INFORMASJONSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT"

Transkript

1 INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten i Enghav AS. Dette Informasjonsdokumentet inneholder ingen tilbud om kjøp eller salg av noen aksjer eller andre verdipapir i noen jurisdiksjon. 12. desember (20)

2 Viktig informasjon: Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten i Enghav AS gjennom sitt heleide datterselskap, Domstein Sjømat AS ("Domstein Sjømat"). Informasjonsdokumentet er utarbeidet for å oppfylle Oslo Børs' Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper ("Løpende Forpliktelser") punkt 3.5. Informasjonsdokumentet er forelagt Oslo Børs for kontroll før det er offentliggjort. Informasjonsdokumentet er ikke et prospekt, og er ikke kontrollert eller godkjent av Oslo Børs eller Finanstilsynet etter de regler som gjelder for prospekter. Dette Informasjonsdokumentet inneholder ingen tilbud om kjøp eller salg av noen aksjer eller andre verdipapir i noen jurisdiksjon. Ord og uttrykk er definert fortløpende i teksten. Informasjonen i dette Informasjonsdokumentet er gyldig per datoen for dette Informasjonsdokumentet (eller tidligere dersom dette er angitt i teksten), og informasjonen kan ha blitt forandret, supplert og korrigert etter dette uten nærmere varsel. Innholdet i Informasjonsdokumentet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning, og leseren må selv konsultere egne rådgivere for å få slik rådgivning. Dette Informasjonsdokumentet inneholder Domsteins antakelser eller forventninger om fremtidige hendelser, herunder informasjon angående risikofaktorer knyttet spesifikt til Domstein og opplysninger om Domsteins fremtidige finansielle situasjon. Slike antakelser og forventninger er ikke historiske fakta, og den faktiske utviklingen kan divergere betydelig fra de antakelser og forventninger Domstein har lagt til grunn, da disse er i sin natur utsatt for kjente og ukjente risikofaktorer, usikkerhet og knyttet til fremtidige hendelser som det er umulig å forutse presist. Domstein er ikke forpliktet til å oppdatere noen av de antakelser og forventninger som er inntatt her på bakgrunn av ny informasjon, fremtidige hendelser eller av andre grunner. Alle senere skriftlig og muntlig formidlede antakelser og forventninger av noen som rettmessig representerer Domstein er underlagt de samme forbehold og begrensninger som inntatt her og for øvrig i Informasjonsdokumentet. Informasjonsdokumentet inneholder noen faktorer som kan påvirke Domsteins virksomhet, finansielle stilling, resultat, likviditet og fremtidige forventinger. Lesere oppfordres til å lese alle deler av dette Informasjonsdokumentet, og spesielt kapittel 1 angående risikofaktorer når de leser dette Informasjonsdokumentet. Informasjon i dette Informasjonsdokumentet der tredjepersoner helt eller delvis er kilder for informasjonen er gjengitt presist, og så langt Domstein er kjent med og i stand til å vurdere fra informasjonen slike tredjepersoner har gitt, er det ikke utelatt noe informasjon som ville gjort den gjengitte informasjonen misvisende eller feil. De Løpende Forpliktelsene tillater at Domstein inkorporerer informasjon gjennom henvisning til enkelte dokumenter. Domstein har benyttet seg av denne adgangen og det vises i denne forbindelse til oversikten inntatt i kapittel 7. 2 (20)

3 Innhold Punkt Side 1. Risikofaktorer Risiko knyttet til Domstein Risiko knyttet til aksjene i Domstein ASA Ansvarserklæring Transaksjonen Oversikt Transaksjonens betydning for Domstein Kostnader Enghav Oversikt Finansiell informasjon Domstein Selskapsoversikt Juridisk konsernstruktur Organisasjon Aksjekapital og aksjonærforhold Avhengighet til patenter, lisenser eller visse avtaler mv Vesentlige kontrakter Tvister eller forvaltningssaker Revisor Utviklingstrekk Finansiell informasjon for Domstein Utvalgt finansiell informasjon om Domstein nøkkeltall Kapitalstruktur mv Arbeidskapital Vesentlige endringer i Domsteins finansielle stilling Pro forma finansiell informasjon Innledning Pro forma resultat Dokumenter inntatt gjennom henvisning og dokumenter til innsyn Inkorporering gjennom henvisning krysshenvisningstabell Dokumenter tilgjengelig for innsyn (20)

4 1. Risikofaktorer 1.1 Risiko knyttet til Domstein RISIKOFORHOLD Konsoliderte tall består av rapporterte tall pr. 3. kvartal + kjøpesummen for Enghav, som var kr 18.7 mill. Finansielle Av konsernets lånegjeld på kr 227,1 mill. er kr 96,9 mill. klassifisert som langsiktig gjeld, bestående av langsiktige lån og leasing i Sverige med pant i anleggsmidler på kr 17,8 mill., langsiktig lån og leasing i Norge med pant i anleggsmidler på kr 44,1 mill. og obligasjonslån på kr 35 mill. med forfall i Kortsiktig gjeld kr 130,2 mill. består av kr 9,4 mill. første års avdrag på langsiktig gjeld med pant i anleggsmidler, samt kr 18,7 mill. i factoring og kr. 102,1 mill. driftskreditt med pant i varelager og fordringer. All rentebærende gjeld med unntak av obligasjonslånet er basert på flytende rente. Selskapets likviditetsbehov varierer gjennom året, spesielt knyttet til innkjøp av råstoff og import av agn i fangstsesongene. Risikoen håndteres ved hjelp av løpende likviditetsprognoser. Kjøpet av Enghav og driftskapitalbehovet for Domstein Sjømat er fullt ut finansiert av kredittrammer fra SG Finans. Valuta Den største delen av omsetningen til konsernet er i utenlandsk valuta som betyr at konsernets inntekter i stor grad er påvirket av den norske kronekursen. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. I den grad varer kjøpes i en utenlandsk valuta blir dette sikret mot tilsvarende salg i samme valuta. De utenlandske datterselskapene har ekstern finansiering i sin egen valuta. Investering som tilsvarer egenkapitalen og merverdiene i selskapene er derimot ikke sikret tilsvarende. Marked/kreditt Domstein Sjømats kunder er hovedsakelig store kjeder i det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Leverandørkreditter til kunder, unntatt selskaper i konsernet, tilknyttede selskaper og dagligvarekjeder i Norden, er i hovedsak sikret. Selskapet vurderer derfor kredittrisikoen som begrenset. 1.2 Risiko knyttet til aksjene i Domstein ASA Prisen på aksjene i Domstein kan fluktuere i betydelig grad Børskursen for aksjene i Domstein ASA kan i betydelig grad fluktuere basert på faktorer utenfor Domsteins kontroll, inkludert kvartalsvise variasjoner i operasjonelle resultat, negative 4 (20)

5 forretningsutviklinger, endringer i finansielle estimater og investeringsanbefalinger eller graderinger fra analytikere, kunngjøringer fra konkurrenter om nye produkter og tjenester, betydelige kontrakter, oppkjøp eller strategiske relasjoner, publisitet rundt Domstein, Domsteins produkter og tjenester, søksmål mot Domstein, uforutsette forpliktelser, endringer i det regulatoriske miljøet Domstein opererer i eller generelle markedsforhold. I de senere år har aksjemarkedet opplevd betydelige pris- og volumfluktuasjoner. Denne volatiliteten har hatt en betydelig innvirkning på markedsprisen på verdipapir utstedt av mange selskaper, inkludert selskaper i samme industri som Domstein. Slike endringer kan inntre uten hensyn til det operasjonelle resultatet til slike selskaper. Prisen på Domsteins aksjer kan derfor i betydelig grad fluktuere basert på faktorer som i liten eller ingen grad er knyttet til Domstein. Fremtidige utstedelser av aksjer eller andre verdipapir kan utvanne aksjonærenes eierandel og kan i betydelig grad påvirke prisen på aksjene Det er mulig at Domstein i fremtiden vil utstede ytterligere aksjer eller andre verdipapir for å finansiere nye kapitalkrevende prosjekter, i forbindelse med uventede forpliktelser eller utgifter eller for andre formål. Ethvert slikt ytterligere tilbud kan redusere aksjonærenes forholdsmessige eierandel og stemmeretter, i tillegg til inntekter per aksje og netto verdi per aksje, og ethvert tilbud fra Domstein kan i betydelig grad ha en negativ innvirkning på markedsprisen på aksjene. Domstein har en majoritetsaksjeeier med betydelig stemmerettsandel og innflytelse Per datoen for dette Informasjonsdokumentet, eier R. Domstein & CO AS 49,27% av aksjene i Domstein, og vil på den bakgrunn ha betydelig innflytelse på utfallet av saker som skal avgjøres av aksjeeierne i Domstein, herunder oppnevnelse av styremedlemmer, godkjennelse av årsrapporter, utdeling av utbytte og kapitalforhøyelser i forbindelse med oppkjøp, investeringer og ellers. R. Domstein & Co vil videre ha vetorett i alle saker som etter gjeldende lovgivning og/eller selskapets vedtekter krever 2/3-flertall eller 3/4-flertall. Majoritetsaksjeeierens interesser og stemmegivning kan divergere fra øvrige aksjeeieres interesser og ønsker. 5 (20)

6 2. Ansvarserklæring Så langt styret i Domstein ASA kjenner til, er opplysningene i Informasjonsdokumentet i samsvar med de faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelser fra Informasjonsdokumentet som er av en slik art det kan endre betydningsinnholdet. Styret i Domstein ASA har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. 12. desember 2013 Styret i Domstein ASA Anne Breiby (styreleder) Nils Fredrik Drabløs Inger Adele Myklebust Knut Magne Domstein Gunnar Domstein 6 (20)

7 3. Transaksjonen 3.1 Oversikt Domstein, ved sitt heleide datterselskap Domstein Sjømat, har i henhold til overdragelsesavtale av 31. oktober 2013 inngått avtale med konkursboet til Enghav AS og selskapets hovedbankforbindelse om å erverve de alt vesentlige deler av virksomheten fra Enghav AS, dets konkursbo ("Enghav"). Domstein Sjømat har med dette ervervet alle aktiva eiet av Enghav (bortsett fra kundefordringer, kontanter og aksjer i Enghavs datterselskaper (Naustvik Storkjøkken AS og Seabell AB)), inkludert alle kontrakter, rettigheter (inkludert varemerker), varelager og driftstilbehør. Overdragelsen skjedde 4. november 2013, etter at Konkurransetilsynet innvilget delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven (som nå er opphevet i sin helhet). Vederlaget for eiendelene som overtas er gjort opp på overdragelsestidspunktet, og er i sin helhet betalt kontant. Størrelsen på vederlaget er NOK Transaksjonen ble meldt Oslo Børs 31. oktober 2013 og utvidet melding ble sendt 4. november Transaksjonens betydning for Domstein Domstein overtar driften i Enghav og leveringsforpliktelsene overfor kundene innen storhusholdning og dagligvarehandel. Virksomheten skal samordnes med konsernfunksjonen i resten av Domsteinkonsernet, og det skal legges en ny strategi for drift og innretning på virksomheten med siktemål om å gjøre virksomheten mer effektiv og lønnsom. De fleste ansatte i Enghav er tilbudt og har akseptert videreføring av sitt ansettelsesforhold i Domstein-konsernet. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Enghavs virksomhet bli konsolidert i Domstein-konsernets regnskap. For en beskrivelse av effekten av transaksjonen på Domsteins konsernregnskap vises det til pkt Kostnader Kostnader for gjennomføring av transaksjonen er ca. kr. 1,5 mill. 4. Enghav 4.1 Oversikt Enghav AS, org.nr , er et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44. Enghav AS er et heleid datterselskap av Enghav Holding AS, org.nr Enghav ble stiftet , forretningsadresse Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Skedsmo, Norge, telefon I oktober 2013 valgte eierne av Enghav AS å melde oppbud for selskapet etter negative resultater i flere år, og en forverring av resultater og omsetning inn i Det presiseres at Domstein ikke har ervervet Enghav AS, men virksomheten (eiendeler og rettigheter samt enkelte forpliktelser) til Enghav AS, jf. pkt 3.1 over. Enghav ble tatt under Nedre Romerike tingretts behandling som konkursbo den 23. oktober Enghavs AS Konkursbo har org.nr og bostyrer er Jo Rodin, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, Norge. Styret i Enghav består av styreleder Jan Dahl og styremedlemmene Michal Berg- Lennertzen og Melinda Røyset Eidem. Jan Dahl er også daglig leder. Enghav er en landsdekkende distributør av sjømat til offentlige og private kunder i storhusholdningsog dagligvarebransjen. Enghavs kunder inkluderer aktører innenfor dagligvare, hotell og restaurant, kantinevirksomhet, cruiseskip/båter og offshore. Enghav leverer alle typer sjømat, herunder både 7 (20)

8 ferske og foredlede produkter. Distribusjon av fersk sjømat, herunder både fisk og skalldyr, utgjør hoveddelen av Enghavs virksomhet. I tillegg distribuerer Enghav (i) sjømatprodukter med mellomlang varighet (opp til 30 dager), (ii) frosne sjømatprodukter og (iii) kjøttprodukter, herunder av storfe, vilt og kylling. Enghav har syv avdelinger lokalisert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo (Kjeller). Domstein Sjømat har i forbindelse med ervervet av virksomheten overtatt 98 ansatte fra Enghav. Ut over konkursåpningen og Transaksjonen, er Domstein ikke kjent med at i tilknytning til den virksomheten som erverves er noen spesielle utviklingstrekk innen produksjon, salg og lagerbeholdning, og kostnader og salgspriser fra utgangen av foregående regnskapsår til datoen for Informasjonsdokumentet, som påvirker i vesentlig grad framtidsutsiktene til Domstein; noen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Domsteins framtidsutsikter; noen vesentlige kontrakter hvor utsteder eller et konsernmedlem er part, og som er inngått de to siste år før offentliggjøringen av Informasjonsdokumentet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten. noen andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten) som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et konsernmedlem plikter eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for Informasjonsdokumentet. Det foreligger ikke forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (verken anlagt eller varslet), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 4.2 Finansiell informasjon Historisk finansiell informasjon for Enghav for regnskapsåret 2012 er vedlagt dette Informasjonsdokumentet. Nøkkeltall fra balanse og resultatregnskap: Nøkkeltall Enghav AS NOK mill Netto driftsinntekter 791,6 733,5 756,7 Resultat etter skatt -4,4 1,2 3,7 Sum eiendeler 218,1 168,4 171,8 Egenkapital 60,9 63,9 62,7 Antall ansatte (20)

9 5. Domstein 5.1 Selskapsoversikt Generelt Domstein ASA ble stiftet og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge underlagt norsk lovgivning, herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Domsteins organisasjonsnummer er Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapets vedtekter ble sist endret 31. desember 2012 og er tilgjengelig på Selskapets hovedkontor er lokalisert i Sjøgata, 6700 Måløy, Norge, telefonnummer Domstein ASA er morselskap i Domstein-konsernet, og dets datterselskaper består av tre operative enheter: Domstein Foods AB, Domstein Fish AS og Domstein Sjømat AS (Enghav). Domstein ASA eier 100 % av Domstein Sjømat AS direkte Nærmere om virksomheten Domstein Foods AB, med datterselskapet Domstein Food AS i Norge, har fabrikker i Kungshamn og Lysekil i Sverige og selger og markedsfører bearbeidet sjømat med Sverige, Norge og Finland som hovedmarkeder. De viktigste produktene er tubekaviar, rognkjeks- og loddekaviar, fiskegrateng, ferdigretter, panert og naturell filet, lutefisk og konservert sild og brisling. Domstein Fish er lokalisert i Måløy og driver fryselager og handel med ubearbeidet fisk, deriblant agn til lineflåten. Ervik Havfiske AS, som Domstein eier 50 % av aksjene i, er et fiskebåtrederi med virksomhet i Norge og Antarktis. Domstein Service er et serviceselskap som yter tjenester til Domstein-konsernet og Norway Pelagic. Domstein Eiendom AS, som Domstein eier 49 % av aksjene i, eier og leier ut kontor- og fabrikkbygninger til Norway Pelagic og selskaper i Domstein-konsernet. Nordic Group, som Domstein eier 20 % i, driver salg og distribusjon av fersk og frossen fisk til Europa og USA. Enghav Holding AS er nærmere omtalt ovenfor. 5.2 Juridisk konsernstruktur Domsteins konsernstruktur er, med den presisering som er angitt nedenfor, slik: 9 (20)

10 Som nærmere redegjort for ovenfor, har Domstein Sjømat AS inngått avtaler med Enghavs konkursbo og hovedbankforbindelse om å overta og videreføre Enghavs virksomhet. Domstein eide før konkursen i Enghav AS 35% av aksjene i Enghav Holding AS, som igjen eide 35% av aksjene i Enghav AS. Fra den konsernstruktur som fremgår av organisasjonskartet over er det en endring idet Domstein også eier over 90 % av aksjene i Enghav Holding AS, hvis vesentlige aktivum var aksjene i Enghav, samt 100 % av aksjene i Sørlandsreker AS og 55 % av aksjene i Enghav Sushi AS. Sørlandsreker AS er konkurs, og virksomheten ervervet av Domstein Sjømat fra konkursboet til Sørlandsreker AS. Det presiseres at eierskapet til aksjene nevnt i dette avsnittet og ervervet fra konkursboet til Sørlandsreker AS ikke inngår i transaksjonen omtalt i punkt Organisasjon Styret Styret i Domstein består per i dag av: Styrets leder: Anne Breiby Styremedlemmer: Knut Magne Domstein, Inger Adele Myklebust, Nils Fredrik Drabløs og Gunnar Domstein Samtlige har Domsteins forretningsadresse som forretningsadresse Daglig leder og annen ledelse Daglig leder i Domstein: Rolf Domstein. Økonomisjef i Domstein: Geir Helge Lunde. Administrerende direktør i Domstein Fish AS: Kjell Oldeide. Administrerende direktør i Domstein Foods AS og Domstein Foods AB: Benjamin Ajo. 10 (20)

11 Samtliges forretningsadresse er Domsteins forretningsadresse som angitt over Tjenestekontrakter mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og Domstein eller Domsteins datterselskaper som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet. Det foreligger ikke forpliktelser til å yte styrets leder særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet eller ansettelsesforholdet. Administrerende direktør Rolf Domstein har en grunnlønn på kr pr. år, gjensidig oppsigelsestid er 6 måneder. Ved oppsigelse ytes en etterlønnsordning tilsvarende fastlønn i 6 måneder etter oppsigelsestidens utløp. For øvrige i styret og ledelsen foreligger det ikke tjenestekontrakter mellom disse og Domstein eller Domsteins datterselskaper som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet Aksjer i Domstein eiet av medlemmer i styret og administrerende direktør Aksjonær Aksjer Eier/stemmeandel Anne Breiby 0 0,00 % Nils Fredrik Drabløs 0 0,00 % Knut M. Domstein ,49 % Rolf Domstein ,42 % Gunnar Domstein ,42 % Inger Adele Myklebust ,11 % Sum ,44 % Nærstående parter Adm. dir. Rolf Domstein, styremedlemmene Knut Magne Domstein og Gunnar Domstein er aksjonærer i R. Domstein & Co AS, som eier % i Domstein ASA. Domstein ASA har en leieavtale med Domstein Eiendom AS, etablert i 2008 over 15 år, med rett til forlengelse to ganger 5 år. Årlig leiekostnad er kr 8,4 mill. De fleste av eiendommene fremleies til andre selskaper i konsernet. Domstein ASA har, overfor Enghav AS, gitt en husleiegaranti på kr 3,5 mill. Overfor Ervik Havfiske AS har Domstein ASA garantier for kr 3,5 mill. 11 (20)

12 Transaksjoner med nærstående parter Beløp i tusen kroner Beløp Kontrollerende eier og ledende ansatte Salg av varer og tjenester: 0 Kjøp av varer og tjenester 300 Fordringer 0 Gjeld 100 Tilknyttede selskaper Salg av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester Fordringer Gjeld Transaksjoner med nærstående parter er etter markedsmessige betingelser Styre og ledelse i Domstein Sjømat AS Styret i Domstein Sjømat AS består av styreleder Rolf Steinar Domstein, som også er selskapets daglige leder. Keith Ralph Elliot er varamedlem til styret. 5.4 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapital Domsteins aksjekapital er kr fordelt på aksjer, hver pålydende kr 5,00. Selskapet hadde pr. 11. desember 2013 en markedsverdi på kr 61,6 mill. Det har ikke vært endringer i aksjekapitalen i løpet av de 3 siste årene. I ekstraordinær generalforsamling 31. desember 2012 ble det besluttet en aksjespleis med en justeringsfaktor på 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Etter dette ble aksjens pålydende kr 5,00 og antall aksjer Aksjonærer Selskapet hadde pr. 31/ aksjonærer, hvorav 53 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,74 %. De 20 største aksjonærer utgjorde per 30. november 2013 en eierandel på 72,67 %, og er fordelt slik: 12 (20)

13 Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt kr Domstein er ikke kjent med personer, unntatt medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer, som direkte eller indirekte har en eier- eller stemmerettsandel i utsteder som skal meldes i henhold til utsteders nasjonale lovgivning. For norske selskaper notert på Oslo Børs inntrer flaggeplikten ved eier og/eller stemmeandel på fem prosent. 5.5 Avhengighet til patenter, lisenser eller visse avtaler mv. Domstein er ikke avhengig av noen patenter, lisenser, industrielle avtaler, forretningsavtaler, finansielle kontrakter eller nye produksjonsmåter som er viktige for Domsteins virksomhet eller lønnsomhet. 5.6 Vesentlige kontrakter Det er ingen vesentlige kontrakter hvor Domstein eller et konsernmedlem er part, og som er inngått de to siste år før offentliggjøringen av informasjonsdokumentet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten. Det er ingen andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten) som er inngått av et medlem i Domstein-konsernet, og som inneholder bestemmelser som gir et konsernmedlem plikter eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for informasjonsdokumentet. 5.7 Tvister eller forvaltningssaker Det foreligger ikke forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (verken er anlagt eller varslet), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 13 (20)

14 5.8 Revisor Årsregnskapsårene for 2010, 2011 og 2012 er revidert av Deloitte AS, Strandavegen 15, N-6090 Florø. Revisjonsberetningene for disse årene inneholder ikke forbehold, presiseringer eller lignende. Deloitte AS er medlem i Den Norske Revisorforening. Deloitte har avgitt en uavhengig rapport inntatt i vedlegg 1 vedrørende den pro forma finansielle informasjon, og for øvrig ikke revidert, kontrollert eller produsert noe av informasjon i dette Informasjonsdokumentet. 5.9 Utviklingstrekk Det er ingen spesielle utviklingstrekk innen produksjon, salg og lagerbeholdning, og kostnader og salgspriser fra utgangen av foregående regnskapsår til datoen for informasjonsdokumentet, som påvirker i vesentlig grad framtidsutsiktene til Domstein. 6. Finansiell informasjon for Domstein 6.1 Utvalgt finansiell informasjon om Domstein nøkkeltall NOK mill Netto driftsinntekter 602,6 596,1 605,9 Driftsresultat 31,1-5,3 7,8 Resultat før skatt 26,8-19,7 62,6 Resultat etter skatt 26,2-20,2 80,4 Sum eiendeler 493,2 440,3 522,5 Egenkapital 142,9 127,2 145,7 Driftsmargin 5,20 % -0,90 % 1,30 % Egenkapitalandel 29,00 % 28,90 % 27,90 % Avkastning på sysselsatt kapital 11,40 % -0,40 % 20,90 % Resultat pr. aksje akkumulert 0,33-0,26 0,99 Utvannet resultat pr. aksje akkumulert 0,33-0,26 0,8 Delårsperioder i 2013 og sammenlignbare tall for tilvarende delårsperioder i regnskapsåret 2012 er som følger: NOK mill Q Q (akkumulert) (akkumulert) Netto driftsinntekter 346,1 398,6 112,5 125,5 Driftsresultat -4,4 9-3,6 3,7 Resultat før skatt -16,3 2,1-8,7 0,1 Resultat etter skatt -16,2 2,3-8,7 0,2 Sum eiendeler 430,2 413,6 430,2 413,6 Egenkapital 135,1 130,2 135,1 130,2 Driftsmargin -1,30 % 2,30 % -7,70 % 3,00 % Egenkapitalandel 31,41 % 31,49 % 31,41 % 31,49 % Avkastning på sysselsatt kapital -2,03 % 3,36 % -2,03 % 3,36 % Resultat pr. aksje akkumulert -2,1 0,03-2,1 0,03 14 (20)

15 Denne informasjonen har ikke vært revidert eller underlagt begrenset revisjon. 6.2 Kapitalstruktur mv Oversikt over rentebærende lån Beløp i tusen kroner Banklån *Obligasjonslån Finansiell leasing Sum langsiktig gjeld **Banklån Finansiell leasing Sum kortsiktig del av langsiktig gjeld Driftskreditt Sum lånegjeld Sum rentebærende gjeld * Obligasjonslån på kr 35 mill. med forfall 30. juni 2016, rente 6 måneders Nibor + 8,5 %. ** kr 29,9 mill. av banklånet er ikke rentebærende pr Trekkrettigheter Ramme driftskreditt Benyttet driftskreditt Ubenyttet ramme Samlet trekkrettighet innenfor driftskreditt er begrenset av borrowing base. Borrowing base beregnes månedlig med basis i andel av varelager og utestående kundefordringer Finansielle covenants syndikerte lån Konsernet har kr 71 mill. i langsiktige lån i Norge, der det er knyttet finansielle covenants. Kr 36 mill. krever at konsernet har en minimum egenkapital på kr 110 mill., minimum egenkapitalandel på 27,5 % og en likviditetsgrad 1 lik eller større enn 1. Kr 35 mill. krever at konsernet har en minimum egenkapital på kr 90 mill. og minimum egenkapitalandel på 25 %. 6.3 Arbeidskapital Etter Selskapets vurdering er arbeidskapitalen tilstrekkelig til å dekke Domsteins nåværende behov. 6.4 Vesentlige endringer i Domsteins finansielle stilling Det er ingen vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. 7. Pro forma finansiell informasjon 7.1 Innledning Den pro forma finansielle informasjonen som er inntatt i dette kapittelet er utarbeidet for å inngå i dette Informasjonsdokumentet for å oppfylle kravene i Løpende Forpliktelser punkt 3.5. Den ureviderte pro forma finansielle informasjonen inntatt i dette kapittelet er utarbeidet utelukkende for veiledende formål, beskriver en hypotetisk situasjon og avspeiler derfor ikke selskapets faktiske eller finansielle stilling eller resultat. 15 (20)

16 Formålet med utarbeidingen av pro forma finansiell informasjon er å vise hvordan Domsteins finansielle stilling kunne ha vært dersom transaksjonen hadde vært gjennomført ved begynnelsen av den perioden det vises proforma finansiell informasjon for. Det er utarbeidet pro forma informasjon for regnskapsåret 2012 og pr Transaksjonen er nærmere beskrevet i punkt 3 i dette Informasjonsdokumentet, og for beskrivelse av de involverte virksomheter vises det til punkt 5 (vedrørende Domstein) og punkt 4 (vedrørende Enghav). Som presisert i punkt 4.1, har Domstein ikke ervervet Enghav AS, men virksomheten (eiendeler og rettigheter samt enkelte forpliktelser) til Enghav AS, jf. pkt 3.1 over. Det er ikke utarbeidet pro forma balanse. Bakgrunnen er Domstein har kjøpt innmaten og overtatt virksomhet fra konkursboet til Enghav AS, og som følge av konkursen og transaksjonen er balansen til Enghav AS ikke sammenlignbar med balanse i den overtatte virksomheten. 16 (20)

17 7.2 Pro forma resultat Domstein ASA Resultat - Konsern I hele tusen Proforma pr Domstein Enghav AS Proformajusteringer Domstein Enghav AS Proformajusteringer Proforma 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBIT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser Sum totalresultat for perioden Note proformatall: Regnskapsprinsipper Proformatall er basert på reviderte årsregnskap og ureviderte periodetall til Domstein ASA og Enghav AS. Regnskaper til Domst ein ASA er avlagt iht IFRS, regnskap til Enghav AS er avlagt iht NGAAP. Gjennomgang av Enghavs beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper i årsrapport f or 2012 indikerer at det ikke foreligger vesentlige forskjeller mellom regnskapet til Enghav AS iht NGAAP og iht IFRS, historiske tall som er grunnlag for proformatall er derfor ikke omarbeidet til IFRS for Enghav AS. Enghav AS gikk konkurs 23. Oktober og Domstein overtok virksomhet og innmaten fra konkursboet 30.Oktober. Tap som følge av konkursen er ikke hensyntatt i Enghav AS sitt resultatregnskap pr Domstein har kjøpt innmaten og overtatt virksomhet fra konkursboet ti l Enghav AS, som følge av konkursen og transaksjonen er balanse til Enghav AS ikke sammenlignbar med balanse i den overtatte virksomheten. Det er derfo r ikke utarbeidet proforma balanse. Proformajusteringer: 1: Internhandel er eliminert. 2: Resultatført TS-andel fra Enghav i Domstein konsern tilbakeført. Virksomheten er overtatt ved kjøp av innmat fra konkursbo (varelager og driftsmidler), det er derfor ikke foretatt justeringer for økning i finanskostnader. 17 (20)

18 8. Dokumenter inntatt gjennom henvisning og dokumenter til innsyn 8.1 Inkorporering gjennom henvisning krysshenvisningstabell I henhold til Løpende Forpliktelser pkt kan opplysninger inntas ved henvisning til dersom opplysningene fremkommer i dokumenter som tidligere er godkjent av eller rapportert til Oslo Børs i samsvar med verdipapirhandelloven 7-14 annet ledd og prospektforordningen art. 28. Domsteins årsrapporter for regnskapsårene 2010, 2011 og 2012, samt revisorrapportene i disse dokumentene, er herved inntatt i dette Informasjonsdokumentet gjennom denne henvisningen. Tilsvarende er ureviderte kvartalsrapporter for 1., 2. og 3. kvartal i 2013, samt 3. kvartal i 2012, inntatt gjennom denne henvisningen. Årsrapportene og kvartalsrapportene er tilgjengelig på Direktelinker er: Dokument Årsrapport 2010 Årsrapport 2011 Årsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport 2013 Lenke (20)

19 Informasjonen inntatt gjennom henvisning bør leses i sammenheng med følgende krysshenvisningstabell. Referansene til Vedlegg og Punkt er referanser til krav til informasjonsdokumenters innhold som fastsatt i Løpende Forpliktelser. Punkt 6.2 Pkt 16.4 Punkt 20.1 Punkt Punkt Krav til Informasjonsdokumentet (Vedlegg I) Referansedokument Sidetall En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer, herunder en spesifikasjon av samlede inntekter fordelt på virksomhetskategori og geografiske markeder for hvert regnskapsår i perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen. En erklæring om hvorvidt utsteder følger hjemstatens regler for eierstyring og selskapsledelse. Dersom utsteder ikke følger slike regler, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke følger dem. Revidert historisk finansiell informasjon for de tre siste regnskapsårene sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år, utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, Erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Utsteders offentliggjorte kvartalsvise og halvårlige finansiell informasjon etter datoen for de siste reviderte regnskapene Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Årsrapport 8-10, , , Årsrapport 6-7 og Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Årsrapport 3. kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport 2013 Hele, særlig Hele, særlig Hele, særlig Pkt Informasjonen har ikke vært revidert eller vært underlagt begrenset revisjon Finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i regnskapsåret (urevidert), samt sammenlignbare tall for samme periode i foregående regnskapsår 3. kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport Dokumenter tilgjengelig for innsyn Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn: (a) (b) (c) Domsteins stiftelsesdokument og vedtekter; alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra Domstein, som helt eller delvis inngår i Informasjonsdokumentet, eller som det vises til i Informasjonsdokumentet; historisk finansiell informasjon om Domstein og Domsteins datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av Informasjonsdokumentet. Ovennevnte dokumenter er tilgjengelig for innsyn i tolv måneder fra dette Informasjonsdokumentets dato på Domsteins forretningsadresse i Sjøgata, 6700 Måløy, Norge, mandag til fredag i normale forretningsåpningstider (helligdager og andre offentlige fridager unntatt). 19 (20)

20 Vedlegg: Vedlegg I: Revisorbekreftelse av pro forma finansiell informasjon. Vedlegg II: Årsrapport for Enghav AS for regnskapsåret (20)

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer