ÅRSBERETNING NORSK ØKONOMI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013"

Transkript

1 Årsmelding

2 2

3 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun Kvinnesland, Styreleder Samson Wiig og Inger Elise Netland Kolstø. Foran fra venstre; Hanne Eriksen (vara ansatt rep.), Trine Lund (1. vara) og Helge Vikra. ÅRSBERETNING NORSK ØKONOMI 2013 LAVERE VEKST I NORSK ØKONOMI Veksten i norsk økonomi bremset noe opp i 2013, og BNP for Fastlands-Norge anslås i følge Statistisk sentralbyrå å ha økt med 1,8 prosent gjennom fjoråret. Dette er noe lavere enn trendveksten på om lag 2,5 prosent og en markert nedgang fra 2012 hvor veksten var 3,4 prosent. Boligmarkedet var preget av fallende prisvekst gjennom Dette fikk også innvirkning på boligbyggingen. Det ble en markert nedgang i antall igangsatte boliger mot slutten av året. Etter å ha nådd svært sterke nivåer mot slutten av 2012, svekket kronen seg gjennom Arbeidsmarkedet utviklet seg i en noe svakere retning, men arbeidsledigheten er fortsatt svært lav sammenlignet med situasjonen i de fleste andre land. Ledigheten kan imidlertid øke noe fremover. Lønnsveksten er anslått til å ende på 3,5 prosent for fjoråret, noe lavere enn forventet. Norges Bank anslår om lag uendret lønnsvekst de neste årene. Utviklingen i husholdningenes forbruk var nokså moderat med en anslått vekst på om lag 2,3 prosent, samtidig som sparingen fortsatt er på et svært høyt nivå. TODELING I INDUSTRIEN Norge har en liten og åpen økonomi, med en stor andel eksport og import. Innenlands har vi de siste årene hatt nedgang i produksjonsveksten innenfor de fleste næringer som industri, bygg og anlegg, tjenester og varehandel. I løpet av 2013 har imidlertid en svekket krone lettet situasjonen for de eksportrettede næringene. Oljeindustrien meldte om markert vekst også i fjor, riktignok noe lavere enn forventet. Tendensen med litt svakere vekst forventes å fortsette og baserer seg på innrapportering fra næringen om svakere vekst i etterspørsel, økende konkurranse og høy kapasitetsutnytting. Veksten i petroleumsinvesteringene var fortsatt sterk gjennom fjoråret, anslagsvis nær 16 prosent. Etter flere år med kraftige vekstbidrag forventes imidlertid en tydelig avdemping fremover. Statistisk sentralbyrå antyder kun 5 prosent vekst i Eksportnæringen har hatt en moderat vekst som antas å fortsette i tiden fremover. SVAK FORBRUKSVEKST Konsumveksten utviklet seg svakt gjennom fjoråret. Særlig var det fall i husholdningenes varekonsum i andre og tredje kvartal, mens tjenestekonsumet og konsum i utlandet har holdt seg oppe. På årsbasis anslår Statistisk 3

4 sentralbyrå en vekst i privat konsum på 2,3 prosent i 2013, ned fra 3,0 prosent i Spareraten har økt ytterligere, til noe under 9 prosent, og forventes å holde seg på dette nivået også i årene som kommer. Det er flere årsaker til økt sparing blant husholdningene, men en relativt høy gjeldsbelastning, demografiske endringer, noe svekket forbrukertillit og pensjonsreformen er trolig noen av forklaringsfaktorene. OMSLAG I BOLIGMARKEDET Boligprisene har vokst betydelig over flere år, men prisveksten avtok markert gjennom Ved inngangen til fjoråret var tolvmånedersveksten i bruktboligprisene 8,5 prosent. Veksttakten falt jevnt og trutt gjennom 2013, og tolvmånedersveksten var -0,6 prosent i desember. Byggeaktiviteten, som har vært høy de siste par årene med rundt igangsatte boliger på årsbasis, falt i I følge boligprodusentenes indeks falt igangsettingen av nye boliger med om lag 6 prosent i fjor, og nyboligsalget falt med 12 prosent. Med fortsatt befolkningsvekst i pressområdene i og rundt de største byene vil en etter hvert kunne oppleve en større skjevhet mellom etterspørsel og tilbud, noe som kan bidra til økt prispress på lengre sikt. KREDITTVEKST Kredittveksten har samlet sett holdt seg nokså stabil, men falt noe gjennom Husholdningenes gjeldsvekst har fortsatt å ligge på rundt 7 prosent på årsbasis. Veksten i kreditt til ikke-finansielle foretak falt markert mot slutten av 2012, og i begynnelsen av Veksten stabiliserte seg deretter, og ble rundt 4 prosent fjoråret sett under ett. Norges Banks utlånsundersøkelse viste en noe fallende tendens i etterspørselen etter lån fra husholdninger gjennom fjoråret. Likevel ble kredittveksten til husholdningene også i 2013 høyere enn inntektsveksten, noe som førte til en ytterligere økning i gjeldsbelastningen. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så stor som deres disponible inntekt, en utvikling som myndighetene ser på med bekymring. SVAKERE KRONE OG INFLASJON UNDER MÅLET Kronekursen svekket seg gjennom Mot euro svekket kronen seg med i underkant av 4,5 prosent, mens svekkelsen mot amerikanske dollar ble 1 prosent. Prisveksten tok seg noe opp i På årsbasis økte den underliggende inflasjonen, målt ved konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og eksklusiv energivarer (KPI-JAE) med 1,6 prosent mot 1,2 prosent i NORGES BANK OG STYRINGSRENTEN Norges Bank holdt styringsrenten uendret gjennom 2013, men Norges Banks justerte ned sitt anslag på rentenivået fremover. I Pengepolitisk rapport i mars i fjor signaliserte sentralbanken at renten trolig ville bli hevet mot våren I rapporten i desember ble det derimot antydet at renten først vil bli hevet en gang på sommeren Senkningen av rentebanen ble av Norges Bank forklart med noe svakere vekstutsikter hos våre internasjonale handelspartnere, lavere vekst i Norge, noe økt arbeidsledighet, et raskere omslag i boligmarkedet enn ventet samt noe lavere inflasjon. 2 SAMARBEIDSPARTNERE DSS DE SAMARBEIDENDE SPAREBANKER DSS har i 2013 fått enda et nytt medlem og består nå av 9 banker. Siste medlemsbank i DSS er Spareskillingsbanken i Kristiansand. Medlemskapet er gjeldende fra årsskiftet 2013/2014. Dette blir den nest største banken i samarbeidet, og er en stor styrke for videre utvikling av DSS. De øvrige bankene i samarbeidet er fra nord, Luster, via Voss, Haugesund, Etne, Skudenes & Aakra her i vest, og Flekkefjord, Søgne & Greipstad og Lillesand i sør. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består av tre ansatte som utgjør totalt 2,6 årsverk. De ansatte er en daglig leder og to medarbeidere på IT og prosjektarbeid. De ansatte i DSS skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området og avtaleforvaltning, samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Vi ser at bankene har mye å hente på samhandling og bankene etablerer stadige nye grupper/fora hvor en drar nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. 4

5 FRENDE FORSIKRING Skudenes & Aakra Sparebank formidler forsikringsprodukter fra Frende Forsikring. Banken er også medeier i holdingselskapet som står bak Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. Bankens eierpost pr var 1,24%, men vil bli redusert til 1,10% ved Sparebanken Sogn & Fjordane sin inntreden januar Det å få inn enda en stor bank i samarbeidet er en betydelig styrking av selskapet, og Frendes utvikling er bedre enn noen gang. De øvrige 14 eierbankene er; Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør og samtlige av de 9 DSS bankene. Frende har også gjennom 2013 kommet svært godt ut i flere produktsammenligninger utført i ulike media. I tillegg er Frende Skadeforsikring helt i toppen i kundetilfredshetsundersøkelsen EPSI-Norge offentliggjorde i november Selskapet har høyest kundelojalitet og kommer ut som beste selskap når det gjelder skadeoppgjørshåndtering. Økonomisk er selskapet nå godt i rute med et resultat (før skatt i skadeselskapet, men etter avsetning for mva.) i 2013 på kr. 79,2 mill. og combined ratio på 92,3%. Frende liv hadde i 2013 et resultat på kr. 15,5 mill., dette er etter skatt og etter en ekstraordinær avsetning på mva. Utviklingen i selskapene er med dette gledelig, sett fra en eiers ståsted. NORNE SECURITIES Norne Securities er bankens verdipapirforetak. Selskapet ble etablert i juli 2008, og hovedkontoret ligger også her i Bergen. Bak etableringen stod Sparebanken Vest, Fondsfinans og i alt 14 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 14 bankene og har en eierandel på 1,50 %. Selskapet ivaretar bankens kunder sine behov for verdipapirhandel, enten via Norne Securities sitt meglerbord, eller gjennom en god og moderne nettbankløsning. Selskapet har også en svært kompetent Corporate Finance avdeling som kan bistå bankens kunder ved behov for ulik rådgiving ved salg, oppkjøp, fusjoner restruktureringer osv. Bankens kunder omsatte for ca. kr. 199 mill. via netthandelsløsningen og Nornes meglerbord i Dette er ca. 30 mill. lavere enn i Banken har valgt å bruke Norne Securities som tilrettelegger for bankens egenkapitalemisjon som skal gjennomføres våren VERD BOLIGKREDITT AS Selskapet ble etablert i 2009 og er eid av bankene Haugesund, Skudenes & Aakra, Søgne & Greipstad, Luster, Lillesand, Etne, Flekkefjord, Sparebanken Vest og Spareskillingsbanken. Verd er etablert for å tilby sparebankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån (innenfor 75 prosent av dokumentert verdi). Sparebanken Vest drifter selskapet på vegne av eierne. Selskapet er nå i god drift og leverer tilfredsstillende økonomiske resultater. Utfordringen for Verd er at selskapet pr. dato ikke har en internasjonalt godkjent rating. Ut fra de signaler en har mottatt fra de aktuelle utenlandske ratingbyråene vil dette også være en utfordring fremover med dagens selskapsstruktur og størrelse. De siste måneders erfaring tyder imidlertid på at investorene fortsatt ser låneporteføljen i Verd som en attraktiv investeringsmulighet. En får her litt ekstra betalt for obligasjoner med samme risiko som de som ligger i de ratede selskapene. Risikoen bak et gitt boliglån er lik uavhengig av boligkredittselskapets rating. Saldo på bankens låneportefølje som er overført Verd utgjorde 844 mill. kr ved utgangen av 2013, en økning på ca. kr. 200 mill. fra året før. Denne porteføljen reduserer bankens utlån på egen balanse og dermed også bankens forvaltningskapital. Veksttallene må derfor korrigeres for disse overføringene om den skal gi et riktig bilde av bankens totale vekst og balanse. I bankens strategiplan er det lagt opp til at inntil 25 % av bankens låneportefølje kan overføres til boligkredittselskapet. Pr. i dag er det overført ca. 14% av total låneportefølje til boligkreditt. 5

6 BRAGE FINANS AS Brage Finans AS er bankens produktleverandør innenfor leasing og bil/løsørelån. Selskap ble etablert og satt i drift fra 1. oktober Også dette selskapet er eiet av flere sparebanker i fellesskap. Eierne er Sparebanken Vest, Sparebankens Sør, Helgeland Sparebank, Fana Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Luster Sparebank, Voss Sparebank og vår egen bank, Skudenes & Aakra Sparebank. Selskapet har fått et godt feste i markedet og viser til flott vekst og et positivt årsresultat allerede nå etter vel 3 års drift. Leasing er et viktig tilskudd til bankens produkttilbud, og gjør at Skudenes & Aakra Sparebank kan fremstå som et komplett finanshus i bankens markedsområde. EIENDOMSMEGLER A Eiendomsmegler A har nå lagt bak seg tre års drift og har i denne perioden etablert seg som en av de to største eiendomsmeglerne i vår region. I Karmøy kommune har selskapet oppnådd svært gode resultater, og har en markedsandel på hele 34%. Eiendomsmegler A eies 60 % av bankene Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og 40 % av to ansatte i selskapet. Eiendomsmegler A inngikk ved utgangen av 2013 en avtale med Haugesund Boligbyggelag (Haubo) om å overta deres meglerdrift. Dette blir en viktig del av A sin drift i årene fremover. Haubo har pr. dato boliger i sin forvaltning, og ikke minst en betydelig medlemsmasse. EIENDOMSKREDITT AS Skudenes & Aakra Sparebank er aksjonær med en eierpost på 2,72 % i Eiendomskreditt AS. Selskapet eies av 85 sparebanker og holder til i Bergen. Eiendomskreditt tilbyr bolig- og nærings lån. Skudenes & Aakra Sparebank tilbyr fastrentelån gjennom Eiendomskreditt, og har med det til enhver tid konkurransedyktige tilbud på dette. Eiendomskreditt fungerer som en avlastning for banken når det gjelder nærings lån. I tillegg eier Eiendomskreditt AS datterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS som benyttes av banken til innlån fra markedet. EVRY EVRY (tidligere EDB Businesspartner AS) er i kroner bankens største samarbeidspartner. Selskapet er leverandør av bankens IT systemer. Som Nordens største leverandør av IT innenfor bank og forsikring, er banken sikret topp moderne dataløsninger innenfor alle felt. Bankens kunder får gjennom denne avtalen samlet bank, spareprodukter og forsikring i en nettbankavtale. Kostnadsmessig er dette en betydelig post, men gode og fremtidsrettede IT løsninger er avgjørende for effektiv drift. 3 BANKENS ØKONOMI SKUDENES & AAKRA SPAREBANKS STILLING I 2013 I løpet av 2013 ble de nye kapitaldekningsreglene (Basel III/CRD IV) for bankene vedtatt av norske myndigheter. Det har vært en hovedsak gjennom året å gjøre seg kjent med regelverket og analysere hvilke konsekvenser dette får for banken, både på kort og lang sikt. Kort oppsummert stiller det nye regelverket vesentlig strengere krav til bankenes kapitaldekning, og særlig ren kjernekapitaldekning (egenkapital). Det vil også bli nye regler for hvordan bankens likviditetsbeholdning skal være. Med de nye kapitaldekningsreglene som bakgrunn, har banken og bankbransjen i Norge for øvrig, søkt å oppnå gode økonomiske resultater for derigjennom å øke egenkapitalen som et ledd i å tilpasse seg nye myndighetskrav. Selv om banken allerede tilfredsstiller de fremtidige minstekravene, har styret vedtatt at bankens kapitaldekning skal styrkes for å ha en solid margin til myndighetenes minstekrav. Et av tiltakene i denne forbindelse har vært å utstede et ansvarlig lån på 75 Mill kr i løpet av desember Styret har i tillegg vedtatt å starte en prosess, hvor målsetningen er å utstede egenkapitalbevis i Denne saken blir forelagt forstanderskapet til endelig behandling i løpet av februar I samsvar med bransjen for øvrig, har bankens lønnsomhet og soliditet hatt en positiv utvikling i løpet av DRIFTSRESULTAT I 2013 Banken oppnådde et resultat før skatt på 61,3 Mill kr i Tilsvarende resultat for 2012 var 52,8 Mill kr. Styret anser dette som et solid resultat. Figuren nedenfor viser utviklingen i sentrale nøkkeltall de siste fem årene:

7 Hovedårsakene til bedringen av resultatet i 2013 i forhold til 2012 kan forklares ved følgende tre hovedfaktorer: Positiv utvikling i netto rente og provisjonsinntekter. Positiv utvikling i netto andre inntekter. Positiv utvikling i bankens verdipapirportefølje Utvikling i netto rente og provisjonsinntekter: Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 116,8 mill. kr i 2013 (102,5 mill. kr i 2012). Økningen kommer som en følge av både økt forvaltningskapital, endring i rentemarginene mellom utlån og innskudd, samt endringer i rentemarkedet. I løpet av 2013 har Norges Bank sin styringsrente vært uendret. Skudenes & Aakra Sparebank økte imidlertid i løpet av våren 2013 utlånsrentene. Renteendringene som ble foretatt i banken var i samsvar med hva øvrige aktører i markedet foretok seg, og grunnen til endringene var myndighetenes varsel om økte kapitaldekningskrav. Bankens rentemargin, som er differansen mellom gjennomsnittlige utlånsrenter og innskuddsrenter, ble bedret med ca. 0,1 prosentpoeng i løpet av Selv om det ikke har vært endringer i Norges Bank sin styringsrente, har det vært noe svingninger i pengemarkedsrentene i løpet av Referanserenten NIBOR 3 mnd. ble i løpet av året redusert med ca. 0,2 prosentpoeng, fra 1,87 % til 1,67 %. Kredittspreadene, som er påslaget over NIBOR 3 mnd. ved utstedelse av obligasjoner, har jevnt over vært stabile, og marginalt avtagende gjennom Bankens fundingkostnad har derfor vært gunstig, og dette har medvirket til økte netto renteinntekter. 7

8 Positiv utvikling i netto andre inntekter: Netto provisjonsinntekter og netto inntekter fra øvrige banktjenester ble 19,5 Mill kr i Tilsvarende tall for 2012 var 16,3 Mill kr. Økningen på ca. 3,2 Mill kr skyldes i hovedsak økte provisjoner fra Verd Boligkreditt. Årsakene til økte provisjoner er at bankens utlånsportefølje i Verd har økt, samtidig som Verd Boligkreditt sin fundingsituasjon har vært gunstig gjennom året. Bankens verdipapirbeholdning: Bankens verdipapirbeholdning består i hovedsak av ulike typer selskapsobligasjoner og rentefond. Disse verdipapirene utgjør bankens likviditetsreserver, og kvalifiserte obligasjoner kan også stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank. Banken har deponert ca. 150 Mill av obligasjonsporteføljen som sikkerhet i Norges Bank. Bankens risikopolicy tilsier at det investeres lite i aksjemarkedet. Dette er grunnen til at bankens andel av omsettelige enkeltaksjer og aksjefond er lav. For nærmere beskrivelse av hvilke konkrete verdipapirer banken er innehaver av, vises det til regnskapets noter har vært et år med generell god avkastning på bankens børsnoterte verdipapirer. TAP PÅ UTLÅN Banken har for regnskapsåret 2013 bokført konstaterte tap på kr ,-. Netto reduksjon på nedskrivning på enkeltengasjementer er kr ,-. Det er i løpet av året kommet inn kr på lån som tidligere er avskrevet som tapt. Netto tap på enkeltengasjementer i løpet av året blir da kr ,-. I tillegg kommer en økning i gruppenedskrivninger med kr slik at samlet bokført tap for regnskapsåret 2013 blir kr ,-. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,27 % (tilsvarende tall for de 2 foregående årene er henholdsvis 0,16 % i 2012 og 0,09 % i 2011). Løpende gjennomgang av bankens restanselister viser at kundene, med få unntak, betjener sine lån som forutsatt. Styret mener derfor å ha gjort de nedskrivninger på utlån, garantier og plasseringer som etter god forretningsskikk kreves. OVERSKUDD OG DISPONERING OVERSKUDD OG DISPONERING Styret Styret foreslår foreslår følgende følgende disponering disponering av av årets årets overskudd: overskudd: Resultat av av ordinær ordinær drift (driftsresultat): Kr Kr. 476 Skattekostnad: Kr Kr. 149 Årsoverskudd Kr Kr Disponering av overskuddet Disponering av overskuddet Overført til Sparebankens fond: Kr Overført Overført til Sparebankens til gavefond: fond: Kr Kr Overført til gavefond: Kr FORVALTNINGSKAPITAL, INNSKUDD OG UTLÅN FORVALTNINGSKAPITAL, INNSKUDD OG UTLÅN Skudenes && Aakra Aakra Sparebank Sparebank hadde hadde god god utlåns- utlåns- og innskuddsvekst og innskuddsvekst i i Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen pr pr var 6,3 mrd., en økning på 451 Mill kr, eller 7,7 % i løpet av Hovedpostene på var 6,3 mrd., en økning på 451 Mill kr, eller 7,7 % i løpet av Hovedpostene på bankens bankens egen balanse har utviklet seg som følger de fire siste årene: egen balanse har utviklet seg som følger de fire siste årene: Mill NOK Hovedposter balansen Innskudd Utlån Forvaltning Veksttallene i 2013 er henholdsvis 9,1 % for innskudd og 7,7 % for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var ved utgangen av 2013, 77,3 % (76,3 % i 2012).

9 Veksttallene i 2013 er henholdsvis 9,1 % for innskudd og 7,7 % for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var ved utgangen av 2013, 77,3 % (76,3 % i 2012). Overføringer av private boliglån til Verd Boligkreditt var 844 Mill kr ved utgangen av 2013 (652 Mill kr i 2012). Overføringer av næringslivslån til Eiendomskreditt var 27 Mill kr ved utgangen av 2013 (0 Mill kr i 2012) Bankens totale utlånsvekst i 2013, inklusiv overførsler til Verd Boligkreditt AS og Eiendomskreditt var dermed 10,6 %. (12,3 % i 2012). Utvikling i bankens samlede overførsler av lån til boligkreditt har de siste årene vært som følger: SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 449,8 Mill kr ved utgangen av 2013 (407,5 mill. i 2012). Dette gir en egenkapitalandel på 7,11 % av forvaltningskapitalen i 2013 (6,93 % i 2012). I tillegg til egenkapitalen, har banken utstedt to fondsobligasjoner som totalt er regnskapsført til 89,4 Mill kr, og et ansvarlig lån som er regnskapsført til 75,0 Mill kr ved utgangen av Det ansvarlige lånet ble utstedt i desember Egenkapitalen inngår som ren kjernekapital, fondsobligasjonene inngår som kjernekapital, og det ansvarlige lånet inngår som ansvarlig kapital ved beregning av bankens kapitaldekning. Det følgende er bankens målsetninger og status pr : Kapitaldekning; Mål og status Mål i løpet av Ren kjernekapital 14,50 % 13,72 % 12,90 % Kjernekapital 16,00 % 16,54 % 15,87 % Ansvarlig kapital 18,00 % 18,55 % 15,87 % Med bakgrunn i de nye kapitaldekningsreglene (Basel III / CRD IV) vedtok styret i løpet av 2013 nye målsetninger for bankens kapitaldekning. De nye målsetningene er vesentlig høyere enn myndighetenes minstekrav, og bankens strategiplan forutsetter at målsetningene skal være oppnådd innen utgangen av Som tidligere nevnt har styret startet en prosess hvor målsetningen er å utstede egenkapitalbevis i løpet av Under forutsetning av Forstanderskapets og myndighetenes godkjennelse av denne saken, vil den rene kjernekapitalen bli økt med minimum 50 Mill kr og maksimalt 90 Mill kr som følge av egenkapitalbevisemisjonen. Med dette tiltaket er banken i rute med å oppnå de skisserte målsetninger, også for ren kjernekapitaldekning innen En viktig del av kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov basert på den risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. Denne prosessen kalles ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Banken gjennomfører en slik prosess som hovedregel hvert år. Nærmere informasjon om denne prosessen kan leses i Pilar 3 dokumentet, som er offentlig på bankens nettsider. 9

10 LIKVIDITET OG FUNDING Finansieringsbehovet utover bankens egenkapital og kundeinnskudd, dekkes ved å låne penger i finansmarkedet. Banken har god tilgang til lån fra markedet, og betingelsene stemmer godt overens med hva sammenlignbare banker oppnår i markedet. Endringer i spreadene på bankens obligasjonslån er generelt i stor grad forårsaket av nasjonale eller globale makroøkonomiske forhold. I løpet av 2013 var spreadene noe avtagende gjennom året. Ved utgangen av 2013 og ved inngangen til 2014 er spreadnivået på lån med 5 års løpetid på sitt gunstigste i tidsperioden etter finanskrisen i Pr hadde banken lånt totalt ca. 1,6 mrd. NOK (1,5 mrd. NOK pr ). De to viktigste hovedfinansieringskildene er ordinære obligasjonslån som er notert på Nordic ABM (ca. 1,2 mrd. NOK) og lån fra Kredittforeningen (ca. 250 Mill NOK). For å redusere refinansieringsrisikoen, fokuseres det på å dele lånebehovet opp i mindre delbeløp som igjen har ulike forfallstidspunkt. Lånene pr har følgende forfallstidspunkter: 4 NØKKELTALL Innskudd Innskuddsvekst % 9,08 7,47 2,13 21,55 7,27 Innskuddsdekning % 77,28 76,27 77,78 84,66 71,85 Utlån Utlånsvekst % 7,65 9,60 11,17 3,19 16,38 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalvekst % 7,67 10,20 8,83 7,81 12,06 Rentenetto i % av gjennomsnitt forvaltning 1,89 1,81 1,75 1,70 1,84 Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 1,15 1,19 1,25 1,10 1,38 Resultat etter tap i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 0,99 0,93 0,64 1,01 0,93 Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,99 13,22 8,68 13,67 13,88 Driftskostnader i % av driftsinntekter eks kursgevinster 51,39 55,60 61,69 56,55 66,38 Bokført tap utlån i % av brutto utlån 0,30 0,18 0,10 0,02 0,10 Ansvarlig Kapitaldekning 18,55 15,87 16,33 16,14 16,27 Egenkapital i % av forvaltningskapital 7,13 6,93 6,98 7,23 7, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risiko er et sentralt tema ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er grunnleggende for den daglige drift av banken og styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsetninger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskapning. De overordnede rammer for bankens risikoeksponering og styring vurderes og

11 fastsettes årlig gjennom bankens styrende dokumenter. Banken har en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. Styret har vedtatt prinsipp for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig rapportering til styret og kontrollkomite, årlig budsjettering, og gjennom bankens internkontrollopplegg. Dokumentene og risikoanalysene blir oppdaterte årlig, og skal dekke alle vesentlige aktiviteter og blir med det en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. Banken skal ha fra lav til moderat risiko. De følgende typer risikoer er viktigst for banken: KREDITTRISIKO Næringsandelen av bankens brutto utlån var pr årsskiftet 16,8%. Når garantier, påløpte renter og ubenyttede rammekreditter tas hensyn til er næringsandelen 20,67%. Det medfører risiko for en bank å ha mange store enkeltengasjementer, eller å ha for mye av de samlede utlånene samlet i en bestemt bransje. Skudenes & Aakra Sparebank følger dette nøye, og har pr. årsskiftet ingen engasjement som utgjør over 10 % av bankens ansvarlige kapital. Gjennomsnittlig kredittengasjement på de 5 største engasjementene i bankens utlånsportefølje utgjør kr ,- på konsolidert basis. En økning på kr ,- fra Til tross for betydelig økning i bankens bokførte tap i 2013 ser vi ikke tegn til at det er noen krise for næringslivet i vårt nærområde. Det er en nedgang i misligholdte lån i løpet av Økte tap i 2012 og 2013 skyldes for en stor del 3 enkeltprosjekt (hvorav 2 eldre engasjement) som har medført tap (avsetninger og konstaterte tap) med til sammen kr ,- i løpet av disse 2 årene. Boligmarkedet lokalt virker sunt og med god omsetning. Prisene på boliger har flatet ut, men har ikke hatt en merkbar nedgang. Styret vurderer bankens kredittrisiko til å være akseptabel. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er i hovedsak risiko for manglende evne til å kunne innfri gjeld ved forfall eller store kundeuttak. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens de fleste innskudd ikke har oppsigelsestid. Dette innebærer likviditetsrisiko. Da innskuddene er fordelt på svært mange uavhengige innskytere, er imidlertid risikoen liten for at en stor del av innskuddene skal bli tatt ut samtidig. Banken regner derfor innskuddene som en del av den langsiktige fundingen. Banken har alltid hatt en god innskuddsdekning sett i forhold til sparebankvesenet for øvrig. Innskuddsdekningen ved årsskiftet var 77,3 %. God innskuddsdekning er en risikoreduserende faktor, og i seg selv et viktig strategisk mål for banken. Det vil derfor være stor fokus på innskuddsvekst også i årene fremover. Banken har likvide verdipapirer som hurtig kan omsettes ved behov. Banken har sikret seg kredittlinjer til Norges Bank og andre banker som vil bli tatt i bruk dersom det for en periode skulle bli behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisko som akseptabel. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Styret vurderer dagens markedsrisko til å være akseptabel. RENTERISIKO Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. For bankens del gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Banken har ved utgangen av 2013 lånt ut 135,3 Mill kr til kunder med fast avtalt rente. Gjennomsnitt bindingstid for disse lånene er 3,1 år. På innskuddssiden er summen av fastrenteinnskudd 872,4 Mill, hvorav 758 Mill kr er bundet i 3 mnd. Banken har ingen innskudd som har en rentebinding utover 12 måneder. Av andre vesentlige forhold på bankens passivaside er det gjort en rentebytteavtale på bankens fondsobligasjon, hvor fast rente er swappet til flytende rente. Forfallstidspunktet på fondsobligasjonen er i Hele obligasjonsbeholdningen (passiva) som er utstedt i NOK har flytende rente. Renterisikoen på bankens obligasjonsportefølje (aktiva) er lav. De fleste obligasjonene har kupong relatert til Nibor 3 mnd., med unntak av to mindre obligasjoner som er relatert til Nibor 6 mnd. Styret vurderer bankens renterisiko til å være akseptabel. 11

12 VALUTARISIKO Bankens beholdning av fremmed valuta er beskjeden, og begrenser seg til reisevaluta som selges til kunder. Alle obligasjonene (aktiva) som har vært utstedt i utenlandsk valuta har vært valutasikret på hovedstol. Obligasjonsbeholdningen utstedt i utenlandsk valuta er i løpet av 2013 solgt. Banken har imidlertid en indirekte valutarisiko knyttet til garantier for valutalån til bankens kunder formidlet av annen kredittinstitusjon. Disse garantiene utgjør til sammen kr. 75,9 Mill kr (87,2 Mill kr i 2012). Disse garantiene er sikret i kundenes eiendommer og da innenfor god sikkerhetsmargin. Styret vurderer bankens valutarisiko til å være akseptabel. AKSJERISIKO Styret er av den oppfatning at banken har moderat risiko ved svingninger i aksjemarkedet. Banken driver ikke med handel av opsjoner og derivater. Risikoen er dermed knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, aksjer og ulike fond. Banken har svært lite midler plassert i børsnoterte aksjer, og det legges der vekt på å ha en lav risikoprofil. Fondsplasseringer er for det meste i rentefond som også har moderat risiko. Styret vurderer bankens aksjerisiko som akseptabel. OPERASJONELL RISIKO Dette er i vår bank definert som risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er laget en matrise som viser alle de operasjonelle enkeltrisikoer som er identifisert, og for hver av disse er det angitt sannsynlighet for at hendelsen inntreffer, og konsekvens hvis hendelsen inntreffer. Disse to faktorene viser da hvilke risikoer som er de mest kritiske for banken. Dette dokumentet er ment å være et styringsverktøy for å overvåke og redusere operasjonell risiko. I tillegg er det lagt opp til systematiske stikkprøver, utført av bankens internkontroll konsulent, som rapporteres kvartalsvis i møte med banksjef. Det er og lagt opp til halvårlige møter med bankens fagansvarlige, hvor alle myndighetskrav siste 6 mnd. blir gjennomgått og status avsjekket. Med disse rutinene mener styret at denne type risiko er under god kontroll og akseptabel for banken. Banken er ut fra sin størrelse ikke pålagt å ha egen internrevisjon. 6 ORGANISASJON PERSONALET OG ARBEIDSMILJØET. Ved utgangen av året hadde banken i alt 55 ansatte, inklusive 3 stk. renholdere i deltidsstillinger. Dette er en økning på 2 personer i forhold til Omgjort i årsverk utgjør disse 47,5 årsverk mot 45,8 årsverk året før. Bank og forsikring alene utgjør 46,4 årsverk. Banken har kollektiv pensjons, gruppeliv, uførekapital- og ulykkesforsikring. I tillegg er det etablert egen helseforsikring for bankens ansatte. Denne betales 50/50 av banken og den ansatte selv. De ansatte har mulighet til å benytte seg av AFP-ordningen fra fylte 62 år. Samarbeid mellom bankens ledelse og tillitsvalgte oppfattes som konstruktivt, og med en god tone hvor respekt for hverandres roller er viktig. Arbeidsmiljø, samt den generelle trivselen i banken, oppfattes også som svært god. Dette er flere ganger de siste årene blitt bekreftet ved gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser, siste gang høsten Bankens sykefravær ble i 2013 målt til å være 1,74 %, 0,8 prosent lavere enn i 2012, og hele 1,3% lavere enn i Styret sier seg svært godt fornøyd med dette. Banken har sin bedriftshelsetjeneste via Karmøy Industripark, Hydro. Bedriftshelsetjenesten har deltatt på personalmøter og undervist i temaer som ergonomi på arbeidsplassen, mobbing på arbeidsplassen osv. Bedriftshelsetjenesten deltar aktivt i bankens arbeidsmiljøutvalg, og bistår ledelsen og verneombud med arbeidsmiljøtiltak. Styret er svært godt tilfreds med disse tjenestene. 12 KOMPETANSEHEVING Kompetanse i bankens organisasjon blir stadig viktigere. Dette skyldes at kunnskap er blitt mye lettere tilgjengelig for folk flest, og at dagens kunder gjennom utdanning, media osv. selv har mye kunnskap om de tjenester som tilbys. Oppdatering og videreutdanning av egne ansatte får derfor stadig større fokus. Tilsynsmyndigheter setter strengere krav til riktig kompetanse, og ikke minst riktig bruk av denne kompetansen. Verktøyet her er autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Bankens målsetting er at alle som arbeider med lån og plassering skal gjennomgå og bestå eksamener i ordningen. Til nå har 12 ansatte gjennomført utdanningen, og er ferdig autorisert finansiell rådgiver. Banken har i tillegg 3 personer som ble uteksaminert i januar 2014, samt 4 nye som starter opp sin utdanning i 2014.

13 LIKESTILLING Det er bankens målsetting å ha en god fordeling mellom kvinner og menn i egen organisasjon. Tradisjonelt er bank som bransje nokså kvinnedominert, og da særlig hva gjelder kunderådgiverne. Den faktiske situasjonen i banken er at innen bankområdet er det ansatt 41 kvinner og 11 menn. Dette tilsvarer en prosentvis fordeling mellom kjønnene på 78,9 % kvinner og 21,1 % menn. Alle de 3 deltidsansatte renholderne er kvinner. Bankens ledergruppe består av 7 menn og 4 kvinner. Ved bankens avdelingskontorer er 2 av 4 avdelingsledere kvinner. 2 av 7 styremedlemmer er kvinner. Bankens forstanderskap består av 21 menn og 19 kvinner. Med bakgrunn i disse tallene er det ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak i forbindelse med fremming av likestilling, verken fra bankens ledelse eller bankens tillitsvalgte. MILJØBEVISSTHET Bank er i sin virksomhet ikke å regne som en typisk forurensingsbedrift. Det å utvise miljøbevissthet er likevel en viktig sak internt i banken. Banken valgte derfor i 2012 å ta aktive grep for å bli Miljøsertifisert. Arbeid ble sluttført høsten 2012, og den offisielle markeringen og utdeling av diplom av ordfører i Karmøy, Åse Simonsen, ble gjort i Bankens forurensing er stort sett av indirekte karakter, som ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt avfall og avfallshåndtering. Banken forurenser ikke det ytre miljø, og har ingen pålegg fra offentlig myndigheter som ikke er fulgt opp. Virksomhetens art tilsier ikke at det er behov for retningslinjer som omhandler det ytre miljø spesifikt. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Skudenes & Aakra Sparebank arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, og beskyttelse mot trakassering. Sparebanken har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller belastningsplager, foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. UTVIKLING VED AVDELINGENE Bankens visjon og interne slagord er Hjertelig tilstede. Dette fordi vi i dette begrepet legger viktige faktorer som tilgjengelighet, engasjement, service, åpenhet, handlekraft, besluttsomhet og ikke minst den trygghet som gis ved å kjenne hverandre. Bankens hovedkontor ligger midt på Karmøy, i Åkrehamn sentrum. Banken har i tillegg fire avdelingskontorer. Fra Skudeneshavn i sør, via Vedavågen og Kopervik på henholdsvis vestsiden og østsiden av øya, til Avaldsnes helt i nord mot fastlandssiden. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i kommunen. 13

14 Også i 2013 har bankens avdelingskontorer jevnt over hatt økning i både innskudd og utlån. Banken ønsker jevn og kontrollert vekst, helst uten å øke antall ansatte. Kundene bruker stadig mer automattjenester og nettbaserte kanaler. Dette merkes nå klart ved alle avdelingskontorer i form av reduserte antall kassetransaksjoner, og fysiske besøk av kunder. Gruppen av kunder med adresse utenfor Karmøy kommune er i den følgende oversikten tatt med i tallene for hovedkontoret på Åkrehamn. ADMINISTRASJONS OG DRIFTSKOSTNADER. Styret og ledelsen har et kontinuerlig fokus på å effektivisere bankdriften. Banken skal være tilgjengelig og tilstede i vårt hovedmarked, men skal samtidig ta i bruk moderne IT-systemer og ha en effektiv og fremtidsrettet organisasjon. Bankens målsetning er at kostnader i prosent av inntekter ikke skal overstige gjennomsnittet for gruppen banker med mellom 3 til 10 mrd. kr. i forvaltningskapital. For å få et stabilt og påvirkbart grunnlag for beregningene, har vi valgt å se bort fra inntekter og tap på bankens verdipapirer i denne målingen, og dermed kun måle den underliggende bankdriften. Nøkkeltallet for kostnader / inntekter eks verdipapirer ble 51,4 % i 2013 (55,6 % i 2012). Trenden gjennom flere år viser at IT-kostnadene øker, men at et stabilt antall årsverk betjener en stadig større forvaltningskapital. Det er også en trend at kundene i økt grad utfører banktjenester via nettbaserte kanaler. BANKENS HJEMMESIDE, SOSIALE MEDIER OG APP. FOR SMART PHONE Hjemmesiden er, i antall treff, bankens klart mest brukte kommunikasjonskanal. Det gjør at arbeidet med å utvikle og vedlikeholde denne er av stor betydning. Kundegruppen av mennesker som i større grad ønsker å betjene seg selv, er sterkt økende. Disse kundene er gjerne mest komfortable med å bruke internett til flest mulig av sine gjøremål. Dette fordi det er raskt, praktisk og passer inn i deres dags- og livsrytme. Det er avgjørende å kunne møte dette behovet med løsninger som for disse er funksjonelle og moderne, og ikke minst at vi som bank er tilgjengelig på et bredt antall aktuelle medier til tider på døgnet som passer kunden. Banken er i tillegg til egen hjemmeside til stede på Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Blogg og Youtube. Banken opplever daglig at kunden møter oss i disse nye mediene, enten med kommentarer og spørsmål, eller at de søker og får opplysninger om bankens tilbud og tjenester. Facebook er fortsatt det mediet hvor tilslutningen er størst. Pr. dato er det medlemmer i bankens Facebook gruppe, en økning på 312 personer i løpet av Banken har egen App. for IPHONE og android app. for andre SMARTPHONES. Ny versjon av denne ble lansert i 2013, og Bank Id for mobil er nå også tilgjengelig for bankens kunder. Banken har avtale med Evry (tidligere EDB Business Partner) på leveranse av alle nettbanktjenester. Evry er markedsledende på denne type tjenester, og banken skal med det ligge helt i tet når det gjelder utvikling og kvalitet på dette området. Pr. årsskiftet har banken ca pålogginger i mobilbanken hver måned. Dette er mer enn en dobling fra sist årsskifte hvor dette lå på rundt pr. måned. Når det gjelder nettbankbruk holder det seg svært konstant. Som ved sist årsskifte ligger en her rundt ca pålogginger pr. måned. Bankens hjemmeside-adresse er: www. skudeaakra.no

15 7 PRODUKTSALG FORSIKRING Som nevnt tidligere i årsmeldingen distribuerer banken forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har stor vekst og kan vise en økning av premieinntekter for egen regning i skadeselskapet på hele MNOK 154,1 mill. siste 12 mnd. Dette tilsvarer 15,7%. Total bestandspremie utgjør nå MNOK 1.135,-. Nysalg av skadeforsikringspremie i Skudenes & Aakra Sparebank utgjorde i 2013 ca. kr. 9,8 mill. Dette fordelt på kr. 7,6 mill. i privatmarkedet og kr. 2,2 mill. i bedriftsmarkedet. Bankens totale bestand innenfor skadeforsikring utgjorde 29,9 mill. ved årsskiftet, en økning på kr. 3.2 mill. fra Frende Livsforsikring AS hadde i 2013 premieinntekter for egen regning på kr. 586 mill., en økning på kr. 63 mill. siste 12 mnd. Forvaltningskapitalen i selskapet er nå i overkant av 2,2 mrd. I egen bank ble det i 2013 solgt 329 personforsikringsdekninger med total premie på kr. 1,1 mill. Portefølje av personforsikring utgjør ved årsskiftet ca. kr. 4,7 mill. Banken tilbyr OTP sparing for næringslivet. Pensjonsordningen er obligatorisk for alle arbeidsgivere i Norge, og dermed en ordning som alle bankens bedriftskunder må ha. Totalt har 168 lokale bedrifter sin pensjonsordning (OTP) gjennom banken. Antall ansatte i ordningen ligger ved årsskiftet på 1185 personer. Oppspart kronebeløp er pr. nyttår kr. 35,1 millioner, fordelt på kr. 21,5 mill. i bank og kr. 13,6 mill. plassert i fond. Dette er en økning på kr. 7,2 mill. i 2013, tilsvarende 25,8%. SALG AV FONDSPRODUKTER. Ved årsskiftet hadde bankens kunder ca. 205,3 millioner kroner innestående i ulike aksje- og obligasjonsfond kjøpt gjennom banken. Dette er en økning på hele kr. 54,5 millioner kroner fra forrige årsskifte. Det meste av denne økningen har sin årsak i at 2013 var et godt børsår, men banken har og merket større interesse for plassering av beløp i fond den siste tiden. Banken har i tillegg et stort antall spareavtaler med kunder som plasserer i disse fondsselskapene. Dette er jevn og god sparing som med en litt lengre sparehorisont gir god avkastning. Kunden må imidlertid ta høyde for at verdiene kan svinge noe fra år til år. Banken tilbyr sparing i aksjefond gjennom Skagen fondene og DNB Asset Management. MINIBANKENE / KORTBRUK I Banken har totalt 8 minibanker utplassert rundt på Karmøy. Dette antallet har vært stabilt de siste årene. Fordelingen mellom minibankene varierer en del fra år til år. Trender de siste årene viser likevel samlet sett en jevn økning i både antall uttak og i total omsetning for automatene. Totalt ble det tatt ut kr. 323,7 millioner i bankens minibanker på Karmøy i Dette er kr. 6,1 million mer enn i Antall transaksjoner økte med 343 stk. gjennom året, snitt uttak økte med kr. 22,- til kr ,-. Bankens kortbase består nå av ulike VISA kort, en økning på hele kort fra året før. Foruten de tradisjonelle Visa kortene med eller uten kreditt, tilbyr banken også kredittkortet Master via Enter Card. Pr er det registret kort av denne typen, en økning på 455 kort fra Trenden viser at bruk av kort fortsatt øker, og at brukerne blir yngre og yngre. Som tallene ovenfor viser gjelder denne trenden både for debetkort og såkalte kredittkort. 8. SAMFUNNSANSVAR Banken har uttrykt i sitt strategidokument at vi skal engasjere oss i menneskene som bor og driver næring i Karmøy kommune. Vi ønsker å bidra til et levende og sterkt lokalmiljø. Dette gjøres blant annet ved, gjennom bankens gavefond, å tilføre økonomisk støtte til positive lokale tiltak. Banken er en betydelig sponsor overfor lokale lag og foreninger. Banken har også som fokusområde å hedre lokalt engasjement gjennom utdeling av ulike priser og legat, samt å skape og utvikle gode arenaer for næringsliv og organisasjonsliv i vårt markedsområde. 15

16 GAVETILDELINGER Det ble i 2013 utbetalt kr ,- i gaver fra bankens gavefond. Av større bevilgede gaver nevnes: Kr ,- Torvastad Arena Kr ,- Forstudie Vikingland Temapark Kr ,- Lederopplæring i karmøykorpsene Tidligere bevilgede gaver på kr ,- til tak på smeltehytta på Vigsnes og kr ,- til tak over en evt. isbane i Åkrehamn ble formelt trukket tilbake, da disse byggeprosjektene foreløpig er skrinlagt. Før tildeling av nye gaver i 2014 vil banken ha et gavefond på kr ,- KARMØYFISKAREN - bankens honnørpris ble i 2013 tildelt artist Synnøve Aanensen. Synnøve Aanensen er en kjent og kjær artist både på Karmøy og utover mange steder i landet vårt, i Sverige og gjennom turneer i USA. Trass sine kun 43 år feiret hun i års jubileum som artist. Hun stiller opp på både små og store arrangementer, alt fra begravelser til store festivaler i Norge og Sverige. Hun har siden 2010 samarbeidet med Kanal 10 i Norge og Sverige, der hun deltar i programmer, festivaler og startet i 2013 opp med eget musikkprogram. Lokalt har hun hvert år egen julekonsert i fullstappet Åkra kirke. Hennes repertoar ligger innenfor gospel og country musikken. Tekstene er med kristent innhold. Også denne gang var det en populær vinner, og banken fikk mange positive tilbakemeldinger på valget. «Karmøyfiskaren», ble utdelt for 21. gang og tidligere prisvinnere har i rekkefølge vært Leif Ove Andsnes, Lasse Pedersen, Marit Synnøve Vea, Aleksander Hauge, Skudefestivalen, Johannes Solstad, Tinney Rasmussen, Oddvar Andreassen, Skudeneshavn Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeneshavn, Åkrehamn Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival, Skudeneshavn Handelstandsforening, Kaare Ness, Paul Stol, Karmøy Svømmeklubb, Kopervik Festival, Fiskeridagene på Åkra, Jostein Grindhaug og sist Karmøy Kulturskole i ÅRETS ILDSJEL. Den andre årlige prisen banken deler ut er «årets ildsjel». Tanken bak denne prisen er å løfte frem de som jobber i det stille, gjerne gjennom trofast innsats for sitt lag eller forening gjennom mange år. I motsetning til Karmøyfiskarene ovenfor er ofte dette personer som blir lagt lite merke til. Slik sett er ikke dette personer som offentlig markedsfører kommunen vår, men er av svært stor betydning i sitt lokalmiljø. Vinneren i 2013 ble Jorunn Johanna Bråthen. Årets vinner ble i pressen beskrevet som en ildsjel av dimensjoner, og har vært en drivkraft i Visnes samfunnet i snart 35 år. Hun er lite snobbete, og er ikke redd for å ta i et tak. Hun blir også omtalt som en «stayer». Når noe er igangsatt følger hun prosessen til alt er ferdig, og passer på at ting fungerer som det skal i ettertid. Årets ildsjel ble videre beskrevet som en brobygger i lokalsamfunnet, og en som gjerne jobber litt utradisjonelt på tvers mellom bedehus og velforeningen, noe som har gitt resultater. Hun har aldri vært redd for å ta ansvar, og har et godt humør som er smittende på dem som er rundt henne. Hun sies å ha en egen evne til å få folk med seg. Mange forbinder henne med Hinderaker og Visnes Vel som hun startet i 1983, og som senere har vært svært viktig for utviklingen av visnesområdet. 16

17 SAMFUNNSANSVAR. Banken har etiske retningslinjer som ivaretar temaer som omhandler korrupsjonsbekjempelse. Banken har også etablert et antihvitvaskingsreglemenet. De etiske retningslinjene blir med jevne mellomrom tatt opp i personalsamlinger med tanke på å informere og bevisstgjøre alle bankens ansatte om viktigheten av temaene, samt etterlevelse av regelverk. Alle bankens ansatte gjennomførte i løpet av 2013 et internt kurs som omhandlet antihvitvasking. Banken tilstreber for øvrig å holde seg oppdatert og implementere råd og retningslinjer gitt av særlig Finanstilsynet, Økokrim og FNO. Virksomhetens art og geografiske nedslagsområde, samt eksisterende retningslinjer på øvrige områder, tilsier at det ikke er behov for retningslinjer som omhandler menneskerettighetene eksplisitt. 9 FREMTIDSUTSIKTER Året 2013, ble for de fleste av oss forbrukere er godt år. Med lavt rentenivå, fortsatt høy sysselsetning og 3,9% lønnsvekst forbedret kjøpekraften seg for den gjennomsnittlige nordmann i løpet av Faren for en ny finanskrise er gradvis avtagende, også for de landene rundt i Europa som har slitt mest de siste årene. Det er fortsatt høy arbeidsledighet i sør Europa, særlig for den unge generasjonen, men her ligger og et potensiale for vekst i disse landene når økonomien nå bedrer seg. I følge anslagene fra sentralbanksjef Øystein Olsen og Statistisk Sentralbyrå (SSB) signaliseres det om litt svakere økonomisk vekst, moderat lønnsvekst (SSB anslår 3,6%), fortsatt lav rente og relativt lav arbeidsledighet i Begge bemerker at boliglånsrenten er på et kunstig lavt nivå, og at en må forvente stigning i styringsrenten i årene fremover. De freder imidlertid denne på 1,5% frem til sommeren Ser vi på andre parametere i folks hverdag forventer ekspertene svakt lavere strømpriser, grunnet fulle magasiner og en mild vinter. Det forventes noe lavere skatter i og med at skatt på nettoinntekt ble satt ned fra 28% til 27% og at minstefradraget øker. På rentesiden tror en som sagt på fortsatt lave renter med unntak av de som er knyttet opp til normrenten, hvor en forventer økning ut fra de signaler den nye regjeringen har gitt. Dette vil først og fremst gjelde offentlig ansatte med lån i Statens Pensjonskasse og Husbanken, samt andre arbeidstakere som har arbeidsgiverlån knyttet opp mot normrenten. Det er noe usikkerhet rundt pris på bensin og diesel. Det er nok olje i markedet, men en svakere krone vil gjøre utenlandske varer dyrere, og olje omsettes i dollar. Til slutt forventes også noe høyere matpriser i og med at stadig større del av maten er importert, og prisen vil derfor påvirkes av en svakere krone. Alt i alt ikke store endringer, og sannsynligvis vil de fleste oppleve enda et år med økt kjøpekraft og bedret velstand i Norge. Det har en tid vært knyttet usikkerhet til om nye kapitalkrav for bankene vil slå vesentlig ut på renten til norske forbrukere. Til det er det å si at mange av bankene har tatt de nødvendige grep og er i rute mot å nå målene innen de frister som er satt. Trolig er derfor de nødvendige marginene nå på plass, og en ytterligere økning lite sannsynlig. Det forventes imidlertid heller ikke reduksjon av marginene. Lokalt har vi de senere årene vært midt i den sterkeste og mest voksende delen av norsk økonomi. Store oljeinvesteringer kombinert med nye store funn i Nordsjøen har gitt økonomien ekstra god fart. Dette har videre smittet over på de mange lokale underleverandørene til denne industrien. Denne trenden er nå i ferd med å avta, og oljeinvesteringene er lavere i vårt område. Dette vil trolig føre til noe mindre aktivitet i vår region, men Vestlandet vil trolig fortsatt hevde seg godt i forhold til resten av landet. Trolig vil derfor vi som lokalbank, midt i dette området, oppleve et nytt godt år for Haugalandet og oss som driver næring her. VEIEN VIDERE FOR SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Nye rammebetingelser og modeller for strukturering innen sparebanknæringen, gjør at vi noe oftere de siste årene har sett mindre sparebanker velge å fusjonere. Dette har medført en svak reduksjon i antall norske banker hvert år. Det er likevel ikke noe grunnlag for å påstå at denne trenden har vært økende i Det å lage større enheter vil alltid være et press fra markedet og de som utformer ulike regelverk. Samtidig ser en stadig eksempler på at mindre banker konkurrerer fullt ut med de større bankene, og samtidig leverer gode resultater. Styret er derfor fortsatt av den oppfatning at Skudenes & Aakra Sparebank er mest tjent med å være en selvstendig og lokal sparebank. Banken er i god vekst, og etterhvert blitt av en slik størrelse at kritisk masse er passert med god margin. Samarbeid er imidlertid fortsatt svært viktig, og på det området søkes stadig ny kunnskap og nye alternativer. Dette har frem til nå gitt banken mange spennende produkter og samarbeidsflater. 17

18 Det at kapitalkravene innenfor bank og finans blir skjerpet i nytt regelverk, vil imidlertid medføre ulike valg rundt om i bankene. Ikke først og fremst i flere fusjoner, da de minste bankene allerede er godt kapitalisert, men gjerne i form av andre tilpasninger. Noen vil gjerne selge ut eiendomsmasse, andre redusere vekst, andre øke marginer, redusere kostnader osv. Alt for å bedre egenkapitalen og dermed være godt rustet for nytt regelverk. Det var i hovedsak innføring av nytt regelverk som gjorde at bankens styre høsten 2013 vedtok å foreta en egenkapitalbevisemisjon i Skudenes & Aakra Sparebank. Emisjonen er planlagt i intervallet kr ,8 mill. Gjennomføringsperioden er satt fra 31. mars til 25. april. Det ble i slutten av 2013 etablert et garantikonsortium på minstebeløpet på kr. 52 mill. Styret ønsker å takke for den store interessen, og tilliten som ble vist banken gjennom at etableringen av dette ble unnagjort på 1,5 dag. Dette gjør at styret tror emisjonen blir vellykket, og at banken med dette får mange nye eiere som i tiden fremover vil vise engasjement og interesse for banken. En bedret egenkapitalsituasjon vil gjøre banken i stand til fortsatt å ta sin naturlige del av veksten i bankens markedsområde. I tillegg til økte myndighetskrav var dette en viktig faktor for styrets valg. Alle kunder er viktige for banken, men en vil i 2014 ha ekstra stor fokus på gruppen unge nyetablerere i aldersgruppen år. Konkurransen er hard rundt denne gruppa, men vi ønsker her å vise at lokalbanken er fullt på høyde med de større bankene. Særlig om en ser på totalpakken med tilgjengelighet, beslutningsevne og tid, engasjement i lokalmiljøet osv. En starter med eget kundearrangement for denne gruppen 18. februar Arbeidet med å øke kundens oppmerksomhet rundt sparingen er et annet fokusområde. Dette både til kundens og bankens beste. FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger et godt økonomisk resultat, konservative tapsavsetninger og en god finansiell stilling, samt styrets vurdering av gjeldende framtidsutsikter. Etter styrets mening gir årsregnskapet og årsberetning et riktig bilde av bankens utvikling, drift og økonomiske stilling i STYRENDE ORGAN STYRET 2013 Det har vært noen mindre endringer i styrets sammensetning gjennom Styremedlem Åse Marie Skeie gikk ut av bankens styre etter 12 års tjeneste. Styret ønsker å takke henne for innsats og godt samarbeid. Som nytt styremedlem ble 1. varamedlem Ståle Karlsen valgt. Som 1. varamedlem, med møterett, ble Trine Lund valgt. Bankens styre består da av følgende medlemmer; Samson Wiig (styreleder), Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Helge Vikra, Ståle Karlsen og Torstein Østhus (ansatte representant). 1. varamedlem er Trine Lund og ansattes varamedlem er Hanne Tjøsvoll Eriksen. Begge møter fast i styremøtene. BANKENS FORSTANDERSKAP Bankens forstanderskap består av 40 medlemmer, hvorav innskyterne velger 24. Ansatte er representert med 10 medlemmer, og 6 personer velges av Karmøy Kommune. Samtlige valgte medlemmer må bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommune. Dette nære forholdet gjør at banken med rette kan kalles «Ein ekta lokalbank». Utstedelse av egenkapitalbevis vil medføre behov for endring av vedtekter og sammensetning. Nødvendige endringer vil bli lagt frem for godkjenning i bankens forstanderskap i februar REVISJONSUTVALG Banken har valgt å la bankens styre også ha rollen som revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget ledes av styreleder Samson Wiig. Det er lagt opp til at utvalget har fire møter pr. år, ett hvert kvartal. 18

19 TAKK Styret takker bankens ansatte for stor arbeidsinnsats og gode resultater i Styret mener at avgjørelsen om å hente inn ny egenkapital gjennom en egenkapitalbevisemisjon, er et riktig valg for banken i årene fremover. Dette vil medføre nye arbeidsoppgaver, og enda større fokus på resultater i bankens drift. En positiv og arbeidsvillig organisasjon er da av stor betydning, noe styret tror er en av bankens styrker. De fleste av bankens nøkkeltall viser god utvikling i 2013, og styret er godt tilfreds med resultatet av bankens drift. Det er gjort betydelige tapsavsetninger i Likevel er resultat etter skatt og tap, i kroner, det beste banken har oppnådd i sin 137 årige historie. Styret er av den oppfatning at banken skal føre en konservativ linje, og med det ta høyde for mulige tap i porteføljen og bygge opp reserver i gode år. Det rettes også en stor takk til bankens tillitsmenn/kvinner for det arbeid og tid som er lagt ned i banken. Sist, men ikke minst, rettes en stor takk til alle bankens kunder. Fornøyde og lojale kunder er bankens grunnlag for vekst og utvikling. Åkrehamn, den Samson Wiig Reidun Kvinnesland Inger Elise N. Kolstø Styreleder Nestleder Olav Munkejord Helge Vikra Ståle Karlsen Torstein Østhus Ansatte representant Alf Inge Flokketvedt Banksjef 19

20 Resultat NOTE Renter o.l. av utlån til kredittinstitusjone Renter o.l. av utlån til og fordringer på ku Renter o.l. av sertifik./obligasj./rentebære Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjone Renter o.l. på innskudd fra og gjeld til kun Renter o.l. på utstedte verdipapirer Renter o.l. på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE- OG PROVISJONSINNTEKTER Utbytte og lignende Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gev/tap på sertifikater og obligasjoner Netto gev/tap på aksjer og andre verdipapirer Netto gev/tap på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst/tap verdipapirer Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter SUM ANDRE INNTEKTER Lønn mv Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier mv Nedskrivning langsiktige aksjer RESULTAT ETTER TAP Skatt på ordinært resultat II RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Overført fra gavefond Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Overføringer og disponeringer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 1. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012

ÅRSBERETNING 2012 1. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012 Årsmelding 2012 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Reidund Kvinnesland, Torstein Østhus, Styreformann

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.10. GENERELT. 1. halvår 2010 har vært en periode med god og stabil drift. Likevel merkes fortsatt en viss markedsusikkerhet både når det gjelder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.09. GENERELT. Hele 2009 har så langt vært preget av behovet for en viss konsolidering og stabilisering. Koordinering av aktiviteter, og arbeid

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. juni 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før tap og skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Etter første halvår 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer