Lære og PaKter ELEVHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lære og PaKter ELEVHEFTE"

Transkript

1 Lære og PaKter ELEVHEFTE

2 Lære og pakter (Religion ) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven: Copyright 1985 by Intellectual Reserve, Inc. Norsk utgave: Copyright 1985 Intellectual Reserve, Inc. ISBN All rights reserved Printed in Belgium Norwegian

4 Innholdsfortegnelse Forord Kart VII VIII Innledning Lære og pakter: Herrens røst til alle mennesker Kapitel 1 «En advarselens røst» Kapitel 2 De løfter som ble gitt fedrene Kapitel 3 «Guds gjerninger og planer kan ikke forstyrres» Kapitel 4 «Se til, O I som inngår i Guds tjeneste» Kapitel 5 Tre vitners vitnesbyrd Kapitel 6 Oliver Cowdery kommer Kapitel 7 Å penbareren Johannes apitel8 Apenbaringens ånd Kapitel 9 «En brennende følelse i ditt bryst» Kapitel 10 Guds visdom «er større enn djevelens list» Kapitel 11 «Søk først å erholde mitt ord» apitel12 Apenbaring til Joseph Knight sen Kapitel 13 Gjengivelsen av Det aronske prestedømme apitel14 Apenbaring til David Whitmer apitei15-16 Apenbaringer til John Whitmer og Peter Whitmer jr Kapitel 17 Å penbaring til de tre vitner Kapitel 18 En sjels verdi Kapitel 19 Omvendelsens gave Kapitel 20 Kirkens artikler og pakter Kapitel 21 «Hans ord skal I motta som om de var fra min egen munn» Kapitel 22 Dåpen - en ny og evig pakt Kapitel 23 «Styrk Kirken uavlatelig» Kapitel 24 «Forkynn mitt evangelium som med en basuns røst» Kapitel 25 «En utvalgt kvinne» Kapitel 26 Loven om felles samtykke Kapitel 27 «Når l tar del i nadverden» Kapitel 28 «Du skal ikke befale ham som er satt over dig» Kapitel 29 Bered eder til trengselens dag Kapitel 30 «Du har tenkt på jordiske ting» Kapitel 31 «Styr ditt hus» Kapitel 32 Den første misjon til lamanitene Kapitel 33 «Forkynn mitt evangelium» Kapitel 34 En åpenbaring til Orson Pratt Kapitel 35 «Jeg har... beredt deg for et større verk» Kapitel 36 Å penbaring til Edward Partridge Kapitel 37 «l skal dra til Ohio» Kapitel 38 «Hvis l er beredt skal l ikke frykte» apitei39-40 Apenbaringer til James Covill Kapitel 41 Den første biskop blir kalt Kapitel 42 Herrens lov Kapitel 43 «Herren skal la sin røst høre fra himmelen» Kapitel 44 Kirkens fjerde generalkonferanse Kapitel 45 «Se frem til Herrens store dag» Kapitel 46 «Søk oppriktig efter de beste gaver» Kapitel 47 Betydningen av opptegnelser III

5 Kapitel 48 Kapitel 70 Ohio: Et midlertidig tilholdssted Herrens forvaltere Kapitel 49 Kapitel 71 «Forkynn mitt evangelium til ' shakerne'» «Hvis noget menneske Kapitel 50 hever sin røst mot eder» «Det som ikke bygger opp er ikke av Gud» Kapitel 72 Kapitel 51 En biskops plikter Biskop Edward Patridge og innvielsesloven Kapitel 73 Kapitel 52 Revisjon av Bibelen «La dem gå ut to og to» Kapitel 74 Kapitel 53 Små barn er hellige Et kall til Sidney Gilbert om å forsake verden Kapitel 75 <Nær heller ikke dovne, Kapitel 54 men arbeid av all eders makt» <<Stå fast i det embede jeg har beskikket dig til» Kapitel 55 W. W. Phelps blir kalt og utvalgt Kapitel 56 Herren befaler og Herren tilbakekaller Kapitel 57 Independence - Sions midtpunkt Kapitel 58 Sions land Kapitel 59 «For at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden» Kapitel 60 «Du skal ikke forspille tiden, ei heller skal du begrave dine talenter» Kapitel 61 Herren har velsignet landet og forbannet vannene Kapitel 76 Synet om herlighetsgradene Kapitel 77 Spørsmål og svar om Johannes åpenbaring Kapitel 78 Innvielse - en evig pakt Kapitel 79 Herren vil velsigne sine trofaste hellige Kapitel 80 «Forkynn det som I har hørt og virkelig tror og vet er sannhet» Kapitel 81 Frederick G. Williams kall Kapitel 82 «Jeg, Herren, er forpliktet når I gjør hva jeg sier» Kapitel 83 Kirkens lover om enker og foreldreløse Kapitel 62 <<I er velsignet for det Kapitel 84 vidnesbyrd som I har båret» Prestedømmets ed og pakt Kapitel 63 Kapitel 85 «For dette er en advarsels dag, De som rekker ut sin hånd og ikke en dag for mange ord» «for å støtte arken» Kapitel64. Kapitel 86 «Av eder fordres det at Lignelsen om hveten og ugresset I skal tilgi alle mennesker» Kapitel 87 Kapitel 65 Krig i de siste dager «Må Guds rike ha fremgang Kapitel 88 og så at Himmelens rike må komme» Olivenbladet Kapitel 66 «Du er ren, men ikke helt» Kapitel 67 Jeg gir eder et vidnesbyrd om sannheten av disse bud Kapitel 68 Den hellige skrift er Herrens vilje, Herrens sinn, Herrens ord og Herrens røst og Guds kraft til frelse.. Kapitel 89 Visdomsordet Kapitel 90 Guds orakler Kapitel 91 De apokryfiske bøker Kapitel «Du skal være et virksomt medlem» Kapitel 69 Kapitel 93 Instruksjoner for å ta vare på «Sannhet er kunnskap om ting...» historiske opptegnelser Kapitel 94 Bygninger til bruk i Herrens virksomhet IV

6 Innholdsfortegnelse Kapitel 95 «Vi vandrer i mørket ved høylys dag» Kapitel 96 Denne stav skulle gjøres sterk Kapitel 97 «Dette er Sion - de rene av hjertet» Kapitel 98 «Avvis krig og forkynn fred» Kapitel 99 Herrens ord til John Murdock Kapitel 100 Trøstende ord til Joseph Smith og Sidney Rigdon Kapitel 101 De hellige blir «drevet ut av sitt arveland». Kapitel 102 Opprettelsen av høyrådet Kapitel 103 Sion forløses ved makt Kapitel 104 Kirkens orden når det gjelder hjelp til de fattige apitel105 Apenbaring til Sions leir. Kapitel 106 «Porat I kan være lysets barn». Kapitel 107 Prestedømsquorum organiseres Kapitel 108 Lydighet medfører velsignelser Kapitel 109 Innvielsesbønnen for Kirtland tempel Kapitel 110 Sendebud med nøkler Kapitel 111 Den største skatt Kapitel 112 Herrens ord til De tolv Kapitel 113 Esaias forklares apitel114 Apenbaring til David W. Patten Kapitel 115 «Por således skal min kirke kalles i de siste dager» Kapitel 116 Det store råd Kapitel 117 Å penbaringen til William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger apitel118 Apenbaring til De tolv Kapitel 120 Hvordan Kirkens midler anvendes Kapitel 121 Prestedømmets grunnlov Kapitel 122 «Alt dette skal gi deg erfaring» Kapitel 123 Dokumentasjon av forfølgelse - en bydende plikt Kapitel 124 En høy tidlig kunngjøring: prestedømmets orden blir etablert Kapitel 125 Guds vilje med hensyn til de hellige i Iowa Kapitel 126 Brigham Young: Elsket av Herren. Kapitel 127 Templet i Nauvoo og dåp for de døde. Kapitel 128 Dåp for de døde Kapitel 129 Nøkler til å avgjøre om tilkjennegivelser er fra Gud Kapitel 130 Noen instruksjoner. Kapitel 131 Nøkler til opphøyelse. Kapitel 132 Ekteskapet - en evig pakt. Kapitel 133 Herrens tillegg til Lære og pakter. Kapitel 134 Jordiske regjeringer og lover. Kapitel 135 En hyldest til martyrene. Kapitel 136 Sions leir organiseres. Kapitel 137 Synet om det celestiale rike. Kapitel 138 Synet om de dødes forløsning Offisiell erklæring 1 Manifestet Offisiell erklæring 2 <<Enhver trofast og verdig mann». Hjelpestoff A Advarselens røst Hjel pestoff 8 Grunnfest Sion Hjel pestoff C Hvordan vi mottar personlig åpenbaring Kapitel 119 Tiendeloven Hjel pestoff D Lære og pakters bidrag til en forståelse av Jesus Kristus V

7 Hjelpestoff E Hjelpestoff K Overvinn synd og bli tilgitt «Søk lærdom; både ved studium og ved tro». Hjelpestoff F «Som om de var fra min egen munn» - Hjelpestoff L Profetenes rolle i Kirken Loven om innvielse og forvaltning. Hjelpestoff G Hjelpestoff M Naturen og hensikten med lov Prestedømmet og Kirkens styreform - Dell. Hjelpestoff H De siste dager Hjelpestoff N Hjelpestoff I Dommere i Israel: Våker over Kirken. Hjelpestoff J Hemmeligheten med å unngå å bli bedratt Prestedømmet og Kirkens styreform - Del Hjelpestoff O Frelse for de døde Bibliografi Skriftstedindeks VI

8 Forord Innledning Du skal nå ta fatt på et studium av Lære og pakter. Tenk et øyeblikk over denne tittelen og den betydning den har for deg. I disse åpenbaringene vil du finne de sannheter som er nødvendig for å frelse deg. De inneholder de frelsende læresetninger og prinsipper som vil bringe menneskene frem til en fylde av glede. I verdens første evangelieutdelinger inngikk Herren pakter med menneskene som gjorde det mulig for dem å binde seg til ham, og nå i den siste evangelieutdeling er disse paktene blitt åpenbart på ny. I de 138 kapitlene i denne boken vil du finne de læresetninger og pakter som er viktigere enn alle jordens skatter. Og som De tolv apostler bærer vitnesbyrd om i innledningen til boken Lære og pakter, er dette en bok som virkelig «er til gavn for menneskenes barm>. Hvordan denne boken er redigert President Joseph Fielding Smith har sagt følgende om hvordan man mest effektivt kan studere Lære og pakter: «Jeg hørte en gang en bror si at han ikke kunne lese Lære og pakter fordi den lignet så meget på et leksikon. Den er ikke en fortløpende historie - den skifter emne osv. - ja, selvfølgelig gjør den det. For mange år siden, da jeg var president i et syttienes quorum - og i de dager hadde vi intet tilsyn med hva vi studerte, ble det bestemt av dette syttienes quorum at vi skulle studere Lære og pakter, og jeg ble utpekt til å være klassens lærer. Vi tok for oss kapitel etter kapitel. Dere kommer ikke til å få tak i alt som finnes der ved å gjøre det på noen annen måte. Dere kan ta boken for dere emnevis, eller etter læresetninger, det er vel og bra; men dere kommer ikke til å forstå Lære og pakter, og dere kommer ikke til å få tak i alt som er der medmindre dere leser den kapitel for kapitel; og når dere gjør det, vil dere måtte studere den med riktig bakgrunnsbelysning, slik dere finner den i Kirkens historie.» (Frelsende læresetninger, bind 3, s ) Denne boken er redigert slik at dere kan studere Lære og pakter på den måten som ble anbefalt av president Smith. I boken vil dere finne tre slags opplysninger. Hvert enkelt kapitel er behandlet individuelt i samme rekkefølge som det står. Fordi mange av åpenbaringene ble gitt som svar på en spesiell situasjon som profeten Joseph Smith befant seg i, er det for hvert kapitel gitt en kort historisk bakgrunn, etterfulgt av anmerkninger og kommentarer om selve åpenbaringen. Selv om åpenbaringene ble gitt uavhengig av hverandre over en tidsperiode på omtrent tyve år, vil du raskt oppdage enkelte hovedemner som understrekes om og om igjen i mange av kapitlene i Lære og pakter. Disse emnene er behandlet i et doktrinært tillegg som står helt bakerst i denne boken. Hvis du derfor har lyst til å studere hva Lære og pakter sier om et spesielt emne, som for eksempel Kristi annet komme, kan du i stedet for å lese fra kapitel til kapitel like gjeme slå opp i hjelpestoff H, hvor dette emnet er detaljert behandlet. Gjennom hele denne boken er det henvist til dette hjelpestoffet. Hvordan du bruker ditt elevhefte Grunnteksten i ditt studium er Lære og pakter, og ikke dette elevheftet. Du vil oppdage at du ikke rett og slett bare kan lese dette elevheftet og gjøre det særlig betydningsfullt. Først når du bruker det som et supplement til ditt studium av Lære og pakter, vil sitatene og opplysningene som er gitt være til den hjelp som de skulle være. Hvis du studerer lekseboken på egen hånd, uten en lærer og uten formelle klasser, kan du selv velge i hvilket tempo du skal gjennomgå boken og studere den kapitel for kapitel. Hjelpestoffet skulle studeres når det henvises til det i teksten. Men hvis du er innskrevet i en klasse, vil læreren sette opp en plan over hva du skal studere. Han eller hun kan slå sammen kapitler og la klassen få oppdrag. Ikke alltid følger de helt den samme rekkefølge som de står i. Det er også lærerens ansvar å bestemme når og om hvert avsnitt av hjelpestoffet skal studeres. I 1921 fikk eldste James E. Talmage i De tolvs quorum i oppdrag å forandre hjelpemidlene ytterligere og omarbeide bokens format. Under hans ledelse ble kapitlene inndelt i sider med to kolonner, korte kapitelinnledninger ble skrevet til hvert enkelt kapitel, fotnotene ble utvidet og revidert og et stikkordregister ble utarbeidet. De syv forelesninger om troen ble tatt ut av denne utgaven, ettersom de ikke ble betraktet som formelle åpenbaringer, og samtidig ble det brevet som fordømte mangegifte tatt inn som en offisiell erklæring, kjent under navnet Manifestet. På generalkonferansen i april 1976 kanoniserte (godkjente) Kirken to åpenbaringer, og støttet derved president Kimballs forslag om at de ble gjort til hellig skrift og tilføyd de fire standardverker. Disse to åpenbaringene var profeten Joseph Smiths syn om det celestiale rike (som ble mottatt i 1836) og president Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning (mottatt i 1918). Disse åpenbaringene ble først tatt inn i Den kostelige perle, men da det ble bestemt å trykke en ny utgave av standardverkene, med adskillig flere fotnoter, krysshenvisninger og emneregister til Skriften, ble disse to åpenbaringene lagt til Lære og pakter som kapitel 137 og 138. Den nye utgaven har 138 kapitler og to offisielle erklæringer: Manifestet, som ble utstedt i 1890 av president Wilford Woodruff, og erklæringen om prestedømmet, som ble utstedt i 1978 av president Spencer W. Kimball. VII

9 KART Ny-England-delstatene New York og Pennsylvania Det vestlige reservoar i Ohio Missouri og Illinois Illinois og Iowa Nauvoo, Amerikas forente stater VIII

10 ,\ f -' \ / "\ \,. - ' - _. M A I NE - ' VERMONT ljih (}ntf/rio _ /" Palmyra,----O:;""; I Hill Cumorah Fayette NEW VORK, -, / -.7Sharon \" '.Windso; f::.o. -. \ \ \ (" o...,... ", NEW HAMPSHIRE, - e...,\.- Boston \..- Albany. I MASSACHUSETTS - o, o _{South Bainbridge Colesville _. \ \ _.-\. -, ' ' \ rv. ". i. - / -' '\ i._... y'-. r i. CONNECT1CUT '.. \ Kirkens historiske steder--= NEW ENGLAND DELSTATER. - ;>1.., o." 'i., l. /ew Yo,k City! Atlantic OctwPl

11 .. -l r----j J r I I I ,.. ---,, L _ -1 I I :. M,rtin Hm". om p.lmy" I.J I I, ' - I L_-l [\J I -- ' I J rs... ithho,,;;... I ;.;-ilic",;-h- - - [' I '" r- I " ",-- --, ' 1. ( -- -, I, : 5"", L," -' -, r, I Kirkens historiske steder ---.o: NEW YORK OG PENNSYLVANIA I I I ---r --,...- I I c _ I I ",-,-, i,\,- _, I ) \, : r-' " -,, \ I I I L I I I I, \ , _ ", I I I I -L1 L r _ I I I I ---- I I i I I I I I I ;,.L- -7- C _ " I I (\ {., South Bainbndge. r j I c. I I I I : I I---r-LJ ' L_J \ Li',," I I ) I I N E.-..':!'.Q....!S. -o - ' s - y' PENN,,J I, Slt$ Rn'U f'''kllll ]'\ I, fl I I L -l ",'. - :>,,,< Col"v;J]. LV-A N i A' - ',-.1 Harmo ny --V _._._._._ I I I I I, I I I I I ') I 1', I J ', _. _. _._

12 .. LAKE ERlE l I ---, I I I AmherSt Kirkens historiske steder DET VESTLIGE RESERVAT I OHIO LORAIN Cv I J--1 ItO -,, I. -1 \.,-.J -j I, _ -' I OlriD i, Can"' I I, Mentor 0 ' :r I Kirtland o:: I i I. I I Painesville Orange. I I GEAUGA : I --- -'- Hiram....1 Mantua _ Shalersville. Ravenna. Freedom. PORTA GE, Thompson, I I I I I I I I I I I I L _

13 IOWA MISSOURI M... IT_ '- N ",- C """'" DAVIESS I Ad.om..,..,di_Ah"",n.',. """'" CARROll, I ILLINOIS will IJACKSONI 0_---1 I I! VA N l 1 BUREN I I I I I I ---- ""'---I"r Kirkens historiske steder _ ff non City MISSOURI OG ILLINOIS

14 ., I, (_._---_._-_._. " \\'. WISCONSIN IOWA Dixon f '., -' Zarahemla Montrose. Burlington, re Nauvoo Nashville ) Ramus,/ Carthage,. ILLINOIS Springfield J St. Louis. i.'! J J J Kirkens historiske steder ILLINOIS OG IOWA KENTUCKY

15 D D w,,,,,r.;;;;;j, D Il D II f { l. l>oll HOl. bd Slr, ';::: DDDCJCJQD D D D DD : ::ib'ld...,.., \e\ D I,,,,.,I D DDDDCJD D D D I ".",1 D Kirkens historiske steder NAUVOO, 1844! S

16 .; < s, " '..., -f'." '. '> Lllb ftlr Luk, Oll'uio NEW YORK Palmyra.J \ Fdyette ;_ Coleiville M,SSo \ t Wintcr. Quarters --- IOWA Adam-ondi-Ahmdn Far West liberty d rwondence Y. lndep_ L...r----.! I I I Cartholge I I ILLINOIS i St. Louis MISSOUR I -: ; I I I i INDIA NA, I._. _ Perrysbu rg _.... Harmony I.,-,- -' S:"ØIl ".,._.-! I Rlu" \ i ('. -:'-'-;:'irtland. Thompson '. '- J NIA \ Hiram ('!'-' N N 5 Y L V A _) ---- I OHIO 1_._.-'-' I I i Cincinnati \.. < '!-" O,., \ // /, -, / I PE,_ Kirkens historiske steder '-" 1820 TIL 1847

17 IOW.. "ENN.... 1, t..k City W,n'e' Qu,o"",. NEBRASKA 1 LL. N uy1xl OHIO J UTAH I 1 --' MISSO I I 7 1 ' 11_ Kirkens historiske steder_ AMERIKAS FORENTE STATER

18 Lære og pakter: Herrens røst til alle mennesker På ny finner åpenbaringer sted Etter at Jesus og apostlene var døde, var prestedømmets kraft ikke lenger tilgjengelig for menneskene i den gamle verden, og dermed begynte det store frafallet. Det eneste den kristne verden hadde igjen var de åpenbaringer som var skrevet ned og overlevert til de hellige. Senere ble disse samlet og plassert sammen med skrifter fra profeter i fordums tid, og til sammen utgjorde dette Det gamle og Det nye testamente. Med hensyn til kristendommens historie og utvikling, kan ikke Bibelens virkning og verdi undervurderes. All den stund menneskene i sin alminnelighet ikke mottok flere åpenbaringer, er det ikke til å undres over at Bibelen snart ble den eneste kilde til Guds ord. Et kirkesamfunn hevder for eksempel at Bibelen inneholder «alle Guds råd», mens et annet sier at «Den hellige skrift inneholder alt som er nødvendig for frelse». (Backrnan, American Religions, s. 449.) Men i denne boken, som mange anså for å være avsluttet og fullstendig, står de ord som fikk den unge Joseph Smith til å søke Gud i bønn: «Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.» Oakobs brev 1:5.) Det var som svar på denne ydmyke bønn at et strålende syn ble tilkjennegitt. Himmelen som hadde vært taus i 1400 år, åpnet seg og nok en gang begynte åpenbaring å strømme ned over jorden. lover 1000 år hadde det ikke vært noen levende profeter på jorden. Men nå viste Gud selv seg, engler betjente mennesket, Urim og Thummim ble gjengitt, gamle skrifter bl oversatt og Kirken ble gjenopprettet. Apenbaring var igjen en realitet. Før Kirken var to år gammel, skrev profeten Joseph: «I denne Kirkens spede barndom var vi ivrig oppsatt på å høre Herrens ord om hvert eneste emne som på noen som helst måte angikk vår frelse.» (History of the Church, 1:207.) Fra denne vårdagen i 1820 og til den triste ettermiddagen den 27. juni 1844, mottok den mann som var utvalgt til å innlede den siste evangelieutdeling, åpenbaring på åpenbaring. Bibelen er elsket og akseptert av de hellige som Herrens ord, men det er ikke det eneste Herren har sagt. Profeten Joseph Smith skrev følgende: «Vi er i en helt annen situasjon enn noe folk som noen gang har levet her på jorden. Følgelig kan de åpenbaringer som tidligere er gitt ikke passe til våre forhold, for de ble gitt til et annet folk som levde før oss. Men i disse siste dager skulle Gud kalle en levning ved hvem det skulle være utfrieise både i Jerusalem og i Sion. Men hvis Gud ikke ga flere åpenbaringer, hvor skulle vi så finne Sion og denne levning? Han sa at tiden var nær da ødeleggelser skulle komme over jorden, men så skulle Gud ha et utfrieisessted for sin levning, og i Sion, osv.» (<<Kirtland Council Minute Book», Archives of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saint, Salt Lake City, s ) Innledning Apenbaringene opphørte heller ikke da pøbelen endelig lyktes med å ta profeten av dage. Kappen ble overlevert fra mann til mann, fra profet til profet, og bæres fremdeles i dag av en levende profet. Med overdragelsen av nøklene til hver etterfølgende profet, fulgte også åpenbaring. President Spencer W. Kimball har sagt: «Det finnes dem som antar at i og med trykking og utgivelse av disse hellige skrifter, er det 'slutt med profeter'. Men igjen vitner vi for verden at åpenbaring fortsetter og at Kirkens hvelv og arkiver inneholder alle åpenbaringer sol!' kommer fra måned til måned og fra dag til dag.» (Apenbaring: Herrens ord til sine profeter, Lys over Norge, okt. 1977, s. 79.) Fra åpenbaring til utgivelse: Hvordan de hellige fikk Lære og pakter President Joseph Fielding Smith har gitt en kort oversikt over hvordan Lære og pakter ble til: «Like etter at Kirken ble organisert, hadde medlemmene et sterkt ønske om å få tak i eksemplarer av de åpenbaringer som var gitt inntil det daværende tidspunkt. Sommeren 1830 begynte profeten, på guddommelig befaling, å kopiere og forberede åpenbaringene, utvilsomt i den hensikt å få dem utgitt. Noen av eldstene hadde eksemplarer i lommen, så langt Herren tillot dem å ha det, for det fantes noen åpenbaringer på det daværende tidspunkt som de ikke hadde tillatelse til å offentliggjøre for verden. Den første og annen november 1831, ble det avholdt en konferanse for eldster i Hyrum, Ohio, og der ble det bestemt at åpenbaringene skulle samles og utgis. På konferansens første dag godkjente Herren denne planen ved å gi en åpenbaring som han kalte sitt 'forord til boken med mine bud som jeg har gitt dem å utgi til eder, O jordens innbyggere'. (L&p 1:6.) Men selv om dette ikke var den første åpenbaring som ble gitt til Joseph Smith, står den naturligvis som den første åpenbaring i boken Lære og pakter, da det er vanlig at forordet til en hvilken som helst bok i dag står foran i boken. Oliver Cowdery og John Whitmer fikk i oppdrag å bringe åpenbaringene til Independence, Missouri, hvor de skulle utgis. Profeten skyndte seg med å velge ut og forberede disse åpenbaringene, slik at brødrene kunne legge ut på sin reise til Missouri omtrent i midten av november.... W. W. Phelps som var en av Kirkens første medlemmer, var trykker av profesjon. Han hadde reist ned til Missouri. Trykkeripressen og satsen ble transportert nedover Ohio-elven fra Cincinnati hvor den ble kjøpt, og derfra videre over land til Independence. De aller fleste av de åpenbaringer som var blitt utvalgt av profeten ble satt opp i sats. Dette var et langtekkelig arbeide. Vi må ikke glemme at de levde i pionertider, at Kirtland lå like langt fra Missouri som vi her i Salt Lake befinner oss fra Vinterkvarteret, hvorfra pionerene la ut på sin reise til Rocky Mountains. Vi har lett for å 1

19 glemme dette, og derfor måtte det ta tid. Sommeren 1833 var de fleste av disse åpenbaringene blitt trykt, men ikke alle. På den tid oppsto det vanskeligheter, pøbelen ødela trykkeripressen, spredte satsen og ødela de fleste av de eksemplarene som var blitt trykt; men noen få ble reddet. Dette ble kjent som Budenes bok. (I denne første utgaven var det 65 kapitler.) Som nevnt var det meget få ark som ble bevart, og derfor finnes det i dag svært få eksemplarer av boken slik den den gang forelå. Jeg vet bare om 5 eller 6 eksemplarer som er å finne idag ble det nedsatt en komite bestående av Kirkens presidentskap og noen andre med henblikk på nok en gang å forberede åpenbaringene og få dem utgitt. Denne utvelgelse av åpenbaringer fortsatte, og i 1835 ble de forelagt for en konferanse i Kirken som ble avholdt den 17. august, og der ble de godkjent. ( utgaven hadde 102 kapitler.) Da profeten foretok denne utvelgelse, uttalte han at han verdsatte disse åpenbaringene høyere enn alle jordens rikdommer... Under denne konferansen ble det bestemt at syv forelesninger om troen skulle tas med i denne utgaven av Lære og pakter. Disse forelesningene var holdt for eldstenes skoler i Kirtland i årene Ved å akseptere disse syv forelesningene om troen, ble det gjort helt klart for denne konferansen at de ikke var mottatt på linje med åpenbaringene, men at de var godkjent som hjelpemidler når man skulle studere Kirkens læresetninger, og det var på disse premisser de ble tatt med i Lære og pakter.» (Frelsende læresetninger, bind 3, s , 157.) 1 denne utgaven ble det også tatt med to andre artikler som heller ikke var åpenbaringer (se historisk bakgrunn til Lære og pakter 104). Den ene artikkelen gjaldt ekteskap, den andre styreform. Etter profetens martyrdød den 27. juni 1844, ble en utgave som inneholdt 111 kapitler trykt før de hellige ble drevet ut av Nauvoo. En ny utgave som inneholdt 136 kapitler ble utgitt i denne utgaven var for første gang kapitlene inndelt i vers og standardisert av eldste Orson Pratt under president Brigham Youngs ledelse. Tre år senere ble det føyet til fotnoter, nok en gang av Orson Pratt. Artikkelen om ekteskap ble ikke tatt med i denne utgaven fikk eldste James E. Talmage i De tolvs quomm i oppdrag å forandre hjelpemidlene ytterligere og omarbeide bokens format. Under hans ledelse ble kapitlene inndelt i sider med to kolonner, korte kapitelinnledninger ble skrevet til hvert enkelt kapitel, fotnotene ble utvidet og revidert og et stikkordregister ble utarbeidet. De syv forelesninger om troen ble tatt ut av denne utgaven, ettersom de ikke ble betraktet som formelle åpenbaringer, og samtidig ble det brevet som fordømte mangegifte tatt inn som en offisiell erklæring, kjent under navnet Manifestet. På generalkonferansen i april 1976 kanoniserte (godkjente) Kirken to åpenbaringer, og støttet derved president Kimballs forslag om at de ble gjort til hellig skrift og tilføyd de fire standardverker. Disse to åpenbaringene var profeten Joseph Smiths syn om det celestiale rike (som ble mottatt i 1836) og president Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning (mottatt i 1918). Disse åpenbaringene ble først tatt inn i Den kostelige perle, men da det ble bestemt å trykke en ny utgave av standardverkene, med adskillig flere fotnoter, krysshenvisninger og emneregister til Skriften, ble disse to åpenbaringene lagt til Lære og pakter som kapitel 137 og 138. Den nye utgaven har 138 kapitler og to offisielle erklæringer: Manifestet, som ble utstedt i 1890 av president Wilford Woodruff, og erklæringen om prestedømmet, som ble utstedt i 1978 av president Spencer W. Kimball. Lære og pakter: Hellig skrift for de siste dager President Joseph Fielding Smith bar vitnesbyrd om bokens betydning for de siste-dagers-hellige, og sa: «Med all mulig respekt for Mormons bok, Bibelen og Den kostelige perle som vi sier er våre standard læresetninger, har menneskene på jorden, efter mitt skjønn, ennu ikke fått en bok i sin besittelse som er så viktig som den bok som vi kaller for Lære og pakter. Boken Lære og pakter har for oss en særegen stilling over dem alle. Jeg vil gjeme fortelle dere hvorfor. Når jeg sier det slik, så tro ikke et øyeblikk at jeg ikke verdsetter Mormons bok, Bibelen og Den kostelige perle like så høyt som noen annen, for det tror jeg nok at jeg gjør. Jeg kjenner ingen som har lest mer i dem, og jeg setter stor pris på dem. De er strålende bøker som inneholder læresetninger, åpenbaringer og bud som vi skulle gi akt på; men Bibelen er en historisk beretning med læresetninger og bud som er gitt til folket i fordums tid. Det samme gjelder også for Mormons bok. De er læresetninger, historie og bud til et folk som bodde på dette kontinent i fordums tid. Men boken Lære og pakter inneholder Guds ord til dem som bor her nu. Den er vår bok. Den tilhører de siste-dagers-hellige. Den er mer dyrebar enn gull, og profeten sier vi skulle skatte den høyere enn alle jordens rikdommer. Jeg undrer meg på om vi gjør det? Hvis vi verdsetter den, forstår den og vet hva den inneholder, vil vi sette den høyere enn velstand; og den har større verdi for oss enn alle jordens rikdommer.» (Frelsende læresetninger, bind 3, s. 160.) Ved en annen anledning ga president Smith følgende løfte til dem som studerer åpenbaringene i Lære og pakter: «Hvis vi vil omsette den i handling, hvis vi vil holde Herrens bud, da vil vi kjenne sannheten og intet våpen som rettes mot oss skal lykkes.» (Se L&p 71:9-11.) Det skal ikke bli noen falske læresetninger, og ingen av menneskenes lærdommer som vil bedra oss. Det finnes mange sekter og mange feilaktige trosoppfatninger; det finnes mange merkelige ideer i verden, men hvis vi gransker disse åpenbaringene vil vi være befestet mot feiltagelser og vil bli gjort sterke.» (Conference Report, 1931, s. 17.) 2

20 Herrens forord: «En advarselens røst» Kapitel 1 Historisk bakgrunn L&p 1:6-7. Herren kaller dette kapitlet for sitt forord Himlene var blitt åpnet, åpenbaring var blitt gitt og Kirken hadde vært i vekst i over ett år etter at den ble organisert, da et råd av eldster kom sammen til en konferanse i Hyrum, Ohio, den 1. november Konferansen ble sammenkalt for å drøfte planer med henblikk på å utgi de åpenbaringer som allerede var mottatt; og det ble bestemt at de skulle utgis i en bok som skulle kalles for Budenes bok, og at første opplag skulle bestå av eksemplarer. Etter første konferansemøte da denne avgjørelsen ble tatt, spurte profeten Joseph Smith Herren om han kunne få en guddommelig bekreftelse på den beslutning som var tatt. Denne bekreftelsen ble gitt på en strålende måte, for ikke bare godkjente Herren arbeidet, men han ga også en åpenbaring som var hans eget forord til boken. Dette forordet ble til kapitel 1. Anmerkninger og kommentarer L&p 1:1-4. Lære og pakter er en advarselens røst til alle mennesker Forordet til Lære og pakter presenterer oss for bokens budskap. Hele denne boken med hellig skrift er en advarsel til nasjonene om at Gud ikke vil la seg spotte. De som lytter til advarselens røst vil bli beskyttet og finne fred, men de som avslår vil høste en bitter frukt. President Joseph Fielding Smith har sagt at Lære og pakter ikke bare er en bok for de siste-dagers-hellige; den er <moe mer enn det og tilhører hele verden, den tilhører katolikker, presbyterianere, metodister, den vantro og den ikke-troende. Den er hans hvis han vil akseptere den og motta den. Herren har gitt den til verden for at vi skal kunne bli frelst. Hvis dere ikke tror den, kan dere lese første kapitlet i denne boken - forordet - og dere vil oppdage at Herren har sendt denne boken med hele dens innhold til folk i det fjerne, på øyene i havet, i alle land og hans røst er til alle mennesker for at de alle kan høre. Og derfor sier jeg at den tilhører hele verden og ikke bare de siste-dagershellige. De vil bli dømt ved den, og det vil også dere bli.» (Conference Report, okt. 1919, s. 146.) Herren sier i vers 4 at Lære og pakter skal tjene som en «advarselsrøst... til alle menneske[», og dette tema går igjen om og om igjen i hele boken Lære og pakter. En mer fullstendig behandling av dette emnet vil du finne i Hjelpestoff A i tillegget. Vers 4., Og advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn som jeg har utvalgt i disse dager. "Advarselsrøsten... til alle mennesker. I> (L&p 1:4.) Hensikten med et forord er å forberede leseren på bokens innhold. Det foretas en oppsummering av bokens budskap og av det formål forfatteren har hatt. Selv om denne åpenbaringen ikke var den første Joseph Smith mottok, er den blitt plassert først i boken som kapitel 1, fordi Herren ga den denne betegnelsen. President Joseph Fielding Smith har sagt at «Lære og pakter er spesielt særegen og interessant for alle som tror at den er den eneste bok som eksisterer i dag som er blitt hedret med et forord som Herren selv har gitt... Det ble ikke skrevet av Joseph Smith, men ble diktert av Jesus Kristus, og det innholder hans og hans Faders ord til Kirken og til hele verden om at tro på Gud, omvendelse fra synd og medlemskap i hans Kirke kan bli alle dem til del som tror, og for at den nye og evige pakt nok en gang kunne bli opprettet.» (Church History and Modem Revelation, 1:252.) L&p 1:8-10. Hva vil det si å besegle de «vantro og opprørske»? «Den makt til å besegle som er gitt til Herrens tjenere i denne den siste evangelieutdeling, omfatter de 'opprørske og vantro'... De har makt til å sette et segl som viser manglende aksept - på de menneskenes barn som holder fast ved sin vantro og sin opprørskhet, og de som på denne måten blir 'beseglet', og forblir i denne tilstand, vil pådra seg Guds vrede. Denne besegling angår de 'vantro', de som nekter å motta evangeliets budskap; og dessuten de 'opprørske', eller med andre ord de som vender seg mot Herrens tjenere, og spesielt dem som gjør det etter å ha fått del i de rettigheter og velsignelser som medlemskap i Kirken medfører.» (Smith og Sjodahl: Commentary, s. 6.) Joseph Fielding Smith bekreftet at forordet ble diktert av Jesus Kristus 3

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Livets Kilde hefteserie Nr. 49 11. årgang Desember 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av våre andre hefter, er det bare å skrive til vår adresse

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu)

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Urduutgaven ble først gang publisert i 1891 Oversatt til norsk av: Hamzah Ahmed Rajpoot Coverdesign: Salman Sajid Ahmadiyya Muslim Jama at

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer