Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldal Sparebank - Årsrapport 2011"

Transkript

1 Meldal Sparebank - Årsrapport ÅRSRAPPORT

2 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank for personmarkedet, små og mellomstore bedrifter. En bank som satser på gode relasjoner, service og nærhet til sine kunder 2 ÅRSRAPPORT

3 Meldal Sparebank Siden starten 1894 har Meldal Sparebank vært en selvstendig bank, som i løpet av sin funksjonstid har opparbeidet en kundekrets som går utover Meldal kommunes grenser. Det er ingen andre banker som har kontor i kommunen. Kommunen har ca innbyggere. Bankens hovedkontor ligger i Meldal med filialer på Løkken Verk og Berkåk. I et trivelig arbeidsmiljø i tidsmessige lokaler og med moderne hjelpemidler er vi til sammen 28 ansatte som deler på arbeidsoppgavene, og som ønsker å gi kundene den service de har krav på. Meldal Sparebank har alltid vært en veldreven og solid bank, med høy egenkapitaldekning. Vi ønsker også i fremtiden å være en selvstendig sparebank med ansvar for og sterk forankring i lokalsamfunnet. Meldal Sparebank har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 78 andre norske sparebanker. Gjennom samarbeid med Terra-Gruppen er vi sikret kontinuerlig videreutvikling av både produktspekter, systemer og kompetanse. Styret Torleif Hove Født: 1954 Yrke Bonde, Aut. Regnskapsfører/takstmann Medlem av styret fra 1995 Formann fra 2001 Jørn Arild Drugli Født: 1961 Yrke: Bedriftsleder Medlem av styret fra 2008 Ledelse Anita Storm Født: 1959 Yrke: Rektor Medlem av styret fra 2008 Morten Ljøkjel Født: 1961 Yrke: Soussjef i bank Medlem av styret fra 2011, Valgt av de ansatte Laila Fagerhaug Grut Født: 1947 Yrke: Pensjonist Medlem av styret fra 2001 Odd Ivar Bjørnli, Adm. banksjef Arnt Ree, Assisterende Banksjef Tove Reklev Stene, Leder Intern drift Ellen Storås, Leder Regnskap, risikocontroll Solveig Aa, Leder Salg / Marked/Forsikring Maja Kjerstad Bjørnaas, Leder Personmarked Randi Syrstad Kvam, Leder Dagligbank Meldal Berit Ree, Leder avdeling Løkken 3 ÅRSRAPPORT

4 Hovedtall fra regnskapet siste 5 år RESULTATTALL Nto. rente- og provisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Nedskr./ gev. vedr. verdipapir som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt BALANSETALL Utlån til kunder, brutto Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital ANDRE NØKKEL-TALL Kapitaldekning 20,5 % 20,03 % 18,6 % 18,6 % 17,2 % Egenkap.rentabilitet av årsoversk. 7,3 % 3,6 % 6,3 % 7,7 % 4,3 % *Kostnader i forhold til inntekter 55,5 % 54,9 % 61,5 % 54,1 % 58,6 % Antall ansatte (årsverk) 22,7 24,5 25,5 25,5 25,9 *eks. verdiendring verdipapir. 4 ÅRSRAPPORT

5 Styrets årsberetning for 2011 Meldal Sparebank har lagt det 118. driftsåret bak seg, og styret konstaterer at året 2011 føyer seg inn i rekken av år med god oppslutning om banken. Årets resultat etter skatt ble på 10,8 mill. kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 4,3 %. Forvaltningskapitalen utgjør 2,424 milliarder kroner ved årets slutt noe som er en økning på 207 mill. kroner. Ut over dette var det ved årsskiftet plassert lån på til sammen 240 mill. kroner i Terra Boligkreditt. Med de gode økonomiske resultatene som banken har hatt i flere år, er det bygd opp en betydelig reserve og bankens egenkapital utgjør 255,9 mill. kroner ved årets utgang. Det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. REGNSKAPSOPPLYSNINGER Innskuddsutviklingen Innskuddene fra kunder viser en økning på 184 mill. kroner (13 %). Vi har som vanlig lagt vekt på å ha konkurransedyktige rentevilkår på innskudd, og innskuddsutviklingen er godt over budsjett. Innskuddskapitalen fra kunder utgjør 79,7 % av netto utlån, noe som må betraktes som høyt. Fokuseringen på alternative spareformer fra innskyternes side er nå lavere og vi har i løpet av 2011 kun solgt aksjefond (i tillegg til ordinære innskudd) til våre kunder. Aksjefond er et produkt med oversiktlig kostnadsstruktur som vi mener vil gi bra avkastning over tid. Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner er på 286,7 mill. kroner. Tilsvarende tall i fjor var på 289 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjonslån utgjør 260,4 mill. kroner mot 245,7 mill. kroner i fjor. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån er på linje med tidligere år. Bankens samlede netto utlån økte med 127,6 mill. kroner som er en vekst på 6,8 %. Tilsvarende tall i fjor var 107,9 mill. kroner og 6,1 %. I tillegg har vi i 2011 lånt ut 100 mill. kroner via Terra Boligkreditt. Totalt gir dette en utlånsøkning på 11,2 %. Av utlånsøkningen er 49,8 mill. kroner næringsliv og 177,8 mill. kroner privatmarked (inkl. Terra Boligkreditt). Av bankens totale utlån utgjør lånene til personmarkedet 77 % og til næringslivet 23 %. Risikospredningen på utlånsporteføljen er i overensstemmelse med bankens strategi, og det er lagt vekt på kundenes betalingsevne, soliditet og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Totale nedskrivninger av låneporteføljen utgjør 17,5 mill. kroner, tilsvarende ca. 0,9 % av bankens brutto utlån. Oversikt over utlån fordelt på sektor og næring fremgår av note nr. 12 i regnskapet. Veksten i utlånene i 2011 er litt over budsjett.. Styret har vurdert lånemassen som er misligholdt og som kan ansees usikre. Vurderingen er gjort på grunnlag av forskrifter fra Finanstilsynet. Det henvises til regnskapsnote som omhandler prinsippene for tapsføring. Den usikkerhet som har preget enkelte bransjer, må fremdeles vies oppmerksomhet i tapsvurderingen. Bankens netto tap på utlån tilsvarte 0,29 % av utlånsporteføljen, i fjor 0,13 %. Sum mislighold over 90 dager utgjør ved årets slutt 6,5 mill. kroner eller 0,3 % av bankens utlån Det er foretatt følgende nedskrivninger av utlånsporteføljen; - på individuelle utlån 7,5 mill. kroner - på grupper av utlån 10,0 mill. kroner. Styret mener dette er tilstrekkelig i forhold til den vurderte kredittrisiko i porteføljen. 5 ÅRSRAPPORT

6 Garantier Det totale garantiansvaret viser 74,6 mill. kroner som er en nedgang på 4,5 mill. kroner fra forrige årsskiftet. Av dette er 41,9 mill. kroner garantier i forbindelse med lån i Terra Boligkreditt. Garantiene er i en vesentlig grad sikret med bankinnskudd, deponerte obligasjoner og andre sikkerhetsdokumenter. Det er ikke ført tap på garantier i Styret vurderer tapsrisikoen i porteføljen som liten. Verdipapirer - likviditet - kapitaldekning Obligasjonsbeholdningen har i året økt med 23,8 mill. kroner, og utgjør ved årsskiftet 226,9 mill. kroner. Obligasjonsbeholdningen består i hovedsak av bankobligasjoner, obligasjoner utstedt av kredittforetak og kommuner. Bankens obligasjoner er ved årsskiftet bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi. Beholdningen har en gjennomsnittlig varighet på 0,13 år. Dette gir en rentefølsomhet på i underkant av 0,3 mill. kroner. Rentefølsomheten sier hvor mye verdien av porteføljen endrer seg ved en renteendring på ett prosentpoeng. Bankens aksjer, andeler og grunnfondsbevis er bokført til 78,4 mill. kroner, derav 6,6 mill. kroner som omløpsmidler, 31,3 mill. kroner som anleggsmidler og 40,5 mill. kroner som pengemarkedsfond. Den totale beholdning er 22,3 mill. kroner større enn året før. Banken har i løpet av året ikke drevet aktiv handel med aksjer. For øvrig vises til note nr. 16 og 17 når det gjelder verdipapirer. Banken har en kapitaldekning på 17,2 %, en nedgang fra 18,6 % året før. Lovens krav (8 %) er dermed oppfylt med god margin. Det vises for øvrig til note nr. 24. Resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 50,4 mill. kroner mot 47,0 mill. kroner forrige år. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 2,17 %. Avkastning på pengemarkedsfond utgjør 0,5 mill. kroner i 2011 mot 2,0 mill. kroner i fjor. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 9,8 mill. kroner mot 8,9 mill. kroner i fjor. Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester er på 3,3 mill. kroner, det samme som i fjor. Det er i året ført netto kurstap på valuta og verdipapirer på 1,7 mill. kroner mot 1,0 mill. kroner i kursgevinst i Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,49 % eller 58,6 øre pr. inntektskrone når kursgevinster på verdipapirer holdes utenfor. Tilsvarende tall i fjor var 1,37 % og 54,1øre. Resultatet av ordinær drift før skatt er 16,6 mill. kroner mot 25,7 mill. kroner forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er resultatet 0,71 % mot 1,15 % i Etter skattekostnad på 5,8 mill. kroner blir resultat for regnskapsåret kr ,56. Styret anser resultatet for regnskapsåret 2011 for godt. Likviditeten har vært god hele året da innskudd fra kunder utgjør hele 79,7 % av brutto utlån. Bankens egenkapital er på 255,9 mill. kroner som utgjør 10,6 % av forvaltningskapitalen. Bankens fundingstrategi, utover innlån fra kunder, er basert på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir (obligasjonslån), langsiktig lån i banker og andre kredittinstitusjoner. Det er opprettet trekkfasiliteter med en større bank slik at bankens likviditetsrisiko er minimalisert. Likviditeten følges opp daglig og det lages jevnlige rapporter over likviditeten som legges frem for styret. 6 ÅRSRAPPORT

7 Overskuddet foreslås anvendt slik: Resultat for regnskapsåret kr Overført fra gavefond " Til disposisjon kr Overført til Sparebankens fond kr Gaver og overført til gavefond Disponert kr Styret kjenner ikke til forhold som har funnet sted ved årsskiftet eller på nyåret 2012 som kan ha betydning for det avgitte regnskap. Markedsrenten vil påvirke utlånsrenter, innlånsrenter og avkastning på rentebærende papirer som for eksempel obligasjoner. Renterisikoen i bankens utlåns- og innlånsvirksomhet er lav, da utlån og innlån til fastrente er lav. Utlån og innlån med flytende rente kan justeres straks det skjer endringer i rentenivået. Finans-/avtalelovens varslingsfrister må overholdes. Det foretas løpende kontroll av hvordan bankens rentemargin utvikler seg. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. RISIKOSTYRING Banken fokuserer på operasjonell risiko og finansiell risiko. Bankens finansielle risiki består i hovedsak av rente-/kurs-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Banken er i liten grad eksponert i utenlandsk valuta. Følgelig er valutarisikoen ubetydelig i risikosammenheng. Når det gjelder finansiell risiko vises for øvrig til note 1. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, menneskelige feil og forskjellige former for anslag mot banken som ran, underslag, brann og datakriminalitet. Risikoen avdekkes gjennom intern kontroll, systemtester og revisjonshandlinger, samt gjennom kompetanseheving. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til adm banksjef, som videre rapporterer til styret. Ekstern revisor gir hvert år en uttalelse til styret om kvaliteten av internkontrollsystemet til banken, og om gjennomføringen av internkontrollen. Renterisiko Den øvrige renterisikoen i balansen er uvesentlig. Note nr. 26 omhandler også renterisiko. Kursrisiko Kursrisikoen oppstår som en følge av plasseringer i verdipapirer. Da renten på obligasjoner i noen grad kan være fast rente, vil endringer i det generelle rentenivået gjøre seg utslag i kursrisiko på obligasjonsporteføljen. Bankens styre har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor det er satt en øvre beholdningsgrense for verdipapirer. Videre er det satt en øvre grense for volatiliteten (følsomheten) på bankens verdipapirer. Porteføljen vil ha en viss rente- og kursrisiko, men i forhold til bankens totale inntjening er denne begrenset. Bankens verdipapirportefølje analyseres jevnlig når det gjelder markedsverdi, durasjon og rentefølsomhet. Denne analysen fremlegges for styret hvert kvartal. For øvrig vises til noter, henholdsvis nr. 16 og 17 når det gjelder obligasjoner og aksjer. Renterisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Dette vil få utslag hvis banken ikke klarer å tilpasse seg endringer i markedsrenten hurtig nok. 7 ÅRSRAPPORT

8 Kredittrisiko Kredittrisikoen er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivningen, dersom kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisikoen er gjennom de vedtak som styret har gjort, med hensyn til retningslinjer for utlånsvirksomheten og bevilgningsreglement, redusert. Videre overvåkes kredittrisikoen gjennom risikoklassifisering, misligholds- og overtrekksrapportering. At våre vedtatte retningslinjer for kredittgivningen etterleves, følges opp gjennom vår internkontroll. Styret er av den mening at kredittrisikoen er innenfor forsvarlige grenser når det gjelder utlån, garantier og andre plasseringer. Det vises for øvrig til note nr. 12. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad slik at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Risikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. Banken har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innlån kunder og utlån, samt forskjeller i omløpshastighet og bindingstid på eiendels- og gjeldssiden. Innskuddene fra kunder utgjorde i årsskiftet 79,7 % av utlånene. Banken har innlån fra kredittinstitusjoner med avtalte løpetider fra 1 mnd til 3 år. Kortsiktige likviditetssvingninger er dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Likviditeten følges opp daglig gjennom likviditetsbudsjettet og rapporteres til styret. Styret har satt måltall i forbindelse med bankens likviditetsstrategi og vurderer p.t. likviditetsrisikoen som lav. Totalkapitalvurdering (ICAAP) I 2011 har vi også foretatt totalkapitalvurderinger med stresstest. Den viser at vi har god kapitaldekning til å stå imot kriser. Vurderingene gir en god oversikt over de risikoene vi har. Totalkapitalvurderingene vil derfor være et område vi vil ha stort fokus på og det vil bli foretatt jevnlige vurderinger. BANKENS MARKED OG DET LOKALE NÆRINGSLIV Bankens nærmarked er Meldal og Rennebu kommune. For å utvikle banken videre er vi imidlertid avhengig av et større geografisk marked. Vi registrerer derfor med tilfredshet fortsatt stor interesse etter bankens tjenestetilbud fra andre nærliggende kommuner og fra andre deler av landet. Stadig flere kunder ønsker å samle alle sine forretninger på en plass der de enkelt kan etablere kontakt med sin egen rådgiver. I tillegg til tradisjonelle utlån etterspør kundene leasing, forsikring og plasseringsrådgivning i stadig økende grad. Nye og varige arbeidsplasser skapes gjerne med utgangspunkt i eksisterende næringsliv. Vi mener bestemt at økt satsning på infrastruktur bidrar til å sikre og utvide næringsaktivitetene og dermed danne grunnlag for nye arbeidsplasser og økt bosetting i regionen. Tilgang til egnede næringsarealer, utleiebygg og kvalifisert arbeidskraft er en forutsetning for en industriell vekst. Mange av våre kunder har bra aktivitet og de har i mindre grad vært preget av finanskrisen som har vært. Det er fortsatt et stort potensiale for produkter og aktiviteter basert på lokalt råstoff. Vi registrerer spennende prosjekt innenfor flere områder. Banken deltar i utbyggingsprosjekt av minikraftverk og vi er kjent med flere lokale utbyggingsprosjekt som er tenkt realisert de nærmeste år. Strukturendringene i landbruket fortsetter. For banken er utviklingen viktig ettersom landbruket representerer en stor og viktig kundegruppe. Banken har deltatt i flere utbygginger av tradisjonelle melkebruk og kyllingfjøs. Bankens kundeportefølje gjenspeiler kunder i privatkundemarkedet, små og mellomstore bedrifter og den offentlige sektor. Personmarkedet skal være bankens største kundegruppe på utlånssiden. Det tas sikte på at bankens utlån til næringslivet skal utgjøre inntil 30 % av de totale utlån. 8 ÅRSRAPPORT

9 BANKENS PLASS I SAMFUNNET Sparebanken som selveiende institusjon har et forstanderskap på 15 medlemmer, hvorav 8 velges av innskyterne, 4 av kommunen og 3 av de ansatte. Forstanderskapet velger et styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene i banken har forskjellig yrkesbakgrunn. Etter en endring i lovgivningen er adm banksjefen ikke medlem av styret lenger. Det har i 2011 vært avholdt 2 møter i forstanderskapet, 4 møter i revisjonsutvalget og 11 møter i styret. Styret har behandlet 101 saker. I tillegg er det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen og revisor. De fire tettstedene i Meldal kommune dekkes av hovedkontoret i Meldal og av filial på Løkken. I Rennebu kommune har vi fra august 2010 fullbetjent kontor hver dag. Utviklingen av dette kontoret har vært god. For Meldal og Rennebu som lokalsamfunn ser vi det som svært viktig at banken deltar aktivt i utviklingen av gode bo- og oppvekstmiljøer og er med på å stimulere næringslivet. Bankens gode resultater gjennom mange år har gitt oss muligheten til dette, ved blant annet å gi støtte til lag og foreninger innen kulturlivet. Av bankens overskudd i år 2011 er det avsatt ca. 0,9 mill. til formålet. Banken er også med på å støtte næringsutviklingstiltak i kommunene gjennom tilskudd, med å arrangere temakvelder for både næringslivet og privatkunder samt deltagelse i andre arrangement. Det er også inngått en del sponsoravtaler, og det er ytet økonomisk støtte til mange andre gode formål. Bankens vekst og utvikling har gjort banken til en av kommunens største skatteytere og en betydelig arbeidsplass. Det er avsatt ca. 5,8 mill. kroner til skatt i bankens regnskap for år I tillegg kommer skatten den ansatte betaler av sin lønn fra banken. PERSONALFORHOLD Banken har 28 ansatte, og dette tilsvarer 25,9 årsverk da flere er ansatt i reduserte stillinger. Samarbeidet med bankens tillitsvalgte og arbeidsmiljøet for øvrig i banken er godt. De tillitsvalgte har vært aktive og viktige bidragsytere og diskusjonspartnere i alle de utviklingsprosesser som er gjennomført. Som ledd i sikkerheten har banken instrukser ved eventuelt ran og brann som gjennomgås med de ansatte. Alle lokaler er utstyrt med overvåkings- og sikkerhetsutstyr, som på best mulig måte skal sikre de ansatte og dessuten verne utstyr og verdier. På hovedkontoret ble det i 2009 installert nytt sikkerhets- og brannvarslingsanlegg. På kontoret i Rennebu er det også installert nytt anlegg. Banken er tilknyttet HMS Tjenesten Orkladal, og det avvikles møter med representant fra bedriftshelsetjenesten, bankens verneombud og ledelse. Sykefraværet ble i 2011 på 2,2 %. Det er satt i gang tiltak for å kunne opprettholde et lavt sykefravær. For regnskapsåret 2011 har det ikke inntruffet arbeidsulykker. Bankens styre er opptatt av likestilling og diskriminering. Det gjelder blant annet lønns- og arbeidsvilkår, utlysing av stillinger, ansettelse, forfremmelse og kompetanseutvikling. Det er en kontinuerlig prosess i banken for å fremme likestilling i organisasjonen. Kvinnelige ansatte er i flertall og det gjelder også bankens ledergruppe. Kvinneandelen i styret utgjør 40 % av de valgte medlemmer. Banken benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet med betydelige negative konsekvenser for miljøet. Bankens virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. For bankens ansatte har år 2011 vært et aktivt år på mange måter. Stor kundeoppslutning og utvikling innen bank og finans generelt, gir ansatte stadig nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er fortsatt en hovedutfordring å øke kompetansen i organisasjonen, redusere kostnadene og omfordele personalressursene i tråd med kundenes endrede krav. Vi har nå 10 medarbeidere som er godkjente autorisert finansielle rådgivere. På forsikring har vi 14 autoriserte. Samlede personalutgifter vedr. ansatte/ tillitsvalgte utgjør 17,0 mill. kroner. Det vises for øvrig til note nr. 8 når det gjelder opplysninger om ansatte og tillitsmenn. Likeledes er bankens pensjonskostnader for år 2011 inntatt i note nr. 7. Pensjonsordningen for bankens ansatte er dekket gjennom avtale med DNB Livsforsikring ASA. Videre har banken forsikret de ansatte med personalforsikringer. Styret vil rette en stor takk til hver enkelt medarbeider som gjennom sin innsats og lojale medvirkning har bidratt til bankens positive utvikling. 9 ÅRSRAPPORT

10 UTSIKTENE FREMOVER I 2011 er rentenettoen litt høyere enn året før. På grunn av stadig hardere konkurranse og dyrere fundingkostnader forventes det at vi vil få et press på rentenettoen fremover. Våre næringslivskunder har godt med oppdrag. Det kan derfor tyde på at inntjeningen til bedriftene vil bli bra i Også innenfor landbruket var det i 2011 flere som utvidet sitt virksomhetsområde, noe vi tror vil gi bra inntjening fremover. Likviditet er et viktig område for banken og et område vi vil følge tett fremover. Vi anser det som svært viktig at vi til enhver tid har god likviditet. I 2011 har det vært bra tilgang på funding, dog til en noe for høy pris. Norges Bank har vedtatt nye regler for deponering og det vil kunne føre til at mulighetene for å legge ut obligasjonslån blir dårligere. fremover Dette vil medføre at det blir nødvendig å benytte Terra Boligkreditt i enda større grad. I 2011 har renten vært stabil. Vi forventer ingen store endringer i rentenivået i Bankens uavhengighetslinje som skal sikre lokal forankring og selvstendighet skal føres videre. Det vil fortsatt satses i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet vil banken satse på en forsiktig vekst. Styret regner med at lokalt vil den økonomiske utviklingen i 2012 bli omtrent på samme nivå som i Vi har i budsjettet for år 2012 lagt opp til en vekst på 7-10 %. Det er budsjettert med et driftsresultat før tap for kommende år som er noe lavere enn tidligere år. Bakgrunnen for dette er press på rentemarginen.. Banken har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen: Terra-Gruppen en ledende bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag).Meldal Sparebank er aksjonær i Terra- Gruppen med en eierandel i Terra-Gruppen på 1,1 %.. Sammen med de andre aksjonærene i Terra- Gruppen utgjør aksjonærbankene derfor en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Stor og solid kundemasse Bankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og de har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet både i personmarkedet og bedriftsmarkedet - blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Konkurransedyktige produkter til bankene Terra-Gruppens produktselskap har siden selskapet ble etablert i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som bidrar til bankenes funding med boliglån og Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Terra Finans og Kredittbank (tidligere Terra KortBank og Terra Finans) produserer løsninger innen debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester og Terra Aktiv Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv. Terra-Gruppen har vokst kraftig siden starten - gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. I 2011 ble konsernets produktselskap organisert i tre divisjoner for å hente ut synergier på tvers av produktselskap og for å oppnå en bedre utnyttelse av konsernets ressurser. Videre bidrar organiseringen til å videreutvikle Terra som en salgs- og markedsrettet produkt- og tjenesteleverandør for bankene. 10 ÅRSRAPPORT

11 Stordriftsfordeler i Terra Alliansen Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen bidrar til at Meldal Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får Meldal Sparebank levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom Terra-Skolen. Terra-Gruppen er største aksjonær i SDC som leverer bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC (Skandinavisk Date Center AS) innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø leverer Terra Alliansen også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene leverer Terra-Gruppen tjenester innen økonomi- og regnskapsservice, merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider Terra-Gruppen med å fremme av bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Styret vil til slutt rette en takk til kunder og gode forbindelser for god oppslutning og for den tillit de viser ved å velge Meldal Sparebank som sin bankforbindelse. 11 ÅRSRAPPORT

12 RESULTATREGNSKAP Regnskapet for året 2011 RESULTAT (i tusen kroner) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 6, Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader ÅRSRAPPORT

13 RESULTAT (i tusen kroner) Noter Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskriving/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført fra gavefond Til disposisjon Overført til/fra sparebankens fond Avsetning til gaver Overført til gavefond Sum overføringer og disponeringer ÅRSRAPPORT

14 BALANSE EIENDELER (i tusen kroner) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 12, Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper 17, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER ÅRSRAPPORT

15 Gjeld og Egenkapital (i tusen kroner) Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 19, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar ÅRSRAPPORT

16 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Bankens årsregnskap for 2011 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Engasjementer over 5 mill. kr og alle D og E engasjementer vurderes særskilt. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket som avtalt. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. 16 ÅRSRAPPORT

17 Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Rapportering av misligholdte låneengasjement Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens hele låneengasjement. FINANSIELLE INSTRUMENTER Verdipapirer Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Omløpsporteføljen (herunder handelsportefølje og ikke handelsportefølje) og anleggsportefølje verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Se note 16 og 17. Obligasjoner og sertifikater Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for fastsettelsen av virkelig verdi for enkelte obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger beregnes virkelig verdi i prisingsmodell utarbeidet av Fondsmeglernes forening. Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. Grunnlag for virkelig verdi for ikke børsnoterte aksjer som er omløpsmidler eller anleggsmidler, er anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av aksjene klassifisert som anleggsmidler faller under 17 ÅRSRAPPORT

18 anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden. Kostmetoden medfører at aksjen balanseføres til kostpris. Utbytte fra tilknyttet selskap inntektsføres på det tidspunktet utbyttet er opptjent. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Følgende lineære avskrivningssatser legges til grunn: Tomter 0 % Forretningsbygg 10 % Inventar og innredning 10 % - 20 % Kontormaskiner 20 % EDB-utstyr 33 % Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Banken har ytelsesbasert ordning som ble lukket For nyansatte etter er det opprettet innskuddsbasert ordning. Se note 7. Meldal Sparebank følger Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Pensjonskostnadene er gjenstand for årlig aktuarberegning. Pensjonskostnadene blir bokført under personalkostnader i resultatregnskapet. Differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene, korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser (hvis negativ) eller som forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig i forkant av årlig aktuarberegning. Enkelte parametere er endret fra 2010 til Differanse mellom forpliktelsene ved begynnelse og slutt av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet. Banken er med i fellesordningen for avtalefeste t pensjon. SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskaps-messige resultater som vil utlignes i fremtiden. OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid. 18 ÅRSRAPPORT

19 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. NOTE 1 FINANSIELL RISIKO Meldal Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel II regelverket. Banken er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Bankens resultatmål er en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og resultatvekst. Risikostyringen skal bidra til at dette målet oppnås, både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag begrenses. Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder strategisk- og omdømmerisiko). Risiko vurderes etter en skala med tre nivåer: lav, middels og høy. Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån. Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak: - pant i fast eiendom - registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør - fordringer og varelager - pant i bankinnskudd - finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner - kausjonister Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med unntak av lønnskontokreditt. Risikovurdering Banken foretar risikoklassifisering av alle engasjementer som en integrert del av bankens kredittvurdering og saksgangsprosess. Banken har definert 5 risikoklasser, A-E: A er lav risiko, B og C er middels risiko og klasse D og E er høy risiko. 19 ÅRSRAPPORT

20 Bedriftsmarked Ved vurdering av risiko innenfor bankens næringsengasjementer vektlegges følgende to hovedkomponenter: Økonomi (70 %) - Sikkerhet (30 %) Komponenten økonomi er sammensatt av følgende nøkkeltall: Rentabilitet - Soliditet Finansiering. Interne faktorer som vurderes skjønnsmessig er: Eier/ledelse/organisasjon - Økonomistyring/planlegging - Anlegg/lokalisering. Eksterne faktorer som vurderes skjønnsmessig er: Bransje/produkter - Marked/konkurrenter Kunde/leverandører. Personmarked Ved vurdering av risiko innenfor bankens personmarked vektlegges følgende to hovedkomponenter: Økonomi (60 %) - Sikkerhet (40 %). Komponenten økonomi er sammensatt av følgende nøkkeltall: Netto likviditet og Gjeldsgrad. Interne faktorer som vurderes skjønnsmessig er: Betalingsvilje. ( Benytter PM-rådgiver) Eksterne faktorer som vurderes skjønnsmessig er: Arbeidsgiver og bosted. Se note 12 for ytterligere opplysninger om tap på utlån etc. Kredittrisiko styres gjennom bankens kredittstrategi. Det er utarbeidet kreditthåndbøker med policyer og rutiner samt administrativ fullmaktsstruktur for styring av kredittrisiko, herunder klargjøring av krav til dokumentasjon og betjeningsevne for kunder som innvilges kreditt, samt krav til sikkerhet i engasjementene. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. Bankens kredittrisiko består hovedsakelig av små enkeltrisikoer mot privat- og bedriftskundemarkedet. Etablert risikohåndtering skal sikre at kredittrisiko er i samsvar med bankens risikovilje. Det kan forventes at konsekvenser for den norske økonomien etter uroen i finansmarkedet også i 2012 vil kunne forringe kvaliteten i utlånsporteføljen, og særlig innenfor næringsliv. Konsentrasjonsrisiko Banken er ikke eksponert mot få, store næringskunder, med unntak av 5 større engasjement (mer enn 10 % av ansvarlig kapital). Eksponeringen er godt spredt geografisk, hensyn tatt til bankens markedsandel. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap og gevinst forårsaket av endringer i markedsparametere som rente, valutakurser, aksjeeller råvarepriser. Markedsrisiko som banken står overfor er hovedsakelig renterisiko og inkluderer potensielle svingninger i verdien av fastrenteinstrumenter eller finansielle instrumenter knyttet til en markedsbenchmark (NIBOR flytende pengemarkedsrente) som følge av endringer i markedsrenter, og i fremtidige kontantstrømmer for finansielle instrumenter til flytende rente. Prisrisiko kommer av endringer i markedspriser, enten forårsaket spesifikke faktorer knyttet til et individuelt finansielt instrument eller utsteder, eller faktorer som påvirker alle instrumenter handlet i et marked. Dette kan for eksempel omhandle endringer i priser eller volatilitet på aksjer, aksjeindekser eller råvarer. Rentepapirer, aksjederivater og råvarederivater er eksponert for denne risikoen. Det vesentligste av markedsrisiko relaterer seg til verdipapirmarkedet representert ved egne verdipapir- beholdninger. Hovedtyngden av bankens portefølje er plassert i likvide obligasjoner med begrenset risiko for store fall i markedsverdi. Obligasjonsporteføljen er forvaltet av Terra Forvaltning AS som har spesialkompetanse innen området. Forvaltningen er underlagt rapporterings- og posisjonsrammer fastlagt av styrene i selskapene. Rammene skal begrense risikoen, og disse rammene gjennomgås minst én gang i året. Bankens samlede markedsrisiko vurderes basert på stresscenarier utarbeidet i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet og Baselkomiteen. 20 ÅRSRAPPORT

21 Banken har ikke benyttet derivater eller andre sikringsinstrumenter i regnskapsåret. Strategiske plasseringer er ikke en del av prisrisikoen på aksjer, men inngår i strategisk risiko og eierrisiko. Banken har ingen vesentlig valutaeksponering per 31. desember Banken er eksponert for renterisiko knyttet til tap av rentenetto. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenetto i banken. Renterisiko reduseres ved at innlån og utlån i høy grad tilpasses samme rentebetingelser. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Bankens eksponering for likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til finansiering i kapitalmarkedet og tap av innskudd. Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. Operasjonell risiko Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av konsernet. Banken har utarbeidet policyer, rutinebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold, er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Strategisk risiko Risiko for at banken ikke skal "overleve". Den fundamentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankens rammevilkår. Omdømmerisiko Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge av at bankens omdømme svekkes ved manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2011 foretatt etter samme opplegg som foregående år og omdømmerisikoen blir vurdert i forbindelse med gjennomgang av ICAAP. 21 ÅRSRAPPORT

22 NOTE 2 AVGIFT OG GARANTI TIL BANKENES SIKRINGSFOND Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle banker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil kr. 2 mill. som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt pers. Innbetaling til Bankenes Sikringsfond er beregnet på bakgrunn av et gjennomsnitt av innskudd og beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret og første og andre kvartal i innbetalingsåret. For 2011 har banken ikke utbetalt noen avgift til Sikringsfondet og de har ikke stilt noen garanti. Avgift til bank enes s ik rings fond A vgift til sikringsfondet NOTE 3 SPESIFIKASJON AV PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Provis jons inntek ter og inntek ter fra bank tjenes ter Formidlings provis jon Garantiprovis jon Betalings formidling Verdipapirforvaltning og -oms etning Provis jon ved s alg av fors ikring A ndre provis jons - og gebyrinntekter S um provis jons inntek ter og inntek ter fra bank tjenes ter NOTE 4 SPESIFIKASJON AV GEBYR- OG ANDRE PROVISJONSKOSTNADER MV Provisjonskostnader og k ostnader ved bank tjenester Transaksjonsavgifter og lignende Betalingsformidling, interbankgebyrer A ndre provis jons kos tnader Sum provisjonskostnader og k ostnader ved banktjenester ÅRSRAPPORT

23 NOTE 5 SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/-TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER Netto gevins t/-tap på valuta og verdipapirer Kurs gevins t ved oms. av aks jer/andeler/grunnfondsbevis - - Kurs tap ved oms. av aks jer/andeler/grunnfonds bevis - - Kurs regu lering aks jer/andeler/grunnfo nds bevis Netto gevins t/-tap ak s jer/andeler/grunnfonds bevis Kurs gevins t ved oms etning av obligas joner - - Kurs tap ved oms etning av obligas joner - - Kurs regu lering obligas joner Netto gevins t/-tap obligas joner Kurs tap-/gevins t+ fra finans ielle derivater og v aluta S um netto gevins t/-tap på valuta og verdipapirer NOTE 6 SPESIFIKASJON AV LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn og generelle adminis tras jons k os tnader Lønn til ans atte Honorar til s tyre og tillits men n Pens joner A rbeidsgiveravgift Kurs, velferd, ø vrige pers on alutgifter Konto rrekvis ita, blanketter, trykks aker Telefo n, porto, frakt Reklame, annons er, markeds føring Diett, reis er, øvrige utgifter EDB-kos tnader S um lønn og generelle administras jons k os tnader A ntall ans atte pr A ntall års verk p r ,6 25,5 Gjennoms nittlig antall års verk i året 25,9 25,0 23 ÅRSRAPPORT

24 NOTE 7 PENSJON Ifølge Norsk Regnskaps Standard, blir pensjonskostnadene registrert når de påløper og fordelt/periodisert systematisk over opptjeningsperioden. De aktuarmessige beregningene for regnskapsårene 2011 og 2010 (grunnlag for estimerte verdier), i henhold til standarden, er utført på basis av balansesituasjonen Rapporteringen omfatter pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Banken har kollektiv pensjonsforsikring i DNB Livsforsikring ASA. Forpliktelsen omfatter 25 ansatte og 2 pensjonister. Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. For nyansatte er det opprettet innskuddsbasert ordning. Denne omfatter 2 ansatte i regnskapsåret For de sikrede ordningene er bankens pensjonsmidler med tillegg av ikke resultatførte estimatavvik, større enn pensjonsforpliktelsene både i 2011 og Overfinansieringen balanseføres som langsiktig fordring. Pensjonsmidler Ved verdsettelse av pensjonsmidlene, som inkluderer ordinært pensjonspremiefond, premiereserve, andel av tilleggsavsetninger og kursreserve, benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsforpliktelser Ved måling av nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Estimert påløpt pensjonsforpliktelse korrigeres hvert år i samsvar med aktuarberegnet oppgave fra livsforsikringsselskapet. Forutsetningene er endret fra foregående år når det gjelder avkastning, diskonteringstrente, årlig lønnsvekst, regulering av pensjoner under utbetaling og forventet G-regulering. Endringene er i samsvar med anbefalinger fra NRS. Øk onomis k e foruts etninger Dis konterings rente 3,90 % 4,20 % Forventet avkas tning 4,80 % 5,00 % Lønns regulering 4,00 % 4,00 % G-regulering 3,75 % 3,80 % Pens jons regulering 3,75 % 3,80 % Frivillig avgang 0% - 8% 0% - 8% 24 ÅRSRAPPORT

25 Resultatregnskap Årets pensjonsopptjening Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført nettoforpliktelse/oppgjør - - Resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad foretakspensjonsordning Pensjonskostnad AFP Pensjonskostnad innskuddspensjonsordning 15 - Sum regnskapførte pensjonskostnader Balanse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidlene Estimert netto pensjonsforpliktelse Beregnet AGA Ikke resultatførte estimatendringer Estitmatavvik arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler i balansen ÅRSRAPPORT

26 NOTE 8 YTELSER OG LÅN TIL LEDENDE ANSATTE M. V Lønn og honorarer Annen godtgjørelse Samlede ytelser Lån Representantskap Leder Sum Ansatte representanter Sum Øvrige representanter Sum representantskap Kontrollkomité Leder Leder (avgått) Komitémedlem Komitémedlem Sum kontrollkomité Styret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Ansattemedlem Sum styret Ledende ansatte Banksjef Ass. Banksjef Sum ledende ansatte Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering, er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente. Differansen, kr ,- for 2011, er grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte. Beløpet er ikke ført som kostnad, men reduserer bankens renteinntekter tilsvarende. Lån til adm. banksjef følger generelle vilkår for øvrige ansatte. Lånene er gitt til en rente som tilsvarer 65 % av bankens laveste ordinære rente til kunder. Lånene er sikret i henhold til bestemmelsene for slike lån. Lån, garantier og sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte er gitt etter samme vilkår som for bankens øvrige kunder, og er sikret i henhold til bestemmelsene for slike lån og garantier. Banken hadde i 2011 ingen transaksjoner med nærstående parter utover overnevnte transaksjoner. benytter ikke aksjeverdibaserte godtgjørelser til ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet OTP Obligatorisk tjenestepensjon er pliktig. Banken har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene, og den er lik for alle ansatte. Det er avtalt full kompensasjon i 12 måneder dersom banksjefen anmodes om å slutte. Ingen andre i ledende stillinger eller medlemmer av styret har avtalt sluttvederlag. Adm. banksjef og ass. banksjef er med i bankens bonusordning med samme vilkår som for bankens øvrige ansatte. 26 ÅRSRAPPORT

27 NOTE 9 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Mas k iner og inventar Imaterielle eiendeler Bygning er Bil S um Kos tpris Tilg an g A vgang Kos tpris A kkumulerte avs kriving er Tilb akefø rte avs krivninger på - s olgte drifts midler Ordinære avs kriving er A kkumulerte avs kriving er Bok ført verdi Herav utleid Balans eført Fas t eiendom Eiendoms type Areal m² areale m² verdi M eldal Nærings byg g S um Leieavtaler: I Sentrumsbygget AS, Meldal, er banken medeier med 50 %, og leier 932 kvm Å rlig leie A ndel felles utgifter NOTE 10 SPESIFIKASJON AV ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre drifts k os tnader Lokaler M as kiner og inventar Revis jons honorar Kontingenter og avgifter Drifts kos tnader fas t eiendom Øvrige kjøpte tjenes ter Øvrige drifts kos tnader Sum andre drifts kos tnader Spes ifikas jon av revis jons honorar: Lovpålagt revis jon A ttes tas jon 44 - Skatterådgivning 12 - A ndre tjenes ter utenfor revis jon Sum revis jonshonorar inkl. mva ÅRSRAPPORT

28 NOTE 11 SKATTEKOSTNAD Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt på årets inntekt justert med for mye/lite avsatt skatt i tidligere år samt endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt. Betalbar skatt i balansen består av skatt av alminnelig inntekt samt formuesskatt. Utsatt skatt (utsatt skattefordel) i balansen består av skatt på netto skatteøkende (skattereduserende) midlertidige forskjeller pr Beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel er basert på 28 % skatt. Grunnlag for sk attek os tnad, endring i uts att s k attefordel og betalbar sk att Res ultat før s kattekostnad Permanente fors kjeller Grunnlag for årets s katter i res ultatregns kap End ring i midlertidig e fors kjeller Grunnlag for betalbar s katt i resultatregnskapet Fordeling av s k attek os tnaden Betalbar s katt (28 % av grunnlag for betalbar s katt i resultatregnskapet) Formu es s katt Sum betalbar skatt For mye/lite avs att tidligere år 47 4 Uts att s katt Skattekos tnad Betalbar s k att i balans en Sum betalbar skatt i balans en Overs ik t over midlertidige forsk jeller Endring M idlertidig e fors kjeller pr Varige drifts midler Netto pens jons forpliktelse Gevins t- og taps konto Neds krivning verdipapirer Grunnlag u ts att s katt+/uts att s kattefordel Bok ført uts att s k attefordel ÅRSRAPPORT

29 NOTE 12 TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Risikoklassifisering Ved utgangen av 2011er tilnærmet alle lån og garantier risikoklassifisert. Banken har valgt å vektlegge risiko ved prising av utlånsengasjementer. Det er derfor en klar sammenheng mellom risikoklasse og pris på lån. Andel av brutto utlån med lav risiko utgjør en lavere andel av brutto utlån ved utgangen av 2011 enn ved utgangen av Dette har sammenheng med overføring av godt sikrede boliglån til Terra Boligkreditt. Generelle vurderinger Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert på bokført tap de siste årene, låneporteføljens sektorfordeling, forventninger om utviklingen for norsk økonomi, påvirkning fra utlandet samt lokale markedsforhold. Personmarkedet Ubenyttede Individuelle Brutto utlån trekkrettigheter Garantier nedskrivninger Risikoklasser Lav risiko Normal risiko Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Bedriftsmarkedet Ubenyttede Individuelle Brutto utlån trekkrettigheter Garantier nedskrivninger Risikoklasser Lav risiko Normal risiko Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Personmarked Tapsnivået i personmarkedet har vært lavt i mange år. Et lavt og fortsatt synkende rentenivå vil gi svært positiv stimulans til husholdningenes økonomi, noe som betyr økt betalingsevne. Raskt stigende arbeidsledighet betyr at privatøkonomien rammes og at det blir vanskelig å betjene lån for en tid. Forventede tap for private engasjement forventes å ligge på dagens lave nivå. Disse anslagene er mer sikre enn for næringslivsengasjementene. Bedriftsmarked Basert på vår kunnskap og oppfølging av utlånsporteføljen samt erfaringstall fra finansnæringen, forventes fremtidige tap på næringslivsporteføljen ikke å øke dramatisk i forhold til årets nivå. Det gjøres imidlertid oppmerksom på den generelle usikkerhet som er knyttet til slike prognoser. Størstedelen av tapene forventes å komme i høy og middels risikoklasse. Som en del av bankens oppfølging av kredittrisiko, måles også store engasjement. Banken hadde to store utlånsengasjement ved utgangen av 2011(større enn 10 % av ansvarlig kapital), og det største utlånsengasjementet var 29 ÅRSRAPPORT

30 på 16,1 % av ansvarlig kapital. Engasjementet er innenfor bransjen varehandel, hotell og restaurant. Lovmessig grense for store engasjement er 100 % av ansvarlig kapital. Bankens rutiner tilsier at store engasjement skal følges opp månedlig. I følge bankens risikopolicy skal intet engasjement overstige 22 % av ansvarlig kapital. Tap på utlån og garantier Individuelle neds k rivning er på utlån Ind ividuelle neds krivnin ger Periodens kons taterte tap, hvor det tidligere er - - foretatt ind iv iduell neds krivnin g Økte individu elle neds kriv ninger i perio den Nye individu elle ned s krivninger i perioden Tilb akefø ring av ind ividuelle neds krivning er i perioden Individuelle neds k rivninger Neds k rivninger på grupper av utlån Neds krivninger på grupper av utlån Periodens neds krivninger på grupper av utlån Nedsk rivninger på grupper av utlån Taps k os tnader utlån/g arantier Period ens en dring i ind ividuelle neds krivnin ger på utlån Periodens endring i gruppeavs etninger Periodens kons taterte tap, hvor det tidligere er foretatt ind iv iduelle neds krivning er Periodens kons taterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt ind iv iduelle neds krivning er Periodens inngang på tidligere perioders kons taterte tap Periodens taps k ostnader Tap og avsetninger på utlån og garantier Mis ligholdte lån M is ligholdte lån i alt Ind ividuelle neds krivning er Netto mis ligholdte lån i alt Øvrige taps uts atte lån Øvrige tapsuts atte lån i alt Ind ividuelle neds krivning er Netto øvrige tapsuts atte lån i alt ÅRSRAPPORT

31 Mis ligholdte lån fordelt på næring Pers onmark ed Nærings s ek tor fordelt: Jordbruk, s kog bruk, fis ke Ind us triproduks jon - - Bygg og anlegg - - Vareh andel, hotell/res tau rant 5 - Sjøfart - - Trans port, lagring - - Finans, eiendom, forretningsmes s ige tjenes ter Sos ial og privat tjenes teytin g - - Mis ligholdte lån ialt Øvrige taps uts atte lån fordelt på næring Pers onmark ed Nærings s ek tor fordelt: Jordbruk, s kogbruk, fis ke Ind us triproduks jon Bygg og anlegg - - Vareh andel, hotell/res tau rant Trans port, lagring Finans, eiendom, forretningsmes s ige tjenes ter - - Sos ial og privat tjenes teyting Øvrige taps uts atte lån næring i alt Individuelle neds k rivninger på utlån fordelt på pers on / næring Pers onmark ed Nærings s ek tor fordelt: Jordbruk, s kogbruk, fis ke Ind us triproduks jon Bygg og anlegg - - Vareh andel, hotell/res tau rant Trans port, lagring - 95 Finans, eiendom, forretningsmes s ige tjenes ter Sos ial og privat tjenes teyting Individuelle nedsk rivninger på utlån i alt ÅRSRAPPORT

32 Maksimalt kreditteksponering Maks kreditteksponering Brutto utlån til kunder Ubenyttede kreditter Garantier Maks kreditteksponering Potensiell eksponering på utlån Offentlig forvaltning Personkunder Næringssektor fordelt: - - Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Maks kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For garantier henvises til note 14. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjoner. Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller garantier. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret, og kan for eksempel være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivninger. Utlån til virkelig verdi Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Sikkerhets- Sum forfalte stillelser for 0-30 dg dg dg dg Over 360 dg utlån forfalte lån Personmarked Bedriftsmarked Sum Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Sikkerhets- Sum forfalte stillelser for 0-30 dg dg dg dg Over 360 dg utlån forfalte lån Personmarked Bedriftsmarked Sum Metoder for å fastsette virkelig verdi på utlån Beregning av virkelig verdi på finansielle eiendeler og gjeld vurdert til amortisert kost kan estimeres ved å justere bokført verdi for verdien av rentebindingsperioden på den enkelte underliggende post. Verdien av rentebindingsperioden er avhengig av markedsrentene på måletidspunktet. Siden porteføljen av fastrentelån er ubetydelig sammenlignet med totale utlån, og at virkelig verdi er vurdert å avvike uvesentlig fra bokført verdi, har banken ikke beregnet virkelig verdi av disse. Utlån med flytende rente er vurdert å ha virkelig verdi tilnærmet lik bokført verdi. 32 ÅRSRAPPORT

33 NOTE 13 FORDELING AV UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KUNDER PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER Utlån Beløp % Beløp % M eldal kommune m/omland , ,6 Sør-Trøndelag fylke øvrig , ,5 Os lo, A kers hus , ,8 Øvrige fy lker , ,1 Brutto utlån , ,0 NOTE 14 GARANTIANSVAR Garantians var Betalin gs garantier Kontrakts garantier Lånegaran tier A ndre garantier S amlet garantians var overfor k under Garanti overfor Terra Bolig kreditt Garanti overfor Ban ken s Sikrings fon d S um garantians var Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Terra Boligkreditt (TBK). TBK har som kriteriet at lånet er innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder har pr lån for 239 millioner kroner hos TBK. Garantibeløpet overfor TBK er tredelt: Tapsgaranti: Den delen av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum kr pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern. Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern En samlet garanti på 1 % av pålydende av lån i TBK som er gitt Terra-bankenes kunder. TBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Garantier til Terra BoligKreditt AS Total andel av garantiramme Saks garanti Tapsgaranti Sum garantians var Terra Boligkreditt Alle lån i TBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Terra BoligKreditt i 2011 eller frem til avleggelse av årsregnskapet for Bankens utlån gjennom TBK gjelder i all vesentlighet nye lån eller refinansiering, og disse har i all vesentlighet ikke vært bokført på bankens balanse. 33 ÅRSRAPPORT

34 Siden lån formidlet til TBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i porteføljen, vil dette utgjøre 2,4 mill. kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har inngått en rammeavtale med TBK, der banken forplikter seg til å kjøpe obligasjoner med fortrinnsrett (OMF-er) utstedt av TBK, for 15,9 millioner kroner. Rammeavtalen er tenkt benyttet utelukkende hvis TBK ikke kan oppnå innlån på annen måte Garantier fordelt geografis k Beløp % Beløp % M eldal kommune m/omland % % Sør-Trøndelag fylke øvrig % % Os lo, A kers hus - 0 % % Øvrige fylker % % Sum garantier % % NOTE 15 KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER Kontanter og fordringer på s entralbank er Kontanter i nors ke kroner Kontanter i utenlands ke valutas orter Inns kudd i Norges Bank Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler med andre norske finansinstitusjoner og Norsk Kontanthåndtering. Meldal Sparebank har ansvaret for kursrisiko, bokføring og rapportering av utenlandsk valuta. 34 ÅRSRAPPORT

35 NOTE 16 SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Ans k affels es - k os t Bok ført verdi LVP Mark eds -verdi Nominell verdi Uts tedt av andre Sertifikater og obligasjoner Ins titus joner Børs noterte Ikke børsnoterte Offentlig eid e foretak Børs noterte Ikke børsnoterte Obligas joner med fortrinns rett Børs noterte Ikke børsnoterte S um uts tedt av andre S um s ertifik ater og obligas joner NOTE 17 AKSJER, EGENKAPITALBEVIS OG ANDRE VERDIPAPIRER Antall aksjer (i hele tall) Anskaffelseskost Markedsverdi Omløp Navn Bokført verdi Børsnotert Melhus Sparebank Orkla ASA Sparebank 1 SMN Sum børsnotert Ikke børsnotert Hjelmeland Sparebank Sum ikke børsnotert Sum omløpsaksjer ÅRSRAPPORT

36 Anlegg Ikke børsnotert Antall aksjer (i hele tall) Ans k affels es - kos t Bok ført verdi Markeds - verdi Kredittforeningen for s b Terra Gruppen A S Nets Holding A S Spama Eiendoms kreditt Bøndernes Hus A S 24 M eldals hallen BA Orkdal Bedrifts h Orkladal Bedrift Ros envik Produkt Sentrums bygget A STN Inves t Boliger i M eldal 340 VIS M idt-norge A Grenda Eiendom A NorProA S Løkken Kjøbes ent Vis a-c Vis a-a Kvines dal Sparebank Sum ikke børsnoterte Sum anleggsaksjer Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (k r) Rente og aksjefond (omløp) Ikke børsnotert Terra Norge Terra Veks t Terra Europa Terra Global Terra Sparebank Sum rente og aksjefond Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avk as tning Andre anl.ak s jer Endringer i 2011 Inngående balans e og egenk ap.bev Tilgang A vgang Neds krivninger i Revers ering av tidl. års neds krivning - Utgående balans e ÅRSRAPPORT

37 NOTE 18 EIERINTERESSER I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilk nyttede s els k aper Kontor- S els k aps - Eier/s temme Total Res ultat B ok ført S els k apets navn k ommune k apital andel egenk ap Verdi Sentrums b ygg et Lø kken A NS M eldal ,00 % S um NOTE 19 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Gjeld og gjennoms nittlig rente Alle pos ter er i valuta NOK Beløp Rente Beløp Rente Gjeld til k redittins titus joner Uten avtalt løpetid eller opps igels es fris t M ed avtalt løpetid eller opps igels esfris t S um gjeld til k redittins titus joner ,62 % ,53 % Innsk udd fra og gjeld til k under Uten avtalt løpetid M ed avtalt løpetid S um inns k udd fra og gjeld til k under ,53 % ,32 % 37 ÅRSRAPPORT

38 NOTE 20 FORDELING AV INNSKUDD FRA KUNDER PÅ SEKTORER, NÆRINGER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER Innsk udd Beløp % Beløp % Offentlig forvaltning ,9 % ,7 % Lønns takere og lignende ,0 % ,2 % Nærings s ek tor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fis ke ,6 % ,6 % Indus triproduks jon ,9 % ,4 % Bygg og anlegg ,9 % ,8 % Varehandel, hotell/res taurant ,0 % ,2 % Trans port, lagring ,5 % ,4 % Finans, eiendom, forretnings mes s ige tjenes ter ,0 % ,9 % Sos ial og privat tjenes teyting ,2 % ,9 % Sum inns k udd % % Innsk udd Beløp % Beløp % M eldal kommune m/omland % ,3 % Sør-Trøndelag fylke øvrig % ,6 % Øvrige fylker % ,2 % Sum inns k udd % % NOTE 21 GJELD STIFTET VED USTEDELSE AV VERDIPAPIRER Utes tående pr Rente- Lånetype/IS IN Låneopptak Forfall Pålydende Bok ført verdi betingels er S ertifik atlån NO ,45 % Obligas jons lån NO ,70 % NO ,27 % NO ,16 % S um s ertifik at- og obligs ajons lån ÅRSRAPPORT

39 NOTE 22 SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD Annen gjeld Bankremis s er Betalings formidling Skattetrekk Skyldig mva 8 15 Betalbar s katt Skyldig formues s katt A nnen gjeld ellers S um annen gjeld NOTE 23 EGENKAPITAL Sparebank ens fond Gavefond S um egenk apital Egenkapital Overført fra gavefond Å rs oppgjørs dis pos is joner Egenk apital NOTE 24 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING Ans varlig k apital Sparebankens fond Gavefond Fradrag Sum netto k jernekapital Ek s ponerings k ategori (vek tet verdi) Stater - - Lokal regio nal my ndighet Offentlig eide foretak Ins titus joner Foretak M as semarked - - Pants ikkerh et eien dom Forfalte engas jemen ter Obligas joner med fortrinns rett A ndeler verdipapirfond Øvrige eng as jementer Kapitalkrav fra operas jonell ris iko Frad rag Beregningsgrunnlag Kapitaldek ning i % 17,18 % 18,59 % Kjernek apitaldek ning i % 17,18 % 18,59 % 39 ÅRSRAPPORT

40 NOTE 25 LIKVIDITETSRISIKO Restløpetid for hovedpostene i balansen Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. I tabellen nedenfor er kasse-/driftskreditt tatt med under kolonne 0-1mndr Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditetsrisikoen på kort og lang sikt. Etablerte ordninger med lån i Norges Bank, trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i finansmarkedet er nødvendige kapitalkilder for å fylle likviditetsgapet mellom utlån og normale kundeinnskudd. Det er også avtalt lån via store norske kredittinstitusjoner. Med bakgrunn i det svært usikre finansmarkedet, har norske myndigheter etablert ulike tiltakspakker for bankene. Banken vil benytte muligheten til å skaffe langsiktig kapital via F-lån med sikkerhet i obligasjoner utstedt av Terra Boligkreditt. Myndighetene har også varslet andre tiltak for å tilføre bankene kapital. Banken har trekkrettigheter på 110 millioner kroner i DNB (forfall ). I tillegg har banken en revolverende trekkfasilitet på 50 millioner kroner i DNB og en ledig låneadgang i Norges Bank på 50 millioner kroner. Pos t i balans en >1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten løpetid S um Kont./ford r.s entralbanker Utl./fo rdr. til kred ittins t Utlån til kund er Obligas joner/s ertifik A ks jer Øvrige eiendeler S um eiendeler Gjeld til kredittins t Inns kudd fra kunder Obligas jons gjeld Øvrig gjeld Egenkapital S um gjeld og egenk ap ÅRSRAPPORT

41 NOTE 26 RENTERISIKO Avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser for hovedposter i balansen Ved endring i markedsrentene kan ikke banken foreta renteendringer for alle balanseposter samtidig dersom disse har ulik bindingstid. En endring av markedsrentene vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Renterisikoen omfattes også av den direkte effekt en renteendring vil ha på balanseposter med og uten rentebinding. En renteendring på 1 % vil gi en årlig effekt på resultatregnskapet på 0,8 millioner kroner. Banken har lav renteeksponering på sine utlån og har ingen fastrentelån i egen portefølje ved årets utgang. Fastrenteinnskudd utgjør ved utgangen av året kr 157 mill. kroner og utløper i løpet av Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten er lav. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt innenfor fastsatte rammer. Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen nedenfor. Uten rentebinding >1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år S um Kont./fordr.s en tralbanker Utl./fo rdr. til kredittins t Utlån til kunder Obligas joner/s ertifik A ks jer Øvrige eiendeler S um eiendeler Gjeld til kred ittins t Innskudd fra kunder Obligas jons gjeld Øvrig gjeld Egenkapital S um gjeld og egenk ap Rentebytteavtaler Netto renteek s ponering ÅRSRAPPORT

42 Kontantstrømanalyse (i tusen kroner) Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring pensjoner Endring utlån til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring i innskudd fra kunder Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Endring verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling til gaver Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Kontanter og innskudd i Norges Bank Innskudd i kredittinstitusjoner ÅRSRAPPORT

43 Meldal Sparebank - Årsrapport ÅRSRAPPORT

44 44 ÅRSRAPPORT Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

45 Meldal Sparebank - Årsrapport ÅRSRAPPORT

46 Bankens tillitsvalgte og ansatte FORSTANDERSKAPET 2011 Valgt av Meldal kommune: Arve Slørdahl Bård Bergsrønning Ingrid Skarstein Liv Anne Sugustad Valgt av innskyterne: Leif Olav Aasløkk. leder Anders Groeggen Anlaug Aas Hanna Jorild Gravrok Inge Jordet Linda Ingstad Martin Grefstad Oddveig Drugli Valgt av de ansatte: Berit Ree Oddgeir Dragseth Tore Gjerstad STYRET Torleif Hove, leder Anita Storm Laila Fagerhaug Grut Jørn Arild Drugli Morten Ljøkjel BANKENS ANSATTE Odd Ivar Bjørnli, adm banksjef Anne Reklev Arnt Ree Bente Hatvik Solem Berit Ree Ellen Storås Eva Kjøsen Steigedal Eva Romundstad Gerd Helene Myre Sandstad Gjertrud Lilleås Gry Mari Røe Helene Totland Aae Henning Ree Snoen Ingrid Mjøen Irene Bye Kari Stene Kari Sølberg Lisbeth Gjønnes Liv Heidi Uvsløkk Maja Kjerstad Bjørnaas Morten Ljøkjel Oddgeir Dragseth Randi Fagerli Vold Randi Syrstad Kvam Solveig Aa Stein Carlsen Tore Gjerstad Tove Reklev Stene KONTROLLKOMITE Kristin Øverland, leder Ola O. Rikstad Torbjørn Oksås 46 ÅRSRAPPORT

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer