Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde."

Transkript

1 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) A GENERELT 1. Opplysningsplikt Når det gjelder små foretak, se egen sjekkliste for minimumsforetak. Obligatoriske noteopplysninger RL 7-1 RL 7-26, 7-27, 7-30 til 7-32 Andre notekrav som kan være av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. RL 7-2 til 7-25, 7-28, 7-29, 7-33 til 7-34 RL 7-1, 4. og 5. ledd Ytterligere opplysninger enn de som dekkes av lovverket skal gis dersom de er nødvendig for å vurdere foretakets stilling og resultat. RL 7-1, 2. ledd 2. INNHOLDSFORTEGNELSE: A Opplysningsplikten B Obligatoriske noteopplysninger C Notekrav som skal gis dersom de er av betydning for å bedømme resultat eller stilling - Regnskapsprinsipper - Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta - Virkning ved endring av regnskapsprinsipp - Enkelttransaksjoner - Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen - Virksomhetsområder - Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning - Varer - Lønnskostnader m.m - Pensjonsforpliktelser - Aksjebasert betaling - Anleggsmidler og varige driftsmidler - Leasing/leieavtaler - Immaterielle eiendeler (unntatt utsatt skattefordel) - Forskning og utvikling spesielt - Goodwill og merverdier spesielt - Egenkapitalmetoden - Virkning av bruk av markedsverdiprinsippet - Fordringer - Gjeld - Mellomværende med foretak i samme konsern m.v. - Skatt - Ekstraordinære inntekter og kostnader - Egenkapital - Garantiforpliktelser - Andre forpliktelser - Betingede utfall - Offentlige tilskudd

2 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 2 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) - Nærstående parter - Kontantstrømoppstilling D Notekrav i tillegg for konsern E Tilleggskrav for børsnoterte selskaper F Spesielle emner

3 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 3 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) B OBLIGATORISKE NOTEOPPLYSNINGER 3. Antall aksjer, aksjeeiere m.v Har aksjeselskap og allmennaksjeselskap opplyst om følgende: Aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse? Vedtektsbestemmelser om stemmerett? Alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer med avtale vilkår? Selskapets 20 største aksjeeiere (som eier mer enn 1%) og deres eierandeler? Aksjer eller andeler i selskapet samt rettigheter til slike, som eies av henholdsvis daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen? For foretak; aksjer og andeler som nevnt i siste punkt for det enkelte styremedlem og ledende ansatte, og deres personlig nærstående? RL Egne aksjer For egen beholdning og datterselskapenes beholdning av aksjer som er utstedt av selskapet, er det opplyst om: Bakgrunnen for erverv som har funnet sted? Antall aksjer som er ervervet og vederlag for aksjene? Antall aksjer som er avhendet og vederlag for aksjene? RL Antall ansatte Gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret? RL Godtgjørelse til revisor Er godtgjørelsen fordelt på: Lovpålagt revisjon? Andre attestasjonstjenester? Skatterådgivning? Andre tjenester utenfor revisjonen? Er honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen spesifisert for vesentlig forskjellige tjenester? Er honorar til samarbeidende revisjonsselskap inkludert? 7. Ytelser til ledende ansatte For daglig leder, styremedlemmer, bedriftsforsamlingens medlemmer: Samlet lønn og pensjonsforpliktelser, evt annen godtgjørelse? For daglig leder og styreleder: fallskjermavtaler, bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner pr person? For foretak; er opplysninger som nevnt i siste punkt i tillegg gitt for styremedlemmer og ledende ansatte? For ansatte eller tillitsvalgte: samlet beløp for tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter? Er det gitt negativ bekreftelse når det ikke har vært utgifter til lønn, pensjonsforpliktelser eller annen godtgjørelse? RL 7-31a Revisorl 4-7 DnRS sirkulære RL 7-31

4 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 4 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 8. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. (Nærstående parter) Spesifisert for hvert lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styreleder: Vilkår, rentesats og avdragsplan? For foretak; er disse opplysningene i tillegg gitt for styremedlemmer og ledende ansatte? For samlede lån og samlet sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen? Vilkår, rentesats og avdragsplan? (For AS og ASA gjelder dette også for nærstående til aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen). Er lån eller sikkerhetsstillelse som utgjør mer enn 5% av egenkapitalen spesifisert? RL 7-32 C NOTER AV BETYDNING FOR Å BEDØMME RESULTAT ELLER STILLING: 9 Regnskapsprinsipper Er det gitt opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper: Ved omregning av utenlandsk valuta? For valg av regnskapsvaluta hvis denne ikke er norske kroner, og begrunnelse for en eventuell endring av regnskapsvaluta? For eventuell endring av klassifikasjon av utenlandske enheter, og virkningen av endringen? For valg av metode for omregning av selvstendige utenlandske enheter i høyinflasjonsland? Virkning og begrunnelse ved endring av regnskapsprinsipper? Anvendes forskjellige prinsipper i selskapsregnskap og konsernregnskap? Forskjellig prinsippanvendelse skal begrunnes. Opplysninger om og begrunnelse for sikringsvurdering og porteføljevurdering? Er bruk av kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse eller fusjon begrunnet? Vurdering av eiendeler, herunder: Varelager (NRS 1)? Arbeid under utførelse (NRS 2)? Egne aksjer? Anleggsmidler? Betingede utfall og latente forpliktelser (NRS 3)? Ekstraordinære inntekter og kostnader? Skatt og utsatt skatt? Begrunnelse for skattesats på utsatt skatt ved oppkjøp? Investeringer i tilknyttet selskap og deltagelse i felles kontrollert virksomhet? Pensjonskostnader? Kontantstrømoppstilling? RL 7-2 og Børsforskriften 6-4 NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta RL 4-1 nr. 5 NRS 5 Ekstr.ord. i/k Res.skatt Inv i TS/DS og FKV NRS 6 Pensj.kostnader Kont.str.oppst Ved omklassifisering av eiendeler og gjeld

5 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 5 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Klassifisering av poster i Resultat og Balanse? Ansvarlig lånekapital/konvertible lån? Forskning og utviklingsarbeid? Leieavtaler? 10 Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta Er årsregnskapet presentert i en annen valuta enn regnskapsvalutaen, og er det i så fall gitt opplysninger om regnskapsvalutaen og omregningskurser? Er selskapsregnskapet presentert i annen valuta enn norske kroner, og er det i så fall gitt opplysninger om omregningskurser til norske kroner? Immaterielle eiendeler NRS 14 Leieavtaler RL 7-2a 11 Virkning ved endring av regnskapsprinsipp Er det opplyst om virkningen ved endring av regnskapsprinsipp? Er det opplyst om virkning ved korrigering av feil i tidligere årsregnskap? Er det opplyst om virkning ved omklassifiseringer? Er sammenligningstall og evt. omarbeiding av disse forklart? RL Enkelttransaksjoner Er det gitt opplysninger om enkelttransaksjoner RL Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen Er poster i oppstillingsplanen som er slått sammen spesifisert? Er postene sammenlignbare med fjoråret. 14 Virksomhetsområder Er salgsinntekter spesifisert på virksomhetsområde og geografisk marked? (Se også tilleggskrav for børsnoterte foretak) RL 6-3, 2 ledd RL 7-7 RL Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning Er det opplyst om igangværende langsiktige kontrakter, herunder? Hovedprinsippene for beregning av fullføringsgraden? Omfanget av igangværende prosjekter, total utført produksjon, kostnader og estimert fortjeneste? Gjenværende produksjon på tapsprosjekter? Tilbake holdte utestående fordringer ihht. kontrakt? Opptjent, ikke fakturert inntekt inkludert i kundefordringer? Forskuddsfakturert produksjon? RL 7-9 NRS 2 Anleggskontrakter B96 Langsiktige tilvirkningskontrakter 16 Varer Er varer spesifisert som råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer? Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL 7-10 NRS 1 Varelager 17 Lønnskostnader m.m Er lønnskostnader spesifisert på lønninger, folketrygdavgift,

6 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 6 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) pensjonskostnader og andre ytelser. Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger, inklusive antall personer som forpliktelsen omfatter? Regnskapsprinsipper, metoder for vurdering av pensjonsmidlene og aktuartekniske beregninger? Viktig økonomiske og aktuarmessige forutsetninger? Sammensetning av netto pensjonskostnad? Faktisk avkastning på og sammensetning av pensjonsmidler? Avstemming mellom faktisk netto pensjonsforpliktelse og balanseført netto pensjonsforpliktelse som viser: - størrelsen av utsatt resultatføring og virkning av estimatendinger? - avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidler? - virkninger av endringer i pensjonsplaner og eventuelt overgangsbeløp som enda ikke er resultatført? RL 7-11 NRS 6 Pensjonskostnader 19 Aksjebasert betaling Er det redegjort for bruken av aksjebasert betaling? Kostnadsført aksjebasert betaling minst spesifisert på de aktuelle postene i resultatregnskapet? Hvordan kostnadene er beregnet, herunder forutsetningene for beregningen? RL 7-11a 20 Anleggsmidler og varige driftsmidler Er det for hver post opplyst om: Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Årets avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Er nedskrivninger og reverseringer fordelt på ulike klasser av anleggsmidler? Forutsetninger for nedskrivning og reversering av nedskrivning? Hvorledes vurderingsenhet og gjenvinnbart beløp er fastsatt? Dersom virkelig verdi av varig driftsmiddel er lavere enn 90 prosent av balanseført verdi. Er det begrunnet hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? (Skal ikke forekomme dersom Nedskrivning av anleggsmidler følges) Avskrivningsplan samt økonomisk levetid? Endringer i avskrivningsplan? Årets tilgang av egentilvirkede varige driftsmidler? RL 7-12 og 7-13 Nedskrivning av anleggsmidler

7 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 7 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 21 Leasing/leieavtaler Er det for hver post opplyst om: Balanseførte leasingavtaler? Årlig beløp ved leie av varig driftsmiddel som ikke er balanseført? RL 7-13 Leieavtaler 22 Immaterielle eiendeler (unntatt utsatt skattefordel) Er det for hver post opplyst om: Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Årets avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret? Er nedskrivninger og reverseringer fordelt på ulike klasser av immaterielle eiendeler? Forutsetninger for nedskrivning og reversering av nedskrivning? Hvorledes vurderingsenhet og gjenvinnbart beløp er fastsatt? Avskrivningsplan, endringer i avskrivningsplan, samt økonomisk levetid? RL 7-12 og 7-14 Nedskrivning av anleggsmidler 23 Forskning og utvikling spesielt Utgifter som har gått med til forskning og utvikling i regnskapsåret? Forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter? Arten av forskning og utvikling? Er det opplyst om hvilke regnskapsprinsipper som er anvendt for balanseført egen FOU? Er vesentlige pågående FOU-aktiviteter beskrevet? RL 7-14 Immaterielle eiendeler 24 Goodwill og merverdier spesielt Er goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp? Er det gitt begrunnelse ved lenger avskrivningstid enn 5 år? Er det opplyst om hvilken ekstern hendelse som tilsier reversering av tidligere nedskrivning av goodwill? RL 7-14 Nedskrivning av anleggsmidler 25 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Er det opplyst om foretaksnavn, forretningskontor, eierandeler og stemmeandel for datterselskap (DS), tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet (FKV)? Er det for DS, TS og (FKV) opplyst om egenkapitalen og resultat ifølge siste årsregnskap? (Dette gjelder ikke DS og TS som er konsolidert eller er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.) RL 7-15 Investering i tilknyttet selskap og FKV

8 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 8 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 26 Egenkapitalmetoden Ved anvendelse av egenkapitalmetoden er det opplyst om: Anskaffelseskost? Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? Inngående balanse? Inntektsført resultat? Andre endringer i løpet av året? Utgående balanse? Merverdier? Goodwill? Avskrivning av merverdier og goodwill? RL Virkning av bruk av markedsverdiprinsippet Dersom finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi; er det opplyst om 1. anskaffelseskost 2. virkelig verdi 3. periodens resultatførte verdiendring 4. periodens verdiendring ført direkte mot egenkapitalen. RL ledd ref 5-8 Er det gitt opplysninger om vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen? Er det satt opp en tabell som viser endringer i fond for verdiendringer? Finansielle derivater Er det gitt opplysninger om virkelig verdi for finansielle derivater som ikke er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? RL ledd Er det gitt opplysninger om egenskaper ved og omfang av finansielle derivater som er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? RL ledd Omfatter opplysningene vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke 1. beløpsstørrelse 2. tidfesting 3. usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer? Finansielle anleggsmidler Er det for finansielle anleggsmidler der balanseført verdi er høyere enn virkelig verdi, opplyst om 1. balanseført verdi 2. virkelig verdi av den enkelte eiendelen eller en hensiktsmessig gruppering av RL ledd

9 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 9 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) eiendelene? Er det gitt en begrunnelse for hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? 1) Finansielle instrumenter: Store og mellom omtale av regnskapsprinsipper? Finansiell markedsrisiko? Kredittrisiko? Likviditetsrisiko? Virkelig verdi finansielle instrumenter? RL 7-5 NRS (HU) Finansielle instrumenter, opplysninger 2) Aksjer og andeler i andre selskaper enn DS, TS, FKV Er aksjer og andeler i selskaper hvor foretakets eierandel er over 10 prosent spesifisert etter selskap? Er aksjer og andeler i selskaper hvor investeringen utgjør mer enn 50 prosent av den foretakets egenkapital spesifisert etter selskap? Er det opplyst om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap? RL ) Obligasjoner Er obligasjoner spesifisert etter debitorkategori og valuta? Er det opplyst om balanseført verdi og markedsverdi? Er det gitt oversikt over rentereguleringstidspunkter og gjennomsnittlig rente? 4) Valuta Er det opplyst om resultatførte valutagevinster og -tap? RL 7-20 NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 28 Fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt? Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL Gjeld Gjeld med forfall mer enn fem år etter regnskapsårets slutt? Er posten sammenlignbar med fjoråret? Gjeld sikret ved pant eller lignende? Balanseført verdi av pantsatte eiendeler? Er utlegg angitt særskilt? Er linjen andre forpliktelser spesifisert? Er det for hver klasse av avsetning spesifisert (moderert krav dersom det er sensitiv informasjon): - inngående og utgående balanse? RL 7-21 RL 6-2 D I nr. 3 NRS 13Usikre forpliktelser og betingede

10 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 10 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) - periodens tillegg i avsetning og ny avsetning? - oppgjør som er motregnet mot avsetning i perioden? - reversering i perioden? - økning i avsetning i perioden som skyldes renteeffekten av neddiskontering? Er det for hver klasse av avsetning gitt (moderert krav dersom det er sensitiv informasjon: - en kort beskrivelse av forpliktelsens art og antatt oppgjørstidspunkt? - en karakteristikk av usikkerhet med hensyn til oppgjørstidspunkt og størrelse? - opplysning om mulig regressrett? Store foretak med obligasjonslån, konvertible lån og langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner: - avdragsstruktur? - gjennomsnittlig rente? - særlige vilkår? Ansvarlig lånekapital Opplysninger om låneavtalens innhold, tilbakebetaling, rente og sikkerhet? 30 Mellomværende med foretak i samme konsern m.v. Er mellomværende med datterselskaper spesifisert? Er mellomværende med TS og FKV spesifisert? Er fjorårstallene sammenlignbare? Er samlet pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse og garantier til fordel for foretak i samme konsern opplyst om? 31 Skatt Beregning av skattekostnad og utsatt skatt eller utsatt skattefordel. Utsatt skatt og utsatte fordeler spesifisert på typer av midlertidige forskjeller. Grunnlaget for balanseført utsatt skattefordel? Utsatt skattefordel som ikke er balanseført? Avstemning mellom faktisk skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats på resultat før skatt? (Kan foretas i både kroner og prosent) Rest fremføringsperiode for underskudd? Sammensetning av skattekostnaden på ordinært resultat inkl. refusjon av skatt etter delingsreglene? Sammensetning av skattekostnaden på ekstraordinært resultat? Fordeling av skattekostnad på ordinært og ekstraordinært resultat på norsk og utenlandsk del? Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus på periodens ordinære og ekstraordinære resultat? Utsatte og betalbare skatteeffekter for poster ført direkte mot egenkapitalen? eiendeler, pkt 4.5 RL 7-1, annet ledd RL 7-22 RL 7-23 Resultatskatt

11 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 11 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Akkumulerte midlertidige forskjeller knyttet til investering i DS/TS/FKV som det ikke er regnskapsført utsatt skatt på? 32 Ekstraordinære inntekter og kostnader Størrelsen og arten av ekstraordinære inntekter og kostnader? Er det opplyst om grunnlaget for klassifiseringen? Er poster som ikke oppfyller alle kriteriene for EOP oppført på egen linje innenfor ordinært resultat? RL 7-24 NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader 33 Egenkapital Er opptjent egenkapital spesifisert? Er det opplyst om endringer i egenkapitalen i regnskapsåret? Er det gitt opplysninger om innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon? Er det opplyst om virkning av endring av regnskapsprinsipp som er ført direkte mot egenkapitalen? Er det opplyst om vesentlige feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen? Er det spesielt opplyst om periodens og akkumulerte omregningsdifferanser? 34 Garantiforpliktelser Er summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført opplyst? Er slike garantiforpliktelser opplyst særskilt, dersom de er sikret ved pant? RL 7-25 NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta RL 7-28 og Andre forpliktelser Er det opplyst om andre forpliktelser som ikke er regnskapsført? Er slike forpliktelser opplyst særskilt, dersom de er sikret ved pant? Er følgende opplysninger gitt: - en kort beskrivelse av hver klasse av usikre forpliktelser på balansedagen? - et anslag på virkningen i resultatregnskapet og balansen dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført? - en indikasjon på usikkerheten i tidspunkt og beløp for oppgjøret? - muligheten for regress? - I sjeldne tilfeller, når offentliggjøring av opplysninger kan skade foretakets stilling i en tvist, kan noteopplysning begrenses til en beskrivelse av tvisten og begrunnelse for hvorfor noteopplysningen er gjort begrenset. - Punktene gjelder foretak. Øvrige foretak kan gi opplysninger som små foretak dersom forpliktelsen ikke er vesentlig for foretaket, og dersom ikke opplysningen er nødvendig for å bedømme stilling og resultat. RL 7-29 NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, pkt 5

12 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 12 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 36 Betingede utfall Er det opplyst om forhold ved regnskapsårets slutt hvor utfallet er betinget? Er det gitt opplysninger dersom det er sannsynlighetsovervekt for at foretaket vil motta et oppgjør knyttet til betingede eiendeler? Inneholder opplysningen: - en kort beskrivelse av betingede eiendeler på balansedagen - dersom mulig, et anslag på virkning i resultatregnskap og balanse av at den betingede eiendelen var blitt regnskapsført? Dersom det ikke er mulig å gi et anslag, må årsaken til dette opplyses. RL 7-33 NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, pkt 6 - I sjeldne tilfeller, når offentliggjøring av opplysninger kan skade foretakets stilling i en tvist, kan noteopplysning begrenses til en beskrivelse av tvisten og begrunnelse for hvorfor noteopplysningen er gjort begrenset. Punktene gjelder foretak. Øvrige foretak kan gi opplysninger som små foretak. 37 Offentlige tilskudd Er det gitt opplysninger om: Typer tilskudd foretaket har mottatt og varighet? Betingede forpliktelser i forbindelse med tilskuddet, herunder tilbakebetalingsforpliktelser dersom forutsetninger ikke oppfylles? Regnskapsmessig behandling av tilskudd, herunder bruttoeller nettoføring? Tilskuddets størrelse? Mottatte tilskudd som ikke direkte fremgår av regnskapet? NRS 4 Offentlige tilskudd 38 Nærstående parter Er det for transaksjoner og avtaler med nærstående parter opplyst om: Navn på nærstående part? Forholdet mellom foretaket og nærstående parter? Hva transaksjonen eller avtalen omfatter? Størrelse på transaksjonen eller avtalen? Fordringer og gjeld på balansedagen? Nærstående parter Er det gitt opplysninger om: Avtaler med nærstående parter? Aksjonæravtaler så langt foretaket er kjent med disse? Eiere med direkte eller indirekte bestemmende innflytelse? Eierandeler i andre foretak hvor foretaket har bestemmende innflytelse?

13 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 13 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 39 Kontantstrømoppstilling Er det gitt opplysninger om: Prinsipp for klassifisering av kontanter og kontantekvivalenter? Kontanter og kontantekvivalenter som er bundet eller utilgjengelige? Driftskostnader med kontantstrømsvirkning for hvert virksomhetsområde? Investeringer som ikke har kontantstrømvirkning? Følgende ved kjøp og salg av andre foretak/virksomheter (samlet, kjøp og salg hver for seg): - vederlaget fordelt på kontanter og ikke kontanter? - omløpsmidler, eksklusiv kontanter og kontantekvivalenter, anleggsmidler og gjeld? - kontanter og kontantekvivalenter? Kontantstrømoppstilling Bankbeholdninger: Er det opplyst om bundne bankinnskudd? Er det opplyst om ubenyttet del av kassekreditt? D NOTEKRAV I TILLEGG FOR KONSERN 40 Opplysninger i konsernsammenheng Er det ved endring i konsernsammensetningen gitt opplysninger som muliggjør sammenligning med tidligere årsregnskap. Er det opplyst om anvendte konsolideringsprinsipper ved utarbeidelse av konsernregnskapet? Dersom det er anvendt forskjellige regnskapsprinsipper i selskapsregnskapet og konsernregnskapet, er dette opplyst og begrunnet? Er det opplyst om datterselskap som er utelatt fra konsolidering? Er utelatelsen begrunnet? Er det gitt forklaring på at datterselskap er konsolidert på grunn av at det foreligger faktisk eller juridisk kontroll? Er det opplyst om navn på selskap som ikke konsolideres, hvor morselskapet har flertall av stemmene, men likevel ikke bestemmende innflytelse? Er det gitt nødvendige opplysninger dersom et datterselskap ikke konsolideres på grunn av forskjellig virksomhet? Er det i korrigeringsåret opplyst om korrigering av tilordning av anskaffelseskost som følge av ny informasjon? Er det i endringsåret opplyst om endret anskaffelseskost og tilordning dersom vederlaget blir endret etter oppkjøpet? Er det opplyst om konserndannelse etter balansedagen dersom det er viktig for å bedømme konsernets stilling og resultat? RL 7-4 Konsernregnskap RL 7-15 Investering i TS og deltakelse i FKV RL Er det ved foretaksintegrasjoner gjennomført siste regnskapsperiode beskrevet hvilken regnskapsmetode som er benyttet? Konsernregnskap

14 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 14 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Oppkjøpsmetoden Er det ved bruk av oppkjøpsmetoden opplyst om: Navn på og beskrivelse av de selskaper som er oppkjøpt i løpet av regnskapsperioden? Dato for regnskapsmessig integrasjon av oppkjøpene? Eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av oppkjøpet? Totalkapital og andel av den stemmeberettiget kapital som er anskaffet? Kostpris på oppkjøp, beskrivelse av vederlag og betingede betalinger? Goodwill fra oppkjøpet med avskrivningsplan? Ved regnskapsført badwill; beløp og plan for inntektsføring? Avsetninger til restrukturering av virksomhet eller tap ved salg av eiendeler som følge av oppkjøpet? Hvordan utsatt og latent skatt er beregnet ved merverdi/mindreverdianalysen? Sesongvariasjon som er tatt hensyn til ved tilordning av anskaffelseskost? Hvilke forutsetninger som er lagt til grunn dersom det er betydelig usikkerhet om tilordning av kostpris? Proformatall som viser hva konsernets driftsinntekter og resultat ville ha vært dersom alle oppkjøpene hadde funnet sted ved begynnelsen av regnskapsperioden? En tilsvarende proformatall vist for salg av datterselskap? 42 Kontinuitetsmetoden Er det ved bruk av kontinuitetsmetoden opplyst om: Navn og beskrivelse av de selskaper som er slått sammen i løpet av regnskapsperioden? Forklaring av endringene i egenkapitalen som følge av sammenslåingen? Tidspunkt for konserdannelsen? Eventuelle deler av den overdratte virksomheten som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av sammenslåingen? Begrunnelse for regnskapsføring som kontinuitetsunntak eller kontinuitetsgjennomskjæring? Antall aksjer utstedt ved sammenslåingen, samt eventuelt annet vederlag? Hver av de sammenslåtte selskapers salgsinntekt, annen driftsinntekt, ekstraordinær inntekt, ekstraordinær kostnad og resultat etter skatter fra regnskapsperiodens begynnelse fram til for integrasjonen? Hovedtall fra balansene for hver av de sammenslåtte selskaper og balanse for det sammenslåtte foretak på integrasjonstidspunktet? Konsernregnskap 43 Datterselskap Er det i datterselskap som er konsolidert opplyst om: Foretetaksnavn, og forretningskontor for morselskap som utarbeider konsernregnskap? RL 7-15

15 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 15 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Hvor en kan få utlevert konsernregnskapet? 44 Deltakelse i felles kontrollert virksomhet (FKV) Er det for FKV i tillegg opplyst om: Innbetalt kapital og skyldig innskudd? Andel av resultat dersom resultatandelen avviker vesentlig fra eierandelen? Regnskapsmetode for innarbeidelse i selskapsregnskapet? Samlet andel i FKV for hver hovedgruppe i regnskapet dersom deltakelsen er innarbeidet linje for linje? Investering i TS og deltagelse i FKV 45 Investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Er det for hver investering opplyst om: Anskaffelseskost og balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? Inngående- og utgående balanse, inntektsført resultat, andre endringer i løpet av året? Merverdier og goodwill og avskrivning av disse? E TILLEGGSKRAV FOR BØRSNOTERTE SELSKAPER (Tillegg til ovennevnte noter) 46 Regnskapsprinsipper Er det gitt en presis og uttømmende beskrivelse av de ulike regnskapsprinsippene som er benyttet? Er det herunder opplyst om: Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring? Prinsipper for finansielle instrumenter? Prinsipper for langsiktige tilvirkningskontrakter? Prinsipper for utarbeidelse av informasjon om virksomhetsområder? 47 Delårsrapportering Det er utviklet en egen sjekkliste som dekker kravene for delårsrapportering RL 7-16 Investering i TS og deltakelse i FKV B 98 B 91 Inntf./tr.prins. B 92 Fin. i utenom b. B 96 Langs. t.kontr. B Resultat pr. aksje: Er resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presentert, som en del av resultatoppstillingen? Er resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje beregnet på grunnlag resultat før ekstraordinære poster? NRS 7 Resultat pr. aksje Teller og nevner for beregningene av resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje? En avstemming mellom rapportert resultat og resultatet brukt i beregningene? Hvordan antall aksjer fremkommer i de to beregningene? Instrumenter som kunne medført utvanning, men som for perioden(e) ikke er tatt med i beregningene?

16 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 16 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Andre opplysninger: Er endring i antall ordinære aksjer etter utløpet av rapporteringsperioden før regnskapsavleggelse hensyntatt i beregningene, og er det gitt opplysninger om dette? Er det gitt en beskrivelse av øvrige hendelser etter utløpet av den siste regnskapsperioden, men før regnskapsavleggelsen, som vil påvirke antallet potensielle eller ordinære aksjer? 49 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Vesentlige aksjonæravtaler? Hvilke rettigheter og begrensninger som er knyttet til hver aksjeklasse? Vedtektsbestemmelser om at styret kan nekte aksjetransport? B 91 Aksjeklasser, stemmerettsbegre nsn. og aksjonæravtaler 50 Kontrakter (shipping) - nybygg Er det gitt opplysninger om: Inngåtte nybyggingskontrakter? Ubetalte betalingsterminer? Forfallsstruktur, varighet, betingelser, befraktningskontrakter? Linjesamarbeid/poolsamarbeid, herunder: Omfang? Betingelser? Rettigheter/forpliktelser? B 91 Shipping og rigg-selskaper B 95 Poolordninger i shipping 51 Konsernbidrag som utbytte Dersom konsernbidrag er ført på samme linje som utbytte er dette begrunnet i noter? B 96 Konsernbidrag 52 Annen driftskostnad Posten skal spesifiseres dersom den utgjør mer enn 10% av selskapets totale driftskostnader. 53 Restruktureringskostnader Er det gitt opplysninger om: Kostnadsført beløp i perioden? Balanseført beløp i perioden? Spesifikasjon av vesentlige kostnader etter sin art? B 92 og B 96 Hhv andre poster i res. regnskapet og spes. av balanse og res. poster B 94 Restrukturerings kostnader 54 Frikjøpsbeløp leiekontrakter: Er det for hver avtale opplyst om: Vesentlige frikjøpsbeløp fra leiekontrakt? 55 Gevinst/tap ved salg og tap ved nedskrivning av anleggsmidler Er det gitt opplysninger om gevinst/tap ved salg og nedskrivning av anleggsmidler? B 94 Frikjøpsbeløp, inntektsf. for utleier B 93 Anleggsmidler, gevinst/tap mv

17 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 17 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 56 Fast eiendom Er det for selskaper med vesentlige eiendommer opplyst om: Eiendommens geografiske beliggenhet? Type eiendom, herunder: Areal fordelt på f.eks. kontorbygg, lager og produksjonslokaler? Utnyttelsesgrad? Leiekontrakter; leie, lengde og leiejusteringsklausuler? Bokført verdi? Evt. konsesjoner? B 91 Fast eiendom 57 Fordringer Posten andre fordringer dersom linjen utgjør mer enn 5% av totale eiendeler? 58 Gjeld Spesifikasjon av posten annen kortsiktig gjeld spesifisert, dersom linjen utgjør mer enn 5% av totale eiendeler? B 96 Spesifikasjon av balanse og resultatposter B 91, B 92 For gjeld med betinget tilbakebetaling er det opplyst: Betingelser for tilbakebetaling? B 96 For lånekontrakter med særlige vilkår (covenants) er det opplyst om: Hovedinnholdet i avtalene? B 91 Låneavtaler Struktur på rentebærende gjeld, ubenyttede trekkrettigheter, sertifikatprogrammer, rentebetingelser, fast eller flytende rente? B 91 Lånebetingelser 59 Pensjonsforpliktelser Begrunnelse for vesentlig balanseførte overfinansierte pensjonsordninger? B 95 Pensjonsordninger 60 Nøkkeltall Dersom nøkkeltall er benyttet, er det opplyst om begrepsdefinisjoner og beregningsformler? B 92 Nøkkeltall 61 Segmentområder Produkter og tjenester i hvert rapportert virksomhetsområde? Sammensetningen av hvert rapportert geografisk marked? Prising av transaksjoner med andre segmenter mv? Sammenligningstall for segmenter? Vesentlige virkninger av endring av regnskapsprinsipp med omarbeidede sammenligningstall? Det enkelte segments kontantstrømmer, og dersom ekstraordinære poster er av betydning, er det da gitt NRS 10 Opplysninger om segmenter B 96 Virksomhetsområder

18 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 18 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) opplysning om størrelsen på disse? Primært rapporteringsformat Er det i det primære rapporteringsformatet opplyst om: Salgsinntekter fra transaksjoner med eksterne kunder? Salgsinntekter fra transksjoner med andre segmenter? Av- og nedskrivninger? Andre driftskostnader? Driftsresultat? Ekstraordinære poster? Andre poster? Eiendeler? Gjeld? Investeringer foretatt i perioden? Dersom segmentets resultat etter egen finansiering og/eller skatter er et relevant måltall, er det i tillegg opplyst om: Finansposter? Skatter? Rentebærende eiendeler og gjeld? Sekundært rapporteringsformat (dersom 10% kravet er oppfylt) Dersom det primære rapporteringsformatet er inndeling i virksomhetsområder, er det for hvert geografisk marked opplyst om: Segmentinntekter fra eksterne kunder basert på kundenes geografiske lokalisering? Balanseført verdi av segmenteiendeler basert på anleggsmidlenes beliggenhet? Investeringer foretatt i perioden? Dersom det primære rapporteringsformatet er geografisk segmentinndeling, er det for hvert vesenlig virksomhetsområde opplyst om: Segmentinntekter fra eksterne kunder? Balanseført verdi av segmenteiendeler? Investeringer foretatt i perioden? Dersom det primære rapporteringsformatet er geografisk segmentinndeling basert på anleggsmidlenes beliggenhet, er det når kundenes geografiske lokalisering avviker fra anleggsmidlenes beliggenhet opplyst om: Inntekt fra omsetning til eksterne kunder for hvert kundebasert geografisk marked? Dersom det primære rapporteringsformat er geografisk segmentinndeling basert på kundens lokalisering, er det når anleggsmidlenes geografiske beliggenhet avviker fra kundenes lokalisering opplyst om: Balanseført verdi av geografiske segmenters eiendeler? Investeringer foretatt i perioden?

19 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 19 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 62 Oppkjøp hvor det går lang tid mellom avtaletidspunkt og første gangs konsolidering Er det gitt opplysninger som forklarer regnskapsmessig behandling og endring i egenkapital? B Finansielle instrumenter utenom balansen Betingelser, beløp og forfallstidpunkt? Evt. sammenheng med andre poster i eller utenfor balansen? Utførlig redegjørelse for hvordan de finansielle instrumentene er behandlet? B 92 Finansielle instrumenter utenom balansen 64 Finansielle instrumenter som anleggsmiddel Dersom finansielle instrumenter klassifisert som anleggsmiddel er regnskapsført med høyere verdi enn markedsverdi, er det begrunnet hvorfor det ikke er foretatt nedskrivning? B Aksjebasert avlønning Beskrivelse av ordningene, herunder hvilken gruppe som omfattes? Antall aksjer som kan tegnes eller erverves? Aksjekurs på utstedelsestidspunktet og balansedagen, tegningskurs på aksjene som kan tegnes og tidspunktet for utstedelse? Utøvelseskurs og tidspunkt for innløsning av opsjonene? Redegjørelse for metode og forutsetninger benyttet for å estimere virkelig verdi av de frittstående tegningsrettene/opsjonene? Hvor stor andel av lønnskostnaden som relaterer seg til bruk av egenkapitalinstrumenter? B 98 B Regnskapsvaluta i konsernregnskap Er det ved første gangs utarbeidelse av konsernregnskap i annen regnskapsvaluta enn norske kroner opplyst om: Hvorfor konsernregnskapet føres i en annen valuta enn norske kroner? Hvordan overgangen til en annen regnskapsvaluta i konsernregnskapet er gjennomført? B Utenlandske regnskapsprinsipper Dersom finansiell informasjon er utarbeidet både etter norske og utenlandske regnskapsprinsipper, er det redegjort for forskjellen mellom resultat og egenkapital mellom de to sett med finansiell informasjon? B 99 Dersom finansiell informasjon i delårsrapporter bare er utarbeidet etter utenlandske regnskapsprinsipper, er det opplyst om at periodens resultat ville blitt tilsvarende etter norske prinsipper?

20 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 20 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 68 Bytte av reklameplass på nettsider Inntekter og kostnader som er regnskapsført som følge av bytteavtaler? B 00 F SPESIELLE EMNER 69 Miljøforhold Miljøforhold skal omtales i årsberetningen. Følgende opplysninger bør gis i noter: Omfanget av midler foretaket har forpliktet seg til, vedrørende ulike miljøtiltak? Effekten av ikke å ha fulgt miljøkrav. Kan vises med beløpsstørrelser etter følgende inndeling: Bøter, pålegg og erstatninger? Nedskrivninger? Miljøavgifter? I den grad det er mulig spesifiseres utgifter til tiltak som: Forhindrer eller reduserer sannsynligheten for fremtidige miljøskader? Utbedrer miljøskader fra tidligere aktiviteter? NRS (D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold For langsiktige miljøforpliktelser bør selskapet vurdere å opplyse? - Beskrivelse av forpliktelsen og hvilke driftsmidler den vedrører? - Forpliktelsens størrelse? - Forutsetninger for estimatet av forpliktelsen: Estimat i henhold til dagens priser? Inflasjonstakt? Totale fremtidige utgifter (nominell størrelse)? Neddiskonteringssats? Estimert tidspunkt for nedstengning/fjerning? Finansieringsplan? Virkelig verdi av eiendeler, hvis noen, øremerket til dekning av forpliktelsen? Spesifikasjon av regnskapsårets belastning av nedstengnings-/ fjerningsutgifter? I hvilken regnskapspost de ulike komponentene er inkludert? 70 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m.v. Har regnskapspliktige som har betydelig virksomhet innen olje/gassutvinning, kraftproduksjon eller gruvedrift, gitt opplysninger om: Antatte reserver og gjenværende utvinnings- eller utnyttelsesperiode, konsesjonsperiode og andre økonomiske betingelser? Virkningen av friinntekten på petroleums-/ kraftskatten? Er det opplyset særskilt om framtidige utgifter til disponering og opprydding? RL 7-34 Resultatskatt

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer