterte og ikke-børsnoterte norske selskaper. Svein Eggen (1950), Styremedlem Svein Eggen har bred internasjonal erfaring fra offshorebransjen og har hatt en rekke ledende stillinger innen Aker-systemet. Han deltok i oppbyggingen og ledelsen av Aker Maritime fra begynnelsen i 1996 og den videre etableringen av selskapet Aker Maritime, Inc. i USA. I årene var Svein Eggen styreleder og konsernsjef i Technip Offshore Inc. Eggen er for tiden investor og har en rekke styreverv. Ingrid Leisner (1968), Styremedlem Ingrid Leisner har tidligere jobbet som sjef for porteføljeforvaltning innen elektrisk kraft i Statoil Norge AS. Hun har også bakgrunn som trader av ulike olje og gassprodukter i Statoil Hydro ASA. Leisner er utdannet siviløkonom ved University of Texas i Austin. I dag er hun styremedlem i Imarex ASA og International Maritime Exchange AS. Ingrid Leisner er norsk statsborger og bosatt i Oslo. Side 8 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

9 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet Global Tender Barges ASA Global Tender Barges AS Continuity Solutions Pte. Ltd. GGS Invest AS Global Tender Barges AS eide, gjennom det 90 %-eide datterselskapet Global Tender Barges Pte. Ltd. tre lekterrigger. Etter salget av riggene er det ingen aktivitet i selskapet. Continuity Solutions Pte. Ltd. ble kjøpt opp i 2005 og er underlagt singaporsk lov. CSPLs virksomhet besto i konsulenttjenester innen undersøkelser, seismikkontrakter og prosjektledelse av multiklientseismikk. Det er i dag ingen aktivitet i selskapet. GGS Invest AS byttet navn fra Nescos AS etter at GTB solgte virksomheten i Nescos til Ziebel AS i februar GGS Invest AS eier som følge av transaksjonen, om lag 4,3 % av aksjene, samt obligasjoner i Ziebel AS. Ziebel AS driver virksomhet innen brønnteknologi. Global Tender Barges virksomhet GTB eier seismikkdatasettet PC-2000, GGS Invest og CSPL Singapore og har en betydelig kontantbeholdning. GTB har gjennomført en stor 2D-seismikkundersøkelse kalt PC (Persian Carpet 2000). Undersøkelsen dekker hele den iranske delen av Persiabukta og Omanbukta. GTB har ti års enerett, frem til 2012, på salg av multiseismikkdataene. PC-2000 er en 2D-seismikkundersøkelse underlagt en enerettsavtale mellom GTB og National Iranian Oil Company (NIOC). Undersøkelsen ble i sin helhet finansiert av GTB, og investeringene beløp seg til NOK 710 millioner. I tillegg til 2D-seismikkdata har GTB samlet inn gravitasjonsdata i store deler av området for PC-2000-undersøkelsen. Videre har GTB samlet inn 3D-letedata fra tre områder på totalt kvadratkilometer i den iranske delen av Perisabukta. Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 9

10 Investorinformasjon/Eierstyring og selskapsledelse Investorinformasjon Informasjon om aksjen Global Tender Barges ASA ble notert på Oslo Børs i 2000 under navnet Global Geo Services. Aksjen handles nå under børskoden GTB. De 20 største aksjonærene eide 57,5 % av de utestående aksjene ved utgangen av Den største aksjonæren i GTB per 31. desember 2009 var Sector Asset Management (UBS AG, London Branch) med 33,3 %. Per 31. desember 2009 var aksjekursen NOK 3,89 som tilsvarer en stigning på 50,8 % i løpet av Kursutvikling Finansiering Per 31. desember 2009 hadde GTB ingen rentebærende gjeld. 3 2 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Oct Nov Dec Eierstyring og selskapsledelse GTB s prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse sikter mot langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte, andre interessenter og samfunnet generelt. Strukturen i GTB skal utvikles i samsvar med dette. Styret i GTB arbeider for å håndtere forretningsrisiko gjennom egnede kontroll og støttemekanismer. GTB anser åpenhet og gjennomsiktighet som en nødvendighet for å oppnå og opprettholde troverdighet blant aksjonærer, interessenter, næringslivet og offentligheten generelt. Vi ser tillit som sentralt for å opprettholde et godt renommé og en lønnsom verdiutvikling. Som et børsnotert selskap på Oslo Børs er selskapet underlagt norsk verdipapirlovgivning og norske børsregler. Den norske anbefaling datert 7. desember 2004, sist revidert 4. desember 2009, er basert på norsk lovgivning for aksjeselskaper, revisjon, børs og verdipapirer. Oppfylling av anbefaling til god eierstyring og selskapsledelse Med unntak av at selskapet ikke har bedriftsforsamling oppfyller GTB norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utstedt av norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) av desember 2004, inkludert senere oppdateringer. Styret og administrasjonen arbeider kontinuerlig med utvikling og fornyelse av instrukser og retningslinjer i henhold til anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Side 10 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

11 Vedtekter Vedtekter per 31. desember Selskapets firma Selskapets foretaksnavn er Global Tender Barges ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskommune Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er ,70 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,6. 5 Styret Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styreformannen velges av generalforsamling. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele styret er på valg samme året. 6 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fra en til tre medlemmer. Medlemmene skal velges for to år av gangen. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele valgkomiteen er på valg samme året. 7 Generalforsamling På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 11

12 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 GTB er et selskap som opererer og investerer i ulike aktiva. I løpet av 2009 ble selskapets riggvirksomhet som bestod av tre tenderrigger solgt. Salget ble avtalt i slutten av september og endelig gjennomført i begynnelsen av november. GTB innehar nå en betydelig kontantbeholding, samt et seismisk multiklientbibliotek utenfor Iran under benevnelse PC2000. GTB s hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo. Forretningsvirksomhet i 2009 Resultatet for 2009 gjenspeiler omstruktureringen som GTB har vært gjennom etter at riggvirksomheten ble solgt. I tillegg fullførte GTB en seismikk undersøkelse utenfor India som var påbegynt i Selskapets økonomiske stilling og driftsresultat Resultat fra avviklet riggvirksomhet presenteres på egen linje i regnskapet under Årsresultat for videreført virksomhet. Ved avslutningen av 2009 var konsernets inntekter, eksklusive rigg, USD 4,0 millioner, sammenlignet med USD 4,5 millioner i Reduksjon i inntektene skyldes lavere seismikkvirksomhet i Driftskostnadene var USD 17,6 millioner. I 2008 var driftskostnadene USD 7,0 millioner. Driftsresultat før skatt, renter, ned- og avskrivninger (EBITDA) var USD -13,6 millioner i 2009, mot USD -2,5 millioner i Avskrivninger og amortisering var USD 1 million som i sin helhet er amortisering av seismikkbiblioteket PC2000. I 2009 var driftsresultatet USD -14,6 millioner. I 2008 var det USD -5,4 millioner. Netto finansposter var USD -15,6 millioner mot USD 2,8 millioner i Tap før skatt var USD -30,2 millioner i 2009, mot USD -2,5 millioner i For morselskapet ble driftsinntektene NOK 43,4 millioner, mot NOK 62,1 millioner i Driftsresultat ble NOK -69,3 millioner, mot NOK -79,5 millioner foregående år. Styret foreslår et utbytte på NOK 469,7 millioner. Dette sammen med årets tap for morselskapet, som beløper seg til NOK -276,5 millioner, overføres til annen egenkapital. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Likviditet, finansiering og kapitalstruktur Per 31. desember 2009 var konsernets samlede eiendeler USD 124,7 millioner. Samlet egenkapital var USD 119,3 millioner. Kontantbeholdning per 31. desember 2009 var USD 122,1 millioner, mot USD 42,8 millioner per 31. desember Netto endring i kontantbeholding over året var positiv USD 73,4 millioner. Endringen skyldes i hovedsak salg av riggene. Morselskapets eiendeler utgjorde NOK 718,5 millioner pr 31. desember Egenkapitalen var NOK 217,3 millioner. Fri egenkapital, etter avsetning til utbytte på NOK 469,7 millioner, beløper seg til NOK 136,8 millioner. I børsmelding vedrørende riggsalget ble det kommentert at en betydelig del av salgsprovenyet skulle utbetales som utbytte. Dette ble gjentatt i ekstraordinær general forsamling 9. desember 2009 som vedtok nedsettelse av overkursfond med NOK 826,3 millioner til NOK 0. Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning. Selskapet har etter dette betydelig utbyttekapasitet. Styret foreslår utbytte på NOK 3,50 per aksje. Konsernet hadde per 31. desember 2009 ikke rentebærende gjeld. GTB er posisjonert for å møte sine fremtidige forpliktelser ved hjelp av egne midler også etter utbetaling av det foreslåtte utbytte. Generalforsamlingen 28. mai 2009 ga styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil nye aksjer og å kjøpe tilbake opp til 10 % av aksjer i omløp. Fullmaktene er ikke benyttet i 2009 og gjelder til ordinær generalforsamling i HMS og organisasjon GTB har til hensikt å drive trygge og sikre operasjoner. Konsernet driver i samsvar med nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer. Konsernet hadde per 31. desember 2009 to fast ansatte og et godt arbeidsmiljø, med et sykefravær på 1,2 %. Konsernet er aktivt engasjert i rehabilitering og tilrettelegging av arbeidsoppgaver for syke ansatte. Konsernet har 50 % kvinnelige ansatte. Styret og ledelsen i selskapet fokuserer på å hindre enhver diskriminering på grunn av kjønn eller rase i spørsmål som lønn, forfremmelse og rekruttering. Konsernet vektlegger lovene om like ansettelsesvilkår. Ingen alvorlige skader eller ulykker er rapportert i Styret har fastsatt en generell redegjørelse vedrørende kompensasjon og godtgjørelse til ledelsen som ble godkjent på generalforsamlingen i mai Redegjørelsen er basert på prinsippet om at konsernet skal søke å tilby kompensasjon til markedsbetingelser. Kompensasjon og godtgjørelse til konsernsjefen fastsettes av styret. Konsernsjefen fastsetter godtgjørelsen til den øvrige ledelsen. Informasjon om kompensasjon til nøkkelledere og konsernsjefen finnes i note 9 til de konsoliderte regnskapene. Miljø Konsernet innvirker i begrenset grad på det eksterne miljøet. Rapport om eierstyring og selskapsledelse Styret i GTB har besluttet å avgi sin erklæring om praktiseringen av eierstyring og selskapsledelse målt mot Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 7. desember 2004, revidert versjon av 4. desember Styret gir sin fulle tilslutning til erklæringen. Erklæringen vil revideres årlig av styret i GTB. Det er vist til vurderingen i rapporten. Styret og ledelsen har et godt arbeidsfellesskap. Aksjonærer og kapital Per. 31. desember 2009 var GTB to største aksjonærer Sector Asset Management (UBS AG, London Branch) med 33,3 %, og Spencer Energy med 4,5 %. Per 31. desember 2009 eide de 20 største aksjonærene 57,5 % av de utestående aksjene. En mer detaljert presentasjon av aksjonærer og kapital er presentert i note 19 i denne årsrapport. Side 12 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

13 Årsberetning 2009 Risikostyring GTB er eksponert for forskjellige risikofaktorer. Renteutviklingen i pengemarkedet, samt kursen på amerikanske dollar er to viktige faktorer for utviklingen av plassering av overskuddslikviditet. I tillegg har selskapet motpartsrisiko overfor kontraktsparter i forbindelse med riggsalget, samt finansinstitusjoner hvor overskuddslikviditet er plassert. Videre er utviklingen av oljepris, kapitalmarked, marked for seismiske undersøkelser, samt politisk utvikling i Iran viktige risikofaktorer knyttet til verdiutviklingen av PC GTB håndterer disse risikofaktorene ved å overvåke de eksterne risikofaktorene både på egen hånd, og i samarbeid med eksterne forbindelser, samt gjennom intern rapportering og kontrollprosedyrer. Risikofaktorene for konsernet er drøftet mer detaljert i note 4. Markedsutsikter Styret vil understreke at det er usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling og prognoser. Finansmarkedene er fortsatt utsatt for turbulens med ustabiloljepris og aksjekurser, samt begrensninger på kapitaltilgang. Selskapet er finansielt robust, men med begrenset operativ aktivitet. Styret arbeider aktivt for å utvikle fremtidige muligheter til beste for alle aksjonærene. På basis av gjennomgangen ovenfor har styret et forsiktig positivt syn på selskapets utviklingsmuligheter. Hendelser etter balansedagen Bergen Oil Field Services fremmet fusjonsforslag i november. Forslaget ble grundig vurdert av selskapets styre men forhandlingene førte ikke frem og ble avsluttet i februar Styret fortsetter å vurdere strategiske alternativer. 18. februar 2010 fikk selskapet ny hovedaksjonær, det Hong Kong registrerte Oceanus International Investment Company Ltd, som er en del av det kinesiske HNA Group, eier nå 33,3 % av aksjene. Oslo, 2. mars 2010 Gunnar Reitan Formann Tone Bjørnov Styremedlem Ingrid Leisner Styremedlem Svein Eggen Styremedlem John Ove Ottestad Styremedlem Jon A. Elde Daglig leder/finansdirektør Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 13

14 Ansvarserklæring Ansvarserklæring Styret, daglig leder/finansdirektør har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for GTB ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 2009 og per 31. desember Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2009, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor. Oslo, 2. mars 2010 Gunnar Reitan Formann Tone Bjørnov Styremedlem Ingrid Leisner Styremedlem Svein Eggen Styremedlem John Ove Ottestad Styremedlem Jon A. Elde Daglig leder/finansdirektør Side 14 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

15 Konsolidert regnskap Konsernet Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 15

16 Konsolidert resultatregnskap Konsolidert resultatregnskap (USD 000) Note Videreført virksomhet Seismikk inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad 9 (1 968) (395) Andre driftskostnader 8 (15 606) (6 570) Sum driftskostnader (17 574) (6 965) Resultat før renter, skatt, amortiseringer, av- og nedskrivninger (EBITDA) (13 616) (2 454) Avskrivninger og amortisering 13, 14, 18 (1 020) (2 907) Driftsresultat (14 636) (5 361) Renteinntekter Rentekostnader 11 (22) (477) Netto valutagevinst/(tap) Andre finansinntekter Andre finanskostnader 11 (17 167) (4 104) Netto finansposter (15 584) Ordinært resultat før skattekostnad (30 220) (2 485) Skattekostnad på ordinært resultat 12 (145) - Årsresultat for videreført virksomhet (30 365) (2 485) Avviklet virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet (etter skatt) (10 687) Resultat fra avviklet virksomhet (etter skatt) Årsresultat (11 688) (5 879) Andel overskudd/(tap) for morselskapets aksjonærer (11 282) (5 000) Andel overskudd/(tap) for minoritetseiere (406) (879) Resultat pr. aksje Ordinært, årsresultat for morselskapets aksjonærer 20 (0,03) (0,05) Utvannet, årsresultat for morselskapets aksjonærer 20 (0,03) (0,05) Resultat pr. aksje for videreført virksomhet Ordinært, årsresultat fra videreført virksomhet for morselskapets aksjonærer 20 (0,07) (0,10) Utvannet, årsresultat fra videreført virksomhet for morselskapets aksjonærer 20 (0,07) (0,10) Gjennomsnittlig antall aksjer Gjennomsnittlig antall aksjer utvannet Side 16 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

17 Konsolidert oppstilling av totalresultat Konsolidert oppstilling av totalresultat (USD 000) Årsresultat (11 688) (5 879) Omregningsdifferanser (15 889) Andre inntekter og kostnader (15 889) Totalresultat for perioden (7 249) (21 768) Henført til: Morselskapets aksjonærer (6 843) (20 889) Minoritetsinteresser (406) (879) Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 17

18 Konsolidert balanse - Eiendeler Konsolidert balanse - Eiendeler per 31 desember (USD 000) Note Immaterielle eiendeler Multiklientbibliotek Varige driftsmidler Rigger Annet utstyr Andre anleggsmidler Langsiktige periodiserte kostnader Langsiktige fordringer Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kortsiktige periodiserte kostnader Kundefordringer 4, 16, Andre fordringer 4, 16, Bundne bankmidler 17, Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 18 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

19 Konsolidert balanse - Egenkapital og gjeld Konsolidert balanse - Egenkapital og gjeld per 31 desember (USD 000) Note Andel egenkapital morselskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Vedtatt, ikke registrert nedsettelse overkursfond Annen egenkapital (32 604) (21 322) Andre reserver (15 645) (20 084) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig periodiserte inntekter Langsiktig rentebærende gjeld Annen gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 4, Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig periodiserte inntekter Betalbar skatt Forskuddsbetaling fra kunder Kortsiktig gjeld 4, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 2. mars 2010 Gunnar Reitan Formann Tone Bjørnov Styremedlem Ingrid Leisner Styremedlem Svein Eggen Styremedlem John Ove Ottestad Styremedlem Jon Elde Daglig leder/finansdirektør Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 19

20 Konsolidert kontantstrømoppstilling Konsolidert kontantstrømoppstilling (USD 000) Note Kontantstrømmer fra driften Resultat før skatt for videreført virksomhet (30 220) (2 485) Finansinntekter og -kostnader (2 876) Avskrivning og amortisering Endringer i arbeidskapital (3 145) (35 709) Betalt skatt 12 (145) - Netto kontantstrømmer fra driften av videreført virksomhet (16 906) (38 163) Netto kontantstrømmer fra driften av avviklet virksomhet, Rigg Netto kontantstrømmer fra driften av avviklet virksomhet, Seismikk Netto kontantstrømmer fra driften (6 649) 645 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler 13 - (390) Salg av seismikkvirksomhet Salg av rigg virksomhet Salg av andre eiendeler Mottatte renter Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter i videreført virksomhet Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter i avviklet virksomhet, Rigg (8 761) ( ) Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter i avviklet virksomhet, Seismikk - (3 482) Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Mottak av lån Betalte renter (22) - Netto kontantstrømmer fra fin.aktiviteter i videreført virksomhet Netto kontantstrømmer fra fin.aktiviteter i avviklet virksomhet, Rigg (25 230) Netto kontantstrømmer fra fin.aktiviteter i avviklet virksomhet, Seismikk Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (17 416) Netto endring i likvider videreført virksomhet (8 481) Netto endring i likvider avviklet virksomhet, Rigg (23 734) (60 472) Netto endring i likvider avviklet virksomhet, Seismikk - (788) Omregningsdifferanser (3 705) Bundne likvider pr. 1. januar Bundne likvider pr. 31. desember Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Side 20 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer