Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19"

Transkript

1 Årsberetning

2 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate Governance) 61 Utbyttepolitikk Bankens tillitsvalgte Kontrollkomiteens årsrapport 67 Revisjonsberetning 68 Anne Irene Skjønnhaug og Thor Sørlie går i 2014 ut i pensjon, etter over 40 år hver i banken. 2

3 BANKSJEFENS KOMMENTAR Året 2013 Aurskog Sparebank har lagt bak seg et godt bankår med stabilt gode resultater, styrket soliditet, god likviditet og et relativt lavt kostnadsnivå. De samlede resultater er langt på vei i samsvar bankens strategiske målsettinger. Gjennom året har det vært et høyt fokus på bankenes soliditet og behov for i sum å styrke egenkapitalen betydelig i samsvar med nye retningslinjer. Aurskog Sparebank har målsetting å tilpasse seg nye krav førtidig og ved utløpet av 2013 er banken meget godt kapitalisert og innfrir soliditetskrav som først vil være gjeldende fra Dette betyr at banken står godt rustet i markedskampen. Banken var en av få banker som ikke satte opp boliglånsrentene i fjor som følge av økte kapitalkrav. Aurskog Sparebank fikk en god vekst i både på innskudd og utlån i Utlånsveksten ble brutto på ca 6,5% inkludert lån plassert i Eika Boligkreditt. Innskuddsveksten ble på 8,8%. Banken har gjennom året hatt en god tilgang på nye kundeforhold og vi vurderer vårt markedsområde som et attraktivt område og som forventet er konkurransen økende fra eksisterende og nye aktører. Banken har tre kjerneverdier; nærhet, kompetanse og relasjonsorientert. Disse er nedfelt i bankens strategi og er med oss i det meste vi foretar oss. Vi tror at disse tre elementene er helt sentrale for å lykkes i markedet og opprettholde de strenge krav til kvalitet som forventes av oss. Aurskog Sparebank er en sterk støttespiller til lokalt lag og foreningsliv gjennom sponsorstøtte og gavevirksomhet. Banken er spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstvilkår. Det er et svært positivt engasjement i hele banken med solide medarbeiderprestasjoner på alle plan. Bevissthet til våre kjerneverdier og systematisk arbeid skal gi oss nødvendige framtidige fortrinn i markedskampen for å bevare Aurskog Sparebanks posisjon. Odd Nordli adm. Banksjef 3

4 STYRETS BERETNING 2013 Sparebankenes rammebetingelser og drift i 2013 Norsk økonomi var i 2013 preget av noe oppbremsing i den økonomiske veksten, og BNP for Fastlands-Norge antas å ha økt med 1,8 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå, ned fra 3,4 prosent vekst i Sentralbanken har holdt styringsrenten, foliorenten, på 1,5 prosent helt siden rentemøtet i mars Pengemarkedsrentene falt med om lag 0,15 prosentpoeng i løpet av 2013, etter et kraftig fall i Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 23,6 prosent. Kredittmarkedene påvirkes av lave markedsrenter og økte kapitalkrav til bankene i årene fremover. Dette har ført til økte marginer, samt at enkelte aktører har bremset i utlån til bedriftsmarkedet. I sum gjør dette at gjeldsveksten til norsk husholdninger er på om lag 7 prosent, mot 4 prosent hos ikke-finansielle foretak. Arbeidsmarkedet utviklet seg i en noe svakere retning, selv om arbeidsledigheten fortsatt er svært lav sammenlignet med de fleste andre land. Lønnsvekst for alle arbeidstakere er anslått å ende på 3,5 til 4 prosent. Utviklingen i husholdningenes forbruk var nokså moderat med anslagsvis 2,3 prosent vekst, samtidig som sparingen fortsetter på et høyt nivå. Boligprisene har fått et skifte i løpet av 2013, med en vekst første halvår, for deretter å snu til en nedgang i andre halvår. Årsveksten sett under ett ser ut til å bli negativ med -0,6 prosent mot 8,5 prosent i Det ble også en markert nedgang i antall igangsatte boliger mot slutten av året. Lokale rammebetingelser Aurskog Sparebank har et definert kjernemarkedsområde i Romerikskommunene Aurskog-Høland, Ullensaker, Nes og Sørum. Dette gir en sentral posisjon i aksen Oslo-Romerike-Gardermoen, et område med befolkningsvekst, og gode forhold for næringsutvikling. Dette gir banken store vekstmuligheter, og samtidig hard konkurranse. Folkemengden i bankens kjernemarkedsområde har i de siste årene vist positiv utvikling, og har på landsbasis vært blant kommunene med størst vekst de siste årene. I 2013 er befolkningsveksten estimert til 1,9 prosent mot 2,2 prosent i Tilsvarende tall for landet under ett var 1,1 prosent mot 1,3 prosent i fjor. Samtlige kommuner i vårt kjernemarkedsområde har hatt en positiv befolkningsutvikling og størst er økningen i Ullensaker med 2,2 prosent. Andelen registrerte arbeidsledige i vårt kjernemarkedsområde har i snitt vært 2,6 prosent i 2013, mot 2,5 prosent i Dette er omtrent identisk med landsgjennomsnittet. Banken har hatt en vekst i kundemassen innenfor kjernemarkedsområdet på 1,3 prosent i Brutto utlån til kunder, inkl. EBK (EBK), har hatt en vekst i det samme området på 5,0 prosent. Samtidig har kundeinnskudd økt tilsvarende med 2,4 prosent. Bankens kjernemarkedsområde viser vekst når det gjelder etablering av nye foretak, med en estimert vekst på 4,4 prosent sammenlignet med 6,7 prosent foregående år. For hele landet er det estimert nullvekst i antall nyåpnede foretak. Antall åpnede konkurser i kjernemarkedsområdet er 84 i hele 2013 mot 72 i Dette gir en økning på 16,7 prosent, mot 19,7 prosent for hele landet. Aurskog Sparebanks virksomhet Virksomhetsområde I 2013, som var Aurskog Sparebanks 168. driftsår, legger banken fram et regnskap som er noe svakere enn fjorårets rekordresultat, men justert for engangseffekter er resultatet noe sterkere enn Hovedårsaken er lavere markedsrenter og forbedret provisjonsnetto. Fundamentet for resultatet kommer gjennom stabil underliggende bankdrift. Aurskog Sparebanks virksomhet bygges rundt kjerneverdiene lokal og nær, relasjons- og kundeorientert og kompetanse og service. Bankens strategi er basert på stabilitet og langsiktighet, men med klare krav til evne og vilje til raskt å tilpasse seg skiftende rammebetingelser. Strategien har definert forretnings- og markedsgrunnlaget og fastsatt overordnede mål og strategiske delmålsettinger. Styret diskuterer bankens strategi minst en gang årlig. 4

5 Aurskog Sparebank har sin hovedvirksomhet knyttet til ordinær bankvirksomhet og er en totalleverandør av produkter innenfor sparing, finansiering og betalingsformidling. I tillegg selger banken produkter innenfor fond, skade- og livsforsikring. Disse forretningsområdene genererer etter hvert ikke ubetydelige provisjonsinntekter fra porteføljen. Konsernet Aurskog Sparebank består av morselskapet Aurskog Sparebank og de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS, hvor hovedvirksomheten innenfor eiendomsinvesteringer er samlet, og Aurskog Eiendomsinvest AS. I tillegg eier Aurskog Sparebank 45 prosent av selskapet Sparebankenes Eiendomsmegler Akershus AS, som driver under merkenavnet Aktiv Eiendomsmegling med 4 kontorer på Romerike. Eierskap i Eika bankallianse og finanskonsern Aurskog Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen og EBK, og med dette en del av Eika-alliansen sammen med 74 andre lokalbanker. Eika-alliansens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Eika Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 75 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert EBK). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn fra Terra til Eika, et navneskifte som ble gjennomført i mars En viktig allianse med høy kundelojalitet Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Eika Gruppen gir lokalbankene tilgang til gode fellesskapsløsninger innen IT og infrastruktur, kompetanseutvikling, styring og kontroll. Eika Gruppen styrker lokalbankene gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter av produkter gjennom bankene. Eika Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende eiendomsmeglerkjede. EBK er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Aurskog Sparebank er løpende representert i Eika Gruppen gjennom deltagelse i sentrale prosjekter og utvalg. Investeringsrådgivning For å kunne drive investeringsrådgivning for bankens kunder, inngikk Aurskog Sparebank i 2012 en ny agentavtale med Swedbank First Securities. Dette gir banken tilgang på solid kompetanse og gode handelsløsninger for kundene. Markedsområder Aurskog Sparebank har sin lokalisering på østre og øvre del av Romerike med hovedkontor i Aurskog Senter i Aurskog. Banken har kontor i egne lokaler i kommunesenteret på Bjørkelangen, på Årnes i Nes kommune og på Jessheim i Ullensaker kommune. Romeriksområdet er samlet sett et stort og attraktivt markedsområde for etablering av næringsvirksomheter, tilflytting og boligbygging. Bankens posisjonering på Romerike er hovedårsaken til den vekst og utvikling banken har hatt siste årene. Bankens samlede kredittvekst i 2013 ble på 6,5 prosent, inkludert lån plassert i EBK. Samtidig økte kundeinnskudd med 8,8 prosent og forvaltningskapitalen (ekskl. EBK) økte med 5,2 prosent. Inkludert porteføljen i EBK, oppnådde banken en kapitaløkning på 6,5 prosent. 5

6 Aurskog Sparebank har en svært god netto økning i antall kunder også i Veksten i antall kunder forplikter banken til å opprettholde kvalitet og service også i framtiden. Ambisjonen er å ta vare på bankens sterke markedsposisjon og fortsatt være et godt lokalt bankalternativ både for eksisterende og nye kunder. Organisering Banken er organisert etter fire hovedlinjer; Personmarked, Bedriftsmarked, Sparing/Plassering og Administrasjon. Dette gir lederne innenfor hvert område klare ansvars- og arbeidsoppgaver, men stiller samtidig krav til utstrakt samarbeid på tvers av de organisatoriske linjer. Avdelingslederne ute på kontorene er organisert under Personmarked med nært samarbeid med øvrige forretningsområder. Det arbeides systematisk med videre utvikling av organisasjonen gjennom kompetanseheving og økt profesjonalisering i arbeidsmetodikk og rutiner. Samfunnsansvar Banken har en viktig rolle i folks liv. Det være seg privatpersoner som får oppfylt drømmen sin om ny bolig eller bedriftskunder som får hjelp til å sette gode ideer ut i livet. Vi avlaster risiko, sikrer likviditet og stimulerer samfunnet. Aurskog Sparebank yter årlig et betydelig beløp tilbake til lokalsamfunnet i form av utstrakt gave- og sponsorvirksomhet til lag og foreninger innenfor idrett, kultur, samt til generelle lokale samfunnsviktige oppgaver. Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i bankens verdier. For å kunne synliggjøre bankens samfunnsansvar, er forutsetningen at banken makter å skape lønnsomhet, og som et minimum, etterlever alle lover og forskrifter. Det er også en forutsetning at banken har et godt forhold til sine medarbeidere og ledere, har et verdigrunnlag som etterleves og betyr noe for de ansatte, samt har de beste relasjoner til sine kunder og samarbeidspartnere. Samfunnsansvaret innebærer også at banken skal ha et bevisst forhold til sine interessenter og påse at bankens handlinger bidrar til en ansvarlig forretningsdrift. For å sikre etterlevelse og godt omdømme inngår bankens ansatte i et etterutdanningsprogram med ulike kurs, seminarer mv. med fokus på etterlevelse av sentrale lover og forskrifter, forsvarlig utlånspraksis mv. Det legges videre til rette for at rekrutteringer skjer fra et bredt utvalg av samfunnet og eldre arbeidstakere kan få et yrkesaktivt liv frem til alderspensjonering og bidra til å redusere antall førtidspensjoneringer i banken. Likviditet og soliditet Styret har gjennom året hatt stort fokus på likviditet, soliditet og kredittfaglig utvikling. Styret har som mål å opprettholde en normal virksomhet og sikre nødvendig kredittilgang til våre kunder. Banken har gjennom hele året hatt betydelige likviditetsreserver og arbeidet kontinuerlig med å øke langsiktig finansiering. Aurskog Sparebanks representantskap ga styret fullmakt i møte 14. november til å gjennomføre en rettet emisjon, utstede en fondsobligasjon og utstede et ansvarlig lån. Dette for å gi styret fleksibilitet til å møte myndighetenes fremtidige kapitalkrav. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en vellykket rettet emisjon og en ansattemisjon før årsskiftet. Fra og med 4. kvartal 2013 er eierandelskapitalen økt med NOK 13,7 mill. I februar 2014 har banken tatt opp et nytt ansvarlig lån på MNOK 85, med den hensikt å styrke kapitaldekningen og få en mer optimal kapitalsammensetning. Dette vil ha en estimert nettoeffekt på kapitaldekning på om lag 0,15 prosent. Verdipapirmarkedet Aurskog Sparebanks investeringer i obligasjonsmarkedet har vært stabil gjennom 2013 og porteføljen er i sin helhet satt til forvaltning i Eika Kapitalforvaltning. Aktivitet og investeringer i aksjemarkedet har vært svært begrenset gjennom året. Mislighold og tap Bankens tapskostnad har vært rimelig stabil, om enn noe høy de siste årene. Målt i prosent av brutto utlån, er tapskostnaden svakt fallende. Styret vurderer dette i sammenheng med, og som en konsekvens av veksttakt og ekspansjon. Det legges betydelig vekt på tapsforebyggende arbeide gjennom organisering, kompetanse og gode administrative rutiner. Annet Aurskog Sparebank driver ikke forsknings- og utviklingsvirksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Dette kapittel følger av regnskapslovens 3-3b. Banken har beskrevet og kommentert dette i et eget dokument som er tatt inn i bankens årsberetning og som også er lagt ut på bankens hjemmeside 6

7 Risikostyring, bankens finansielle risikosituasjon Kredittrisiko og risikostyring Kredittrisikoen oppstår ved utlån og garantier og vurderes å være den mest vanlige risikoen ved bankens virksomhet. Banken har hatt lavere konstaterte tap i 2013 enn de to foregående årene. Tapene er knyttet både til næringsengasjementer og personmarkedet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne, betalingsvilje og endringer i panteverdier, og vil bl.a. påvirkes av rentenivå, eiendomspriser, sysselsetting og forhold knyttet til gjeldsforhandlinger og konkurs. I bankens retningslinjer for kredittgivning blir flere av disse forhold tatt hensyn til ved låneutmåling. Styring av kredittrisikoen skjer etter fastsatte retningslinjer gitt av styret hjemlet i egen kredittpolicy, reglement for bevilgning av kreditter og et etablert fullmaktssystem. Banken har etablert et risikoklassifiseringssystem som deler inn utlånsmassen i 5 ulike risikoklasser, jfr. note 6). Bankens utlån, bokført i egne bøker, til næringsliv og personmarked utgjør hhv. 34,9 prosent og 65,1 prosent av utlånsmassen. Tar vi hensyn til bankens låneportefølje i EBK, som er en ren personmarkedsportefølje, blir andelen næringsliv redusert til 26,8 prosent. Andelen av utlån til næringsliv har totalt sett minket også i Bankens risikoprofil er ubetydelig endret gjennom regnskapsåret, med positiv tendens. Internkontroll Det gjennomføres årlig en overordnet risikoanalyse som sikrer banken at internkontrollen er innrettet mot vesentlige risikoer. Internkontrollen er en løpende oppgave for linjeledere på alle nivåer. Kontrollene er etablert i en struktur som innbefatter organisering, systemanvendelse, arbeidsmetodikker, rutiner og øvrig regelverk. Videre er det etablert tiltak av kontrollerende art som i sum skal bidra til å dempe en uønsket risiko. Resultatet av internkontrollen og risikoanalysen rapporteres til styret. Bankens eksterne revisor bekrefter årlig at internkontrollen er gjennomført i henhold til gjeldende forskrift. Eventuelle vesentlige avvik rapporteres løpende, og tiltak iverksettes. Likviditet Bankens likviditetsstrategi bygger på en konservativ tankegang hvor det er tatt betydelig høyde for uventede svingninger i likviditeten. Hovedmålet er at banken til enhver tid skal ha tilstrekkelige likviditetsreserver (innskudd i Norges Bank og andre banker, kortsiktige likviditetsplasseringer, trekkrettigheter, og lignende) til å dekke alle kjente forfall i kommende 12- måneders periode. Banken har således en betryggende sikkerhet for å kunne dekke sine skyldnader ved forfall innenfor en akseptabel tidshorisont. For nærmere beskrivelse av likviditetsrisiko, renterisiko og valutarisiko vises til notene Resultatutvikling og Balanse Driftsresultatet Driftsresultatet etter skatt ble 63,4 mill. kroner mot 69,2 mill. kroner i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 0,88 prosent mot 0,99 prosent i Styret vurderer resultatet omtrent som forventet. 7

8 Styrets forslag til resultatdisponering Resultat før tap, avskrivninger og ekstraordinære poster Netto nedskr. på enkeltengasjementer og grupper inkl. konstaterte tap Ordinære avskrivninger Resultat av ordinær drift / Resultat før skattekostnad Netto skattekostnad Årsoverskudd som foreslås anvendt slik: Overføringer: Overført fra fond for urealiserte gevinster Overført fra Grunnfondet (Sparebankens fond) Sum overføringer Disponeringer: Avsatt til gaver til allmennyttige formål Avsatt til kontantutbytte egenkapitalbevis Overført til gavefond Til Annen egenkapital(bankandel) Til Annen egenkapital(eierandel) Overført til utjevningsfond Overført til fond for urealiserte gevinster Overført til Grunnfondet (Sparebankens fond) Sum disponeringer Netto

9 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2013 på 134,8 mill. kroner mot 134,4 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital gikk rentenettoen ned fra 1,92 prosent til 1,87 prosent i Justert for Sikringsfondsavgiften, er rentenettoen om lag lik i 2013 som foregående år. Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter (ekskl. rente- og kredittprovisjonsinntekter) ble 56,0 mill. kroner i 2013 mot 73,6 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital lik 0,78 prosent i 2013 mot 1,05 prosent i Utbytte av egenkapitalbevis og aksjer, gevinst og tap på bankens verdipapirer, samt avkastning på investeringer i konsernselskaper og tilknyttede selskaper utgjorde en gevinst på 23,5 mill. kroner i 2013 mot en gevinst på 46,3 mill. kroner året før. Inkludert i 2012 er et utbytte på 29,5 mill. kroner mottatt i forbindelse med utfisjoneringen av daværende Terra Boligkreditt AS fra daværende Terra Gruppen AS. Parallelt ble verdien av aksjene i daværende Terra Gruppen AS nedskrevet med 12,4 mill. kroner under posten Gevinst/tap på verdipapirer. Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter (ekskl. verdipapirer) økte med 5,2 mill. kroner til 32,5 mill. kroner i 2013 mot 27,3 mill. kroner i Andre driftskostnader Bankens samlede driftskostnader ekskl. tap var i ,5 mill. kroner mot 81,0 mill. kroner året før. Årsveksten i de samlede kostnader er 8,0 prosent inkl prisstigning og volumvekst. Administrasjonskostnader innenfor områdene IT, porto, telefoni og kjøp av eksterne tjenester holdes fortsatt på et lavt nivå, mens en del engangskostnader trekker noe opp. Driftskostnadene utgjorde 1,22 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,16 prosent i De samlede lønns- og personalkostnadene var 45,9 mill. kroner, en økning på 2,5 mill. kroner fra året før. Hovedårsaken til endringen er en normal lønnsglidning.. Gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året er 60,5, uendret fra Tap, nedskrivninger og risikoprofil Bankens låne- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsnedskrivning er beskrevet i note 2. Etter styrets oppfatning er det etablert gode interne kontrollrutiner. Banken hadde i 2013 netto bokført tap på utlån og garantier på 22,3 mill. kroner mot 23,6 mill året før. For øvrig henvises til note 9. Pr. 31. desember 2013 utgjorde de samlede nedskrivninger 64,1 mill. kroner mot 47,6 mill. kroner ved utgangen av forrige år. Inkludert er nedskrivninger på grupper av lån med 21,1 mill. kroner. Det vises for øvrig til note 8. Styret mener at de tapsnedskrivninger som er foretatt er tilstrekkelige til å dekke usikre engasjementer pr 31. desember Balanse Forvaltningskapital Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2013 på 7.328,1 mill. kroner, en økning på 364,8 mill. kroner, eller 4,6 prosent fra I 2012 var

10 nedgangen 97,7 mill. kroner tilsvarende 1,4 prosent ,0 EBK PM Egen portefølje Samlet utlån inkl EBK (MNOK) 8.000,0 Innskudd Ved årets slutt var de samlede innskudd fra kunder på 4.022,2 mill. kroner. Dette er en økning på 326,1 mill. kroner eller 8,8 prosent fra året før. I 2012 og 2011 var innskuddsendringen på henholdsvis nedgang 127,5 mill. kroner (-3,3 prosent) og oppgang på 175,4 mill. kroner (+4,8 prosent) , , , , , , ,0 0,0 BM Egen portefølje 2.647,5 627, ,2 541, ,7 973, , , , , , , , , , , , , , ,3 4Q13 Utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 2013 med 276,5 mill. kroner tilsvarende 4,9 prosent. I 2012 hadde banken en utlånsvekst på 19,9 mill. kroner tilsvarende 0,4 prosent. Av de samlede utlån på 5.912,7 mill. kroner utgjorde personlån 65,1 prosent mot 64,9 prosent i Ytterligere spesifikasjon både på geografisk fordeling og sektor/næring er gitt i note 7. Restløpetid på bankens låneportefølje er vist i note 10. Årlig tapskostnad i % av gj.snitt utlån 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % Utlån gjennom EBK Aurskog Sparebank yter i tillegg lån som plasseres i EBK. Lånene gis til svært konkurransedyktige priser og skal ligge innenfor 60 prosent av godkjent verdigrunnlag. Pr hadde banken plassert lån i EBK med samlet restverdi 1.801,6 mill. kroner, dvs. en økning på 12,1 prosent fra forrige årsskifte. Bankens samlede utlån økte med 6,5 prosent i 2013 og utgjorde i alt 7.714,3 mill mot 7.243,6 mill ved utgangen av Garantier Bankens samlede garantiansvar var ved utgangen av 2013 på 352,3 mill. kroner mot 374,1 mill. kroner ved utgangen av forrige år. Banken har ikke bokført tap på garantier i Bankens garantiansvar er nærmere beskrevet i note 2 og 36. Finansielle derivater Som finansielle derivater er bokført beregnede mer- og mindreverdier i forhold til gjeldende markedsverdi i hovedsak på bankens swapavtaler etablert som sikkerhet for fastrente obligasjonslån og kundelån med fast rente. Totalt utgjør dette en fordring på 12,5 mill kroner og en gjeldspost på 0,9 mill. kroner. Motpost er obligasjonsgjeld og utlån til kunder. 10

11 Verdipapirer Bankens samlede beholdning av verdipapirer klassifisert som handel med verdiendring over resultat var bokført til markedsverdi med 713,7 mill. kroner ved utgangen av 2013 mot 622,0 mill. kroner ved utgangen av I tillegg hadde banken en portefølje på 143,3 mill. kroner bokført om tilgjengelig for salg, samt 45,0 mill i kategorien holde til forfall. Verdipapirmarkedene har gitt om lag samme kronemessige avkastning i 2013, med en netto realisert og urealisert kursgevinst på 7,2 mill. kroner mot 7,5 mill. kroner i Verdifastsettelsen på bankens portefølje gjøres ved bruk av børskurser eller ved at markedskurser fastsettes av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. Notene viser sammensetningen av bankens verdipapirer. Bankens investeringsstrategi for plassering i verdipapirer fastslår at bankens obligasjonsportefølje skal betraktes som en del av den samlede likviditetsreserve. Derav følger at banken vil sitte med en relativt høy obligasjonsbeholdning, noe som ga positive resultater både i 2012 og 2013, men ga et samlet kurstap i Bankens investeringsstrategi omfatter også maksimumsrammer og øvrige regler for handel med verdipapirer. Det foretas løpende kontroll med at virksomheten holdes innenfor disse regler. Soliditet kapitaldekning og egenkapitalbevis Fra 2008 gjelder nye regler for beregning av kapitaldekning. Etter de såkalte Basel II-reglene skal banken beregne et minimumskrav til egenkapital i forhold til kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Sammenlignbare tall for tidligere perioder er ikke omarbeidet. Tabellen nedenfor viser bankens kjernekapitaldekning siste 8 år. 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 15,6 % 13,5 % Kjernekapitaldekning 13,2 % 14,3 % 14,1 % 11,5 % 10,1 % 15,9 % 16,5 % 16,6 % I tillegg til minimumskravene i Basel II Pilar 2 skal banken gjennom en intern analyse av den totale risikosituasjonen beregne hvor mye egenkapital banken trenger utover minimumskravet. Den såkalte ICAAPprosessen (The Internal Capital Adequacy Prosess) er administrasjonens og styrets verktøy for å påse at banken til enhver tid er tilstrekkelig kapitalisert. Dette er en kontinuerlig prosess med minimum årlig revisjon av beregningene. I henhold til reglene i Basel II Pilar 3 skal bankene offentliggjøre detaljert finansiell informasjon som i hovedtrekk forklarer og dokumenterer hvordan styret vurderer risikosituasjonen i banken. Det er utarbeidet et eget dokument for Pilar 3 som offentliggjøres på bankens hjemmesider under fliken Om Oss / Investorinformasjon. Dokumentet oppdateres årlig eller så ofte som situasjonen krever det. Banken gjennomførte en vellykket rettet emisjon i slutten av 4. kvartal 2013 som tilførte banken netto 19,9 mill kroner inklusiv økning på overkursfondet. 11

12 Etter minimumskravene i Basel II Pilar 1 har Aurskog Sparebank pr en meget solid kapitaldekning på 16,6 prosent og en netto ansvarlig kapital på 685,5 mill som består av kun kjernekapital. Basel III-reglene setter høyere krav til kjernekapital, mens behovet for tilleggskapital samtidig fases ut. Kursen på Aurskog Sparebanks egenkapitalbevis har variert mellom kr 140,00 og kr 164,50 i 2013 hvor høyeste kurs naturlig nok ble oppnådd i september. Bunn-noteringen var i begynnelsen av april, dvs. rett etter ex utbytte-dato. Ved inngangen til året var kurs sist omsatt kr og ved utgangen av året kr Bankens egenkapitalbevis er fortsatt blant de høyest prisede egenkapitalbevisbankene (i rene kroner). 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 Kursutvikling AURG 2013 Arbeidsmiljø og personale Personale Ved årsskiftet var det 60 ansatte i banken hvorav 4 var ansatt på deltid og til sammen utgjorde dette 59,3 årsverk. I snitt gjennom året har antall årsverk vært på 60,5, noe som er likt med Sykefraværet i 2013 var 3,0 prosent mot 4,9 prosent året før. Banken eier en ferieleilighet i Spania og en firmahytte i Trysil. Kompetanse Kompetanse er definert som en del av bankens kjerneverdier. Finansbransjen er en kompetansenæring hvor det stadig stilles strengere krav til aktørene. Aurskog Sparebank fokuserer sterkt på videreutvikling av medarbeidere innenfor alle områder i banken. Etter et kjempeløft i 2011 og 2012, er de fleste rådgiverne på personmarked autoriserte finansielle rådgivere. Totalt gjelder dette 18 ansatte, hvorav 2 personer er autorisert som sensor 2. Gjennom nyansettelser og kompetanseheving blant eksisterende ansatte, har banken styrket seg betydelig de siste årene blant annet på kredittområdet, taps- og misligholdshåndtering og på generell risikostyring. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i banken er blitt ivaretatt gjennom regelmessige møter med de ansatte og ledelsen. Arbeidsmiljøet ansees for å være godt med gode relasjoner mellom ledere og ansatte og ansatte imellom. Styret blir holdt godt orientert om forhold som kan ha betydning for arbeidsmiljøet i banken. Oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i bankens internkontroll. Det har ikke vært ran eller ransforsøk mot banken i Konsernet Aurskog Sparebank driver ingen virksomhet som påvirker eller forurenser det ytre miljø. Arbeidsulykker som har medført skader på noen av de ansatte eller andre har ikke forekommet i I januar 2013 ble det framforhandlet en bedriftsavtale for Aurskog Sparebank. 12

13 Likestillingsarbeidet Banken forholder seg aktivt til de anbefalinger som er gitt fra Sparebankforeningen ved valg av tillitsvalgte til representantskapet, komitéer og styret. Ledelsen arbeider planmessig for å forbedre likestillingen mellom kjønnene på alle arbeidsnivå, og har som målsetting full likestilling der dette er praktisk mulig. Bankens styre består av 2 kvinner og 4 menn og bankens ledergruppe av 2 kvinner og 3 menn. I tillegg har bankens 3 filialer kvinner som ledere. Banken forskjellsbehandler ikke på bakgrunn av kjønn. Konsernet og datterselskapene Aurskog Sparebank er morbank i et konsern som i tillegg består av de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom AS og Aurskog Eiendomsinvest AS. Det er utarbeidet eget konsernregnskap. En nærmere beskrivelse av prinsippene for konsernregnskapet er gitt i noter. Totalt sett ble datterselskapenes driftsresultat et underskudd på 2,1 mill mot et underskudd på 2,5 mill. i Konsernets balanse avviker ubetydelig fra bankens. Aurskog Eiendom AS Aurskog Eiendom AS er et selskap med formål kjøp, salg og utleie av eiendom. Hoveddelen av selskapets eiendeler er byggene som huser drift av bankens hovedkontor på Aurskog og filial på Bjørkelangen. Omsetningen i 2013 var 11,1 mill mot 10,9 mill året før. Ordinært resultat før skatt var et underskudd på kr mot et underskudd på kr året før. Aksjekapitalen på kr eies 100 prosent av Aurskog Sparebank. Aurskog Eiendomsinvest AS Aurskog Eiendomsinvest AS er et selskap med formål kjøp og salg av egen fast eiendom. Selskapet ble etablert i oktober Omsetning i 2013 var 0,3 mill mot 0,2 året før. Ordinært resultat før skatt var et underskudd på kr mot et underskudd på kr året før. Aksjekapitalen på kr eies 100 prosent av Aurskog Sparebank. Utsikter for 2014 Utsiktene for neste år er moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter. Arbeidsledigheten kan få en moderat økning, og lønnsveksten er ventet å ligge på om lag 3,5 prosent. Eiendomsmarkedet er ventet å bli mer krevende enn hva man har sett de siste årene, spesielt med tanke på boligprisnedgang i siste halvår 2013, og en markant nedgang av nyboligsalg mot slutten av året. På grunn økte fremtidige kapitalkrav for bankene er det ventet fortsatt høye marginer, fokus på kostnadseffektivitet og begrensede utbytter hos bankene. Det ventes ingen renteøkninger fra Norges Bank, og markedsrentene er forventet å være stabilt lave. Utsikter for Aurskog Sparebank Styret er forberedt på at 2014 blir minst like krevende som Konkurransen i finansmarkedene preges av en dreining mot økte kundemarginer og bedret kostnadseffektivitet. Utviklingen i kredittmarkedet tyder på at veksten i personmarkedet fortsatt vil være betydelig høyere enn i bedriftsmarkedet. Dette gir både tilpasningsmuligheter og utfordringer for Aurskog Sparebank. Styret er forberedt på et fortsatt sterkt press på bankens inntjening og da spesielt på rentenettoen. Det vil derfor være nødvendig å holde fokus på kostnader og effektiv drift kombinert med evne til innovasjon og omstilling. Allerede innførte og varslede regulatoriske krav gjennom lover og forskrifter, spesielt hva angår likviditetskrav og krav til soliditet, vil bli gradvis innført i de kommende årene. Samlet sett vil kravene medføre krav til økt lønnsomhet, og banken arbeider kontinuerlig for å tilpasse seg skjerpede krav. Et sannsynlig utfall vil blant annet kunne bli at dette må kompenseres gjennom økte priser ut til kunder. 13

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer