Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009"

Transkript

1 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Daglig leders beretning 5 GTB-konsernets utvikling og historie 6 Ledelsen og styret 8 Selskapets virksomhet 9 Investorinformasjon/Eierstyring og selskapsledelse 10 Vedtekter 11 Årsberetning 12 Ansvarserklæring 14 Konsernregnskap Konsolidert resultatregnskap 16 Konsolidert oppstilling av totalregnskap 17 Konsolidert balanse 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling 20 Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital 21 Noter til konsernregnskapet 22 Regnskap morselskap Resultatregnskap 47 Balanse 48 Kontantstrømoppstilling 50 Noter 51 Revisjonsberetning 64 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 3

4 Nøkkeltall Nøkkeltall (USD 000) Resultatregnskap Inntekter EBITDA (resultat før renter, skatt amortisering, av- og nedskrivninger) (13 616) (2 454) EBIT (driftsresultat) (14 636) (5 361) Resultat før skatt (30 220) (2 485) Årsresultat (11 688) (5 879) Balanse Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum rentebærende langsiktig gjeld Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften (6 649) 645 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter (68 953) Kontanter og kontantekvivalenter ved slutten av perioden Andre nøkkeltall Resultat per aksje (USD) (0,03) (0,01) Gjennomsnittlig antall utestående ordinære aksjer (million) 415,5 805,3 Aksjekurs ved årsslutt (NOK) 3,89 0,43 Børsverdi (MNOK) Side 4 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

5 Daglig leders beretning Daglig leders beretning 2009 var et år med store forandringer for GTB. GTB begynte året med å ha tre tender rigger i drift, samt å gjennomføre siste del av innhentning av seismiske data utenfor India, for å fullføre prosjektet for det indiske selskapet Reliance som ble påbegynt i Ved avslutning av dette prosjektet, ble også selskapets industriaktivitet innenfor seismikk avsluttet. Den 28. mai 2009 endret selskapets navn fra Global Geo Services ASA til Global Tender Barges ASA. Allerede i 2008 definerte selskapet lån til Spectrum ASA og PC 2000 som aktiva utenfor kjernevirksomhet. Etter en samlet vurdering ble det i juni 2009 avtalt tidlig tilbakebetaling av lånet til lavere enn pålydende. Beslutningen var begrunnet i risikoen for at låntaker ikke skulle klare sine forpliktelser, som lånetker og som operatør og ansvarlig for seismikkbåten GGS Atlantic der GTB fremdeles har sekundær garanti vis-a-vis eierne av båten frem til slutten av I ettertid har det vist seg at provenyet fra innfrielsen av lånet bidro positivt også i diskusjonene med GTB s lånesyndikat ved refinansieringen av lånene i tredje kvartal. PC 2000 er forsøkt solgt gjennom året. Det har foreløpig ikke lykkkes å gjennomføre et salg, Utover året ble det i styret og administrasjon enighet om at selskapet hadde behov for å kartlegge muligtheter for å kunne fremstå som mer attraktivt både i rigg og kapitalmarkedet. Vi initierte derfor en strategisk prosess for å avklare hvilke muligheter som kunne foreligge. Etter innledende diskusjoner med flere industrielle aktører ble det klart at det mest foretrukne alternativet var et salg av eierselskapet til de tre tender riggene til et selskap med eiere som også er engasjert idriftsselskapet som drifter tender riggene. Den 2. november 2009 ble salget endelig gjennomført med kontant oppgjør på USD 110 millioner. I dag er provenyet fra salget plassert som bankinskudd i de store bankene i Norge. I november 2009 fikk selskapet en ny hovedaksjonær som også er majoritetsaksjonær i et selskap om ønsket fusjon med GTB. Forhandlingene førte ikke frem og ble avsluttet. Alternativer for industriell videreutviling av selskapet vurderes. Organisasjonen i GTB er skalert i forhold til selskapets virke. GTB har i dag to fast ansatte, to innleide konsulenter og arbeidende styreformann. Støttefunksjoner er satt bort til eksterne samarbeidspartnere. I februar 2010 fikk selskapet ny hovedaksjonær. Det Hong Kong registrerte Oceanus International Investment Company Ltd., som er en del av det kinesiske HNA Group, kjøpte 33,3 % av selskapets aksjer. Jon A. Elde Daglig leder/finansdirektør i GTB ASA Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 5

6 GTB-konsernets historie og utvikling GTB-konsernets historie og utvikling 1999 Selskapet ble stiftet som 2000 Notert på Oslo Børs. Global Geo Services ASA (GGS) for å investere i innsamlingen av 2D- og 3D-multiklientseismikkdata i Persiabukta og Omanbukta utenfor Iran. Undersøkelsene kalles PC Spectrum Energy and Information Technology Ltd, en nisjeaktør innen ikke-eksklusive seismiske undersøkelser, behandling av seismiske data og elektronisk databehandling, ble kjøpt Selskapet fikk to nye hovedaksjonærer, Spencer Energy og Ferncliff DAI Overtok kontrollen over 2Dseismikkfartøyet GGS Atlantic gjennom en bare-boat-kontrakt Emisjon på totalt NOK 986 millioner for å styrke selskapets finansielle situasjon Borekontrakter ble endelige og overført. Den finansielle strukturen for riggen ble ordnet gjennom et lån på USD 170 millioner fra et syndikat som ble ledet av Lloyds Banking Group, og inkluderte Bank of Scotland, Landsbanki og Eksportfinans Nescos AS virksomhet ble solgt til oljeselskapet Ziebel AS for Ziebel AS-aksjer. Nescos AS ble omdøpt til GGS Invest AS Seismikkvirksomheten unntatt PC-2000 ble kjøpt opp av det utfisjonerte selskapet Spectrum ASA for NOK 275 millioner, inkludert et lån på NOK 150 millioner, og notert på Oslo Axess I juni 2009 inngikk GTB ASA og Spectrum ASA en avtale om tidlig tilbakebetaling av Spectrums gjeld til GTB til lavere enn pålydende. Side 6 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

7 GTB-konsernets historie og utvikling 2001 Nescos AS, et selskap som utviklet boreutstyr basert på et intelligent brønnsystem, ble kjøpt opp Utvidet seismikkvirksomheten ved å inngå et samarbeid med det kinesiske oljeselskapet BGP International Equipment for å investere i multiklientundersøkelser i Asia og Stillehavs- området Det Singapore baserte selskapet, Continuity Solutions Pte Ltd (CSPL), som utførte konsulenttjenester innen undersøkelser, seismikkontrakter og prosjektledelse av multiklientseismikk, ble kjøpt opp GTB og BGP International Equipment ble enige om å etablere den femti-femti felleskontrollerte virksomheten GeoBridge Pte i Singapore for å utføre multiklientundersøkelser i seismikkmarkedet i Asia og Stillehavsområdet Kjøpte tre lekterrigger for totalt USD 216 millioner Navnet ble endret til Global Tender Barges ASA Riggvirksomheten og de tre lekterriggene ble solgt for USD 229 millioner inklusive gjeld. Selskapet mottok USD 110 millioner for aksjene Ny hovedaksjonær, Sector Asset Management (UBS AG, London Branch) kjøpte 33,3 % av aksjene Vurdering av strategiske muligheter pågår. Selskapet har betydelig utbyttekapasitet. Ny hovedaksjonær, det Hong Kong registrerte Oceanus International Investment Company Ltd, som er en del av kineskiske HNA Group, eier nå 33,3 %. Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 7

8 Ledelse og styret Ledelsen Jon A. Elde (1968), Daglig leder/finansdirektør Elde har vært ansatt i GTB siden februar Han har tidligere arbeidet som finansdirektør i Ringnes i Carlsberg-gruppen, samt med forretningsutvikling i Orkla og corporate finance i KPMG. Elde har en MBA-grad fra Manchester Business School og en BS grad fra University of Southern California. Styret Gunnar Reitan (1954), Arbeidende styreleder Gunnar Reitan har vært styreleder siden juni Han forlot sin stilling som administrerende direktør i SAS-gruppen i august 2007, etter 15 år som administrerende direktør og finansdirektør. Gunnar Reitan har mer enn 20 års internasjonal erfaring fra både lederstillinger og styreverv innen fly- og reiseindustrien, shipping, finans og forsikring, samt eiendomsbransjen. Han er nå administrerende direktør i Strata Marine & Offshore AS, som er en aktør innen engineering og produksjon i oljeindustrien. Gunnar Reitan har verv i flere andre styrer, både børs-noterte og ikke-børsnoterte selskaper. John Ove Ottestad (1949), Styremedlem John Ottestad har lang erfaring fra Norsk Hydro, der han har innehatt flere stillinger på toppledernivå. John Ottestad er i dag seniorrådgiver for Norsk Hydros konsernledelse, etter å ha vært konsern- og finansdirektør fra 2002 til mai Ottestad har bred erfaring fra internasjonal forretningsvirksomhet, og han har sittet i styret og vært styreformann i børsnoterte og private selskaper samt offentlige institusjoner. John Ottestad er utdannet ved NTNU. Tone Bjørnov (1961), Styremedlem Tone Bjørnov har en grad i bedrifts-økonomi fra BI, i tillegg til eksamener i fransk og IT fra Universitetet i Oslo. Hun har en lang karriere fra DnB NOR, der hun har hatt flere lederstillinger. Tone Bjørnov jobber med styrearbeid på heltid og har en rekke verv i både børsnoterte og ikke-børsnoterte norske selskaper. Svein Eggen (1950), Styremedlem Svein Eggen har bred internasjonal erfaring fra offshorebransjen og har hatt en rekke ledende stillinger innen Aker-systemet. Han deltok i oppbyggingen og ledelsen av Aker Maritime fra begynnelsen i 1996 og den videre etableringen av selskapet Aker Maritime, Inc. i USA. I årene var Svein Eggen styreleder og konsernsjef i Technip Offshore Inc. Eggen er for tiden investor og har en rekke styreverv. Ingrid Leisner (1968), Styremedlem Ingrid Leisner har tidligere jobbet som sjef for porteføljeforvaltning innen elektrisk kraft i Statoil Norge AS. Hun har også bakgrunn som trader av ulike olje og gassprodukter i Statoil Hydro ASA. Leisner er utdannet siviløkonom ved University of Texas i Austin. I dag er hun styremedlem i Imarex ASA og International Maritime Exchange AS. Ingrid Leisner er norsk statsborger og bosatt i Oslo. Side 8 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

9 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet Global Tender Barges ASA Global Tender Barges AS Continuity Solutions Pte. Ltd. GGS Invest AS Global Tender Barges AS eide, gjennom det 90 %-eide datterselskapet Global Tender Barges Pte. Ltd. tre lekterrigger. Etter salget av riggene er det ingen aktivitet i selskapet. Continuity Solutions Pte. Ltd. ble kjøpt opp i 2005 og er underlagt singaporsk lov. CSPLs virksomhet besto i konsulenttjenester innen undersøkelser, seismikkontrakter og prosjektledelse av multiklientseismikk. Det er i dag ingen aktivitet i selskapet. GGS Invest AS byttet navn fra Nescos AS etter at GTB solgte virksomheten i Nescos til Ziebel AS i februar GGS Invest AS eier som følge av transaksjonen, om lag 4,3 % av aksjene, samt obligasjoner i Ziebel AS. Ziebel AS driver virksomhet innen brønnteknologi. Global Tender Barges virksomhet GTB eier seismikkdatasettet PC-2000, GGS Invest og CSPL Singapore og har en betydelig kontantbeholdning. GTB har gjennomført en stor 2D-seismikkundersøkelse kalt PC (Persian Carpet 2000). Undersøkelsen dekker hele den iranske delen av Persiabukta og Omanbukta. GTB har ti års enerett, frem til 2012, på salg av multiseismikkdataene. PC-2000 er en 2D-seismikkundersøkelse underlagt en enerettsavtale mellom GTB og National Iranian Oil Company (NIOC). Undersøkelsen ble i sin helhet finansiert av GTB, og investeringene beløp seg til NOK 710 millioner. I tillegg til 2D-seismikkdata har GTB samlet inn gravitasjonsdata i store deler av området for PC-2000-undersøkelsen. Videre har GTB samlet inn 3D-letedata fra tre områder på totalt kvadratkilometer i den iranske delen av Perisabukta. Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 9

10 Investorinformasjon/Eierstyring og selskapsledelse Investorinformasjon Informasjon om aksjen Global Tender Barges ASA ble notert på Oslo Børs i 2000 under navnet Global Geo Services. Aksjen handles nå under børskoden GTB. De 20 største aksjonærene eide 57,5 % av de utestående aksjene ved utgangen av Den største aksjonæren i GTB per 31. desember 2009 var Sector Asset Management (UBS AG, London Branch) med 33,3 %. Per 31. desember 2009 var aksjekursen NOK 3,89 som tilsvarer en stigning på 50,8 % i løpet av Kursutvikling Finansiering Per 31. desember 2009 hadde GTB ingen rentebærende gjeld. 3 2 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Oct Nov Dec Eierstyring og selskapsledelse GTB s prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse sikter mot langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte, andre interessenter og samfunnet generelt. Strukturen i GTB skal utvikles i samsvar med dette. Styret i GTB arbeider for å håndtere forretningsrisiko gjennom egnede kontroll og støttemekanismer. GTB anser åpenhet og gjennomsiktighet som en nødvendighet for å oppnå og opprettholde troverdighet blant aksjonærer, interessenter, næringslivet og offentligheten generelt. Vi ser tillit som sentralt for å opprettholde et godt renommé og en lønnsom verdiutvikling. Som et børsnotert selskap på Oslo Børs er selskapet underlagt norsk verdipapirlovgivning og norske børsregler. Den norske anbefaling datert 7. desember 2004, sist revidert 4. desember 2009, er basert på norsk lovgivning for aksjeselskaper, revisjon, børs og verdipapirer. Oppfylling av anbefaling til god eierstyring og selskapsledelse Med unntak av at selskapet ikke har bedriftsforsamling oppfyller GTB norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utstedt av norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) av desember 2004, inkludert senere oppdateringer. Styret og administrasjonen arbeider kontinuerlig med utvikling og fornyelse av instrukser og retningslinjer i henhold til anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Side 10 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

11 Vedtekter Vedtekter per 31. desember Selskapets firma Selskapets foretaksnavn er Global Tender Barges ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskommune Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er ,70 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,6. 5 Styret Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styreformannen velges av generalforsamling. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele styret er på valg samme året. 6 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fra en til tre medlemmer. Medlemmene skal velges for to år av gangen. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele valgkomiteen er på valg samme året. 7 Generalforsamling På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 11

12 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 GTB er et selskap som opererer og investerer i ulike aktiva. I løpet av 2009 ble selskapets riggvirksomhet som bestod av tre tenderrigger solgt. Salget ble avtalt i slutten av september og endelig gjennomført i begynnelsen av november. GTB innehar nå en betydelig kontantbeholding, samt et seismisk multiklientbibliotek utenfor Iran under benevnelse PC2000. GTB s hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo. Forretningsvirksomhet i 2009 Resultatet for 2009 gjenspeiler omstruktureringen som GTB har vært gjennom etter at riggvirksomheten ble solgt. I tillegg fullførte GTB en seismikk undersøkelse utenfor India som var påbegynt i Selskapets økonomiske stilling og driftsresultat Resultat fra avviklet riggvirksomhet presenteres på egen linje i regnskapet under Årsresultat for videreført virksomhet. Ved avslutningen av 2009 var konsernets inntekter, eksklusive rigg, USD 4,0 millioner, sammenlignet med USD 4,5 millioner i Reduksjon i inntektene skyldes lavere seismikkvirksomhet i Driftskostnadene var USD 17,6 millioner. I 2008 var driftskostnadene USD 7,0 millioner. Driftsresultat før skatt, renter, ned- og avskrivninger (EBITDA) var USD -13,6 millioner i 2009, mot USD -2,5 millioner i Avskrivninger og amortisering var USD 1 million som i sin helhet er amortisering av seismikkbiblioteket PC2000. I 2009 var driftsresultatet USD -14,6 millioner. I 2008 var det USD -5,4 millioner. Netto finansposter var USD -15,6 millioner mot USD 2,8 millioner i Tap før skatt var USD -30,2 millioner i 2009, mot USD -2,5 millioner i For morselskapet ble driftsinntektene NOK 43,4 millioner, mot NOK 62,1 millioner i Driftsresultat ble NOK -69,3 millioner, mot NOK -79,5 millioner foregående år. Styret foreslår et utbytte på NOK 469,7 millioner. Dette sammen med årets tap for morselskapet, som beløper seg til NOK -276,5 millioner, overføres til annen egenkapital. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Likviditet, finansiering og kapitalstruktur Per 31. desember 2009 var konsernets samlede eiendeler USD 124,7 millioner. Samlet egenkapital var USD 119,3 millioner. Kontantbeholdning per 31. desember 2009 var USD 122,1 millioner, mot USD 42,8 millioner per 31. desember Netto endring i kontantbeholding over året var positiv USD 73,4 millioner. Endringen skyldes i hovedsak salg av riggene. Morselskapets eiendeler utgjorde NOK 718,5 millioner pr 31. desember Egenkapitalen var NOK 217,3 millioner. Fri egenkapital, etter avsetning til utbytte på NOK 469,7 millioner, beløper seg til NOK 136,8 millioner. I børsmelding vedrørende riggsalget ble det kommentert at en betydelig del av salgsprovenyet skulle utbetales som utbytte. Dette ble gjentatt i ekstraordinær general forsamling 9. desember 2009 som vedtok nedsettelse av overkursfond med NOK 826,3 millioner til NOK 0. Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning. Selskapet har etter dette betydelig utbyttekapasitet. Styret foreslår utbytte på NOK 3,50 per aksje. Konsernet hadde per 31. desember 2009 ikke rentebærende gjeld. GTB er posisjonert for å møte sine fremtidige forpliktelser ved hjelp av egne midler også etter utbetaling av det foreslåtte utbytte. Generalforsamlingen 28. mai 2009 ga styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil nye aksjer og å kjøpe tilbake opp til 10 % av aksjer i omløp. Fullmaktene er ikke benyttet i 2009 og gjelder til ordinær generalforsamling i HMS og organisasjon GTB har til hensikt å drive trygge og sikre operasjoner. Konsernet driver i samsvar med nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer. Konsernet hadde per 31. desember 2009 to fast ansatte og et godt arbeidsmiljø, med et sykefravær på 1,2 %. Konsernet er aktivt engasjert i rehabilitering og tilrettelegging av arbeidsoppgaver for syke ansatte. Konsernet har 50 % kvinnelige ansatte. Styret og ledelsen i selskapet fokuserer på å hindre enhver diskriminering på grunn av kjønn eller rase i spørsmål som lønn, forfremmelse og rekruttering. Konsernet vektlegger lovene om like ansettelsesvilkår. Ingen alvorlige skader eller ulykker er rapportert i Styret har fastsatt en generell redegjørelse vedrørende kompensasjon og godtgjørelse til ledelsen som ble godkjent på generalforsamlingen i mai Redegjørelsen er basert på prinsippet om at konsernet skal søke å tilby kompensasjon til markedsbetingelser. Kompensasjon og godtgjørelse til konsernsjefen fastsettes av styret. Konsernsjefen fastsetter godtgjørelsen til den øvrige ledelsen. Informasjon om kompensasjon til nøkkelledere og konsernsjefen finnes i note 9 til de konsoliderte regnskapene. Miljø Konsernet innvirker i begrenset grad på det eksterne miljøet. Rapport om eierstyring og selskapsledelse Styret i GTB har besluttet å avgi sin erklæring om praktiseringen av eierstyring og selskapsledelse målt mot Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 7. desember 2004, revidert versjon av 4. desember Styret gir sin fulle tilslutning til erklæringen. Erklæringen vil revideres årlig av styret i GTB. Det er vist til vurderingen i rapporten. Styret og ledelsen har et godt arbeidsfellesskap. Aksjonærer og kapital Per. 31. desember 2009 var GTB to største aksjonærer Sector Asset Management (UBS AG, London Branch) med 33,3 %, og Spencer Energy med 4,5 %. Per 31. desember 2009 eide de 20 største aksjonærene 57,5 % av de utestående aksjene. En mer detaljert presentasjon av aksjonærer og kapital er presentert i note 19 i denne årsrapport. Side 12 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

13 Årsberetning 2009 Risikostyring GTB er eksponert for forskjellige risikofaktorer. Renteutviklingen i pengemarkedet, samt kursen på amerikanske dollar er to viktige faktorer for utviklingen av plassering av overskuddslikviditet. I tillegg har selskapet motpartsrisiko overfor kontraktsparter i forbindelse med riggsalget, samt finansinstitusjoner hvor overskuddslikviditet er plassert. Videre er utviklingen av oljepris, kapitalmarked, marked for seismiske undersøkelser, samt politisk utvikling i Iran viktige risikofaktorer knyttet til verdiutviklingen av PC GTB håndterer disse risikofaktorene ved å overvåke de eksterne risikofaktorene både på egen hånd, og i samarbeid med eksterne forbindelser, samt gjennom intern rapportering og kontrollprosedyrer. Risikofaktorene for konsernet er drøftet mer detaljert i note 4. Markedsutsikter Styret vil understreke at det er usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling og prognoser. Finansmarkedene er fortsatt utsatt for turbulens med ustabiloljepris og aksjekurser, samt begrensninger på kapitaltilgang. Selskapet er finansielt robust, men med begrenset operativ aktivitet. Styret arbeider aktivt for å utvikle fremtidige muligheter til beste for alle aksjonærene. På basis av gjennomgangen ovenfor har styret et forsiktig positivt syn på selskapets utviklingsmuligheter. Hendelser etter balansedagen Bergen Oil Field Services fremmet fusjonsforslag i november. Forslaget ble grundig vurdert av selskapets styre men forhandlingene førte ikke frem og ble avsluttet i februar Styret fortsetter å vurdere strategiske alternativer. 18. februar 2010 fikk selskapet ny hovedaksjonær, det Hong Kong registrerte Oceanus International Investment Company Ltd, som er en del av det kinesiske HNA Group, eier nå 33,3 % av aksjene. Oslo, 2. mars 2010 Gunnar Reitan Formann Tone Bjørnov Styremedlem Ingrid Leisner Styremedlem Svein Eggen Styremedlem John Ove Ottestad Styremedlem Jon A. Elde Daglig leder/finansdirektør Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 13

14 Ansvarserklæring Ansvarserklæring Styret, daglig leder/finansdirektør har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for GTB ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 2009 og per 31. desember Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2009, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor. Oslo, 2. mars 2010 Gunnar Reitan Formann Tone Bjørnov Styremedlem Ingrid Leisner Styremedlem Svein Eggen Styremedlem John Ove Ottestad Styremedlem Jon A. Elde Daglig leder/finansdirektør Side 14 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

15 Konsolidert regnskap Konsernet Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 15

16 Konsolidert resultatregnskap Konsolidert resultatregnskap (USD 000) Note Videreført virksomhet Seismikk inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad 9 (1 968) (395) Andre driftskostnader 8 (15 606) (6 570) Sum driftskostnader (17 574) (6 965) Resultat før renter, skatt, amortiseringer, av- og nedskrivninger (EBITDA) (13 616) (2 454) Avskrivninger og amortisering 13, 14, 18 (1 020) (2 907) Driftsresultat (14 636) (5 361) Renteinntekter Rentekostnader 11 (22) (477) Netto valutagevinst/(tap) Andre finansinntekter Andre finanskostnader 11 (17 167) (4 104) Netto finansposter (15 584) Ordinært resultat før skattekostnad (30 220) (2 485) Skattekostnad på ordinært resultat 12 (145) - Årsresultat for videreført virksomhet (30 365) (2 485) Avviklet virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet (etter skatt) (10 687) Resultat fra avviklet virksomhet (etter skatt) Årsresultat (11 688) (5 879) Andel overskudd/(tap) for morselskapets aksjonærer (11 282) (5 000) Andel overskudd/(tap) for minoritetseiere (406) (879) Resultat pr. aksje Ordinært, årsresultat for morselskapets aksjonærer 20 (0,03) (0,05) Utvannet, årsresultat for morselskapets aksjonærer 20 (0,03) (0,05) Resultat pr. aksje for videreført virksomhet Ordinært, årsresultat fra videreført virksomhet for morselskapets aksjonærer 20 (0,07) (0,10) Utvannet, årsresultat fra videreført virksomhet for morselskapets aksjonærer 20 (0,07) (0,10) Gjennomsnittlig antall aksjer Gjennomsnittlig antall aksjer utvannet Side 16 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

17 Konsolidert oppstilling av totalresultat Konsolidert oppstilling av totalresultat (USD 000) Årsresultat (11 688) (5 879) Omregningsdifferanser (15 889) Andre inntekter og kostnader (15 889) Totalresultat for perioden (7 249) (21 768) Henført til: Morselskapets aksjonærer (6 843) (20 889) Minoritetsinteresser (406) (879) Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 17

18 Konsolidert balanse - Eiendeler Konsolidert balanse - Eiendeler per 31 desember (USD 000) Note Immaterielle eiendeler Multiklientbibliotek Varige driftsmidler Rigger Annet utstyr Andre anleggsmidler Langsiktige periodiserte kostnader Langsiktige fordringer Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kortsiktige periodiserte kostnader Kundefordringer 4, 16, Andre fordringer 4, 16, Bundne bankmidler 17, Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 18 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

19 Konsolidert balanse - Egenkapital og gjeld Konsolidert balanse - Egenkapital og gjeld per 31 desember (USD 000) Note Andel egenkapital morselskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Vedtatt, ikke registrert nedsettelse overkursfond Annen egenkapital (32 604) (21 322) Andre reserver (15 645) (20 084) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig periodiserte inntekter Langsiktig rentebærende gjeld Annen gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 4, Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig periodiserte inntekter Betalbar skatt Forskuddsbetaling fra kunder Kortsiktig gjeld 4, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 2. mars 2010 Gunnar Reitan Formann Tone Bjørnov Styremedlem Ingrid Leisner Styremedlem Svein Eggen Styremedlem John Ove Ottestad Styremedlem Jon Elde Daglig leder/finansdirektør Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Side 19

20 Konsolidert kontantstrømoppstilling Konsolidert kontantstrømoppstilling (USD 000) Note Kontantstrømmer fra driften Resultat før skatt for videreført virksomhet (30 220) (2 485) Finansinntekter og -kostnader (2 876) Avskrivning og amortisering Endringer i arbeidskapital (3 145) (35 709) Betalt skatt 12 (145) - Netto kontantstrømmer fra driften av videreført virksomhet (16 906) (38 163) Netto kontantstrømmer fra driften av avviklet virksomhet, Rigg Netto kontantstrømmer fra driften av avviklet virksomhet, Seismikk Netto kontantstrømmer fra driften (6 649) 645 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler 13 - (390) Salg av seismikkvirksomhet Salg av rigg virksomhet Salg av andre eiendeler Mottatte renter Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter i videreført virksomhet Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter i avviklet virksomhet, Rigg (8 761) ( ) Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter i avviklet virksomhet, Seismikk - (3 482) Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Mottak av lån Betalte renter (22) - Netto kontantstrømmer fra fin.aktiviteter i videreført virksomhet Netto kontantstrømmer fra fin.aktiviteter i avviklet virksomhet, Rigg (25 230) Netto kontantstrømmer fra fin.aktiviteter i avviklet virksomhet, Seismikk Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (17 416) Netto endring i likvider videreført virksomhet (8 481) Netto endring i likvider avviklet virksomhet, Rigg (23 734) (60 472) Netto endring i likvider avviklet virksomhet, Seismikk - (788) Omregningsdifferanser (3 705) Bundne likvider pr. 1. januar Bundne likvider pr. 31. desember Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Side 20 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo 9. desember 2009 Gunnar Reitan Styrets formann 1 Kort historikk ogstatus Majoriteten av GTBs seismikkvirksomhetseparert separert ut ogsolgt i juni

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer