Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19"

Transkript

1 Årsberetning

2 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate Governance) 61 Utbyttepolitikk Bankens tillitsvalgte Kontrollkomiteens årsrapport 67 Revisjonsberetning 68 Anne Irene Skjønnhaug og Thor Sørlie går i 2014 ut i pensjon, etter over 40 år hver i banken. 2

3 BANKSJEFENS KOMMENTAR Året 2013 Aurskog Sparebank har lagt bak seg et godt bankår med stabilt gode resultater, styrket soliditet, god likviditet og et relativt lavt kostnadsnivå. De samlede resultater er langt på vei i samsvar bankens strategiske målsettinger. Gjennom året har det vært et høyt fokus på bankenes soliditet og behov for i sum å styrke egenkapitalen betydelig i samsvar med nye retningslinjer. Aurskog Sparebank har målsetting å tilpasse seg nye krav førtidig og ved utløpet av 2013 er banken meget godt kapitalisert og innfrir soliditetskrav som først vil være gjeldende fra Dette betyr at banken står godt rustet i markedskampen. Banken var en av få banker som ikke satte opp boliglånsrentene i fjor som følge av økte kapitalkrav. Aurskog Sparebank fikk en god vekst i både på innskudd og utlån i Utlånsveksten ble brutto på ca 6,5% inkludert lån plassert i Eika Boligkreditt. Innskuddsveksten ble på 8,8%. Banken har gjennom året hatt en god tilgang på nye kundeforhold og vi vurderer vårt markedsområde som et attraktivt område og som forventet er konkurransen økende fra eksisterende og nye aktører. Banken har tre kjerneverdier; nærhet, kompetanse og relasjonsorientert. Disse er nedfelt i bankens strategi og er med oss i det meste vi foretar oss. Vi tror at disse tre elementene er helt sentrale for å lykkes i markedet og opprettholde de strenge krav til kvalitet som forventes av oss. Aurskog Sparebank er en sterk støttespiller til lokalt lag og foreningsliv gjennom sponsorstøtte og gavevirksomhet. Banken er spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstvilkår. Det er et svært positivt engasjement i hele banken med solide medarbeiderprestasjoner på alle plan. Bevissthet til våre kjerneverdier og systematisk arbeid skal gi oss nødvendige framtidige fortrinn i markedskampen for å bevare Aurskog Sparebanks posisjon. Odd Nordli adm. Banksjef 3

4 STYRETS BERETNING 2013 Sparebankenes rammebetingelser og drift i 2013 Norsk økonomi var i 2013 preget av noe oppbremsing i den økonomiske veksten, og BNP for Fastlands-Norge antas å ha økt med 1,8 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå, ned fra 3,4 prosent vekst i Sentralbanken har holdt styringsrenten, foliorenten, på 1,5 prosent helt siden rentemøtet i mars Pengemarkedsrentene falt med om lag 0,15 prosentpoeng i løpet av 2013, etter et kraftig fall i Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 23,6 prosent. Kredittmarkedene påvirkes av lave markedsrenter og økte kapitalkrav til bankene i årene fremover. Dette har ført til økte marginer, samt at enkelte aktører har bremset i utlån til bedriftsmarkedet. I sum gjør dette at gjeldsveksten til norsk husholdninger er på om lag 7 prosent, mot 4 prosent hos ikke-finansielle foretak. Arbeidsmarkedet utviklet seg i en noe svakere retning, selv om arbeidsledigheten fortsatt er svært lav sammenlignet med de fleste andre land. Lønnsvekst for alle arbeidstakere er anslått å ende på 3,5 til 4 prosent. Utviklingen i husholdningenes forbruk var nokså moderat med anslagsvis 2,3 prosent vekst, samtidig som sparingen fortsetter på et høyt nivå. Boligprisene har fått et skifte i løpet av 2013, med en vekst første halvår, for deretter å snu til en nedgang i andre halvår. Årsveksten sett under ett ser ut til å bli negativ med -0,6 prosent mot 8,5 prosent i Det ble også en markert nedgang i antall igangsatte boliger mot slutten av året. Lokale rammebetingelser Aurskog Sparebank har et definert kjernemarkedsområde i Romerikskommunene Aurskog-Høland, Ullensaker, Nes og Sørum. Dette gir en sentral posisjon i aksen Oslo-Romerike-Gardermoen, et område med befolkningsvekst, og gode forhold for næringsutvikling. Dette gir banken store vekstmuligheter, og samtidig hard konkurranse. Folkemengden i bankens kjernemarkedsområde har i de siste årene vist positiv utvikling, og har på landsbasis vært blant kommunene med størst vekst de siste årene. I 2013 er befolkningsveksten estimert til 1,9 prosent mot 2,2 prosent i Tilsvarende tall for landet under ett var 1,1 prosent mot 1,3 prosent i fjor. Samtlige kommuner i vårt kjernemarkedsområde har hatt en positiv befolkningsutvikling og størst er økningen i Ullensaker med 2,2 prosent. Andelen registrerte arbeidsledige i vårt kjernemarkedsområde har i snitt vært 2,6 prosent i 2013, mot 2,5 prosent i Dette er omtrent identisk med landsgjennomsnittet. Banken har hatt en vekst i kundemassen innenfor kjernemarkedsområdet på 1,3 prosent i Brutto utlån til kunder, inkl. EBK (EBK), har hatt en vekst i det samme området på 5,0 prosent. Samtidig har kundeinnskudd økt tilsvarende med 2,4 prosent. Bankens kjernemarkedsområde viser vekst når det gjelder etablering av nye foretak, med en estimert vekst på 4,4 prosent sammenlignet med 6,7 prosent foregående år. For hele landet er det estimert nullvekst i antall nyåpnede foretak. Antall åpnede konkurser i kjernemarkedsområdet er 84 i hele 2013 mot 72 i Dette gir en økning på 16,7 prosent, mot 19,7 prosent for hele landet. Aurskog Sparebanks virksomhet Virksomhetsområde I 2013, som var Aurskog Sparebanks 168. driftsår, legger banken fram et regnskap som er noe svakere enn fjorårets rekordresultat, men justert for engangseffekter er resultatet noe sterkere enn Hovedårsaken er lavere markedsrenter og forbedret provisjonsnetto. Fundamentet for resultatet kommer gjennom stabil underliggende bankdrift. Aurskog Sparebanks virksomhet bygges rundt kjerneverdiene lokal og nær, relasjons- og kundeorientert og kompetanse og service. Bankens strategi er basert på stabilitet og langsiktighet, men med klare krav til evne og vilje til raskt å tilpasse seg skiftende rammebetingelser. Strategien har definert forretnings- og markedsgrunnlaget og fastsatt overordnede mål og strategiske delmålsettinger. Styret diskuterer bankens strategi minst en gang årlig. 4

5 Aurskog Sparebank har sin hovedvirksomhet knyttet til ordinær bankvirksomhet og er en totalleverandør av produkter innenfor sparing, finansiering og betalingsformidling. I tillegg selger banken produkter innenfor fond, skade- og livsforsikring. Disse forretningsområdene genererer etter hvert ikke ubetydelige provisjonsinntekter fra porteføljen. Konsernet Aurskog Sparebank består av morselskapet Aurskog Sparebank og de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS, hvor hovedvirksomheten innenfor eiendomsinvesteringer er samlet, og Aurskog Eiendomsinvest AS. I tillegg eier Aurskog Sparebank 45 prosent av selskapet Sparebankenes Eiendomsmegler Akershus AS, som driver under merkenavnet Aktiv Eiendomsmegling med 4 kontorer på Romerike. Eierskap i Eika bankallianse og finanskonsern Aurskog Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen og EBK, og med dette en del av Eika-alliansen sammen med 74 andre lokalbanker. Eika-alliansens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Eika Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 75 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert EBK). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn fra Terra til Eika, et navneskifte som ble gjennomført i mars En viktig allianse med høy kundelojalitet Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Eika Gruppen gir lokalbankene tilgang til gode fellesskapsløsninger innen IT og infrastruktur, kompetanseutvikling, styring og kontroll. Eika Gruppen styrker lokalbankene gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter av produkter gjennom bankene. Eika Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende eiendomsmeglerkjede. EBK er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Aurskog Sparebank er løpende representert i Eika Gruppen gjennom deltagelse i sentrale prosjekter og utvalg. Investeringsrådgivning For å kunne drive investeringsrådgivning for bankens kunder, inngikk Aurskog Sparebank i 2012 en ny agentavtale med Swedbank First Securities. Dette gir banken tilgang på solid kompetanse og gode handelsløsninger for kundene. Markedsområder Aurskog Sparebank har sin lokalisering på østre og øvre del av Romerike med hovedkontor i Aurskog Senter i Aurskog. Banken har kontor i egne lokaler i kommunesenteret på Bjørkelangen, på Årnes i Nes kommune og på Jessheim i Ullensaker kommune. Romeriksområdet er samlet sett et stort og attraktivt markedsområde for etablering av næringsvirksomheter, tilflytting og boligbygging. Bankens posisjonering på Romerike er hovedårsaken til den vekst og utvikling banken har hatt siste årene. Bankens samlede kredittvekst i 2013 ble på 6,5 prosent, inkludert lån plassert i EBK. Samtidig økte kundeinnskudd med 8,8 prosent og forvaltningskapitalen (ekskl. EBK) økte med 5,2 prosent. Inkludert porteføljen i EBK, oppnådde banken en kapitaløkning på 6,5 prosent. 5

6 Aurskog Sparebank har en svært god netto økning i antall kunder også i Veksten i antall kunder forplikter banken til å opprettholde kvalitet og service også i framtiden. Ambisjonen er å ta vare på bankens sterke markedsposisjon og fortsatt være et godt lokalt bankalternativ både for eksisterende og nye kunder. Organisering Banken er organisert etter fire hovedlinjer; Personmarked, Bedriftsmarked, Sparing/Plassering og Administrasjon. Dette gir lederne innenfor hvert område klare ansvars- og arbeidsoppgaver, men stiller samtidig krav til utstrakt samarbeid på tvers av de organisatoriske linjer. Avdelingslederne ute på kontorene er organisert under Personmarked med nært samarbeid med øvrige forretningsområder. Det arbeides systematisk med videre utvikling av organisasjonen gjennom kompetanseheving og økt profesjonalisering i arbeidsmetodikk og rutiner. Samfunnsansvar Banken har en viktig rolle i folks liv. Det være seg privatpersoner som får oppfylt drømmen sin om ny bolig eller bedriftskunder som får hjelp til å sette gode ideer ut i livet. Vi avlaster risiko, sikrer likviditet og stimulerer samfunnet. Aurskog Sparebank yter årlig et betydelig beløp tilbake til lokalsamfunnet i form av utstrakt gave- og sponsorvirksomhet til lag og foreninger innenfor idrett, kultur, samt til generelle lokale samfunnsviktige oppgaver. Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i bankens verdier. For å kunne synliggjøre bankens samfunnsansvar, er forutsetningen at banken makter å skape lønnsomhet, og som et minimum, etterlever alle lover og forskrifter. Det er også en forutsetning at banken har et godt forhold til sine medarbeidere og ledere, har et verdigrunnlag som etterleves og betyr noe for de ansatte, samt har de beste relasjoner til sine kunder og samarbeidspartnere. Samfunnsansvaret innebærer også at banken skal ha et bevisst forhold til sine interessenter og påse at bankens handlinger bidrar til en ansvarlig forretningsdrift. For å sikre etterlevelse og godt omdømme inngår bankens ansatte i et etterutdanningsprogram med ulike kurs, seminarer mv. med fokus på etterlevelse av sentrale lover og forskrifter, forsvarlig utlånspraksis mv. Det legges videre til rette for at rekrutteringer skjer fra et bredt utvalg av samfunnet og eldre arbeidstakere kan få et yrkesaktivt liv frem til alderspensjonering og bidra til å redusere antall førtidspensjoneringer i banken. Likviditet og soliditet Styret har gjennom året hatt stort fokus på likviditet, soliditet og kredittfaglig utvikling. Styret har som mål å opprettholde en normal virksomhet og sikre nødvendig kredittilgang til våre kunder. Banken har gjennom hele året hatt betydelige likviditetsreserver og arbeidet kontinuerlig med å øke langsiktig finansiering. Aurskog Sparebanks representantskap ga styret fullmakt i møte 14. november til å gjennomføre en rettet emisjon, utstede en fondsobligasjon og utstede et ansvarlig lån. Dette for å gi styret fleksibilitet til å møte myndighetenes fremtidige kapitalkrav. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en vellykket rettet emisjon og en ansattemisjon før årsskiftet. Fra og med 4. kvartal 2013 er eierandelskapitalen økt med NOK 13,7 mill. I februar 2014 har banken tatt opp et nytt ansvarlig lån på MNOK 85, med den hensikt å styrke kapitaldekningen og få en mer optimal kapitalsammensetning. Dette vil ha en estimert nettoeffekt på kapitaldekning på om lag 0,15 prosent. Verdipapirmarkedet Aurskog Sparebanks investeringer i obligasjonsmarkedet har vært stabil gjennom 2013 og porteføljen er i sin helhet satt til forvaltning i Eika Kapitalforvaltning. Aktivitet og investeringer i aksjemarkedet har vært svært begrenset gjennom året. Mislighold og tap Bankens tapskostnad har vært rimelig stabil, om enn noe høy de siste årene. Målt i prosent av brutto utlån, er tapskostnaden svakt fallende. Styret vurderer dette i sammenheng med, og som en konsekvens av veksttakt og ekspansjon. Det legges betydelig vekt på tapsforebyggende arbeide gjennom organisering, kompetanse og gode administrative rutiner. Annet Aurskog Sparebank driver ikke forsknings- og utviklingsvirksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Dette kapittel følger av regnskapslovens 3-3b. Banken har beskrevet og kommentert dette i et eget dokument som er tatt inn i bankens årsberetning og som også er lagt ut på bankens hjemmeside 6

7 Risikostyring, bankens finansielle risikosituasjon Kredittrisiko og risikostyring Kredittrisikoen oppstår ved utlån og garantier og vurderes å være den mest vanlige risikoen ved bankens virksomhet. Banken har hatt lavere konstaterte tap i 2013 enn de to foregående årene. Tapene er knyttet både til næringsengasjementer og personmarkedet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne, betalingsvilje og endringer i panteverdier, og vil bl.a. påvirkes av rentenivå, eiendomspriser, sysselsetting og forhold knyttet til gjeldsforhandlinger og konkurs. I bankens retningslinjer for kredittgivning blir flere av disse forhold tatt hensyn til ved låneutmåling. Styring av kredittrisikoen skjer etter fastsatte retningslinjer gitt av styret hjemlet i egen kredittpolicy, reglement for bevilgning av kreditter og et etablert fullmaktssystem. Banken har etablert et risikoklassifiseringssystem som deler inn utlånsmassen i 5 ulike risikoklasser, jfr. note 6). Bankens utlån, bokført i egne bøker, til næringsliv og personmarked utgjør hhv. 34,9 prosent og 65,1 prosent av utlånsmassen. Tar vi hensyn til bankens låneportefølje i EBK, som er en ren personmarkedsportefølje, blir andelen næringsliv redusert til 26,8 prosent. Andelen av utlån til næringsliv har totalt sett minket også i Bankens risikoprofil er ubetydelig endret gjennom regnskapsåret, med positiv tendens. Internkontroll Det gjennomføres årlig en overordnet risikoanalyse som sikrer banken at internkontrollen er innrettet mot vesentlige risikoer. Internkontrollen er en løpende oppgave for linjeledere på alle nivåer. Kontrollene er etablert i en struktur som innbefatter organisering, systemanvendelse, arbeidsmetodikker, rutiner og øvrig regelverk. Videre er det etablert tiltak av kontrollerende art som i sum skal bidra til å dempe en uønsket risiko. Resultatet av internkontrollen og risikoanalysen rapporteres til styret. Bankens eksterne revisor bekrefter årlig at internkontrollen er gjennomført i henhold til gjeldende forskrift. Eventuelle vesentlige avvik rapporteres løpende, og tiltak iverksettes. Likviditet Bankens likviditetsstrategi bygger på en konservativ tankegang hvor det er tatt betydelig høyde for uventede svingninger i likviditeten. Hovedmålet er at banken til enhver tid skal ha tilstrekkelige likviditetsreserver (innskudd i Norges Bank og andre banker, kortsiktige likviditetsplasseringer, trekkrettigheter, og lignende) til å dekke alle kjente forfall i kommende 12- måneders periode. Banken har således en betryggende sikkerhet for å kunne dekke sine skyldnader ved forfall innenfor en akseptabel tidshorisont. For nærmere beskrivelse av likviditetsrisiko, renterisiko og valutarisiko vises til notene Resultatutvikling og Balanse Driftsresultatet Driftsresultatet etter skatt ble 63,4 mill. kroner mot 69,2 mill. kroner i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 0,88 prosent mot 0,99 prosent i Styret vurderer resultatet omtrent som forventet. 7

8 Styrets forslag til resultatdisponering Resultat før tap, avskrivninger og ekstraordinære poster Netto nedskr. på enkeltengasjementer og grupper inkl. konstaterte tap Ordinære avskrivninger Resultat av ordinær drift / Resultat før skattekostnad Netto skattekostnad Årsoverskudd som foreslås anvendt slik: Overføringer: Overført fra fond for urealiserte gevinster Overført fra Grunnfondet (Sparebankens fond) Sum overføringer Disponeringer: Avsatt til gaver til allmennyttige formål Avsatt til kontantutbytte egenkapitalbevis Overført til gavefond Til Annen egenkapital(bankandel) Til Annen egenkapital(eierandel) Overført til utjevningsfond Overført til fond for urealiserte gevinster Overført til Grunnfondet (Sparebankens fond) Sum disponeringer Netto

9 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2013 på 134,8 mill. kroner mot 134,4 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital gikk rentenettoen ned fra 1,92 prosent til 1,87 prosent i Justert for Sikringsfondsavgiften, er rentenettoen om lag lik i 2013 som foregående år. Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter (ekskl. rente- og kredittprovisjonsinntekter) ble 56,0 mill. kroner i 2013 mot 73,6 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital lik 0,78 prosent i 2013 mot 1,05 prosent i Utbytte av egenkapitalbevis og aksjer, gevinst og tap på bankens verdipapirer, samt avkastning på investeringer i konsernselskaper og tilknyttede selskaper utgjorde en gevinst på 23,5 mill. kroner i 2013 mot en gevinst på 46,3 mill. kroner året før. Inkludert i 2012 er et utbytte på 29,5 mill. kroner mottatt i forbindelse med utfisjoneringen av daværende Terra Boligkreditt AS fra daværende Terra Gruppen AS. Parallelt ble verdien av aksjene i daværende Terra Gruppen AS nedskrevet med 12,4 mill. kroner under posten Gevinst/tap på verdipapirer. Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter (ekskl. verdipapirer) økte med 5,2 mill. kroner til 32,5 mill. kroner i 2013 mot 27,3 mill. kroner i Andre driftskostnader Bankens samlede driftskostnader ekskl. tap var i ,5 mill. kroner mot 81,0 mill. kroner året før. Årsveksten i de samlede kostnader er 8,0 prosent inkl prisstigning og volumvekst. Administrasjonskostnader innenfor områdene IT, porto, telefoni og kjøp av eksterne tjenester holdes fortsatt på et lavt nivå, mens en del engangskostnader trekker noe opp. Driftskostnadene utgjorde 1,22 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,16 prosent i De samlede lønns- og personalkostnadene var 45,9 mill. kroner, en økning på 2,5 mill. kroner fra året før. Hovedårsaken til endringen er en normal lønnsglidning.. Gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året er 60,5, uendret fra Tap, nedskrivninger og risikoprofil Bankens låne- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsnedskrivning er beskrevet i note 2. Etter styrets oppfatning er det etablert gode interne kontrollrutiner. Banken hadde i 2013 netto bokført tap på utlån og garantier på 22,3 mill. kroner mot 23,6 mill året før. For øvrig henvises til note 9. Pr. 31. desember 2013 utgjorde de samlede nedskrivninger 64,1 mill. kroner mot 47,6 mill. kroner ved utgangen av forrige år. Inkludert er nedskrivninger på grupper av lån med 21,1 mill. kroner. Det vises for øvrig til note 8. Styret mener at de tapsnedskrivninger som er foretatt er tilstrekkelige til å dekke usikre engasjementer pr 31. desember Balanse Forvaltningskapital Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2013 på 7.328,1 mill. kroner, en økning på 364,8 mill. kroner, eller 4,6 prosent fra I 2012 var

10 nedgangen 97,7 mill. kroner tilsvarende 1,4 prosent ,0 EBK PM Egen portefølje Samlet utlån inkl EBK (MNOK) 8.000,0 Innskudd Ved årets slutt var de samlede innskudd fra kunder på 4.022,2 mill. kroner. Dette er en økning på 326,1 mill. kroner eller 8,8 prosent fra året før. I 2012 og 2011 var innskuddsendringen på henholdsvis nedgang 127,5 mill. kroner (-3,3 prosent) og oppgang på 175,4 mill. kroner (+4,8 prosent) , , , , , , ,0 0,0 BM Egen portefølje 2.647,5 627, ,2 541, ,7 973, , , , , , , , , , , , , , ,3 4Q13 Utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 2013 med 276,5 mill. kroner tilsvarende 4,9 prosent. I 2012 hadde banken en utlånsvekst på 19,9 mill. kroner tilsvarende 0,4 prosent. Av de samlede utlån på 5.912,7 mill. kroner utgjorde personlån 65,1 prosent mot 64,9 prosent i Ytterligere spesifikasjon både på geografisk fordeling og sektor/næring er gitt i note 7. Restløpetid på bankens låneportefølje er vist i note 10. Årlig tapskostnad i % av gj.snitt utlån 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % Utlån gjennom EBK Aurskog Sparebank yter i tillegg lån som plasseres i EBK. Lånene gis til svært konkurransedyktige priser og skal ligge innenfor 60 prosent av godkjent verdigrunnlag. Pr hadde banken plassert lån i EBK med samlet restverdi 1.801,6 mill. kroner, dvs. en økning på 12,1 prosent fra forrige årsskifte. Bankens samlede utlån økte med 6,5 prosent i 2013 og utgjorde i alt 7.714,3 mill mot 7.243,6 mill ved utgangen av Garantier Bankens samlede garantiansvar var ved utgangen av 2013 på 352,3 mill. kroner mot 374,1 mill. kroner ved utgangen av forrige år. Banken har ikke bokført tap på garantier i Bankens garantiansvar er nærmere beskrevet i note 2 og 36. Finansielle derivater Som finansielle derivater er bokført beregnede mer- og mindreverdier i forhold til gjeldende markedsverdi i hovedsak på bankens swapavtaler etablert som sikkerhet for fastrente obligasjonslån og kundelån med fast rente. Totalt utgjør dette en fordring på 12,5 mill kroner og en gjeldspost på 0,9 mill. kroner. Motpost er obligasjonsgjeld og utlån til kunder. 10

11 Verdipapirer Bankens samlede beholdning av verdipapirer klassifisert som handel med verdiendring over resultat var bokført til markedsverdi med 713,7 mill. kroner ved utgangen av 2013 mot 622,0 mill. kroner ved utgangen av I tillegg hadde banken en portefølje på 143,3 mill. kroner bokført om tilgjengelig for salg, samt 45,0 mill i kategorien holde til forfall. Verdipapirmarkedene har gitt om lag samme kronemessige avkastning i 2013, med en netto realisert og urealisert kursgevinst på 7,2 mill. kroner mot 7,5 mill. kroner i Verdifastsettelsen på bankens portefølje gjøres ved bruk av børskurser eller ved at markedskurser fastsettes av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. Notene viser sammensetningen av bankens verdipapirer. Bankens investeringsstrategi for plassering i verdipapirer fastslår at bankens obligasjonsportefølje skal betraktes som en del av den samlede likviditetsreserve. Derav følger at banken vil sitte med en relativt høy obligasjonsbeholdning, noe som ga positive resultater både i 2012 og 2013, men ga et samlet kurstap i Bankens investeringsstrategi omfatter også maksimumsrammer og øvrige regler for handel med verdipapirer. Det foretas løpende kontroll med at virksomheten holdes innenfor disse regler. Soliditet kapitaldekning og egenkapitalbevis Fra 2008 gjelder nye regler for beregning av kapitaldekning. Etter de såkalte Basel II-reglene skal banken beregne et minimumskrav til egenkapital i forhold til kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Sammenlignbare tall for tidligere perioder er ikke omarbeidet. Tabellen nedenfor viser bankens kjernekapitaldekning siste 8 år. 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 15,6 % 13,5 % Kjernekapitaldekning 13,2 % 14,3 % 14,1 % 11,5 % 10,1 % 15,9 % 16,5 % 16,6 % I tillegg til minimumskravene i Basel II Pilar 2 skal banken gjennom en intern analyse av den totale risikosituasjonen beregne hvor mye egenkapital banken trenger utover minimumskravet. Den såkalte ICAAPprosessen (The Internal Capital Adequacy Prosess) er administrasjonens og styrets verktøy for å påse at banken til enhver tid er tilstrekkelig kapitalisert. Dette er en kontinuerlig prosess med minimum årlig revisjon av beregningene. I henhold til reglene i Basel II Pilar 3 skal bankene offentliggjøre detaljert finansiell informasjon som i hovedtrekk forklarer og dokumenterer hvordan styret vurderer risikosituasjonen i banken. Det er utarbeidet et eget dokument for Pilar 3 som offentliggjøres på bankens hjemmesider under fliken Om Oss / Investorinformasjon. Dokumentet oppdateres årlig eller så ofte som situasjonen krever det. Banken gjennomførte en vellykket rettet emisjon i slutten av 4. kvartal 2013 som tilførte banken netto 19,9 mill kroner inklusiv økning på overkursfondet. 11

12 Etter minimumskravene i Basel II Pilar 1 har Aurskog Sparebank pr en meget solid kapitaldekning på 16,6 prosent og en netto ansvarlig kapital på 685,5 mill som består av kun kjernekapital. Basel III-reglene setter høyere krav til kjernekapital, mens behovet for tilleggskapital samtidig fases ut. Kursen på Aurskog Sparebanks egenkapitalbevis har variert mellom kr 140,00 og kr 164,50 i 2013 hvor høyeste kurs naturlig nok ble oppnådd i september. Bunn-noteringen var i begynnelsen av april, dvs. rett etter ex utbytte-dato. Ved inngangen til året var kurs sist omsatt kr og ved utgangen av året kr Bankens egenkapitalbevis er fortsatt blant de høyest prisede egenkapitalbevisbankene (i rene kroner). 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 Kursutvikling AURG 2013 Arbeidsmiljø og personale Personale Ved årsskiftet var det 60 ansatte i banken hvorav 4 var ansatt på deltid og til sammen utgjorde dette 59,3 årsverk. I snitt gjennom året har antall årsverk vært på 60,5, noe som er likt med Sykefraværet i 2013 var 3,0 prosent mot 4,9 prosent året før. Banken eier en ferieleilighet i Spania og en firmahytte i Trysil. Kompetanse Kompetanse er definert som en del av bankens kjerneverdier. Finansbransjen er en kompetansenæring hvor det stadig stilles strengere krav til aktørene. Aurskog Sparebank fokuserer sterkt på videreutvikling av medarbeidere innenfor alle områder i banken. Etter et kjempeløft i 2011 og 2012, er de fleste rådgiverne på personmarked autoriserte finansielle rådgivere. Totalt gjelder dette 18 ansatte, hvorav 2 personer er autorisert som sensor 2. Gjennom nyansettelser og kompetanseheving blant eksisterende ansatte, har banken styrket seg betydelig de siste årene blant annet på kredittområdet, taps- og misligholdshåndtering og på generell risikostyring. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i banken er blitt ivaretatt gjennom regelmessige møter med de ansatte og ledelsen. Arbeidsmiljøet ansees for å være godt med gode relasjoner mellom ledere og ansatte og ansatte imellom. Styret blir holdt godt orientert om forhold som kan ha betydning for arbeidsmiljøet i banken. Oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i bankens internkontroll. Det har ikke vært ran eller ransforsøk mot banken i Konsernet Aurskog Sparebank driver ingen virksomhet som påvirker eller forurenser det ytre miljø. Arbeidsulykker som har medført skader på noen av de ansatte eller andre har ikke forekommet i I januar 2013 ble det framforhandlet en bedriftsavtale for Aurskog Sparebank. 12

13 Likestillingsarbeidet Banken forholder seg aktivt til de anbefalinger som er gitt fra Sparebankforeningen ved valg av tillitsvalgte til representantskapet, komitéer og styret. Ledelsen arbeider planmessig for å forbedre likestillingen mellom kjønnene på alle arbeidsnivå, og har som målsetting full likestilling der dette er praktisk mulig. Bankens styre består av 2 kvinner og 4 menn og bankens ledergruppe av 2 kvinner og 3 menn. I tillegg har bankens 3 filialer kvinner som ledere. Banken forskjellsbehandler ikke på bakgrunn av kjønn. Konsernet og datterselskapene Aurskog Sparebank er morbank i et konsern som i tillegg består av de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS og Aurskog Eiendomsinvest AS. Det er utarbeidet eget konsernregnskap. En nærmere beskrivelse av prinsippene for konsernregnskapet er gitt i noter. Totalt sett ble datterselskapenes driftsresultat et underskudd på 2,1 mill mot et underskudd på 2,5 mill. i Konsernets balanse avviker ubetydelig fra bankens. Aurskog Eiendom AS Aurskog Eiendom AS er et selskap med formål kjøp, salg og utleie av eiendom. Hoveddelen av selskapets eiendeler er byggene som huser drift av bankens hovedkontor på Aurskog og filial på Bjørkelangen. Omsetningen i 2013 var 11,1 mill mot 10,9 mill året før. Ordinært resultat før skatt var et underskudd på kr mot et underskudd på kr året før. Aksjekapitalen på kr eies 100 prosent av Aurskog Sparebank. Aurskog Eiendomsinvest AS Aurskog Eiendomsinvest AS er et selskap med formål kjøp og salg av egen fast eiendom. Selskapet ble etablert i oktober Omsetning i 2013 var 0,3 mill mot 0,2 året før. Ordinært resultat før skatt var et underskudd på kr mot et underskudd på kr året før. Aksjekapitalen på kr eies 100 prosent av Aurskog Sparebank. Utsikter for 2014 Utsiktene for neste år er moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter. Arbeidsledigheten kan få en moderat økning, og lønnsveksten er ventet å ligge på om lag 3,5 prosent. Eiendomsmarkedet er ventet å bli mer krevende enn hva man har sett de siste årene, spesielt med tanke på boligprisnedgang i siste halvår 2013, og en markant nedgang av nyboligsalg mot slutten av året. På grunn økte fremtidige kapitalkrav for bankene er det ventet fortsatt høye marginer, fokus på kostnadseffektivitet og begrensede utbytter hos bankene. Det ventes ingen renteøkninger fra Norges Bank, og markedsrentene er forventet å være stabilt lave. Utsikter for Aurskog Sparebank Styret er forberedt på at 2014 blir minst like krevende som Konkurransen i finansmarkedene preges av en dreining mot økte kundemarginer og bedret kostnadseffektivitet. Utviklingen i kredittmarkedet tyder på at veksten i personmarkedet fortsatt vil være betydelig høyere enn i bedriftsmarkedet. Dette gir både tilpasningsmuligheter og utfordringer for Aurskog Sparebank. Styret er forberedt på et fortsatt sterkt press på bankens inntjening og da spesielt på rentenettoen. Det vil derfor være nødvendig å holde fokus på kostnader og effektiv drift kombinert med evne til innovasjon og omstilling. Allerede innførte og varslede regulatoriske krav gjennom lover og forskrifter, spesielt hva angår likviditetskrav og krav til soliditet, vil bli gradvis innført i de kommende årene. Samlet sett vil kravene medføre krav til økt lønnsomhet, og banken arbeider kontinuerlig for å tilpasse seg skjerpede krav. Et sannsynlig utfall vil blant annet kunne bli at dette må kompenseres gjennom økte priser ut til kunder. 13

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer