INFORMASJONSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT"

Transkript

1 INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten i Enghav AS. Dette Informasjonsdokumentet inneholder ingen tilbud om kjøp eller salg av noen aksjer eller andre verdipapir i noen jurisdiksjon. 12. desember (20)

2 Viktig informasjon: Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten i Enghav AS gjennom sitt heleide datterselskap, Domstein Sjømat AS ("Domstein Sjømat"). Informasjonsdokumentet er utarbeidet for å oppfylle Oslo Børs' Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper ("Løpende Forpliktelser") punkt 3.5. Informasjonsdokumentet er forelagt Oslo Børs for kontroll før det er offentliggjort. Informasjonsdokumentet er ikke et prospekt, og er ikke kontrollert eller godkjent av Oslo Børs eller Finanstilsynet etter de regler som gjelder for prospekter. Dette Informasjonsdokumentet inneholder ingen tilbud om kjøp eller salg av noen aksjer eller andre verdipapir i noen jurisdiksjon. Ord og uttrykk er definert fortløpende i teksten. Informasjonen i dette Informasjonsdokumentet er gyldig per datoen for dette Informasjonsdokumentet (eller tidligere dersom dette er angitt i teksten), og informasjonen kan ha blitt forandret, supplert og korrigert etter dette uten nærmere varsel. Innholdet i Informasjonsdokumentet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning, og leseren må selv konsultere egne rådgivere for å få slik rådgivning. Dette Informasjonsdokumentet inneholder Domsteins antakelser eller forventninger om fremtidige hendelser, herunder informasjon angående risikofaktorer knyttet spesifikt til Domstein og opplysninger om Domsteins fremtidige finansielle situasjon. Slike antakelser og forventninger er ikke historiske fakta, og den faktiske utviklingen kan divergere betydelig fra de antakelser og forventninger Domstein har lagt til grunn, da disse er i sin natur utsatt for kjente og ukjente risikofaktorer, usikkerhet og knyttet til fremtidige hendelser som det er umulig å forutse presist. Domstein er ikke forpliktet til å oppdatere noen av de antakelser og forventninger som er inntatt her på bakgrunn av ny informasjon, fremtidige hendelser eller av andre grunner. Alle senere skriftlig og muntlig formidlede antakelser og forventninger av noen som rettmessig representerer Domstein er underlagt de samme forbehold og begrensninger som inntatt her og for øvrig i Informasjonsdokumentet. Informasjonsdokumentet inneholder noen faktorer som kan påvirke Domsteins virksomhet, finansielle stilling, resultat, likviditet og fremtidige forventinger. Lesere oppfordres til å lese alle deler av dette Informasjonsdokumentet, og spesielt kapittel 1 angående risikofaktorer når de leser dette Informasjonsdokumentet. Informasjon i dette Informasjonsdokumentet der tredjepersoner helt eller delvis er kilder for informasjonen er gjengitt presist, og så langt Domstein er kjent med og i stand til å vurdere fra informasjonen slike tredjepersoner har gitt, er det ikke utelatt noe informasjon som ville gjort den gjengitte informasjonen misvisende eller feil. De Løpende Forpliktelsene tillater at Domstein inkorporerer informasjon gjennom henvisning til enkelte dokumenter. Domstein har benyttet seg av denne adgangen og det vises i denne forbindelse til oversikten inntatt i kapittel 7. 2 (20)

3 Innhold Punkt Side 1. Risikofaktorer Risiko knyttet til Domstein Risiko knyttet til aksjene i Domstein ASA Ansvarserklæring Transaksjonen Oversikt Transaksjonens betydning for Domstein Kostnader Enghav Oversikt Finansiell informasjon Domstein Selskapsoversikt Juridisk konsernstruktur Organisasjon Aksjekapital og aksjonærforhold Avhengighet til patenter, lisenser eller visse avtaler mv Vesentlige kontrakter Tvister eller forvaltningssaker Revisor Utviklingstrekk Finansiell informasjon for Domstein Utvalgt finansiell informasjon om Domstein nøkkeltall Kapitalstruktur mv Arbeidskapital Vesentlige endringer i Domsteins finansielle stilling Pro forma finansiell informasjon Innledning Pro forma resultat Dokumenter inntatt gjennom henvisning og dokumenter til innsyn Inkorporering gjennom henvisning krysshenvisningstabell Dokumenter tilgjengelig for innsyn (20)

4 1. Risikofaktorer 1.1 Risiko knyttet til Domstein RISIKOFORHOLD Konsoliderte tall består av rapporterte tall pr. 3. kvartal + kjøpesummen for Enghav, som var kr 18.7 mill. Finansielle Av konsernets lånegjeld på kr 227,1 mill. er kr 96,9 mill. klassifisert som langsiktig gjeld, bestående av langsiktige lån og leasing i Sverige med pant i anleggsmidler på kr 17,8 mill., langsiktig lån og leasing i Norge med pant i anleggsmidler på kr 44,1 mill. og obligasjonslån på kr 35 mill. med forfall i Kortsiktig gjeld kr 130,2 mill. består av kr 9,4 mill. første års avdrag på langsiktig gjeld med pant i anleggsmidler, samt kr 18,7 mill. i factoring og kr. 102,1 mill. driftskreditt med pant i varelager og fordringer. All rentebærende gjeld med unntak av obligasjonslånet er basert på flytende rente. Selskapets likviditetsbehov varierer gjennom året, spesielt knyttet til innkjøp av råstoff og import av agn i fangstsesongene. Risikoen håndteres ved hjelp av løpende likviditetsprognoser. Kjøpet av Enghav og driftskapitalbehovet for Domstein Sjømat er fullt ut finansiert av kredittrammer fra SG Finans. Valuta Den største delen av omsetningen til konsernet er i utenlandsk valuta som betyr at konsernets inntekter i stor grad er påvirket av den norske kronekursen. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. I den grad varer kjøpes i en utenlandsk valuta blir dette sikret mot tilsvarende salg i samme valuta. De utenlandske datterselskapene har ekstern finansiering i sin egen valuta. Investering som tilsvarer egenkapitalen og merverdiene i selskapene er derimot ikke sikret tilsvarende. Marked/kreditt Domstein Sjømats kunder er hovedsakelig store kjeder i det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Leverandørkreditter til kunder, unntatt selskaper i konsernet, tilknyttede selskaper og dagligvarekjeder i Norden, er i hovedsak sikret. Selskapet vurderer derfor kredittrisikoen som begrenset. 1.2 Risiko knyttet til aksjene i Domstein ASA Prisen på aksjene i Domstein kan fluktuere i betydelig grad Børskursen for aksjene i Domstein ASA kan i betydelig grad fluktuere basert på faktorer utenfor Domsteins kontroll, inkludert kvartalsvise variasjoner i operasjonelle resultat, negative 4 (20)

5 forretningsutviklinger, endringer i finansielle estimater og investeringsanbefalinger eller graderinger fra analytikere, kunngjøringer fra konkurrenter om nye produkter og tjenester, betydelige kontrakter, oppkjøp eller strategiske relasjoner, publisitet rundt Domstein, Domsteins produkter og tjenester, søksmål mot Domstein, uforutsette forpliktelser, endringer i det regulatoriske miljøet Domstein opererer i eller generelle markedsforhold. I de senere år har aksjemarkedet opplevd betydelige pris- og volumfluktuasjoner. Denne volatiliteten har hatt en betydelig innvirkning på markedsprisen på verdipapir utstedt av mange selskaper, inkludert selskaper i samme industri som Domstein. Slike endringer kan inntre uten hensyn til det operasjonelle resultatet til slike selskaper. Prisen på Domsteins aksjer kan derfor i betydelig grad fluktuere basert på faktorer som i liten eller ingen grad er knyttet til Domstein. Fremtidige utstedelser av aksjer eller andre verdipapir kan utvanne aksjonærenes eierandel og kan i betydelig grad påvirke prisen på aksjene Det er mulig at Domstein i fremtiden vil utstede ytterligere aksjer eller andre verdipapir for å finansiere nye kapitalkrevende prosjekter, i forbindelse med uventede forpliktelser eller utgifter eller for andre formål. Ethvert slikt ytterligere tilbud kan redusere aksjonærenes forholdsmessige eierandel og stemmeretter, i tillegg til inntekter per aksje og netto verdi per aksje, og ethvert tilbud fra Domstein kan i betydelig grad ha en negativ innvirkning på markedsprisen på aksjene. Domstein har en majoritetsaksjeeier med betydelig stemmerettsandel og innflytelse Per datoen for dette Informasjonsdokumentet, eier R. Domstein & CO AS 49,27% av aksjene i Domstein, og vil på den bakgrunn ha betydelig innflytelse på utfallet av saker som skal avgjøres av aksjeeierne i Domstein, herunder oppnevnelse av styremedlemmer, godkjennelse av årsrapporter, utdeling av utbytte og kapitalforhøyelser i forbindelse med oppkjøp, investeringer og ellers. R. Domstein & Co vil videre ha vetorett i alle saker som etter gjeldende lovgivning og/eller selskapets vedtekter krever 2/3-flertall eller 3/4-flertall. Majoritetsaksjeeierens interesser og stemmegivning kan divergere fra øvrige aksjeeieres interesser og ønsker. 5 (20)

6 2. Ansvarserklæring Så langt styret i Domstein ASA kjenner til, er opplysningene i Informasjonsdokumentet i samsvar med de faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelser fra Informasjonsdokumentet som er av en slik art det kan endre betydningsinnholdet. Styret i Domstein ASA har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. 12. desember 2013 Styret i Domstein ASA Anne Breiby (styreleder) Nils Fredrik Drabløs Inger Adele Myklebust Knut Magne Domstein Gunnar Domstein 6 (20)

7 3. Transaksjonen 3.1 Oversikt Domstein, ved sitt heleide datterselskap Domstein Sjømat, har i henhold til overdragelsesavtale av 31. oktober 2013 inngått avtale med konkursboet til Enghav AS og selskapets hovedbankforbindelse om å erverve de alt vesentlige deler av virksomheten fra Enghav AS, dets konkursbo ("Enghav"). Domstein Sjømat har med dette ervervet alle aktiva eiet av Enghav (bortsett fra kundefordringer, kontanter og aksjer i Enghavs datterselskaper (Naustvik Storkjøkken AS og Seabell AB)), inkludert alle kontrakter, rettigheter (inkludert varemerker), varelager og driftstilbehør. Overdragelsen skjedde 4. november 2013, etter at Konkurransetilsynet innvilget delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven (som nå er opphevet i sin helhet). Vederlaget for eiendelene som overtas er gjort opp på overdragelsestidspunktet, og er i sin helhet betalt kontant. Størrelsen på vederlaget er NOK Transaksjonen ble meldt Oslo Børs 31. oktober 2013 og utvidet melding ble sendt 4. november Transaksjonens betydning for Domstein Domstein overtar driften i Enghav og leveringsforpliktelsene overfor kundene innen storhusholdning og dagligvarehandel. Virksomheten skal samordnes med konsernfunksjonen i resten av Domsteinkonsernet, og det skal legges en ny strategi for drift og innretning på virksomheten med siktemål om å gjøre virksomheten mer effektiv og lønnsom. De fleste ansatte i Enghav er tilbudt og har akseptert videreføring av sitt ansettelsesforhold i Domstein-konsernet. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Enghavs virksomhet bli konsolidert i Domstein-konsernets regnskap. For en beskrivelse av effekten av transaksjonen på Domsteins konsernregnskap vises det til pkt Kostnader Kostnader for gjennomføring av transaksjonen er ca. kr. 1,5 mill. 4. Enghav 4.1 Oversikt Enghav AS, org.nr , er et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44. Enghav AS er et heleid datterselskap av Enghav Holding AS, org.nr Enghav ble stiftet , forretningsadresse Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Skedsmo, Norge, telefon I oktober 2013 valgte eierne av Enghav AS å melde oppbud for selskapet etter negative resultater i flere år, og en forverring av resultater og omsetning inn i Det presiseres at Domstein ikke har ervervet Enghav AS, men virksomheten (eiendeler og rettigheter samt enkelte forpliktelser) til Enghav AS, jf. pkt 3.1 over. Enghav ble tatt under Nedre Romerike tingretts behandling som konkursbo den 23. oktober Enghavs AS Konkursbo har org.nr og bostyrer er Jo Rodin, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, Norge. Styret i Enghav består av styreleder Jan Dahl og styremedlemmene Michal Berg- Lennertzen og Melinda Røyset Eidem. Jan Dahl er også daglig leder. Enghav er en landsdekkende distributør av sjømat til offentlige og private kunder i storhusholdningsog dagligvarebransjen. Enghavs kunder inkluderer aktører innenfor dagligvare, hotell og restaurant, kantinevirksomhet, cruiseskip/båter og offshore. Enghav leverer alle typer sjømat, herunder både 7 (20)

8 ferske og foredlede produkter. Distribusjon av fersk sjømat, herunder både fisk og skalldyr, utgjør hoveddelen av Enghavs virksomhet. I tillegg distribuerer Enghav (i) sjømatprodukter med mellomlang varighet (opp til 30 dager), (ii) frosne sjømatprodukter og (iii) kjøttprodukter, herunder av storfe, vilt og kylling. Enghav har syv avdelinger lokalisert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo (Kjeller). Domstein Sjømat har i forbindelse med ervervet av virksomheten overtatt 98 ansatte fra Enghav. Ut over konkursåpningen og Transaksjonen, er Domstein ikke kjent med at i tilknytning til den virksomheten som erverves er noen spesielle utviklingstrekk innen produksjon, salg og lagerbeholdning, og kostnader og salgspriser fra utgangen av foregående regnskapsår til datoen for Informasjonsdokumentet, som påvirker i vesentlig grad framtidsutsiktene til Domstein; noen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Domsteins framtidsutsikter; noen vesentlige kontrakter hvor utsteder eller et konsernmedlem er part, og som er inngått de to siste år før offentliggjøringen av Informasjonsdokumentet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten. noen andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten) som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et konsernmedlem plikter eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for Informasjonsdokumentet. Det foreligger ikke forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (verken anlagt eller varslet), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 4.2 Finansiell informasjon Historisk finansiell informasjon for Enghav for regnskapsåret 2012 er vedlagt dette Informasjonsdokumentet. Nøkkeltall fra balanse og resultatregnskap: Nøkkeltall Enghav AS NOK mill Netto driftsinntekter 791,6 733,5 756,7 Resultat etter skatt -4,4 1,2 3,7 Sum eiendeler 218,1 168,4 171,8 Egenkapital 60,9 63,9 62,7 Antall ansatte (20)

9 5. Domstein 5.1 Selskapsoversikt Generelt Domstein ASA ble stiftet og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge underlagt norsk lovgivning, herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Domsteins organisasjonsnummer er Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapets vedtekter ble sist endret 31. desember 2012 og er tilgjengelig på Selskapets hovedkontor er lokalisert i Sjøgata, 6700 Måløy, Norge, telefonnummer Domstein ASA er morselskap i Domstein-konsernet, og dets datterselskaper består av tre operative enheter: Domstein Foods AB, Domstein Fish AS og Domstein Sjømat AS (Enghav). Domstein ASA eier 100 % av Domstein Sjømat AS direkte Nærmere om virksomheten Domstein Foods AB, med datterselskapet Domstein Food AS i Norge, har fabrikker i Kungshamn og Lysekil i Sverige og selger og markedsfører bearbeidet sjømat med Sverige, Norge og Finland som hovedmarkeder. De viktigste produktene er tubekaviar, rognkjeks- og loddekaviar, fiskegrateng, ferdigretter, panert og naturell filet, lutefisk og konservert sild og brisling. Domstein Fish er lokalisert i Måløy og driver fryselager og handel med ubearbeidet fisk, deriblant agn til lineflåten. Ervik Havfiske AS, som Domstein eier 50 % av aksjene i, er et fiskebåtrederi med virksomhet i Norge og Antarktis. Domstein Service er et serviceselskap som yter tjenester til Domstein-konsernet og Norway Pelagic. Domstein Eiendom AS, som Domstein eier 49 % av aksjene i, eier og leier ut kontor- og fabrikkbygninger til Norway Pelagic og selskaper i Domstein-konsernet. Nordic Group, som Domstein eier 20 % i, driver salg og distribusjon av fersk og frossen fisk til Europa og USA. Enghav Holding AS er nærmere omtalt ovenfor. 5.2 Juridisk konsernstruktur Domsteins konsernstruktur er, med den presisering som er angitt nedenfor, slik: 9 (20)

10 Som nærmere redegjort for ovenfor, har Domstein Sjømat AS inngått avtaler med Enghavs konkursbo og hovedbankforbindelse om å overta og videreføre Enghavs virksomhet. Domstein eide før konkursen i Enghav AS 35% av aksjene i Enghav Holding AS, som igjen eide 35% av aksjene i Enghav AS. Fra den konsernstruktur som fremgår av organisasjonskartet over er det en endring idet Domstein også eier over 90 % av aksjene i Enghav Holding AS, hvis vesentlige aktivum var aksjene i Enghav, samt 100 % av aksjene i Sørlandsreker AS og 55 % av aksjene i Enghav Sushi AS. Sørlandsreker AS er konkurs, og virksomheten ervervet av Domstein Sjømat fra konkursboet til Sørlandsreker AS. Det presiseres at eierskapet til aksjene nevnt i dette avsnittet og ervervet fra konkursboet til Sørlandsreker AS ikke inngår i transaksjonen omtalt i punkt Organisasjon Styret Styret i Domstein består per i dag av: Styrets leder: Anne Breiby Styremedlemmer: Knut Magne Domstein, Inger Adele Myklebust, Nils Fredrik Drabløs og Gunnar Domstein Samtlige har Domsteins forretningsadresse som forretningsadresse Daglig leder og annen ledelse Daglig leder i Domstein: Rolf Domstein. Økonomisjef i Domstein: Geir Helge Lunde. Administrerende direktør i Domstein Fish AS: Kjell Oldeide. Administrerende direktør i Domstein Foods AS og Domstein Foods AB: Benjamin Ajo. 10 (20)

11 Samtliges forretningsadresse er Domsteins forretningsadresse som angitt over Tjenestekontrakter mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og Domstein eller Domsteins datterselskaper som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet. Det foreligger ikke forpliktelser til å yte styrets leder særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet eller ansettelsesforholdet. Administrerende direktør Rolf Domstein har en grunnlønn på kr pr. år, gjensidig oppsigelsestid er 6 måneder. Ved oppsigelse ytes en etterlønnsordning tilsvarende fastlønn i 6 måneder etter oppsigelsestidens utløp. For øvrige i styret og ledelsen foreligger det ikke tjenestekontrakter mellom disse og Domstein eller Domsteins datterselskaper som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet Aksjer i Domstein eiet av medlemmer i styret og administrerende direktør Aksjonær Aksjer Eier/stemmeandel Anne Breiby 0 0,00 % Nils Fredrik Drabløs 0 0,00 % Knut M. Domstein ,49 % Rolf Domstein ,42 % Gunnar Domstein ,42 % Inger Adele Myklebust ,11 % Sum ,44 % Nærstående parter Adm. dir. Rolf Domstein, styremedlemmene Knut Magne Domstein og Gunnar Domstein er aksjonærer i R. Domstein & Co AS, som eier % i Domstein ASA. Domstein ASA har en leieavtale med Domstein Eiendom AS, etablert i 2008 over 15 år, med rett til forlengelse to ganger 5 år. Årlig leiekostnad er kr 8,4 mill. De fleste av eiendommene fremleies til andre selskaper i konsernet. Domstein ASA har, overfor Enghav AS, gitt en husleiegaranti på kr 3,5 mill. Overfor Ervik Havfiske AS har Domstein ASA garantier for kr 3,5 mill. 11 (20)

12 Transaksjoner med nærstående parter Beløp i tusen kroner Beløp Kontrollerende eier og ledende ansatte Salg av varer og tjenester: 0 Kjøp av varer og tjenester 300 Fordringer 0 Gjeld 100 Tilknyttede selskaper Salg av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester Fordringer Gjeld Transaksjoner med nærstående parter er etter markedsmessige betingelser Styre og ledelse i Domstein Sjømat AS Styret i Domstein Sjømat AS består av styreleder Rolf Steinar Domstein, som også er selskapets daglige leder. Keith Ralph Elliot er varamedlem til styret. 5.4 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapital Domsteins aksjekapital er kr fordelt på aksjer, hver pålydende kr 5,00. Selskapet hadde pr. 11. desember 2013 en markedsverdi på kr 61,6 mill. Det har ikke vært endringer i aksjekapitalen i løpet av de 3 siste årene. I ekstraordinær generalforsamling 31. desember 2012 ble det besluttet en aksjespleis med en justeringsfaktor på 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Etter dette ble aksjens pålydende kr 5,00 og antall aksjer Aksjonærer Selskapet hadde pr. 31/ aksjonærer, hvorav 53 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,74 %. De 20 største aksjonærer utgjorde per 30. november 2013 en eierandel på 72,67 %, og er fordelt slik: 12 (20)

13 Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt kr Domstein er ikke kjent med personer, unntatt medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer, som direkte eller indirekte har en eier- eller stemmerettsandel i utsteder som skal meldes i henhold til utsteders nasjonale lovgivning. For norske selskaper notert på Oslo Børs inntrer flaggeplikten ved eier og/eller stemmeandel på fem prosent. 5.5 Avhengighet til patenter, lisenser eller visse avtaler mv. Domstein er ikke avhengig av noen patenter, lisenser, industrielle avtaler, forretningsavtaler, finansielle kontrakter eller nye produksjonsmåter som er viktige for Domsteins virksomhet eller lønnsomhet. 5.6 Vesentlige kontrakter Det er ingen vesentlige kontrakter hvor Domstein eller et konsernmedlem er part, og som er inngått de to siste år før offentliggjøringen av informasjonsdokumentet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten. Det er ingen andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten) som er inngått av et medlem i Domstein-konsernet, og som inneholder bestemmelser som gir et konsernmedlem plikter eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for informasjonsdokumentet. 5.7 Tvister eller forvaltningssaker Det foreligger ikke forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (verken er anlagt eller varslet), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 13 (20)

14 5.8 Revisor Årsregnskapsårene for 2010, 2011 og 2012 er revidert av Deloitte AS, Strandavegen 15, N-6090 Florø. Revisjonsberetningene for disse årene inneholder ikke forbehold, presiseringer eller lignende. Deloitte AS er medlem i Den Norske Revisorforening. Deloitte har avgitt en uavhengig rapport inntatt i vedlegg 1 vedrørende den pro forma finansielle informasjon, og for øvrig ikke revidert, kontrollert eller produsert noe av informasjon i dette Informasjonsdokumentet. 5.9 Utviklingstrekk Det er ingen spesielle utviklingstrekk innen produksjon, salg og lagerbeholdning, og kostnader og salgspriser fra utgangen av foregående regnskapsår til datoen for informasjonsdokumentet, som påvirker i vesentlig grad framtidsutsiktene til Domstein. 6. Finansiell informasjon for Domstein 6.1 Utvalgt finansiell informasjon om Domstein nøkkeltall NOK mill Netto driftsinntekter 602,6 596,1 605,9 Driftsresultat 31,1-5,3 7,8 Resultat før skatt 26,8-19,7 62,6 Resultat etter skatt 26,2-20,2 80,4 Sum eiendeler 493,2 440,3 522,5 Egenkapital 142,9 127,2 145,7 Driftsmargin 5,20 % -0,90 % 1,30 % Egenkapitalandel 29,00 % 28,90 % 27,90 % Avkastning på sysselsatt kapital 11,40 % -0,40 % 20,90 % Resultat pr. aksje akkumulert 0,33-0,26 0,99 Utvannet resultat pr. aksje akkumulert 0,33-0,26 0,8 Delårsperioder i 2013 og sammenlignbare tall for tilvarende delårsperioder i regnskapsåret 2012 er som følger: NOK mill Q Q (akkumulert) (akkumulert) Netto driftsinntekter 346,1 398,6 112,5 125,5 Driftsresultat -4,4 9-3,6 3,7 Resultat før skatt -16,3 2,1-8,7 0,1 Resultat etter skatt -16,2 2,3-8,7 0,2 Sum eiendeler 430,2 413,6 430,2 413,6 Egenkapital 135,1 130,2 135,1 130,2 Driftsmargin -1,30 % 2,30 % -7,70 % 3,00 % Egenkapitalandel 31,41 % 31,49 % 31,41 % 31,49 % Avkastning på sysselsatt kapital -2,03 % 3,36 % -2,03 % 3,36 % Resultat pr. aksje akkumulert -2,1 0,03-2,1 0,03 14 (20)

15 Denne informasjonen har ikke vært revidert eller underlagt begrenset revisjon. 6.2 Kapitalstruktur mv Oversikt over rentebærende lån Beløp i tusen kroner Banklån *Obligasjonslån Finansiell leasing Sum langsiktig gjeld **Banklån Finansiell leasing Sum kortsiktig del av langsiktig gjeld Driftskreditt Sum lånegjeld Sum rentebærende gjeld * Obligasjonslån på kr 35 mill. med forfall 30. juni 2016, rente 6 måneders Nibor + 8,5 %. ** kr 29,9 mill. av banklånet er ikke rentebærende pr Trekkrettigheter Ramme driftskreditt Benyttet driftskreditt Ubenyttet ramme Samlet trekkrettighet innenfor driftskreditt er begrenset av borrowing base. Borrowing base beregnes månedlig med basis i andel av varelager og utestående kundefordringer Finansielle covenants syndikerte lån Konsernet har kr 71 mill. i langsiktige lån i Norge, der det er knyttet finansielle covenants. Kr 36 mill. krever at konsernet har en minimum egenkapital på kr 110 mill., minimum egenkapitalandel på 27,5 % og en likviditetsgrad 1 lik eller større enn 1. Kr 35 mill. krever at konsernet har en minimum egenkapital på kr 90 mill. og minimum egenkapitalandel på 25 %. 6.3 Arbeidskapital Etter Selskapets vurdering er arbeidskapitalen tilstrekkelig til å dekke Domsteins nåværende behov. 6.4 Vesentlige endringer i Domsteins finansielle stilling Det er ingen vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. 7. Pro forma finansiell informasjon 7.1 Innledning Den pro forma finansielle informasjonen som er inntatt i dette kapittelet er utarbeidet for å inngå i dette Informasjonsdokumentet for å oppfylle kravene i Løpende Forpliktelser punkt 3.5. Den ureviderte pro forma finansielle informasjonen inntatt i dette kapittelet er utarbeidet utelukkende for veiledende formål, beskriver en hypotetisk situasjon og avspeiler derfor ikke selskapets faktiske eller finansielle stilling eller resultat. 15 (20)

16 Formålet med utarbeidingen av pro forma finansiell informasjon er å vise hvordan Domsteins finansielle stilling kunne ha vært dersom transaksjonen hadde vært gjennomført ved begynnelsen av den perioden det vises proforma finansiell informasjon for. Det er utarbeidet pro forma informasjon for regnskapsåret 2012 og pr Transaksjonen er nærmere beskrevet i punkt 3 i dette Informasjonsdokumentet, og for beskrivelse av de involverte virksomheter vises det til punkt 5 (vedrørende Domstein) og punkt 4 (vedrørende Enghav). Som presisert i punkt 4.1, har Domstein ikke ervervet Enghav AS, men virksomheten (eiendeler og rettigheter samt enkelte forpliktelser) til Enghav AS, jf. pkt 3.1 over. Det er ikke utarbeidet pro forma balanse. Bakgrunnen er Domstein har kjøpt innmaten og overtatt virksomhet fra konkursboet til Enghav AS, og som følge av konkursen og transaksjonen er balansen til Enghav AS ikke sammenlignbar med balanse i den overtatte virksomheten. 16 (20)

17 7.2 Pro forma resultat Domstein ASA Resultat - Konsern I hele tusen Proforma pr Domstein Enghav AS Proformajusteringer Domstein Enghav AS Proformajusteringer Proforma 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBIT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser Sum totalresultat for perioden Note proformatall: Regnskapsprinsipper Proformatall er basert på reviderte årsregnskap og ureviderte periodetall til Domstein ASA og Enghav AS. Regnskaper til Domst ein ASA er avlagt iht IFRS, regnskap til Enghav AS er avlagt iht NGAAP. Gjennomgang av Enghavs beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper i årsrapport f or 2012 indikerer at det ikke foreligger vesentlige forskjeller mellom regnskapet til Enghav AS iht NGAAP og iht IFRS, historiske tall som er grunnlag for proformatall er derfor ikke omarbeidet til IFRS for Enghav AS. Enghav AS gikk konkurs 23. Oktober og Domstein overtok virksomhet og innmaten fra konkursboet 30.Oktober. Tap som følge av konkursen er ikke hensyntatt i Enghav AS sitt resultatregnskap pr Domstein har kjøpt innmaten og overtatt virksomhet fra konkursboet ti l Enghav AS, som følge av konkursen og transaksjonen er balanse til Enghav AS ikke sammenlignbar med balanse i den overtatte virksomheten. Det er derfo r ikke utarbeidet proforma balanse. Proformajusteringer: 1: Internhandel er eliminert. 2: Resultatført TS-andel fra Enghav i Domstein konsern tilbakeført. Virksomheten er overtatt ved kjøp av innmat fra konkursbo (varelager og driftsmidler), det er derfor ikke foretatt justeringer for økning i finanskostnader. 17 (20)

18 8. Dokumenter inntatt gjennom henvisning og dokumenter til innsyn 8.1 Inkorporering gjennom henvisning krysshenvisningstabell I henhold til Løpende Forpliktelser pkt kan opplysninger inntas ved henvisning til dersom opplysningene fremkommer i dokumenter som tidligere er godkjent av eller rapportert til Oslo Børs i samsvar med verdipapirhandelloven 7-14 annet ledd og prospektforordningen art. 28. Domsteins årsrapporter for regnskapsårene 2010, 2011 og 2012, samt revisorrapportene i disse dokumentene, er herved inntatt i dette Informasjonsdokumentet gjennom denne henvisningen. Tilsvarende er ureviderte kvartalsrapporter for 1., 2. og 3. kvartal i 2013, samt 3. kvartal i 2012, inntatt gjennom denne henvisningen. Årsrapportene og kvartalsrapportene er tilgjengelig på Direktelinker er: Dokument Årsrapport 2010 Årsrapport 2011 Årsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport 2013 Lenke (20)

19 Informasjonen inntatt gjennom henvisning bør leses i sammenheng med følgende krysshenvisningstabell. Referansene til Vedlegg og Punkt er referanser til krav til informasjonsdokumenters innhold som fastsatt i Løpende Forpliktelser. Punkt 6.2 Pkt 16.4 Punkt 20.1 Punkt Punkt Krav til Informasjonsdokumentet (Vedlegg I) Referansedokument Sidetall En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer, herunder en spesifikasjon av samlede inntekter fordelt på virksomhetskategori og geografiske markeder for hvert regnskapsår i perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen. En erklæring om hvorvidt utsteder følger hjemstatens regler for eierstyring og selskapsledelse. Dersom utsteder ikke følger slike regler, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke følger dem. Revidert historisk finansiell informasjon for de tre siste regnskapsårene sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år, utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, Erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Utsteders offentliggjorte kvartalsvise og halvårlige finansiell informasjon etter datoen for de siste reviderte regnskapene Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Årsrapport 8-10, , , Årsrapport 6-7 og Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Årsrapport 3. kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport 2013 Hele, særlig Hele, særlig Hele, særlig Pkt Informasjonen har ikke vært revidert eller vært underlagt begrenset revisjon Finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i regnskapsåret (urevidert), samt sammenlignbare tall for samme periode i foregående regnskapsår 3. kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport Dokumenter tilgjengelig for innsyn Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn: (a) (b) (c) Domsteins stiftelsesdokument og vedtekter; alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra Domstein, som helt eller delvis inngår i Informasjonsdokumentet, eller som det vises til i Informasjonsdokumentet; historisk finansiell informasjon om Domstein og Domsteins datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av Informasjonsdokumentet. Ovennevnte dokumenter er tilgjengelig for innsyn i tolv måneder fra dette Informasjonsdokumentets dato på Domsteins forretningsadresse i Sjøgata, 6700 Måløy, Norge, mandag til fredag i normale forretningsåpningstider (helligdager og andre offentlige fridager unntatt). 19 (20)

20 Vedlegg: Vedlegg I: Revisorbekreftelse av pro forma finansiell informasjon. Vedlegg II: Årsrapport for Enghav AS for regnskapsåret (20)

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 801 386 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MCCANN AS Forretningsadresse: Aker Brygge Grundingen 6

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer