Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 56/13 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 57/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 40/13 N.K.S Veiledningssenter for pårørande -Søknad 2013/90 om tilskot - delegert vedtak RS 41/13 Prosjektmøte Bustader /1586 RS 42/13 Stiftinga Rasofielgarden - årsmeldingar referat 2012/203 o.l Politiske saker PS 58/13 Busetting av flyktningar i /529 PS 59/13 Høringsuttale om endringar i forskrifta om kvalitet 2013/979 i helse- og omsorgstenestene. gjeld krav om lokalpolitisk handsaming PS 60/13 Elevpermisjon - retningsliner i Hareid kommune 2013/1189 PS 61/13 Skulebruksplan 2013/1051 PS 62/13 Omgjering av sjukeheimsplassar til bukollektiv 2012/1781 Lukka møte: off.lova 13 jf forv.lova 13 lovbestemt teieplikt 2013/1065 PS 63/13 Kulturprisen 2013 PS 64/13 vidareføring av tilrettelagt ***** ***** ***** ***** 2008/1322 ***** ***** Referatsaker RS 43/13 Søknad om startlån - ***** ***** - delegert vedtak 2013/723 RS 44/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** delegert 2013/948 vedtak Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Reidun Auflem Vik utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS57/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat N.K.S Veiledningssenter for pårørende Skolegata STJØRDAL DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 5/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om tilskot - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Søknad om tilskot Vedlegg Samandrag av saka: NKS Veiledningssenter for pårørande til rusavhengige i Midt-Norge starta opp i mars Organisasjonen vert driven av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Veiledningssenteret har hovudkontor på Stjørdal og avd. kontor i Molde. Dei søkjer Hareid kommune om kr 1,- pr innbyggjar; kr 5.000,- for Saksopplysningar: NKS Veiledningsteneste viser til samhandlingsreformen. Tenestene er eit gratis lavterskeltilbod for pårørande av rusmiddelavhengige for dei som bur i Midt-Norge. Dei tilsette på Veiledningssenteret har høg fagleg kompetanse når det gjeld pårørandearbeid og rusavhengigheit. Dei har arbeidserfaring frå kommune, spesialisthelseteneste og ideelle organisasjonar. Ved stønad frå kommunen vil organisasjonen få betre økonomi. NKS Veiledningsteneste kan dermed gje pårørande til rusmiddelavhengige betre tilgong til rettleiing, informasjon og oppfølging. Rettleiing til pårørande kan vere til hjelp for heile familien. Pårørande kan dermed vere ein ressurs i rehabiliteringsprosessen. Organisasjonen får stønad frå helsedirektoratet, Rusbehandling Midt-Norge og sanitetsforeiningane. I tillegg søkjer dei om økonomisk stønad frå kommunane i vår region. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet. Folkehelse konsekvensar: rettleiingstenesta kan gje auka livskvalitet for pårørande ved å førebyggje sosial isolasjon. Miljøkonsekvensar: ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 dilb VEILEDNINGSSENTER FOR PARØRENDE I MIDT-NORGE Hareidkommune v/ordforer og rådmann 6270 Brattvåg KOW,IT:JNE : (AV 1 b JUN 7013 Stjordal,mai 2013 '240/clo_ L_t_za_- SØKNAD OM TILSKUDDOVER BUDSJETrI 2014 NKSVeiledningssenterfor pårørendetil rusavhengigei Midt-NorgeAS vil med dette soke dereskommuneom state til årligdrift av senteret i NKSVeiledningssenterfor pårørendei Midt Norge AS drives av NorskeKvinners Sanitetsforening,avd. More og Romsdal,Sor-Trondelagog Nord-Trondelag. Vi er et gratis lavterskeltilbudfor pårorendeav rusmiddelavhengigefor befolkningeni Midt Norge. Vi er livssynsnoytraleog har taushetsplikt.vi har hovedkontorpå Stjordal,og avdelingskontori Molde. Vi er til sammen2 1/2årsverkmed 1/2årsverki Molde og 2 årsverkpå Stjordal. Ansattepå Veiledningssenterethar hoyfagligkompetansepå pårørendearbeidog rusavhengighetmed arbeidserfaringfra kommune,spesialisthelsetjenesteog ideelle organisasjoner. Vårt overordnedemål er å forebyggesosialisolasjonog helseskaderved å bidratil okt livskvalitetfor pårørende. NKSVeiledningssenterskal: Gi veiledningog informasjontil parorendeav rusmiddelavhengige. Veiledninggisdirekte eller via telefon til pårørendefra hele helseregionen. Bidratil å synliggjørede parorendessituasjongjennominformasjon,foredragog annen utadrettet virksomhet. Kontoretstartet opp i mars 2010 og har hatt en jevn tilgangav pårørende.vi har kontakt med pårorendefra flere kommuneri regionen. Veiledningssenteretleggertil rette for selvhjelpsgrupper,og har nå to gruppergående. Veiledningssenterethar inngåtten trepartsavtalemed RusbehandlingMidt-Norge og Stjordalkommune.I tillegghar vi inngåttavtale med Molde kommuneom kontorlokalitet. N.K.S. Veiledningssenter for parorende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjordal Telefonnummer: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side9

10 akveiledningssenter FOR PARORENDE I MIDT-NORGE Når det gjeldervår økonomi,er vi avhengigav støtte fra helsedirektoratet,rusbehandling Midt-Norgeog sanitetsforeningene.i tilleggservi ossnødt til å søkeøkonomiskstøtte fra kommunenei Ai- region. Vi tillater osså søkeom kr 1,- pr innbyggersomfor deres kommuneer 5.000,- for Med utgangspunkteti samhandlingsreformen,håpervi at kommunenser betydningenav tilbudetvårt og sersegi stand til å støtte driften av senteret. Ved å bidramed støtte vil dere øke vår mulighettil å gi parørendetil rusmiddelavhengigei dereskommunebedret tilgangtil veiledning,informasjonog oppfølging. Vi håperpå et rasktog positivtsvar. Med vennlighilsen arin Tuvmarken Dagligleder N.K.S. Veiledningssenter for pfirorende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjeirdal Telefonnummer: E-post: post.mnorgegveiledningssenter.no Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side10

11 ANSATTEVED N.K.S.VEILEDNINGSSENTERFORPARØRENDE: STJORDAL KARIN TUVMARKEN-Dagligleder Utdannet sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse. Arbeidserfaring fra 20 Sr i kommunalt barnevern derav 11 Sr som leder. Leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ;A levanger og leder for turnusansette på voksenavdelingen på Trondheimsklinikken. KAROLINESUNDESTORFLOR-Veileder Utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk 1 og kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten innen voksenpsykiatri, og spesialenhet for spiseforstyrrelser. Har også vært regionskoordinator i Astma og Allergiforbundet i Midt-Norge. MOLDE ADA ELIZABETHEEG KROHN- Veileder Utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og lederutdanning for sykepleiere. Arbeidserfaring fra spesialisttjenesten innen voksenpsykiatri og hogskolelærer for sykepleiere. Har vært leder i omsorgsvirksomheten/konsulent i Den Norske Kreftforening i More og Romsdal. I tillegg har Ada mange Sr som selvstendig næringsdrivende innen både service og helse. Side11

12 43N.K.S. Veiledningssenter forpirorendetil rusmiddelavhengige i Midt-Norge Kirkens Hus Skolegata Stjordal Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårorende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Grafis Innherred Trykk: Side12

13 Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjordal kommune. I juni 2012 ble det opprettet avdelingskontor i Molde som bemannes med 50% stilling.virksomheten er etablert som et aksjeselskap, hvor Norske kvinners sanitetsforening avdeling Nord-Trondelag, Moreog Romsdal og SO Trondelag er aksjeeiere. Veiledningssenteret drivesmed årlige prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Rusbehandling Midt-Norge. I november2012 ble trepartsavtale mellom NKS Veiledningssenter, Rusbehandling Midt-Norge og Stjordal kommune reforhandlet. Den nye avtalen gjelder i perioden De tidligere avtalene har vært treårige, men på grunn av at Rusforetaket skal legges inn under de eksisterende helseforetakene i Midt-Norge fra 2014/2015, er den eksisterende avtalen 2- årig. Rusbehandling Midt-Norge RMN stotter oss Okonomisk med ca. kr ,- pr år i avtaleperioden og Stjordal kommune bidrar med vederlagsfri leie av lokaler og kontorutstyr. Tilskuddet fra RMN var i 2012 kr Belopet indeksreguleres årlig. Prosjektutvikling Veiledningssenteret i Midt-Norge setterfokus pa forebygging av helseskade og sykefravær hos phrorende til rusmiddelavhengige. Erfaringer fra forste halvhr 2011, viser at av de som har hatt veiledning ved senteret i Midt- Norge,er det ca. 65% som har hatt sykefravær fra jobb som er direkte relatert til belastninger i hverdagen. Prosjekt «Deglemte barna» er forsøkt gjennomfort i Det er tatt kontakt med rektor pa ungdomsskolene i de 4 kommunene som bevilget tilskudd til prosjektet. Skolene kunne ikke prioritere å deltaph prosjektet. Derfor er prosjektet skrinlagt. Veiledningssenteret har samarbeidet med fagmiljøet, bade på kommune- og spesialisthelsetjenestenivå, gjennom å bidra på Temakvelder, infomoter, seminarer og kurs. Samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge og Stjordal kommune Det er gjennomført 2 evalueringsmoter mellom Veiledningssenteret, Rusbehandling Midt-Norge og Stjørdal kommune. I disse motene er uilke deler av avtalen gjennomgått og droftet. Side13

14 Norge.På grunn av at FFP's avdelingskontor i Trondelag var ubemannet storedeler av 2012, er det ikke påstartet et samarbeid med dem.det ble avtalt informasjonsmoter med politiet, men disse har forelopig blitt avlyst. Det er lagt til rette for veiledning til den samiske befolkningen i regionen ved at de kan kontakte Veiledningssenteret i Nord Norgehvor de har nødvendig kompetanse. Styrethar i 2012beståttav: Wigdis Geving: Styreleder Mari Nordstrand: Styremedlem Ingebjorg Hol Klette: Styremedlem Unni Lundby Hammeren: Styremedlem Mette Kalve Styremedlem 1. år, ny fra Det er avholdt 4 styremoter og generalforsamling i Det er behandlet 45 saker. Veiledningstilbudet gjøres mer tilgjengelig for flere i hele regionen Det er opprettet avdelingskontor i Moreog Romsdal som er bemannet med 50% stilling. Samhandling på tvers av organisatoriske skillelinjer Veiledningssenteret skal være et supplementtil det offentlige tiltaksapparatet. Ved å samarbeide med bade spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, NAV,brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner bidrar senteret til å styrke den totale innsatsen til målgruppen. Kompetanseheving Nyansatt i Stjørdal avsluttet videreutdanning i kommunikasjon for barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Hun har også gjennomfort videreutdanning veiledningsped 1. Ansatte har deltatt pa Ruskonferansen, gruppelederkurs for ungdom, Kvinners Arena,Helsedirektoratets konferanse; I mote med parorende. % i i Ansatte Bemanningen ved veiledningssenteret er okt med 70 % stillingsressurs i 2012 hvorav 50 % ved avdelingskontoret i Molde. Ranveig Hoseth Nielsen,daglig leder (100% fram til ), RolfMollan, veileder (100% ), Karoline Storflor, veileder (50% , 100% fra ), Ada ElisabethEeg Krohn,veileder Molde (50% ). Karoline Storflor fungerte som daglig lederi perioden Dordi Lauvås var vikar etter behov i perioden Kompetanse ved senteret Pr hadde senteret to medarbeidere; Karoline Storflor og Ada Krohn.Karoline er utdannet sykepleier Side14

15 med videreutdanning i psykisk helsearbeid, videreutdanning i kommunikasjon med barn og unge i en vanskelig livssituasjon, og veiledningspedagogikk 1. Ada er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og pedagogikk. Antallhenvendelser I 2012 har senteret mottatt 664 henvendelser. Det er en økning pa ca. 200 henvendelser fra Økonomi De forelopige regnskapstallene for 2012 viser et overskudd pa ,-. Veiledningssenteret benytter Meraker regnskapskontor AS og Revisjonsfirmaet BDO AS v/arne Klæth A/S. Veiledningssenterets overordnede mål Hovedmalsettingen til Veiledningssenteret for parorende i Midt-Norge er a bidra til okt livskvalitet for de parorende som er berort av problemer ved a ha en relasjon til en rusmiddelavhengig. Vi skal were et supplement til øvrig hjelpeapparat. Senteret skal gi et tilbud som er annerledes enn offentlig helse- og sosialtjeneste tilbyr. Tilbudet skal forebygge og mote sosial isolasjon og helseskader ved bidra til okt livskvalitet for parorende. Ved å tilby faglig veiledning, stotte og kurs til denne gruppen, bidrar veiledningssentrene til bedre livskvalitet for den parørende. Veiledning til parorende fremmer hensiktsmessig samspill i familien, og parorende kan dermed også være en ressurs i rehabiliteringsprosessen. Senteret skal bidra til a synliggjøre parorendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Utvikling av veiledningssenteret Senterethar arrangert informasjonskveld pa Roos i samarbeid med Roros kommune, fagdag pa Steinkjer i samarbeid med Mental Helse, og temakveld pa Kirkens hus i samarbeid med Friskgården og Stjordal kommune. Det er opprettet gruppetilbud pa ettermiddagstid. Vi har deltatt pa spar jentebolgen og vært pa musikal i Trondheim med pfirorende. Selvhjelpsgrupper. I 2012 hadde senteret 3 faste gruppetilbud: modregruppe, partnergruppe og selvhjelpsgruppe. Modregruppen har vært pa kveldstid annenhver mandag, og partnergruppen hver torsdag formiddag. Det er gjennomfort noen turer med sosialt innhold. Selvhjelpsgruppen ble avviklet av gruppen selv i november da det var få medlemmer. Det har vært forsokt jobbet mer aktivt mot samarbeid med politiet og Fangers Parorende FFP i region Midt- Side15

16 REFERAT HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Til: Frå: Kopi: Sak: Ottar Grimstad Elly Kirkeslett Geir Egil Myklebust Jenny Helen Korsnes Inger Anne Moltu Monica Svoren Bustader for avlastning av barn og for unge voksne med funksjonshemming Saksnr Løpenr. Klassering Stad Dato 2012/ /2013 H41 Hareid Prosjektmøte Bustader Møtedato: Møtetid frå til: Stad: 16/ Møterom 1 3. etg Hadartun Møteleiar: Referent: Elly Kirkeslett Ottar Grimstad Til stades: Fråverande: Elly Kirkeslett, Ottar Grimstad, Jenny Helen Monica Svoren, Inger-Anne Moltu Korsnes, Geir Myklebust Nr. Sak Ansvar 1. Prosjektmidlar Fylkesmannen godkjenner ikkje meir låneopptak i Investeringsbudsjettet må derfor reviuderast og vi kan ikkje rekne med midlar til konsulentinnleige i år. 2. Forslag til 5 bustader Geir Myklebust la fram ei skisse til 5 bustader i vinkel på ei tomt ved Pålhaugane. Skissa inneheldt også 60 m2 til fellesareal og areal for miljøterapeutar. Kostnadsoverslag 1,5 million per leiligheit + det same for fellesarealet. Gruppa var samd i at plassering og hovedprinsipp for utforming var egna til å arbeide vidare med. 3. Finansiering Ein må arbeide vidare med finansieringa, og særleg spørsmålet omkring finansiering av «fellesarealet». 4. Personalutgifter Vi får ikkje oversikt over dette før vi veit kven som vil flytte Jenny Helen Korsnes Elly Kirkeslett Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side16

17 inn der, men i budsjettsamanheng vil vi rekne inn 1,5 stilling for miljøarbeidar. 5. Referansegruppe Vi bør ha møte med referansegruppa for drøfting av hovedprinsippa i det som er lagt fram. Ottar Grimstad kallar inn. Ottar Grimstad Med helsing Ottar Grimstad Kommuneoverlege Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side17

18 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/203 Løpenr. 8753/2013 Klassering C00 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 42/13 Levekårsutvalet REFERATSAK ÅRSMELDING 2012 FRÅ STIFTINGA RASOFIELGARDEN / 2012/203 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side18

19 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding REVISJONSUTTALE Saksopplysningar: Vedlagt årsmelding og rekneskap 2012 for Stiftinga Rasofielgarden. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef kultur Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side19

20 ÅRSMELDING2012 STIFTINGARASOFIELGARDEN Verksemda sin art. StiftingaRasofielgardenorg.nr , liggpå Bigseti Hareidkommune.Stiftingahar somformalå ta worepå eigedomenvonheimog kulturskattanesom høyrertil eigedomen som bilker, kunst,meblar og liknande.stiftingaskal og drivekulturelleaktivitetar. Stiftingahar ildgeøkonomiskformål. Mare drift. Rekneskapenvisereit underskotpå kr ,- og ber preg av at stiftingahar få inntektskjelder.eigenkapitalenpr er kr ,-. Det er avsetttil framtidig investeringkr ,- Rekneskapog balanseviserat det er grunnlagfor vidare HARED KOMMUNE Arbeldsmilleet og Ilkestlifing. Omr.SfJK.45 Saksh, 00(4 Det er ingentilsettei stiftinga. 18 SEPT 2013 Ytre Selskapetforureinarikkjedet ytre miljø. Arsrekneskapen hendingar totterbalanseelutt. 2.0 Dok.nr, Det er etter det styretkjennertil ikkjehendtnoko etter utgangenav rekneskapsåretsom har verknadfor stiftingassi stillingog resultat. Framtidig utvikling. Styretmeinerat formåletmed stiftingaer oppfyltog har tru på framtidaog planlagde aktivitetar. Dekking av underskotet. Styretforeslårat underskotetpi kr ,- vert dekka av tidlegarearsoverskot. Hareid 03.*:2013 Klass. CO SId 'lhgtjnn Pettersen Siv Merit Reyset Kaldhol medlem Side20

21 DRIFISINNTEKTER note Leigeimitekter Komm.tilskot Tilskotfri andre,giver Sumdriftsinntekter DRIFISKOSTNADER Forsikringar Alarm ,13 Straum Komm.avgifter Inventar/utstyr Reprivedl.Haldbygg Annonser/reklame Kontorutgifter 79 Giver 644 Rekneskapshonorar Revisjonshonorar Andreleigekostnader ÅrsgebyrStiftelsetilsynet Bankgebyr Avskrivingbyggog anlegg 3 Sumdriftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER/KOSTNADER Renteinntekter Renteutgifterog evt linekostnader Nettofinanskostnader Resultat EKSTRAORD.ENNTJKOSTNADER Sumekstraordimere inntekter/kostnader 0 0 IRSRESULTAT (overskot+ /underskot-) Overforinger Overferttil andreforpliktelser Overfurtil anneneigenkapital Sum overforingar Side21

22 PR EIGEDELAR ANLEG9SMIDLAR note Bygning Sumanleggsmidlar OMLOPSMIDLAR Bankinnskot Bankinnskot Debitorar SUMEIGEDELAR GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL Stiftelsekapital Opptentover/underskot Opploystavsetning Arsresultat Sumeigenkapital Andreavsetningar/forpliktelsar Langsiktiggjeld Sumlangsiktiggjeld Kortsiktiggjeld Leverandorgjeld Sumkortsikti gjeld SUMGJELD OG EIGENKAPITAL / 7 Hareiddeo 03.04, 2013 Styret I&MugsRasofielgarden - j A t...) r)c j -,,se darsivilla:11:: 0:1/4 reaak JadScmar)Ingunn Pedersen(oestleiar) Siv MaritR.Kaldbol johaones is, 10A-r ti Side22

23 NOTAR til rekneskap/balanse2012 S11FTINGARASOFIELGARDEN Stiftinga vart stifta og registrert i Brønnøysundregistra Det har yore val av ny revisor frå rekneskapsåret 2011, registrert Stiftinga sitt styre er samansatt av 3 representantar valt av Hareid kommune og 2 representantar vert valt av Vonheims venner NOTE1:Rekneskapsprinsipp I årsrekneskapen er alle postar verdsette og periodiserte i samsvar med rekneskapslova sine bestemmelsar og reglane som følgjer av god rekneskapsskikk. Innteksforing etter kontantprinsippet Bygninger er vurdert ved takst ved anskaffelsen NOTE2 Tilsette,godtgjersleovs Stiftinga har ingen tilsette, og det er ikkje utbetalt godtgjersle til styret. Det er kostnadsfort kr 2719,- i revisjonshonorar. Sponsing av rekneskapstjeneste v/regnskapsservice as NOTE3 Anleggsmidlar Stiftelsekapitalen er ein fast eigedom gitt av opprettaren til ein verdi av kr ,- Det er ikkje foreteke avskriving, då eigedommen vert vurdert Aha evig levetid. NOTE4 Andreforpliktelsar Det er under planlegging å oppføre loebygning og magasin. Tilskot som er motteke, er delvis avsett til dette formalet. Side23

24 SORESUNNMOREKOMMUNEREVISJONIKS Til StiftelsenRasofielgarden 6060 HARED REVISJONSUTTALE 2012 Uttaleom årsrekneskapen Vi harrevidertårsrekneskapenfor StiftelsenRasofielgardenfor Årsrekneskapen,som bestir av resultatrekneskapog balansepr med notardernyttarekneskapssprinsippog andre relevanteopplysningarer skildra. Årsrekneskapenviser eit årsresultatpå kr ,- (underskot). Styret og rekneskapsferarsitt ansvarfor årsrekneskapen Styretog rekneskapsforarer ansvarlegfor å utarbeideårsrekneskapeni samsvarmed lov, forskriftog god rekneskapsskikk.styretog rekneskapsforarharog ansvarfor internkontrollsom der det muleg A utarbeideein Arsrekneakapsom ikkjeinneheldvesentleg feilinformasjon,verkensom følgje av mislegheitereller feil. Revisor sine oppgetverog plikter VAroppgave er å gi ein uttale om årsrekneskapenpå bakgrunnav revisjonenvår.vi hargjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardanekrev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomforerrevisjonen for A oppnå betryggandetiyggleik for at årsrekneskapenikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjon inneberutforelse av handlingarfor A innhenterevisjonsbevis for belep og opplysningari årsrekneskapen.dei valgte handlinganeavhengav revisorsitt skjønn,herundervurderingav risikoane for at årsrekneskapeninneheld vesentleg feilinformasjon,enten det har si årsak i mislegheiter eller feil. Ved ein slik risikovurderingtek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsen sin utarbeidelseav ein årsrekneskapsom gir ei dekkandeframstilling Formåleter å utforme revisjonshandlingarsom er hensiktsmessigeetteromstenda,men ikkje for Agi uttrykkfor ei meining om effektiviteten av stiftelsen sin interne kontroll. Revisjonen omfatterog ei vurderingav om dei nyttarekneskapsprinsippaer hensiktsmessigeog om rekneskapsestimatasom er utarbeidaer rimelege, samtein vurderingav den samlapresentasjonenav årsrekneskapen. EtterOr oppfatninger innhentarevisjonsbevistilstrekkelegog hensiktsmessigsom grunnlagfor Or konklusjon. Revisjon Hareid,Hem, Sande,Ulstein,Vanylven,Voldaog ørsta Side24

25 SORESUNNMORE KOMMUNEREVISJON IKS Uttale om andre forhold Basert på vår revisjon av årsregnskapensom skildra framfor og kontrollhandlingarvi har funne naudsyntei hht attestasjonsstandardisae 3000, meiner vi styret har oppfylt plikta si til å sent e for onentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av Stiftelsen Rasofielgarden sine rekneskapsopplysningari samsvarmed lov og god rekneskapsskikki Norge. Basert på vår revisjon av årsrekneskapensom skildra ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapener konsistente med årsrekneskapenog er i samsvar med lov og forskrift. Konklusjon Etter vår meining er årsrekneskapenavgitt i samsvar med lov og forskrifterog gir ei dekkande framstillingav den finansielle stillingen til Stiftelsen Rasofielgarden pr 31. desember 2012, og av resultatet for rekneskapsåret pr. denne dato som er i samsvar med lov, forskrift og god rekneskapsskikk. Ulsteinvik 30. mai 2013 Bodill Skeide Reg. revisor Revisjon Hareid,Henry,Sande,Ulstein, Vanylven,Voids og Orsta Side25

26 Politiskesaker Side26

27 Politiskesaker Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/529 Løpenr. 8701/2013 Klassering F30 Sakshandsamar: Ingeborg Bjåstad, Flyktningkontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/13 Levekårsutvalet Formannskapet Kommunestyret BUSETTING AV FLYKTNINGAR I / 2013/529 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommune kan til ei kvar tid ha busett inntil 50 flyktningar som utløyser integreringstilskot. Vedtaket gjeld for perioden Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side28

29 Vedlegg: Nr. Namn 1 Oppmoding om busetting av flyktningar i Bakgrunn for oppmodinga - særskilde utfordringar dei næraste åra 3 Oversikt Samandrag av saka Hareid kommune har motteke brev frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) datert , der Hareid vert oppmoda om å busette flyktningar i I brevet ber IMDi Hareid kommune om å ta i mot 15 flyktningar i I tråd med innkomstprognosane for utlendingsforvaltninga, ber dei samstundes om at kommunen busett 10 flyktningar i åra 2015 og Gjeldande vedtak i Hareid kommune PS 67/10 Busetting av flyktningar 2011, kommunestyremøte : Vedtak: Hareid kommune kan til ei kvar tid ha busett inntil 50 flyktningar som utløyser integreringstilskot. Dette inkluderer også einslege mindreårige. Vedtaket gjeld for økonomiplanperioden Det er ein føresetnad for vedtaket at eigna bustad kan skaffast, og at den ressursmessige situasjonen i administrasjonen er tilstrekkeleg utan fleire tilsetjingar. Nasjonale tal på personar som skal busettast Pr var det menneske i asylmottak med opphaldsløyve som venta på å få flytte til ein kommune. Ca. 700 av desse var barn i familiar overføringsflyktningar skal i 2013 busettast direkte frå landet dei oppheld seg i. IMDi oppmodar kommunar i Norge om å busette til saman flyktningar i 2014, og flyktningar i 2015 og i Det er grunn til å tru at talet på flyktningar som skal busettast i Norge, vil halde seg stabilt i åra som kjem. Oppmodingstala for kvar kommune har IMDi kome fram til i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS). IMDi oppmodar til saman over 360 kommunar om å delta i busettingsarbeidet i dei neste åra. Dagens busettingsmodell byggjer på ein avtale mellom KS og Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD). Det er ein føresetnad for at modellen skal fungere at dei fleste kommunane i landet må medverke. Dersom ein kommune som vert oppmoda om å busette flyktningar svarer nei, eller fattar eit vedtak som er lågare enn oppmodinga frå IMDi, må andre busettingskommunar ta imot fleire flyktningar. Stortingsmelding nr. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk I oktober 2012 kom Stortingsmelding nr. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk Mangfold og fellesskap. Meldinga skal danne det politiske grunnlaget for integreringspolitikken framover. Stikkord frå meldinga: Betre kvalifisering av innvandrarar for det norske arbeidslivet Innvandrarane sin kompetanse skal nyttast betre Fleire kvinner med innvandrarbakgrunn skal kome i arbeid Innvandrarar og barna deira skal få god utdanning som er tilpassa deira behov Alle barn skal ha gode oppvekstvilkår Unge jenter og gutar skal kunne ta sjølvstendige val om eige liv og framtid Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side29

30 Busetting av flyktningar skal skje raskare Statsborgarpolitikken skal styrke tilhøyrigheita til Norge Rasisme og diskriminering skal bekjempast Frivillig verksemd skal vere open og inkluderande Velferdsstaten sine tenester skal vere tilpassa behova til ei mangfaldig befolkning Nasjonal lovgjeving Utlendingslova av Menneskerettsloven av 1999 der menneskerettighetskonvensjonane er innarbeidd i tillegg til FN s barnekonvensjon. Desse konvensjonane kjem over norsk lovgjeving. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere - Introduksjonslova (Rundskriv Q-20/2012). Situasjonen i Hareid per Integreringstilskotet som kommunen mottek for kvar flyktning som vi busett, varer i fem år. Difor vil aktuell situasjon og flyktninggruppa som vert omtalt vere for åra 2009 til Tabellen viser utviklinga i Hareid for desse åra: Busett i 2009: 12 pers. sekundærfråflytting: 7 Busett i 2010: 12 pers. sekundærfråflytting: 1 Busett i 2011: 3 pers. + 2 fam.gj. sekundærfråflytting: 1 Busett i 2012: 11 pers. sekundærfråflytting: 0 Busett i 2013: 0 pers. + 1 fam.gj. sekundærfråflytting: 0 Sum busetting : 38 pers. + 3 fam.gj. sekundærfråflytting: 9 Per budde det 32 flyktningar i Hareid som var busette frå til (i 5 årsperioden, då ein mottek integreringstilskot). Dette er personar som kommunen mottek integreringstilskot for, og inkluderer dei som er familiegjenforeinte. Det var 9 flyktningar som hadde flytta vidare til ei anna kommune (sekundærfråflytting). Desse var altså trekt i frå det eigentlege talet på busette for denne perioden som er 38 personar + 3 familiegjenforeinte. Flyktningane har ulike nasjonalitetar: Iran, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Sri Lanka, statslause(palestinarar) og nokre har allereie vorte norske statsborgarar. I 2013 har det ikkje vorte busett nokon flyktningar, grunnen til dette er lite tilgang på bustader. Det har kome 1 person på familiegjenforeiningsgrunnlag, og det har kome melding om at det er 5 personar til som har fått opphald på dette grunnlaget, og som er venta å kome innan få månader. I 2012 vart vi oppmoda av IMDi om å busette 15 flyktningar for Med lite oversikt over bustadtilgangen for 2013 måtte vi svare at vi kunne busette 10 flyktningar i Det er uheldig at vi likevel ikkje klarer å skaffe bustader til å kunne busette dei flyktningane vi har avtalt med staten. Oversikt integreringstilskot/em-tilskot 2013 Integreringstilskot: ,- Særskilt tilskot for einslege mindreårige(em): ,- Sum: ,- Budsjettert: ,- Manglande inntekt: ,- Eventuell familiegjenforeining i 2013 kan gi kr ,- i integreringstilskot, noko som igjen vil redusere den manglande inntekta til kr ,-. Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side30

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer