NetCom Konsern Balanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NetCom Konsern Balanse"

Transkript

1 NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt Driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat NetCom Konsern Balanse (MNOK) NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill 4 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Teknisk anlegg IT utstyr Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer 8 2 Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Kortsiktigsiktig fordringer fra konsernselskaper Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr.,5) Overkursfond Andre innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 6 17 Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Andre langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsregnskap 21 11

2 NetCom Konsern Kontantstrøm (MNOK) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Effekt av pensjonskostnad -1-2 Nedskrivning av investeringer 2 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Endring i andre investeringer 3-24 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm før endret finansiering Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 5 25 Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Mottatt konsernbidrag 1 13 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12* * Herav bundne midler NetCom Konsern Kommentarer til regnskapet 21 Konsolideringsprinsipper Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for NetCom er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og det er således ikke utarbeidet segment regnskaper. Alle inntekter er generert i Norge, med unntak av roaminginntekter på MNOK 237. Konsernregnskapet for NetCom består av morselskapet NetCom ASA, Oslo, og selskaper hvor NetCom ASA direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresser. I balansen er kostprisen av aksjene i morselskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Betalt merverdi som ikke kan fordeles på eiendeler, aktiveres som goodwill. Goodwill avskrives over fem år. Selskapet er et underkonsern av Telia AB. Inntekter Samtaleinntekter og tilknytningsavgifter inntektsføres ved levering, mens faste avgifter blir inntektsført i den perioden de tilhører. Salgs- og markedsføringskostnader Salgs- og markedsføringskostnader i forbindelse med kundetilgang er kostnadsført. I 21 har NetCom endret prinsipp for periodisering av forhandlergodtgjørelse for salg av kontantkort. Godtgjørelsen blir nå ført på salgstidspunktet, og ikke periodisert i takt med forbruket som tidligere. Kundefordringer Kortsiktige kundefordringer inkluderer alle kundefordringer som forfaller innen ett år. Fordringene vises netto etter avsetning for beregnet fremtidige tap. Lager Lageret er vurdert til laveste verdi av virkelig verdi og kostpris, basert på FIFO-prinsippet. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er bokført til balansedagens kurs pr Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valuta- gevinst og tap pr er bokført i resultatregnskapet. Anleggsmidler/avskrivninger Alle kostnader relatert til GSM- og UMTS-nettene, inkludert teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr og tjenester direkte relatert til utbyggingsprosjektet, er aktivert. Utbyggingskostnader knyttet til egne ansatte er ikke aktivert. Rentekostnader i forbindelse med finansieringen av utbyggingen av nettverket er ikke aktivert. Selskapet ble tildelt UMTS lisens i 2. Lisenskostnaden på MNOK 2 ble aktivert som anleggsmiddel, og blir løpende avskrevet over lisensens levetid (12 år). 12 Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 13

3 Investeringer avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningene starter fra og med det tidspunkt driftsmidlet blir satt i drift. Estimert økonomisk levetid er som følger: Nettverksinvesteringer UMTS-lisens IT-utstyr/software Inventar Påkostning leide lokaler Kjøretøy 8-2 år over lisensperioden (12 år) 3-5 år 5 år over leietiden 5 år Pensjonsforpliktelser I henhold til Norsk RegnskapsStiftelses regnskapsstandard vedrørende pensjonskostnader, er årets pensjonskostnad kostnadsført under lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelsen måles som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig må anses opptjent frem til balansedagen. Beregningen baserer seg på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig lønnsnivå, grunnbeløp i folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld, eller som langsiktig fordring ved overfinansiering. Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%. Finansielle instrumenter For at konsernet skal kunne sikre seg mot svingninger i rentenivået, har konsernet inngått rentebytteavtaler. Disse rentebytteavtalene er direkte knyttet til de underliggende lånebeløp, og defineres derfor som rentesikringsinstrumenter. Rente inntekter og -kostnader bokføres løpende. NetCom Konsern Noter til regnskapet Driftsinntekter (beløp i MNOK) Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og alle inntekter er generert i Norge, med unntak av roaming inntekt på MNOK 237. Tilknytnings- og fastavgifter Samtaleinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader (beløp i MNOK) Leide linjer Trafikkavgifter til andre operatører Andre nettverks- og produktkostnader Sum nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader (beløp i MNOK) Lønn Pensjonskostnader Andre lønnskostnader 3 3 Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønn og sosiale kostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Til konsernets revisor er det kostnadsført TNOK 593 i revisjonshonorar, samt TNOK 53 for rådgivningstjenester. Godtgjørelse til administrerende direktører var som følger (NOK): Terje Christoffersen Barbara Thoralfsson Lønn Bonus, opsjoner, og andre ytelser Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totalt Barbara Thoralfsson overtok som administrerende direktør 1. mai 21. Ved opphør av arbeidsforholdet har hun 6 måneders oppsigelsestid. Bonus til administrerende direktør fastsettes for ett år om gangen, og baseres på oppnåelse av budsjettmål og kursutvikling på Telia-aksjen. Administrerende direktør har rett til kompensasjon i en periode på 12 måneder ved opphør av ansettelsesforhold. I tillegg har denne rett til kompensasjon på månedlig basis i en ytterligere 12 måneders periode, som sammen med annen lønn sikrer samme lønnsnivå. Administrerende direktør har rett til førtidspensjon fra fylte 65 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre 6% av det høyeste av sluttlønn på pensjoneringstidspunktet og gjennomsnittet av de tre siste års lønn og bonus. Alderspensjonen utbetales livsvarig. 14 Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 15

4 4. Andre driftskostnader Årlig kompensasjon til styrets formann er NOK 275. Terje Christoffersen mottar lønn fra NetCom, og det er således ikke utbetalt særskilt styrehonorar. NOK ble utbetalt til de andre styremedlemmene. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom konsernet og administrerende direktør eller styremedlemmer er foretatt på armlengdes avstand. Andre driftskostnader som utgjør MNOK 983 inkluderer MNOK 622 (MNOK 494) i salgs- og distribusjonskostnader. Salgs- og distribusjonskostnader inkluderer kostnader i forbindelse med opptak av nye kunder (bl.a. provisjoner), generelle markedsføringskostnader og kostnader i forbindelse med registrering av kundene. 5. Netto Finanskostnader (beløp i MNOK) Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnader Utsatt skatt (beløp i MNOK) Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på følgende kriterier: (i) Forskjeller som påvirker skattemessig resultat Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet enten øker eller reduserer skattemessig resultat. Disse utlignes når det forventes at reverseringen vil skje i samme periode. (ii) Forskjeller som verken har innvirkning på skattemessig resultat eller kan utlignes. Positive Negative Positive Negative Positive Negative differanser differanser differanser differanser differanser differanser (i) Forskjeller som utlignes Utestående fordringer Aksjer 2 2 Varelager Avskrivbare anleggsmidler Fremførbart skattemessig Underskudd Sum Netto utsatt skatt/skattefordel, Nominell skattesats 28% (ii) Forskjeller som ikke utlignes Aksjer Pensjonsforpliktelse Sum Netto utsatt skatt/skattefordel, Nominell skattesats 28% 1 Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat. Årets overskudd før skattekostnad Mottatt konsernbidrag 113 Ikke fradragsberettigede poster Konsernposter Anvendelse av fremført underskudd (443) (1529) (19) Endring i midlertidige forskjeller (143) Årets skattegrunnlag 48 Skattekostnad Årets betalbare skatt 115 Forskjeller mellom avsatt og utlignet skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 17

5 7. Anleggsmidler (beløp i MNOK) 8. Aksjer i andre selskaper Kontor- IT-utstyr/ Teknisk anlegg/ UMTS Bygninger Sum maskiner, software kommunikasjons- Lisens inventar o.l. utstyr Akkumulert anskaffelseskost pr Tilgang i året, til anskaffelseskost Avgang i året, til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger og nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger på avgang Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser 2% - 33% 2% - 33% 5% % 12 år Leieperioden Selskap Konsernets Antall Aksjekapital Kostpris Bokført verdi eierandel aksjer (NOK 1 ) (NOK 1 ) (NOK 1 ) Nasjonal Referansedatabase AS 16,67% Jobbnett AS 5,44 % Andre finansielle anleggsmidler (beløp i MNOK) 1. Lager (beløp i MNOK) Aktiverte finansielle kostnader Lån til kunder* Lån til forhandlere Annet Totale andre finansielle anleggsmidler *hovedsakelig finansiering av håndsett SIM-kort Telefoner Annet utstyr 1 1 Avsetning for foreldet utstyr -1 Sum lager Kundefordringer Kundefordringer MNOK 323 (MNOK 285 i 2 )vises netto etter avsetning for fremtidige tap for konsernet, som er MNOK 15 (MNOK 69 i 2). I 21 var bokført tap på krav (konstatert pluss endring i avsetninger) på MNOK 8 (MNOK 43 i 2). 12. Andre kortsiktige fordringer (beløp i MNOK) 13. Egenkapital Fordringer på andre operatører Påløpte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Aksjekapital 14. Annen langsiktig gjeld Den utstedte aksjekapitalen i NetCom ASA består av ordinære aksjer pålydende NOK,5, samt 64 9 preferanseaksjer pålydende NOK,5. Endring i egenkapital i 21 fremkommer som følger: (beløp i MNOK) Aksje- Annen innskutt Annen kapital egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets overskudd for konsernet 522 Egenkapital pr Aksjonærer per 31. desember 21 Navn Land Ordinære aksjer Antall ordinære i % aksjer 1 Telia Norge Holding AB SWE 84.25% Telia NetCom Holding AS NOR 15.75% Telia AB har forretningskontor i Stockholm og utarbeider konsernregnskap, hvor NetCom inngår. Kopier av konsernregnskapet kan fås utlevert på NetComs kontor i Sandakervn. 14, 43 Oslo. Langsiktige banklån (beløp i MNOK) Avdragsplan på lånefasilitet Låne- Rente pr. Benyttet pr. Etter fasilitet * Fasilitet A (avdragslån) ,12% Fasilitet B (trekkfasilitet) 6 6,98% Sum langsiktig banklån *) Inkludert effekt av rentebytteavtaler Begge lånefasilitetene er arrangert gjennom et syndikat ledet av JPMorgan Europe Limited. Låneavtalen ble inngått i mai 1997, og løper til år 25. Dersom overskuddslikviditeten når et gitt nivå, er NetCom forpliktet til en noe raskere tilbakebetalingstakt fra og med år 21. Det er knyttet visse utbyttebegrensninger til låneavtalen. 18 Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 19

6 Rentebytteavtaler (beløp i MNOK) Nominelt beløp Mottar Betaler Kontraktsperiode 35 6 mnd NIBOR 5,95% mnd NIBOR 5,5% mnd NIBOR 5,4% mnd NIBOR 6,61% mnd NIBOR 5,58% mnd NIBOR 5,57% Annen kortsiktig gjeld (beløp i MNOK) 16. Pensjonsforpliktelser Påløpte kostnader Påløpte renter Offentlige avgifter, feriepenger, o.l Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Konsernets ansatte omfattes av en pensjonsordning som gir rett til en definert fremtidig pensjonsytelse. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved nådd pensjonsalder, samt størrelsen på ytelser fra folketrygden. Pensjonsordningen administreres gjennom et livsforsikringsselskap. Pr var 687 ansatte inkludert i pensjonsordningen. Ved beregning av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning 8,% 8,% 8,% Diskonteringsrente 7,% 7,% 7,% Økning i lønnsnivå 3,3% 3,3% 3,3% Inflasjon 2,5% 2,5% 2,5% Pensjonsregulering 2,5% 2,5% 2,5% 17. Kassakreditt NetCom as har en kredittfasilitet for kassakreditt og garantistillelser fra Den norske Bank på MNOK 26. Pr var ingen beløp trukket mot denne kassakreditten. MNOK 49 var trukket i form av garantistillelser. Se note18 nedenfor. 18. Pantstillelser og garantiansvar 19. Forpliktelser 2. Konsernselskaper Som en del av konsernets eksisterende låneavtale er alle aksjene som NetCom ASA har i NetCom as pantsatt til lånesyndikatet. I tillegg har NetCom inngått avtale om negativ pantstillelse i forbindelse med et langsiktig syndikert lån og en kassakreditt. Pr hadde konsernet avgitt garantier på totalt MNOK 49( MNOK15,8), som hovedsakelig er relatert til konsernets nåværende kontorlokaler og skattetrekksgaranti til Oslo Kommune. I 1997 underskrev NetCom en 1-års kontrakt for leie av kontorlokaler i Nydalen. Årlig leie beløper seg til ca MNOK 22. I tillegg signerte NetCom en 1 års kontrakt for lokaler i Trondheim i 1998, med årlige leiekostnader på ca. MNOK 5. NetCom har en leasingavtale i forbindelse med bilordning for enkelte ansatte og av driftsmessige hensyn. Bilene leases for en periode på 3 år av gangen. Ved utgangen av 21 hadde NetCom 85 leasede biler til en årlig kostnad på MNOK 15. I forhold til konsesjon om utbygging av UMTS nettverk, er det inngått og iverksatt avtaler med leverandører om utbygging. Aksje- Antall Pålydende Konsernets Kapital aksjer verdi Eierandel Selskap (NOK 1) (NOK) % NetCom as ,5 1 Nettselskapet AS NetCom Mother ANS 1 I balansen er netto pensjonsforpliktelse klassifisert under langsiktig gjeld, eller under langsiktige fordringer ved overfinansiering. Årets pensjonskostnad er inkludert under lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnad (beløp i MNOK) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene (3) (2) (2) Endringer i estimater og pensjonsplaner Netto pensjonskostnad Oslo, 28. februar 22 Styret i NetCom ASA Terje Christoffersen (Styreformann) Netto pensjonsmidler/forpliktelser (beløp i MNOK) Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser (51) (4) (34) Verdi av pensjonsmidlene Beregnet netto pensjonsforpliktelse (3) (4) (5) Endringer i estimater og pensjonsplaner Netto pensjonsforpliktelse (2) (2) (4) Ole Morten Hustad Jørn Lurud Kenneth Karlberg Anne Solveig Olstad Jørgen Latte Barbara Thoralfsson (Administrerende direktør) 2 Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 21

7 NetCom ASA Resultatregnskap (MNOK) NOTE Driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat -2-2 Finansinntekter - konsernselskaper 16 4 Finansinntekter - andre 4 2 Finanskostnader 1 1 Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat NetCom ASA Balanse (MNOK) NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre langsiktig fordringer Sum finansielle anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktigsiktig fordringer fra konsernselskaper Andre fordringer 4 Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr.,5) Overkursfond Andre innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskaper 1 1 Betalbar skatt 5 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 23

8 NetCom ASA Kontantstrøm (MNOK) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i kundefordringer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utlån til selskap i samme konsern Innbetaling av egenkapital Konsernbidrag mottat 31 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter NetCom ASA Kommentarer til regnskapet 21 Norsk regnskapslov av 1998 Regnskapet for NetCom ASA er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. Datterselskapers tall skal føres i morselskapets regnskaper ved bruk av egenkapitalmetoden. Finansdepartementet fastslo imidlertid i desember 1999 at hvorvidt man velger å følge denne regelen er en frivillig sak, og derfor har NetCom valgt ikke å bruke egenkapitalmetoden for å føre tall fra datterselskap i regnskapet til morselskapet. De generelle regnskapsprinsippene for NetCom er presentert under konsernregnskapet. Det er ingen endringer i regnskapsprinsipper fra 2. NetCom ASA Noter til regnskapet Aksjer i datterselskaper Selskap Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Kostpris Bokført verdi NetCom ASA NOK 1 NOK NOK 1 NOK 1 eierandel % NetCom as , Egenkapital Aksjekapital Den utstedte aksjekapitalen i NetCom ASA består av ordinære aksjer pålydende NOK,5, samt 64 9 preferanseaksjer pålydende NOK,5. Se note 6 nedenfor. Endring i egenkapital i 21 fremkommer som følger: (beløp i MNOK) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt Annen egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets overskudd 12 Egenkapital pr Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 25

9 3. Utsatt skatt (beløp i MNOK) Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på kriteriet om at positive og negative midlertidige forskjeller, når de reverserer, enten øker eller reduserer skattemessig resultat. Positive Negative Positive Negative Positive Negative Forskjeller Forskjeller Forskjeller Forskjeller Forskjeller Forskjeller Forskjeller som utlignes Fremførbart skattemessig Underskudd 36 Sum 36 Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% 1 Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom selskapets regnskapsmessige og skattemessige resultat. Årets overskudd/(underskudd) før skattekostnad 17 5 (1) Mottatt konsernbidrag 31 Fremførbart skattemessig underskudd brukt i året (36) Andre poster Årets skattegrunnlag 17 (1) Skattekostnad Årets betalbare skatt 5 Forskjeller mellom avsatt og utlignet skatt Endring i utsatt skatt (1) Skattekostnad 5 (1) 4. Pantstillelser og garantiansvar Som en del av konsernets eksisterende låneavtale er alle aksjene som NetCom ASA har i NetCom as pantsatt til lånesyndikatet. I tillegg har NetCom inngått avtale om negativ pantstillelse i forbindelse med et langsiktig syndikert lån og en kassakreditt. 5. Lønn og andre godtgjørelser Revisjonshonorar for 21 er NOK 25. Årlig kompensasjon til styrets formann er NOK 275. Terje Christoffersen mottar lønn fra NetCom, og det er således ikke utbetalt særskilt styrehonorar. NOK ble utbetalt til de andre styremedlemmene. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter er foretatt på armlengdes avstand. 6. Aksjonærer per 31. desember 21 Se note 13 i konsernregnskapet. Terje Christoffersen (Styreformann) Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg Oslo, 28. februar 22 Styret i NetCom ASA Jørgen Latte Jørn Lurud Anne Solveig Olstad Barbara Thoralfsson (Administrerende direktør) 26 Årsregnskap 21 Årsregnskap 21 27

10 Revisjonsberetning Ledergruppen i NetCom Sondre Aarrestad direktør Markedsledelse Dag Kleivan direktør Utbygging & Produksjon Geir Løvnes direktør Teknologi & Utvikling Morten Birkeland direktør Salg Astrid Kårstad direktør Økonomi & Finans August Baumann direktør Tjenestetilbydermarkedet/ Organisasjon & Selskapsutvikling Barbara Thoralfsson Administrerende direktør 28 Årsregnskap 21 Ledergruppe 29

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer