Årsrapport PSI Group ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. PSI Group ASA"

Transkript

1 PSI Group ASA

2 Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA 33 Balanse PSI Group ASA 34 Noter 35 Kontantstrømoppstilling 42 Eierstyring og selskapsledelse 43 Dette er PSI Group ASA PSI er Skandinavias ledende leverandør av avanserte IT-løsninger for detaljhandelen - som styrer, distribuerer og sikrer kontanter og effektiviserer håndteringen av pris-, vare- og forbrukerinformasjon. Vi har hovedkontor i Norge og til sammen 210 medarbeidere i Norge og Sverige. Virksomheten er strukturert i to segmenter, løsningssalg og ettermarked. LØSNINGSSALG: Selskapet skal eie eller ha distribusjonsrettigheter til teknolog i verdensklasse som forenkler hverdagen for butikk ansatte og gjør handleopplevelsen morsommere og mer effektiv for forbrukere. PSI har i dag distribusjonsrettigheter i Norge og Sverige for Digi, Pricer, CashGuard og Repant, samt eierskap i verdensledende teknologi fra CashGuard og Digital Signage systemet MyTv. ETTERMARKED: PSI har som strategi å inngå langsiktige service- og vedlikeholdsavtaler med sine kunder. Hensikten er å bedre kundens opplevelse av teknologien og å sikre lang økonomisk levetid på leverte løsninger samt å levere rekvisita og tilbehør. Vi har bygd opp landsdekkende service apparater i Norge og Sverige samt et skandinavisk support senter som er tilgjenglig i våre kunders åpningstider. PSI eier to moderne trykkerier for produksjon av etiketter. PSI tilbyr et eget NORDIC merke for toner, en rekke produkter innen AutoID/POS, samt distribusjonsrettigheter på NCR Systemedia i Norden og Baltikum. Revisjonsberetning 45 Kontaktinformasjon 46 2

3 Finansielle hovedtall Nøkkeltall Resultatregnskap Driftsinntekter , 918 TNOK Årlig vekst driftsinntekter % 62,9% 33,0% 0,5% % EBITDA TNOK EBIT TNOK Totalkapitalens rentabilitet 10,0% 7,2% 4,4% % Egenkapitalens rentabilitet 29,6% 21,8% 7,8% % Totalkapital TNOK Egenkapital TNOK Egenkapitalgrad 34% 33% 42% % Likviditetsgrad 1 1,10 1,21 1,35 Fortjeneste pr. aksje 2,80 1,46 0,04 NOK Antall aksjer TNOK Børskurs 35,90 23,60 21,40 NOK P/E 12,80 16,2 493,7 Antall ansatte Driftsinntekter pr. ansatt TNOK 1) Totalkapitalens rentabilitet (Resultat + rentekostn.) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital 4) Likviditetsgrad Omløpsmidler pr. 31. desember Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 6) P/E Børskurs ved årets slutt Fortjeneste pr. aksje 2) Egenkapitalens rentabilitet Resultat x 100 Gjennomsnittlig egenkapital 5) Fortjeneste pr. aksje Årsoverskudd Gjennomsnittlig antall aksjer 7) Driftsinntekter pr. ansatt Driftsinntekter Antall ansatte pr. 31. desember 3) Egenkapitalgrad Egenkapital pr. 31 desember x 100 Totalkapitalen pr. 31. desember 3

4 Konsernets resultatregnskap Innledning Styret er meget tilfreds med selskapets resultater og utvikling i Rendyrking av virksomheten mot detaljhandelsmarkedet har fortsatt med uforminsket styrke gjennom året. PSIs direkte og indirekte eierskap til ettermarked og teknologi er vesentlig styrket gjennom 2007, både ved avtale om kjøp av Systemedia og ved betydelige aksjekjøp i CashGuard AB. CashGuard er en svært viktig industriell satsning for PSI. De økonomiske resultatene har vært meget gode gjennom hele året. God vekst i både omsetning og lønnsomhet, sammen med god kostnadskontroll og stram balansestyring, har medført en rekordhøy kontantstrøm fra driften. Utsiktene for 2008 er gode. Styret vil takke alle medarbeidere for den fantastiske innsatsen som har vært nedlagt i Selskapets virksomhet PSI Group ASA er Skandinavias ledende teknologileverandør av innovative og fremtidsrettede løsninger til dagligvare- og detaljhandelen. Selskapet har som visjon å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for våre kunders ansatte samt å skape positive handleopplevelser for våre kunders kunder. PSI, som er notert på Oslo børs, skal være et attraktivt og innovativt selskap for sine kunder, investorer og ansatte. Selskapet har hovedkontor på Rælingen utenfor Oslo. Selskapets svenske virksomhet styres fra Göteborg. PSI har for øvrig kontorer og utfører virksomhet fra over 30 steder i Norge og Sverige. Viktige hendelser året 2007 Gjennom året 2007 har Selskapet ervervet ytterligere B-aksjer i CashGuard AB og solgt A-aksjer i samme selskap. Gjennomsnittlig kostpris på aksjene er pr utgangen av året NOK 7,01 hvilket er over børskurs pr. 31. desember. Ved utgangen av året utgjorde PSIs eierandel 22,8 prosent av aksjekapitalen og 25,1 prosent av stemmene i CashGuard AB. PSI hadde ved utgangen av året tegnet terminkontrakter for ytterligere aksjer i CashGuard. I tillegg til den industrielle satsningen i CashGuard AB, gjennomførte Selskapet i mai en finansiell investering i Repant ASA gjennom tegning av en million aksjer til kurs NOK 6 via en rettet emisjon. PSI mottok samtidig MNOK 0,5 som en garantist for emisjonen. På generalforsamlingen 11. mai 2007 ble Selskapets egne aksjer vedtatt slettet. I juni flyttet PSI Production AS inn i nye, egne lokaler på Tangen i Hedmark. Rettssaken som ble anlagt mot Selskapet fra K. Jareholt AB i april ble vunnet med en rettskraftig dom på alle punkter i oktober. PSI ble tilkjent fulle saksomkostninger. Avtale om kjøp av ettermarkedsvirksomheten Systemedia ble gjennomført for MNOK 8 i desember 2007, med overtagelse 4. januar Regnskapet for 2007 Konsernets årsregnskap er basert på IFRS, og 2007 er det tredje året selskapet avlegger konsernregnskap etter denne standarden. Morselskapet PSI Group ASA oppnådde et årsresultat på NOK Det er mottatt konsernbidrag fra datterselskaper på PSI Group ASA konsern oppnådde en omsetning på MNOK 461 millioner i 2007, som er en økning fra MNOK 376 i 2006 og MNOK 284 i Resultat etter skattekostnad for konsernet ble et overskudd på 35,7 millioner for året, sammenlignet med et overskudd på MNOK 19,6 i Resultatfremgangen skyldes i hovedsak videreføring av god kostnadskontroll og fortsatt rendyrking av kjernevirksomheten. I tillegg har et rekordhøyt nivå på leveranser av CashGuards kontanthåndterings løsninger, implementert sammen med PSIs SmartCash applikasjoner, bidratt betydelig til resultatfremgangen resultatet inneholder engangsgevinster på terminkontrakter i CashGuard på til sammen MNOK 10,6 Totalkapitalen for konsernet er MNOK 355,6 med en egenkapital på MNOK 120,5 hvilket utgjør en egenkapitalandel på 33,9 prosent. Fri egenkapital i morselskapet utgjør MNOK 71,8. Likviditetsbeholdningen i konsernet var ved utgangen av året MNOK 4,0, herav bundne midler på MNOK 0,7. Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde MNOK 42,4. Konsernets likviditet og soliditet er tilfredsstillende. Kontantstrømsoppstillingen viser positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 49 for 2007 sammenliknet med MNOK 19 for Det er godt samsvar mellom konsernets driftsresultat og operasjonell kontantstrøm. Investeringsaktivitetene er i hovedsak aksjeerverv i CashGuard og Repant, men også aktiverte rehabiliteringskostnader for konsernets produksjonsbygg på Tangen samt mindre investeringer i IT og transportmidler. Konsernets kundefordringer, er kun økt fra MNOK 65 til MNOK 74 fra 2006 til Lagerbeholdningen er redusert fra MNOK 46 til MNOK 44. Disse bevegelsene er meget tilfredsstillende gitt en omsetningsvekst på 23 prosent. Økt eksponering i CashGuard AB fra MNOK 74 til MNOK 155 er delvis finansiert med nye lånerammer. Langsiktig rentebærende gjeld har økt med MNOK 34. Disse aksjene er bokført til kostpris selv om kursen pr var lavere. Investeringen i CashGuard er en særdeles viktig industriell satsning for Selskapet, og styret er av den oppfatning at de underliggende verdiene er betydelige. Konsernets virksomhet medfører eksponering for valuta- og renterisiko. Det benyttes ikke finansielle instrumenter for å redusere denne risikoen. Fordringer og forpliktelser, hvilket konsernet har bokført til markedsverdi, innebærer også finansiell risiko. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer. Konsernets rentebærende gjeld har flytende rente. Likviditetsrisikoen anses som liten. Styret har, gjennom en helhetsvurdering av kundetilfredsstillelse, markedsposisjon, markedsbehov og finansiell stilling, vurdert at grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet med tilhørende balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og resultater av virksomheten i år Utover det som fremgår av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av betydning for å bedømme selskapet. Segmentinformasjon Konsernet har i 2007 vært organisert i to geografiske virksomhetsområder, Norge og Sverige. Hvert av disse er igjen målt på de operasjonelle virksomhetsområdene løsningssalg og ettermarked hvilket er en endring fra tidligere år hvor Selskapet opererte med produktsegmentene Security Solutions og Retail Solutions. Selskapets salgsorganisasjon orienteres i økende grad mot direkte kundeansvar og ikke primært produktansvar. Det samme gjelder i enda større grad for selskapets serviceorganisasjon. Dette gjøres for å styrke fokuset på PSIs totale løsningsog tjenestetilbud overfor kundemassen. Dette medførte at PSI fra og med 2007 omsetningsmessig segmenterer på de to hovedinntektsstrømmene, nemlig løsningssalg og ettermarked. Geografisk inndeling vil fortsatt være selskapets primære segment. En naturlig konsekvens av dette er at det viktige ettermarkedet får et sterkere fokus, da det er en sentral og langsiktig grunnpilar i selskapets inntektsvekst. Løsningssalg Løsningssalg består i hovedsak av selskapets ulike SMART Family konsepter innenfor Security Solutions, Retail Solutions og Media Solutions. Security Solutions utgjøres av maskinvare-/programvareløsninger som kontrollerer, styrer, teller, veksler og sikrer kontanter i hele kjeden fra forbrukerne betaler i kassapunktet til kontantene er transportert og valutert i tellesentralene/banken. Retail Solutions utgjøres av maskinvare-/programvareløsninger som styrer og effektiviserer detaljhandelsdriften og optimaliserer besøket for konsumentene med hensyn til vare-, pris- og 4

5 forbrukerinformasjon noe som forbedrer handleopplevelsen og reduserer tidsforbruket. Media Solutions utgjøres av maskinvare-/programvareløsninger som styrer og effektiviserer visuell kommunikasjon for besøkende, kunder og ansatte ved hjelp av informasjons- og priskiosker, flatskjermer og avanserte videoløsninger. Virksomhetsområdet hadde en omsetning på MNOK 252,6 i Det representerer en økning på 39 prosent sammenliknet med 2006 (MNOK 181,4). Antall fakturerte CashGuard systemer i 2007 var sammenlignet med i 2006 Leveranser av CashGuard til NorgesGruppen fortsetter i Ettermarked Årlige service- og supportavtaler sikrer PSIs kunder stabil drift på leverte løsninger innenfor detaljhandelens åpningstider. Service- og supportavtalene omfatter blant annet på stedet service, reservedeler og slitekomponenter. Kurs, opplæring og installasjon defineres også som en del av ettermarkedet. En vesentlig del av ettermarkedet utgjøres også av det daglige forbruket av produktetiketter som følge av leverte systemer - særlig relatert til vekter og pakkemaskiner. Generelt forbruksmateriell, tilbehør og løpende supplementsprodukter inngår også i dette segmentet. Konsernets siste erverv, virksomheten Systemedia, vil i sin helhet inngå i dette segmentet fra og med Dette virksomhetsområdet representerte en omsetning på MNOK 208,6 i Det utgjør en økning på 7 prosent i forhold til 2006 (MNOK 194,8). PSI Productions AS leverte rekordresultat i Dette skyldes blant annet bedre innkjøpspriser og større volum. PSI Productions AS flyttet samtidig inn i nye lager- og produksjonslokaler på Tangen i Hedmark i mai Disse lokalene er eid av PSI. Ansatte Gjennom året har antall medarbeidere i konsernet økt fra 200 til 208. I tillegg kommer ansatte i tilknyttede service selskaper, InStore IT selskapene, med ca 75 medarbeidere. CashGuard AB har 182 ansatte. Godtgjørelse til konsernsjefen i selskapet har i 2007 vært NOK Verken konsernsjef eller finansdirektør har pensjonsavtaler eller vil motta pensjonsytelser fra selskapet utover obligatorisk tjenestepensjon innført i 2006, med 2 prosent av lønnsytelsene. Styrets policy vedrørende daglig leders godtgjørelse innebærer i all hovedsak en fast lønn pluss en bonus i størrelsesordenen 20 til 30 prosent av fast lønn. Bonus kriteriene varierer fra år til år og kan inneholde elementer som resultatutvikling, aksjekurs og organisasjonsutvikling. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Konsernet har i 2007 kostnadsført i størrelsesordenen MNOK 12 innenfor forskning og utvikling. I all hovedsak er ressursene dedikert PSIs applikasjonsportefølje SMART Family. Denne satsningen har medført at Selskapet er ledende innenfor blant annet business intelligence på kontanthåndtering (SmartCash) og ledende på sporing/næringsinnhold løsninger (SmartScale) i forbindelse med vekter og pakkemaskiner i dagligvarebutikkenes ferskvaredisker. Maskinvareleveranser integrert og implementert med respektive SMART Family applikasjoner skaper langsiktige kunderelasjoner. Enkelte av prosjektene er delfinansiert av Skattefunn. Miljøforhold Arbeidsmiljøet i selskapet betegnes som godt. Det er i 2007 iverksatt tiltak som skal fremme de ansattes helse og det generelle arbeidsmiljøet herunder premiering for kolleger som permanent har sluttet å røyke, startkontingentstøtte til utholdenhetskonkurranser og faglige samlinger på tvers av landegrensene. Selskapets virksomheter forurenser ikke det ytre miljø. Det totale fraværet i bedriften er beregnet til 2,9 prosent hvilket vurderes å være normalt for denne type virksomheter. De ansatte har ikke vært utsatt for skader eller ulykker i løpet av året. Enkelte datterselskaper selger og lagrer produkter som er klassifisert som miljøskadelige dersom de ikke håndteres i henhold til forskifter. Derfor har selskapet fokusert på dette, og respektive datterselskaper har avtaler med autoriserte returorganisasjoner. Ingen av datterselskapene håndterer PCB holdige substanser. PSI Production AS leverer rest trykkfarge til godkjent mottaksapparat i Hedmark. Selskapet følger miljøspørsmål og returordninger i databransjen meget nøye. PSIs konsernsjef sitter i styret til IKT-Retur AS. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og Kursutvikling

6 menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forhold rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. I konsernets styre er 40 prosent kvinner. Av selskapets 205 ansatte ved utgangen av året er 35 kvinner. Det er ingen kvinner i konsernledelsen eller ledende stillinger. Dette er en medvirkende årsak til at gjennomsnittlønnen for kvinner på TNOK 280 er vesentlig lavere enn for mannlige ansatte hvor tilsvarende tall er TNOK 370. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner, og tilsvarende er omfanget av overtid noe høyere for menn. Ved ellers like forhold vil en kvinne bli foretrukket ved nyansettelser. Konsernet legger vekt på at mulighet for utdanning og forfremmelse skal være kjønnsuavhengig. Aksjonærforhold Verdien på selskapets aksjer steg med 52,1 prosent i Pr. 31. desember 2007 har selskapet en aksjekapital på NOK , fordelt på aksjer, pålydende NOK 0,62. Selskapet hadde pr. utgangen av perioden egne aksjer. Antall aksjeeiere i selskapet ved utløpet av 2007 var ned fra ved utløpet av De 20 største aksjonærene representerer 64,5 prosent av den totale aksjekapitalen opp fra 60,8 prosent ved utgangen av Ved utløpet av 2007 eier aksjonærer en børspost eller mer. Det har vært god likviditet i aksjen som har vært omsatt hver dag i Gjennom året ble aksjer omsatt til en verdi av NOK fordelt på handler. Det gir en gjennomsnittlig aksjekurs på NOK 31,70. Gjennomsnittlig verdi pr. handel utgjorde NOK ,- Selskapet tilfredsstiller kravene for Match listen i henhold til Oslo børs sin modell for segmentering av de børsnoterte selskapene (minimum 10 handler pr dag). PSI Group innehar Informasjonsmerket som utstedes av Oslo Børs. Selskapet har ved utgangen av året egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på NOK 34,80. Fremtidsutsikter Det har ikke inntruffet viktige hendelser etter årsskiftet. Styrets utsikter avgitt i årsrapporten 2006 om fortsatt sterk organisk vekst kombinert med meget god lønnsomhet, har utvilsomt blitt realisert i Styret ser også positivt på selskapets utsikter i Det vil være et sterkt operasjonelt fokus også i Selskapets gode markedsposisjon og sterkt økende langsiktige serviceinntekter vil gi et godt grunnlag for høy lønnsomhet fremover. Det forventes sterk vekst i 2. halvår I tillegg vil PSI fremover benytte sin sterke markedsmessige og finansielle stilling til å ta ytterligere eierskap innen ledende teknologi mot detaljhandelsmarkedet. Det vil også bli vurdert investeringer som styrker selskapets operative virksomhet i Skandinavia samt i nye geografiske områder. Konsernets finansielle mål er en omsetningsvekst på prosent pr. år med en EBITDA-margin på prosent. Forslag til disponering av årsoverskudd Styret vil foreslå for generalforsamlingen følgende disponering av årsresultat i morselskapet PSI Group ASA for 2007: Årsresultat: kr Overføring til annen egenkapital: kr Rælingen, 14. mars 2008 Leif Flemming Bakke Styrets leder Erik Pinnås Styremedlem Bente Sollid-Hansen Styremedlem Patrick Sandahl Styremedlem Bente Mejdell Styremedlem Jørgen Waaler Konsernsjef 6

7 Konsernets resultatregnskap Note Salgsinntekter Resultatandel TS, Serviceselskap Driftsinntekter 3, Varekostnad Lønnskostnad Avskriving Annen driftskostnad , Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Resultatandel TS, CashGuard Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt Ordinært resultat etter skatt Resultat avhendet virksomhet Årsresultat Hvorav Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse Resultat pr. aksje (justert for spleis gjennomført ) Resultat pr. aksje Resultat pr. aksje fullt utvannet ,80 2,80 1,46 1,46 0,04 0,04 7

8 Konsernets balanse TNOK Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill, rettigheter Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, transp. inventar Bygninger og tomt Aksjer i CashGuard AB Tilknyttede selskaper Øvrige langsiktige investeringer Utsatt skattefordel Sum anleggsmiddler Kortsiktige finansielle investeringer Varer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer Andre egenkapitalposter Minoritetsinteresse Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Rælingen, 14. mars 2008 Leif Flemming Bakke Styrets leder Erik Pinnås Styremedlem Patrick Sandahl Styremedlem Bente Sollid-Hansen Styremedlem Bente Mejdell Styremedlem Jørgen Waaler Konsernsjef 8

9 Konsernets egenkapitaloppstilling Majoritetsinteresse Minoritets interesse Sum EK Note Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Innskutt annen EK Fond for verdiendringer Omregningsdifferanse Annen egenkapital Egenkapital pr : Fisjon av Captura Åpningsbalanse etter fisjon Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Overgang til kostpris på CashGuard aksjer Opsjoner til ansatte Netto effekt - kjøp og salg av egne aksjer Egenkapital pr Årets resultat Netto effekt - kjøp og salg av egne aksjer Sletting egne aksjer Omregningsdifferanse valuta Sum Egenkapital pr

10 Konsernets kontantstrømsoppstilling Note Ordinært resultat før skatt Resultatandel TS Realisert tap ved salg av CashGuard A-aksjer Urealisert tap på Repant-aksjer Realisert gevinst finansielle instrumenter Urealisert gevinst finansielle instrumenter Ordinært resultat før skatt avhendet virksomhet Betalte skatter Ordinære avskrivninger Andre poster av ikke operasjonell art Kontantandel av salg distribusjonsvirksomhet Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av CG-aksjer Innbetalt fra salg av CashGuard A-aksjer Kjøp Repant-aksjer Kontanteffekt ved kjøp/salg av finansielle anleggsmidler/ts andeler Netto kontantutlegg ved kjøp av datterselskaper Kjøp egne aksjer Kontanteffekt ved salg distribusjon Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviterer Endring i langsiktig gjeld Endring i kassakreditt Kontant innbetaling fra ansatteopsjoner Kjøp/Salg av egne aksjer Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer Netto endring i likvider Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Herav kontanter og kontantekvivalenter i virksomhet holdt for salg

11 Regnskapsprinsipper Note 1 - Generell informasjon PSI Group ASA er hjemmehørende i Norge, og lokalisert med hovedkontor i Slynga 10, Rælingen kommune. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren PSI. Konsernregnskapet inkluderer morselskapet og datterselskap. (samlet referert til som konsernet og hver for seg som konsernselskap eller datterselskap ) samt konsernets andeler i tilknyttede selskap (TS) og felleskontrollerte virksomheter. Konsernets hovedvirksomhet er leverandør av fremtidsrettede og avanserte teknologiløsninger til detaljhandelsbransjen fordelt på virksomhetsområdene Produktsalg og Ettermarked i Norden. Forslag til årsregnskap ble fastsatt av styret og daglig leder på tidspunkt som fremgår av datert og signert balanse. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling for endelig godkjennelse. Note 2 - Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med EU-godkjente International Financial Reporting Standards (IFRS) og tilhørende fortolkninger, samt ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler som skal anvendes pr Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak for visse finansielle instrumenter til virkelig verdi. Konsernet har for inneværende år implementert IFRS 7, opplysninger om finansielle instrumenter, og IAS 1, opplysninger om kapitalforvaltning. Sammenligningstall er omarbeidet og implementeringen har ingen effekt på egenkapitalen per 1. januar 2007 Konsernet har ikke tatt i bruk vedtatte IFRS-er og fortolkninger som er utgitt frem til 25. februar 2008, og som ikke er obligatoriske å anvende per Det vil si IFRS 8, revidert IAS 23, ny IAS 1, IFRIC 11, 12, 13 og 14. Konsernets ledelse vurderer at alle de ovennevnte fortolkningene vil bli implementert i konsernregnskapet for Implementeringene forventes ikke å ha en vesentlig innvirkning på konsernets regnskaper. Forslag til årsregnskap ble fastsatt av styret og daglig leder på tidspunkt som fremgår av datert og signert balanse. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling for endelig godkjennelse Konsernet har for inneværende år implementert IFRS 7, opplysninger om finansielle instrumenter, og IAS 1, opplysninger om kapitalforvaltning. Reglene påvirker krav til noteopplysninger og implementeringen har ingen effekt på egenkapitalen per 1. januar 2007 Konsernet har ikke tatt i bruk vedtatte IFRS-er og fortolkninger som er utgitt frem til 25. februar 2008, og som ikke er obligatoriske å anvende per Det vil si IFRS 8, revidert IAS 23, ny IAS 1, IFRIC 11, 12, 13 og 14. Konsernets ledelse vurderer at alle de ovennevnte fortolkningene vil bli implementert på det tidspunktet de blir obligatorisk å ta i bruk. Estimater og vurderinger Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatene endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes. Områder som er særlig påvirket av skjønn og estimater omfatter vurdering av nedskrivningsbehov samt balanseføring av utsatt skattefordel og goodwill. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernet. Nyervervede selskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Selskap konsolideres frem til tidspunktet for bestemmende innflytese opphører. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til virkelig verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill. Tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernet. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringen. Ved overgang fra aksjer tilgjengelig for salg til tilknyttede selskaper blir urealisert verdiøkning ført direkte mot egenkapital reversert. I 2005 regnskapet er de tilknyttede selskapene tatt inn fra juli da eierandelen ble erhvervet. Alle andre investeringer er medtatt i tråd med IAS 39. Omregning av utenlandsk valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Den funksjonelle valutaen fordeler seg mellom NOK og SEK. Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. 11 (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen resultatføres.pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på verdsettelsestidspunktet. (c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernenheter med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: i. balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen ii. resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs iii. omregningsdifferanser føres direkte i egenkapitalen og spesifiseres separat. De samme prinsippene gjelder for balanseposter som er ikke-pengeposter - både historisk kost og virkelig verdi poster. Reklassifisering av tilknyttet selskap CashGuard AB ble et tilknyttet selskap av PSI Group ASA i CashGuard AB består av forretningsområdene Handel og CIT/ATM (cash in transit / automated teller machine). Forretningsområdet Handel er en strategisk leverandør for PSI Group ASA, mens CIT/ATM (som er en del av datter selskapet Security Qube System AB) leverer avansert utstyr for sikring av penger i transport og minibanker, noe som er utenfor for PSI Group ASA sin satsning. Styret i CashGuard AB bestemte i 2007 for å skille ut Security Qube Systems AB (SQS). CashGuard AB ville etter dette bestå av det gjenværende forretningsområdet handel. PSI Group ASA fant det derfor naturlig å regne inn CashGuard AB som en del av konsernets driftsinntekter, på lik linje med resultatet fra de tilknyttede service selskapene (In- Store IT Innland AS, InStore IT Sør AS og InStore IT Vest AS). I slutten av 2007 meldte CashGuard AB at man ønsket å utsette salget/særnoteringen av SQS. Ettersom SQS utgjør den vesentligste verdien i CashGuard AB har PSI reklassifisert innregningen av CashGuard AB som en finansiell post. Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte ned- og avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar brukstid, som er: Inventar og utstyr 3-5 år Maskiner 10 år Næringsbygg Produksjons -og lagerlokale) 20 år Tomter avskrives ikke Driftsmidler som er finansiert gjennom finansiell leasing, avskrives over leasingkontraktens løpetid. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør

12 forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Driftsmidler som leies på betingelse som i det vesentligste overfører økonomiske rettigheter og forpliktelser til PSI Group aktiveres som varige driftsmidler til nåverdien av minimumsleien, alternativt til virkelig verdi dersom denne er lavere. Forpliktelsen inngår som en langsiktig gjeld. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en driftskostnad som fordeles systematisk over leieperioden. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er vurdert til kost redusert med akkumulerte av- og nedskrivninger og revideres periodevis for tap ved verdifall. Eventuelle tap med verdifall regnskapsføres som driftskostnad. Goodwill: Merkostnaden ved oppkjøp utover virkelig verdi av netto identifiserbare, oppkjøpte eiendeler balanseføres som goodwill. På balansedagen evaluerer konsernet bokført verdi av goodwill. Kostnadsføring ved tap ved verdifall blir foretatt når nåverdien av forventede, fremtidige kontantstrømmer fra drift i underliggende virksomhet ligger under bokført verdi for tilhørende goodwill. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives ikke. Utviklingskostnader Kostnader ved utvikling av produkter som kan måles pålitelig og hvor det er sannsynlig at produktene vil gi fremtidige økonomiske fordeler aktiveres som immateriell eiendel og avskrives. Forskning på nye produkter og vedlikehold av eksisterende produkter kostnadsføres. Utgifter som blir aktivert omfatter egne personalkostnader og innkjøpte tjenester. Mottatt offentlig støtte føres som en kostnadsreduksjon, og eventuell offentlig støtte til produkter som er aktivert medfører at de aktiverte kostnadene blir lavere. Aktivert utvikling avskrives over den perioden produktene er forventet å gi inntekter. Aktivert utvikling, forvented inntjening, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler. Konsernet foretar en årlig nedskrivningstest av goodwill poster. Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på først-inn, først-ut metoden (FIFO), og inkluderer utgifter ved anskaffelsen, kostnader til produksjon eller omarbeiding, samt andre utgifter for å bringe beholdningene til deres nåværende sted og tilstand. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og gjennomføring på overføringstidspunktet. Kundefordringer Kundefordringer måles til anskaffelseskost, fratrukket avsetning for forventet tap. Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader. Avsetning tap på fordringer baseres på en prosentvis tapsavsetning i henhold til tiden fordringen har vært utestående. Prosentsatsen er progresiv og øker i takt med alderen på fordringen. Det foretas bare avsetning på forfalte poster. Fordringer tapsføres kun etter å ha forsøkt inkasso uten at dette bringer frem. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte (a)pensjonsforpliktelser Konsernets svenske ansatte har en pensjonsordning som regnskapsmessig behandles som en tilskuddsbasert ordning ved at pensjonspremien kostnadsføres løpende som pensjonskostnader. (b) Bonusplaner Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse. c) Opsjoner Konsernet har ingen opsjonsordning for ansatte Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter ved salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Tjenester inntektføres baset på timer levert. Langsiktige serviceavtaler inntektsføres over den perioden avtalen gjelder. I enkelte tilfeller finansieres kundens kjøp med en finansieringsavtale. Denne avtalen overdras til et finansieringsforetak. Det inngås vanligvis en gjenkjøpsavtale med finansieringsforetaket angående den solgte varen. Gjenkjøpsbeløpet er normalt svært lav i forhold til total salgssum og salget anses som et ordinært salg for konsernet og inntektsføres ved leveransen av varen. Skatt Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, med unntak av goodwill som ikke er skattemessig avskrivbar. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og 12 som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Egenkapital og egenkapitalkostnader Gjeld og egenkapital: Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler er fjernet på tidspunktet for utstedelse. I så tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. Egne aksjer: Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført. Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner: Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. Annen egenkapital Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Valutaforskjeller på pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsk enhet inngår også som omregningsdifferanser. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Finansielle in-

13 strumenter: Inntektsføring og måling klassifiseres finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (holdt til handelsformål), holdt til forfall, lån og fordringer, aksjer tilgjengelig for salg, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser I 2007 og 2006 har konsernet finansielle instrumenter innenfor kategoriene lån og fordringer, samt aksjer tilgjengelig for salg og terminkontrakter. Lån og fordringer regnskapsføres til amortisert kost, mens tilgjengelig for salg instrumenter regnskapsføres til virkelig verdi som observert i markedsplassen uten reduksjon for salgskostnader. Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført. Terminkontrakter og andre finansielle derivater som ikke er sikring medtas til virkelig verdi og med verdiendring over resultatet. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet. Investering tilknyttet selskapet testes for nedskrivningsindikasjoner basert på prinsippene i IAS 39. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall foretas nedskrivningstest i tråd med IAS 36. Gjenvinnbart beløp beregnes basert på det høyeste av salgsverdi og verdi i bruk. Nedskrivning foretas dersom bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Lånekostnader Lånekostnader blir ikke balanseført. Segmentrapportering Et segment er en tydelig del av konsernet og har som oppgave å fremstille produkter eller tjenester (virksomhetssegment) eller produkter og tjenester innen et spesielt økonomisk område (geografisk segment), som er utsatt for risiko og avkastning som skiller seg fra risiko og fordeler i andre segmenter. Konsernet har identifisert geografi som sitt primære segment, og virksomhetsområde som sitt sekundære segment. Konsernets geografiske marked blir bestemt utfra datterselskapets lokalisering. Rapportering av geografi og forretningsområder er basert på ledelsesstruktur og finansiell rapportering til styret, ledergruppen og konsernsjefen. Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. 13

14 Note 3 - Segment informasjon Segmentinformasjon presenteres for geografiske segmenter og forretningssegmenter. Geografiske områder er konsernets primære rapporteringsformat, mens forretningsområder er konsernets sekundære rapporteringsformat. Geografisk segment Konsernets aktiviteter foregår i Norge og Sverige. Transaksjoner innen de ulike segment er eliminert. Omsetning Norge Sverige PSI Group ASA Tilknyttet selskap Totalt Driftsresultat Norge Sverige PSI Group ASA Tilknyttet selskap Totalt Eiendeler Norge Sverige PSI Group ASA/elimineringer Totalt Forpliktelser Norge Sverige PSI Group ASA/elimineringer Totalt Investeringer Norge, investeringer Norge, avskrivninger Sverige, investeringer Sverige, avskrivninger PSI Group ASA/elim.investeringer PSI Group ASA/elim. avskrivninger Totale investeringer 1) Totale avskrivninger ) Inkluderer ikke kjøp av egne aksjer, men inkluderer investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper 14

15 Forretningssegment Selskapets salgsorganisasjon orienteres i økende grad mot direkte kundeansvar og ikke primært produktansvar. Det samme gjelder i enda større grad for selskapets serviceorganisasjon. Dette gjøres for å styrke fokuset på PSIs totale løsnings- og tjenestetilbud overfor kundemassen. Dette medfører samtidig at PSI fra og med 2007 omsetningsmessig segmenterer på de to hovedinntektsstrømmene, nemlig løsningssalg og ettermarked. En naturlig konsekvens av dette er at det viktige ettermarkedet får et sterkere fokus, da det er en sentral og langsiktig grunnpilar i selskapets inntektsvekst. Løsningssalg består i hovedsak av selskapets ulike SMART Family konsepter innenfor Security Solutions, Retail Solutions og Media Solutions. Security Solutions utgjøres av maskinvare-/programvareløsninger som kontrollerer, styrer, teller, veksler og sikrer kontanter i hele kjeden fra forbrukerne betaler i kassapunktet til kontantene er transportert og valutert i tellesentralene/banken. Retail Solutions utgjøres av maskinvare-/programvareløsninger som styrer og effektiviserer detaljhandelsdriften og optimaliserer besøket for konsumentene med hensyn til vare-, pris- og forbrukerinformasjon noe som forbedrer handleopplevelsen og reduserer tidsforbruket. Media Solutions utgjøres av maskinvare-/programvareløsninger som styrer og effektiviserer visuell kommunikasjon for besøkende, kunder og ansatte ved hjelp av informasjons- og priskiosker, flatskjermer og avanserte videoløsninger. Ettermarked Årlige service- og supportavtaler sikrer PSIs kunder stabil drift på leverte løsninger innenfor detaljhandelens åpningstider. Service- og supportavtalene omfatter blant annet på stedet service, reservedeler og slitekomponenter. Kurs og opplæring defineres også som en del av ettermarkedet. En vesentlig del av ettermarkedet utgjøres også av det daglige forbruket av produktetiketter som følge av leverte systemer - særlig relatert til vekter og pakkemaskiner. Generelt forbruksmateriell, tilbehør og løpende supplementsprodukter inngår også i dette segmentet. Selskapets siste erverv, virksomheten Systemedia, vil i sin helhet inngå i dette segmentet fra og med Omsetning Norge Løsningssalg Ettermarked Totalt Omsetning Sverige Løsningssalg Ettermarked Totalt Omsetning konsern Løsningssalg Ettermarked Totalt Oppfølging av forretningssegmenter skjer bare gjennom oppfølging av omsetningsbaserte nøkkeltall. Konsernets kostnadsbase er i tillegg til varekostnad i all hovedsak personalkostnader og personalrelaterte kostnader. Disse ressursene styres og følges opp samlet og ikke pr. forretningssegment. Det rapporteres ikke resultat nøkkeltall til konsernets ledelse på forretningssegment. Det utarbeides og rapporteres ikke balansetall pr. forretningssegment. En stor andel av kunder og leverandører er felles for de ulike segmentene, varelager styres samlet og ikke pr. segment. Fordeling av eiendeler og gjeld pr. segment er derfor ikke gjort pr Det foreligger få balanseposter som er klart henførbart til et forretningssegment. Konsernet har derfor besluttet å ikke allokere felles eiendeler og forpliktelser da en slik allokering vil være vilkårlig og lite forståelig. Solgte virksomheter Distribusjonsvirksomheten SymTech, håndterer salg til forhandlere og ivaretar import og logistikk av Auto ID produkter. Virksomheten ble avhendet i Juni Avhendet virksomhet består av distribusjonsvirksomheten (solgt Q2 2006), Mobile Solutions (fisjonert ut ) og IT-infratruktur (solgt Q3 2004) Forretningssegment data Omsetning Avhendet virksomhet Driftsresultat Avhendet virksomhet

16 Note 4 - Endringer i konsernets struktur Kjøp av Open Human Digital AS (PSI Media Solutions AS) i 2006 Den 16. januar kjøpte konsernet selskapet Open Human Digital AS (OHD) Virksomheten er en ledende leverandør av konseptutvikling, design, programutvikling og produksjon av interaktive multimedia kommunikasjonsløsninger for detaljhandelsmarkedet. Med dette kjøpet gjennomførte PSI en viktig videreutvikling av satsningsområdet Retail Solutions. PSI Group ASA kjøper samtlige aksjer i OHD for MNOK 9,3 hvorav MNOK 3,3 mill. betales kontant og MNOK 6 over tre år basert på at visse forutsetninger oppfylles. Open Human Digital AS har i løpet av 2006 endret navn til PSI Media Solutions AS Open Human Digital AS Bokført verdi 2006 Justering virkelig verdi Oppkjøp 2006 Kontanter Fordringer Varelager Anleggsmidler Rentefri gjeld Netto identifiserbare eiendeler og gjeld Goodwill ved oppkjøpet Kjøpesum Gjeld pr Kontanter i Kjøpesum Betalt i kontanter Kontanter mottatt Netto kontanter ut Goodwill ved oppkjøpet er knyttet til tilgang, kunnskap og kompetanse innenfor det aktuelle forretningssegmentet. Det oppkjøpte selskap har bidratt med MNOK 7,4 til konsernets omsetning og MNOK 0,5 til konsernets resultat før skatt i perioden mellom oppkjøp og balansedato. Salg av Distribusjonsvirksomheten i 2006 PSI Group ASA solgte 15. juni innmaten i virksomhetsområdet distribusjon. Virksomheten drev distribusjon av Auto ID produkter mot forhandlere i Skandinavia og lå utenfor kjernevirksomheten til PSI Group. Virksomheten har ikke oppnådd de finansielle mål som PSI har stilt til virksomheten. Transaksjonen ble gjennomført som et innmatsalg. Resultatandelen av distribusjonsvirksomheten er lagt på egen linje i årsregnskapet og utgjorde MNOK 3,9 Kjøp av aksjer i CashGuard AB i 2007 PSI økte sin beholdning med aksjer til aksjer i CashGuard AB gjennom året Dette inkluderer et salg av A-aksjer. Ved årsskiftet utgjorde PSIs eierskap 22,84 prosent av kapitalen og 25,10 prosent av stemmene. Fra og med 9. november 2006 har CashGuard AB inngått i PSI konsernet som et tilknyttet selskap i henhold til IFRS. Andre endringer i konsernets struktur i 2007 I løpet av 2007 ble følgende endringer gjort i Norge: INIT Rekvisita AS og Retail Technology Group AS fusjonert inn i PSI Systems AS. PSI Systems AS i Danmark ble avsluttet. Disse endringene ble gjort for å minske antall selskaper og forenkle konsernstrukturen. Endringer i konsernet etter balansedagen: Systemedia, et virksomhetsområde innen Elektroniske Datatjenester AS (EDT), som fokuserer på salg av rekvisita og løsninger fra NCR Limited (NCR), samt Nordic tonere ble innlemmet i PSI Systems AS fra og med 4 januar Oppkjøpet var strukturert som et innmatskjøp. Kjøpet innebærer at PSI distribuerer Nordic tonere samt systemløsninger innen segmentet NCR definerer som Systemedia / Printer Consumable Solutions PSI Systems AS betalte TNOK 8000 kontant på overtagelsesdatoen. Prisen representerer goodwill i form av kundedatabase, markedskunnskaper, og leverandørforholdet som de tre ansatte i virksomheten innehar. Nærmere detaljer rundt oppkjøpet finnes på våre nettsider, samt i de arkiverte børsmeldingene. 16

17 Note 5 - Andre driftskostnader Tall i NOK Husleie, elektrisitet Markedsføring Bilkostnader Fraktkostnader Honorar øvrige Reisekostnader Vedlikehold maskiner/verktøy EDB/IKT Kommunikasjon Tap på fordringer Revisjon etc. Andre kostnader Sum Spesifikasjon kostnadsført revisjonshonorar Honorar for revisjonstjenester Honorar for andre attestasjonstjenester Honorar for skatte- og avgiftsrådgivning Honorar for andre tjenester Totalt

18 Note 6 - Investeringer tilknyttede selskap PSI har eierskap i strategisk viktige selskaper innen Løsningssalg og Ettermarked. Instore IT-selskapene utfører service på vegne av PSI Systems AS i områder hvor selskapet ikke har eget service apparat. Den strategiske investeringen i CashGuard AB bidrar til et tett samarbeid mellom teknologiutvikler og integrasjon og bruk av teknologien. PSI Group ASA har følgende investeringer i tilknyttede selskaper: Enhet Land Industri Eierandel Kostpris Bokført verdi Tilgang/ (avgang) Utbytte utbetalt i 07 Resultatandel 2007 Bokført verdi InStore IT Innland AS Norge Serviceselskap 40% InStore IT Sør AS Norge Serviceselskap 40% InStore IT Vest AS Norge Serviceselskap 30% Sum serviceselskap Børs verdi CashGuard AB Sverige Produsent 23% Sum aksjer i tilknyttede selskap PSI eier A-aksjer i CashGuard AB og B-aksjer. A-aksjene gir 10 ganger stemmerett og PSI sin totale stemmeandel utgjør 25,1 prosent. GashGuard B-aksjer er notert på Stockholmsbørsen og notert kurs per og på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet er lavere en bokført verdi ovenfor. Som følge av nedgangen i børskurs er det for posten foretatt test for verdifall i tråd med IAS 36. Den utførte testen viser at gjenvinnbart beløp basert på bruksverdi overstiger balanseført verdi. Beregning av bruksverdi er estimert basert på andel av nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer generert av CashGuard AB samt proveny ved endelig avhending av investeringen. Sammenfattet finansiell informasjon om de enkelte tilknyttede selskapene, basert på 100%: Enhet Eiendeler Gjeld EK Omsetning Årsresultat InStore IT Innland AS InStore IT Sør AS InStore IT Vest AS CashGuard AB (i NOK) Totalt Note 7 - Aksjer i andre selskaper Selskap (Tall i TNOK) Antall Kostpris markedsverdi Antall Kostpris markedsverdi Kortsiktige finansielle investeringer Repant 1) CashGuard B - opsjoner Forw. kontr. Kjøp av CG aksjer 2) Sum Øvrige Langsiktige Investeringer Prodata AS (18,5%) 3) Andre selskaper Sum Aksjene er klassifisert som eiendeler tilgjengelig for salg og økning i virkelig verdi føres direkte mot egenkapitalen. Nedskrivning resultatføres. Forward kontrakter og opsjoner bokføres til virkelig verdi og med alle verdiendringer over resultatet. 1) Aksjene i Repant er notert på Oslo Børs. Virkelig verdi pr. 31/12-07 er basert på børskurs på samme tidspunkt. 2) Selskapet har en forwardkontrakt på kjøp av Cash Guard aksjer innen Forwardkontrakten er verdsatt til forskjellen mellom forward kurs og notert aksjekurs ihht Stockholmbørsen 31/12-07 på Cash Guard aksjer. 3) Aksjene i Prodata ble kjøpt i august Markedsverdien antas å være lik anskaffelseskost. 18

19 Note 8 - Finansposter Tall i NOK Renteinntekt Valutagevinst Realisert gevinst på terminkontrakt CashGuard, inngått 2006 Urealisert gevinst på terminkontrakt CashGuard, inngått 2007 Innarbeidelse av CashGuard AB Andre finansinntekter Sum finansinntekt Rentekostnader Valutatap Verdijustering Repant aksjer Realisasjon av CashGuard A-aksjer Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finanskostnader Note 9 - Lønnskostnader og antall ansatte Tall i NOK Lønn Styrehonorar Opsjoner til ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Totale lønnskostnader Antall årsverk sysselsatt i løpet av året Antall ansatte ved utgangen av året Det svenske datterselskapet PSI Antonson AB har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Denne ordningen er tegnet i Alceta (tidl. SPP). På bagrunn av manglende mulighet for å fremskaffe data, samt organiseringen av planen anses ordningen etter IFRS som en multiemployeer plan og regnskapsføres som en innskuddsplan. Ordningen omfatter 110 ansatte. Samlet pensjonspremie og kostnad for 2007 utgjør TNOK Samlet pensjonspremie og kostnad for 2006 utgjorde TNOK Lønn og godtgjørelse til konsernledelse og styre Styret i PSI Group ASA Styrehonorar Annen godtgjørelse Styrehonorar Annen godtgjørelse Leif Flemming Bakke, Styreleder Bente Mejdell, Styremedlem Bente Sollid-Hansen, Styremedlem Kjell Rusti, Styremedlem Patrick Sandahl, Styremedlem Erik Pinnås, Styremedlem Sum Styret 1) ) I tillegg kommer transaksjoner med nærstående beskrevet i note 18 19

20 2007 Konsernledelsen Lønn Annen godtgjørelse Lønn Annen godtgjørelse Jørgen Waaler, Konsernsjef 1) Asgaut Moe, Finansdirektør ( ) Anders Nilsen, Finansdirektør ( ) Sum Konsernledelsen 2) 3) Totalt ) Konsernsjefen har en sluttvederlagsordning som innebærer en kompensasjon på 6 mnd lønn etter oppsigelsestidens utløp på 6 mnd dersom arbeidsforholdet skulle opphøre som følge av styrets beslutning. 2) Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen eller styremedlemmer. 3) Medlemmene av ledergruppen har pensjonsordning ihht. til den lovpålagte obligatoriske tjeneste pensjonen. Innskuddet utgjør 2 prosent av arbeidstakers lønn mellom 1 G og 12 G Følgende personer i styret og ledelsen eier aksjer i selskaper pr Navn, Stilling Aksjer 2007 Aksjer 2006 Navn, Stilling Aksjer 2007 Aksjer 2006 Styret i PSI Group ASA Konsernledelse Leif Flemming Bakke, Styreleder 2) Jørgen Waaler, Konsernsjef 3) Erik Pinnås, Styremedlem 1) Anders Nilsen, Finansdirektør Bente Mejdell, Styremedlem Bente Sollid-Hansen, Styremedlem ) Erik Pinnås aksjer er eiet privat og gjennom selskapene Pinnås Eiendom, Diamond Holding AS og Probitas Holding AS. 2) Styrelederes aksjer er eiet gjennom selskapene Capnova AS og Novestra AS. 3) Konsernsjefens aksjer er eiet privat og gjennom selskapet Waaler AS. - Det er ingen ansatte eller styremedlemmer som har opsjoner. Note 10 - Varige driftsmidler Bygninger og tomt Tomt Bygninger 2007 sum 2006 Sum Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivnings % 0% 5% Avskrivningsmetode Lineært 20

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport PSI Group ASA

Årsrapport PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer