Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg Seafood British Columbia (CAN) 8 Ocean Quality 9 Investor 10 Styrets beretning 11 Bærekraftsrapport 17 Eierstyring og ledelse 35 KONSERN Resultatregnskap 42 Balanse 43 Kontantstrømoppstilling 45 Endring i egenkapital 46 Noter 47 MORSELSKAP Resultatregnskap 95 Balanse 96 Kontantstrømoppstilling 97 Endring i egenkapital 97 Noter 98 Revisjonsberetning Å R S R A P P O R T

3 NØKKELTALL 2013 Omsetning (MNOK) Geografiske markeder Slaktevolum (GWE) BC 6739 tonn Shetland tonn Finnmark tonn Rogaland tonn Finansielle nøkkeltall ROCE * 12 % -6 % 7 % 19,80 % EK % 43,32 37,18 % 40,50 % 48,90 % NIBD ** EPS *** 3,9-1,33-1,11 5,65 NIBD / EBITDA 3,0-51,3 4,2 1,53 * Return on capital employed ** Net interest bearing debt *** Earnings per share G R I E G S E A F O O D

4 BREV FRA CEO MORTEN VIKE GRIEG SEAFOOD ER GODT POSISJONERT FOR VIDERE VEKST I ET STERKT MARKED 2013 ble som forventet starten på en ny oppgangskonjunktur for laks. Mens etterspørselen i markeder over hele verden er sterk, har tilbudet av laks gått fra historisk høy vekst i 2012 til lav vekst i Dette har gitt kraftig økende priser og et prisnivå som i 2013 var et helt annet enn det vi så i Det er ikke tilfeldigheter, men fundamentale etterspørsels og tilbudsforhold som er årsaken til de gode tidene vi nå ser. Etterspørselen etter laks er sterkere enn noen gang. Vi ser i dag økt etterspørsel etter laks i både store og etablerte markeder og nye og fremvoksende markeder. Styrken i etterspørselen er ikke kun et spørsmål om laksepris, men snarere en konsekvens av økt tilgjengelighet gjennom bedret distribusjon, nye og moderne produkter som gjør tilberedning enklere, men ikke minst at laks er mat som både er velsmakende og sunn. Den sterke etterspørselsutviklingen er et resultat av målrettet markedsjobbing fra mange aktører for å gjøre vårt gode produkt til et foretrukket valg for stadig flere konsumenter i flere markeder. Også på tilbudssiden er det en del fundamentale forhold som gjør at det blir stadig vanskeligere å se veldig sterk tilbudsvekst over en lengre periode. Utfordringen blir snarere å få til en produksjonsvekst som er på linje med den etterspørselsveksten vi ser. Dette i motsetning til tidligere tider hvor det til dels har vært betydelig uutnyttet kapasitet i flere globale produksjonsområder. En ønsket og nødvendig økning i produksjonen av laks vil fremover avhenge av at vi kan øke produksjonen, men samtidig som minimum ikke øke negativ påvirkning på miljø og fauna. Mens 2013 var et år preget av høye laksepriser, har det samtidig også vært et år preget av økende produksjonskostnader for både Grieg Seafood og næringen som helhet. Dette har delvis sammenheng med svakere eksterne produksjonsforhold i 2013, men det er også en underliggende økning i helse-, beredskaps- og behandlingskostnader både for å håndtere lakselus, AGD og andre fiskehelseutfordringer. Dette understreker at spørsmål rundt lakselus og bærekraft ikke kun er et spørsmål om påvirkning av eksternt miljø, men i minst like stor grad et sentralt spørsmål om god drift og produktivitet for oppdrettsbedriftene selv. Miljømessig bærekraft og driftsmessig og økonomisk bærekraft er for oss to sider av samme sak har også vært preget av snuoperasjonene for våre to utenlandske regioner, som begge har levert dårligere resultater enn vår norske virksomhet og også enn sammenlignbare selskaper. Vi er veldig tilfredse med å se resultatene av snuoperasjonen på Shetland. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid de siste månedene med å få bedre kontroll på den biologiske situasjonen, og lus spesielt. Det er veldig stimulerende for alle å se at det harde arbeidet har gitt resultater i form av en vesentlig bedre biologisk situasjon, lavere kostnader og en sterkt forbedret lønnsomhet. Det er fortsatt rom for forbedringer og det kreves fortsatt hardt arbeid og høyt fokus, men det er allikevel på sin plass å takke alle som har stått på for å få dette til. Ingenting inspirerer mer enn å se resultater av hardt arbeid. I Canada er det også gjennomført betydelige tiltak og innsats for å sikre snuoperasjonen etter furunkuloseutbruddet i slutten av Det vil imidlertid fortsatt være lav produksjon og derfor høye enhetskostnader en stund til. Grunnlaget er imidlertid lagt for å komme tilbake til et bærekraftig produksjonsvolum på mer enn tonn fra Dette vil også gi lavere kostnader og vesentlig bedret lønnsomhet. Vi endrer vår organisasjonsmodell for å få sterkere fokus og bedre vår evne til å ta ut synergier og erfaringsoverføring mellom enhetene innenfor både oppdrett og salg. Vi er godt i gang med integreringen av salget fra vår skotske virksomhet i Ocean Quality og vil fortsette med salget i Nord- Amerika. Alt salg vil dermed etter hvert gå igjennom en felles global salgsorganisasjon noe som vil gjøre oss enda bedre og mer komplett som leverandør. Tilsvarende styrkes organisasjonen innen oppdrett med ansettelsen av en egen oppdrettsansvarlig på konsernnivå. Dette skal bedre vår evne til erfaringsoverføring og synergiuthenting på tvers av oppdrettsregionene og er et viktig element i driftsmessig forbedring og optimalisering. Grieg Seafood er godt posisjonert for fremtidig vekst. Vi har fortsatt en lavere kapasitetsutnyttelse enn sammenlignbare selskaper og vi er samtidig godt posisjonert for å ta del i den fremtidige vekst i form av ny kapasitet. Vi vil øke fokus på å ta ut vårt organiske vekstpotensial, først i Norge, men senere også utenlands. Det er utarbeidet investeringsplaner for å realisere dette organiske vekstpotensialet. Prosessen rundt tildeling av nye grønne konsesjoner viser også at Grieg Seafood er godt posisjonert for vekst i form av ny produksjonskapasitet. Spesielt tilfredsstillende er det at Grieg Seafood er innstilt positivt på samtlige av selskapets søknader på grønne konsesjoner i Finnmark, til sammen 40% av den tildelte kapasiteten i Finnmark. Med snuoperasjonen i våre utenlandske oppdrettsvirksomhet i godt gjenge, vil Grieg Seafoods fokus fremover økes mot å realisere organisk vekst i et sterkt marked. 4 Å R S R A P P O R T

5 GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS GSF Rogaland AS (GSFR) driver oppdrett av laks og produksjon av stamfisk og rogn. Selskapet har 117 ansatte i Ryfylke. Totalt administrerer GSFR to settefiskkonsesjoner, 20 matfiskkonsesjoner, slakteri og fryseri. 117 ansatte - 20 oppdrettsanlegg Selskapet ble en del av Grieg Seafood i 1998 og er et resultat av en rekke oppkjøp og fusjoner med mindre aktører i regionen. I løpet av de siste fem årene har GSFR gjort betydelige investeringer i nytt settefiskanlegg basert på ny resirkuleringsteknologi, samt oppgraderinger og effektiviseringer ved matfiskanleggene. I 2013 har regionen oppgradert slakteriet for å fortsatt kunne levere et rent produkt av høy kvalitet, og samtidig etterkomme stadig høyere krav fra myndigheter og kunder. GSFR er 100% integrert fra rogn til slaktefisk i samme region, og har derfor en unik sporbarhet, og oversiktlig biologisk sikkerhet gjennom hele produksjonssyklusen. Produksjonskapasiteten er på tonn i Slaktevolum (GWE) ROGALAND Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE 9,60 2,64 6,52 10,2 G R I E G S E A F O O D

6 GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Det stilles høye krav til å drive oppdrett av laks i et av verdens mest naturskjønne områder. Grieg Seafood Finnmark AS (GSFF) mener respekt for miljøet og omgivelsene er nøkkelen til suksess og lokal verdiskapning. 210 ansatte - 24 oppdrettsanlegg I dag driver GSFF oppdrett av laks med 24 matfiskkonsesjoner. Selskapet består av administrasjon, bøteri, vedlikeholdsavdeling og prosessanlegg, samt settefisk- og matfiskproduksjon. Selskapet sysselsetter 210 ansatte, og er gjennom sin direkte og avledende virksomhet en sentral bidragsyter til verdiskapningen i Finnmark. GSFF driver sin virksomhet i fem kommuner, og i Nordkapp kommune har selskapet verdens nordligste oppdrettsanlegg. De siste årene er det bygd opp en betydelig kapasitet på settefisk med fokus på produksjon av stor smolt som skal bidra til optimalisering av selskapets produksjon. Fisken eksporteres hovedsakelig til middagsbord i det fjerne Østen og EU. Produksjonskapasiteten i sjø er på tonn sløyd vekt. (GWE) Slaktevolum (GWE) FINNMARK Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE 9,39-0,88 3,44 10,44 6 Å R S R A P P O R T

7 GRIEG SEAFOOD HJALTLAND UK LTD Vår virksomhet på Shetland drives på 39 lisenser fordelt på fem områder. Dette gjør oss til den største lakseprodusenten på Shetland. Selskapet har eget slakteri, foredlingsanlegg og røykeri. Grieg Seafood Hjaltland (GSF Hjaltland) har 215 ansatte. 215 ansatte - 39 oppdrettsanlegg Slakting gjøres av Lerwick Fish Traders Ltd., et heleid datterselskap av GSF Hjaltland. Lerwick Fish Traders Ltd. er en av de største pakke- og foredlingsbedriftene for laks på Shetland. Om lag 70 % av lakseproduksjonen leveres som hel fisk, og resten som ulike filetkvaliteter. GSF Hjaltland har under utbygging ett eget settefiskanlegg som skal stå ferdig i løpet av GSF Hjaltland vil på sikt være selvforsynt av smolt. Produksjonskapasiteten er på tonn. Shetland Products Ltd - Ocean Quality Ltd Grieg Seafood Hjaltland har utviklet et stort kundenettverk i Storbritannia og Europa. Salgsavdelingen omsetter både egenprodusert laks og fisk fra eksterne produsenter. Selskapet leverer også produkter via distributører til flere av de større britiske supermarkedene. Det er i 2014 opprettet ett nytt selskap Ocean Quality LTD hvor tidligere salgsaktiviteten i Shetland Products er overført til. Ocean Quality LTD er ett datterselskap til Ocean Quality AS i Norge. Slaktevolum (GWE) SHETLAND Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE 2,07-4,89 0,4 10,51 G R I E G S E A F O O D

8 GRIEG SEAFOOD BC LTD Grieg Seafood ble etablert i British Columbia i 2001 og driver i dag lakseoppdrett på øst og vestsiden av Vancouver Island. Oppdrettslokasjonene er lokalisert i Esperanza Inlet, Nootka Sound, Clio Channel, Okisollo Channel og på the Sunshine Coast. 84 ansatte, 21 oppdrettsanlegg Vi har dag 21 oppdrettslisenser og et landbasert settefiskanlegg i Gold River. Den totale produksjonskapasiteten for alle lisensene er ca tonn. De Kanadiske lakseoppdretterne har utviklet et premium produkt, Skuna Bay Salmon, som er kjent for sin gode kvalitet blant gourmetrestauranter i Nord-Amerika. Vår nærhet til de amerikanske, kanadiske og asiatiske markedene gjør at vi kan tilby fersk fisk til våre kunder for en lavere transportkostnad og med bedre kvalitet enn konkurrentene fra Europa og Chile. Grieg Seafood BC Ltd. Forplikter seg til ansvarlig drift og til å oppfylle eller overgå alle reguleringskrav. Grieg Seafood var det første oppdrettsselskapet i Nord Amerika med sporbarhet av laks som er uavhengig revidert og sertifisert av Best Aquaculture Practices programmet. Grieg Seafood BC har også blitt revidert av Aquarium of the Pacific sitt Seafood for the Future program for ansvarlige matvarekilder. Antall ansatte 2014: 84 Slaktevolum (GWE) BC Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE -1,15-2,37 2,87 5,05 8 Å R S R A P P O R T

9 OCEAN QUALITY Ocean Quality er det norske salgsselskapet til Grieg Seafood ASA (60 %) og Bremnes Fryseri AS (40 %). Selskapet ble etablert høsten 2010 og har hovedkontor i Bergen. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 20 ansatte, hvorav 14 menn og seks kvinner. Hovedmålet til selskapet er å bli markedets foretrukne og tiltrodde leverandør av sjømat. Salgsorganisasjonen til Ocean Quality jobber etter en høy standard for leveranse av distribusjonstjenester til våre kunder over hele verden. Kvaliteten på produktene og vår kundeservice fokuserer på følgende: Ferske og sunne produkter med ønskelig næringsinnhold Kundekrav, pålitelighet og helårs leveranser Full sporbarhet og fokus på matsikkerhet for ferdige produkter og råvarer Streng kvalitetskontroll og bærekraftig utnyttelse av råvarer Fiskehelse og hensyn til miljøet OCEAN QUALITY Omsetning MNOK EBIT MNOK 24,1 52,4 31,3 Driftsmargin 0,8 % 2,4 % 1,60 % Se oceanquality.no G R I E G S E A F O O D

10 INVESTOR Konsernets ambisjon er å yte en konkurransedyktig avkastning på investert kapital til aksjonærene. Den finansielle målsetningen for selskapet er å vedholde en andel av egenkapital på minimum 30%. Grieg Seafood etterstreber å gi investorer, kapitalmarkedet og andre parter relevant informasjon som grunnlag for korrekt evaluering av selskapet og redusert risiko for investorer. Informasjon om selskapet fremlegges Oslo Børs, og i selskapets kvartalsrapporter. I tillegg holdes nettsiden oppdatert med allmenn informasjon om selskapet, obligatoriske opplysninger og investorpresentasjoner. Kursutvikling UTBYTTEPOLICY Grieg Seafoods mål er å utbetale et årlig utbytte til sine aksjonærer. Utbytte vil normalt utgjøre i gjennomsnitt 25-35% av selskapets resultat etter skatt justert for resultateffekten av biomassejusteringer. AKSJONÆRER Det er pr aksjonærer, hvorav 942 er norske og 102 er utenlandske aksjonærer. Se note 23 i årsregnskapet for mer informasjon. Største aksjonær i Grieg Seafood ASA pr Grieg Holdings AS DNB Nor Bank ASA Nordea Bank Norge ASA Kontrari AS Ystholmen AS OM Holding AS Grieg Seafood ASA State street Bank and Trust Co. Skandinaviska Enskilda Banken AB Analytikere som følger GSF-aksjen Nordea Markets DnB NOR Markets Handelsbanken Enskilda RS Pareto Securities First Securities Carnegie ASA ABG Sunndal Collier Fondsfinans Sparebank 1 Markets 10 Å R S R A P P O R T

11 STYRETS BERETNING Konsernets virksomhet og lokalisering Grieg Seafood ASA ( Selskapet ) er morselskapet i Grieg Seafood Konsern ( Konsernet ). Konsernet driver virksomhet innen produksjon og handel med bærekraftig oppdrett av laks og ørret, og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Konsernet er en av verdens største fiskeoppdrettere av laks og ørret, og har en årlig produksjons-kapasitet på rundt tonn sløyd vekt. Konsernet har 100 konsesjoner og lisenser for lakseoppdrett og 5 konsesjoner for smoltproduksjon. Konsernet skal være en ledende aktør innen akvakultur. Den forretningsmessige utvikling av Konsernet baserer seg på lønnsom vekst og bærekraftig bruk av naturen, samt å være en foretrukket leverandør til utvalgte kunder. Konsernet har virksomhet i Finnmark og Rogaland i Norge, i British Columbia i Canada (BC) og på Shetland (UK). Hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden juni Hovedpunkter for har vært preget av ett meget sterkt marked og tidens høyeste priser. Snuoperasjon på Shetland har gitt klar forbedring i underliggende biologi. God biologisk utvikling og resultatfremgang i Finnmark. Økende produksjonskostnader pr. kg som følge av lavere produksjon i 2013, økte behandlings- og beredskapskostnader, samt økte fôrkostnader. Lave sjøtemperaturer i begynnelsen av året har gitt lavere sjøproduksjon enn forventet, spesielt i Rogaland. Redegjørelse for regnskap Konsernregnskapet er avlagt i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Resultat Salgsinntektene ble MNOK i 2013 for Konsernet, en økning på 17 % sammenlignet med året før. Totalt ble det slaktet tonn gw, en reduksjon på tonn fra 2012 som tilsvarer en reduksjon på 17 % var preget av lav tilbudsvekst og gode priser gjennom hele året. Prisene økte kraftig i siste kvartal av 2013 på grunn av positiv etterspørselsvekst og lav tilbudsvekst. Dette høye prisnivået har vedvart hittil i Det lave slaktevolumet i BC har påvirket driftsresultatet negativt som følge av furunkuloseutbruddet i Driftsresultatet før endring i verdijustering av biologiske eiendeler ble 348 MNOK, sammenlignet med -191 MNOK i Driftsmarginen før endring i verdijustering i av biologiske eiendeler ble 14,5% i 2013 mot -9% i Resultat fremgangen sammenlignet med 2012 skyldes prisøkningen i 2013, mens under liggende produksjonskostnader er noe høyere i 2013 enn i Fôrprisene har økt i 2013 som følge av utviklingen i råvareprisene. Fôrprisene er sensitive for både marine og vegetabilske råvarepriser, som varierer med sesongmessige fangst- og produksjonsforhold. Behandlingskostnader mot lus og å bygge opp beredskap for å håndtere og behandle mulig AGD (Amoebic gill disease) har økt produksjonskostnadene både for Norge og UK. Driftsresultatet etter verdijustering av biologiske eiendeler var 616 MNOK mot -93 MNOK i Netto finanskostnader var -73 MNOK mot -108 MNOK i Rentekostnadene er på samme nivå som Konsernet har hatt waiver fra de opprinnelige lånevilkårene på den pantsikrede gjelden frem til tredje kvartal Dette har medført en økt margin på grunn av suspenderte lånevilkår. Fra og med tredje kvartal var Konsernet igjen innenfor de opprinnelige lånevilkårene. Dette vil medføre lavere rentekostnader i 2014.Netto agioinntekt i 2013 på 26 MNOK mot 0,7 MNOK i Netto skattekostnad for året var -114 MNOK mot en inntekt i 2012 på 55 MNOK. Den lave effektive skattesats var 20,9% for 2013 mot 27,3% for Fallende effektiv skattesats skyldes hovedsakelig lavere nominell skattesats både i Norge og UK. Konsernet er kommet i skatteposisjon ved utgangen av 2013 og det er avsatt 1,5 MNOK i betalbar skatt relatert til norsk del. Konsernets årsresultat etter skatt i 2013 var 431 MNOK mot -147 MNOK i Grieg Seafood ASA Morselskapets årsregnskap er avlagt i henhold til norske regnskapsprinsipper (NGAAP). Selskapet oppnådde et driftsresultat for 2013 på -32 MNOK (-28 MNOK). Økning i negativt resultat skyldes hovedsakelig økt forpliktelse på bokført verdi av de syntetiske opsjoner på grunn av økt aksjekurs fra 2012 til Den økte aksjekursen medførte høy andel av utløsning av opsjonene, Selskapet har lån til døtre i utenlandsk valuta, som har gitt en positiv urealisert agio på netto 66 MNOK i 2013, mot en kostnad i 2012 på 22 MNOK. Det er i 2013 inntektsført konsernbidrag på 88 MNOK (19 MNOK) som bidrar til det positive finansresultatet. Morselskapets resultat etter skatt for året var 90 MNOK mot et resultat på -53 MNOK i G R I E G S E A F O O D

12 Styrets beretning 2013 Segmentene ROGALAND Operasjonelt driftsresultat før verdijustering ble 145 MNOK, tilsvarer 9,60 NOK/kg. Tilsvarende for 2012 var 59 MNOK (3,05 NOK/kg). Forbedringen i resultatet er et resultat av den sterke prisveksten sammenlignet med samme periode i Uttakskosten i Rogaland er høyere enn tilsvarende periode i fjor. I tillegg til en underliggende kostnadsøkning, spesielt på fôr og behandlingskostnader, har Rogaland i 2013 hatt svak produksjon som følge av en kald vinter første halvår. Uttakskosten er også påvirket av utslakting av 2 lokaliteter som hadde PD (Pancreas Disease) i 2012, samt ett nytt PDtilfelle i Det meste av slaktingen i Rogaland var i første halvdel av kvartalet. Sammen med kontrakter har dette medført en svekket prisrealisering, noe som påvirker resultatet negativt. PD-situasjonen i Rogaland ved inngangen til 2014 er bedre enn på samme tid i fjor. FINNMARK Grieg Seafood Finnmark viser god lønnsomhetsforbedring og fortsatt positiv underliggende biologisk utvikling. Operasjonelt driftsresultat før verdijustering ble 217 MNOK, tilsvarer 9,39 NOK/kg. Tilsvarende for 2012 var -9 MNOK, som tilsvarer -0,45 NOK/kg Som følge av manglende eksportgodkjenning til Russland, blir ørret slaktet eksternt, noe som øker slaktekostnadene. Ørret har en høyere produksjonskostnad per kg enn laks. Den siste generasjonen av ørret i Finnmark slaktes ut i perioden 4. kvartal 2013 til 1. kvartal Etter dette vil Finnmark kun produsere atlantisk laks. Grieg Seafood Finnmark ble ilagt et forelegg på 2,3 MNOK. Av prosessøkonomiske grunner vedtok selskapet forelegget. For ytterligere informasjon viser vi til samfunnsansvars- og bærekrafts rapport. BC Operasjonelt driftsresultat før verdijustering ble -7,8 MNOK, som tilsvarer -1,15 NOK/kg, mot tilsvarende i 2012 på -32 MNOK (-2,37 NOK/kg). Driftsresultatet er belastet med nedskrivning på settefisk på 12,7 MNOK (14,5 NOK/ kg) i I 2012 var det en engangskostnad på 43 MNOK (3,17 NOK/kg) på grunn av et furunkuloseutbrudd på settefiskanlegget, som førte til sanering av en vesentlig del av smoltbeholdningen i Utbruddet i 2013 har vært kun i ett av syv produksjonsbygninger og har ikke blitt ansett som en engangskostnad. Det er iverksatt omfattende tiltak på settefiskanlegget i BC, som har gitt forbedring av drift og biosikkerhet på anlegget. Tiltakene ble iverksatt i primo 2013 og er en av årsakene til at utbruddet i 4. kvartal ble begrenset. Fisk på anlegget er destruert og bygningen er brakklagt.. Det har vært lav slakting i I tillegg har det gjennom 2013 og særlig i siste halvår vært lav underliggende produksjon, noe som fører til høye enhetskostnader. Dette er som tidligere meldt en konsekvens av lave smoltutsett etter furunkuloseutbruddet i Grieg Seafood BC har iverksatt avtaler om eksterne smoltleveranser for å sikre tilstrekkelig backup på smolt for å unngå negative produksjonskonsekvenser ved nye sykdomstilfeller på settefiskanlegget. Dette medfører en større smoltkostnad enn normalt og behov for å destruere og skrive ned backup-smolt. Som resultat av backup-systemet på smoltleveranser har Grieg Seafood fått satt ut det antall smolt som var planlagt i 2013 og forventer fortsatt et slaktevolum på rundt tonn i Produksjonen av stillehavslaks avvikles i BC og det vil fra 2016 kun slaktes atlantisk laks. Andelen av stillehavslaks i 2014 vil være høy (33%), mens den fra 2015 vil være vesentlig lavere (6%). Med dagens høye priser på atlantisk laks, påvirker stillehavslaks lønnsomheten negativt. SHETLAND Operasjonelt driftsresultat før verdijustering på Shetland ble 27 MNOK, som tilsvarer 2,07 NOK/kg. Tilsvarende for 2012 var resultatet -84 MNOK (-4,89NOK/kg). Det er tatt en nedskrivning på settefisk på 11,4 MNOK (1,7 NOK/kg) i I 2012 var det en engangskostnad på 49 MNOK (2,87 NOK/kg) på grunn AGD og tilhørende stor dødelighet. Snuoperasjonen på Shetland som ble iverksatt primo 2013 har gitt vesentlig forbedring både resultatmessig og i den biologiske situasjonen. Lakselus nivåene er vesentlig redusert etter å ha innført en tilsvarende strategi som i Norge. Det har medført vesentlig reduksjon i kjønnsmoden lus, men samtidig har behandlingskostnadene økt. AGD-situasjonen har vært bedre i 2013 sammenlignet med Kostnadsnivået på Shetland er klart fallende gjennom hele 2013 selv med høyere behandlingskostnader. Ytterligere tiltak er identifisert og under implementering for å forbedre produksjonen og redusere kostnadene på Shetland i tiden fremover. Det ble besluttet å avbryte produksjonen på det første rogninnlegget på Shetland fra sommeren 2013 som følge av forsinkelser på byggearbeidet på anlegget. Regnskapet er belastet med en engangskostnad knyttet til dette (11,4 MNOK). Produksjonen i sjø på Shetland har vært god i siste halvår av OCEAN QUALITY AS Ocean Quality AS er salgsselskapet som er eid av Grieg Seafood ASA (60%) og Bremnes Fryseri AS (40%). Selskapet ble etablert i 2010 og har hovedkontor i Bergen. Ocean Quality er en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i Konsernet. Driftsresultatet før leverandørbonus i Ocean Quality ble på Å R S R A P P O R T

13 Styrets beretning 2013 MNOK mot 52 MNOK for Omsetningen for 2013 var på MNOK mot MNOK i Volatile markedspriser har ført til vanskeligere og mer variable inntjeningsforhold for salgsleddet mot slutten av året. I tillegg har den midlertidige stengingen av slakteriet i Finnmark for eksport til Russland ført til at større volum har blitt re-allokert til andre markeder, med tilhørende ubalanse og negativ effekt på prisrealiseringen. Selskapets egenkapital pr. 31. desember 2013 var på 26 MNOK (43 MNOK). Det ble besluttet å utdele et ekstraordinært utbytte i 2013 basert på regnskapet for 2012 på totalt 28 MNOK. Selskapet hadde ved årsslutt 20 ansatte, hvorav 14 menn og 6 kvinner. Forskning og utvikling Grieg Seafood avsetter og benytter betydelig midler til forskning og videreutvikling hvert år. Dette skjer gjennom ulike aktiviteter alt fra aktiv deltagelse i styringsgrupper i nasjonale forskningsprosjekt til lokale test- og utprøvingsprosjekt i regionene. Disse aktivitetene har fokus på å finne løsninger på biologiske og tekniske utfordringer på kort og/eller lang sikt, som igjen er med på å effektivisere daglig drift i anleggene våre. Konsernet arbeider med mange ulike prosjekter, alt fra forbedring av fiskehelse og velferd, effektiv drift av store enheter, fôringskontroll og optimalisering av settefiskproduksjon i store resirkuleringsanlegg.. I 2013 er det gjennomført et stort feltforsøk med postsmoltproduksjon av 0,5 kg fisk på land. Fisken vokste godt og ble sjøsatt i november. Parallelt har det hele tiden gått en tilsvarende kontrollgruppe i sjøen. All fisken vil bli slaktet mot slutten av 2014 for å se på eventuelle forskjeller i produksjonsresultat. Balanse Bokført verdi av Konsernets aktiva var MNOK pr. 31. desember 2013, sammenlignet med MNOK ved utgangen av Av dette utgjorde goodwill 107 MNOK og lisenser 994 MNOK. Investeringer i varige driftsmidler er hovedsakelig relatert til investeringer i settefiskanlegg på Shetland og vedlikeholds investeringer. Virkelig verdijustering av biomassen var positiv som følge av at forventede fremtidige salgspriser vil overstige påløpte produksjonskostnader. Konsernets egenkapital var MNOK pr. 31. desember Tilsvarende tall ved utgangen av 2012 var MNOK. Egenkapitalandelen var ved utgangen av % (37%). Positiv inntjening i 2013 og derav lavere rentebærende gjeld bidrar til den økte soliditet. Finansiering Konsernets netto rentebærende gjeld ble redusert fra MNOK til MNOK i 2013, som er en nedgang på 85 MNOK. Det langsiktige lånet er nedbetalt med 100,8 MNOK i I 4. kvartal 2012 ble det inngått et usikret obligasjonslån på 400 MNOK. Lånet forfaller i sin helhet i 2015 sammen med syndikatlånet. I 2014 er det påbegynt ett arbeid med refinansiering. Konsernet benytter seg hovedsakelig av leasing ved investering i nye anlegg og nytt utstyr. Konsernet har en leasingramme på 250 MNOK hvor av 216 MNOK er trukket opp. Av Konsernets kortsiktige flervaluta kredittfasilitet er det trukket opp 425 MNOK ved årsskiftet. Maks opptrekk er 500 MNOK. For Konsernets felleskontrollerte salgsselskapet Ocean Quality ble det i 2012 inngått en factoring-ordning som gir økt likviditet til Konsernet på MNOK avhengig av sesong. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble økt med 115 MNOK til 317 MNOK fra 202 MNOK i Økningen i arbeidskapitalen er relatert til biomasseoppbygging og positiv inntjening på driften i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2013 var -147 MNOK mot -189 MNOK i Investeringsutbetalinger relatert til anleggsmidler utgjorde 161 MNOK. I 2012 var tilsvarende beløp 188 MNOK. Netto kontantstrøm fra finansiering var -249 MNOK mot 75 MNOK i Det har vært nedbetaling av gjeld som nevnt under finansiering som gir en negativ kontantstrøm fra finansiering i 2013 sammenlignet med 2012, hvor det ble gjennomført netto opptrekk. Netto utbetalte renter og andre finansposter var på 86 MNOK mot 94 MNOK i For 2013 ble det en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på -78 MNOK. Disponibel kontantbeholdning var 164 MNOK pr. 31. desember Grieg Seafood ASA Morselskapet hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 141 MNOK mot 11 MNOK i Kontantstrøm fra investeringsaktivitet er positiv med 52 MNOK mot -58 MNOK i Det har vært en netto positiv innbetaling av konsernfordringer i Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er -265 MNOK (145 MNOK), som relateres til nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld i 2013 sammenlignet med 2012 hvor det ble gjennomført opptrekk og det var innvilget avdragsfrihet. For 2013 ble det en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på -73 MNOK. Disponibel kontantbeholdning var 118 MNOK pr. 31. desember Fortsatt drift For 2013 oppnådde Konsernet et årsresultat på 431 MNOK etter skatt. Fra og med utgangen av 3. kvartal var alle opprinnelige lånevilkår igjen oppfylt og Konsernet har betjent sin gjeld i henhold til finansieringsavtaler. Det utarbeides prognoser for de neste 3 årene, som viser en positiv og god kontantstrøm basert på konservative lakseprisanslag. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av Konsernets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og finansielle resultater. Basert på ovenstående redegjørelse for Konsernets resultat G R I E G S E A F O O D

14 Styrets beretning 2013 og stilling bekrefter styret i samsvar med norsk regnskapslov at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og at denne forutsetningen er til stede. Disponering av årets resultat i Grieg Seafood ASA Styret i Grieg Seafood ASA vedtok i 2008 at årlig utbytte bør være % av Konsernets justerte resultat etter skatt. Forslag om utbytte vurderes hvert år i forhold til inntjening, kontantstrømmer, finansiell stilling, markedsforhold og strategi. Utbytte i det enkelte år kan derfor avvike fra det langsiktige målet. Styret vil be generalforsamlingen om en fullmakt til å vurdere om å gi ett utbytte i løpet av Morselskapet Grieg Seafood ASA hadde et årsoverskudd for 2013 på 90 MNOK. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Selskapets overskudd disponeres således: Overføring til opptjent egenkapital: Risiko og risikostyring 90 MNOK. Konsernet er utsatt for risiko knyttet til flere forhold; som biologisk produksjon, endringer i laksepris, politisk risiko for handelshindringer, samt finansiell risiko som endringer i renter, valutakurser og likviditet. Konsernets internkontroll og risikosituasjon er under kontinuerlig observasjon og forbedring. Arbeid for å redusere ulike risiko elementer har høy prioritet. Ledelsen har etablert et rammeverk for å styre og eliminere mest mulig av den risikoen som kan hindre at en når sine mål. Vi viser til dokumentet om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for Grieg Seafood ASA for mer utfyllende informasjon. Finansiell risiko Konsernet driver innenfor en bransje som har høy volatilitet som fører til økt finansiell risiko har vært et stramt finansielt marked basert på at finansinstitusjoner har økte krav fra eksterne myndigheter for å tilfredsstille sine egne krav til soliditet og likviditet. Dette har medført mindre fri likviditet tilgjengelig i markedet og kravene til låntaker har økt. Finansiell og kontraktsmessig sikring vurderes løpende, i kombinasjon med driftsmessige tiltak. Ledelsen utarbeider rullerende likviditetsprognoser som går over tre år. Det tas her inn konservative lakseprisforutsetninger, og man beregner likviditetsbehovet med dette som utgangspunkt. Det er denne prognosen som ligger til grunn for behov for finansieringsramme. Med den finansieringen som Konsernet har ved årsskiftet, vurderes nivået på denne risikoen å være tilfredsstillende. En nærmere omtale av enkelte kategorier følger nedenfor. Valutarisiko Ved omregning av utenlandske datterselskapers resultatregnskap og balanse har Konsernet sin største eksponering mot CAD og GBP. Hovedstrategien er å redusere valutarisiko gjennom finansiering av virksomheten i lokal valuta. Alle langsiktige lån til datterselskapene fra mor er i lokal valuta. Langsiktige lån til datterselskapene blir betraktet som nettoinvestering, da lånene ikke skal tilbakebetales til mor. Datterselskapene vil ha behov for langsiktig finansiering i all fremtid. Valutaeffekt av nettoinvestering inngår i utvidet resultat (OCI) i Konsernet. For BC er inntekten i USD. For å redusere valutarisiko mellom USD og CAD blir det inngått valutakontrakter for å sikre volatiliteten. Ved årsskiftet er det inngått kontrakter med varighet til juni Valutasituasjonen blir løpende vurdert mot volatiliteten i valutaene. Den gjenværende nettoeksponeringen overvåkes regelmessig. Vi viser til note 3 for nærmere informasjon. Renterisiko Konsernet er eksponert mot renterisiko gjennom sine låneaktiviteter. Konsernet er utsatt for varierende rentenivåer i finansieringen av virksomhetene i alle regioner. Eksisterende lån er i hovedsak inngått med flytende rente. Det er imidlertid inngått egne fastrentekontrakter for å redusere renterisikoen. Konsernet har en policy om at en viss prosent av Konsernets rentebærende gjeld skal være sikret via renteswap-avtaler. En gitt andel vil være flytende, mens en for resterende andel vil vurdere å gå inn og ut av sikringer. Likviditetsrisiko Selskapets egenkapital andel har styrket seg i 2013 og rentebærende gjeld er også redusert fra Ledelsen overvåker Konsernets likviditetsreserve bestående av lånefasilitet og kontanter, samt kontantekvivalenter basert på forventede kontantstrømmer. Dette blir utført på konsernnivå i samarbeid med driftsselskapene. Ledelsen og styret arbeider mot å opprettholde en høy egenkapitalandel for å være godt rustet for finansielle og operasjonelle utfordringer. Med henblikk på bransjens dynamiske natur, har Konsernet som målsetning å opprettholde fleksibiliteten i finansieringen. Operasjonell risiko Håndteringen av den operasjonelle risiko i Norge har vært tilfredsstillende i Snuoperasjonen i 2013 på Shetland har gitt positiv biologisk utvikling. Det ble innført samme rutiner for håndtering av lus som i Norge på Shetland. Det ble satt fokus på opplæring av ansatte for å få kunnskap om når og hvordan behandle fisken for lus med bistand fra Norge. Det samme gjelder for AGD-situasjonen som er blitt mye bedre i 2013 enn den var i BC har hatt svake resultater i 2013 på grunn av den lave produksjonen etter furunkuloseutbrudd i På grunn av hendelsen i 2012 har det vært iverksatt 14 Å R S R A P P O R T

15 Styrets beretning 2013 avtaler om eksterne smolt leveranser for å sikre tilstrekkelig biomasse. BC har fått satt ut det antall smolt som var planlagt i 2013 på grunn av den eksterne leveransen. Rogaland har hatt utfordringer med PD i løpet av 2013, men ved inngangen til 2014 er PD-situasjonen bedre enn på samme tid i fjor. For ytterligere omtale av finansielle risikoer (valuta, renter, kreditt og likviditet), henvises til note 3 i konsernregnskapet. Samfunnsansvar og bærekraft Konsernets viktigste kostnadsdrivere, risiko og muligheter er i økende grad knyttet til måten vi håndterer vår påvirkning på miljøet, våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi operer i. Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for bransjens levedyktighet. Konsernet har i 2013 gjennomført en vurdering for å tydeliggjøre prioriterte områder for bærekraft. Prioriteringen skal sikre at vår innsats svarer til våre viktigste interessenters forventninger til oss, og samtidig er ressurseffektivt med tanke på vår strategi og langsiktige verdiskaping. Prioriteringen har også hensyntatt våre langsiktige forpliktelser gjennom Global Salmon Initiative. En fullstendig redegjørelse for konsernets tilnærming, innsats, resultater og ambisjoner knyttet til prioriterte bærekraftsområder er tilgjengelig i Samfunnsansvars- og bærekraftsrapporten. Konsernets prioriterte bærekrafts områder som redegjøres for i rapporten, er: Ytre miljø Fiskehelse Lus Rømming Arbeidsmiljø HMS og arbeidsmiljø Sosiale forhold Kvalitet og matsikkerhet Ringvirkninger i lokalsamfunn Anti-korrupsjon Anti-korrupsjon og integritet Med tanke på menneskerettigheter og likebehandling er vi ikke utsatt for betydelig risiko. Det jobbes fokusert for å sikre likebehandling og unngå diskriminering. Av Konsernets 641 ansatte ved utgangen av 2013 var 342 i Norge, 215 på Shetland og 84 i Canada. Styret vil gi honnør til de ansatte for godt arbeid i året som er tilbakelagt. Konsernet har overvekt av mannlige ledere og medarbeidere. Totalt er det 502 menn og 139 kvinner ansatt i Konsernet. Medarbeiderpolicyen er å legge forholdene til rette for å beholde og tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere av begge kjønn. At Konsernet er et internasjonalt konsern gjenspeiles også i det faktum at 29 ulike nasjonaliteter har ansettelse i Konsernet. Det aksepteres ingen diskriminering relatert til kjønn, religion, kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemning eller på andre områder. Målet er å drive virksomheten basert på likhet og respekt. Korttids sykefravær for konsernet var 4,8% og langtidssykefravær 3,02%. For nærmere informasjon, se Samfunnsansvars- og bærekraftsrapporten under avsnitt om medarbeiders helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. All forvaltning av menneskelige ressurser blir håndtert lokalt i henhold til lokale regler og instrukser, og i samsvar med interne retningslinjer for Konsernet. Arbeidsmiljøet i Konsernet vurderes tilfredsstillende, samtidig som det arbeides aktivt for å redusere sykefravær og skader. Grieg Seafood ASA Morselskapet hadde 14 ansatte på hovedkontoret i Bergen, hvorav fem menn og en kvinne i ledende stilling. Korttids sykefravær i morselskapet var 1,6% og langtidssykefravær 0,3%. Det ble ikke registrert skader/ulykker i Selskapet i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Eierstyring og selskapsledelse Grieg Seafood ASAs virksomhet utøves i henhold til norsk lovgivning og reguleringer for godt eierskap og selskapsledelse (NUES anbefaling). Selskapet har som målsetning å etterleve alle relevante lover og forskrifter, samt norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Det samme gjelder alle andre selskaper tilhørende Konsernets kontrollsfære. Prinsippdokumentet som er vedlagt styrets årsberetning gjelder derfor så langt det rekker for alle selskaper innenfor Konsernet. Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste viten at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2013 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Konsernet og Konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til Selskapet og Konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer Selskapet og Konsernet står overfor. Utviklingen etter årsskiftet Markedssituasjonen for laks er fortsatt sterk i 1. kvartal Svært høye priser og fortsatt sterk etterspørsel.den totale tilbudsveksten som forventes i 2014 er fortsatt lavere enn historisk etterspørselsvekst. Med de foreliggende prognosene for 2015, ser også markedsbalansen etter inneværende år god ut. Stormskader på et anlegg i Rogaland i januar 2014 førte til beslutning om forsert utslakting av én lokalitet. Dette vil gi høyere enn normal kostnad på denne lokaliteten. Som følge G R I E G S E A F O O D

16 av destruksjon av smolt i BC vil det bli tatt en nedskrivning på smolt i 1. kvartal 2014 på 9 MNOK. Fremtidsutsikter Oppdrettsbransjen er svært volatil og det vil alltid være betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Grieg Seafood forventer et slaktevolum i 2014 på tonn i henhold til eksisterende produksjons planer. Dette er en økning på tonn (18,8%) fra Det er flyttet volum fra 2013 til 2014 som en del av dette. Slaktevolumet i BC vil fortsatt være lavt i 2014, og den underliggende produksjonen ventes først å ta seg opp i andre halvår. Dette vil gi fortsatt høye faste kostnader per kg. Slaktevolumet i BC er forventet og nå et nivå på rundt tonn i Styret er tilfreds med at snuoperasjonen på Shetland viser resultater og forventer ytterligere forbedring fremover. Grieg Seafood har besluttet å avvikle produksjon av ørret i Finnmark og stillehavslaks i BC, og fokusere virksomheten rundt produksjon av atlantisk laks i samtlige regioner. Grieg Seafood har et uutnyttet produksjonspotensiale i eksisterende lisenser, i tillegg til den vekst som potensielt ligger i nye lisenser, herunder ved eventuell tildeling av grønne lisenser i Norge. Grieg Seafoods strategiske prioritering fremover vil være å øke produksjonen på eksisterende lisenser i Norge i tillegg til å fullføre snuoperasjonene både på Shetland og i BC. Som en del av Grieg Seafoods beslutning om å endre organisering til en funksjonell struktur på konsernnivå, ble det besluttet å legge salg i UK inn som en del av Ocean Quality. Implementeringen går som planlagt og salgsaktiviteten er nå operasjonelt en del av Ocean Quality. Juridisk og resultatmessig forventes Ocean Quality UK Ltd. å starte fra 2. kvartal Som et ledd i denne prosessen er også Knut Utheim ansatt som COO Farming og vil tiltre stillingen 1. april Ansettelse av COO Knut Utheim vil bidra til økt kapasitet, fokus og mulighet til å realisere synergier og forbedringer på tvers av oppdrettsenhetene i konsernet. Bergen, 1. april Å R S R A P P O R T

17 17 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT BÆREKRAFTSRAPPORT

18 18 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2013 HVORFOR BÆREKRAFT ER VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for bransjens levedyktighet. Sjømat og spesielt oppdrett er utpekt til å være en av fremtidens viktigste kilder til protein for en voksende verdensbefolkning. I tillegg til at sjømat viser seg å ha en vesentlig positiv effekt på folkehelsen, er sjømat betydelig mer energieffektivt enn annet kjøtt, og kan derfor være en viktig brikke i å løse klimautfordringene. For å ta vare på denne muligheten er det avgjørende viktig at næringen utvikler seg på en bærekraftig måte. Fiskeoppdretteres viktigste kostnadsdrivere, risiko og muligheter er i økende grad knyttet til måten vi håndterer vår påvirkning på miljøet, våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi operer i. Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for bransjens levedyktighet. Fiskeoppdrett er basert på forvaltning av felles naturressurser. God forvaltning av disse ressursene er av høy interesse for våre interessenter og essensielt for vår egen lønnsomhet. Det tydeligste eksemplet på dette er biologi og driftsutfordringer som sykdom, lakselus og rømming som er viktig med tanke på det lokale økosystemet, samt produktkvalitet, behandlingskostnader og svinn. For å drive fiskeoppdrett er man avhengig av at lokalsamfunnene ønsker å ha lakseoppdrett i sitt nærmiljø. Det er derfor viktig for oss at lakseoppdrett bidrar til å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene hvor laks produseres og foredles, både med tanke på miljøpåvirkning og med tanke på samfunnsmessige ringvirkninger. I 2013 har Grieg Seafood i fellesskap med flere andre oppdrettere globalt forpliktet seg til felles bærekraftsmål for bransjen gjennom Global Salmon Initiative (GSI). Dette initiativet forplikter oss til flere ambisiøse mål: Minimere miljøpåvirkningen Sikre bærekraftig fór Fortsette forbedring av vår påvirkning på samfunnet rundt oss Støtte økonomisk vekst og stabilitet Produsere et sunt og næringsrikt produkt på en bærekraftig måte Global Salmon Initiative (GSI) GSI er en gruppe på 14 selskaper, som representerer over 70 % av den globale produksjonen av laksefisk. Disse har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet, for å oppnå et felles mål om å produsere et bærekraftig og sunt produkt som møter en voksende befolknings behov for proteiner, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres og påvirkning på samfunnet forbedres. FAO forventer at verdens befolkning øker til 9 milliarder innen 2025 Behovet for protein forventes å øke med 70% på verdensbasis Opprettsfisk kan sørge for daglig tilgang på mat for mer enn 500 millioner mennesker innen 2050

19 19 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2013 VÅRE PRIORITETER Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Grieg Seafood har i 2013 gjennomført en vurdering for å tydeliggjøre prioriterte områder for bærekraft. Prioriteringen skal sikre at vår innsats svarer til våre viktigste interessenters forventninger til oss, og samtidig er ressurseffektivt med tanke på vår strategi og langsiktige verdiskaping. Prioriteringen har også hensyntatt våre langsiktige forpliktelser gjennom GSI. Vesentlighetsvurdering Prioriteringen ble gjennomført i henhold til retningslinjene utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI) G4. En tverrfaglig gruppe inkludert representanter fra ledergruppen har vært involvert i utarbeidelsen og forankringen av dette arbeidet. Årets rapportering har fokus på: Matvaretrygghet og kvalitet Fiskehelse Lusebekjempelse Rømmingskontroll Ansattes HMS og arbeidsmiljø Anti-korrupsjon og integritet Ringvirkninger i lokalsamfunn Åpenhet og interessentdialog (denne delen) Vurderingen tok utgangspunkt i en kartlegging av hvilke forventninger våre interessenter har til oss. Identifiserte bærekraftsaspekter ble så rangert med tanke på viktighet for hver enkelt interessentgruppe, og en vurdering av potensiell risiko og muligheter knyttet til Grieg Seafoods måloppnåelse. Matrisen viser bærekraftsaspektene som kom frem gjennom vesentlighetsanalysen, og tydeliggjør våre prioriteringer. Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. For 2013 har vi valgt å fokusere rapporteringen til de aspektene som er høyest prioritert. Vi har som mål å utvide denne rapporteringen etterhvert. Tilnærming til de høyest prioriterte aspektene er utdypet med fokus på hovedprinsipper, innsats, resultater og fremtidige mål og ambisjoner. VIKTIG FOR INTERESSENTER Utslipp av organisk materiale og næringssalter Estetiske hensyn Ressurs- og klimaeffektiv foredling Mangfold blant ansatte Arealbruk og kapasitetsutnyttelse Forskning og Utvikling Veldedighet utenfor lokalsamfunn Klimaeffektiv administrasjon Lusebekjempelse Utslipp av kjemikalier Rømmingskontroll Matvaretrygghet og kvalitet Antikorrupsjon og integritet Åpenhet og interessentdialog Krav til bærekraftig fôr Foretaksstyring og forutsigbarhet Fiskehelse Ansattes helse og sikkerhet Arbeidsmiljø og Arbeidstakerrettigheter VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD Figur 1. Vesentlighetsanalyse for bærekraft

20 20 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2013 Åpenhet og interessentdialog i 2013 Grieg Seafoods verdier er åpenhet, respekt og ambisjon. I tråd med disse verdiene har vi i 2013 jobbet for å systematisere vår tilnærming til interessentdialog og utvikle vår første helhetlige bærekraftsrapport. Hovedformålet med dette arbeidet har vært å sikre at vårt arbeid med bærekraft møter våre interessenters forventninger, og å muliggjøre en mer åpen og konkret dialog. vår kontinuerlige dialog med interessentgrupper, inkludert møter med investorer, tilbakemeldinger fra kunder og medarbeiderundersøkelser. Vi vurderte også andre kilder til informasjon, blant annet media, investorrapporter og bransjerapporter. Figuren under gir innblikk i vår dialog med våre viktigste interessenter og deres hovedforventninger til oss med tanke på bærekraft. Kartleggingen av interessentforventninger som ble gjennomført i 2013 tok utgangspunkt i en gjennomgang av Nasjonale og internasjonale myndigheter Investorer og kapitalforvaltere Eiere Grieg Seafood Kunder Leverandører Medarbeidere Lokale myndigheter og lokalsamfunn Interesseorganisasjoner Figur 2. Interessentdialog 2013

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2014

Hovedpunkter 1. kvartal 2014 1 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2014 Sterke laksepriser driver resultatet for 1. kvartal. EBIT før biomassejusteringer på 140 MNOK, mot 51 MNOK i 2013. Sjøproduksjon bedre enn i 2013 som følge av bedre temperaturforhold

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING KAPITALSTYRING Konsernet har som mål å sikre tilgang på kapital slik at selskapet kan utvikles i henhold til sine vedtatte strategier. Dette innebærer at Grieg Seafood skal

Detaljer

GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2013 BÆREKRAFTSRAPPORT

GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2013 BÆREKRAFTSRAPPORT 1 2013 BÆREKRAFTSRAPPORT 2 HVORFOR BÆREKRAFT ER VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom

Detaljer

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013 Page 1 of 19 Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2013 Sterkt marked og historisk høye priser, spesielt i siste del av kvartalet. EBIT før biomassejusteringer

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap. årsrapport

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap. årsrapport Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap årsrapport 2012 Innhold Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT SHETLAND EBIT TNOK GWE TONN ROGALAND EBIT TNOK GWE TONN CANADA EBIT TNOK GWE TONN

ÅRSRAPPORT SHETLAND EBIT TNOK GWE TONN ROGALAND EBIT TNOK GWE TONN CANADA EBIT TNOK GWE TONN ÅRSRAPPORT 2016 SHETLAND EBIT 176 558 TNOK GWE 13 541 TONN ROGALAND EBIT 466 756 TNOK GWE 18 367 TONN CANADA EBIT 80 526 TNOK GWE 10 715 TONN FINNMARK EBIT 447 131 TNOK GWE 22 104 TONN TNOK = 1000 Norske

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2014

Hovedtrekk 3. kvartal 2014 1 2 Hovedtrekk 3. kvartal 2014 EBIT før biomassejusteringer ble -63,2 MNOK i 3. kvartal 2014 (76,5 MNOK i 2013). Dersom en korrigerer for de tre hendelsene nedenfor, er underliggende Q3 EBIT positiv med

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse?

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Innlegg ved/ Lars Liabø AquaGen seminar 2013 August, 14 th 2013 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 14.08.2013 Atlantisk laks, hvorfor

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010 Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2010 Tidenes beste kvartalsresultat for Grieg Seafood. EBIT før biomassejusteringer økte fra 62,9 MNOK i 2009 til 246,9

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer