HVALER-NYTT - NR. 2/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17"

Transkript

1 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate regnskapsførsel, innkreving av kontingent, og all fakturering og økonomisk oppfølging vedrørende Hvaler-nytt til ovennevnte firma. Etter at giroene for innbetaling av kontingent ble påført KID-nr. har vi nå full kontroll over hvem som har betalt sin kontingent eller ikke. Dette gjør ajourføringen av medlemsregisteret betydelig lettere, og registeret er til enhver tid riktig. Exakt regnskapsbyrå har også ansvar for purring av ubetalt kontingent. Praksis er at hvis det ikke betales etter annen gangs purring blir vedkommende medlem strøket fra medlemsregisteret. Det henvises til note 4 i det fremlagte regnskapet for perioden 1. mai 2007 til 31. desember For kontingenthåndteringen og ajourføring av vårt medlemsregister betaler vi Exakt regnskapsbyrå kr ,- ( inkl. porto). Dette er et betydelig beløp, men etter styrets mening vel anvendte penger. Styret har nå etter ett år med Exakt regnskapsbyrå som samarbeidspartner, når det gjelder øvrige inn og utbetalinger, annonseregninger for Hvaler-nytt og fortløpende bilagføring, evaluert denne økonomiske tjeneste. Styret har konkludert med at denne ordningen er alt for kostbar.utgiftene for denne tjenesten viser seg å ha blitt nesten 3 ganger høyere enn budsjettert, og av den grunn vil styret finne frem til andre rimeligere alternativer for vår regnskapsførsel. Det henvises til note 2 i det fremlagte regnskapet for perioden 1. mai 2007 til 31. desember Medlemmene Foreningen har for tiden ca medlemmer. Dette utgjør ca. 40 prosent av alle hytteeiere i Hvaler kommune. Foreningens mål er at alle hytteeiere i kommunen søker medlemskap i Hvaler Hytteforening. Styret besluttet derfor på styremøte i HVALER-NYTT - NR. 2/

2 vinter å sette i gang en vervekampanje for å øke medlemsmassen. Hvaler-nytt nr. 2/2008 blir brukt som kampanjemedium. Det henvises til note 4 i det fremlagte regnskapet for perioden 1. mai 2007 til 31. desember Hvaler-nytt Bladet kom med fire nummer i 2007 med et samlet sidetall på 192, dette er en økning i antall sider på 20 fra året før. Opplaget ligger på ca eksemplarer pr. nummer. Bladet trykkes fremdeles i format A5 med fargetrykk på alle sider. Foruten at bladet sendes til medlemmer, distribueres det også til samtlige politiske partier som er representert på Stortinget, til de største avisene, samt til riksdekkende media innenfor radio og TV. Bladet distribueres gjennom Posten Norge. Annonsetilgangen er tilfredsstillende, men krever en betydelig innsats fra foreningens leder, som har påtatt seg hovedansvaret for annonserekvisisjonen. Som i tidligere år prøver redaksjonen å speile det som måtte røre seg blant medlemmene, blant annet er tomtefesterloven et aldri hvilende tema. Men også mer allment stoff har funnet sin plass i bladet, blant annet er det skrevet om tyverisikring av båtog om digitaltv på hytta. Det utdøende fenomen, utedoen, ble behørig omtalt i nr. 3 i fjor. Utbyggingen av veinettet gjennom Akershus og Østfold har også blitt omtalt. Etter initiativ fra vårt styremedlem Odd Bakkehaugen innførte vi fra nr. 3/2007 en ny spalte som ble kalt «Sanghjørnet». Dette ser ut til å være en spalte som mange er interessert i, og vi mottar både sanger og dikt til spalten. Et lite hjertesukk til dere som sender inn sanger, ikke glem å oppgi melodien. Sporadisk har vi mottatt referat fra velforeningenes årsmøter, og små reportasjer fra velforeningenes dugnader. Det er et ønske om at fler sender oss liknende innlegg, slik at leserne av bladet kan bli informert om hva som skjer i andre velforeninger. Bladets økonomi er god. Regnskapstallene viser at bladet for første gang går i balanse. HVALER-NYTT - NR. 2/

3 Det henvises til note 3 i det fremlagte regnskapet for perioden 1. mai 2007 til 31. desember Foreningens hjemmesider ser ut til å være av stor interesse blant medlemmer og andre. Når dette skrives er sidene besøkt av ca personer. Sidene oppdateres så snart det foreligger noe av interesse for medlemmene, det være seg nyheter om byggeforskrifter, nye kommunale utbyggingsplaner, eller andre saker som måtte være av interesse. Et viktig dokument er forslaget til avtale ved utbygging av vann og kloakk. Hvert nytt nr. av Hvaler-nytt legges også ut på hjemmesidene. Styret har vært forsiktige med å bruke hjemmesidene som annonseorgan. Målsettingen er at annonseinntektene skal dekke kostnaden ved hjemmesidene. Rettshjelpsfondet Det er foretatt to utbetalinger fra dette fondet i perioden. Det henvises forøvrig til årets regnskap og ti note 6 i det fremlagte regnskapet for perioden 1. mai 2007 til 31. desember Ytre Hvaler nasjonalpark Arbeidet med nasjonalparken videreføres. Styret har kun hatt en henvendelse i sakens anledning. Hvaler kommune Hvaler Hytteforening har en god dialog med ledelsen i Hvaler kommune. Kommunevalget 2007 førte til endring av den politiske ledelse i kommunen. I det vi ønsker den nye ordføreren, Eivind Normann Borge, velkommen, vil vi få takke den «gamle», Paul Henriksen, for et godt og givende samarbeid. Styret HVALER-NYTT - NR. 2/

4 Resultatregnskap 1. mai desember 2007 Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Inntekter og kostnader Note Kontingenter Annonseinntekter Sum driftsinntekter Hvaler-nytt Honorar regnskap/kont Honorarer styret Andre godtgjørelser Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat finansposter Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Balanse 1. mai desember 2007 Eiendeler Note /07 Fordringer Forskuddsbetalt omkostninger Kundefordringer annonser Sum fordringer HVALER-NYTT - NR. 2/

5 Balanse 1. mai desember Forts. Investeringer Note /07 Bankinnsk., kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Rettshjepsfond Sum fond Opptjent egenkapital Foreningens egenkapital Sum kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og fond Fredrikstad, 20. mai 2008 Gunnar Dahl-Johansen Leder Jorunn Jensen Tommy Syvertsen Frank Holstad Nestleder Kasserer/Stryemedl. Sekretær Rigmor Gundersen Kjell Gulbrandsen Odd Bakkehaugen Styremedlem Styremedlem/Varamedl. Styremedlem HVALER-NYTT - NR. 2/

6 Noter til regnskapet 1. mai desember 2007 Note 1 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Følgende regnskapsprinsipper anvendt: Driftsinntekter Medlemskontingenter inntektsføres ved betaling. Annonse inntekter ved fakturering Fordringer Kundefordringer for annonser og andre fordringer oppføres til pålydende. Note 2 Honorarer tillitsvalgte Styrets leder kr Fordel fri kommunikasjon kr Øvrige to medlemmer kr hver kr Kasserere kr Øvrige 5 medlemmer/vara medlemmer kr 2000 hver kr Til sammen kr Arbeidsgiveravgift kr Sum kr Andre utgiftsgodtgjørelser tillitsvalgte : Aviser kr Kommunikasjon kr Kjøregodtgjørelse kr kr Totale godtgjørelser tillitsvalgte kr Honorarer til Exakt Regnskapsførerselskap For regnskapsførsel kr Note 3. Hvaler Nytt Hvaler Nytt redigeres av foreningens sekretær Frank Holstad som koordinerer trykkingsarbeider og fakturer Hvaler Hytteforening fra sitt personlige selskap Trykking kr Pakking kr Sum kr Annonseinntekter kr Netto bidrag tilregnskapet kr eksklusive honorar til Exakt Note 4 Medlemskontingenter: Ved regnskapsåret slutt utgjorde utsendte kontingentkrav - som ikke var betalt kr.0. Årets bokførte kontingentinntekter kr gjelder innbetalinger fra forrige år. HVALER-NYTT - NR. 2/

7 Note 5 Av andre driftsomkostninger utgjør: gaver kr styremøter kr årsmøter kr bidrag bygdebok kr kontor/lager leie kr innkjøp mobiltelefon kr Andre kontorutgifter kr Sum kr Note 6 Rettshjelpfond Fondet har egne vedtekter og er underlagt foreningens styre. Det er opprettet egen bankkonto for fondets midler Bevegelsen på fondets konto i regnskapsåret: Beholdning kr utbetalinger i året kr Renter kr. 555 Beholdning kr Revisjonsberetning Til årsmøtet i Hvaler Hytteforening den 28. juni 2008 REVISJONSBERETNING for Hvaler Hytteforening for perioden 1. mai desember 2007 Undertegnede valgte revisorer har revidert årsoppgjøret for Hvaler Hytteforening for regnskapsåret 2007, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og regnskapsog intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. HVALER-NYTT - NR. 2/

8 Til våre forretningsforbindelser Med en stadig økende oppdragsmengde så styret i Østfold Elektro AS behovet for en fleksibel samarbeidspartner som vil være med å videreføre vår filosofi hvor kvalitet, fornøyde kunder og sikkerhet står i høysetet. Profitek AS som er en ledende virksomhet innen elektro, automasjon, telekommunikasjon, sikkerhet og IT, har derfor kommet inn på eiersiden i Østfold Elektro AS. Vi er stolte av den virksomhet vi har opparbeidet, og det at Profitek ser det som en styrke å kunne inkorporere oss i sin virksomhet oppfatter vi som en positiv bekreftelse på det vi har gjort. Bedriften skifter navn til Profitek Østfold AS og vi føler oss sikre på at du som kunde vil nyte godt av vår driftsfilosofi som bygger på å yte rasjonelle og fleksible operasjonelle løsninger innenfor et kvalitetssikret internt kontrollsystem. Det er våre kunder som samarbeidspartnere som bestemmer i hvilken grad vi vil lykkes på lang sikt. Vårt fokus kombinert med volum skal sikre oss muligheten til å konkurrere på de prisnivå markedet til enhver tid krever. Profitek bygger på våre eiere og medarbeideres engasjement og urokkelige tro på at ingen oppgave er umulig å løse. Vår visjon er i tråd med dette; For engasjerte mennesker er ingenting umulig. Profitek Østfold AS vil drive den samme virksomheten som tidligere og tilbyr det meste av elektrotekniske løsninger og tjenester. I elektrobransjen kommer det stadig nye produkter og løsninger. Dette gjør at de ansatte stadig oppdateres med kurs og produktorienteringer i samarbeid med våre leverandører. Nærheten til kundene er viktig for oss, og vi har fortsatt tilholdssted på Hvaler og i Fredrikstad. Vi skal fortsette å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder, og ser svært positivt på de muligheter som Profitek ved sin inntreden i virksomheten medfører. Vi tror dette vil komme både kunder og leverandører til gode. Vi takker våre kunder og leverandører som har vært viktige bidragsytere til vår virksomhet, og håper på et fortsatt godt samarbeid i fremtiden.. For eventuelle spørsmål eller avklaringer gå gjerne inn på Med vennlig hilsen Øyvind Eriksrud Profitek Østfold AS Hvaler: Norderhaugveien Vesterøy Tlf: Fax: E-post: Fredrikstad: Spinneriveien Gamle Fredrikstad Tlf.: Fax: E-post: 30 HVALER-NYTT - NR. 2/2008

9 Vi mener at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene i avsnittene over vil vi presisere at foreningens annonseaktivitet, etter vår mening, rammes av merverdiavgiftslovens bestemmelser til å utarbeide merverdiavgiftsoppgaver på omsetning over kr ,- pr.år. Vi mener at foreningen blir å anse som en interesseorganisasjon og således ikke kommer inn under grensen på kr ,- pr.år. Forskjellen mellom utgående og inngående avgift for 2007 er uvesentlig. Vi ber om at styret sørger for at foreningen innretter bokføringen slik at gjeldende regler med hensyn til bokføring og innsending av merverdiavgift følges i Vi vil også presisere at reglene for innberetning, skatte- og avgiftsberegning av honorarer og ande godtgjørelser, vil bli berørt avhengig av om foreningen er en interesseorganisasjon eller en veldedig organisasjon. Ivar Weidal Revisor Oslo, 20.mai 2008 Ole-Petter Alfstad Revisor ADRESSEFORANDRINGER For en forening av Hvaler Hytteforenings størrelse, og med medlemmer nær sagt over hele kloden vil det alltid være en viss bevegelse i medlemsmassen. Folk flytter, overdrar hytta til barna, eller simpelthen velger å selge. Ofte foregår disse endringene uten at vi får vite det. Det vil være til stor hjelp for oss om vi kunne få melding om tildragelsene, slik at vi til enhver tid kan holde vårt medlemsregister ajour. Den enkleste måten å sende oss melding på er via vår hjemmeside: www. hvalerhytteforening.no, eller via e-post: Et brevkort til postboks Fredrikstad er også en god løsning. Og, har du lyst på en prat, kan du ringe til en av styremedlemmene, telefonnummerne finner du på side to i bladet. HVALER-NYTT - NR. 2/

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer