BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

2 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39 REVISJONSBERETNING...40 KONTROLLKOMITÉENS MELDING

3 ÅRSREGNSKAP 2011 Banksjefens forord Tinn Sparebank lokalbank og samfunnsansvar Gjennom 153 år har Tinn Sparebank drevet sin virksomhet med mål om å dekke lokalsamfunnets behov for banktjenester. Det er en lang veg fra 1850-tallets innsamling av de små midler til dagens stadig mer komplekse produkt- og rådgivningsfunksjon, men grunnleggende sett har intensjonen vært den samme - forvaltning av lokal kapital på en måte som bidrar til ny utvikling av lokalmiljøet. Utfordringene har variert over tid, gjennom opp- og nedgangstider og fra isolerte bygder fram mot dagens internasjonaliserte samfunn. Balansen mellom å opprettholde en lønnsom og bærekraftig bedrift, og samtidig bidra med risikovillig kapital til næringsmessig vekst og utvikling i lokalsamfunnet er ikke enkel. Det er en sentral oppgave for bankens styrende organer å tilpasse virksomheten til nye produktkrav, teknologi og driftsformer, og samtidig ivareta krav til tilstrekkelig inntjening og rollen som aktiv samfunnsbygger. I løpet av året 2011 har bankens betydning og anseelse i lokalsamfunnet blitt klart markert, både gjennom den gode oppslutning og store markedsandel som banken har i distriktet og i den offentlige samfunnsdebatt. Etter at banken i dagens svært harde konkurranseklima tapte et anbud om banktjenester for Tinn Kommune, ble det både fra lokale politikere og øvrig befolkning registrert et stort engasjement som klart ga uttrykk for de positive verdier som lokalbanken representerer. Dette har også kommet til uttrykk ved andre anledninger, og når banken så vant den påfølgende anbudsrunde for Vinje Kommune, viser det at banken er godt rustet til å møte konkurrentenes utfordringer. De nevnte hendelser illustrerer videre at kravene til effektiv drift og god tjenestekvalitet vil ha avgjørende betydning for bankens framtidige virksomhet. I løpet av året har strukturdebatten i norsk bankvesen tatt seg opp igjen og rykket nærmere gjennom en planlagt fusjon i Telemark. Også for Tinn Sparebank vil det være viktig å ha en åpen holdning til framtidig samarbeid om gode løsninger, men utgangspunktet må være at dette i så fall skal gi en varig bedring av det lokale banktilbudet. For egen del representerer 2011 mitt hele siste driftsår som banksjef. Ny banksjef er tilsatt, og jeg vil benytte denne anledning til å ønske Henning Fevang velkommen som min etterfølger. Samtidig vil jeg takke for en utrolig interessant og givende jobb i over 30 år som banksjef hos en svært god arbeidsgiver. Stor takk til alle mine medarbeidere gjennom disse 30 årene, og til alle de som gjennom sine engasjement som tillitsvalgte har vært med på å lede banken gjennom min arbeidsperiode. Med den kompetanse og innsatsvilje som jeg vet finnes hos ansatte og tillitsvalgte, er jeg trygg på at banken går framgangsrike tider i møte. Sist og kanskje aller mest vil jeg takke bankens kunder for den tillit og oppslutning som de viser Tinn Sparebank. Det er de som har gjort det mulig for meg å bringe stafettpinnen videre gjennom en 30-års periode av bankens hittil 153-årige levetid. Forretningsideen fra 1858 er fortsatt levende og aktuell, og bidrar med gode arbeidsplasser, vekst og framtidstro i våre lokalsamfunn. Hilsen Thomas Luraas Banksjef 3

4 ÅRSREGNSKAP 2011 Styrets årsberetning Årsberetning 2011 for Tinn Sparebank HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET Tinn Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Rjukan og avdelingskontor i Rauland, Tinn Austbygd og Haugesund. Banken skal være en lokalt forankret, lønnsom og selvstendig bank med egne styrende organer og har valgt Terra- Gruppen som strategisk alliansepartner. Banken profilerer seg som totalleverandør av finansielle tjenester for personkunder og små og mellomstore bedrifter i sine definerte markedsområder. I likhet med forrige år har også 2011 vært et år som har vært preget av usikkerhet og en viss forsiktighet både hos privat- og næringslivskunder. For banken har dette resultert i nok et år med reduksjon i forvaltningskapitalen, slik at denne er redusert med i alt NOK 113 mill. i løpet av de foregående 2 år. Utviklingen representerer på sett og vis en konsolidering etter mange år med stor vekst, men det vil framover være et mål å skape ny vekst i bankens forvaltningskapital gjennom offensive tiltak og fokus på tjenestetilbud med høy kvalitet. Til tross for at veksten har uteblitt, har banken likevel hatt et aktivt driftsår med resultater som bidrar til å styrke banken som en trygg og attraktiv finansinstitusjon i lokalmarkedet. Det er styrets mål at banken skal skaffe seg et mest mulig diversifisert inntektsgrunnlag gjennom salg av finansprodukter som etterspørres i lokalmarkedet. Dette stiller igjen krav til høy kompetanse hos bankens tilsatte, og styret kan med tilfredshet konstatere at de siste års investeringer i kompetanse- og produktutvikling har gitt konkrete resultater i økt salg. Ved årsskiftet har 6 av bankens ansatte oppnådd autorisasjon som finansiell rådgiver og i alt 16 ansatte er autoriserte forsikringsrådgivere. Dette er et vesentlig skritt på vegen mot målet om at kundene skal vurdere banken som en kompetansebedrift på det finansielle området, og at de skal føle trygghet for den rådgivning de mottar. Konkurransen om kundene har i 2011 vært større enn kanskje noen gang før, og da med pris som det mest framtredende konkurranseelement. I en lavrenteperiode som nå, gir dette et ekstra press på inntjeningen, og det blir da enda viktigere å etablere en mest mulig rasjonell drift. Dette er nok en av årsakene til at strukturspørsmålet i banknæringen igjen har blitt aktualisert og nye fusjonsplaner lansert. For lokale sparebanker vil det alltid være en aktuell oppgave å søke etter samarbeidsformer som kan gi kundene et bedre banktilbud, men likevel slik at den lokale tilhørighet og beslutningsmyndighet blir ivaretatt. Videreutvikling av styrings- og rapporteringsdokumenter har også dette året utgjort en viktig del av administrasjonens og styrets arbeidsoppgaver. Identifisering, styring og kontroll av risiko er forhold som har fått økt oppmerksomhet i en usikker verden etter finanskrisen. Nye tanker og krav om internasjonal harmonisering av finansinstitusjonenes regelverk vil høyst sannsynlig resultere i omfattende arbeidsoppgaver for bankens styre og administrasjon også i årene framover. Forvaltningskapital Banken har ved årsskiftet en balanseført forvaltningskapital på NOK mill. Dette er en reduksjon i løpet av året er på NOK 80 mill., tilsvarende ca. -3,2%. I tillegg har banken en formidlet låneportefølje i Terra Boligkreditt på NOK 400 mill., og ved å inkludere denne vil forvaltet kapital nå utgjøre NOK mill. Utviklingen i 2011 har vært klart svakere enn forventet som følge av uventet lav etterspørsel etter lån. Brutto balanseførte utlån er i alt redusert med ca. NOK 76,1 mill. (-3,5%), fordelt med en reduksjon på ca. NOK 101,8 mill. på personmarkedet og en vekst på ca. 25,7 mill. på bedriftsmarkedet. Innskuddene har økt med NOK 38,6 mill. kroner (2,4%), mens banken har en netto avgang på 27 kunder i løpet av året. Forvaltningskapitalen blir administrert av i alt 36 ansatte fordelt på 32,6 årsverk ved årsskiftet, og hovedtall for de enkelte avdelingene framgår av nedenstående tabell: Avdeling Utlån Formidlede lån Innskudd Antall kunder Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Sum

5 ÅRSREGNSKAP 2011 Endringene i forhold til 2010 fordeler seg kommunevis slik: Kommune Utlån Formidlede lån Innskudd Antall kunder Tinn Vinje Haugesund Sum r e n se T u Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Utlån Formidlede lån Inskudd Ant. kunder Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Ant. kunder Resultat Driftsresultat før tap utgjør NOK 17,3 mill. mens resultat etter tap og skatt er på NOK 8,7 mill. På inntektssiden viser rentenettoen i % bare en svak nedgang, og hovedårsaken til den beløpsmessige reduksjonen skriver seg følgelig fra reduksjonen i utlånsvolum. Provisjonsinntektene er uendret, mensverdipapiravkastningen er klart redusert i forhold til fjorårets resultat. Driftskostnadene viser en stor %-vis økning, men det må her korrigeres for den betydelige tilbakeføring av pensjons- og ITkostnader som ble foretatt på regnskapet for Videre er tap på utlån noe redusert i forhold til fjoråret. 5

6 ÅRSREGNSKAP 2011 Historisk utvikling Resultat (mill. kr.) Netto renteinntekter 50,8 52,2 49,8 54,3 45,8 Øvrige inntekter 7,6 14,6 20,6-3, Driftskostnader - 41,2-35,1-41,7-40,6-39,3 Driftsresultat før tap 17,3 31,7 28,7 9,9 17,4 Tap/nedskrivning/gevinst 5,3 6,0 9,8 3,7 0,1 Ordinært driftsresultat 12,0 25,7 18,9 6,2 17,5 Skatt m.v. - 3,3-8,7-3,8-4,0-5,0 Resultat etter skatt 8,7 17,0 15,1 2,2 12,5 Balansetall (mill. kr.) Forvaltningskapital 2.466, , , , ,8 Utlån 2.125, , , , ,5 Innskudd fra kunder 1.646, , , , ,7 Egenkapital 189,9 181,6 165,0 150,4 149,5 Styret kjenner ikke til forhold av noen art som er viktige for å bedømme bankens stilling og resultat av virksomheten og som ikke framgår av resultatregnskap eller balanse. Det har etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. Kapitaldekning 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Tilleggskapital 1,91 % 3,58 % 4,00 % 3,29 % 3,37 % 3,53 % Kjernekapital 11,15 % 11,46 % 12,88 % 13,64 % 15,19 % 16,61 % 6

7 ÅRSREGNSKAP 2011 Kapitaldekning r e n se T u Netto beregningsgrunnlag Rammevilkår Internasjonal økonomi har også i 2011 vært klart preget av usikkerhet knyttet til framtidig utvikling. Veksten har holdt seg uventet godt oppe i det man benevner som framvoksende økonomier med Kina i spissen, mens etablerte økonomier som USA har slitt mer med å snu nedgang til stabilitet og positiv utvikling. I Europa er det gjeldsproblematikk og utfordringer omkring Euro som felles valuta for mange land som har dominert bildet. Høy statsgjeld og kraftige innsparingstiltak har for noen land medført høy arbeidsledighet og påfølgende sosial uro, noe som bidrar til å prege risikobildet ved inngangen til 2012 og til fortsatt usikkerhet i de internasjonale finansmarkedene.. For norsk økonomi kan 2011 betegnes som et normalår. Aktiviteten har på de fleste områder holdt seg på et nokså stabilt nivå, selv om det etter hvert har utviklet seg en form for todeling i næringslivet. Bl.a med bakgrunn i nye store oljefunn, opplever oljerelaterte næringer å ha betydelige vekstimpulser, mens andre eksportrettede næringer kjemper både med konkurransedyktighet og svake markedsutsikter. Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært positiv, og arbeidsledigheten ligger fortsatt på et svært lavt nivå. Prisveksten har vært lav, og kjøpekraften for folk flest har blitt bedret. Det er også et trekk ved 2011 at veksten i privat konsum har vært moderat, mens sparingen har økt. Fra myndighetenes side er det knyttet en viss bekymring til den fortsatte vekst i boligprisene. Dette gjelder i første rekke i de større byene som en følge av at sentraliseringspresset i dagens utvikling i alle fall ikke har blitt redusert. Norsk bank og finansnæring har gjennomgående trolig hatt et godt år i Næringen har fortsatt fokus på innføring av nye soliditets- og likviditetskrav, og står relativt godt rustet til å møte de krav som vil bli faset inn i de kommende år. Usikkerheten knyttet til internasjonal økonomi har medført at Norges Bank har måttet justere sine rentebaneprognoser betydelig i løpet av året. Fra varslede økninger i starten av året, har styringsrenten blitt satt ned med 0,5 %-poeng og utsikter til at det lave rentenivået vil vedvare en god stund framover. I det internasjonale markedet har imidlertid risikopåslaget ligget på et svært høyt nivå, og medført at prisen ved finansiering i markedet har økt ytterligere, og da særlig for mindre banker. Dette er en utfordring som denne type banker må finne en tilpassning på i sin virksomhet. I verdipapirmarkedene har det vært en meget dårlig utvikling i 2011, og dette gjenspeiles bl.a i et betydelig negativt resultat for Tinn Sparebank på dette området i Lokal utvikling Bankens lokale markeder har vært preget av forsiktighet og tilpassning til et aktivitetsnivå uten særlig store vekstimpulser, og representerer på mange måter det man kalle et normalår. Som distriktskommuner er det en utfordrende situasjon for Tinn og Vinje å opprettholde næringsgrunnlag og folketall. Et vedvarende sentraliseringspress med påfølgende økt avstand til mange offentlige institusjoner, bidrar ikke til å gjøre omstillings- og tiltaksarbeidet lettere. Det kreves både dyktighet og kreativitet for å skape arbeidsplasser og miljøer som er attraktive nok til å beholde, og å få tilbake ungdom som i sin tid har flyttet ut for å ta videre utdanning. Både i Tinn og Vinje er det reiselivsnæringen som på mange vis har vært drivkraften i næringslivsutviklingen i de senere år. Områdene har etter hvert bygget seg opp som de mest markante 7

8 ÅRSREGNSKAP 2011 vinterdestinasjonsstedene i Telemark og med gode utsikter for videre vekst. Det er fortsatt viktig at det etablerte samarbeidet mellom områdene utvikles ytterligere, for å få organisert utviklingen på en måte som er tillitvekkende nok til å skaffe tilgang på ny kapital, ikke minst til nødvendig infrastruktur. Reiselivsnæringen gir betydelige ringvirkninger for andre tjenesteytende næringer i kommunene. For bygge- og anleggsbransjen og for handelsnæringen utgjør turismen et viktig fundament for opprettholdelse av tilbudet til lokalbefolkningen, og også for offentlige tilbud er næringen av stor betydning. Nisjer som isklatring, sykling i naturen og kulturturisme er i ferd med å finne et godt fotfeste, og her kan det ligge muligheter for å utnytte distriktets særegne natur- og kulturkvaliteter for å nå nye og voksende markedssegmenter i de kommende år. Det er neppe tvil om at behovet for friluftsaktiviteter og tilgang både på bearbeidet og uberørt natur vil vokse framover, samtidig som etterspørselen etter denne type tilbud etter hvert kan vokse ut over et hittil dominerende nasjonalt marked. Banken har også i 2011 vært involvert i engasjement innenfor reiselivsutbyggingen. Det gjelder prosjekter som videreutbygging av Gaustatoppen Lodge, utvikling av snøbrett- og skianlegg i Rauland, samt den løpende utbygging som pågår av fritidsboliger både i Rauland og i Tinn. Innenfor øvrig næringsliv har 2011 vært et rolig år når det gjelder nyinvesteringer. I handelsnæringen skjer det hele tiden en løpende tilpasning når det gjelder lokaler og bransjer, mens det innenfor tradisjonell industrivirksomhet har vært relativt stille på investeringssiden. De tidligere lanserte planer om utbygging knyttet til lagring og formidling av IT-tjenester har blitt bearbeidet videre, uten at det så langt har blitt fattet beslutning om igangsettelse av prosjekter. Banken samarbeider også med andre banker i Terra-Gruppen om større aktuelle finansieringsoppdrag. Dette samarbeidet går begge veier, og det er ved årsskiftet etablert i alt 5 engasjement av denne type to der Tinn Sparebank er kundens bankforbindelse og tre der andre banker er hovedbank. I det lokale personmarkedet har aktivitetsnivået holdt seg på et jevnt nivå, men likevel slik at det er preget av en relativt beskjeden bygge- og vedlikeholdsaktivitet og tilsvarende omsetning av boliger. Konkurransesituasjonen Konkurransen både i det norske og i det lokale bankmarkedet har vært svært hard dette året, særlig fram til høsten. Dette gjelder i første rekke konkurranse på pris, der de store bankene har oppnådd gunstigere finansieringsvilkår enn mindre banker og benytter dette i kampen om markedsandeler. Det medførte i denne perioden at vi mistet noen kunder, samtidig som vi tapte en anbudskonkurranse om kundeforholdet til Tinn kommune. Imidlertid klarte vi å vinne en tilsvarende konkurranse om Vinje Kommune, slik at vi opprettholdt status quo når det gjelder kommunale kundeforhold. Hovedinntrykket er likevel at lokalbankkonseptet fortsatt synes å være populært, men med økte utfordringer når det gjelder utforming av aksepterte regler for mer individuell prising og skjerpet kredittvurdering. Styret er bevisst på at den gjeldende bankstrukturen i området stiller høge kvalitetskrav til banken, og legger til grunn at konkurransen via nett og andre kanaler er så sterk at man ikke kan tillate avvik fra det gjennomsnittlige pris- og servicenivået i andre finansinstitusjoner. Kartlegging av mulige samarbeidsområder med andre banker vil likeledes være en del av styrets ansvar og arbeidsoppgaver. Alliansetilknytning Tinn Sparebank er tilknyttet finanskonsernet Terra- Gruppen som er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Terra- Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag NOK 280 milliarder. Tinn Sparebanks eierandel av Terra-Gruppen utgjør ca. 1,7%. Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet. Bankene har stor distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner, og bidrar således til mangfold i finansnæringen og lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder hvor de hver for seg ville hatt begrensede muligheter alene. Gruppen skal levere fellestjenester for bankene, oppnå stordriftsfordeler gjennom samarbeide og være totalleverandør av finansielle produkter til medlemsbankene. 8

9 ÅRSREGNSKAP 2011 Bankens virksomhet Inntekter Rentenettoen målt som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør i 2011 ca. 2,04%,som er litt lavere enn fjorårets tall på 2,05%. Netto renteinntekter er bankens hovedinntektskilde og disse har blitt redusert med ca. NOK 1,4 mill. i forhold til fjoråret. Grunnen til dette er å finne i et gjennomsnittlig lavere utlånsvolum i løpet av året, samt at man spesielt i begynnelsen av året opplevde en uvanlig hard priskonkurranse i markedet med tap av noen kunder som resultat. Rentene på utlån fastsettes bl.a. ved en bevisst og ajourført prising av risiko, og denne linjen vil banken videreføre framover i tråd med de retningslinjer som er lagt til grunn i vedtatt kreditthåndbok Bankens øvrige driftsinntekter er også klart mindre enn året før, og reduksjonen skriver seg i sin helhet fra et betydelig verdifall knyttet til handel og beholdning av verdipapirer. Netto andre driftsinntekter utgjør ca. NOK 7,6 mill. mot tilsvarende for fjoråret ca. NOK 14,6 mill., dvs. en reduksjon på ca. NOK 7,0 mill. Provisjoner tilknyttet off-balance produkter som forsikring og utlån via Terra Boligkreditt har etter hvert blitt en viktig inntektskilde og utgjør for 2011 ca. NOK 12,2 mill.. Bankens samlede netto inntekter utgjør i 2011 ca. NOK 58,5 mill. mot ca. NOK 66,8 mill. året før. Utgifter Driftskostnadene har i 2011 økt med ca. NOK 6,1 mill., tilsvarende ca. 17,4%, mens de året før ble redusert med ca. NOK 6,6 mill.. Målt som prosent av gjennomsnittlig forvaltnings-kapital utgjør dette ca. 1,66%, opp fra 1,38% året før. Målt i forhold til netto driftsinntekter utgjør driftskostnadene i år 70,4%, mens tilsvarende tall for fjoråret var 52,5%. desentralisert banktilbud for tiden berettiger de ekstra kostnader som her påløper, men forholdet vil selvsagt måtte være under løpende vurdering. Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån og garantier er i regnskapet kostnadsført med ca. NOK 5,3 mill. Av dette utgjør konstaterte tap på engasjement uten tidligere nedskrivning ca. NOK 0,6 mill., mens det både er inntektsført og foretatt nye nedskrivninger slik at de samlede tapsnedskrivninger utgjør totalt ca. NOK 21,2 mill. Tapsnedskrivninger er foretatt med bakgrunn i de vurderinger og rapporter som framkommer gjennom bankens risikoklassifiseringssystem og benyttet tapsmodell, og er i hovedsak knyttet til næringslivsengasjement. Ved årsskiftet har banken individuelle nedskrivninger på 0,50 % av brutto utlån og gruppevise nedskrivninger på 0,49 %, totalt 0,99 % av brutto utlån. Netto tap og tapsnedskrivninger på årets regnskap utgjør ca. 0,21% av brutto utlån. Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Finanstilsynet, inkl. brev datert Styret har i sin vurdering foretatt en grundig gjennomgåelse av alle misligholdte engasjement, alle risikoklassifiserte engasjement og av alle øvrige større engasjement. Det er styrets vurdering at en gjennom de tapsføringer som er gjort og med de nedskrivninger som er foretatt, har dekning for de tap som er kjent eller som er vurdert som potensielle tapsengasjement på avslutningsdagen. For 2012 ventes netto tapskostnad å ligge i området 0,2% av brutto utlån. Korrigert for en engangseffekt i fjorårets regnskap på ca. NOK 5,4 mill. grunnet tilbakeføring av avsatte pensjonskostnader (AFP) og refunderte ITkostnader, utgjør kostnadsveksten ca. NOK 0,7 mill. og ca. 1,7%. Det er i årets regnskap foretatt goodwillavskrivning med ca. NOK 2.2 mill. knyttet til kjøp av Fokus Banks filial på Rjukan i Med årets avskrivning er den bokførte goodwill knyttet til kjøpet nedskrevet i sin helhet, noe som vil gi et positivt bidrag til bankens kostnadsbilde framover. Kontroll med kostnadsutviklingen vil alltid være en av styrets viktigste arbeidsoppgaver. Kostnadsnivået er i stor grad et resultat av kvalitetskrav og totalt produkttilbud, og fra styrets side foretas en løpende vurdering av hva banken her vil være best tjent med. Styret har så langt vurdert at de fordeler som oppnås ved et 9

10 ÅRSREGNSKAP 2011 Resultat Resultatet av bankens ordinære drift viser et driftsresultat før tap på ca. NOK 17,3 mill., tilsvarende ca. 0,69% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Etter tap blir resultat av ordinær drift ca. NOK 12,0 mill. eller ca. 0,48% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens resultatet etter skatt blir ca. NOK 8,7 mill. eller ca. 0,35% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital utgjør før skatt ca. 6.4% og etter skatt og nedskrivning ca. 4,7% Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital har i løpet av 2011 blitt redusert med ca. NOK 80,4 mill. eller ca. 3,2%. Den samlede forvaltningskapital utgjør ved årsskiftet ca. NOK 2.446,7 mill. Utlån Samlede brutto utlån er ved årsskiftet ca. NOK 2.125,7 mill. som utgjør en reduksjon i 2011 på ca. 3,2%. I primærkommunene Tinn og Vinje er det en utlånsvekst på ca. NOK 6,8 mill. Ca. 70,5 % av utlånene er knyttet til lokalmarkedet og andelen har økt litt fra i fjor, mens regionen Oslo/Akershus har ca. 9,6 % og Haugesundsområdet ca. 8,9 %. Utlånsendringen har dette året relativt sett vært større på næringslivsmarkedet enn på personmarkedet, slik at utlånsandelen har endret seg til ca. 72,8 % på personmarkedet og ca. 27,2 % knyttet til næringsliv. Tilsvarende tall i fjor var 74,9 % på personmarkedet og 25,1 % på næringsliv. Utlån ved filialen i Haugesund er stort sett bare knyttet til personmarkedet, og i tillegg har filialen formidlet boliglån til Terra Boligkreditt for ca. NOK 399,6 mill. siden oppstart. Dette samsvarer fullt ut med tankegangen bak filialetableringen, men det har i 2011 vært en betydelig nedgang både i direkte og formidlede lån ved filialen. I utlånsbehandlingen har en søkt å legge til grunn en balansert vurdering mellom risikotaking for banken og krav til sikkerhet og betalingsevne hos kundene. Banken har etablert et system for risikoklassifisering som innebærer at alle låneengasjement som overstiger NOK blir risikoklassifisert. Andel lån med høy risiko utgjør ca. 5.4 % av brutto engasjement, noe som er uforandret fra i fjor. Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer utgjør totalt ca. NOK 115,6 mill., fordelt med NOK 56,9 mill. i obligasjoner, NOK 6,0 mill. i ansvarlig lån og fondsobligasjoner, NOK 38,7 mill. i anleggsaksjer og NOK 14,0 mill. i aksjer og andeler i aksjefond definert som handelsportefølje. Styret har i løpet av året vedtatt å redusere rammen for handelsporteføljen fra NOK 20,0 til NOK 10.0 mill. med nedtrappingsperiode fram til Resultatmessig er det på handelsporteføljen realisert gevinster på ca. NOK 0,5 mill., mens det er bokført et netto verdifall på porteføljen i 2011 på ca. NOK 3,6 mill. I anleggsporteføljen er det realisert en gevinst på ca. NOK 0,4 mill., mens det i obligasjonsporteføljen er bokført et verdifall på netto ca. NOK 1,1 mill. Styret har fastsatt retningslinjer og mottar løpende rapporter for all handel med verdipapirer. Innskudd Ordinære innskudd fra kunder har økt med ca. 2,4% i løpet av 2011 til ca. NOK 1.646,5 mill. Innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av netto utlån til publikum, ligger på ca. 78,2% som er opp fra fjorårets tilsvarende tall på ca. 73,6%. Styret har vedtatt at bankens innskuddsdekning ikke skal komme under 70%. 10

11 ÅRSREGNSKAP 2011 Utviklingen i de senere år har gjort det nødvendig å skaffe seg supplerende innskuddskapital fra markedet. Banken har for dette formål tatt opp obligasjonslån i markedet på til sammen NOK 485,0 mill. med god spredning på gjenstående løpetid. I tillegg er det etablert romslige kredittrammer og tilgang til kortsiktige likviditetslån. Bankens likviditetsindikator ligger ved årsskiftet på 107,0 som etter Kredittilsynets norm tilsvarer lav likviditetsrisiko. Egenkapital Med årets overskudd er bankens bokførte egenkapital ca. NOK 189,9 mill., som tilsvarer ca. 7,8% av samlet forvaltningskapital. Banken tok i 2007 opp et ansvarlig lån på NOK 50,0 mill., anskaffet i 2005 fondsobligasjoner på NOK 25,0 mill. og i 2009 fondsobligasjoner fra Statens Finansfond på NOK 25,0 mill, som alle teller med i bankens ansvarlige kapital. Netto ansvarlig kapital utgjør etter dette ca. NOK 284,3 mill., hvorav netto kjernekapital utgjør ca. NOK 234,4 mill. Dette gir en kapitaldekning etter gjeldende forskrifter på ca. 20,14%,og en kjernekapitaldekning på ca. 16,61%. Ut fra et beregningsgrunnlag på ca. NOK 1.411,6 mill., utgjør dette ca. 58% av forvaltningskapitalen. Til tross for en samlet sett betydelig vekst i den siste 5-års perioden, har banken likevel maktet å opprettholde en tilfredsstillende kapitaldekning. Det er styrets mål å styrke kapitaldekningen ytterligere i de kommende år til et nivå i området rundt 20%. Virksomhetsstyring Bankens virksomhet er forbundet med en rekke risikoforhold og risikostyring er et av styrets sentrale fokusområder. Styret har fastsatt at bankens langsiktige mål skal søkes oppnådd ved å holde et lavt til moderat risikonivå. Bankens risikotoleranse er vedtatt slik at det skal være liten sannsynlighet for at banken tvinges til å hente inn ny kapital i en ett-års horisont. Begrepet liten sannsynlighet er da definert slik at det kvantitativt innebærer et fall i bankens kapitaldekning på mer enn 1,0%-poeng i løpet av 1 år. Organisering Styret fastsetter langsiktige mål for bankens risikoprofil. Risikoprofilen operasjonaliseres gjennom definering av rammer og fastsettelse av fullmakter. Fullmakts- og rammeverk revideres årlig for hvert risikoområde Det foretas årlig vurdering av risikoprofil og kapitalbehov (ICAAP). Banken benytter i hovedsak en modell som er utarbeidet av VIS Midt-Norge med aktuell lokal tilpasning. Oppfølging Alle ledere er ansvarlig for risiko innen eget område og skal ha innsikt og forståelse av risikobildet til enhver tid. Det utarbeides kvartalsvis risikorapportering for de vesentligste risikoområder Risikoavdekking Bankens vesentligste risikoer og tilhørende kapitalkrav er gjennom risikogjennomgangen avdekket å være: kredittrisiko knyttet til utlån, garantier og kreditter samt tilhørende konsentrasjonsrisiko markedsrisiko knyttet til bankens portefølje av verdipapirer forretningsrisiko knyttet til endrede rammebetingelser I tillegg har banken identifisert operasjonell risiko, likviditet/omdømmerisiko og strategisk risiko. 11

12 ÅRSREGNSKAP 2011 Kredittrisiko Kapitalkrav knyttet til kredittrisiko inngår i beregningen av kapitaldekning og rapporteres etter standardmetoden. Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av to forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og garantiportefølje og i mindre grad til obligasjonsbeholdningen. Banken har vedtatt en kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Det gjennomføres regelmessig rapportering til styret. Utlånsvirksomheten gjennom året har skjedd på godt sikrede lån både innenfor personkunde- og bedriftsmarkedet. Ved utlån til bedriftsmarkedet er det lagt vekt på å unngå for stor konsentrasjonsrisiko. Videre har det vært jobbet aktivt mot de lånekunder som er identifisert med vesentlig risiko, og for flere av disse er det gjennomført tiltak som reduserer bankens risiko. Kredittrisikoen vektlegges i prisingen av lån og kreditter. Netto misligholdsgrad var ved årsskiftet på svært lave 0,13% - en reduksjon på 0,45% sammenlignet med foregående år. Netto tapsutsatte lån viser imidlertid en økning, idet årets tall viser 1,31% mot fjorårets 0,85%. Risikoklassifiseringen viser at andel av låneporteføljen med høy risiko er uendret i forhold til fjorårets tall. Individuelle og gruppevise nedskrivninger utgjør ca.0,99% av brutto utlån. Netto tap og nedskrivninger på årets regnskap utgjør ca. 0,25% av brutto utlån. Det er styrets oppfatning at den samlede kredittrisiko fortsatt er lav. Markedsrisiko (omfatter kurs- rente og valutarisiko) Kursrisiko Bankens beholdning av verdipapirer er utsatt for verdiendringer som etter gjeldende regnskapsforskrifter skal bokføres i hvert kvartalsregnskap. Styret har vedtatt klare retningslinjer for handel med verdipapirer og disse er underlagt jevnlig evaluering. Evalueringen omfatter grenser for eksponering pr. selskap, samlet eksponering og hvilke typer selskap det kan investeres i. foretas kvartalsvis rapportering til styret. Det Maksimal ramme for bankens verdipapirbeholdning er fastsatt til NOK 180,0 mill, fordelt med inntil NOK 20,0 mill. på handelsportefølje aksjer, inntil NOK 10.0 mill på ansvarlige lån og fondsobligasjoner og inntil NOK 150 mill. på omløpsportefølje obligasjoner. Faktisk eksponering utgjorde NOK 76,9 ved årsskiftet, fordelt med NOK 14,0 mill. på handelsportefølje aksjer, NOK 6,0 mill. på ansvarlige lån og fondsobligasjoner og NOK 56,9 mill. på omløpsportefølje obligasjoner. Banken har også en anleggsportefølje av aksjer på NOK 38,7 mill. som styrebehandles separat. Kursrisikoen i bankens verdipapirbeholdning anses som moderat, og styret har vedtatt at rammen for bankens handelsportefølje skal reduseres til NOK 10.0 mill. i løpet av 1. halvår Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktivitet i penge- og kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Ved årsskiftet hadde banken fastrenteutlån på NOK 50,0 mill. Det er inngått renteswapavtaler på NOK 43,6 mill. som skal eliminere renterisikoen på disse utlånene. På gjeldssiden hadde banken tilsvarende innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid på NOK 97,8 mill. Det henvises for øvrig til notene til årsregnskapet. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta og til eventuelle opptak av egne valutalån. Banken var ved årsskiftet ikke eksponert i valutalån og kontantbeholdningen i valuta utgjorde ca. NOK 0,32 mill. Bankens valutarisiko vurderes som lav. Forretningsrisiko Forretningsrisiko defineres som risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeadferd. Den mest sentrale forretningsrisikoen antas å være uventede varige endringer i inntektsnivået som følge av marginendringer på utlån og innskudd samt reduksjoner i bankens andre inntekter. Slike endringer kan være et resultat av endret 12

13 ÅRSREGNSKAP 2011 konkurranse, endringer i konjunkturer, endret kundeadferd eller demografiske forhold. Denne type endringer vil imidlertid måtte antas å resultere i strategiske tilpasninger eller strukturelle endringer. Banken har foretatt beregninger over antatt kapitalkrav knyttet til forretningsrisiko, og ut fra den benyttede modell gir dette et kapitalkrav for denne type risiko på NOK 17,9 mill.. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette en kritisk risiko innenfor bankdrift, og den kan oppstå raskt. Målet for bankens likviditetsrisiko er å ha tilgang på tilstrekkelig likvide midler til å kunne opprettholde sin virksomhet gjennom alle realistiske stressituasjoner, og det er fastsatt retningslinjer for likviditetsstyring. Styret legger til grunn at vurderingen av risikonivået skal bygge på de likviditetsindikatorer som er tilrådd av Finanstilsynet, med tillegg av supplerende vurderinger av andre risikofaktorer. Nye retningslinjer og krav til bankenes likvide beholdninger er under forberedelse/utarbeidelse, og vil bli iverksatt i løpet av en overgangsperiode. Finanskrisen illustrerte godt hvor viktig likviditeten er for all bankvirksomhet. Sett i ettertid har hendelsene gitt nyttig lærdom om hvilke aktuelle stresstester bankene bør legge til grunn i sin vurdering av likviditetsområdet. Bankens likviditetsrisiko har holdt seg innenfor de vedtatte rammer gjennom året og ligger i henhold til gjeldende regelverk godt innenfor rammene for kategorien lav risiko. I tillegg har banken betydelige likviditetsbuffere tilgjengelig. Innskuddsdekningen utgjør ca. 78,2% - opp fra ca. 73,6% i fjor - og banken hadde innlån gjennom låneopptak i markedet på til sammen NOK 485 mill.. Av dette er det forfall på 160 mill. i 2012, 75 mill. i 2013, 75 mill i 2013, 150 mill i 2014 og 100 mill. i Banken har etablerte kredittlinjer på NOK 125 mill., og det foretas månedlig rapportering til styret om utviklingen. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er en av styrets hovedoppgaver å innrette virksomheten slik at man unngår store tap som følge av svikt i kravene til virksomhetsutøvelse. Den operasjonelle risiko søkes avdekket gjennom fastlagte kontrollhandlinger i et vedtatt opplegg rundt intern kontroll og dokumenteres og rapporteres løpende. Vesentlighet og relativ risiko vektlegges og avvik fra fastsatt standard medfører umiddelbar iverksettelse av nødvendige tiltak. Kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko inngår i beregningen av kapitaldekning og rapporteres etter basismetoden. Kravet i henhold til beregningen utgjør ca. NOK 9,5 mill. Ved årsskiftet er bankens rapporterte kapitaldekning på 20,14%, med en kjernekapitaldekning på 16,61%. Gjeldende kapitaldekningskrav er fastsatt til 8,0%, og selv om det reelle markedsrelaterte kravet vil være atskillig høyere, viser tallene at banken har en solid kapitaldekning som grunnlag for videre drift. UTSIKTER FOR 2012 Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Med bakgrunn i bankens situasjon ved årsskiftet, er det styrets vurdering at banken står godt rustet til å møte kommende års utfordringer. Det forventes at den økonomiske utvikling både nasjonalt og lokalt kan bli omtrent som i 2011, og det er så langt ikke registrert signaler som skulle tilsi særlig dramatiske endringer i bankens rammevilkår. Usikkerheten er likevel betydelig, men det er sannsynlig å tro på en viss økning i låneetterspørselen til tross for en litt forventet økning av dagens rentenivå. I bankens budsjett er det lagt opp til en vekst i forvaltningskapitalen på ca. 4,2% i Med et godt utbygd distribusjonsnett, hensiktsmessig utstyr og lokaler, et bredt produkttilbud og en innsatsvillig organisasjon med god kapasitet og kompetanse, burde de interne faktorer ligge godt til rette for å gjøre 2012 til et godt år for Tinn Sparebank. Lokale sparebanker viser seg å være levedyktige både gjennom gode og mindre gode tider, og det er styrets og ansattes løpende ansvar å forvalte de ressurser som banken rår over på en slik måte at framtiden kan imøteses med trygg forvisning om at en bidrar til fortsatt utvikling av egne lokalsamfunn. Bankens resultat for 2012 forventes å bli klart forbedret i forhold til det som ble oppnådd i år. Det legges opp til ytterligere fokus på salg av bankens samlede produktspekter, samt tilbud knyttet til økt bruk av nettbaserte tjenester. Kostnadsutviklingen ventes å bli moderat, og det påregnes en viss økning i rentenetto og noe bedre resultat fra verdipapirbeholdningen. Provisjonsinntektene forventes å øke. Tap på utlån og garantier antas å bli noe mindre enn i 2011, og på et moderat nivå. Samlet sett har styret forventninger til at banken i år 2012 vil kunne oppnå et godt resultat og en vekst som totalt sett vil styrke bankens stilling. 13

14 ÅRSREGNSKAP 2011 Forslag til resultatdisponering Det er bankens overordnede mål å bygge opp egenkapitalen for å bedre bankens soliditet, og styret foreslår at årets overskudd kr ,72 - anvendes slik: Overføres til Sparebankens fond Kr ,72 Overført til gaver Kr ,00 LOVBEFALT TILLEGGSINFORMASJON Antall fast ansatte i banken var ved årsskiftet 36, hvorav 6 på deltid. 25 av de ansatte er knyttet til hovedkontoret på Rjukan, 5 til filial Rauland, 3 til filial Tinn Austbygd og 3 til filial Haugesund. Arbeidsmiljøet i banken må sies å være godt. Banken har lokaler og arbeidsplasser av høy standard på alle ekspedisjonssteder. Det er valgt verneombud i banken, og etablert gode kontakt- og samarbeidslinjer mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte, slik at en kan drøfte beslutninger og mål i en åpen og fri form. Det er etablert avtale om bedriftshelsetjeneste med Hjelp 24. Sykefraværet utgjorde i ,75%. Det er ikke registrert ulykker eller skader knyttet til bankens virksomhet i løpet av året. Bankens sikkerhetsutstyr og rutiner har virket som forutsatt gjennom året. Det foretas løpende kontroll og vedlikehold av overvåknings- og sikkerhetsopplegget på de enkelte kontorer, og samtlige lokaler er nå utstyrt med tilfredsstillende sikringsopplegg. Det er opprettet et ettervernsteam i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Banken forurenser ikke det ytre miljø, og har ikke drevet noen virksomhet innen området forskning og utvikling i Banken har i mange år ført en bevisst linje for å ivareta og sikre likestilling mellom kvinner og menn i styrende organer og i ledelse. Det er styrets intensjon å videreføre denne holdningen i praktisk rekrutteringsarbeide ved ansettelser og valg av tillitsvalgte. Dagens situasjon vedr. likestilling framgår av følgende oppstilling: Kategori Kvinner Menn Ansatte totalt 28 75% 8 25% Deltidsansatte 5 89% 1 11% Ledergruppe 2 50% 2 50% Styret 3 60% 2 40% Styreleder 1 Kontrollkomité 2 67% 1 33% Kontrollkomitéleder 1 Forstanderskap 8 50% 8 50% Forstanderskapsleder 1 14

15 ÅRSREGNSKAP 2011 Takk Styret vil til slutt få rette en takk til den enkelte ansatte og tillitsvalgte i banken for godt utført arbeide og et positivt samarbeide gjennom året som er gått. I dagens harde konkurransesituasjon er det av avgjørende betydning at alle viser personlig initiativ, samt innsats og evne til å arbeide i fellesskap. Med fortsatt opprettholdelse av den innsats- og samarbeidsvilje som vises på alle plan, vil banken ha en solid plattform for å møte framtidas utfordringer. Styret vil også takke bankens kunder for den oppslutning som de har vist i året som er gått. Bare gjennom en helhjertet oppslutning og felles innsats kan banken nå sitt mål om videre utbygging av distriktet. 15

16 ÅRSREGNSKAP 2011 Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Note Renteinntekter og lignende inntekter 1/2/ Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1/2/15/ Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostander ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 4/8/ Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 2/27/ Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap

17 ÅRSREGNSKAP 2011 Note Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån Tap på garantier m.v. 0 0 Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst(-)/tap(+) Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsm Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat II Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader 0 0 III Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.1 Overføringer Overført fra gavefond 0 0 Sum overføringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

18 ÅRSREGNSKAP 2011 Balanse EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid/oppsigelse Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 6/22/ Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum brutto utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 8/9 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne obligasjoner, sertifikater med mer. 0 0 Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i konsernselskaper 9.2 Eierinteresser i andre konsernselskap 0 0 Sum eierinteresse i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

19 ÅRSREGNSKAP 2011 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid/oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid/oppsigelse Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 15/ Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 15/16 20,2 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22. Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingede forpliktelser Garantiansvar overfor kunder Garantiansvar overfor Bankenes Sikringsfond Sum betingede forpliktelser Forpliktelser Rentebytteavtaler, egenkapitalrelaterte Rentebytteavtaler, renterelaterte Sum forpliktelser

20 ÅRSREGNSKAP 2011 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Tilført fra årets drift *) Endring diverse gjeld Endring diverse fordringer Likviditetsendring fra resultatregnskapet Endring brutto utlån Endring kortsiktige verdipapirer Endring innskudd fra kunder Endring innskudd fra finansinstitusjoner A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Solgte eiendeler Investering i varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Endring i langsiktige verdipapirer B. Likviditetsendring vedr. investeringer Innfrielse obligasjonslån Opptak obligasjonslån Innfrielse lån fra andre kredittinstitusjoner Endring ansvarlig lånekapital C. Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likvidbeholdning 1/ = Likvidbeholdning 31/ Som består av: Kasse, DnB, Norges Bank Lån andre finansinstitusjoner Sum *) Tilført fra årets drift Årets resultat Endring tapsavsetning Ordinære avskrivninger Endring garantiavsetning 0 0 Nedskrivning verdipapirer Overført til gaver Sum tilført fra årets drift

21 Årsregnskap 2011 N O T E R T I L RE G N S K A P E T Note 1 - Generell info - rettvisende bilde Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. Note 2 - Regnskapsprinsipper UTARBEIDELSE AV KONSERNREGNSKAP Banken har ingen datterseskaper og utarbeider ikke konsernregnskap. RESULTATPOSTER Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Engasjementer over 0,5 mill. kr vurderes særskilt. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne basert på en analyse av risiko og historiske tapstall og med grunnlag i bankens risikoklassifiseringssystem. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. 21 Noter til regnskapet 2011

22 Årsregnskap 2011 Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Det er 4 utestående derivatavtaler pr VERDIPAPIRER Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Omløpsporteføljen (herunder handelsportefølje og ikke handelsportefølje) og anleggsportefølje verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Se note 8 og 10. Obligasjoner og sertifikater Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i markedet. Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. Grunnlag for virkelig verdi ikke børsnoterte aksjer som er omløpsmidler eller anleggsmidler, er anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av aksjene klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Immaterielle eiendeler Inkluderer f.eks. aktiverte, egenutviklede edb-systemer og goodwill. PENSJONFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Banken bruker Norsk Regnskapsstandard for regnskapsføring/regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader (NRS 6). Ytelsesordninger er gjenstand for årlig aktuarberegning og kostnadsføres under lønn og generelle administrasjonskostnader. Innskuddsordninger kostnadsføres med årspremien under samme post. Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse, bestående av differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig. Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning (ytelsesbasert flerforetaksordning) vil, grunnet manglende informasjon og pålitelighet i beregninger, likestilles med innskuddsordning og kostnadsføres med årets premiebetaling inntil avklaring omkring beregningene foreligger. SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnkapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til nominelt beløp med justering av over- eller underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid. Beholdning av egne obligasjoner kommer til fradrag på obligasjonsgjelden og presenteres på egen linje. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. Note 3 - Datterselskap og tilknyttede selskap Banken har ingen datterselskap eller tilknyttede selskap. 22 Noter til regnskapet 2011

23 Årsregnskap 2011 Note 4 - Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. På denne måten eksponeres banken for likviditetsrisiko. Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditetsbuffer, som løpende fremlegges for styret. Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 70 %, og dekningen utgjør ved årets utgang 78,2 % mot 73,6 % året før. For å fylle dette likviditetsgapet funder banken seg også gjennom langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarked, herunder F-lån fra Norges Bank. Forfallstrukturen fremgår i note 15 om gjeld. Kommiterte trekkrettigheter i DnB Nor, kr 125,0 mill, er på kort sikt sentral i denne sammenheng, selv om rammene i liten grad har vært benyttet gjennom Likviditetssituasjonen betraktes som god. I tabellen nedenfor er trukkede kasse-/driftskreditter tatt med under kolonne 0-1 mndr. på linjen for utlån til kunder. Innskudd fra kunder er rapportert i kolonnen uten løpetid. Dette er i tråd med Finanstilynets forskrift for slik rapportering. Restløpetid for hovedposter i balansen Post i balansen Sum Inntil 1 mnd 1mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år Over 5 år Uten rest løpetid Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta 0 0 Netto rente eksponering på balansen herav utenlandsk valuta Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap på grunn av at motparten ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Se note 6 for informasjon om kredittrisiko i utlångsengasjement. Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for banken og vedrører alle fordringer på kunder som i hovedsak er utlån. Også andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede ikke trukne kreditter er forbundet med kredittrisiko. Motpartrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter innebærer også kredittrisiko. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i rente-, valuta eller egenkapitalinstrumenter, og er nedfor nærmere omtalt under renterisiko, valutarisiko samt prisrisiko. Risikoen er knyttet til resultatsvingninger som følge av endringer i markedspriser og kurser. Renterisiko Renterisiko oppstår som en følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding. Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken først foreta renteendring på sine balanseposter med utgangspunkt i regelverk og avtaler. En endring av markedsrentene vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Banken har en lav renteeksponering på sine utlån, der fastrentelån utgjør kr 50,0 mill ved årets utgang. Fastrenteinnskudd utgjør ved utgangen av året kr 97,8 mill og løper til Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten betraktes som lav. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på 2,8. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på kr. 0,2 mill ved årets slutt. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt innenfor den fastsatte ramme på 3,0 mill. Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen nedenfor. 23 Noter til regnskapet 2011

24 Årsregnskap 2011 Renteendringstidspunkt for hovedposter i balansen. Post i balansen Sum Inntil 1 mnd 1mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år Over 5 år Uten rente ekspon. Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta 0 0 Netto rente eksponering på balansen herav utenlandsk valuta Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap som følge av endringer i valutakurser. Bankens balanseposter i utenlandsk valuta utgjøres av kassebeholdningen. Denne er omregnet til norske kroner basert på kursen ved årets utgang. Risiko for valutatap ansees å være uvesentlig. Prisrisiko Bankens investeringer i egenkapitalinstrumenter utgjør pr kr 14,0 mill. Spesifikasjon fremgår av note 10. Et gjennomgående verdifall på 10 % vil påvirke resultatregnskapet negativt med kr 1,4 mill. Note 5 Finansielle derivater og instrumenter Banken benytter finansielle derivater i sikringsøyemed. Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen Nominelt Gj.sn nom beløp 31- Markedsverdi beløp Renteswapper Aksjeindeksavtaler/-swapper Renteswapper Avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Aksjeindeksavtaler; Avtaler om å bytte betingelser knyttet opp mot avkastning på gitte aksjeindekser med flytende betingelser. Avtalene skal sikre garantiprodukter solgt til kunder. 24 Noter til regnskapet 2011

25 Årsregnskap 2011 Note 6 - Utlån Beløpet som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko overfor kunder (definert i note 4), uten å ta hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av netto uttlån tillagt garantier og ikke opptrukne gitte kredittrammer. Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko Brutto utlån Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån Garantier Ikke opptrukne kredittrammer Maksimal eksponering for kredittrisiko Sikkerheter Banken benytter sikkerheter for å redusere kredittrisikoen. Sikkerheter kan være i form av fysisk sikkerhet, kontantdepot eller avtalt mortegning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger, driftsmidler og/eller varelager. Sikkerhetens verdi fastsettes til virkelig verdi med forhåndsbestemt %- fradrag avhengig av type sikkerhet. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges i utgangspunktet til grunn en forutsetning om fortsatt drift, med unntak for de tilfeller der det allerede er foretatt en nedskrivning. Virkelig verdi av sikkerhetene for utlån SUM Se tabell for misligholdte og tapsutsatte lån for informasjon om verdi av sikkerhetsstillelser for misligholdte og tapsutsatte lån. Prinsipper for risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåking av risikoutviklingen i bankens engasjementsportefølje. Klassifiseringen av personkunder skjer ved at faktoren "kundens økonomiske stilling" vektlegges i tillegg til sikkerheten. For næringslivskunder utføres klassifisering av økonomiske faktorer på grunnlag av utvalgte nøkkeltall som hentes fra kundens reviderte regnskap, samt på sikkerhet. Klassifiseringen er delt inn i 5 grupper der A representerer minst risiko og E størst risiko. Klassifiseringen synliggjør kundenes risikoeksponering for hver av faktorene økonomi og sikkerhet. Disse faktorene danner grunnlaget for fastsettelsen av den akkumulerte risikoklasse der økonomi/sikkerhet vektes i forholdet 60/40. Kriterier Personmarkedet Bedriftsmarkedet Vekt Komponent Vekt Komponent Økonomi 40 % Gjeldsgrad 70 % Rentabilitet Likviditet Soliditet Likviditet Finansiering Sikkerhet (1) 60 % Verdi eiendel 30 % Verdi eiendel (1) Verdi på eiendeler som pansettes nedjusteres i tråd med retningslinjer. Spesifikasjon på risikoklasse Samlet Engasjement % Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivn Akk. risikoklasse A lav ,2 % Akk. risikoklasse B lav ,1 % Akk. risikoklasse C middels ,3 % Akk. risikoklasse D høy ,9 % Akk. risikoklasse E høy ,5 % Mangelfullt klassifisert høy ,1 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Personmarked Engasjement % Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivn Akk. risikoklasse A lav ,0 % Akk. risikoklasse B lav ,0 % Akk. risikoklasse C middels ,8 % Akk. risikoklasse D høy ,0 % Akk. risikoklasse E høy ,1 % Mangelfult klassifisert høy ,1 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. 25 Noter til regnskapet 2011

26 Årsregnskap 2011 Bedriftsmarked Engasjement % Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivng Akk. risikoklasse A lav ,1 % Akk. risikoklasse B lav ,9 % Akk. risikoklasse C middels ,4 % Akk. risikoklasse D høy ,3 % Akk. risikoklasse E høy ,2 % Mangelfult klassifisert høy 664 0,1 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Spesifikasjon på risikoklasse Samlet Engasjement % Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivng Akk. risikoklasse A lav ,9 % Akk. risikoklasse B lav ,1 % Akk. risikoklasse C middels ,9 % Akk. risikoklasse D høy ,8 % Akk. risikoklasse E høy ,3 % Mangelfult klassifisert høy ,2 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Personmarked Engasjement % Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivng Akk. risikoklasse A lav ,9 % Akk. risikoklasse B lav ,0 % Akk. risikoklasse C middels ,0 % Akk. risikoklasse D høy ,9 % Akk. risikoklasse E høy ,1 % Mangelfult klassifisert høy ,2 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Bedriftsmarked Engasjement % Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivng Akk. risikoklasse A lav ,1 % Akk. risikoklasse B lav ,0 % Akk. risikoklasse C middels ,2 % Akk. risikoklasse D høy ,2 % Akk. risikoklasse E høy ,3 % Mangelfult klassifisert høy ,2 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Forskyvninger mellom risikogrupper Som det fremgår har det vært en mindre forskyvning mellom risikoklassene. De gruppevise nedskrivninger, som utgjør kr , er vurdert i forhold til bankens tapseksponering totalt i gruppene D - E (høy). Forventet årlig tapsnivå - forventet tap i forhold til renteinntekter I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av engasjementer slik at lån og kreditter med laveste rente har en tilsvarende lav risiko. Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. Kredittrisikoen overvåkes løpende gjennom analyser, misligholdsrapportering, restanse- og overtrekks- rapportering. Det vurderes at årlige tap ikke vil overstige 0,3-0,4 % av brutto utlån de nærmeste 3 år. Dette er basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens lånekunder samt den løpende vurdering av utlånsmassen. I tillegg er påplusset margin for usikkerhet knyttet til finanskrisens virkning for våre kunder. Tapene forventes i det alt vesentlige å komme i grupper med høy risiko og forventes videre å ligge innenfor den samlede forventede renteinntekten for gruppen. 26 Noter til regnskapet 2011

27 Årsregnskap 2011 Bokført/virkelig verdi på utlån til kunder Utlån virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Utlån til kunder med flytende rente Utlån til kunder med fast rente Sum Utlån og garantier verdsettes i tråd med "Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Utlån er vurdert til amortisert kost. Bankens utlån kan hovedsaklig ikke omsettes i et aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene endres kun ved større endringer i markedsforholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha flytende rentebetingelser. Bankens kreditt-påslag for disse utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme margin ville bli lagt til grunn for nye utlån på balansedagen. Balanseført verdi av lån med flytende rentebetingelser ansees derfor som beste estimat på virkelig verdi. Beregning av virkelig verdi for utlån med fast rente, kan foretas for sammenligningsformål gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Forskjellen mellom bokført verdi og beregnet virkelig verdi er vurdert som uvesentlig, og utlån med fast rente er derfor balanseført til amortisert kost. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter forskriften skal slike lån nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis for risiko for tap, gjøres det en totalvurdering av kundens betalingsevne, av den realsikkerhet som er stilt for lånet samt av sannsynligheten for tap. Det beregnede sannsynlige tap nedskrives som individuell nedskrivning på engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad. De objektive bevis på at et utlån har verdifall baserer seg på observerte data banken har kjennskap til om følgende type hendelser: Vesentlige finansielle problemer hos låntager, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, opplåning for inndekking av termin, finansiell restrukturering, gjeldsforhandling, konkurs. Utlån, garantier og ubenyttet kreditt fordelt på bransjer 2011 Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Misligholdte eng. 30 dg Tapsutsatte engasjement Individuell nedskrivning Gruppe nedskrivning Personkunder Næringslivskunder Sum utlån og garantier Primærnæringer Bygg og anlegg Eiendomsdrift, finansiell tj.yt Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Tjenesteytende virksomhet Industri og bergverk Sum næringskunder Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Misligholdte eng. 30 dg Tapsutsatte engasjement Individuell nedskrivning Gruppe nedskrivning Personkunder Næringslivskunder Sum utlån og garantier Primærnæringer Bygg og anlegg Eiendomsdrift, finansiell tj.yt Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Tjenesteytende virksomhet Industri og bergverk Sum næringskunder Noter til regnskapet 2011

28 Årsregnskap 2011 Tap på utlån og garantier Årets tapskostnader Tap på kredittinstitusjoner Tap på utlån Tap på garantier Tap på kredittinstitusjoner Tap på utlån Tap på garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Perioden konstaterte tap hvor det tidl år er foretatt individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap hvor det tidl år ikke er foretatt individuell nedskrivning Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap =Periodens tapskostnad Banken har ikke renteinntekter som ikke er inntektsført Renter på engasjementer som er tapsutsatt utgjør 0 0 Utlån til og fordring på kredittinst Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Utlån til og fordring på kredittinst Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Endringer i individuelle nedskrivninger Individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap hvor tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivning i perioden Individuell nedskrivning Endring i gruppevise nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån /- periodens nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån De gruppevise nedskrivninger tar høyde for tap på engasjementer i bankens portefølje, som på balansetidspunktet ikke er identifisert som tapsutsatt. Systemet for avsetning bygger på historiske tap samt utvikling i engasjementer med høy risiko. Misligholdte og tapsutsatte utlån Misligholdte utlån totalt Individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Øvrige tapsutsatte lån totalt Individuell nedskrivning Netto øvrige tapsutsatte lån Mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt etter 90 dager etter at overtrukket fant sted. Aldersfordeling av misligholdte og tapsutsatte utlån Over 3 tom 6 Over 6 mnd Sum misligholdte Tapsutsatte Sikkehetsstillelser for Sikkehetsstillelser for mnd tom 12 mnd Over 1 år lån lån misligholdte lån tapsutsatte lån Privatmarked Bedriftsmarked Sum Privatmarked Bedriftsmarked Sum Note 7 - Overtatte eiendeler Banken har ingen overtatte eiendeler. 28 Noter til regnskapet 2011

29 Årsregnskap 2011 Note - 8 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Verdsettelse Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi på balansetidspunktet. Hele beholdningen er klassifisert som omløpsmidler. Beregningen av virkelig verdi bygger på børskurs og/eller forvalters observerte markedsverdier, og alle papirene er i NOK. Pålydende verdi Kostpris Markeds- verdi Børsnotert andel av bokf Omløpsmidler Risikovekt Bokført verdi Utstedt av det offentlige Kommuner 20 % Sum Utstedt av andre Bankobligasjoner 20 % Bankobligasjoner - ansvarlig lån 100 % Bank - fondsobligasjoner 100 % Kredittforetak - OMF (1) 10 % Kredittforetak 20 % Industri 100 % Øvrige sektorer 100 % Sum Sum sertifikater, obligasjoner mv Akkumulert nedskrivning Bokført verdi Herav deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank Fri likviditet/sikkerhet for ytterligere lånerett i Norges Bank (1) Banken har, gjennom rammeavtale med Terra Boligkreditt, forpliktet seg til å kjøpe nyutstedte OMF`er om TBK ikke kan innhente likviditet på annen måte. Forpliktelsen utgjør 71,1 mill kroner. Gjennomsnittli vektet eff. rente på obligasjonsbeholdning pr utgjør 3,80% ( : 3,89%) Note 9 - Ansvarlig lånekapital i andre foretak Bokført som sertifikater og obligasjoner: Pålydende Bokført Ansvarlig lån i Høland/SetskogSparebank Note 10 - Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Verdsettelse Aksjer klassifisert som handelsportefølje er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Aksje-/rente-fond klassifiseres som omløpsmiddel, og vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer klassifisert som anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives når virkelig verdi (markedsverdi) vurderes/observeres å være lavere enn anskaffelseskost. Spesifikasjon etter grupper: Balanseført Virkelig Anskaff Andel verdi verdi kost børsnotert Omløpsmidler Handelsportefølje Øvrige omløpsmidler Anleggsmidler Sum omløpsmidler og anleggsmidler Handelsportefølje Antall Resultatført Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon - Sektor verdiendring verdi verdi Kost børsnotert Energi Finans Forbruksvare Forsyning Helse Industri Material Sum Unoterte Sum aksjer Egenkapitalbevis Aksjefond Sum handelsportefølje Akkumulert positiv verdiendring Res.ført nedskr Sum omløpsmidler Noter til regnskapet 2011

30 Årsregnskap 2011 Anleggsmidler Antall Resultatført Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon verdiendring verdi verdi Kost børsnotert Aksjer: Nordito Property AS PBS Holding AS/Nets AS Spama AS Terra-Gruppen AS Gaustatoppen Skisenter North Bridge Opportunity Vest Telemark Blad Tinn Eiendom Haugesund Garanti Viken Eiend.megl Visa C-aksjer Visa A-aksjer Nedskr Egenkapitalbevis Kvinesdal Sparebank Sum anleggsmidler Sum aksjer, andeler o a verdipapirer med variabel avkastning Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer som er anleggsmiddel: Nedskrivn Reklass. Tilgang Avgang Anleggsaksjer Note 11 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Faste eiendommer og øvrige varige driftsmidler blir balanseført til anskaffelseskost og fratrekkes årlig ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger tilsvarer en lineær avskrivning over det enkelte driftsmiddels antatte levetid. Maskiner, Bygninger, faste Goodwill Inventar eiendommer Anskaffelseskost Årets tilgang 307 Årets avgang -15 Gevinst / tap ved salg Akkumulerte av-/nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningssatser 33 % 2-10% 20 % Goodwill gjelder merverdier ved oppkjøp av avdeling av Fokus Bank på Rjukan. Denne er avskrevet lineært over 5 år. Fast eiendom Type Geografisk Balanseført beliggenhet verdi Sam Eydesgt. 89 Bankbygg Tinn Rjukanveien 16 Bankbygg Vinje Kolbeinsrød Hytte Larvik Skogveien 8 Bolig Tinn Sum Note 12 - Andre eiendeler Banken har ikke bokførte andre eiendeler pr Note 13 - Forvaltning av finansielle instrumenter Banken forvalter ikke finansielle instrumenter Note 14 - Salgs- og gjenkjøpsavtaler Banken har ingen salgs- og gjenkjøpsavtaler pr Noter til regnskapet 2011

31 Årsregnskap 2011 Note 15 - Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gj.sn rentesats Valuta Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 0,00 % NOK - 11 Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 2,92 % NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Herav F-lån Norges Bank 0,00 % NOK Lån Fokus Bank 120,0 mill. ble innfridd 13. oktober. Lån Bank2 ASA 40,0 mill. ble innfridd 8. august. Banken har ikke hatt F-lån i Norges Bank i Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner. Innskudd fra og gjeld til kunder Gj.sn rentesats Valuta Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2,27 % NOK Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 3,48 % NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Lov om sikringsordninger for banker pålegger banken å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap som en innskyter måtte få på innskudd i banken med inntil 2 mill. kroner av det samlede innskudd. Årlig innbetales en avgift til Bankenes Sikringsfond etter bestemmelser i Banksikringsloven, og sparebankene var i 2011 fritatt for avgiften. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonslån Opptatt år Forfall Nominell rtr. Gj.snitt rtr. Nominell verdi Underkurs Gjeld pr. 31/12 NO Nib bp 4,12 % NO Nib bp 3,34 % NO Nib bp 3,59 % NO Nib bp 3,83 % NO Nib bp 3,91 % NO Nib bp 3,94 % NO Nib bp 4,20 % NO Egne ber. 8,45 % Lånene er i norske kroner, og det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Underkurs periodiseres over lånets løpetid. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av hovedstol på obligasjonslånet. Evt tilbakekjøp omtales. Annen gjeld Spesifisert på viktigste enkeltposter: Bankremisser Betalbar skatt Leverandørgjeld og offentlig gjeld og avgifter Betalingssystemer Annen gjeld, herunder gaver Sum annen gjeld Note 16 - Ansvarlig lån Opptatt Forfall Nom rente Gj.sn. rente Nominell verdi NO Nib bp 3,63 % Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden som er i norske kroner. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktiske rentekostnader for året. Kostnadene ved låneopptak kostnadsføres over 10 år og utgjør kr 38 årlig. Gjenstående aktiverte kostnader utgjør kr 112. Note 17 - Lån med resultatavhengig rente Banken har ikke lån med resultatavhegig rente pr Noter til regnskapet 2011

32 Årsregnskap 2011 Note 18 - Endringer i egenkapitalen Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Avsatt til gaver Sum disponering Egenkapital Disponering av årets resultat Overføring fra gavefond Egenkapital Note 19 - Kapitaldekning Krav til kapitaldekning er en minimum ansvarlige kapital på 8% av et nærmere definert grunnlag. Hertil har banken selv en prosess for å vurdere det samlede kapitalbehovet, hvilken bygger på bankens risikoprofil. Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Hybridkapital Overfinansiert pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - Andre fradrag Kjernekapital Fondsobligasjon - - Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Andre fradrag Tilleggskapital Ansvarlig kapital Myndighetsbestemt kapitalkrav, 8 % Overskudd av ansvarlig kapital Tilleggskapital er nærmere spesifisert i note 16. Spesifikasjon av bankens beregningsgrunnlag, kapitalkrav og kapitaldekningsprosent Eksponeringskategori/ Beregningsgrunnlag risikotype Beregningsgrunnlag Eiendeler Beregningsgrunnlag Utenom balansen Beregningsgrunnlag TOTALT Stater og sentralbanker Lokale/reg. myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pant i fast eiendom Forfalte engasjementer Obl. med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kredittrisiko Motparttsrisiko 0 0 Operasjonell risiko Fradrag Nedskrivning på grupper av utlån Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - Sum alle risikoer Kjernekapitaldekning 16,61 % 15,19 % Kapitaldekning 20,14 % 18,56 % 32 Noter til regnskapet 2011

33 Årsregnskap 2011 Note 20 - Poster utenom balansen Betingede forpliktelser - Garantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier - Terra BoligKreditt Garantier for skatter - 50 Garanti overfor Bankenes Sikringsfond se note Sum betingede forpliktelser Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Terra Boligkreditt (TBK). TBK har som kriterie at lånet er innenfor 60 % av panteobjektet (bolig/hytte). Videre må det være avholdt takst på eiendommen, og taksten må ikke være eldre enn 6 måneder når lånet opptas. Bankens kunder har pr lån for 399,6 mill. kroner hos TBK ( ,4 mill. kroner). Garantibeløpet overfor TBK er tredelt: Tapsgaranti - Den delen av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum kr pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern Saksgaranti - Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern Andel av felles garantiramme på 1 % av bankens totale låneportefølje ved utgangen av måneden. TBK har også rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Spesifikasjon av garantier til TBK Tapsgaranti Saksgaranti Andel av felles garantiramme Sum Alle lån i TBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Terra BoligKreditt i 2011 eller frem til avleggelse av årsregnskapet for Bankens utlån gjennom TBK gjelder i all vesentlighet nye lån eller refinansiering, og disse har i all vesentlighet ikke vært bokført på bankens balanse. Siden lån formidlet til TBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i porteføljen, vil dette utgjøre 4 mill. kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har inngått en rammeavtale med TBK, der banken forplikter seg til å kjøpe obligasjoner med fortrinnsrett (OMF-er) utstedt av TBK, for 71,1 millioner kroner. Forpliktelsen vil bli effektuert hvis TBK kommer i en situasjon der en emisjon av OMF-er må rettes mot eierbankene i Terra- Gruppen AS. Forpliktelser Bevilgede ikke diskonterte lån og ubenyttet rammekreditter Sum forpliktelser utenom balansen Eiendeler deponert som sikkerhet for F-lån i Norges Bank (*) Haircutverdi NB Obligasjoner - se note Sum forpliktelser utenom balansen (*) gjenstående F-lån utgjør kr 0,0 mill. Note 21 -Betingede utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til garantier og pensjonsforpliktelse. Det henvises til hhv note nr. 20 og 27. Note 22 - Fordeling av inntekt på geografisk område Inntektene fordeler seg i det alt vesentlige geografisk i samme forhold som den underliggende hovedstol: % SUM Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Bankens Fylke 70,3 % Herav Bankens kommune 66,9 % Landet for øvrig 29,5 % Utlandet 0,3 % SUM 100,0 % Garantier under "Landet for øvrig" gjelder i det alt vesentlige Terra Boligkreditt samt Bankenes Sikringsfond. 33 Noter til regnskapet 2011

34 Årsregnskap 2011 Note 23 - Forvaltning- og administrasjonstjenester Banken forvalter ikke startlån. Note 24 - Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Formidlingsprovisjoner Betalingsformidling Verdipapiromsetning/forvaltning Forsikringstjenester Kort Annen virksomhet Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note 25 - Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Note 26 - Lønn og generelle administrasjonskostnader Rentesubsidiering av lån til ansatte Funksjonærlån til ansatte (inkl. banksjef) er gitt med rentevilkår under normale markedsvilkår. Funksjonærlån kan gis med inntil kr ,- med sikkerhet 80 % og til rente 60 % av bankens ordinære kundevilkår. De ansatte blir fordelsbeskattet for differansen mellom myndighetenes normalrentesats for gunstige lån i arbeidsforhold og benyttet rentesats. Lån til tillitsvalgte følger ordinære kundevilkår. Note 27 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser - antall ansatte Antall ansatte ved årets slutt er 36, som samlet har utført 32,6 årsverk. OTP - Obligatorisk tjenestepensjon er pliktig. Bankens ordning tilfredsstiller kravene. Innskuddspensjon Fra og med år 2011 tilsluttes nyansatte en innskuddsbasert pensjonsordning. To personer er omfattet av denne ordningen pr i dag. Fondsbaserte forpliktelser/sikrede ytelser Banken har en kollektiv ytelsesesbasert pensjonsforsikring i Storebrand for alle som er ansatt før Forpliktelsen ved årets utgang omfatter 34 ansatte og 11 pensjonister. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og ca. 66 % av lønn ved fratredelse ved 67 år. Ny AFP - ytelsesbasert flerforetaksordning Ny AFP- ordning er etablert med virkning fra Den nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonering, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP- ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP- ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende år. Avtale med banksjef - ikke sikret forpliktelse Banksjef har en frivillig avtale om pensjonsalder fra 62 år og godtgjørelse tilsvarende 8 G til fyllte 67 år (gavepensjon). Forventet gjenstående tjenestetid er 1 år. Årlig aktuarberegning Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i hht Oppdatert NRS 6. Beregningene baserer seg på informasjon pr og knytter seg til den kollektive ytelsesbaserte pensjonsforsikring samt avtalen med banksjef. Beregningen av pensjonsmidlene og påløpne forpliktelse gjøres på balansedagen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Det avvik som oppstår amortiseres over forventet gjenstående tjenestetid til de aktive. Arbeidsgiveravgiften er en del av foretakets ytelse og er da en del av pensjonsforpliktelsen. Arbeidsgiveravgiften beregnes før korreksjon for eventuelle uamortiserte estimatavvik. Videre er omkostningene ved pensjonsordningen inkludert i pensjonskostnaden. Virkning av evt avkortning og oppgjør Må omtales om aktuelt. 34 Noter til regnskapet 2011

35 Årsregnskap 2011 Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 5,40 % Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % Årlig G-regulering 3,25 % 3,75 % Årlig regulering av pensjoner under betaling 0,10 % 1,30 % Amortiseringsfaktor 14,00 14,00 Gjennomsnittlig alder yrkesaktive 50,03 49,00 SUM Sikrede Usikrede SUM Pensjonskostnader: 2011 ytelser 2011 ytelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse = Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader = Pensjonskostnad (netto) Resultatført estimatavvik = Pensjonskostnad Hertil kommer innskuddbaserte ytelser: Premie innskuddspensjon 0 0 Premie ny AFP-ordning SUM pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser: Overfinansiering av Pensjonsforpliktelse pensjonsforpliktelse Estimert Estimert Estimert Estimert Pensjonsforpliktelser (brutto/pbo) Pensjonsmidler (markedsverdi) = Pensjonsforpliktelser (netto) Ikke resultatført estimatavvik = Balanseført pensjonsforpliktelser inkludert avgift Inkluderer arbeidsgiveravgift med Noter til regnskapet 2011

36 Årsregnskap 2011 Note 28 a - Ytelser til ledende personer Banken benytter ikke aksjeverdibasert godtgjørelse. Ledende ansatte og tillitsvalgte Lønn og annen godtgjørelse til banksjef, inkl bonus x) Godtgjørelse til styrets medlemmer består kun av styrehonorar: Andres Sætre Styrets leder Wenja Rui Nestleder Bård Lien Styremedlem Anne Stormoen Styremedlem Torhild Holmgard Styremedlem Liv Sigrun Nykås Midtun Styremedlem 28 Aavald Kaasa Varamedlem 4 Halvor O. Kostveit Varamedlem 4 Kristina Stavrum Varamedlem 2 Kari Anne Valsø Varamedlem 4 Tone M. Vaagen Varamedlem 4 SUM for styret Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer består kun av komitehonorar: Torill Nicolaisen Leder Kari R. Marumsrud Medlem Kjell Jarle Midtlyng Medlem Ellen Gardsteig Varamedlem 6 SUM for kontrollkommiteen Godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer består kun av honorar: Aslak Ofte Leder 15,75 15,00 Birgit Skavlebø Medlem 0,80 1,50 Bjørn Åge Einungbrekke Medlem 0,80 1,50 Eivind Ørnes Medlem 0,80 0,75 Gunn Berit Øyaland Medlem 1,60 0,75 Haldis Olsen Medlem 0,75 Hege Moe Varamedlem 1,60 0,75 Helge Bitustøyl Medlem 0,80 0,75 Ingar Hovden Medlem 0,75 Ingeborg Botnen Medlem 1,50 Jorån Luraas Medlem 0,80 Kari Nystog Medlem 0,80 Kari R. Marumsrud Nestleder 1,60 0,75 Magnhild Sæbø Varamedlem 0,80 1,50 Maria Christine Van Lienen Varamedlem 0,80 Marianne G. Flatin Medlem 0,75 Olaug Fjellerud Medlem 0,80 0,75 Sanja Pasovic Varamedlem 0,80 0,75 Sissel Røkkum Varamedlem 0,80 Svein Kostveit Medlem 1,60 0,75 Tone Midtgarden Vaagen Varamedlem 0,80 Tor Helge Flåto Varamedlem 0,80 Torborg Engen Medlem 1,60 Willy Ove Wang Medlem 1,60 1,50 Aavald Kaasa Varamedlem 0,80 0,75 SUM for forstanderskap 36,6 31,5 Godtgjørelse til medlemmer i forstanderskap og valgkomite 36,6 31,5 x) banksjef får andel av bonus på lik linje med øvrige ansatte (likedeling). Bonus for 2010 utgjorde kr 53'. Banken har inngått pensjonsavtale med Vital Forsikring (DNB) om at banksjefen kan gå av ved fylte 62 år med en pensjon lik 8 G. Pensjonen har blitt opptjent lineært over 5 år med årlig innbetaling av kr ,-. Avtalen innebærer at banken får månedlig tilbakebetaling fra Vital (DNB) så lenge banksjefen opprettholder sin stilling etter fylte 62 år. Årets tilbakebetaling fra Vital (DNB) utgjør kr 536. Kostnadsført pensjonspremie til banksjef utgjør kr 142. Banken har en ordning med prestasjonslønn (bonus) som er felles for alle ansatte og som fastsettes for det enkelte år etter nærmere bestemmelser vedtatt av styret. Det er i 2011 ikke avsatt prestasjonslønn til ansatte. Det er ingen avtaler om sluttvederlag til banksjef eller styreleder. 36 Noter til regnskapet 2011

37 Årsregnskap 2011 Note 28 b - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer mv Lån Garanti Lån Garanti Ansatte: Banksjef Øvrige ansatte Sum ansatte Styret Andres Sætre Styrets leder Anne Stormoen Nestleder Bård Lien Styremedlem Liv Sigrun Nykos Midtun Styremedlem Torill Holmgard Styremedlem Sum styret eks banksjef Til nærstående av samlet styre og banksjef Kontrollkomitéen: Toril Nicolaisen Leder Kjell Jarle Midtlyng Medlem Kari Rognsjord Marumsrud Medlem Sum kontrollkomitéen Forstanderskapet: Aslak Ofte Formann Eivind Ørnes Medlem Helge Bitustøyl Medlem Bjørn Åge Einungbrekke Medlem Olaug Fjellerud Medlem Svein Kostveit Medlem Ingar Hovden Medlem Gunn Berit Øyaland Medlem Kari Nystog Medlem Torborg Engen Medlem Willy Ove Wang Medlem Jorån Luraas Medlem Haldis Olsen Medlem Marianne G. Flatin Medlem Sum forstanderskapet x) Vilkår for lån og garantier er gitt på standard vilkår og/eller de generelle vilkår som gjelder for alle ansatte. Note 29 - Spesifikasjon av andre driftskostnader Revisjonshonorar inkl mva Kostnader eget bygg Leie av lokaler Øvrige kostnader - leide lokaler Kjøp av maskiner, utstyr Vedlikehold maskiner/inventar Utgifter Norges Bank Forsikringer Eksterne tjenester utenom ordinær forretningsdrift Andre ordinære tap 14 - Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Spesifikasjon av revisjonshonorar inkl mva: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Honorar for annen bistand Sum revisjon og bistand inkl mva Noter til regnskapet 2011

38 Årsregnskap 2011 Note 30 - Skattekostnad Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Betalbar skatt: Betalbar skatt utgjør 28 % av skattepliktig resultat samt 0,3 % formueskatt. Det skattepliktige resultat vil avvike fra det regnskapsmessige resultat gjennom permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Permanente forskjeller består av ikke fradragsberettigede kostnader og/eller ikke skattepliktige inntekter. Midleridige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige periodiseringer, som over tid vil utlignes. Utsatt skatt/utsatt skattetfordel: Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Den del av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse skal balanseføres når det er sannsynlig at banken vil kunne nyttiggjøre seg fordelen gjennom fremtidige fradrag i skattepliktig inntekt. Skattesatsen baseres på 28 %. Kostnaden i resultatregnskapet korrigeres for evt avvik i fjorårets beregnede skatt og den endelig utlignede skatt. Betalbar skatt er beregnet som følger: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller, inkl fritaksmetoden Netto utbytte og gevinster innenfor fritaksmodellen Netto utbytte og gevinster utenfor inntaksmodellen Endringer i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Inntektsskatt Formueskatt Betalbar skatt For mye (-)/for lite avsatt fjoråret Endring i midlertidige forskjeller Årets skattekostnad Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet som følger: Endring Positive (skatteøkende) midlertidige forskjeller Driftsmidler Overfinansiert pensj.forpliktelse Sum positive forskjeller Negative (skattereduserende) forskjeller som kan utlignes: Driftsmidler Nedskrivning verdipapirer Grunnlag (- utsatt skattefordel)/utsatt skatt Utsatt skatt/(- utsatt skattefordel) 28 % Utsatt skattefordel 28% Netto utsatt skattefordel pr Leieavtaler Tinn Sparebank leier følgende lokaler til sin bankdrift: Kommune Leieavtalens utløp Arlig leie (hele kroner) Tinn - Tinn Austbygd uten oppsigelse 105 Vinje - Rauland uten oppsigelse 269 Haugesund uten oppsigelse 286 Sum Noter til regnskapet 2011

39 Årsregnskapet for perioden for Tinn Sparebank Erklæring fra styret og banksjef Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 01. januar til 31. desember 2011, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til banken sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken står overfor. Revisjonsberetning 39

40 ÅRSREGNSKAP 2011 Revisjonsberetning 40

41 41 ÅRSREGNSKAP 2011

42 ÅRSREGNSKAP 2011 Kontrollkomitéens melding 42

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2010

Delårsrapport. 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 14,00 MNOK, mot tilsvarende 7,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er litt lavere enn budsjettert og dette skyldes i

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal Foto: Ingebjørg Håvardsrud

Delårsrapport. 2. kvartal Foto: Ingebjørg Håvardsrud Delårsrapport 2. kvartal 2010 Foto: Ingebjørg Håvardsrud RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 8,00 MNOK, mot tilsvarende 5,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Rjukan foss i Tellemarken. Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,20 MNOK, mot tilsvarende 3,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er omtrent

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 Tinn Sparebank avd. Rjukan RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 6,50 MNOK, mot tilsvarende 14,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er klart svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer