Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 56/13 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 57/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 40/13 N.K.S Veiledningssenter for pårørande -Søknad 2013/90 om tilskot - delegert vedtak RS 41/13 Prosjektmøte Bustader /1586 RS 42/13 Stiftinga Rasofielgarden - årsmeldingar referat 2012/203 o.l Politiske saker PS 58/13 Busetting av flyktningar i /529 PS 59/13 Høringsuttale om endringar i forskrifta om kvalitet 2013/979 i helse- og omsorgstenestene. gjeld krav om lokalpolitisk handsaming PS 60/13 Elevpermisjon - retningsliner i Hareid kommune 2013/1189 PS 61/13 Skulebruksplan 2013/1051 PS 62/13 Omgjering av sjukeheimsplassar til bukollektiv 2012/1781 Lukka møte: off.lova 13 jf forv.lova 13 lovbestemt teieplikt 2013/1065 PS 63/13 Kulturprisen 2013 PS 64/13 vidareføring av tilrettelagt ***** ***** ***** ***** 2008/1322 ***** ***** Referatsaker RS 43/13 Søknad om startlån - ***** ***** - delegert vedtak 2013/723 RS 44/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** delegert 2013/948 vedtak Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Reidun Auflem Vik utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS57/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat N.K.S Veiledningssenter for pårørende Skolegata STJØRDAL DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 5/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om tilskot - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Søknad om tilskot Vedlegg Samandrag av saka: NKS Veiledningssenter for pårørande til rusavhengige i Midt-Norge starta opp i mars Organisasjonen vert driven av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Veiledningssenteret har hovudkontor på Stjørdal og avd. kontor i Molde. Dei søkjer Hareid kommune om kr 1,- pr innbyggjar; kr 5.000,- for Saksopplysningar: NKS Veiledningsteneste viser til samhandlingsreformen. Tenestene er eit gratis lavterskeltilbod for pårørande av rusmiddelavhengige for dei som bur i Midt-Norge. Dei tilsette på Veiledningssenteret har høg fagleg kompetanse når det gjeld pårørandearbeid og rusavhengigheit. Dei har arbeidserfaring frå kommune, spesialisthelseteneste og ideelle organisasjonar. Ved stønad frå kommunen vil organisasjonen få betre økonomi. NKS Veiledningsteneste kan dermed gje pårørande til rusmiddelavhengige betre tilgong til rettleiing, informasjon og oppfølging. Rettleiing til pårørande kan vere til hjelp for heile familien. Pårørande kan dermed vere ein ressurs i rehabiliteringsprosessen. Organisasjonen får stønad frå helsedirektoratet, Rusbehandling Midt-Norge og sanitetsforeiningane. I tillegg søkjer dei om økonomisk stønad frå kommunane i vår region. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet. Folkehelse konsekvensar: rettleiingstenesta kan gje auka livskvalitet for pårørande ved å førebyggje sosial isolasjon. Miljøkonsekvensar: ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 dilb VEILEDNINGSSENTER FOR PARØRENDE I MIDT-NORGE Hareidkommune v/ordforer og rådmann 6270 Brattvåg KOW,IT:JNE : (AV 1 b JUN 7013 Stjordal,mai 2013 '240/clo_ L_t_za_- SØKNAD OM TILSKUDDOVER BUDSJETrI 2014 NKSVeiledningssenterfor pårørendetil rusavhengigei Midt-NorgeAS vil med dette soke dereskommuneom state til årligdrift av senteret i NKSVeiledningssenterfor pårørendei Midt Norge AS drives av NorskeKvinners Sanitetsforening,avd. More og Romsdal,Sor-Trondelagog Nord-Trondelag. Vi er et gratis lavterskeltilbudfor pårorendeav rusmiddelavhengigefor befolkningeni Midt Norge. Vi er livssynsnoytraleog har taushetsplikt.vi har hovedkontorpå Stjordal,og avdelingskontori Molde. Vi er til sammen2 1/2årsverkmed 1/2årsverki Molde og 2 årsverkpå Stjordal. Ansattepå Veiledningssenterethar hoyfagligkompetansepå pårørendearbeidog rusavhengighetmed arbeidserfaringfra kommune,spesialisthelsetjenesteog ideelle organisasjoner. Vårt overordnedemål er å forebyggesosialisolasjonog helseskaderved å bidratil okt livskvalitetfor pårørende. NKSVeiledningssenterskal: Gi veiledningog informasjontil parorendeav rusmiddelavhengige. Veiledninggisdirekte eller via telefon til pårørendefra hele helseregionen. Bidratil å synliggjørede parorendessituasjongjennominformasjon,foredragog annen utadrettet virksomhet. Kontoretstartet opp i mars 2010 og har hatt en jevn tilgangav pårørende.vi har kontakt med pårorendefra flere kommuneri regionen. Veiledningssenteretleggertil rette for selvhjelpsgrupper,og har nå to gruppergående. Veiledningssenterethar inngåtten trepartsavtalemed RusbehandlingMidt-Norge og Stjordalkommune.I tillegghar vi inngåttavtale med Molde kommuneom kontorlokalitet. N.K.S. Veiledningssenter for parorende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjordal Telefonnummer: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side9

10 akveiledningssenter FOR PARORENDE I MIDT-NORGE Når det gjeldervår økonomi,er vi avhengigav støtte fra helsedirektoratet,rusbehandling Midt-Norgeog sanitetsforeningene.i tilleggservi ossnødt til å søkeøkonomiskstøtte fra kommunenei Ai- region. Vi tillater osså søkeom kr 1,- pr innbyggersomfor deres kommuneer 5.000,- for Med utgangspunkteti samhandlingsreformen,håpervi at kommunenser betydningenav tilbudetvårt og sersegi stand til å støtte driften av senteret. Ved å bidramed støtte vil dere øke vår mulighettil å gi parørendetil rusmiddelavhengigei dereskommunebedret tilgangtil veiledning,informasjonog oppfølging. Vi håperpå et rasktog positivtsvar. Med vennlighilsen arin Tuvmarken Dagligleder N.K.S. Veiledningssenter for pfirorende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjeirdal Telefonnummer: E-post: post.mnorgegveiledningssenter.no Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side10

11 ANSATTEVED N.K.S.VEILEDNINGSSENTERFORPARØRENDE: STJORDAL KARIN TUVMARKEN-Dagligleder Utdannet sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse. Arbeidserfaring fra 20 Sr i kommunalt barnevern derav 11 Sr som leder. Leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ;A levanger og leder for turnusansette på voksenavdelingen på Trondheimsklinikken. KAROLINESUNDESTORFLOR-Veileder Utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk 1 og kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten innen voksenpsykiatri, og spesialenhet for spiseforstyrrelser. Har også vært regionskoordinator i Astma og Allergiforbundet i Midt-Norge. MOLDE ADA ELIZABETHEEG KROHN- Veileder Utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og lederutdanning for sykepleiere. Arbeidserfaring fra spesialisttjenesten innen voksenpsykiatri og hogskolelærer for sykepleiere. Har vært leder i omsorgsvirksomheten/konsulent i Den Norske Kreftforening i More og Romsdal. I tillegg har Ada mange Sr som selvstendig næringsdrivende innen både service og helse. Side11

12 43N.K.S. Veiledningssenter forpirorendetil rusmiddelavhengige i Midt-Norge Kirkens Hus Skolegata Stjordal Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårorende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Grafis Innherred Trykk: Side12

13 Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjordal kommune. I juni 2012 ble det opprettet avdelingskontor i Molde som bemannes med 50% stilling.virksomheten er etablert som et aksjeselskap, hvor Norske kvinners sanitetsforening avdeling Nord-Trondelag, Moreog Romsdal og SO Trondelag er aksjeeiere. Veiledningssenteret drivesmed årlige prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Rusbehandling Midt-Norge. I november2012 ble trepartsavtale mellom NKS Veiledningssenter, Rusbehandling Midt-Norge og Stjordal kommune reforhandlet. Den nye avtalen gjelder i perioden De tidligere avtalene har vært treårige, men på grunn av at Rusforetaket skal legges inn under de eksisterende helseforetakene i Midt-Norge fra 2014/2015, er den eksisterende avtalen 2- årig. Rusbehandling Midt-Norge RMN stotter oss Okonomisk med ca. kr ,- pr år i avtaleperioden og Stjordal kommune bidrar med vederlagsfri leie av lokaler og kontorutstyr. Tilskuddet fra RMN var i 2012 kr Belopet indeksreguleres årlig. Prosjektutvikling Veiledningssenteret i Midt-Norge setterfokus pa forebygging av helseskade og sykefravær hos phrorende til rusmiddelavhengige. Erfaringer fra forste halvhr 2011, viser at av de som har hatt veiledning ved senteret i Midt- Norge,er det ca. 65% som har hatt sykefravær fra jobb som er direkte relatert til belastninger i hverdagen. Prosjekt «Deglemte barna» er forsøkt gjennomfort i Det er tatt kontakt med rektor pa ungdomsskolene i de 4 kommunene som bevilget tilskudd til prosjektet. Skolene kunne ikke prioritere å deltaph prosjektet. Derfor er prosjektet skrinlagt. Veiledningssenteret har samarbeidet med fagmiljøet, bade på kommune- og spesialisthelsetjenestenivå, gjennom å bidra på Temakvelder, infomoter, seminarer og kurs. Samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge og Stjordal kommune Det er gjennomført 2 evalueringsmoter mellom Veiledningssenteret, Rusbehandling Midt-Norge og Stjørdal kommune. I disse motene er uilke deler av avtalen gjennomgått og droftet. Side13

14 Norge.På grunn av at FFP's avdelingskontor i Trondelag var ubemannet storedeler av 2012, er det ikke påstartet et samarbeid med dem.det ble avtalt informasjonsmoter med politiet, men disse har forelopig blitt avlyst. Det er lagt til rette for veiledning til den samiske befolkningen i regionen ved at de kan kontakte Veiledningssenteret i Nord Norgehvor de har nødvendig kompetanse. Styrethar i 2012beståttav: Wigdis Geving: Styreleder Mari Nordstrand: Styremedlem Ingebjorg Hol Klette: Styremedlem Unni Lundby Hammeren: Styremedlem Mette Kalve Styremedlem 1. år, ny fra Det er avholdt 4 styremoter og generalforsamling i Det er behandlet 45 saker. Veiledningstilbudet gjøres mer tilgjengelig for flere i hele regionen Det er opprettet avdelingskontor i Moreog Romsdal som er bemannet med 50% stilling. Samhandling på tvers av organisatoriske skillelinjer Veiledningssenteret skal være et supplementtil det offentlige tiltaksapparatet. Ved å samarbeide med bade spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, NAV,brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner bidrar senteret til å styrke den totale innsatsen til målgruppen. Kompetanseheving Nyansatt i Stjørdal avsluttet videreutdanning i kommunikasjon for barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Hun har også gjennomfort videreutdanning veiledningsped 1. Ansatte har deltatt pa Ruskonferansen, gruppelederkurs for ungdom, Kvinners Arena,Helsedirektoratets konferanse; I mote med parorende. % i i Ansatte Bemanningen ved veiledningssenteret er okt med 70 % stillingsressurs i 2012 hvorav 50 % ved avdelingskontoret i Molde. Ranveig Hoseth Nielsen,daglig leder (100% fram til ), RolfMollan, veileder (100% ), Karoline Storflor, veileder (50% , 100% fra ), Ada ElisabethEeg Krohn,veileder Molde (50% ). Karoline Storflor fungerte som daglig lederi perioden Dordi Lauvås var vikar etter behov i perioden Kompetanse ved senteret Pr hadde senteret to medarbeidere; Karoline Storflor og Ada Krohn.Karoline er utdannet sykepleier Side14

15 med videreutdanning i psykisk helsearbeid, videreutdanning i kommunikasjon med barn og unge i en vanskelig livssituasjon, og veiledningspedagogikk 1. Ada er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og pedagogikk. Antallhenvendelser I 2012 har senteret mottatt 664 henvendelser. Det er en økning pa ca. 200 henvendelser fra Økonomi De forelopige regnskapstallene for 2012 viser et overskudd pa ,-. Veiledningssenteret benytter Meraker regnskapskontor AS og Revisjonsfirmaet BDO AS v/arne Klæth A/S. Veiledningssenterets overordnede mål Hovedmalsettingen til Veiledningssenteret for parorende i Midt-Norge er a bidra til okt livskvalitet for de parorende som er berort av problemer ved a ha en relasjon til en rusmiddelavhengig. Vi skal were et supplement til øvrig hjelpeapparat. Senteret skal gi et tilbud som er annerledes enn offentlig helse- og sosialtjeneste tilbyr. Tilbudet skal forebygge og mote sosial isolasjon og helseskader ved bidra til okt livskvalitet for parorende. Ved å tilby faglig veiledning, stotte og kurs til denne gruppen, bidrar veiledningssentrene til bedre livskvalitet for den parørende. Veiledning til parorende fremmer hensiktsmessig samspill i familien, og parorende kan dermed også være en ressurs i rehabiliteringsprosessen. Senteret skal bidra til a synliggjøre parorendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Utvikling av veiledningssenteret Senterethar arrangert informasjonskveld pa Roos i samarbeid med Roros kommune, fagdag pa Steinkjer i samarbeid med Mental Helse, og temakveld pa Kirkens hus i samarbeid med Friskgården og Stjordal kommune. Det er opprettet gruppetilbud pa ettermiddagstid. Vi har deltatt pa spar jentebolgen og vært pa musikal i Trondheim med pfirorende. Selvhjelpsgrupper. I 2012 hadde senteret 3 faste gruppetilbud: modregruppe, partnergruppe og selvhjelpsgruppe. Modregruppen har vært pa kveldstid annenhver mandag, og partnergruppen hver torsdag formiddag. Det er gjennomfort noen turer med sosialt innhold. Selvhjelpsgruppen ble avviklet av gruppen selv i november da det var få medlemmer. Det har vært forsokt jobbet mer aktivt mot samarbeid med politiet og Fangers Parorende FFP i region Midt- Side15

16 REFERAT HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Til: Frå: Kopi: Sak: Ottar Grimstad Elly Kirkeslett Geir Egil Myklebust Jenny Helen Korsnes Inger Anne Moltu Monica Svoren Bustader for avlastning av barn og for unge voksne med funksjonshemming Saksnr Løpenr. Klassering Stad Dato 2012/ /2013 H41 Hareid Prosjektmøte Bustader Møtedato: Møtetid frå til: Stad: 16/ Møterom 1 3. etg Hadartun Møteleiar: Referent: Elly Kirkeslett Ottar Grimstad Til stades: Fråverande: Elly Kirkeslett, Ottar Grimstad, Jenny Helen Monica Svoren, Inger-Anne Moltu Korsnes, Geir Myklebust Nr. Sak Ansvar 1. Prosjektmidlar Fylkesmannen godkjenner ikkje meir låneopptak i Investeringsbudsjettet må derfor reviuderast og vi kan ikkje rekne med midlar til konsulentinnleige i år. 2. Forslag til 5 bustader Geir Myklebust la fram ei skisse til 5 bustader i vinkel på ei tomt ved Pålhaugane. Skissa inneheldt også 60 m2 til fellesareal og areal for miljøterapeutar. Kostnadsoverslag 1,5 million per leiligheit + det same for fellesarealet. Gruppa var samd i at plassering og hovedprinsipp for utforming var egna til å arbeide vidare med. 3. Finansiering Ein må arbeide vidare med finansieringa, og særleg spørsmålet omkring finansiering av «fellesarealet». 4. Personalutgifter Vi får ikkje oversikt over dette før vi veit kven som vil flytte Jenny Helen Korsnes Elly Kirkeslett Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side16

17 inn der, men i budsjettsamanheng vil vi rekne inn 1,5 stilling for miljøarbeidar. 5. Referansegruppe Vi bør ha møte med referansegruppa for drøfting av hovedprinsippa i det som er lagt fram. Ottar Grimstad kallar inn. Ottar Grimstad Med helsing Ottar Grimstad Kommuneoverlege Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side17

18 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/203 Løpenr. 8753/2013 Klassering C00 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 42/13 Levekårsutvalet REFERATSAK ÅRSMELDING 2012 FRÅ STIFTINGA RASOFIELGARDEN / 2012/203 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side18

19 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding REVISJONSUTTALE Saksopplysningar: Vedlagt årsmelding og rekneskap 2012 for Stiftinga Rasofielgarden. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef kultur Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side19

20 ÅRSMELDING2012 STIFTINGARASOFIELGARDEN Verksemda sin art. StiftingaRasofielgardenorg.nr , liggpå Bigseti Hareidkommune.Stiftingahar somformalå ta worepå eigedomenvonheimog kulturskattanesom høyrertil eigedomen som bilker, kunst,meblar og liknande.stiftingaskal og drivekulturelleaktivitetar. Stiftingahar ildgeøkonomiskformål. Mare drift. Rekneskapenvisereit underskotpå kr ,- og ber preg av at stiftingahar få inntektskjelder.eigenkapitalenpr er kr ,-. Det er avsetttil framtidig investeringkr ,- Rekneskapog balanseviserat det er grunnlagfor vidare HARED KOMMUNE Arbeldsmilleet og Ilkestlifing. Omr.SfJK.45 Saksh, 00(4 Det er ingentilsettei stiftinga. 18 SEPT 2013 Ytre Selskapetforureinarikkjedet ytre miljø. Arsrekneskapen hendingar totterbalanseelutt. 2.0 Dok.nr, Det er etter det styretkjennertil ikkjehendtnoko etter utgangenav rekneskapsåretsom har verknadfor stiftingassi stillingog resultat. Framtidig utvikling. Styretmeinerat formåletmed stiftingaer oppfyltog har tru på framtidaog planlagde aktivitetar. Dekking av underskotet. Styretforeslårat underskotetpi kr ,- vert dekka av tidlegarearsoverskot. Hareid 03.*:2013 Klass. CO SId 'lhgtjnn Pettersen Siv Merit Reyset Kaldhol medlem Side20

21 DRIFISINNTEKTER note Leigeimitekter Komm.tilskot Tilskotfri andre,giver Sumdriftsinntekter DRIFISKOSTNADER Forsikringar Alarm ,13 Straum Komm.avgifter Inventar/utstyr Reprivedl.Haldbygg Annonser/reklame Kontorutgifter 79 Giver 644 Rekneskapshonorar Revisjonshonorar Andreleigekostnader ÅrsgebyrStiftelsetilsynet Bankgebyr Avskrivingbyggog anlegg 3 Sumdriftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER/KOSTNADER Renteinntekter Renteutgifterog evt linekostnader Nettofinanskostnader Resultat EKSTRAORD.ENNTJKOSTNADER Sumekstraordimere inntekter/kostnader 0 0 IRSRESULTAT (overskot+ /underskot-) Overforinger Overferttil andreforpliktelser Overfurtil anneneigenkapital Sum overforingar Side21

22 PR EIGEDELAR ANLEG9SMIDLAR note Bygning Sumanleggsmidlar OMLOPSMIDLAR Bankinnskot Bankinnskot Debitorar SUMEIGEDELAR GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL Stiftelsekapital Opptentover/underskot Opploystavsetning Arsresultat Sumeigenkapital Andreavsetningar/forpliktelsar Langsiktiggjeld Sumlangsiktiggjeld Kortsiktiggjeld Leverandorgjeld Sumkortsikti gjeld SUMGJELD OG EIGENKAPITAL / 7 Hareiddeo 03.04, 2013 Styret I&MugsRasofielgarden - j A t...) r)c j -,,se darsivilla:11:: 0:1/4 reaak JadScmar)Ingunn Pedersen(oestleiar) Siv MaritR.Kaldbol johaones is, 10A-r ti Side22

23 NOTAR til rekneskap/balanse2012 S11FTINGARASOFIELGARDEN Stiftinga vart stifta og registrert i Brønnøysundregistra Det har yore val av ny revisor frå rekneskapsåret 2011, registrert Stiftinga sitt styre er samansatt av 3 representantar valt av Hareid kommune og 2 representantar vert valt av Vonheims venner NOTE1:Rekneskapsprinsipp I årsrekneskapen er alle postar verdsette og periodiserte i samsvar med rekneskapslova sine bestemmelsar og reglane som følgjer av god rekneskapsskikk. Innteksforing etter kontantprinsippet Bygninger er vurdert ved takst ved anskaffelsen NOTE2 Tilsette,godtgjersleovs Stiftinga har ingen tilsette, og det er ikkje utbetalt godtgjersle til styret. Det er kostnadsfort kr 2719,- i revisjonshonorar. Sponsing av rekneskapstjeneste v/regnskapsservice as NOTE3 Anleggsmidlar Stiftelsekapitalen er ein fast eigedom gitt av opprettaren til ein verdi av kr ,- Det er ikkje foreteke avskriving, då eigedommen vert vurdert Aha evig levetid. NOTE4 Andreforpliktelsar Det er under planlegging å oppføre loebygning og magasin. Tilskot som er motteke, er delvis avsett til dette formalet. Side23

24 SORESUNNMOREKOMMUNEREVISJONIKS Til StiftelsenRasofielgarden 6060 HARED REVISJONSUTTALE 2012 Uttaleom årsrekneskapen Vi harrevidertårsrekneskapenfor StiftelsenRasofielgardenfor Årsrekneskapen,som bestir av resultatrekneskapog balansepr med notardernyttarekneskapssprinsippog andre relevanteopplysningarer skildra. Årsrekneskapenviser eit årsresultatpå kr ,- (underskot). Styret og rekneskapsferarsitt ansvarfor årsrekneskapen Styretog rekneskapsforarer ansvarlegfor å utarbeideårsrekneskapeni samsvarmed lov, forskriftog god rekneskapsskikk.styretog rekneskapsforarharog ansvarfor internkontrollsom der det muleg A utarbeideein Arsrekneakapsom ikkjeinneheldvesentleg feilinformasjon,verkensom følgje av mislegheitereller feil. Revisor sine oppgetverog plikter VAroppgave er å gi ein uttale om årsrekneskapenpå bakgrunnav revisjonenvår.vi hargjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardanekrev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomforerrevisjonen for A oppnå betryggandetiyggleik for at årsrekneskapenikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjon inneberutforelse av handlingarfor A innhenterevisjonsbevis for belep og opplysningari årsrekneskapen.dei valgte handlinganeavhengav revisorsitt skjønn,herundervurderingav risikoane for at årsrekneskapeninneheld vesentleg feilinformasjon,enten det har si årsak i mislegheiter eller feil. Ved ein slik risikovurderingtek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsen sin utarbeidelseav ein årsrekneskapsom gir ei dekkandeframstilling Formåleter å utforme revisjonshandlingarsom er hensiktsmessigeetteromstenda,men ikkje for Agi uttrykkfor ei meining om effektiviteten av stiftelsen sin interne kontroll. Revisjonen omfatterog ei vurderingav om dei nyttarekneskapsprinsippaer hensiktsmessigeog om rekneskapsestimatasom er utarbeidaer rimelege, samtein vurderingav den samlapresentasjonenav årsrekneskapen. EtterOr oppfatninger innhentarevisjonsbevistilstrekkelegog hensiktsmessigsom grunnlagfor Or konklusjon. Revisjon Hareid,Hem, Sande,Ulstein,Vanylven,Voldaog ørsta Side24

25 SORESUNNMORE KOMMUNEREVISJON IKS Uttale om andre forhold Basert på vår revisjon av årsregnskapensom skildra framfor og kontrollhandlingarvi har funne naudsyntei hht attestasjonsstandardisae 3000, meiner vi styret har oppfylt plikta si til å sent e for onentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av Stiftelsen Rasofielgarden sine rekneskapsopplysningari samsvarmed lov og god rekneskapsskikki Norge. Basert på vår revisjon av årsrekneskapensom skildra ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapener konsistente med årsrekneskapenog er i samsvar med lov og forskrift. Konklusjon Etter vår meining er årsrekneskapenavgitt i samsvar med lov og forskrifterog gir ei dekkande framstillingav den finansielle stillingen til Stiftelsen Rasofielgarden pr 31. desember 2012, og av resultatet for rekneskapsåret pr. denne dato som er i samsvar med lov, forskrift og god rekneskapsskikk. Ulsteinvik 30. mai 2013 Bodill Skeide Reg. revisor Revisjon Hareid,Henry,Sande,Ulstein, Vanylven,Voids og Orsta Side25

26 Politiskesaker Side26

27 Politiskesaker Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/529 Løpenr. 8701/2013 Klassering F30 Sakshandsamar: Ingeborg Bjåstad, Flyktningkontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/13 Levekårsutvalet Formannskapet Kommunestyret BUSETTING AV FLYKTNINGAR I / 2013/529 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommune kan til ei kvar tid ha busett inntil 50 flyktningar som utløyser integreringstilskot. Vedtaket gjeld for perioden Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side28

29 Vedlegg: Nr. Namn 1 Oppmoding om busetting av flyktningar i Bakgrunn for oppmodinga - særskilde utfordringar dei næraste åra 3 Oversikt Samandrag av saka Hareid kommune har motteke brev frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) datert , der Hareid vert oppmoda om å busette flyktningar i I brevet ber IMDi Hareid kommune om å ta i mot 15 flyktningar i I tråd med innkomstprognosane for utlendingsforvaltninga, ber dei samstundes om at kommunen busett 10 flyktningar i åra 2015 og Gjeldande vedtak i Hareid kommune PS 67/10 Busetting av flyktningar 2011, kommunestyremøte : Vedtak: Hareid kommune kan til ei kvar tid ha busett inntil 50 flyktningar som utløyser integreringstilskot. Dette inkluderer også einslege mindreårige. Vedtaket gjeld for økonomiplanperioden Det er ein føresetnad for vedtaket at eigna bustad kan skaffast, og at den ressursmessige situasjonen i administrasjonen er tilstrekkeleg utan fleire tilsetjingar. Nasjonale tal på personar som skal busettast Pr var det menneske i asylmottak med opphaldsløyve som venta på å få flytte til ein kommune. Ca. 700 av desse var barn i familiar overføringsflyktningar skal i 2013 busettast direkte frå landet dei oppheld seg i. IMDi oppmodar kommunar i Norge om å busette til saman flyktningar i 2014, og flyktningar i 2015 og i Det er grunn til å tru at talet på flyktningar som skal busettast i Norge, vil halde seg stabilt i åra som kjem. Oppmodingstala for kvar kommune har IMDi kome fram til i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS). IMDi oppmodar til saman over 360 kommunar om å delta i busettingsarbeidet i dei neste åra. Dagens busettingsmodell byggjer på ein avtale mellom KS og Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD). Det er ein føresetnad for at modellen skal fungere at dei fleste kommunane i landet må medverke. Dersom ein kommune som vert oppmoda om å busette flyktningar svarer nei, eller fattar eit vedtak som er lågare enn oppmodinga frå IMDi, må andre busettingskommunar ta imot fleire flyktningar. Stortingsmelding nr. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk I oktober 2012 kom Stortingsmelding nr. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk Mangfold og fellesskap. Meldinga skal danne det politiske grunnlaget for integreringspolitikken framover. Stikkord frå meldinga: Betre kvalifisering av innvandrarar for det norske arbeidslivet Innvandrarane sin kompetanse skal nyttast betre Fleire kvinner med innvandrarbakgrunn skal kome i arbeid Innvandrarar og barna deira skal få god utdanning som er tilpassa deira behov Alle barn skal ha gode oppvekstvilkår Unge jenter og gutar skal kunne ta sjølvstendige val om eige liv og framtid Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side29

30 Busetting av flyktningar skal skje raskare Statsborgarpolitikken skal styrke tilhøyrigheita til Norge Rasisme og diskriminering skal bekjempast Frivillig verksemd skal vere open og inkluderande Velferdsstaten sine tenester skal vere tilpassa behova til ei mangfaldig befolkning Nasjonal lovgjeving Utlendingslova av Menneskerettsloven av 1999 der menneskerettighetskonvensjonane er innarbeidd i tillegg til FN s barnekonvensjon. Desse konvensjonane kjem over norsk lovgjeving. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere - Introduksjonslova (Rundskriv Q-20/2012). Situasjonen i Hareid per Integreringstilskotet som kommunen mottek for kvar flyktning som vi busett, varer i fem år. Difor vil aktuell situasjon og flyktninggruppa som vert omtalt vere for åra 2009 til Tabellen viser utviklinga i Hareid for desse åra: Busett i 2009: 12 pers. sekundærfråflytting: 7 Busett i 2010: 12 pers. sekundærfråflytting: 1 Busett i 2011: 3 pers. + 2 fam.gj. sekundærfråflytting: 1 Busett i 2012: 11 pers. sekundærfråflytting: 0 Busett i 2013: 0 pers. + 1 fam.gj. sekundærfråflytting: 0 Sum busetting : 38 pers. + 3 fam.gj. sekundærfråflytting: 9 Per budde det 32 flyktningar i Hareid som var busette frå til (i 5 årsperioden, då ein mottek integreringstilskot). Dette er personar som kommunen mottek integreringstilskot for, og inkluderer dei som er familiegjenforeinte. Det var 9 flyktningar som hadde flytta vidare til ei anna kommune (sekundærfråflytting). Desse var altså trekt i frå det eigentlege talet på busette for denne perioden som er 38 personar + 3 familiegjenforeinte. Flyktningane har ulike nasjonalitetar: Iran, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Sri Lanka, statslause(palestinarar) og nokre har allereie vorte norske statsborgarar. I 2013 har det ikkje vorte busett nokon flyktningar, grunnen til dette er lite tilgang på bustader. Det har kome 1 person på familiegjenforeiningsgrunnlag, og det har kome melding om at det er 5 personar til som har fått opphald på dette grunnlaget, og som er venta å kome innan få månader. I 2012 vart vi oppmoda av IMDi om å busette 15 flyktningar for Med lite oversikt over bustadtilgangen for 2013 måtte vi svare at vi kunne busette 10 flyktningar i Det er uheldig at vi likevel ikkje klarer å skaffe bustader til å kunne busette dei flyktningane vi har avtalt med staten. Oversikt integreringstilskot/em-tilskot 2013 Integreringstilskot: ,- Særskilt tilskot for einslege mindreårige(em): ,- Sum: ,- Budsjettert: ,- Manglande inntekt: ,- Eventuell familiegjenforeining i 2013 kan gi kr ,- i integreringstilskot, noko som igjen vil redusere den manglande inntekta til kr ,-. Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side30

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ørnulf Lillestøl FA - F30 14/121 Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Drøftingsak mottak av flyktningar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Årsmelding 2013. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2013. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2013 Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune. Virksomheten

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Årsrapport for busetting

Årsrapport for busetting Årsrapport for busetting Innhald Hovudtrekk Del : Måloppnåing styringsparametre for rask busetting Del : Busette Del : Busettingsklare i mottak Del : mindreårige Del : Familiar Del : vaksne Del : Vedtaksplassar

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Volda ei internasjonal distriktskommune

Volda ei internasjonal distriktskommune Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen 22.01.12 Arild Iversen ordførar Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg. Vår ref. 13/89-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 04.02.2013 Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer