Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!!"

Transkript

1

2

3 Forord% Dennemastergradsoppgavenmarkereravslutningenpåmittmasterstudiumi fornybarenergivednorgesmiljø;ogbiovitenskapeligeuniversitet(nmbu). EtternoenårpåÅshardetgåttoppformegatjegiallhovedsakertemmelig takknemligogdetteforordeteribunnoggrunnenlanglistemedtakk.restenav oppgavenskalværeusedvanligfrifortakking,medunntakavenensligog bortgjemtforekomstavtakkivedlegg&a. HjerteligtakktilveilederMonicaHavskjold,utenhennevilledenneoppgaven aldriblitttil. TakkerHelleGrønlioggjengenhennespåEnovaSFforhyggeligogsærdeles læreriktsamarbeid.takktilgeireggenicowiogtorkelgrotøyijohnson Controls.Ikkeminstviljegtakkeallesomtoksegtidtilåsvarepå spørreundersøkelsen,forikkeåglemmebådeanonymeognavngittesomtokseg tidtilåsvarepåe;post,snakkemedmegitelefonenogmøtemegin&persona. EllersviljegtakkeErikNygaardforvåkneøyneirettskrivingsøyemed,for generell muntermangsomhet oggemyttlighet,ogtakktilhusvertmaritkristine Svenkerudfornydeligkostoglosji.KollegaeriIT;avdelingenvedNMBUtakkes også. Tilsist,menikkeminst,ennoeufortjentmorgengretten,mensærdelesoppriktig takktilallesomharbidratttilåvekkemegpåmorgenkvisteniløpetav studietiden. Medgirforøvrigateventuellefeilogmanglerioppgavenselvfølgeliger forfatterensheleogfulleansvar,ogønskermeddetteleserengodlesning. Ås,13.Mai2015 TordStåleN.Storbækken I

4 Sammendrag% DenneoppgaventarutgangspunktiNOU1998:11(1998)og Varmepumpeplanlegger:orienteringomvarmepumpasvirkemåteogaktuelle henvendelser(sintef1988)hvordetforoverslagsmessigeberegningerforeslås atårligedrifts;ogvedlikeholdskostnaderforvarmepumpereksklusive kostnadertildriftsenergi,liggerpå2;3%avinvesteringskostnadene.detønskes åundersøkeihvilkengraddetteoverslagetfortsattkansiesåværereelt,eller omdetsamsvarerimindregradmeddagensrealiteter.videreønskesdetå undersøkeomdetfinneseneventueltbakenforliggendeårsaktilat kostnadsnivåetforvarmepumpereravvikende. Foråberegnevarmepumpenesdriftskostnaderbledetutarbeidetenweb;basert spørreundersøkelseforenova;støttedevarmepumpeprosjekter.undersøkelsen haddesomhovedmålåkartleggesluttbrukernesårligekostnadertildriftog vedlikeholdavvarmepumpen,eksklusivekostnadertilstrømtilkompressoren. Videreblevarmepumpenesøvrigeattributterogbeskaffenhetundersøkt,ogom varmepumpeanleggethaddehattdriftsproblemer,eventueltavhvilkenartog kostnadsstørrelse.avslutningsvisblerespondentenebedtomågjøreredefor sinesubjektivevurderingavvarmepumpeanlegget,herunderhvorvidtdevar fornøydmedanlegget. Responsratenpåspørreundersøkelsenvarlavogsupplerendeintervjuerogen litteraturanalyseblegjennomført. Detlyktesikkeåtrekkegenerellekonklusjonerforvarmepumpeanlegggenerelt, menforanlegghvordatakunneframvisesvistedetsegatkostnaderfordriftog vedlikeholdvarunderdetidligerenevnte2;3%foranleggsomvaridrift. Årsakentilatnegativedriftserfaringerogatdrifts;ogvedlikeholdskostnader avvikerfra2;3%;verdienseruttilåværemanglendekompetanseiulike instanser,spesieltiprosjekteringsfasen. II

5 Summary% ThisthesislooksattheNOU1998:11(1998)and Varmepumpeplanlegger: orienteringomvarmepumpasvirkemåteogaktuellehenvendelser (SINTEF 1988)thatforroughcalculationssuggestsanannualoperatingandmaintenance costsforheatpumpsexcludingcostsofoperatingenergyisat2;3%ofthe investmentcosts.itisdesiredtoexaminetowhatextentthisestimatecanstillbe saidtoberelevant.intheeventofdiscrepancy,effortswillbemadetofindthe underlyingcauses. Tocalculatetheheatpumps'operatingcosts,aweb;basedsurveywasdeveloped toexamineheatpumpprojectssupportedbyenova.thestudy smainobjective wastoidentifytheannualcostsforoperationandmaintenanceoftheheatpump, excludingcoststopowerthecompressor.theheatpumps'attributesand characteristicswereexamined,andanyoperationalproblemsweredulynoted. Finally,therespondentswereaskedtoexplaintheirsubjectiveevaluationofthe heatpumpinstallation,includingtheirexperiencesandwhethertheywere satisfiedwiththefacility.s Thesurveyresponseratewaslowandsupplementaryinterviewsandananalysis ofliteratureregardingthesubjectwasconducted. Thesurveyfailedtodrawconclusionsforheatpumpsystemsingeneral,butfor mostofthesystemswheredatawasavailableitwasshowedthatcostsfor operationandmaintenancewasbelowtheaforementioned2;3%for installationsthatwereinoperationatthetimeofthesurvey. Lackofexpertise,especiallyinthedesignphase,ismostlikelythecauseof negativeexperiencesduringheatpumpoperation,andmayalsobethecause thatsomeheatpumpinstallationsexperiencedeviationsfromtheanticipated2; 3%value. III

6 Innhold Forord%...%I Sammendrag%...%II Summary%...%III Innhold%...%IV Figurliste%...%VII Tabelliste%...%VII 1 Innledning%...%1 1.1 Bakgrunn%...%1 1.2 Problemstilling%...% Forutsetninger Dokumentanalyseogintervjuer Grunnleggendeomvirkemåte Ulikekompressortyper Driftogvedlikehold Vanligeproblemer Kort%om%varmepumper%...%4 Oppgavens%struktur%...%12 Metode%...% Introduksjon%...% Forskningsdesign%...% Spørreundersøkelse%...% Intervju%...% Utarbeidelseavspørreskjema...15 Utvalgavinformanter...18 Supplerende%litteraturanalyse%...%18 Resultater%...% Oppslutning%...% Generelt%om%anleggene%...% Kvantitative%data%...%22 IV

7 3.4 Kvalitative%tilbakemeldinger%...% Dimensjonering Driftssikkerhet Tur/returtemperatur Generelledriftserfaringerogobservasjoner Tilfredshetsnivå Sammenhengmellomtilfredshetogdriftskostnad Intervjuer%...% Kostnader Kostnadsdrivendeelementer Driftserfaringer Grunnertilproblemer Litteraturanalyse%...% Varmepumpeveileder2003 (Statsbygg2003) Kunenav11varmepumpervirket (Seehusen2006) Varmepumper Norskeingeniørerkanforliteom varmepumper (Seehusen2014) Støyerdetproblemetsomervanskeligståfikse (TekniskeNyheter2015) Boligeiereserfaringermedvarmepumpermedenergibrønnsom varmekilde (Bøhn2003) TheEconomicsOfGeothermalHeatPumpSystemsForCommercialAnd InstitutionalBuildings (Bloomquist2001) IEAHPPAnnex29 Ground;SourceHeatPumpsOvercomingTechnical andmarketbarriers.statusreportnorway (Stene2004) Analyseavvarmepumpeanlegginærvarmesystem Diskusjon%...% Systemgrenser%...% Kostnader%til%driftP%og%vedlikehold%...% Dimensjonering%og%styringssystemer%...% Sluttbrukers%opplevelse%...% Kompetanse%...% Styrker%og%svakheter%ved%metoden%...% Oppsummering%...% Forslag%til%videre%arbeid%...%48 V

8 5 Konklusjon%...%49 6 Litteraturliste%...%50 Vedlegg%A%...%i Vedlegg%B%...%iv Vedlegg%C%...%v Vedlegg%D%...%vi VI

9 Figurliste% Figur1.1Varmepumpeprinsippet.Vedåtilførehøyverdigenergikan varmeenergiflyttesfraenkildemedlavtemperaturtilenmottagermedhøy temperatur(abelsen2007)...4 Figur1.2Varmepumpenersattsammenavhovedkomponentenekondensator, strupeventil,fordamperogkompressor(abelsen2007)...5 Figur3.1Illustrasjonavtotal&quality;konspetforetgeotermisk varmepumpesystemmedhensyntildesign,konstruksjon,installasjonog vedlikehold(stene2004)...38 Tabelliste% Tabell3.1Fordelingavrespondenter...20 Tabell3.2Dataforfemrespondenter,AtilE...22 Tabell3.3Svarpåspørsmålet"Altialt,hvortilfredserdumed varmepumpeanlegget?"...26 Tabell3.4Vedlikeholdskostnaderiprosentavinvestering(grønt)forSelvågs alternativ1,totrinnsamoniakkvarmepumpe(selvåg2007)...39 Tabell3.5Drift;ogvedlikeholdskostnader(totrinnsNH3;anlegg)iprosentav investeringskostnad,gitt1500kwinstallerteffektoginvesteringskostnadpå 5000kr/kW(Selvåg2007;Selvåg&Stene2007)...40 Tabell3.6Drift;ogvedlikeholdskostnader(firesmåturbokompressorer)i prosentavinvesteringskostnad,gitt1500kwinstallerteffektog investeringskostnadpå5000kr/kw(selvåg2007;selvåg&stene2007)...40 VII

10 1 Innledning% 1.1 Bakgrunn% IkjølvannetavinternasjonalesammenslutningersomMontrealprotokollenogRio; konferansenogdetsderivatkyoto;avtalenharmangelandgjortsegforpliktettilå gjennomføretiltakforåreduseresamledeutslippavdeviktigsteklimagassenetil minst5%under1990;nivå. EtavtiltakenesomblegjennomførthertillandsvaråstifteEnovaSF. EnovableetablertavStortingeti2001foråfåfartpåenergiomleggingeniNorgeog harsomhovedformålå driveframenmiljøvennligomleggingavenergibrukog energiproduksjon,samtbidratilutviklingavenergi;ogklimateknologi. (Om&Enova 2014).EnovaforvalterEnergifondetogeiesavOlje;ogEnergidepartementet. Ådriveframmiljøvennligomleggingenergibrukogenergiproduksjoninnebefatter enrekkeulikeløsningerinnenforbådekonsument;ogprodusentendenav energikjeden.tidligerebleoljeoftebenyttetforåvarmebyggmedvannbåren varmedistribusjon,mendetteermanavåpenbareårsakerpåveibortfraettersom mermiljøvennligeteknologierharblitttilgjengelig.foråforetariktigteknologivalg erdetviktigåvitemestmuligomdeuliketeknologiene.determangefaktorersom spillerinn:døgn;ogårsmiddeltemperaturer,klimasone,soldager,tilgangpåbrensel, investeringskostnader,driftskostnaderogprispålevertvarmeforånevnenoen. Særligviktigerdetåhaetkorrektbildeavkostnadeneforhverenkeltteknologifor åforetariktigteknologivalg. Utgangspunktetfordenneoppgavevaråtaforsegenlitendelavdette:Drifts;og vedlikeholdskostnaderforvarmepumper.detbleimidlertidklartatmangestore byggeiereoppleveratdeharvarmepumpersomikkefungerersomforutsatt,ellerat varmepumpeneikkevaridrift.fokusetdreidesegetterhvertiretningavhvorfor varmepumpesystemeneikkealltidfungertesomdeskulle,oghvasommåttetilforat varmepumpeneskullefungere. 1

11 1.2 Problemstilling% Forutsetninger% FraNOU1998:11(1998): For&overslagsberegninger&forutsetter&man&gjerne&at&drifts;&og& vedlikeholdskostnadene&per&år,&eksklusive&driftsenergi,&er&på&3&prosent&av& investeringskostnadene&for&små&anlegg&og&2&prosent&for&mellomstore&og&store& varmepumpeanlegg.& Disseberegningeneerfra1988,ogstammerfra Varmepumpeplanlegger: orienteringomvarmepumpasvirkemåteogaktuelleanvendelse (SINTEF1988). TalleneerogsååfinneiBäckströmogHalléns(1988) Underhållskostnaderför värmepumpar frasammeår.fagpersonerhosenovasfognmbufornemmeratde faktiskedrifts;ogvedlikeholdskostnadenekanværehøyere.statsbyggs varmepumpeveilederavnoenyeredato(2003)benytterlitthøyeretall;2,5;5,0%av investeringsbeløpettilselvevarmepumpen.geireggen(2015)somisintidvarmed åskrivevarmepumpeplanleggerenopplyserat2;3%gjelderinvesteringskostnadi maskinrom. Denneoppgaventokiutgangspunktetsiktepååkartleggedrifts;og vedlikeholdskostnader(eksklusivedriftsenergitilkompressor)forulike varmepumpeinstallasjonerinæringsbygginorge,sammenlignedeerfarte kostnadenemeddeforeslåtteoverslagsberegningstalleneogvurdereom prosentsatseneforoverslagsberegningeravdrift;ogvedlikeholdskostnaderbør justeres.viderevillejegundersøkehvilkefaktorersompåvirkerkostnadsnivåetog hvilkeerfaringerdesombenyttervarmepumpeneharmeddriftogvedlikeholdav disse. 2

12 Problemstilling:% Stemmeroverslagsberegningstallene2;3%? Hvisikke,hvorforkandetværeslikatdrifts;og vedlikeholdskostnadererstørreennantatt? Oppgaventarforsegdrifts;ogvedlikeholdskostnaderutenomdriftsenergitil kompressor,iallesammenhengerseesdetaltsåbortfradriftskostnadersomhar meddriftsenergitilkompressorågjøre Dokumentanalyse%og%intervjuer% Somdetvilbligjortredeforiresultatkapittelet,skulledetvisesegatresponsraten påspørreundersøkelsensomblegjennomførtbeklageligvisvarlavogatde kvantitativetilbakemeldingenerespondentenekunnebidramedvarbådefåogi enkeltetilfellermangelfulle.jegharderforgjennomførtintervjuermedulike representanterforvarmepumpebransjenogundersøktulikedokumenterforå kartleggehvilkedriftserfaringersomergjort,omdetervanligatdrifts;og vedlikeholdskostnaderikkeersomforventet,oghvasomkanværegrunnentildette. 3

13 1.3 Kort%om%varmepumper% Grunnleggende%om%virkemåte% Envarmepumpefungerervedåflyttetermiskenergifraetområdemedlav temperaturtiletområdemedhøytemperatur(abelsen2007). Selvomvarmepumpersnurompåretningenfordennaturligeprosessenerdeikke magiske dekreverdetilførselavenergiavhøykvalitet,foreksempelelektrisitet, foråutnytteenergiavlaverekvalitet,foreksempel4 Ciborehull.Av prinsippskissenifigur&1.1fremgårdetatmengdentilførtelektrisitetermindreenn mengdentermiskenergisomproduseres(abelsen2007),ellersagtpåenannen måte,atvarmeoutputerstørreenninputaveksergi(samtidigereksergimengden somkommerutmindreenndensomkommerinn,dettegjelderallereelle prosesser).denneegenskapengjørvarmepumpentilenviktigbidragsytertil energisparing(ibid.). Figur%1.1%Varmepumpeprinsippet.%Ved%å%tilføre%høyverdig%energi%kan%varmeenergi%flyttes%fra% en%kilde%med%lav%temperatur%til%en%mottager%med%%høy%temperatur%(abelsen%2007).%% 4

14 Prinsippenesomliggertilgrunnforatvarmepumpenskalfungereeratvæskesom gårovertilgassform(fordamper)trekkertilsegvarme,ogatgasssomgårovertil væske(kondenserer)girfrasegvarme(rasmussen2000).foråholdeprosessen medkondenseringogfordampingigangbenyttesenkompressorforåsugegassut avfordamperenogtilåtrykkedeninnikondensatoren,trykkforskjellenemellom reguleringsventilenogkompressorengjøratvarmemedietvilopptresøkeåopptrei dentilstandendetfinnernaturligunderdegittetrykkforhold.figur&1.2viser varmepumpenshovedkomponenter. Figur%1.2%Varmepumpen%er%satt%sammen%av%hovedkomponentene%kondensator,%strupeventil,%fordamper% og%kompressor%(abelsen%2007).% Ulike%kompressortyper% Deterfleremåteråoppnåkompresjonienkrets.Rasmussen(2000)deler kompressoreritohovedgrupper,fortregningskompressorer,ogdynamiske kompressorer.fortregningskompressorenefungerervedåmanipulereetlukket rom,dynamiskekompressorerbenyttersegavskovlhjulmedhøyhastighet. 5

15 Underfølgerenkortpresentasjonavtokompressortypersomdetervanligåbenytte ivarmepumpeanlegg Stempelkompressorer/ Stempelkompressorenfungerervedatetellerflerestempeldrevetavenaksling føresfremogtilbakeiensylinder.arbeidsmediumigassformsugesinngjennom sylinderenssugeventilførventilenlukkesogstempeletkomprimerergassen.gassen fårstørretrykk,høyeretetthetogtemperatur,menmindrevolum.trykkventilen slippergassenutavsylinderenpåhøytrykksidenoghindrergasseniåstrømme tilbaketillavtrykksiden(rasmussen2000). Kompressoreneleveresimangeulikestørrelser,gjerneoppmot1500kW varmeytelse.designtrykkpåopptil50barmuliggjørturtemperaturpåbortimot 90 C(Grotøy2015).Høyeretemperaturgirmulighetforåbenyttevarmepumpei fleresammenhenger. Ventileneistempelbasertekompressorerstyresavtrykket.Dettemedførerliten gradavover;ogunderkompresjon,samtatkompresjonentilpassesendringeri driftsforholdeneavsegselv;enfordelvedvarmeleveransemedvarierende temperaturpåturvannetellervarmekilden(selvåg2007). Kapasitetsreguleringavstempelkompressorforegårpåulikemåter.Denenklesteog billigstemåtenåregulerekapasitetenerstillstandsregulering.stillstandsregulering foregårvedatkompressorenstarterogstopperavhengigavbehov.dennemetoden erikkesærliggunstigforåholdetemperaturenkonstantogbrukesbareismå anlegg(rasmussen2000). Istørreanleggbenyttermanventilløftreguleringforåregulerekapasitetenpå stempelkompressoren.metodengårutpåatsugeventileneåpnespånoenav sylindrene,slikatdetikkeforegårnoenkompresjonnårstempeletbevegersegi sylinderen.vedåtvangsåpneventilerpånoenavsylindreneoglaandreventiler opereresomnormaltoppnårmanenreduksjonikompresjonen.dennemetodengir 6

16 sååsitapsfri,trinnviskapasitetsreguleringmedreduserteffektforbruk(rasmussen 2000). Stempelkompressorentrengeroljeforåfungeresomdenskal.Stemplenemåsmøres ogkapasitetsreguleringenstyresavoljetrykket.noeoljefølgermedarbeidsmediet rundtikretsen,mendetmesteholdespåplassavenoljeutskillersomsenderoljen tilbaketilkompressoren(rasmussen2000) Sentrifugalkompressor/ Imotsetningtilstempel;ogskruekompressorersomutnytteratvolumetminskesi etsluttetrom,benyttersentrifugalkompressorenetsværhurtigroterendehjulmed skovlerforådannekompresjon(rasmussen2000).dethurtigroterendeløpehjulet girgassenhastighetogutnytterifølgerasmussen(2000)blantannet sentrifugalkraftenforåoppnåtrykkstigning.hastighetsenergienomsettestil trykkenergiiendiffusor(selvåg2007). Sentrifugalkompressorererenradiellturbokompressor,hvilketvilsiatgassen sugesinnparalleltmedrotorensakslingogslyngesutradielt(ibid.). Sentrifugalkompressorerbenyttesianleggmedbegrensettrykkforholdoghvordet sirkulererstoremengderarbeidsmediumpertidsenhet,gjernemedeffektbehovpå over100kw(rasmussen2000),oggjerneianleggpåover1500kw.avhengigav ulikevariablesomstørrelseogarbeidsmediumkanantalletkompressorerog kompressorhjulvariere,benyttermanforeksempelnh3(ammoniakk)som arbeidsmediumbenyttesstortsettmerennettkompressorhjul(rasmussen2000). Effektstyringavsentrifugalkompressorerforegårpåfleremåter.Turtallstyring, sugestrupingogomløpsstyringervanlig.itilleggkanledeskovlestrupingbenyttes; vribareledeskovleriinnløpettilkompressorenendrervinkelogbidrartilåregulere strømmen(rasmussen2000). Turbokompressoreneharfåbevegeligedelerogslitedeler,ingenventilerogerikke avhengigavoljeforåfungere,noesomermedpåågjøreatkompressortypenhar 7

17 ryktepåsegforåhalavevedlikeholdskostnader(selvåg2007).(selvåg&stene 2007)Deterogsåverdtåmerkesegatvarmeoverføringivarmevekslerekanbli bedreomdetikkeeroljeikretsen(crowther&smithart2004) Drift%og%vedlikehold% Daglig/drift/ Etvarmepumpeanleggsomeridrifteristorgradautonomt,menmålikevelha ettersyn.sliktettersyngjøresofteavenlokalvaktmesterellermekaniker,andre gangeraventreprenørermedansvarfordrift.hvasomgjøresavhvempåhvert enkeltanleggvarierer,menifølgerasmussen(2000)måfølgendeettersynutføres påetanleggsomeridrift: Jevnligkontrollavoljenivåogoljetrykk. Leseavtrykkogtemperaturforkuldemedietpåulikestederianlegget medjevnemellomrom. Kontrolleratlydnivåettilkompressorenernormalt. Visuellkontrollavseglassmedfuktindikatorforåavdekkeeventuelt vannikuldemediet.erdetvannikuldemedieterdetviktigåstoppe anleggetogrettefeilenmedengang. Foråpnekompressorer:Sørgforatsugetrykketikkeerlavereenn atmosfærisktrykkforåunngåatluft ogdermedfukt sugesinn gjennomakselpakningen. Informasjons;ogkommunikasjonsteknologieretgodthjelpemiddelforågjørebåde loggføringerogavlesningeravenkelteverdiermuligutenåhafysisktilgangtil systemet.rasmussen(2000)anbefaleråføremaskindagbok,dennekanogsåvære elektronisk.vedåsammenligneloggføringerfradagtildagkanmanoppdage problemerføranleggetfårensåalvorligfeilatdethavarerer. Havarikommerofteavfeilsomharutgangspunktienarbeidsmedielekkasje(ibid.). Slikelekkasjerkanpåsiktføretilforsterkoveropphetingavarbeidsmedietpå 8

18 varmgassidenavkompressoren,somisinturkanføretilatoljenbrytesned.dette kanforeksempelskjevedatikompressorventilersomiutgangspunktetskalholde ferdigkomprimertgassutefrakompressorenlarnoegassslippetilbake.gassenvil dakomprimeresengangtil,ogdetførertilhøyvarmgasstemperatur(ibid.). Kostnadpådagligdrifterdetvanskeligåsetteetfasttallpå,ettersomdetdeter mangeulikemåteråløsedenpraktiskegjennomføringen.somnevnterdetofteen vaktmesterellernoenmedlignendefunksjonsomfølgermedpåutstyret,menhvor myetidogressursersombrukeserofteindividuelt.rasmussen(2000)fremholder atommansørgerforkorrektpassogvedlikeholdavanlegg,vilmanfåfærreog billigerereparasjoner,somisinturmedførerredusertedrift;og vedlikeholdskostnader Periodisk/vedlikehold/ Somdeflestemaskinermedbevegeligedelertrengerogsåvarmepumperperiodisk vedlikehold,ogdahelstvedlikeholdsomutføresavnoensomhargodkunnskapom denspesifikkemaskinen.hererdetikkeuvanligatleverandørenselvmøteroppfor åforetaenserviceognoengangerflysfagfolkinnfrautlandetforågjøreviktige vedlikeholdsoppgaverpåmaskineriet. Arbeidetinnebærerulikepunkter,avhengigavanleggetsdriftstid.Komponenten somofteogikkeutengrunnviesmestoppmerksomheterkompressoren. Kompressorenharbevegeligedelerogslitedeler somstempelringer,pakninger, kulelager,fjærerogoljefilter sombyttesvedgittedriftsintervaller(grotøy2015). Hvoroftekompressorentrengerserviceregnesutfrahvilkearbeidsforholdsom liggertilgrunn,forholdsomarbeidsmedium,temperaturogturtallspillerinn. JohnsonControls(2010)benytterforeksempelenserviceguidemeddiagrammerog tabellerhvormankanleseavulikevedlikeholdsintervallbasertpåarbeidsmedium ogtemperaturer.kjøreskompressorenpåetannetturtallennstandard,benyttesen korreksjonsfaktorsomberegnesvedådelestandardturtallpåfaktiskturtall. 9

19 Avhengigavhvormangetimerkompressorenharværtidriftiverksettesuliketyper vedlikehold.forenheltvanlighpo28;stempelmaskinfrasabroegjennomføres standardservicehvertitusendetimeoghovedserviceetterførtitusen(grotøy2015). Prisenpåenstandardserviceliggerpåmellom20000krog40000kr,avhengigav antallstemplerikompressoren.denmeromfattendehovedservicenkosterdet dobbelte(ibid.). Andrekomponentersomvedlikeholdesvedjevnemellomromerforeksempel platevekslerogsekundærkrets.sekundærkretsenmåinoentilfellervaskesforå forhindrekorrosjon særligomvarmekildenersjøvannellerandrekorrosive væsker.foråunngåkorrosjonstengermansjøvannskretsenogfyllerpåenblanding sominneholderlutforårensesystemet(eggen2015).detersomregelvaktmester ellertilsvarendelokaltdriftspersonellsomutførerdennerengjøringav varmevekslereogrenserulikefiltre(grotøy2015;statsbygg2003). Forplatevekslereerdetvanligågjennomføreetpakningsbyttepådennehvert7.;8. år,leverandøravplatevekslerstårregelfordennedelenavvedlikeholdet(grotøy 2015) Vanlige%problemer% Reguleringavvarmepumpesystemeterviktigforatdetskalfungereetter intensjonen,ogforåsørgeforatsystemetikkeoperererutenfortillatte grenseverdier.etterstatsbyggsvarmepumpeveileder(2003)ådømmefinnesdet mangeeksemplerpåatvarmepumperharhattdriftsproblemermedpåfølgende havaripågrunnavatsystemetharværtkjørtmedforhøye/lavetemperaturerog trykk.statsbygganbefaleratdriftogreguleringmåskjeetterretningslinjersomer fremkommetiløpetavprosjekteringenavanlegget. Størrevarmepumpesystemerkanværemerutsattforfeilreguleringettersomdekan væremerkomplekseoginneholdeflerekomponentersomskalfungeresammen.i sliketilfellererdetikkealltidatstandardprogrammertestyringsprogrammerkan benyttes,ogsjansenforåopplevefeilogmanglererstørreennommanhaddekunne 10

20 benytteetstandardprogramsommanvetfungerer(statsbygg2003).samspilletmed tilleggsvarmemåogsåregulerespåenhensiktsmessigmåteforatdriftenav varmepumpenskalværesåøkonomisksommulig.tilleggsvarmefraenel.;kjelkan virkemotsinhensiktomdenkoblesinnfortidlig,slikattemperatureni distribusjonssystemetblirforhøy(ibid.). Feildimensjoneringkanforårsakeatanleggikkefungereroptimalt,ogværeen faktorsombidrartilåreduserekompressorenslevetid.dettekanforeksempelskje vedatarbeidsmedietoveropphetesogførertilforhøytrykkrørstemperatur,som viderekanmedføreatarbeidsmedietspaltersegogoljenkoker,ingengunstig situasjon(rasmussen2000).entommelfingerregelerifølgeeggen(2015)at levetidenpåkompressorenhalveresforhvertiendegradmanøker turtemperaturen.kjøresanleggpåmaksimaleffektoverlengretidkandetteogsåha drastiskinnvirkningpåkompressorenslevetid.eggen(2015)leggertilatenmåteå unngådettepåeråsettepressostatentileksempelvis55 Comanleggeter dimensjonertfor60 C. Ferskvannsvarmekilderkanfrysetilisvinterstid.Forenergibrønnerkan prøveboringfastslåvarmeopptak,grunnvannsbevegelseogommaneventueltmå ladeenergibrønnenomsommeren.(statsbygg2003)elvevannhargenerelten temperaturpåmellom0,0 Cog0,5 Cifyringssesongenogvarmeuttaklarsegikke gjøreutenatvannetfryser.hentermanvarmenfraeninnsjø,børdenneværebåde dypogavenvissstørrelse(ibid.). 11

21 1.4 Oppgavens%struktur% Kapittel&1tarforsegoppgavenstema,bakgrunnogproblemstilling. Kapittel&2gjørredeformetodiskevalgoghvorforjegharvalgtåmetodetriangulere vedhjelpavenmixed&methods&design,datainnsamlingsprosessenbeskrives,hvilke utvalgsomergjortoghvordandeinnsamlededataerbehandlet. Resultaterfraspørreundersøkelsen,intervjueneoglitteraturanalysenpresenteresi kapittel&3.funnenediskuteresikapittel&4,hvorpåkapittel&5oppsummererfunnene frakapittel&3og4tilenkonklusjon. 12

22 2 Metode% 2.1 Introduksjon% Samfunnsvitenskapeneshensikteråbidramedkunnskapomhvordanvirkeligheten serut,menimotsetningtilnaturvitenskapen somihovedsakforholdersegtil fenomenerutenspråkogevnetilåforståsegselvogomgivelsene befatter samfunnsvitenskapensegmedmennesker,vesenermedtankerogoppfatningerom segselvogaltrundt(johannessenetal.2010).termiskeprosesserogslitasjepå komponentererihøyestegradnaturvitenskap,menkostnadsstørrelsenavatdisse finnersted,hørerhjemmeidetsamfunnsvitenskapeligedomenet,ettersomdeter menneskerogderesverdigrunnlagsomstårforåsetteenprispådeulike handlingenesomførertilatdriftogvedlikeholdfinnersted. Valgavmetodekanværeutslagsgivendeforhvilkeresultatermanenderoppmedpå etseneretidspunkt.jegvilførsttaformegmetodenesomblebenyttetforåforsøke åkartleggefaktiskedrifts;ogvedlikeholdskostnader,deretterutfordringerog hvordanjegbehandletdatamaterialet.videreviljeggjøreredefordenrent kvalitativedatainnsamlingenavslutningsvisviljegbeskrivestyrkerogsvakheter, førdensupplerendelitteraturanalysenbeskrives. 2.2 Forskningsdesign% Samfunnsvitenskapenskillermellomkvantitativogkvalitativmetode(Johannessen etal.2010).førstnevntehentermangeavsineprosedyrerfranaturvitenskapelig metode(ibid.),ogtarutgangspunktidatasomerkvantifiserbareogmåler virkelighetenutfrastatistikkogtallverdier,nærmerebestemtforståelsenavet fenomenutfraforhåndsdefinertespørsmålogsvaralternativer(jacobsen2005). Kvalitativmetodebenyttesnårdetsomskalmålesikkeerkvantifiserbart,som kontekstavhengigetankerogmeninger(ibid.),ogbenyttesnårmanvilfinneutnoe omkvalitet,kjennetegnelleregenskaperveddetmanundersøker(johannessenetal. 2010). 13

23 Johannesenetal.(2010)forklareratforskningsdesignermåtenenundersøkelse «gjennomføresforatforskningsspørsmåletellerproblemstillingenskalkunne besvares»(2010;396).somnevnttidligereviljegforsøkeåfinneutavdrifts;og vedlikeholdskostnaderforvarmepumper,oghelstværeistandtilåsinoeom årsakenetilatkostnadeneersomdeer.åfinneutavhvakostnadeneer,eriogfor segetrelativtkvantitativtstykkearbeide,menforåfinneuthvorfordeerslikserjeg formegatdetkanværenyttigåhørehvilketankerdesomharførstehånds kjennskaptilanleggeneharomnettoppsineanlegg. Åblandebådekvantitativogkvalitativmetodeisammeforskningsprosjekterblitt vanligereogcreswell(2008)kallerdettemixed&methods&design,blandet&designeller metodetriangulering.begrepettrianguleringkommeropprinneligfralandmålingog navigasjon,ogerenmetodehvormanbenyttertokjentepunkterforåfinneden ukjenteavstandentilettredjepunkt(røykenes2008). Tankenbakeratdeulikemetodeneutfyllerhverandre(Creswell2008;Røykenes 2008).Kvantitativmetodelarmegfinneutstørrelsesordenerog«ihvorstorgrad», kvalitativmetodelarmegundersøkehvadesombefinnersegiumiddelbarnærhet avanleggenetenkeromdem,oggirforklaringerpåhvorfordeterslik. IfølgeJacobsen(2005)benyttesihovedsakintervju,observasjonog dokumentanalyseforåforåsamleinndatainårmanbenyttersegavkvalitativ metode.forådannemegetbildeavvarmepumpebransjenssynpå problemstillingengjennomførtejegintervjuermedulikerepresentanterfor bransjen. 2.3 Spørreundersøkelse% Tildenkvantitativedatainnsamlingenbenyttetjegenspørreundersøkelse,ifølge Johannessenetal.(2010)envanligmåteåsamleinnkvantitativedatapå.Deterbra om50%avutvalgetsvarer,skjønt30;40%mervanligsvarresponspåen undersøkelseavetbestemtutvalg.(ibid.). Foråfinneutavkostnadstallene gjennomførtejegentverrsnittsundersøkelsemedblandetdesign.selve 14

24 undersøkelsenerutformetsomenweb;baserttverrsnittsundersøkelse,gjennomført vedhjelpavquestbackassininternettbaserte Ask&Act ;tjeneste. Atdeterentverrsnittsundersøkelsevilsiatdetbenyttesdatafraetavgrenset tidsromelleretbestemttidspunkt,idettetilfelletåret2011.johannesenetal. (2010)gjøroppmerksompåatslikeundersøkelsererikkeeregnetforåavdekke årsakssammenhenger,menkangietøyeblikksbildepåhvordansituasjonenvarpå dettidspunktetundersøkelsentarforseg.johannessenetal.(2010)føyertilat longitudinelle langsgående undersøkelseregnersegbedretilfinne årsakssammenhengeriogmedatdetsamlesinndataformerennetttidspunkt. Viderefortellerhanatdeflesteforskerenokønskerdette,menatbegrensningavtid ogressurserkangjøreatmanmånøyesegmedettverrsnitt Utarbeidelse%av%spørreskjema% Mottakere/ Foråutarbeidespørreskjemaetfulgtejeggenerelleretningslinjerfra(Johannessen etal.2010)og(riksrevisjonen2012)veilederforutarbeidelseav spørreundersøkelser,somatdeterveldigviktigatrespondentenforstårhvadet snakkesomogatmanbrukerrespondentensbegreper.detblelagtarbeidiågjøre spørreundersøkelsenforståeligforprosjektledereivarmepumpeprosjekter, ettersomdetsomregelerprosjektlederesomerkontaktpersonoppmotenovanår detomsøkesstøttetilprosjektene. Foråhanoeåsammenligneresultatenemedbledetogsåutarbeidetogtilenviss gradgjennomførtenlignende,menmindredetaljertundersøkelseforlokale energisentralermedbioenergisomvarmekilde.undersøkelsenbleimidlertidikke her,ettersomvarmepumpeundersøkelsenhaddehovedprioritetunderarbeidetmed denneoppgaven. 15

25 /Spørsmålene/i/undersøkelsen/ Nårmansetterigangmedenspørreundersøkelseerdetviktigåunngåspørsmål somenserforsegat detkunneværtkjektåvite,spørsmålsommanegentligikke prøveråfinneutav,mensommankanskjefårbrukforsenere(jacobsen2005; Johannessenetal.2010).Dettemåttejeghaibakhodetsamtidigsomjegvar interessertiåfinneutmestmuligomdeulikevarmepumpeanleggene.tankenvarat medetstortogallsidigdatasettvillejegkunnesammenlignedeulikeanleggenemed hensyntilflerevariabler. Dadetførsteutkastettilspørreundersøkelsenvarklartforhørtejegmegen representantforbransjen(vittersø2012).hanmentedetaljeringsgradenvarstor noktilåfinneuthvilkeuthvilkekostnadersomvarstørst,menatdetkunnevære vanskeligåfåsvarpåalt,ogatdetdetburdeleggesopptilatmanmåttekunnesvare selvommanbarehaddegroveretall.itilleggbledetforeslåttåleggeinnmulighet foråtasteinntotalkostnadforvedlikeholddesiste5;10årene.detteforågjøredet muligådanneetbildeavutviklingavkostnadeneovertid,etgrepsomgjør undersøkelsenmerlangsgående,jamførdeflesteforskeresønskeomågjøre undersøkelserlongitudinelle(johannessenetal.2010). Spørreundersøkelsenerdeltitredeler.Denførstedelenetterspørvarmepumpens fysiskeattributter,sominstallerteffekt,spisslastløsning,varmemottakers varmebehov,levertenergi,antallkompressorer,varmekilde,antallkompressorer, kompressortypeogsåvidere. Delnummertotarforsegvarmepumpensøkonomi,ansvarsfordelingmedtankepå driftogvedlikehold.undersøkelsenavsluttesmedspørsmålomeventuelle problemermedanlegget,generelledriftserfaringerogåpnerforsubjektive vurderingeravanleggetsomhelhet. Tankenbakåundersøkebrukerneserfaringervaråseomdetkunnefinnesen sammenhengmellomdriftskostnaderogbrukernesgradavtilfredshetmedanlegget. Detvarogsåentankeåforsøkeåfinneutomdriftssikreanleggkjennetegnesvedat deharlavedriftskostnader. 16

26 BrukenavQuestBack gjordedetmuligåbyggeoppspørreskjemaetslikat respondentenekuntrengteåsvarepåspørsmålsomvaraktuelleforderesanlegg. Eksempel:Svarteenrespondentneipåspørsmåletomanleggethaddeen spisslastløsningblevedkommendeikkespurtomtypespisslastsystemoginstallert kapasitetpådisse. Enkomplettoversiktoverspørsmålenestiltispørreundersøkelsenfinnesivedlegg& A.& Utvalg/av/studieobjekter./ Foråfåetmestmuligkomplettbildeavvarmepumpenesomskulleundersøkesfikk jegtilgangtilenovasvarmeportefølje,hvorenovaharendeldataomdeulike prosjektene,blantannetkontaktperson,investeringskostnad,installertkapasitet, andelfornybarenergi,medmer,forallevarmeprosjektersomharsøktomstøtte gjennomenovasvarmeprogram.varmeporteføljeninneholdervarmeprosjektermed uliketeknologier,ogomtrentenåttendedelavprosjektenebenytterihovedsak varmepumpeforåleverevarme. Kvantitativeundersøkelserhargjernesommålatetutvalgskaltrekkestilfeldig,slik atdetkanværerepresentativtforenpopulasjon,menskvalitativeundersøkelser kjennetegnesavenmerstrategiskutvelgingavinformantene(johannessenetal. 2010).Idettetilfelletlotjegtilfeldighetenestyresavhvilkeanleggsomhaddesøkt ogfåttinnvilgetstøttefraenova,enkvasistrategiskutvelging. Vedbrukavensorteringsfunksjonivarmeporteføljenvalgtejegallelokale energisentralersombenyttetvarmepumpesomgrunnlast,uansettvarmekilde.de flestevanligevarmekildenevarrepresentert,medunntakavluft/luft;varmepumpe, somenovaikkestøtter(enova2009). Foratanleggeneskullehamulighettilåhaværtidriftiminstenfyringssesongfør 2011blegrensenfornåranleggenehaddeblittferdigstiltsatttil

27 Undersøkelsenblesendtuttil52respondentermedentotalinstallerteffektpå49,0 MWfordeltpåulikeinstallasjonermedeffektfra16kWtil16,7MW,aritmetisk gjennomsnittliginstallertkapasitetvar846kwogmedianenvar278kw(enova 2012).Sammenmedspørreundersøkelsenbledetsendtetintroduksjonsbrevsom fortaltemottakerhvorforvedkommendemottokspørreundersøkelsenoghvorfor detvarviktigatvedkommendesvarte(vedlegg&b). 2.4 Intervju% Somnevntikapittel2.2villejegdannemegetbildeavbransjenssynpå problemstillingen.forågjøredettefaltvalgetpådenkvalitativeteknikkenintervju. Teknikkenintervjukjennetegnesvedatdensomundersøkerogdensomundersøkes førerensamtale,dataenesomsamlesinnerord,setningerogfortellinger(jacobsen 2005) Utvalg%av%informanter% InnenforkvalitativmetodeerdetifølgeJohannesenetal.(2010)vanligågjøreet strategiskutvalgavinformanter,iskarpkontrasttildenkvantitativemetodensmål omatutvalgetskalværetilfeldigogrepresentativt.begrepetinformanter,slik Jacobsen(2005)beskriverdet,ensomikkeerendirekterepresentantfordetsom undersøkes,mensomhargodkjennskaptildet.detteimotsetningtilenrespondent, somrepresentererdetmanønskeråundersøke. Jegforsøkteåfåtilintervjuermedulikerepresentanterforvarmepumpebransjen, bådepåkunde;ogleverandørside,ogogsårepresentanterinteresseorganisasjoneri innlandogutland.oversiktoverinformantersomerintervjuetfinnesivedleggc. 2.5 Supplerende%litteraturanalyse% Ilysavtidligerenevntegrepsommetodetrianguleringogblandetdesign,samtfor lavsvarprosentpåspørreundersøkelsen,såjegmegnødttilåbenyttemegavandre måteråinnhenteinformasjon.somnevntikapittel&1.4.2bledetforetatt undersøkelseravsekundærdata. 18

28 Jegønsketåfinnelitteratursomomhandletdrifts;ogvedlikeholdskostnaderfor varmepumper,oglitteratursominneholdtdriftserfaringer.spesieltvarjeg interessertiåfinnedokumentersomkunneknyttekostnaderogdriftserfaringer sammenforbedreåforståhvorforkostnadeneersomdeer. 3 Resultater% Idettekapitteletpresenteresresultatenemedanalyserendekommentarer.Førstgår jeggjennomderelevantekvantitativedataenesombleinnhentet,deretteren gjennomgangavdekvalitativedataene.kapitteletavsluttesmedgjennomgangavde mestinteressantetilbakemeldingenefraintervjueneogfunnfralitteraturanalysen. 3.1 Oppslutning% Undersøkelsensomblesendtutfikkenmyelaveresvarprosentenndetidligere nevnte30;40%sombrukeråværevanligsvarrespons(johannessenetal.2010). Svarprosentenlåpå7%etterførsterundemenetternoenrundermedpurringer komdenoppi17%,detvilsi9av52,hvorav4avrespondenteneikkehadde relevantetallfordrifts;ogvedlikeholdskostnader(tabell&3.1).defiresomikkehadde relevantetallvarlikevelinteressanteikvalitativsammenheng.detvarogsåtre respondentersommedgaatdeikkekunnenok,ellermangletformyedatatilåsvare ordentligpåundersøkelsen.disseerikketattmediresultatene. 19

29 Tabell%3.1%Fordeling%av%respondenter% Varmekilde% Sjøvann% Luft% Ferskvann% Grunnvarme% Spillvarme% Totalt% Antall%i%utvalget% % 13% 6% 56% 8% ; % 6% 2% 8% 0% 17% 11% 43% 33% 14% 0% ; Prosentvis% fordeling,% varmekilder%i% utvalget% Antall% respondenter% Svarprosent%i% forhold%til%utvalg% Svarprosent%per% varmekilde% Respondenter% med%kvantitative% data% Omgjorttilinstallerteffektvardet49,0MWsommottokspørreskjema.5,2MW svarte,hvorav4,2mwhaddefyltutdeviktigstefeltenefordenneundersøkelsen. Prosentvisutgjørdettehenholdsvis10,7%og8,6%.Dengjennomsnittligeinstallerte kapasitetentilanleggenehvortilstrekkeligkvantitativedataforelåvar843kw, overraskendenærtde846kwsomvargjennomsnittetforde52somundersøkelsen blesendttil.medianenformottattesvarvar130kwogforheleutvalget300kw,som kansiesåværeinærhetentattibetraktningatutvalgetspentefra16kwtil16 700kW.Tiltrossfordetteersvarratenforlavtilåtilåtrekkegenerelle konklusjoner. 3.2 Generelt%om%anleggene% Dengeografiskespredningenavanleggenesomdeteksistererdataforerstor,og helelandeterrepresentert.klimatisksetterdetogsåspredning,med representanterfrakystbådekystoginnland.aldersmessigerdetogsåstortspenn 20

30 påanleggene.avdetilsammennianleggeneeromtrenthalvpartenfra2009og 2010,mensrestenerfra2003til2006. IkkeallerespondentenevarkjentmedbegrepetCOP CoefficientofPerformance ogfølgeligikkehvadennevarforanlegget.restenavrespondentenesvarteatden varomkring3. Alledenianleggenebenyttervannbårenvarmetilromoppvarming,ogfemavdem benytterogsåvarmepumpeniforbindelsemedviftekonvektorer.treavanleggene harkjølebehovogtoavdissebenytterfrikjøling. Trerespondenteroppgaenergikildeforspisslast.Enbenyttetolje,enannengass,og densistebenyttetoljeogel;kjel. Påtidspunktetundersøkelsenblegjennomførtvartoavanleggenehavarert.Ingen avdissekunnevisetilkostnaderfordrift;ogvedlikehold.fireavanleggenehar opplevddriftsstansog/ellertekniskeproblemermedenellerflerekompressorer.to avdemetterbarekortdriftstid. 21

31 3.3 Kvantitative%data% Datasompresenteresidettedelkapitletgjelderfordefemanleggenesomhadde oversiktoverdriftskostnader(tabell&3.2). Tabell%3.2%Data%for%fem%respondenter,%A%til%E.% %% A% Varmekilde% C% D% Grunnvarme Grunnvarme Ferskvann Grunnvarme Grunnvarme I%drift%fra% Antall%kompressorer% Ingendata Kompressortype% Ingendata Ingendata Ingendata Ingendata Skruekomp. 40kW 45kW 130kW 300kW 3700kW Ingendata Driftsansvar% Eier Vaktmester Vaktmester Vaktmester Innleidpers. Investeringskost.% kr kr kr kr kr registrert%hos%enova.% Årlig%d&vPkost.% kr8820 kr4500 kr22000 kr25000 kr ,17% 0,36% 1,25% 0,98% 8,18% Installert%effekt,% varmepumpe% Installert%effekt,% spisslast%% B% E% Årlig%d&vPkost.%i% prosent%av% investeringskostnad%% Sommankanseavtabell&3.2erdetstoreulikheteriårligedrifts;og vedlikeholdskostnader. DetkanseuttilatB&hareksepsjoneltlavedrifts;ogvedlikeholdsutgifter,menifølge respondentenerutgiftertilettersynikketattmed.ogsåsammenlignetmeda,som eromtrentlikestort,harblavekostnader.enforklaringpåforskjelleni investeringskostnadkanværeatbbenyttertokompressorer.deterikkemuligåsi noeomforskjellenidriftskostnaderskyldesatbharhøyerekvalitetenna.begge anleggeneerrelativtbilligeidrift.enanalysesominkludererenergibruktil 22

32 kompressorerkunnegittetbildeavtotaleprisforlevertvarme.berforøvrigetav deyngsteanleggeneiundersøkelsen E&harhøyerekostnaderenndeandre,enforklaringpådetteeratleverandørenhar totalansvarfordagligdrift,ogatvedlikeholdsavtalendekkernormaloppfølgingog arbeid.uforutsettekostnaderkommeritillegg.eoppgirforøvrigatanleggets kostnadertildriftogvedlikeholdharøktnoesidenoppstarteni2003,menangir ikkestørrelsesordenpåøkningene.anleggeharhattflererundermedlekkasjer, bådekjølemediumslekkasjeoglekkasjepåoljekjøler,ogminstenavlekkasjene haddekostnaderpåover1,2millionerkroner.dettilsvarer1/5avanleggets samlededrifts;ogvedlikeholdskostnadenefor2011.anlegge&erogså undersøkelsenseldste. DeellersjevntoverlavedriftskostnadeneforanleggeneAtilogmedC&kanforklares meddeikkeharhattdriftsstansellerdyrereparasjoneretterigangsetting.anleggd& haddehavaripåénavfirekompressorerilavsesong,ogopplevdenoestørre kostnaderennforventetpågrunnavfeilkalibrering,ettersomdettebleordnetoppi sierrespondentensegfornøyd.anleggd&opplevdeatleverandørengikkkonkursfør igangkjøringavanlegget,detteførtetilenekstrainvesteringskostnadpåkr foranlegget. Aritmetiskgjennomsnittetavårligdrifts;ogvedlikeholdskostnaderiprosentav investeringskostnader2,39%fordefem.ietsåpassliteutvalgmedsåstor spredningkandetværebedreåbenyttemedianen,1,17%.etavkortetgjennomsnitt kanværetilhjelpforålukeutslengere,fordissefemeretsliktgjennomsnitt1,13% ommanfjernerdenhøyesteoglavesteverdien,og0,94%ommanfjernerverdien somlignerminstpådeandre(8,18%). 23

33 3.4 Kvalitative%tilbakemeldinger% Tilbakemeldingenesompresentereshergjelderforallenianlegg Dimensjonering% Deflesterespondentenementeatanleggenevarriktigdimensjonert. Ettavanleggenevaroverdimensjonertiforholdtildagensbehov,detteblegjortmed overleggforådimensjonereforenfremtidigplanlagtutbygging.etannetanleggble klassifisertsomunderdimensjonert,detteluft/væskeanleggetharkunværtidrifti fåtimeretterinstallasjoni2010ogvarpåundersøkelsenstidspunkttotalhavarert ogikkelengeridrift Driftssikkerhet% Sjuavnioppfattervarmepumpeanleggetsittsomdriftssikkert.Ettavdisse anleggeneerenluft/vann;varmepumpesomharhattdriftsstanstoganger.første gangfordiinstallatørfyltefeilarbeidsmediumpåvarmepumpen,andregangfordi utedelenbletattavenorkan.eierenunderstrekeratdetteikkeervarmepumpens feil,ogathanergodtfornøydmedanlegget. Detoanleggenesombleoppfattetsomoppfattessomikke&driftssikrevarikkelenger idrift Tur/returtemperatur% Spørreundersøkelsentokikkeforsegtur/returtemperaturspesifikt,menpå spørsmåletomanleggetkunnetenkesåværeover;ellerunderdimensjonertsvarte enrespondentatbyggetikkevaregnetfordeninstallertevarmepumpenfordi infrastrukturenvartilpassethøyeretur/returtemperaturennvarmepumpenkunne levere.denopprinneligedistribusjonsinfrastrukturenvarberegnetpålangtvarmere vannennvarmepumpenkunnelevere.problemetbleforsøktløstvedåbyggeom distribusjonskretsen.dettehjalptilenvissgrad,likevelhaddevarmepumpenvært liteibrukpågrunnavhavari.anleggetliggerlangtnordogserviceteknikerenbefant segpåenannendelavlandet,noesomvistesegåværeugunstigbådefor driftskostnaderogtilgangpåkompetanse. 24

34 Etannetanlegghaddehattproblemermedåkjørealleredefradetbleinstallertog haddekunloggetfådriftstimer.anleggetvarfortsatttotalhavarertpå undersøkelsenstidspunkt Generelle%driftserfaringer%og%observasjoner% Treavrespondenteneerfarteatvarmepumpenhaddefungertebedreennforventet. Beggevarpositivtoverrasketovervarmepumpensvirkningsgrad,henholdsvisfordi varmepumpenlevertemerenergiennteoretiskberegnet,ogfordidetikkehadde værtbehovforatgasskjelenmåttebenyttesdetosistevintrene. Noenhaddehattproblemermedinnkjøringavanlegget,ogvarskuffetover leverandørensevnetilåbidraiprosessen.iettavtilfellenevardettefordi leverandørenvarkonkurs. Enrespondentrapportereatdethaddeværtproblemermedatstyringenmellom varmepumpeoggasskjelvarfordårlig; Dersomvarmepumpeikkelevertenok varmeovertokgasskjelenogvarmepumpenblestoppet %Tilfredshetsnivå% Undersøkelsenbleavsluttetmedspørsmålet Altialt,hvortilfredserdumed varmepumpeanlegget? (tabell&3.3),ogheleseksavnioppgaatdevartilfredseller svært&tilfreds,hvoravmajoritetenavdissebenyttetgrunnvarmeellerferskvannsom varmekilde.desomikkevartilfredshaddeanleggmedhenholdsvisluftogsjøvann somvarmekilde. 25

35 Tabell%3.3%Svar%på%spørsmålet%"Alt%i%alt,%hvor%tilfreds%er%du%med%varmepumpeanlegget?"% % Antall% Prosent% Grunnvarme% Ferskvann% Luft% 5 56% 3 Tilfreds% 1 11% 1 Nøytral% 1 11% Utilfreds% 0 0% 2 22% 9 100% Svært% tilfreds% Svært% utilfreds% Totalt% Sjøvann% %Det%foreligger%ikke%entydige%data%på%hvor%tilfreds%respondenten%var,%men%vedkommendes%uttrykksmåte% kan%tyde%på%at%svært&utilfreds%er%et%dekkende%begrep.% Sammenheng%mellom%tilfredshet%og%driftskostnad% Samtligesomsvarteatdevartilfredsellersvært&tilfreds&haddedrifts;og vedlikeholdskostnaderlavereenntotiltreprosent,medunntakavanleggesom haddekostnaderpålittoveråtteprosent(tabell&3.2).avdesomvarmindre&tilfreds haddeingenavdemdrifts;ogvedlikeholdskostnaderåvisetil,mendenmanglende gradenavbådetilfredshetogkonkretetallfordrift;ogvedlikeholdkantenkeså hengesammenmedatdisseanleggenehaddehattdriftsstanssomfølgeavhavari, varlitetilpasseteksisterendeinfrastrukturellerhaddeproblemermedinnkjøringi lengretid. 3.5 Intervjuer% Detbleintervjuetsjupersonerfraulikedeleravbransjen(VedleggC).Defleste ønsketåværeanonyme,blantdissevartoenergirådgivere,entekniskleder,en vaktmesterogendisponentsomønsketåværeanonyme.itilleggtildissehaddejeg kontaktmedgeireggenicowiogtorkelgrotøyijohnsoncontrols.spørsmålene (VedleggD)bleutformetforåfinnegenerelleoppfatningeromforholdrundtdrifts; ogvedlikeholdskostnader,oghvilkeerfaringersomfantesmediforbindelsemed 26

36 driftogvedlikehold.noenhaddegenerelleerfaringerfrabådeegneogandres anlegg,andrekunnebareuttalesegpåbakgrunnaverfaringermedegneanlegg Kostnader% Detvisersegatulikeaktørerharetuliktsynpåhvasomregnessomkostnaderfor drift;ogvedlikeholdoghvordandisseberegnes.hvordansystemgrenseneble definertvarierteogså. Anonym2(Vår2015)opplyseratdebenytterbrederesystemgrenserennkun maskinrom,ogkostnadeneeroftebasertpåerfaringstall,dessutenbrukesendel skjønn.eksempelvisvilkostnadeneforetanleggmedinstallerteffektpå500kw kosteomlag25000kronerperår,ogdekkergenerelldriftogvedlikehold.dette inkludererogsåuforutsettehendelsersomforeksempellekkasjer. Etlignendeanlegggirkostnaderpårundt0,2krperprodusertkWhforluft;vann; anlegg.vann;vannliggernærmere0,1krperprodusertkwh. Anonym1(Sommer2012)opplevdeathøyeinvesteringskostnaderogstore driftsproblemergjøratdetvilleværtbilligeremedelektriskoppvarming.anonym1 stillerogsåspørsmålstegnvedommålet[...medåbenyttevarmepumper ]erå sparepengerellerenergi,oghvorvidtmanegentliggjørnoenavdelene. Anonym3(Vår2015)erenigiatoverslagsmessigkan2;3%avinvesteringskostnad imaskinromhøresriktigut.detteinkludererimidlertidikkeusynligekostnadersom brukavegentidtilettersynogloggføringsomnevntikapittel1.3.systemgrenser nevnesogså,ogdetbemerkesatitilleggtilfaktiskeutleggtildriftogvedlikehold,er detflereforholdsomkanpasseinnikategorien,somforeksempelegenogandres tidsbruk,merkostnadveddriftsstansoginoentilfelleroppgraderingavanlegg. 27

37 3.5.2 Kostnadsdrivende%elementer% Påspørsmålomhvainformanteneopplevdesomkostnadsdrivendekomdetfremat detsomkostetihovedsakvarårligvedlikeholdsarbeidogdeler,ogsyntesden prosentmessigefordelingenmellomdissevarganskelik.grotøy(2015)leggertilat ommanskalsetterkategoriene arbeid og deler oppmothverandre,ergjerne kategorien arbeid enlittstørreutgiftspost,ettersomtransportoglosjiinngåri denne.detteersærligaktuelterdetteomservicepersonellmåflysinnfrautlandet, elleromvarmepumpeanleggetbefinnerseglangtunnaservicebedriftensnormale virkeområde. ForøvrigkandettenkesatF;gass;direktivethargjortdetlittdyrereåbenytte syntetiskekjølemedier,menikkeinevneverdiggrad(anonym2,anonym3,grotøy 2015) Driftserfaringer% Informantenehaddeopplevdulikeproblemermedettellerflereavanleggenesine, ogdetvarstordiversitetibådeomfangogalvorlighetsgrad. Distribusjonssystemethaddeforhøyreturtemperaturforvarmepumpen,og spisslastkjelentokover(anonym4,vår2015). Etutendørsmontertanlegghaddeforhøytstøynivåtilåkjøreskveldognatt avhensyntilnaboer.enkeltesystemerhaddeenlekkasjerfratidtilannen, meningentingalvorligellerspesieltkostbart(anonym2,vår2015). Harhattforskjelligeproblemer,korrosjonisjøvannskrets,feildimensjonering avsystem,styringsfeilogfeilpåinstrumentering.betrakterproblemenesom særligmarkanteiforbindelsemedtotalentrepriser(anonym1,sommer 2012).Harforinntrykkavatandrestorebygningseiere(kommuneogstat) haropplevddetsamme 28

38 Harikkehattnevneverdigeproblemer,annetennatetborehullfrøstilforen tidtilbake.feilenblefunnetogharikkeopplevdproblemersiden(anonym3, Vår2015) Kompressorenhavarerteetteråtteårmedproblemfridriftogingenutgifter tilvedlikehold.(hererdetverdtåmerkesegatvarmepumpeeierenlikevel varveldigfornøydmedvarmepumpenognyvarmepumpevarallerede bestilt.)sammenlignetmedhvadetvillekosteåbenyttedirekteelektrisk oppvarmingervarmepumpenmyebilligere(anonym5,vår2015). Anonym3(Vår2015)informereromatvarmepumpererrelativtnyttideresbedrift, menatdeharværtflinketilåplukkeoppkunnskapunderveis,ogdeeravden oppfatningatdetåinvestereivarmepumperharværtgodeavgjørelser.itilleggtilå følgegodtmedpåvarmepumpeneogåhatilegnetsegegenkompetanseiegen bedrift,hardetværttilhjelpatdetfinnesbedriftersomharspesialisertsegpå varmepumperinærheten. Oftehardetværtvanskeligereåfinnefeilenennåreparereden Grunner%til%problemer% Anonym1(Sommer2012)menerproblemenekanliggepåflerenivåer.Førstog fremstatvarmepumperhaddevært påmoten ogatdethadde gåttpolitikk iå favoriserevarmepumpersomoppvarmingsalternativ.iulikeanbudsombleutlyst bledetoftebeskrevetatvarmepumpervarønsketmetodeforoppvarming.anonym 1(Sommer2012)leggertilatprosjekteneoftevartotalentrepriserogatdetkan væreengrunntilåtenkeatentreprenørenvalgteenbilligløsning,enløsningmani ettertidkanseatdetvarmanglendekompetansepå. Grotøy(2015)menergrunnentilatenkeltevarmepumpeanleggtilstadighettrenger ettersynpågrunnavproblemerkanværesammensatt: Forplassbygdeanleggkanproblemetværeenkonstruksjonsfeil.Feilkanskyldesat manharvalgtkomponentermedlavkvalitetforånåframiprisiforbindelsemed anbudskonkurranse. 29

39 Andregrunnerkanværevarierendeflyt(flow)ivarmekilden(Grotøy2015). Ettersomkompressorenjobberbestnårdenharstabiltemperaturi sekundærkretsenogstyringssystemeneoperereretterkriteriersomermentforå beskytteblantannetkompressormotuhensiktsmessigdrift,kandethendeat kompressorenstopperomflytenivarmekildenerforvarierende.sluttbrukerkan opplevemisnøyenårelektronikkenstarterogstopperkompressorenpåiet tilsynelatendeulogiskmønster.brukernesmisnøyeerberettiget;ikkealle kompressortypertålerhyppigestart;ogstoppsekvenserlikegodt. Grotøy(2015)nevnerogsåatfeildimensjoneringerogsåmuligårsaktilgjenvendene problemer,foreksempelommanhardimensjonertanleggetpåbakgrunnavfeil temperaturivarmekildeog/eller;sluk. Manglendeellermangelfullopplæringavlokalpersonellerenannenårsak(Grotøy 2015). Noengangerproblemerskyldesbrukerfeil,somisinturkankommeavat leverandørikkeharværtgodnoktilåformidlehvordananleggetfungerer. 30

40 3.6 Litteraturanalyse%% Foråfinneutmeromdriftserfaringerogårsakertilatvarmepumperienkelte tilfellerikkefungervalgtejegsomnevnttidligereåbenyttemegavsekundærdata fraulikedokumenter.konkretetallvarvanskeligeåfinne,mendriftserfaringerog muligegrunnertilhvorforvarmepumpernoengangerermindreeffektiveenn ønskeligfantesdetmyeav.idetteerdetsamletrelativtferskedokumentersomtar forsegulikeaspekteravtematikken Varmepumpeveileder%2003 (Statsbygg%2003)% PåinitiativfraStatsbyggogNVEsbyggoperatørbleVarmepumpeveilederen heretterbareomtaltsomveilederen utarbeidetforågibyggherreretbedre grunnlagforåsetteseginniviktigeforholdforåfåvarmepumpertilåfungerebest muligisinebygg.sekundærtskaldenkunne giengoddelrådoganbefalingertil rådgiveresomønskeråpåtasegkonsulentoppdraginnenfordendelav varmepumpeteknikkensomanvendestilbyggoppvarming. Bakgrunnenforveiledereneratendelvarmepumpeanleggibyggikkehargittde resultatenesombleforutsattibeslutningsprosessenomåbenyttevarmepumpertil oppvarming.veilederen(statsbygg2003,s.9)pekerpåenrekkegrunnertilat resultateneavinstallasjonenikkeblesomforespeilet,ogtrekkerspesieltfram følgendepunkter: Beslutningominstallasjonavvarmepumpetaspåsviktendegrunnlag vedrørendeeffekt;ogenergibehov. Varmekildensleveringskapasitetoveråreterikkegodtnokfastlagt. Samspilletmellomvarmepumpenogbyggets/anleggetssekundære varmeanleggerikkekoordinertogriktiginstrumenterogofteikke tilpassetdettemperaturnivåsomgirgunstigedriftsforholdfor varmepumpen. Oppfølging,kontroll,drifterikketilfredsstillende,oftepågrunnav manglendeinstrumenteringogeffektivtovervåknings;og driftsanlegg. 31

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Handelshøyskolen Masteroppgave 2015 30 stp Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Detaljer

Varmepumper: Drift eller vedlikehold? Hvorfor varmepumper ikke alltid står til forventningene. Tord Ståle N. Storbækken. Masteroppgave stp

Varmepumper: Drift eller vedlikehold? Hvorfor varmepumper ikke alltid står til forventningene. Tord Ståle N. Storbækken. Masteroppgave stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for naturforvaltning Masteroppgave 2015 30 stp Varmepumper: Drift eller vedlikehold? Hvorfor varmepumper

Detaljer

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser#

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# Masteroppgave+2017++++30+stp Fakultetet+for+realfag+og+teknologi+ + + En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# + A+study+of+how+BREEAM@NOR+affects+rigging+ and+operation+of+construction+sites

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra

Detaljer

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Fossilfri Osloskole Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Agenda Bakgrunnen for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet Implementerte løsninger Utfasing av gammel fossil

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

Da!har!vi!avklart!det!

Da!har!vi!avklart!det! Daharviavklartdet En#studie#av#emneavrunding#i#møtesamtaler# SaraJ.Koppang Masteroppgaveiretorikkogkommunikasjon RETKOM4195(30stp.) Instituttforlingvistiskeognordiskestudier Dethumanistiskfakultet UNIVERSITETETIOSLO

Detaljer

Forord. Ås, 15.mai Jon Gustav Kirkerud

Forord. Ås, 15.mai Jon Gustav Kirkerud Nordsjøen år 2030, variabel vindkraftproduksjon og behovet reserver. North Sea Year 2030, Variabel Wind Power Production and the Need for Reserves Jon Gustav Kirkerud Institutt for Naturforvaltning Masteroppgave

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger

Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger Jørn Stene Spesialist COWI AS, Divisjon bygninger Førsteamanuensis II NTNU, Energi- og prosessteknikk 1 Rehabiliteringsprosjekter

Detaljer

Utfasing av olje i Osloskolen. Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF

Utfasing av olje i Osloskolen. Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF Utfasing av olje i Osloskolen Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF Agenda Bakgrunnen for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet Presentasjon

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og design Institutt for arkitektur og planlegging Kristin Lilleengen Masteroppgave Kristin Lilleengen En case-studie av hvordan

Detaljer

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS Rådgivning fornybar energi Mulighetsstudier, tidlig planlegging Varmepumper Andre energikilder (bio, sol, etc) Lønnsomhetskalkyler

Detaljer

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?!

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?! MunchpåTøyenelleriBjørvika? En#diskursanalyse#av#debatten#om#det#nye#Munchmuseet#sett#i# sammenheng#med#museenes#samfunnsrolle# SeungHaeYu Instituttforkulturstudierogorientalskespråk Dethumanistiskefakultet

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Trafikkulykker i planskilte kryss

Trafikkulykker i planskilte kryss Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges

Detaljer

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Undersøkelse av fuktforhold i laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI Erik Lunde Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juli 2014 Hovedveileder:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 23.05.2012 50/12 Kommunestyret

Detaljer

Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium. Ulf Kielland

Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium. Ulf Kielland Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium Ulf Kielland Mastergradsoppgave i fiskerifag, Studieretning: Bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Norges Fiskerihøgskole, Universitetet

Detaljer

Varmeplan for IKEA Vestby

Varmeplan for IKEA Vestby Varmeplan for IKEA Vestby Rapport utarbeidet av Entro AS ved Catherine Grini for IKEA Norge Januar 2015 Varmeplan for IKEA Vestby Oppdragsgiver IKEA Norge Trondheim Oppdragsgivers adresse Oppdragsgivers

Detaljer

Utfasing av olje i Osloskolen

Utfasing av olje i Osloskolen Utfasing av olje i Osloskolen Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og Miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Agenda

Detaljer

Nye ideer / gamle produkter

Nye ideer / gamle produkter Nye ideer / gamle produkter Grunnvann Dalførene i Norge har store grunnvannsforekomster Grunnvannet egner seg også til kjøling sommerstid Jordvarme 40 mm plastrør legges på ca. 1 meters dyp og en senteravstand

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

To biobaserte kraft-varmeanlegg Forgassing på Campus Evenstad

To biobaserte kraft-varmeanlegg Forgassing på Campus Evenstad To biobaserte kraft-varmeanlegg Forgassing på Campus Evenstad og biogass på Heimdal VGS Bioenergidagene 1.november 2016 Åse Lekang Sørensen, SINTEF Byggforsk ase.sorensen@sintef.no Evenstad og Heimdal:

Detaljer

Forord% DennemasteroppgavenerskrevetvedinstituttfornaturforvaltningvedNorgesmiljø8 ogbiovitenskapeligeuniversitet.oppgavenmarkerersluttenpåmastergradsstudietmitt inaturbasertreiseliv. Bakgrunnenforvalgavtemaogproblemstillingforoppgaven,ermininteressefor

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

VARMEPUMPER OG ENERGI

VARMEPUMPER OG ENERGI FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 VARMEPUMPER OG ENERGI Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 Energi og energitransport Varme består i hovedsak

Detaljer

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF VARMEPUMPER UtarbeidetavNorskGartnerforbund medfinansieringavslf «Varmepumperutnytterfornybarvarmeformaveksterne,fritt tilgjengeligevarmekilder.behovetforenergitiloppvarming reduseresdermedmedtypisk50til80forholdtilkonvensjonelle

Detaljer

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand Velkommen til Fafofesten Faglig forspill Bedriftsdemokratiets tilstand Forskningsstiftelsen Fafo består av to institutter Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte

Detaljer

Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000

Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000 Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000 En undersøkelse av arbeidssituasjonen blant tidligere utdannede sivilingeniører fra institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk- naturvitenskaplige

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: ENERGIFORSYNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: ENERGIFORSYNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Dato: 2015-06-06 Skrevet av: Mari Lyseid Authen og Liv B. Rindal

Detaljer

Arbeidsprogram!for!Nmf!Bergen!2013/2014!

Arbeidsprogram!for!Nmf!Bergen!2013/2014! ArbeidsprogramforNmfBergen2013/2014 Nmf$Bergens$hovedoppgave$er$å$arbeide$for$de$faglige,$økonomiske$og$sosiale$ interessene$til$medisinstudentene$i$bergen,$samt$sette$fokus$på$internasjonal$ forståelse,$global$helse$og$folkehelse.

Detaljer

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Creativity in

Detaljer

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Universitet i Agder, Grimstad 29 Mai 2009 1 Vi vil ta for oss:

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger%

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger% MED$39505.$årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUiTNorgesarktiskeuniversitet. Siikkeatdetbareerenfinger EnkvalitativundersøkelseavCBPRbrukti Reindriftashverdag. TonjeHaanæs$Rensberg,MK$11 VeilederSnefridMøllersen,SANKSog

Detaljer

Valg av varmepumpeløsning for et fjernvarmeanlegg

Valg av varmepumpeløsning for et fjernvarmeanlegg Valg av varmepumpeløsning for et fjernvarmeanlegg En gjennomgang av aktuelle varmepumpeløsninger i et fjernvarmeanlegg avhengig av størrelse og krav til temperaturer i anlegget Gjermund Vittersø www.thermoconsult.no

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Mulige effektutfordringer på forbrukssiden. Dag Spilde Energiavdelingen i NVE

Mulige effektutfordringer på forbrukssiden. Dag Spilde Energiavdelingen i NVE Mulige effektutfordringer på forbrukssiden Dag Spilde Energiavdelingen i NVE Flere nye effektrekorder siden år 2000 25 Effekt - time i året med høyest elbruk i sentralnettet Siste rekord 23. januar 2013

Detaljer

Hvordan har vi utviklet oss siden 2006?

Hvordan har vi utviklet oss siden 2006? 29. september 2011 Hvordan har vi utviklet oss siden 2006? En sammenligning av kunnskap og erfaringer innen usikkerhetsstyring i seks norske virksomheter i perioden 2006-2010 Gjennomført som en del av

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

«Samer snakker ikke om helse og sykdom».

«Samer snakker ikke om helse og sykdom». INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG «Samer snakker ikke om helse og sykdom». Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. i Berit Andersdatter

Detaljer

Spørreundersøkelse om Brukerstøtte IT og brukerstøttetjenestene

Spørreundersøkelse om Brukerstøtte IT og brukerstøttetjenestene Spørreundersøkelse om Brukerstøtte IT og brukerstøttetjenestene Publisert fra 02.05.2012 til 07.05.2012 614 respondenter (614 unike) 1. Hvilket studiested til hører du? Våre målgrupper. Hvem er du? 1 Kjeller

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE SKISSEPROSJEKT FOR VARMEPUMPE. Ålesund, Side 1 av 17

HØGSKOLEN I MOLDE SKISSEPROSJEKT FOR VARMEPUMPE. Ålesund, Side 1 av 17 Side 1 av 17 HØGSKOLEN I MOLDE SKISSEPROSJEKT FOR VARMEPUMPE Ålesund, 07.05.2013 Kontor Ålesund: Kontor Nordfjordeid: Telefon:70 11 58 80 Bankforbindelse: 5353.05.12807 Breivika Industriveg 35B Postboks

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri E

Sluttrapport for Gartneri E PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri E Innledning om gartneriet (NGF) Veksthusanlegget er ca 3700 m2. Veksthus,

Detaljer

Innovasjon Oktober 2013. Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset

Innovasjon Oktober 2013. Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset Innovasjon Oktober 2013 Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset Innledning Tekst Vi gjør oppmerksom på at resultatene i denne undersøkelsen

Detaljer

Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 46 7 7 6 7 6 6 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Produktdatablad for energiforbruk Følgende produktdata tilsvarer kravene til EU-forordninger 811/2013,

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016 Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK Anders Ettestøl 12. Okt. 2016 Fjernvarmedagene 2016 Endring i TEK TEK 10 FØR NYTTÅR (> 500 m2) Krav til minst 60 % fornybar varmeleveranse

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

Velkommen!til!Havfolket! En!studie!av!stedsidentitet,!mobilisering!og! samfunnsentreprenørskapsprosesser!i!træna.!

Velkommen!til!Havfolket! En!studie!av!stedsidentitet,!mobilisering!og! samfunnsentreprenørskapsprosesser!i!træna.! INSTITUTTFORSOSIOLOGI,STATSVITENSKAPOGSAMFUNNSPLANLEGGING VelkommentilHavfolket Enstudieavstedsidentitet,mobiliseringog samfunnsentreprenørskapsprosesseritræna. ISELINMARKVOLLBREIREM MASTEROPPGAVEISAMFUNNSPLANLEGGINGOGKULTURFORSTÅELSE

Detaljer

Tore Andre Sines, NHO Oslo og Akershus (LuHo) og Marianne Stokkreit Aasen, Undervisningsbygg Oslo KF

Tore Andre Sines, NHO Oslo og Akershus (LuHo) og Marianne Stokkreit Aasen, Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg med konkurranse for miljøvennlige og innovative energiløsninger Tore Andre Sines, NHO Oslo og Akershus (LuHo) og Marianne Stokkreit Aasen, Undervisningsbygg Oslo KF 2 Agenda: NHO og deres

Detaljer

Risiko&for&varicella.infeksjon&og&vaksinerespons& hos&barn&med&juvenil&idiopatisk&artritt!

Risiko&for&varicella.infeksjon&og&vaksinerespons& hos&barn&med&juvenil&idiopatisk&artritt! Risikoforvaricella.infeksjonogvaksinerespons hosbarnmedjuvenilidiopatiskartritt Med.39505.årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUniversiteteti Student:AndreasØ.Bergquist,MK09 Tromsø. Veileder:EllenB.Nordal,overlegevedBarneavdelingenvedUNN.

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

ANBEFALING AV TERMISK ENERGIFORSYNING (REVISJON 1)

ANBEFALING AV TERMISK ENERGIFORSYNING (REVISJON 1) Oppdragsgiver: Oppdrag: 612253-01 Hovli omsorgssenter Dato: 06.09.2017 Skrevet av: Andreas Mørkved Kvalitetskontroll: Tom Svanberg ANBEFALING AV TERMISK ENERGIFORSYNING (REVISJON 1) INNHOLD Innledning...

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole GeoEnergi 2013, Bergen 29. august Dr.ing. Randi Kalskin Ramstad Rådgiver Asplan Viak og førsteamanuensis II NTNU Institutt for geologi og bergteknikk

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

HR? HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter. Det står for helse hva var det nå igjen? Vår 2014 !!!

HR? HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter. Det står for helse hva var det nå igjen? Vår 2014 !!! HR? Det står for helse hva var det nå igjen? HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter MARTHESUNDLAND STIGAXELSEN LIVHAUGENORHEIM TABANBORHAN Vår 2014 UniversitetetiOslo HovedorganisasjonenVirke

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Kjøpsveileder Væske-til-vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder Væske-til-vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder Væske-til-vann-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Hva er en Væske-til-vann-varmepumpe? En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet, og

Detaljer

SIKKERHET I FERJEDRIFTEN STATUS OG VEIEN VIDERE

SIKKERHET I FERJEDRIFTEN STATUS OG VEIEN VIDERE SIKKERHET I FERJEDRIFTEN STATUS OG VEIEN VIDERE Ferjekonferansen 2016 Rolf J Bye, senior sikkerhetsrådgiver Asbjørn L Aalberg, sikkerhetsrådgiver 19.10.2016 Arbeid med Februar 2015 Høsten 2016 Kontaktskader

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Scancool. Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet. Oilon ChillHeat. Optimal kjøling og oppvarming

Scancool. Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet. Oilon ChillHeat. Optimal kjøling og oppvarming Scancool Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet Oilon ChillHeat Optimal kjøling og oppvarming Prisgunstig, miljøvennlig energi med varmepumper Lav-temperatur spillvarme inneholder verdifull energi

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #11. «Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017.»

MEDBORGERNOTAT #11. «Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017.» MEDBORGERNOTAT #11 «Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Økonomisk vekst og miljøinteresser

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Brekke Varmesentral

Vedtekter for Sameiet Brekke Varmesentral 1 Vedtekter for Sameiet Brekke Varmesentral I Stiftelse Sameiet Brekke Varmesentral ( Sameiet ) ble formelt etablert ved konstituerende sameiemøte den xx.xx.2011 i henhold til Sameieloven av 18.06 nr.

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

Innhold. Forord Kapittel 1 Innledning... 13

Innhold. Forord Kapittel 1 Innledning... 13 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Innledning... 13 Kapittel 2 Introduksjon til økonomistyring og prosjektledelse... 16 2.1 Hva er bedriftsøkonomi?... 17 2.1.1 Alternativkostnad... 19 2.2 Introduksjon til

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

MODELLERING AV BRØNNPARKER. EED Earth Energy Designer

MODELLERING AV BRØNNPARKER. EED Earth Energy Designer MODELLERING AV BRØNNPARKER EED Earth Energy Designer Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS VVS-dagene Lillestrøm 22. oktober 2014 Grunnvarme (fellesbetegnelse) EED Geotermisk energi Direkte utnyttelse

Detaljer

KULTURHISTORISK MUSEUM FORNMINNESEKSJONEN

KULTURHISTORISK MUSEUM FORNMINNESEKSJONEN KULTURHISTORISK MUSEUM FORNMINNESEKSJONEN JERNVINNA I GRÅFJELLOMRÅDET Bernt Rundberget (red.) GRÅFJELLPROSJEKTET BIND I OSLO 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 1 INNLEDNING (Kathrine Stene) 9 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Varmepumper i fjern- og nærvarmeanlegg. Daniel Kristensen. ABK AS

Varmepumper i fjern- og nærvarmeanlegg. Daniel Kristensen. ABK AS Varmepumper i fjern- og nærvarmeanlegg. Om varmeopptak 04 november 2010 Om varmeopptak. 04.november 2010 Daniel Kristensen. ABK AS Om ABK Klimaprodukter ETABLERT: 1991. Juridisk navn. ABK AS. JOBBER MED:

Detaljer

1 Sammendrag og konklusjon Varmepumpeanlegget 6. 4 Vedlegg Data fra EED-simulering 13

1 Sammendrag og konklusjon Varmepumpeanlegget 6. 4 Vedlegg Data fra EED-simulering 13 MALVIK KOMMUNE BERGVARMEPUMPE FOR HOBOS OG FOLKETS HUS, HOMMELVIK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag og konklusjon

Detaljer

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord Innhold Forord Innledning v xiii I Noen grunnleggende begrep 1 1 Hva er finansteori? 3 1.1 Verdipapirogandreaktiva... 4 1.2 Finansmarked... 5 2 Om foretak 7 2.1 Balansentilforetak... 8 2.1.1 Egenkapitaloglånekapital...

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Fredrik Styrvold Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2017 Hovedveileder: Amund Bruland, IBM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg-

Detaljer