Årsrapport MøllerGruppen Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS"

Transkript

1 Årsrapport

2 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen er i kontinuerlig utvikling og eiendommer kjøpes, selges, bygges om og /eller utvikles til andre formål. 47 % av porteføljen er knyttet til bilimport og forhandlervirksomhet og leies ut til MøllerGruppen. MøllerGruppen Eiendom har ambisjon om å vokse betydelig innenfor "ikke-bil"-relatert eiendom, særlig innen kontor, varehandel og lager/logistikk. Ved utgangen av 2014 utgjør investeringsporteføljen drøye kvm. 2

3 NØ Årsrapport 2014 Selskap i MøllerGruppen Eiendom pr (morselskap) Møller Eiendom Norge AS Leiraveien Logistikkpark AS Leiraveien Logistikkpark II AS Leiraveien Forretningsbygg AS Ringveien Næringsbygg AS Litleåsveien Næringsbygg AS Jernkroken Næringsbygg AS Ryggeveien Næringsbygg AS Grenseveien Næringsbygg AS Stjørdal Næringsbygg AS Lillehammer Næringsbygg AS Kokstadveien Næringsbygg AS Falkenstenveien Næringsbygg AS Yttersøveien Næringsbygg AS Kanalveien Næringsbygg Gran Eiendomsutvikling AS Gran Boligbygg AS Smedstadmoen Handelshus AS Stavanger Næringsbygg AS Christianiakvartalet AS Bygdøy Alle' 4 AS Raglamyrvegen Næringsbygg AS Energivegen Næringsbygg AS Mohagan Næringsbygg AS Tungasletta Næringsbygg AS Orknøygata Boligbygg AS Langmyra 6 AS Knudsrødveien 7 - seksjon 2 AS Eurobygg Eiendom AS Averøy Handelsbygg AS Eide Handelsbygg AS Vestnes Handelsbygg AS Ålesund Handelsbygg AS Steinkjer Handelsbygg AS Møllergata 4 KS MG 4 Komplementar AS Møllergata 4 Holding AS Bamble Handelsbygg AS Solbergkrysset Ås AS Møller Eiendom Skøyen AS Møller Eiendom Skøyen Holding AS Forus Forretningsbygg AS Notodden Handelsbygg AS Sola Handelsbygg AS Haslevangen 15 AS Frysjaveien 31 Tomteselskap AS Baldermoen AS Fetveien AS Jessheim Tomteselskap AS Økernveien 94 Holding AS Økernveien 94 I AS Økernveien 94/96 AS Møller Eiendom Sverige AS (holdingselskap) Möller Fastigheter Mälardalen AB Argonet AB G. Persson Gruppen AB BK Järna AB Møller Real Estate Baltic AS (holdingselskap) Autohaus Holding AS SIA Zvaigznu 11 SIA Moller Real Estate UAB Moller Realty SIA Eizensteina 6 UAB Laisves 127 SIA Ulmana 86 UAB Ukmerges 252 SIA Krasta 54 UAB Putinu 31 Tilknyttede selskap (TS) A.L. Industrier AS (21,5 %) Harbitzalléen Bolig AS (50%) Big Box Eiendomsinvest AS (25 %) Gardermoen Log Invest Holding AS (60%) Frysjaveien 31 AS (20 %) Rosenlund Bydelssenter AS (29,98 %) Gardermoen Log Invest AS (100% datter av GLI Holding AS) Rosenlund Kontorbygg AS (29,98 %) Fåbro Eiendom AS (50 %) Fjetland Eiendom AS (50%) Gardermoen Logistikkbygg AS (100 % datter av Gardermoen Log Invest Holding AS 3

4 NØ Årsrapport 2014 NØKKELTALL 4

5 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 VIRKSOMHETENS ART, OMFANG OG LOKALISERING MøllerGruppen Eiendom er et eiendomskonsern eiet av Aars AS. MøllerGruppen Eiendom eier de fleste anlegg knyttet til MøllerGruppen sin bilvirksomhet. Totalt utleid areal til MøllerGruppen AS med datterselskaper er på kvm, fordelt på henholdsvis kvm i Norge, kvm i Sverige og kvm i Baltikum. I tillegg har konsernet kvm med annen næringseiendom, hovedsakelig i Norge. Selskapets forretningssted er Oslo. Målsettingen i selskapets vedtatte strategi er å bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg, som skal bidra til en langsiktig verdiskapning. For å realisere strategien er det satt av betydelig kapital og ressurser, og eiendomsorganisasjonen er vesentlig styrket i løpet av perioden MøllerGruppen er konsernets største kunde, og kjøp, utvikling, drift og salg av bileiendommer er en integrert del av virksomheten. En forutsetning for forhandleravtalene i MøllerGruppen er at salg og service av nye biler finner sted i lokaler som tilfredsstiller Volkswagen-konsernets standarder. Arbeidet med å oppgradere bileiendommene pågår kontinuerlig, og betydelige investeringer er gjennomført. Totalt ble det i 2014 investert 138,6 millioner kroner tilknyttet bilvirksomheten. Parallelt med dette ble det investert 675 millioner kroner i annen næringseiendom. Konsernets tilknyttede selskaper har i løpet av 2014 gjennomført investeringer for 1 689,4 millioner kroner, hvorav MøllerGruppen Eiendom sin andel utgjør 943,2 millioner kroner. MAKROØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER 1 Eiendomsvirksomhetens fremtidige utvikling vil blant annet avhenge av makroøkonomiske forhold. Eiendomssektoren er kapitalintensiv og nøkkelen til et eventuelt markedsskifte kan være investors tilgang på fremmedkapital. Vi forventer en stabil, men moderat utvikling i alle de nordiske økonomiene, inkludert Baltikum, både på kort og mellomlang sikt. Et stabilt marked virker attraktivt både for norske og internasjonale investorer, der det avgjørende er å finne det riktige investeringsobjektet. Konsensus er at rentenivået holdes lavt i hele regionen i hele Total markedsverdi av gjennomførte eiendomstransaksjoner i 2014 endte på ca. 87 milliarder, et rekordhøyt volum i Norge og en økning på 133 % fra 2013 og det høyeste registrerte nivået siden Børsnoteringen av Entra Eiendom utgjør imidlertid ca. 28 milliarder av totalen, men sett bort fra dette ender man fortsatt på et rekordhøyt volum på 59 milliarder. Den høye aktiviteten i markedet er hovedsakelig drevet av gunstige finansieringsbetingelser for eiendomsinvestorer. God kapitaltilgang i lånemarkedene har medført at rentemarginene i bankene er redusert til dels betydelig i løpet av 2014, og samlede lånekostnader for ny eiendomsfinansiering har vært fallende. Utenlandske investorer viser økende interesse for det norske markedet. Etterspørselen etter moderne og sentralt plasserte eiendommer i nærheten av kommunikasjonsknutepunkter er høy. Det er imidlertid også god etterspørsel etter mer normale eiendommer utenfor de mest sentrale områdene og det historisk høye gapet mellom prime og normal yield eiendommer er avtagende. Prime yield ved utgangen av 2014 er på 4,5 %, en reduksjon fra 5,25 % ved utgangen av Reduksjonen skyldes både nedgang i renter og marginer og svakere krone, og er basert på observerbare transaksjoner i markedet. Økt interesse fra utenlandske investorer og stabil og god tilgang på fremmedkapital tilsier fortsatt god aktivitet i transaksjonsmarkedet. Ledighet i kontormarkedet i Oslo målt som ledige arealer de neste tre månedene er på 8 % pr januar Dette er en økning på 1 % sammenlignet med fjoråret. Ledighet i CBDområdene er i snitt 6 %, svakt opp fra gjennomsnittlig ledighet i 204 på nærmere 5 %. Til tross for økningen er ledigheten fortsatt ansett å være på et lavt nivå, etterspørselen etter lokaler i dette segmentet er høy. I det svenske markedet har ledigheten holdt seg stabil på 9,1 % gjennom hele 2014 og leienivåene har vært stigende. CBD prime leie har steget til SEK pr m2. Stockholm er i ferd med å bli mer attraktivt for utenlandske investorer men markedet for prime kontorlokaler domineres fortsatt av sterke lokale aktører. Prime yield i Stockholm ligger på 4,25 %, svakt ned fra 4,5 % ved utgangen av Transaksjonsvolumet har vært høyt gjennom hele 2014, og endte på 148 milliarder, noe som tilsvarer en økning på over 60 % sammenlignet med Den svenske sentralbanken senket renten til 0,1 % i starten av februar 2015, noe som garanterer lave renter videre i Dette, sammen med utsikter til høyere avkastning ved å investere i eiendom sammenlignet med alternative plasseringer, vil sannsynligvis medføre fortsatt vekst i transaksjonsvolumer. Transaksjonsvolumet i de baltiske landene endte på 415 millioner euro i 2014, noe som var en nedgang fra 2013 forårsaket av geopolitisk usikkerhet og svakere global økonomi. Sammenlignet med vest-europeiske markeder er det imidlertid fortsatt muligheter for meravkastning i de baltiske markedene med prime yield på rundt 7 %. Nordiske, baltiske og russiske investorer er hovedaktørene i det baltiske markedet med investeringer konsentrert rundt hovedstedene. 1 Kilder: Akershus Eiendoms markedsrapport vår 2015, Newsec Property outlook spring

6 NØ Årsrapport 2014 MøllerGruppen Eiendom har mange prosjekter på tegnebrettet og det forventes høy aktivitet i Selskapet vil fortsette å vokse med hovedvekt på kontor og handelseiendommer. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultat Driftsinntektene i konsernet MøllerGruppen Eiendom var på 282,3 millioner kroner i 2014 mot 311,9 millioner kroner i Ser man bort fra engangsposter på ca. 60 millioner kroner i 2013 samt effekt av endret klassifisering av investering i Fjetland Eiendom på 20,3 millioner kroner har driftsinntektene økt med 50,7 millioner kroner. Økningen skyldes nye investeringer og årlig husleieregulering. Resultat etter skatt ble 20,1 millioner kroner i 2014 mot 14,1 millioner kroner i Resultatet er belastet med nedskrivning av eiendommer i Norge og Baltikum på 42,8 millioner kroner i 2014, tilsvarende ble det nedskrevet for 80,7 millioner kroner i For øvrig har personalkostnader økt med 7 millioner kroner som følge av nyansettelser. Dette for å kunne realisere strategien om å vokse utenfor bileiendomssegmentet. Samlet positiv kontantstrøm fra operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter var på 5,7 millioner kroner i Kontantstrøm fra driften var på 80,5 millioner kroner. Konsernet hadde et driftsresultat på 113 millioner kroner. Avvik mellom driftsresultat og kontantstrøm fra drift skyldes hovedsakelig endret klassifisering av innregning av investering i Fjetland Eiendom AS samt valutaeffekter. Netto utbetaling i forbindelse med investeringer i eiendom og tilknyttede selskaper var på 707,2 millioner kroner. Netto opptak av ny langsiktig gjeld var på 486,7 millioner kroner. Investeringer og salg Selskapet har i løpet av året foretatt flere eiendomstransaksjoner. Det er totalt investert millioner kroner i nye selskaper i 2014 (75 millioner kroner i 2013). I januar 2014 kjøpte vi 100 % av aksjene i Sola Handelsbygg AS. I november og desember ble det investert i to kontorbygg på Økern i Oslo ved kjøp av 100 % av aksjene i henholdsvis Haslevangen 15 AS og Økernveien 94 AS. I tillegg ble det i desember investert i 60 % av aksjene i Gardermoen Log Invest Holding AS som gjennom datterselskapet Gardermoen Log Invest AS eier et logistikkbygg på Gardermoen som er utleid til COOP Handel AS. Gardermoen Log Invest Holding AS behandles som et tilknyttet selskap da aksjonæravtalen mellom eierne krever enstemmighet om alle strategiske og driftsmessige beslutninger i selskapet. Investeringen innregnes etter egenkapitalmetoden slik at oppkjøpet av dette selskapet gir ingen effekt på konsernets anleggsmidler. Konsernet har fokusert på arbeidet med prosjektering og regulering av en rekke utviklingseiendommer, herunder spesielt Harbitzalléen 3-7 i Oslo. Her er det planlagt et kombinert prosjekt med bolig, kontor og handelsarealer. Det er inngått samarbeidsavtale med Profier AS for utvikling og realisering av boligdelen av prosjektet. Planen er å igangsette bygging så raskt som mulig etter at reguleringsforslaget er endelig godkjent av Oslo Kommune. Det har også vært høy aktivitet knyttet til den bilrelaterte delen av virksomheten. Nytt Skoda-anlegg har blitt ferdigstilt i Tønsberg og Västerås i I Örebro har vi ferdigstilt ombygning for VW mens det er ferdigstilt et nybygg for VW i Vilnius. Videre to bilanlegg på Mustad, oppført av vårt tilknyttede selskap Fåbro Eiendom AS, blitt ferdigstilt i løpet av desember. To bilanlegg i Tromsø ble solgt i desember. Det har også blitt ferdigstilt et kombinasjonsbygg på Kokstad i Bergen. Pågående byggeprosjekter som løper i 2015 er blant annet nybygg for Audi og VW samt en utleieenhet på Solbergkrysset i Ski, nybygg for VW i Stjørdal,rehabilitering av kontoreiendommen Bygdøy allé 4 i Oslo og oppføring av kontorbygg på Rosenlund i Lillehammer. Finansiering Konsernet er finansiert med langsiktige pantelån på totalt millioner kroner, hvorav 670 millioner kroner er trekk på lånerammer og millioner kroner er faste lån. Den ubenyttede delen av lånerammene utgjorde 230 millioner kroner pr Trekkfasilitetene benyttes til løpende drift, kjøp og utvikling av nye eiendommer. For kortsiktig likviditetsstyring er det etablert kassekreditt på 40 millioner kroner. Total rentebærende gjeld for eiendomsvirksomheten er på millioner kroner pr Eiendomsfinansieringen er basert på flytende rente, noe som gjør at konsernet er utsatt for risiko knyttet til endringer i rentenivået i Norge, Sverige og Baltikum. Denne risikoen sikres ved at det inngås langsiktige renteswap-avtaler for deler av gjelden. Ved utgangen av 2014 var 38 % av konsernets gjeld sikret med renteswap-avtaler. MøllerGruppen Eiendom eier eiendommer i Sverige og i de baltiske landene, hvilket medfører valutarisiko. Finansieringen i de utenlandske datterselskapene gjøres enten direkte i bank lokalt eller internt fra. Gjelden sikres ved at den tas opp i lokal valuta og/eller ved bruk av terminkontrakter ved intern finansiering. Både interne fordringer og terminkontraktene markedsvurderes løpende (mark-to-market). Ved årsskiftet var totalt sikret beløp 349 millioner SEK. Eiendomskonsernet har betydelige leieinntekter fra andre selskaper i Aars konsernet, samt eksterne leietagere. Det vil alltid være en risiko forbundet med leietagernes evne til å innfri sine forpliktelser. Denne risikoen søkes kontrollert via lange 6

7 NØ Årsrapport 2014 leieavtaler med solide leietagere, samt i størst mulig grad diversifisering mellom leietagere. Historisk har tap på krav vært lave. Pr utgjør bokført egenkapital i konsernet millioner kroner, tilsvarende 36,7 % av totalkapitalen. Konsernets verdijusterte egenkapital vurderes å være vesentlig høyere som følge av at eiendommenes markedsverdier overstiger bokførte verdier. Morselskapet,, hadde totale driftsinntekter i 2014 på 154,5 millioner kroner, hvorav 133,4 millioner kroner er gevinst ved salg av konsernaksjer. Inntektene for øvrig består hovedsakelig av utfakturert management honorar til datterselskapene. Resultat etter skatt ble på 127,5 millioner kroner mot -3,1 millioner kroner i Økningen skyldes hovedsakelig gevinst i forbindelse med salg av aksjer. Årets overskudd foreslås disponert som følger: Overført til annen egenkapital Sum disponert 127,5 millioner kroner 127,5 millioner kroner Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av regnskapet for 2014, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede for morselskapet og konsernet som helhet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og finansielle stilling pr. 31. desember Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING hadde pr ansatte, hvorav 3 kvinner. Arbeidsmiljøet i selskapet ansees som godt. I 2014 har det totale sykefraværet vært på 1,12 %, og det har ikke forekommet arbeidsulykker. I selskapet, som i konsernet for øvrig, foretas en løpende kartlegging av helse-, miljø og sikkerhetsforholdene i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom året. YTRE MILJØ Byggevirksomheten som MøllerGruppen Eiendom utfører, påvirker i utgangspunktet det ytre miljø. I samråd med engasjerte parter legges det derfor stor vekt på å avhjelpe eventuelle negative miljøeffekter i byggeprosjektene. Miljøhensyn er godt forankret i MøllerGruppen Eiendom gjennom mangeårig satsing på ENØK-tiltak. Gjennom et prosjekt støttet av Enova er det siden 2009 spart 7,5 GWh/år. Dette er oppnådd ved opplæring i energieffektiv drift av driftspersonell og investeringer i lønnsomme ENØK-tiltak. MøllerGruppen Eiendom ønsker på sikt å etablere energioppfølging for hele sin portefølje. Som et ledd i denne ambisjonen er systemer for aktiv energioppfølging installert i alle bygg i Norge og Baltikum (ca. 70 bygg). Sverige står for tur i Dette innebærer at alle energikilder som elektrisitet, fjernvarme og gass logges time for time, og det utarbeides ukentlige kommentarer og tips til effektiv energibruk. Lokalt personell gjennomfører tiltak på bakgrunn av dette. MøllerGruppen Eiendom har som policy at alle bygg skal ha installert SD-anlegg for effektiv styring av tekniske anlegg og energiforbruk. Det arbeides kontinuerlig med å gjennomføre nye tiltak som kan optimalisere energibruken ytterligere. Ved anbudsinnhenting på nybygg skal det innhentes anbud på A-bygg og BREEAM Very Good, alternativt med opsjon på B-bygg og BREEAM Good. Det settes krav til entreprenør om at denne fremlegger en plan for redusert energiforbruk i byggeperioden, samt en plan for kildesortering av avfall fra byggeplass. BREEAM-rådgiver og ENØK-rådgiver skal medtas i prosjektgruppen fra oppstart. 7

8 NØ Årsrapport 2014 KONSERNETS FREMTIDSUTSIKTER Det forventes en lavere makroøkonomisk utvikling på kort sikt i Norge blant annet som følge av lavere oljepriser, men allerede i 2016 er det forventninger om økt aktivitetsnivå i norsk økonomi. Det er god tilgang på kapital i transaksjonsmarkedet og reduserte markedsrenter og kredittmarginer indikerer fortsatt robust transaksjonsmarked. MøllerGruppen Eiendom har solide eiere og balanse og god kapasitet til å gjennomføre nye investeringer. På bakgrunn av dette ser styret positivt på konsernets muligheter i 2015 og videre fremover. Styret i Oslo, 21. april

9 NØ Årsrapport 2014 RESULTATREGNSKAP 9

10 NØ BALANSE PR Årsrapport

11 NØ BALANSE PR Årsrapport

12 NØ Årsrapport 2014 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12

13 Årsrapport 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Selskaper der MøllerGruppen Eiendom har bestemmende innflytelse konsolideres. Det konsoliderte regnskapet omfatter morselskapet og de selskaper som fremgår av note 5, samt deres datterselskaper. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet) og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Fra og med regnskapsåret 2014 har konsernet endret prinsipp for innregning av investeringen i selskapet Fjetland Eiendom AS. Se nærmere omtale av dette i note 22. Eliminering av interne transaksjoner Alle transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert. Driftsmidler er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Kostpris på aksjene i det enkelte datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på oppkjøpstidspunktet. De mer/mindreverdier som fremkommer, tillegges de eiendeler og forpliktelser i balansen som mer/mindreverdiene knytter seg til og periodiseres over eiendelens gjenværende levetid. Mer/mindreverdier som ikke kan henføres til aktuelle eiendeler eller forpliktelser oppføres som goodwill/negativ goodwill i balansen og avskrives/inntektsføres over økonomisk levetid. Ved kjøp av datterselskaper med minoritet oppføres 100 prosent av identifiserbare eiendeler og gjeld i balansen, mens det for goodwill bare er majoritetens andel som oppføres. Avhending av datterselskaper Dersom konsernet selger seg ned til en eierandel på 50 % eller lavere, resultatføres gevinst/ tap som om hele selskapet var solgt. Dette innebærer at den resterende eierandel regnskapsføres til virkelig verdi. Omregning av utenlandske datterselskaper Balanseposter i utenlandske selskaper blir omregnet til kursen på balansedagen, mens resultatet omregnes til veid gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterselskaper føres mot egenkapitalen. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressene er trukket ut som egne poster i resultatregnskapet og balansen. I resultatregnskapet beregnes og vises minoritetenes andel av resultatet etter skatter. Minoritetsinteresser i balansen representerer minoritetenes andel av selskapenes egenkapital hensyntatt minoritetenes andel av mer/mindreverdier og interne gevinster. Tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet Eierandeler i selskaper der konsernet eier mellom 20 og 50 prosent, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, konsolideres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at konsernets andel av resultatet etter skatt og etter avskrivninger av eventuelle merverdier resultatføres under finansposter og tillegges bokført verdi for andelen. Internt salg av driftsmidler til tilknyttede selskap er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet behandles etter samme prinsipp. Enkelte eierandeler i mindre selskap med begrenset verdi og resultat, er behandlet som ordinære aksjeinvesteringer som vurderes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Periodiserings-, klassifiserings- og vurderingsprinsipper Grunnleggende regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk som er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Klassifisering av eiendeler og gjeld Varer, kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonstidstidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Kortsiktig del av langsiktig gjeld som forfaller innen ett år er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Estimater Ved vurdering av inntekter, kostnader, balanseposter og øvrige forpliktelser hvor det ikke foreligger markedsverdier brukes estimater. Dette gjelder vurdering av eiendommer. forpliktelser, pensjoner og goodwill samt øvrige langsiktige avsetninger. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endres. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringen oppstår. Inntektsføring Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden. Vedlikehold/påkostning Anskaffelser til bygg kostnadsføres dersom det anses som vedlikehold. Det aktiveres dersom det anses som en påkostning. Normalt omfatter påkostninger standardheving eller tilbygg. Tekniske installasjoner aktiveres i forbindelse med 13

14 NØ Årsrapport 2014 nyanskaffelse eller full utskiftning, men kostnadsføres i forbindelse med vedlikehold av delkomponenter.. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet er beregnet lineært og er basert på anslag over driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Byggelånsrenter som påløper i byggeperioden aktiveres. Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing), vises i regnskapet som driftskostnad og årlig leiebeløp er vist i note 7. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses å overføre den vesentlige av den økonomiske og risikoen knyttet til driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer i datterselskaper av strategisk karakter og andre langsiktige investeringer klassifiseres som anleggsmidler og regnskapsføres til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Utbytte fra datterselskapet inntektsføres i samme år som givende selskap foretar avsetningen. Utbytte fra øvrige selskaper inntektsføres når utbytte utbetales. Investeringer av kortsiktig karakter er klassifisert som omløpsmidler og er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Skatter Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi samt skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel hvor det er usikkerhet knyttet til fremtidig bruk blir ikke balanseført. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen, når det er grunnlag for nettoføring. Ved endret skattesats påfølgende år, legges ny skattesats til grunn for beregning av utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er beregnet basert på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier i oppkjøpte selskaper på identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Det beregnes ikke utsatt skatt på goodwill og merverdier på eiendommer ved oppkjøp. Utsatt skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til investeringer i datterselskap innregnes, med unntak av når det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i uoverskuelig fremtid. Pensjoner Norske selskaper har kollektive pensjonsforsikringer (ytelses, - og innskuddsbaserte) som er dekket i forsikringsselskaper. I tillegg har konsernet usikrede pensjonsforpliktelser, inklusive avtalefestet pensjon (AFP), som aktuarberegnes og belastes direkte over driften. Selskapets ytelsesording er avviklet i løpet av 2014 slik at gjenværende pensjonsordninger i sin helhet er innskuddsbaserte ordninger Selskaper i Sverige, Latvia og Estland har ingen ansatte og har dermed ingen pensjonsavtaler. I Litauen et det ansatte, men ingen pensjonsavtaler. Ved beregninger av pensjonskostnaden i ytelsesbasert avtale benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de akkumulert overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Innskuddspensjon kostnadsføres løpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet en viss prosentandel av den ansattes lønn. Innskuddet investeres i fond hvor de ansatte kan velge mellom ulike spareprofiler. Ut over dette har konsernet ingen forpliktelser overfor de ansatte på denne ordningen. Finansielle instrumenter Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstrumentene skal sikre konsernet mot variasjoner i fremtidige kontantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen så lenge sikringen er vurdert å være effektiv. Gevinst eller tap resultatføres netto i takt med resultatføringen av sikringsobjektet. Ved renteswapavtaler hvor sikringen ikke er vurdert å være effektiv, bokføres sikringsinstrumentet til markedsverdi i balansen. Endringer i markedsverdi føres løpende over resultatet. Ved valutaterminkontrakter som skal sikre eiendeler og forpliktelser, hvor sikringen er vurdert å være effektiv, vurderes både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet til virkelig verdi, og gevinst og tap resultatføres. Ved sikring av nettoinvesteringer i utenlandsk valuta og hvor sikringen er vurdert som effektiv, er valutaterminkontrakten vurdert til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi føres direkte mot egenkapitalen. 14

15 NØ Årsrapport 2014 Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs og tilhørende valuta gevinst/tap resultatføres som finanspost. Dette gjelder likvide midler, fordringer og gjeld. For ikke pengeposter legges kursen på transaksjonstidspunktet til grunn for anskaffelseskost og regnes ikke om senere. Salg og kjøp av varer og tjenester i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursen på transaksjonstidspunktet. Konsernet har norske kroner som presentasjonsvaluta. Konsernet er eksponert for kursendring i SEK, EUR og LTL. Innen konsernet er det ytet lån i SEK og EUR. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Betingede forpliktelser regnskapsføres når det er mer enn 50 prosent sannsynlighet for at forpliktelsen inntreffer og forpliktelsen kan måles pålitelig. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen er den indirekte metoden lagt til grunn. Likvider omfatter kontanter, bankinnskudd, finansinvesteringer (pengemarkedsfond) og trukket kassekreditt. 15

16 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER De påfølgende notene gjelder konsernregnskapet dersom ikke annet er angitt. Beløpene er oppgitt i kr. Alle balansetall er pr Note 1 - Segmentinformasjon Virksomheten består av utleie, forvaltning og utvikling av eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Den norske virksomheten er delt inn i forretningsområdene bileiendom og øvrig eiendom. Forretningsområdene viser følgende hovedtall: 2014 Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Eiendom Baltikum Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter ( ) Driftsresultat (24 770) ( ) Av- og nedskrivninger * EBITDA ( ) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (21 405) (28 847) (3 971) (5 644) (18 998) 0 (78 865) Resultat før skatt (16 346) (28 741) ( ) Eiendeler ( ) Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Eiendom Baltikum Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter (17 997) Driftsresultat (13 416) (10 243) Av- og nedskrivninger * EBITDA (8 988) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (32 700) (24 010) (3 772) (6 607) (12 430) (73 455) Resultat før skatt (17 188) (4 179) (12 430) Eiendeler ( ) EBITDA er driftsresultat før av- og nedskrivninger, inkl resultat i TS. Note 2 - Driftsinntekter Andre driftsinntekter 2014 Leieinntekter Gevinst ved salg av konsernaksjer * Disponenthonorar Andre driftsinntekter ** Sum * Gevinst ved salg av konsernaksjer inkluderer interngevinst på 100,6 millioner kroner. ** Møller Bil i Sverige ble i forbindelse med ombygning / tilpasning av lokaler fakturert et engangsbeløp i 2013 på 59,6 millioner kroner.

17 Note 3 - Lønn- og andre personalkostnader Konsernet Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Lån til ansatte Lån til ledende ansatte og styret 0 0 Lån til ansatte gjelder rentebærende billån hvor selskapene har pant i bil. Konsernet Honorarer til revisor (ekskl mva) Revisjon Andre attestasjonstjenester Skatt Annen bistand Sum Adm. direktør Styre Ytelser til ledende personer Lønn og bonus Pensjonskostnader 120 Pensjonskostnader 25 Annen godtgjørelse 947 Styrehonorar Sum Administrerende direktør har 1 % eierandel i Møller MI AS. Det er etablert bonusordninger hvor utbetalingens størrelse avhenger av oppnådd resultat for året samt andre kvalitative vurderingskriterier og hvor bonusen ansees å være en del av normal avlønning innen denne type stilling. Administrerende direktør har på visse vilkår rett til to års etterlønn. Note 4 - Andre driftskostnader Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader, med mer) Adm.kostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekost., gaver, tap på krav, mm) Sum Konsernet Note 5 - Inntekter på investeringer i datterselskaper Investeringer: Eier- / Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Selskapets navn kontor andel verdi Møller Eiendom Norge AS Oslo 100 % Møller Eiendom Sverige AS Oslo 100 % Møller Real Estate Baltic AS Oslo 100 % Oslo

18 Inntekter: Selskapets navn Konsernbidrag fra øvrige konsernselskaper Sum Konsernets eiendomsvirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum drives gjennom de tre holdningselskapene Møller Eiendom Norge AS, Møller Eiendom Sverige AS og Møller Real Estate Baltic AS. Disse selskapene har følgende investeringer: Eier- / Tall i tnok Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Møller Eiendom Norge AS: kontor andel verdi Averøy Handelsbygg AS Oslo 100 % Bamble Handelsbygg AS Oslo 100 % Bygdøy Allé 4 AS Oslo 100 % Christianiakvartalet AS Oslo 100 % Eide Handelsbygg AS Oslo 100 % Eurobygg Eiendom AS Oslo 100 % Falkenstenveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Forus Forretningsbygg AS Oslo 100 % Gran Boligbygg AS Oslo 100 % Gran Eiendomsutvikling AS Oslo 100 % Grenseveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Jernkroken Næringsbygg AS Oslo 100 % Kanalveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Knudsrødveien 7 - seksjon 2 AS Oslo 100 % Kokstadveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Langmyra 6 AS Oslo 100 % Leiraveien Forretningsbygg AS Oslo 100 % Leiraveien Logistikkpark AS Oslo 100 % Leiraveien Logistikkpark II AS Oslo 100 % Lillehammer Næringsbygg AS Oslo 100 % Litleåsveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Møller Eiendom Skøyen AS Oslo 100 % MG 4 Komplementar AS Oslo 100 % Møller Eiendom Skøyen Holding AS Oslo 100 % Møllergata 4 Holding AS Oslo 100 % Notodden Handelsbygg AS Oslo 100 % Ringveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Ryggeveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Smestadmoen Handelshus AS Oslo 100 % Solbergkrysset Ås AS Oslo 100 % Stavanger Næringsbygg AS Oslo 100 % Steinkjer Handelsbygg AS Oslo 100 % Stjørdal Næringsbygg AS Oslo 100 % Vestnes Handelsbygg AS Oslo 100 % Yttersøveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Ålesund Handelsbygg AS Oslo 100 % Sola Handelsbygg AS Oslo 100 % Baldermoen AS Oslo 100 % Energivegen Næringsbygg AS Oslo 100 % Fetveien AS Oslo 100 % Frysjaveien 31 Tomteselskap AS Oslo 100 % Jessheim Tomteselskap AS Oslo 100 % Oslo 100 % Orknøygata Boligbygg AS Oslo 100 % Raglamyrvegen Næringsbygg AS Oslo 100 % Tungasletta Næringsbygg AS Oslo 100 % Haslevangen 15 AS Oslo 100 % Økernveien 94 Holding AS Oslo 100 % Sum

19 Eier- / Tall i tnok Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Møller Eiendom Sverige AS: kontor andel verdi Argonet AB Örebro 100 % G.Persson Gruppen AB Uppsala 100 % Möller Fastigheter i Mälardalen AB Uppsala 100 % BK Järna AB Södertälje 100 % 739, Sum Eier- / Tall i tnok Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Møller Real Estate Baltic AS kontor andel verdi UAB Moller Realty Vilnius, Litauen 100 % UAB Laisves 127 Vilnius, Litauen 100 % UAB Ukmerges 252 Vilnius, Litauen 100 % UAB Putinu 31 Vilnius, Litauen 100 % SIA Moller Real Estate Riga, Latvia 100 % SIA Eizensteina 6 Riga, Latvia 100 % SIA Ulmana 86 Riga, Latvia 100 % SIA Krasta 54 Riga, Latvia 100 % SIA Zvaigznu 11 Riga, Latvia 100 % Autohaus Holding AS Tallin, Estland 100 % 19712, Sum Note 6 - Investeringer i tilknyttede selskap Stemme- Andel av EK Bokført Resultatandel Bokført andel / i selskapet verdi Tilgang / etter skatt verdi Selskapets navn eierandel avgang 2014 Utbytte A.L. Industrier AS, Oslo 21,5 % (9 463) Frysjaveien 31 AS, Oslo 20,0 % (600) Big Box Eiendomsinvest AS, Oslo 25,0 % (547) (1 000) Fåbro Eiendom AS, Oslo 50,0 % Rosenlund Bydelssenter AS, Lillehammer ** 30,0 % (2 495) (4 049) Rosenlund Kontorbygg AS, Lillehammer ** 30,0 % (10 538) Fjetland Eiendom AS, Stavanger * 50,0 % Harbitzalleen Bolig AS 50,0 % Gardermoen Log Invest Holding AS 60,0 % Sum (8 575) (15 063) * Investeringen i Fjetland Eiendom AS ble frem til 31. desember 2013 innregnet som et datterselskap. Fra og med 1. januar 2014 har man klassifisert investeringen som et TS og innregnet investeringen i henhold til egenkapitalmetoden. Se note 22 for ytterligere omtale. I konsernregnskapet er investeringene i tilknyttede selskap innarbeidet etter egenkapitalmetoden. ** Det er gitt ansvarlige lån til Rosenlund Bydelsenter AS og Rosenlund Kontorbygg AS på til sammen 42,8 millioner kroner. Resultatandeler fra disse selskapene inkluderer nedskrivning på 13,5 millioner kroner.

20 Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill Konsernet Biler, maskiner Biler, maskiner Anl. under Goodwill / og inventar og inventar Bygg Tomt utførelse Imm.eiend. Sum Anskaffelseskost Omregningsdifferanse av saldo pr Justert anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp i år Avgang solgte selskap i år (4 165) ( ) (22 331) ( ) Tilgang (4 228) Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse av saldo pr Justert av- og nedskrivning Tilgang ved oppkjøp i år Avgang akk avskrivninger - konsernselskap Avgang akk avskrivninger Omregningsdifferanse tilgang/avgang (3) (3) Årets nedskrivning * Årets avskrivning Avskrevet Bokført verdi år Lineær avskrivningsplan 3-7 år 50 år 10 år 551 Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 5-15 år 4-36 år Goodwill er knyttet til oppkjøp av nye selskap. Goodwill knyttet til strategiske investeringer som ligger innenfor konsernets kjernevirksomhet og hvor MøllerGruppen Eiendom har et langsiktig perspektiv avskrives normalt over 10 år. * Eiendommer i Norge og Baltikum er nedskrevet med henholdsvis 10,3 og 32,5 millioner kroner. Nedskrivninger er et resultat av foretatte verdsettelser basert på omsetningsverdi og/eller neddiskonterte kontantstrømmer. Note 8 - Goodwill Spesifikasjon av goodwill ved oppkjøp: Kjøps- Avskrivnings-Anskaffelses- Akkumulerte Bokført Årets Goodwill tidspunkt periode kostavskrivninger* verdiavskrivninger Forretningsområde Eiendom Baltikum år Sum goodwill * Inkl omregningsdifferanse Note 9 - Fordringer og gjeld konsern Langsiktig lån til konsernselskap Fordringer på konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig fordring på konsernselskap Kortsiktig lån til konsernselskap Kundefordringer Fordring konsernbidrag Kortsiktig fordring konsernselskap Gjeld til konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld 3 88 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 3 88 er administrator for konsernets konsernkontoordning. Selskapene i ordningen er solidarisk ansvarlig for nettogjelden som trekkes.

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer