R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET"

Transkript

1 R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET BEREGNINGSGRUNNLAG STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL Rev. B

2

3 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt idrettsanlegg på Utleira. Anlegget består av idrettshall og 2 fotballbaner. Nord og nordvest for tomta ligger NVEs kvikkleiresoner 193 Blakli og 196 Stubban. Begge sonene er klassifisert i middels faregrad. I tillegg er det registrert kvikkleire øst for og på selve tomta. I forbindelse med utbyggingen må det derfor dokumenteres at det er tilfresstillende sikkerhet mot kvikkleireskred ihht NVEs retningslinje , ref /1/, med vedlegg, Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper og Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner. 1.2 Oppdrag Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Heidi Vassli, Utbyggingsenheten, å gjøre en vurdering av områdestabilitet for Utleira idrettsanlegg. I tilfelle utilstrekkelig stabilitet skal det også vurderes hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå vesentlig forbedring av stabilitet i hht NVEs retningslinje, og om det er realistisk å få gjennomført disse tiltakene. I denne rapporten er det angitt hvilke beregningsmetoder som skal benyttes og hvilke sikkerhetsprinsipper som legges til grunn for vurderinger. Rapporten inneholder også tolkning av treaksial- og ødometerforsøk og utførte trykksonderinger (CPTU). Der er også gitt en oversikt over rapporter med grunnundersøkelser som inngår i beregningsgrunnlaget Det framgår av situasjonskart, tegning nr. 102, hvilke data som er tatt med i beregningsgrunnlaget. I henhold til NVE retningslinje , ref. /1/, er det nødvendig med uavhengig kontroll av geoteknisk beregningsgrunnlaget og stabilitetsutredning for idrettsanlegget. Kontrollen er utført av NGI Trondheim, ref. /15/. 1.3 Kvikkleire Det er påvist kvikk- og sprøbruddleire både innenfor og rundt utbyggingsområdet, se figur 1 på neste side. NVEs kvikkleireveileder, vedlegg til NVE retningslinje , omhandler bygging i og nedenfor områder med sprøbruddmaterialer. I praksis er sprøbruddmaterialer leire med sensitivitet 15 og omrørt skjærfasthet <2 kpa. Kvikkleire er også et sprøbruddmateriale. For at leira skal være kvikk må den omrørte skjærfastheten være <0,5 kpa. Undersøkelser som Multiconsult AS har gjort i forbindelse med bygging av ny barnehage ved Utleira skole viser at Stubban kvikkleiresone strekker seg lenger mot sør enn tidligere antatt, vedlegg 1. Området kan derfor i teorien bli rammet av kvikkleireskred både østfra, nordfra, og vestfra. Grunnforhold og omfang av kvikkleire er beskrevet i Trondheim kommunes rapport R1531-1, ref. /2/, og rapport R1432, ref. /3/.

4 3 Figur 1: Kvikkleiresonene ved Utleira skole. Den røde linja angir utvidet Stubban kvikkleiresone basert på Multiconsult AS sin undersøkelse. Krav til forbedring av stabilitet for skråninger med for lav stabilitet avhenger av tiltakskategorien for planlagt utbygging. Idrettsanlegget klassifiseres i tiltaksklasse K3, noe som medfører krav om vesentlig forbedring av materialkoeffisienten. 1.4 Tidligere undersøkelser Det er utført supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med dette prosjektet, rapport R I beregningsgrunnlaget er det i tillegg til supplerende undersøkelser benyttet resultater fra en rekke tidligere undersøkelser. Rapportene er listet opp nedenfor. Trondheim Kommune: R.0263 Utleira skole R Utleira skole R.1432 UtleiraIdrettsanlegg Multiconsult AS: Stubbanvegen barnehage, foreløpige resultater Statens vegvesen: Ud608A Massedeponi Kastbrekka-Bjørkmyr Situasjonskart og profiler viser resultater som er benyttet i beregningsgrunnlaget. Rapport nr. er påført situasjonskartet for de tidligere utførte grunnundersøkelsene men ikke for de nye undersøkelsene i rapport R

5 2. BEREGNINGSFORUTSETNINGER Generelt Multiconsult AS har gjort en utredning av reguleringsområde Utleir Øst og Tomset, inklusive vurdering av områdestabilitet ihht NVE retningslinjer. Utredningen har gjennomgått uavhengig kontroll av Rambøll Norge AS, og konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. Stabilitetsvurderinger for områdene nord og nordøst for den nye idrettshallen er oppsummert i notat RIG-02 fra Multiconsult AS, ref. /4/. Notatet viser at det ikke kan komme kvikkleireskred fra Utleir Øst eller Tomset. Multiconsult har i forbindelse med utbygging av Stubbanvegen barnehage kommet med en foreløpig vurdering av områdestabiliteten. På grunnlag av nyere grunnundersøkelser er Stubban kvikkleiresone foreslått utvidet noe sørøstover, vedlegg 1. Kartet viser i tillegg skredretninger for eventuell ras i Stubban kvikkleiresone. Stubban kvikkleiresone heller stort sett mot Bratsbergvegen. Det er derfor lite sannsynlig at skred fra Stubban kvikkleiresoner kan ramme utbyggingsområdet for den nye hallen. Ett unntak er det lille området som er foreslått lagt til Stubban kvikkleiresone, der skråningen heller mot det nye idrettsanlegget. I tillegg vurderes skråningen opp mot Utleira skole. Hvis det kan vises at skråningen vest, nordvest, og øst for utbyggingsområdet har tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred, er idrettsanlegget skredsikkert. Stabilitetsberegninger skal utføres både ved totalspenningsanalyse (udrenert korttidstilstand) og effektivspenningsanalyse (drenert langtidssituasjon). Materialfaktor fra totalspenningsanalysen vurderes som kritisk for terrengendringer eller lastendringer. Effektivspenningsanalysen vurderes som representativ for langtidssituasjonen for skråningene slik de står i dag, eventuelt også for en sakte terrengendring dersom dette ikke medfører udrenerte spenningsendringer. Stabilitetsanalyse utføres med beregningsprogrammet Geosuite Stabilitet, en del av Geosuitepakken. Programmet baserer seg på en likevektsbetraktning for potensielle bruddflater. Stabilitetsberegningene skal utføres for en plan spenningstilstand. 2.2 Beregningsprofiler Det skal utføres beregninger i 4 profiler. Beliggenhet av profilene er vist på situasjonskartet, tegning 102, og profiler med antatte laggrenser er vist på tegningene Laggrensene er tegnet på grunnlag av nye og gamle boringer. 2.3 Geometrieffekter Alle beregninger er utført for en plan spenningstilstand. Det betyr at profilets bredde antas å være uendelig. Dette er en konservativ antagelse, men her er det ikke noe betydelig romvirkning i noen av profilene, så antagelsen er fornuftig. 2.4 Terreng og grunnforhold Området hallen skal bygges på ligger i bunnen av en eldre skredgrop. Området er relativt flatt og ligger på ca kote m.o.h. Det er foretatt terrengplanering av skråningen opp mot Utleiren gård og øst på området. Steindalsbekken er lagt i rør. Skråningene øst for området er noe brattere enn vest for området, med helning 1:5. Grunnen i området består stort sett av tørrskorpeleire over leire som ofte er siltig. I tillegg ble det registrert et sandlag på ca 5 meters dybde i punkt 5. Leira i området er fra middels fast til fast. I dybden er leira kvikk eller sensitiv. Det ble registrert kvikkleire i 2 punkt, punkt 1 og 2. I tillegg ble sprøbruddleire (meget sensitiv leire med omrørt skjærfasthet < 2 kpa) registrert i punkt 5.

6 Gamle undersøkelser, ref. /3/, tyder også på tilsvarende grunnforhold i området, med et kvikt/sensitivt leirelag som henger sammen under hele område Grunnvann- Poretrykk Det er utført poretrykksmålinger i 2 punkt som viser at grunnvannstanden ligger ca 2 meter under terreng i området for idrettshallen mens den ligger ca 5 meter under terreng øst for utbyggingsområdet, på toppen av skråningen. Poretrykket øker mindre enn hydrostatisk med dybden. Poretrykksmålingene gir tilstrekkelig grunnlag for å anta følgende poretrykksfordelinger der disse er utført: Tabell 1 Oppsummering av poretrykksmålinger Rapport nr., borehull nr. GV dybde (m) GV kote (m) Poretrykksøkning R , 1 5, ,22 Hydrostatisk til kote +115,30, 50% av hydrostatisk derunder R1531-1, 5 2, ,12 Hydrostatisk til kote +105,28, 85% av hydrostatisk derunder 3. MATERIALPARAMETERE 3.1 Tyngdetetthet For de stedlige massene er tyngdetetthet bestemt ut fra utførte laboratorieundersøkelser. For eventuelt tilførte masser (motfyllinger) benyttes =19 kn/m Udrenert skjærfasthet Valg av udrenert skjærfasthet er prioritert i forhold til følgende: 1. CPTU tolkning 2. Laboratorieundersøkelser (konus- og enaksiale trykkforsøk samt aktive treaksialforsøk) på 54 med mer prøver. Resultat fra CPTU sonderingene er vist i tegning og tolket aktiv skjærfasthet fra CPTU er vist i tegning Tolkning av CPTU sonderingene er utført på grunnlag av poretrykksfaktoren N u og spissmotstandsfaktoren N kt, som gitt i ref. /14/: Poretrykkbasert Spissmotstandbasert s ua =(u 2 -u 0 )/N u s ua =(q t - v0 )/N kt Det er lagt hovedvekt på følgende verdier ved bestemmelse av aktiv udrenert skjærfasthet: S t <15: N kt =7,8+2,5*logOCR+0,082*I p N u =6,9-4,0*logOCR+0,07*I p S t >15: N kt =8,5+2,5*logOCR N u =9,8-4,5*logOCR OCR og I p er henholdsvis overkonsolideringsgrad og plastisitetsindeks. OCR er bestemt på grunnlag av ødometerforsøk og antatt tidligere terreng. I p er bestemt ved laboratorieundersøkelser. Parametrene som ble brukt i tolkning av CPTU er plastisitetsindeksen, in situ poretrykk, romvekt og sensitivitet. Disse er bestemt ved felt- og laboratorieundersøkelser.

7 Ved tolking av CPTU er det benyttet romvekt 20 kn/m 3. In situ poretrykk er bestemt ved poretrykksmålinger i de aktuelle punkter, eller vurdert ut fra måling i nærliggende punkter, se avsnitt 2.5. Sensitiviteten er vurdert på grunnlag av konusforsøkene. 6 Generelt er N u benyttet ved B q verdi (poretrykksrespons) høyere enn 0,5 og N kt er benyttet ved B q lavere enn 0,5. For de valgte korrelasjonene for N u og N kt faktorene skilles det mellom leire med sensitivitet (St) lavere og høyere enn 15. Designverdien for aktiv udrenert skjærfasthet er vist med stiplet linje i tokningsdiagrammene i tegning Design verdien er sammenlignet med tolket SHANSHEP skjærstyrke og er i alle tilfeller antatt høyere enn skjærfasthet for normalkonsolidert leire, s unc =0,28p 0. SHANSHEP fastheten er beregnet vha følgende formelen: s ua = p 0 OCR m hvor og m er faktorer, p 0 er in situ effektivspenning og OCR er overkonsolideringsgrad. Her er det valgt =0,30 og m=0,60 for tolking av aktiv skjærstyrke, ref /14/. Det er brukt samme - og m- faktor i hele området, mens p 0 og OCR varierer for hvert punkt. I større dybder der det ikke foreligger målinger, er det antatt økende skjærfasthet med dybden. Det er gjort ekstrapolering av overliggende målinger. I Geosuite legges det inn en fasthetsreduksjon på 15 % av design skjærfasthet når denne er bestemt fra CPTu (fasthetsreduksjonen legges inn i beregningene, ikke ved tolking av skjærfastheten). Vurdering av leiras sensitivitet er basert på utførte laboratorieundersøkelser og vurdering/ tolkning av sonderinger (trykk- og dreietrykksondering). For den faste leira er det valgt designverdier for udrenert skjærfasthet ut fra en vurdering av tilgjengelige grunnundersøkelser som er relevante for det enkelte profil og SHANSHEP. 3.3 Effektiv skjærfasthet Bestemmelse av effektive skjærfasthetsparametere for leira er basert på utførte treaksialforsøk. For andre jordarter er det brukt erfaringsverdier. Det er kjørt treaksialforsøk med isotrop konsolidering. For fast leire i dybden og tørrskorpeleire er erfaringsverdier lagt til grunn. Benyttede verdier er vist i Tabell 2. Tabell 2 Benyttede verdier for effektiv skjærfasthet. Materiale Friksjonsvinkel ( ) Tangent (-) Attraksjon (kpa) Kohesjon (kpa) Tørrskorpeleire 31 0, Middels fast leire 27 0, Fast leire 29 0, ,25 Meget fast leire 30 0, ,6 Kvikkleire 29 0, ,25 Sand 33 0,65 5 3,25 Fyllmasser 27 0,5 10 5

8 3.4 Overkonsolidering Tolking av de utførte ødometerforsøkene er vist i tabell 3. 7 Tabell 3 Konsolideringsgrad fra utførte ødometerforsøk. Borehull Dagens terreng kote (TK lokal) GVS (m under terreng) (kn/m 3 ) Dyp (m) Tolket p c (kpa) p 0 (kpa) OCR = p c /p ,30 5, , ,70 1, ,28 2, , ,30 3, ,28 2, , ,80 2, ,28 2, , ,9 2,2 Overkonsolideringsgrad er 1,4 for punkt 1 og 2,5 for punkt 5 og på selve utbyggingsområdet. Overkonsolideringsgraden skyldes det at tomta ligger i bunnen av en eldre skredgrop. 3.5 Anisotropi og tøyningskompatibilitet I beregningene tas det hensyn til spenningsanisotropien i leira. Udrenert skjærfasthet varierer med hovedspenningene (ADP-analyse). Utgangspunktet er udrenert aktiv skjærfasthet s ua som er tolket fra CPTU-sonderingene og laboratorieundersøkelsene. Direkte og passiv skjærfasthet er beregnet ut fra følgende formler: s ud =0,7s ua s up =0,4s ua Det er ikke utført passive treaksialforsøk eller direkte skjærforsøk i dette prosjektet. De anvendte anisotropiforhold er i henhold til erfaringer fra tidligere forsøk utført av flere konsulentfirmaer. Bruk av de angitte verdier vurderes å ta hensyn til prinsippet om tøyningskompatibilitet. Det samme gjelder fasthetsreduksjon på 15 % som er foretatt for sprøbruddleire når designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av CPTu, og som skal ivareta både sprøbruddegenskaper og prinsippet om tøyningskompatibilitet. Det er også tatt hensyn til tøyningskompatibilitet ved at så vel effektive skjærfasthetsparametere som udrenert skjærfasthet tolket fra treaksialforsøk, er tatt ut ved tilnærmet like deformasjoner (0,5-1% ) 3.6 Kvalitet av undersøkelser Grunnundersøkelsene ble utført i henhold til NGF meldinger og håndbøker fra Statens Vegvesen, ref. /5/ - /12/. CPTU-sonden ble sist kalibrert , vedlegg 02. Resultatene tyder ikke på uakseptabel kvalitet. Det er tilfredsstillende kvalitet i henhold til NGF melding nr.5, ref. 8, vedlegg Alle treaksial- og ødometerforsøk viser at sylinderprøvene ligger i kvalitetsklasse 1 akseptabel, når de vurderes på grunnlag av volumtøyning, jf NVE retningslinje Tabellen nedenfor dokumenterer kvalitetsklasse for treaksial- og ødometerforsøk. Borpunkt Dybde (m) Tolket OCR Volumtøyning V/V 0 (%) Kvalitetsklasse 1 20,25 1,4 2,9 1 Akseptabel 1 20,35 1,4 3,5 1 Akseptabel 1 17,10 1,4 3,2 1 Akseptabel 5 8,50 2,5 1,8 1 Akseptabel

9 5 10,40 2,5 2,2 1 Akseptabel 5 11,20 2,5 2,8 1 Akseptabel Krav til materialkoeffisient Krav til materialfaktor er gitt i NVE retningslinje , i tabell 3.1, i vedlegg 1til retningslinjen. Ny idrettshall klassifiseres i tiltakskategori K3. Hvis materialfaktor γ m =1,4, ikke kan oppnås må man se på hva som er mulig å få til av stabiliserende tiltak for å oppnå vesentlig forbedring av material-koeffisient, altså tilfredsstillende stabilitet. Et kompliserende forhold i så måte er at terrengarbeider for idrettsbanene allerede er utført. 4 REFERANSER 1 NVEs retningslinje : Flaum- og skredfare i arealplanar, sist revidert 15. april Rapport R1531-1: Utleira Idrettsanlegg, områdestabilitet. Datarapport, Rapport R1432: Utleira Idrettsanlegg, Notat RIG-02: Utleir Øst. Geotekniske problemstillinger, NGF melding nr. 3 Dreiesondering 6 NGF melding nr. 5 Trykksondering 7 NGF melding nr. 6 Grunnvannstand og poretrykk 8 NGF melding nr. 7 Dreietrykksondering 9 NGF melding nr. 9 Totalsondering 10 Statens vegvesen, håndbok 015, Feltundersøkelser 11 Statens vegvesen, håndbok 280, Geoteknisk felthåndbok 12 Statens vegvesen, håndbok 018, Geoteknikk i vegbygging 13 Karlsrud, Kjell (2003) Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger Kurs mai 2003, Rica Hell Hotell 14 Karlsrud, K., Lunne, T. Kort, D.A., Strandvik, S. (2005) CPTU Correlations for Clays NGI-rapport datert 10.januar Notat TN, rev.02: Utleira idrettshall. Uavhengig kontroll av områdestabilitet,

10 9 5 TEGNINGSLISTE Tegning Revisjon Tema Oversiktskart, målestokk 1: A Situasjonskart, målestokk 1: Profil A 112 A Profil B 113 A Profil C 114 A Profil D CPTU 1 sonderingsresultat CPTU 3 sonderingsresultat CPTU 4 sonderingsresultat CPTU 5 sonderingsresultat CPTU 6 sonderingsresultat CPTU , 5 sonderingsresultat CPTU 1 tolkning CPTU 3 tolkning CPTU 4 tolkning CPTU 5 tolkning CPTU 6 tolkning CPTU , 5 tolkning 6 VEDLEGGLISTE Vedlegg Revisjon Tema Kvikkleirekart revidert av Multiconsult AS 02 A Kalibreringsskjema CPTU CPTU 1. Anvendelsesklasse etter NGF-melding nr CPTU 3. Anvendelsesklasse etter NGF-melding nr CPTU 4. Anvendelsesklasse etter NGF-melding nr CPTU 5. Anvendelsesklasse etter NGF-melding nr CPTU 6. Anvendelsesklasse etter NGF-melding nr CPTU ,5. Anvendelsesklasse etter NGF-melding nr.5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Utleira Idrettsanlegg Områdestabilitet CPTU 1 R Tegning nr. 171 Rev. 0

24 Utleira Idrettsanlegg Områdestabilitet CPTU 3 R Tegning nr. 172 Rev. 0

25 Utleira Idrettsanlegg Områdestabilitet CPTU 4 R Tegning nr. 173 Rev. 0

26 Utleira Idrettsanlegg Områdestabilitet CPTU 5 R Tegning nr. 174 Rev. 0

27 Utleira Idrettsanlegg Områdestabilitet CPTU 6 R Tegning nr. 175 Rev. 0

28 Utleira Idrettsanlegg Områdestabilitet CPTU , 5 R Tegning nr. 176 Rev. 0

29

30 R Vedlegg 2 reva

31

32

33

34

35

36

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-3 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET Stabilitetsberegninger og -vurderinger STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL Rev. B 31.10.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

R rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet

R rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-3-rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet Dato: 03.10.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kommunen skal bygge barnehage i Festningsgata 36

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R.1568 Bratsbergvegen separering

R.1568 Bratsbergvegen separering Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1568 Bratsbergvegen separering Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det planlegges nye VA-ledninger i nordre del av Fossegrenda, over Bratsbergevegen

Detaljer

R.1543 BRATSBERGVEGEN

R.1543 BRATSBERGVEGEN R.1543 BRATSBERGVEGEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 02.07.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt I forbindelse med gang- og sykkelveg skal det legges ny spillvannsledning i Bratsbergvegen.

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

R Tempe områdestabilitet. Stabilitetsberegninger og - vurderinger

R Tempe områdestabilitet. Stabilitetsberegninger og - vurderinger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1579-2 Tempe områdestabilitet. Stabilitetsberegninger og - vurderinger Dato: 25.10.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Byplankontoret utarbeider en områdeplan

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

R rev.03 Blomsterbyen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag

R rev.03 Blomsterbyen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-2 rev.03 Blomsterbyen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag Dato: 22.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen er et tett bebygd område som

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport Geoteknisk prosjekteringsrapport Namdalseid kommune Skred Statland Oppdrag nr: 1350002338 Rapport nr. 02 Dato: 2014.05.16 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 PROSJEKTET... 4 2 KRAV... 4 3

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DYNGE 66

DETALJREGULERING FOR DYNGE 66 Oppdragsgiver Eiker Eiendomsutvikling Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 20-05-2014 DETALJREGULERING FOR DYNGE 66 OMRÅDESTABILITET 2 (12) OMRÅDESTABILITET Oppdragsnr.: 11120429 Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-4 rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser 29.09.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen ligger innenfor kvikkleiresonen 189 Nardo

Detaljer

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Høiseth Utvikling AS Per Erik Austberg Dato: 2. juni 2014 Rev. nr./ Rev. dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20091965-03-TN Høiseth

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp.

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Dato: 03.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Overløpstasjonen for AF-ledninger i Lillegårdsbakken skal utvides med

Detaljer

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-3 rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger 10.12.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Kunnskapsvegen Røyken Trygve Rud G-not-001 Trygve Rud Fra Kopi Zeeuw, Aiga de Bård Hoff, Solon Arkitektur AS GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN Dato 2013-04-24

Detaljer

R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse

R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse 10.12.2015 Rev. 01 /20.01.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Området vest for Sentervegens forlengelse

Detaljer

Det har gjennom prosjekteringen vært 3 ulike alternativer til oppfylling. Alle situasjonene er vurdert med hensyn på stabilitet og gjennomførbarhet.

Det har gjennom prosjekteringen vært 3 ulike alternativer til oppfylling. Alle situasjonene er vurdert med hensyn på stabilitet og gjennomførbarhet. Ramlo Sandtak AS v/tore Ramlo Dato 2014/10/31 Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no Vår ref. /MBP REVISJON 01 MASSEDEPONI GISVÅL - GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER

R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RANHEIM VÆRE JAKOBSLI VIKÅSEN ESTENSTAD JONSVATNET 14.07.2011 2 1. INNLEDNING Prosjekt Trondheim kommune ved Eierskapsenheten vurderer

Detaljer

1. INNLEDNING. vedlegg 1. a Krav til forbedring og vesentlig forbedring av av stabilitet er definert i figur 3.1 i NVE retningslinje ,

1. INNLEDNING. vedlegg 1. a Krav til forbedring og vesentlig forbedring av av stabilitet er definert i figur 3.1 i NVE retningslinje , 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet Heggstad Søndre områdestabilitet omfatter dokumentasjon av områdestabilitet for reguleringsområdet Heggstad Søndre og for Heggstadmoen avfallsanlegg, dvs. kvikkleiresonene

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring planområdet for reguleringsplan.

Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring planområdet for reguleringsplan. NOTAT Dato 30.09.2015 Oppdrag Veg -Jektvik Kunde Rødøy kommune Notat nr. G-not-001-1350010029 Til Kjetil Hansen Rødøy kommune Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F

Detaljer

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-4 Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Dato: 20.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt regulert

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

R.1572 Kammen. Nytt fortau.

R.1572 Kammen. Nytt fortau. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1572 Kammen. Nytt fortau. Dato: 17.07.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Miljøpakken planlegger nytt fortau langs Kammen, bilag 1, tegning C01. Deler av

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

INNLEDNING Tidligere stabilitetsvurdering i området Granmo gård

INNLEDNING Tidligere stabilitetsvurdering i området Granmo gård - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING...- 5-1.1 Tidligere stabilitetsvurdering i området... - 5-1.2 Granmo gård...- 5-2 BEREGNINGSFORUTSETNINGER...- 5-2.1 Generelt...- 5-2.2 Beregningsprofiler...- 6-2.3 Grunnforhold...-

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1

E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1 DOKUMENTNUMMER: G-003_rev02 DATO: 2014-12-19 E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1 Vurdering av områdestabilitet i kvikkleiresoner www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211

Detaljer

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsgiver Fauske Eiendomsutvikling AS Rapporttype Geoteknisk vurdering 2013-06-21 SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING GEOTEKNISK VURDERING 3 (17) SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsnr.:

Detaljer

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg.

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til berg varierer fra 9,4m til 21,2m i borpunktene. Fyllmassene i toppen varierer fra ca. 0,5m til ca. 1,2m dybde. Ellers indikerer sonderingene relativt

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISK PROSJEKTERING FOR BYGGEPLANER FOR BJØRKELUND KULVERT

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISK PROSJEKTERING FOR BYGGEPLANER FOR BJØRKELUND KULVERT NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Nedre Eiker Flomsikring Statens vegvesen Region sør G-not-003 Fra Kopi Aiga de Zeeuw Pål Bredesen, Rambøll GEOTEKNISK PROSJEKTERING FOR BYGGEPLANER FOR BJØRKELUND KULVERT

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til antatt berg varierer fra 8,1 til 23,2 m i borpunktene. Ellers indikerer totalsonderingene bløte til middels faste masser med delvis jevn bormotstand i

Detaljer

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE Side 1 av 10 VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEESONER Verifikasjonsrapport 1350009078 nr. 01 rev.01 dat. NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER: PROSJEKT

Detaljer

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Naustgjerdet Børsa OPPDRAGSGIVER Norgeshus AS EMNE Geoteknisk vurdering ifm regulering DATO / REVISJON: 06. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417693-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred

Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred Senior rådgiver Rolf Sandven Multiconsult Innledning til diskusjon tema Anisotropi Bestemmelse av anisotropiforhold Korreksjoner aktiv,

Detaljer

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR:

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR: Side 1 av 10 VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEIRESONER Verifikasjonsrapport 1350006400 nr. 01 rev.00 dat. 20.2.2015 NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger

Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger Esval utvidelse av deponi Geotekniske vurderinger 20140105-02-R 9. juli 2014 Rev. nr.: 1 / 4. november 2014 Prosjekt Prosjekt: Esval utvidelse av deponi Dokumenttittel: Geotekniske vurderinger Dokumentnr.:

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP NOTAT Oppdrag Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp Kunde NVE Region Midt-Norge Notat nr. 01 Til NVE Region Midt-Norge v/ Mads Johnsen Fra Kopi Rambøll v/ Margrete Åsmul TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN

Detaljer

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Askim kommune Schuckertlinna Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger 2017-01-16 Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Petter-Ole Kartnes Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,

Detaljer

R.1596 Burslia, OV-ledning

R.1596 Burslia, OV-ledning Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1596 Burslia, OV-ledning Dato: 19.03.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det har vært flere hendelser med vann i kjelleren i rekkehusene i Fogdenget. Dette

Detaljer

Helse- og mestringsboliger Børsa (Tomt 17) Geoteknisk vurdering

Helse- og mestringsboliger Børsa (Tomt 17) Geoteknisk vurdering 1 Innledning Multiconsult AS er engasjert av Skaun kommune i forbindelse med etablering av nye helseboliger i Børsa sentrum. De nye boligene er planlagt på østsiden av Fv 803, på toppen av skråningen ned

Detaljer

R.1358-2 Ust kirkegård II

R.1358-2 Ust kirkegård II Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1358-2 Ust kirkegård II Dato: 09.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Byplankontoret vurderer bruk av eiendommene 174/1 og 175/1 til kirkegårdsgrunn.

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

R rev. 03 Blomsterbyen områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev. 03 Blomsterbyen områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-3 rev. 03 Blomsterbyen områdestabilitet, stabilitetsberegninger 01.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen er et tett bebygd område som

Detaljer

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT FLAKK TROLLA RYE SPONGDAL 18.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Søndag 1. januar 2012 gikk et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, ca 5

Detaljer

Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus

Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus Dato: 31.3.2011 Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus Oppdragsgiver: Sørum kommune Frogner kirkegård, Sørum 2 FORORD Golder Associates AS har på oppdrag fra Sørum kommune gjennomført

Detaljer

Figur 1 Flyfoto/illustrasjon Vestre Havn, Namsos. Strandvegen 7 merket med rosa farge (Illustrasjon: Arkplan)

Figur 1 Flyfoto/illustrasjon Vestre Havn, Namsos. Strandvegen 7 merket med rosa farge (Illustrasjon: Arkplan) 1 Innledning Det planlegges oppføring av nytt leilighetsprosjekt i Strandvegen 7 (gnr. 65/bnr:1403,1404) ved Vestre havn i Namsos. Multiconsult er engasjert for å gi en geoteknisk uttalelse i forbindelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN FEBRUAR 2014 STATENS VEGVESEN REGION ØST DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com VEDLEGG A4

Detaljer

Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus

Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Geotekniske vurderinger 20140179-02-R 5. september 2014 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Dokumenttittel:

Detaljer

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT ILA BYÅSEN MOHOLT SLUPPEN 21.11.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt bofellesskap i Aasta Hansteens veg 1. I forbindelse med

Detaljer

Dokumentnummer: ETM-10-Q Dato: Nordlandsbanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen,

Dokumentnummer: ETM-10-Q Dato: Nordlandsbanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, Overgangsbru Være Side: 2 av 15 Revisjonshistorikk Rev. Prosjektfase Beskrivelse av endring Dato Forfatter 00A Reguleringsplan Foreløpig tilbakemelding uavhengig kvalitetssikring ihht. NVE 15.2.2017 MiHub

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 29.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs

Detaljer

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 www.georaad.no Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS Att: Randi Warland Kortegaard Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 RIG Notat 03 revisjon 01 Massedeponi Askim

Detaljer

GS LANGS RAVEIEN PROFIL

GS LANGS RAVEIEN PROFIL Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Sør Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 2012-03-28 GS LANGS RAVEIEN PROFIL 19440-20000 STABILITETSFORHOLD OG FORSLAG TIL STABILISERENDE TILTAK 4 (20) STABILITETSFORHOLD

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Lier Hageby DOKUMENTKODE 128205-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Vemund Stensrud Thorød KONTAKTPERSON Trine Aagesen SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

NOTAT SETER BOTNGÅRD, MASSEDEPONI GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT SETER BOTNGÅRD, MASSEDEPONI GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Dato 19.03.2015 Oppdrag 1350007891 Kunde Bygg Bjugn AS Notat nr. G-not-003 Til Håvard Sundseth Bygg Bjugn AS Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84

Detaljer

Rambøll AS Rambøll AS

Rambøll AS Rambøll AS NOTAT Oppdrag Hegra barneskole Kunde Notat nr. G-not-002 Til Bjørn Bremseth Dato 2014-01-13 Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Fra Helle Bråtteng Olsen Per Arne Wangen Rambøll AS

Detaljer

Uavhengig kvalitetssikring av Geovitas ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G

Uavhengig kvalitetssikring av Geovitas ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G Askim Næringspark AS NOTAT Uavhengig kvalitetssikring av Geovitas ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G 1 Prosjekt Prosjekttittel: Dokumenttittel: Uavhengig kvalitetssikring Bygg F&G Uavhengig kvalitetssikring

Detaljer

Notat utarbeidet Alberto Montafia Anders Gylland Håvard Narjord REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat utarbeidet Alberto Montafia Anders Gylland Håvard Narjord REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Ny Skaun ungdomsskole DOKUMENTKODE 418802-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Veidekke Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Alberto Montafia KONTAKTPERSON Monika Reitan SAKSBEHANDLER

Detaljer

R.1646 Sigmunds vei styrt boring

R.1646 Sigmunds vei styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1646 Sigmunds vei styrt boring 25.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges ny avløpsledning fra kum utenfor Sigmunds vei 1d til kum øst for

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg 22.05.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger fra Kambrua til Tillerbrua. Dette er

Detaljer

Områdestabilitet for Hoeggen- og Nidarvoll kvikkleiresone er vurdert av Rambøll Norge AS, ref. /3/ og /4/.

Områdestabilitet for Hoeggen- og Nidarvoll kvikkleiresone er vurdert av Rambøll Norge AS, ref. /3/ og /4/. TRONDHEIM KOMMUNE Stabsenhet for byutvikling NOTAT Til: Birgitte G. Johannesen Vår referanse 10/15007-1 (57447/10) Vår dato 07.10.2010 Fra: Stabsenhet for byutvikling v/konstantinos Kalomoiris Kopi til:

Detaljer

R Heggstad søndre, områdestabilitet. Supplerende faresonevurdering.

R Heggstad søndre, områdestabilitet. Supplerende faresonevurdering. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1500-6 Heggstad søndre, områdestabilitet. Supplerende faresonevurdering. 13.12.2016 R1600-6-rev-00 -~ Rapport RlS00-6 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Uavhengig kontroll av områdestabilitet

Teknisk notat. Innhold. Uavhengig kontroll av områdestabilitet Teknisk notat Til: Trondheim Eiendom v/: Heidi Vassli Kopi: Trondheim Kommune/Konstantinos Kalomoiris Fra: NGI Dato: 18. mai 2012 Rev. Nr./ Rev. Dato: 02/ 10. august 2012 Dokumentnr.: 20120254-00-1-TN

Detaljer

RV 70 BRU ELVERHØYBRUA MED TILSTØTENDE VEG GEOTEKNISK RAPPORT

RV 70 BRU ELVERHØYBRUA MED TILSTØTENDE VEG GEOTEKNISK RAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Midt Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 2011.06.14 RV 70 BRU 15-111 ELVERHØYBRUA MED TILSTØTENDE VEG GEOTEKNISK RAPPORT Fylke Møre og Romsdal Kommune Sunndal

Detaljer

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15%

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15% Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) 25 Dybde, z (m) 2 5 15 5 1 15 1 2 Korrelasjon: Dybde: -5,4m, St>15 N Du =9,8-4,5logOCR+,I P N kt =8,5+2,5logOCR+,I P Dybde: >5,4m, S t

Detaljer

Ranheim Vestre RAPPORT. Ranheim Vestre AS. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ranheim Vestre RAPPORT. Ranheim Vestre AS. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ranheim Vestre OPPDRAGSGIVER Ranheim Vestre AS EMNE DATO / REVISJON: 13. februar 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 416235-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen.

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen. 1 Innledni ng Steffen Granerud AS planleggeriving av eksisterende boligbygg og oppsetting av nytt leilighetsbygg i Brådalsgutua 14. 2 Vår oppdragsgiver er Steffen Granerud AS v/ Steffen Granerud. 2 Forutsetninger

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt.

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt. NOTAT OPPDRAG Gamle Kongevei, Kløfta DOKUMENTKODE 128174-RIG-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Real Development AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Stein Alvern SAKSBEHANDLER Jeremy

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

R.1606 Fagrabrekka separering

R.1606 Fagrabrekka separering Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1606 Fagrabrekka separering Dato: 26.02.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpssystemet i Fagrabrekka skal separeres. I den forbindelse er det ønskelig

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

ROLIGHETEN I SARPSBORG

ROLIGHETEN I SARPSBORG FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Grenseveien 88 0605 OSLO TLF 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK

Detaljer