Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde."

Transkript

1 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) A GENERELT 1. Opplysningsplikt Når det gjelder små foretak, se egen sjekkliste for minimumsforetak. Obligatoriske noteopplysninger RL 7-1 RL 7-26, 7-27, 7-30 til 7-32 Andre notekrav som kan være av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. RL 7-2 til 7-25, 7-28, 7-29, 7-33 til 7-34 RL 7-1, 4. og 5. ledd Ytterligere opplysninger enn de som dekkes av lovverket skal gis dersom de er nødvendig for å vurdere foretakets stilling og resultat. RL 7-1, 2. ledd 2. INNHOLDSFORTEGNELSE: A Opplysningsplikten B Obligatoriske noteopplysninger C Notekrav som skal gis dersom de er av betydning for å bedømme resultat eller stilling - Regnskapsprinsipper - Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta - Virkning ved endring av regnskapsprinsipp - Enkelttransaksjoner - Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen - Virksomhetsområder - Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning - Varer - Lønnskostnader m.m - Pensjonsforpliktelser - Aksjebasert betaling - Anleggsmidler og varige driftsmidler - Leasing/leieavtaler - Immaterielle eiendeler (unntatt utsatt skattefordel) - Forskning og utvikling spesielt - Goodwill og merverdier spesielt - Egenkapitalmetoden - Virkning av bruk av markedsverdiprinsippet - Fordringer - Gjeld - Mellomværende med foretak i samme konsern m.v. - Skatt - Ekstraordinære inntekter og kostnader - Egenkapital - Garantiforpliktelser - Andre forpliktelser - Betingede utfall - Offentlige tilskudd

2 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 2 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) - Nærstående parter - Kontantstrømoppstilling D Notekrav i tillegg for konsern E Tilleggskrav for børsnoterte selskaper F Spesielle emner

3 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 3 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) B OBLIGATORISKE NOTEOPPLYSNINGER 3. Antall aksjer, aksjeeiere m.v Har aksjeselskap og allmennaksjeselskap opplyst om følgende: Aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse? Vedtektsbestemmelser om stemmerett? Alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer med avtale vilkår? Selskapets 20 største aksjeeiere (som eier mer enn 1%) og deres eierandeler? Aksjer eller andeler i selskapet samt rettigheter til slike, som eies av henholdsvis daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen? For foretak; aksjer og andeler som nevnt i siste punkt for det enkelte styremedlem og ledende ansatte, og deres personlig nærstående? RL Egne aksjer For egen beholdning og datterselskapenes beholdning av aksjer som er utstedt av selskapet, er det opplyst om: Bakgrunnen for erverv som har funnet sted? Antall aksjer som er ervervet og vederlag for aksjene? Antall aksjer som er avhendet og vederlag for aksjene? RL Antall ansatte Gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret? RL Godtgjørelse til revisor Er godtgjørelsen fordelt på: Lovpålagt revisjon? Andre attestasjonstjenester? Skatterådgivning? Andre tjenester utenfor revisjonen? Er honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen spesifisert for vesentlig forskjellige tjenester? Er honorar til samarbeidende revisjonsselskap inkludert? 7. Ytelser til ledende ansatte For daglig leder, styremedlemmer, bedriftsforsamlingens medlemmer: Samlet lønn og pensjonsforpliktelser, evt annen godtgjørelse? For daglig leder og styreleder: fallskjermavtaler, bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner pr person? For foretak; er opplysninger som nevnt i siste punkt i tillegg gitt for styremedlemmer og ledende ansatte? For ansatte eller tillitsvalgte: samlet beløp for tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter? Er det gitt negativ bekreftelse når det ikke har vært utgifter til lønn, pensjonsforpliktelser eller annen godtgjørelse? RL 7-31a Revisorl 4-7 DnRS sirkulære RL 7-31

4 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 4 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 8. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. (Nærstående parter) Spesifisert for hvert lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styreleder: Vilkår, rentesats og avdragsplan? For foretak; er disse opplysningene i tillegg gitt for styremedlemmer og ledende ansatte? For samlede lån og samlet sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen? Vilkår, rentesats og avdragsplan? (For AS og ASA gjelder dette også for nærstående til aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen). Er lån eller sikkerhetsstillelse som utgjør mer enn 5% av egenkapitalen spesifisert? RL 7-32 C NOTER AV BETYDNING FOR Å BEDØMME RESULTAT ELLER STILLING: 9 Regnskapsprinsipper Er det gitt opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper: Ved omregning av utenlandsk valuta? For valg av regnskapsvaluta hvis denne ikke er norske kroner, og begrunnelse for en eventuell endring av regnskapsvaluta? For eventuell endring av klassifikasjon av utenlandske enheter, og virkningen av endringen? For valg av metode for omregning av selvstendige utenlandske enheter i høyinflasjonsland? Virkning og begrunnelse ved endring av regnskapsprinsipper? Anvendes forskjellige prinsipper i selskapsregnskap og konsernregnskap? Forskjellig prinsippanvendelse skal begrunnes. Opplysninger om og begrunnelse for sikringsvurdering og porteføljevurdering? Er bruk av kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse eller fusjon begrunnet? Vurdering av eiendeler, herunder: Varelager (NRS 1)? Arbeid under utførelse (NRS 2)? Egne aksjer? Anleggsmidler? Betingede utfall og latente forpliktelser (NRS 3)? Ekstraordinære inntekter og kostnader? Skatt og utsatt skatt? Begrunnelse for skattesats på utsatt skatt ved oppkjøp? Investeringer i tilknyttet selskap og deltagelse i felles kontrollert virksomhet? Pensjonskostnader? Kontantstrømoppstilling? RL 7-2 og Børsforskriften 6-4 NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta RL 4-1 nr. 5 NRS 5 Ekstr.ord. i/k Res.skatt Inv i TS/DS og FKV NRS 6 Pensj.kostnader Kont.str.oppst Ved omklassifisering av eiendeler og gjeld

5 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 5 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Klassifisering av poster i Resultat og Balanse? Ansvarlig lånekapital/konvertible lån? Forskning og utviklingsarbeid? Leieavtaler? 10 Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta Er årsregnskapet presentert i en annen valuta enn regnskapsvalutaen, og er det i så fall gitt opplysninger om regnskapsvalutaen og omregningskurser? Er selskapsregnskapet presentert i annen valuta enn norske kroner, og er det i så fall gitt opplysninger om omregningskurser til norske kroner? Immaterielle eiendeler NRS 14 Leieavtaler RL 7-2a 11 Virkning ved endring av regnskapsprinsipp Er det opplyst om virkningen ved endring av regnskapsprinsipp? Er det opplyst om virkning ved korrigering av feil i tidligere årsregnskap? Er det opplyst om virkning ved omklassifiseringer? Er sammenligningstall og evt. omarbeiding av disse forklart? RL Enkelttransaksjoner Er det gitt opplysninger om enkelttransaksjoner RL Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen Er poster i oppstillingsplanen som er slått sammen spesifisert? Er postene sammenlignbare med fjoråret. 14 Virksomhetsområder Er salgsinntekter spesifisert på virksomhetsområde og geografisk marked? (Se også tilleggskrav for børsnoterte foretak) RL 6-3, 2 ledd RL 7-7 RL Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning Er det opplyst om igangværende langsiktige kontrakter, herunder? Hovedprinsippene for beregning av fullføringsgraden? Omfanget av igangværende prosjekter, total utført produksjon, kostnader og estimert fortjeneste? Gjenværende produksjon på tapsprosjekter? Tilbake holdte utestående fordringer ihht. kontrakt? Opptjent, ikke fakturert inntekt inkludert i kundefordringer? Forskuddsfakturert produksjon? RL 7-9 NRS 2 Anleggskontrakter B96 Langsiktige tilvirkningskontrakter 16 Varer Er varer spesifisert som råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer? Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL 7-10 NRS 1 Varelager 17 Lønnskostnader m.m Er lønnskostnader spesifisert på lønninger, folketrygdavgift,

6 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 6 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) pensjonskostnader og andre ytelser. Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger, inklusive antall personer som forpliktelsen omfatter? Regnskapsprinsipper, metoder for vurdering av pensjonsmidlene og aktuartekniske beregninger? Viktig økonomiske og aktuarmessige forutsetninger? Sammensetning av netto pensjonskostnad? Faktisk avkastning på og sammensetning av pensjonsmidler? Avstemming mellom faktisk netto pensjonsforpliktelse og balanseført netto pensjonsforpliktelse som viser: - størrelsen av utsatt resultatføring og virkning av estimatendinger? - avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidler? - virkninger av endringer i pensjonsplaner og eventuelt overgangsbeløp som enda ikke er resultatført? RL 7-11 NRS 6 Pensjonskostnader 19 Aksjebasert betaling Er det redegjort for bruken av aksjebasert betaling? Kostnadsført aksjebasert betaling minst spesifisert på de aktuelle postene i resultatregnskapet? Hvordan kostnadene er beregnet, herunder forutsetningene for beregningen? RL 7-11a 20 Anleggsmidler og varige driftsmidler Er det for hver post opplyst om: Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Årets avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Er nedskrivninger og reverseringer fordelt på ulike klasser av anleggsmidler? Forutsetninger for nedskrivning og reversering av nedskrivning? Hvorledes vurderingsenhet og gjenvinnbart beløp er fastsatt? Dersom virkelig verdi av varig driftsmiddel er lavere enn 90 prosent av balanseført verdi. Er det begrunnet hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? (Skal ikke forekomme dersom Nedskrivning av anleggsmidler følges) Avskrivningsplan samt økonomisk levetid? Endringer i avskrivningsplan? Årets tilgang av egentilvirkede varige driftsmidler? RL 7-12 og 7-13 Nedskrivning av anleggsmidler

7 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 7 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 21 Leasing/leieavtaler Er det for hver post opplyst om: Balanseførte leasingavtaler? Årlig beløp ved leie av varig driftsmiddel som ikke er balanseført? RL 7-13 Leieavtaler 22 Immaterielle eiendeler (unntatt utsatt skattefordel) Er det for hver post opplyst om: Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Årets avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret? Er nedskrivninger og reverseringer fordelt på ulike klasser av immaterielle eiendeler? Forutsetninger for nedskrivning og reversering av nedskrivning? Hvorledes vurderingsenhet og gjenvinnbart beløp er fastsatt? Avskrivningsplan, endringer i avskrivningsplan, samt økonomisk levetid? RL 7-12 og 7-14 Nedskrivning av anleggsmidler 23 Forskning og utvikling spesielt Utgifter som har gått med til forskning og utvikling i regnskapsåret? Forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter? Arten av forskning og utvikling? Er det opplyst om hvilke regnskapsprinsipper som er anvendt for balanseført egen FOU? Er vesentlige pågående FOU-aktiviteter beskrevet? RL 7-14 Immaterielle eiendeler 24 Goodwill og merverdier spesielt Er goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp? Er det gitt begrunnelse ved lenger avskrivningstid enn 5 år? Er det opplyst om hvilken ekstern hendelse som tilsier reversering av tidligere nedskrivning av goodwill? RL 7-14 Nedskrivning av anleggsmidler 25 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Er det opplyst om foretaksnavn, forretningskontor, eierandeler og stemmeandel for datterselskap (DS), tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet (FKV)? Er det for DS, TS og (FKV) opplyst om egenkapitalen og resultat ifølge siste årsregnskap? (Dette gjelder ikke DS og TS som er konsolidert eller er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.) RL 7-15 Investering i tilknyttet selskap og FKV

8 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 8 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 26 Egenkapitalmetoden Ved anvendelse av egenkapitalmetoden er det opplyst om: Anskaffelseskost? Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? Inngående balanse? Inntektsført resultat? Andre endringer i løpet av året? Utgående balanse? Merverdier? Goodwill? Avskrivning av merverdier og goodwill? RL Virkning av bruk av markedsverdiprinsippet Dersom finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi; er det opplyst om 1. anskaffelseskost 2. virkelig verdi 3. periodens resultatførte verdiendring 4. periodens verdiendring ført direkte mot egenkapitalen. RL ledd ref 5-8 Er det gitt opplysninger om vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen? Er det satt opp en tabell som viser endringer i fond for verdiendringer? Finansielle derivater Er det gitt opplysninger om virkelig verdi for finansielle derivater som ikke er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? RL ledd Er det gitt opplysninger om egenskaper ved og omfang av finansielle derivater som er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? RL ledd Omfatter opplysningene vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke 1. beløpsstørrelse 2. tidfesting 3. usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer? Finansielle anleggsmidler Er det for finansielle anleggsmidler der balanseført verdi er høyere enn virkelig verdi, opplyst om 1. balanseført verdi 2. virkelig verdi av den enkelte eiendelen eller en hensiktsmessig gruppering av RL ledd

9 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 9 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) eiendelene? Er det gitt en begrunnelse for hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? 1) Finansielle instrumenter: Store og mellom omtale av regnskapsprinsipper? Finansiell markedsrisiko? Kredittrisiko? Likviditetsrisiko? Virkelig verdi finansielle instrumenter? RL 7-5 NRS (HU) Finansielle instrumenter, opplysninger 2) Aksjer og andeler i andre selskaper enn DS, TS, FKV Er aksjer og andeler i selskaper hvor foretakets eierandel er over 10 prosent spesifisert etter selskap? Er aksjer og andeler i selskaper hvor investeringen utgjør mer enn 50 prosent av den foretakets egenkapital spesifisert etter selskap? Er det opplyst om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap? RL ) Obligasjoner Er obligasjoner spesifisert etter debitorkategori og valuta? Er det opplyst om balanseført verdi og markedsverdi? Er det gitt oversikt over rentereguleringstidspunkter og gjennomsnittlig rente? 4) Valuta Er det opplyst om resultatførte valutagevinster og -tap? RL 7-20 NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 28 Fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt? Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL Gjeld Gjeld med forfall mer enn fem år etter regnskapsårets slutt? Er posten sammenlignbar med fjoråret? Gjeld sikret ved pant eller lignende? Balanseført verdi av pantsatte eiendeler? Er utlegg angitt særskilt? Er linjen andre forpliktelser spesifisert? Er det for hver klasse av avsetning spesifisert (moderert krav dersom det er sensitiv informasjon): - inngående og utgående balanse? RL 7-21 RL 6-2 D I nr. 3 NRS 13Usikre forpliktelser og betingede

10 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 10 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) - periodens tillegg i avsetning og ny avsetning? - oppgjør som er motregnet mot avsetning i perioden? - reversering i perioden? - økning i avsetning i perioden som skyldes renteeffekten av neddiskontering? Er det for hver klasse av avsetning gitt (moderert krav dersom det er sensitiv informasjon: - en kort beskrivelse av forpliktelsens art og antatt oppgjørstidspunkt? - en karakteristikk av usikkerhet med hensyn til oppgjørstidspunkt og størrelse? - opplysning om mulig regressrett? Store foretak med obligasjonslån, konvertible lån og langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner: - avdragsstruktur? - gjennomsnittlig rente? - særlige vilkår? Ansvarlig lånekapital Opplysninger om låneavtalens innhold, tilbakebetaling, rente og sikkerhet? 30 Mellomværende med foretak i samme konsern m.v. Er mellomværende med datterselskaper spesifisert? Er mellomværende med TS og FKV spesifisert? Er fjorårstallene sammenlignbare? Er samlet pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse og garantier til fordel for foretak i samme konsern opplyst om? 31 Skatt Beregning av skattekostnad og utsatt skatt eller utsatt skattefordel. Utsatt skatt og utsatte fordeler spesifisert på typer av midlertidige forskjeller. Grunnlaget for balanseført utsatt skattefordel? Utsatt skattefordel som ikke er balanseført? Avstemning mellom faktisk skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats på resultat før skatt? (Kan foretas i både kroner og prosent) Rest fremføringsperiode for underskudd? Sammensetning av skattekostnaden på ordinært resultat inkl. refusjon av skatt etter delingsreglene? Sammensetning av skattekostnaden på ekstraordinært resultat? Fordeling av skattekostnad på ordinært og ekstraordinært resultat på norsk og utenlandsk del? Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus på periodens ordinære og ekstraordinære resultat? Utsatte og betalbare skatteeffekter for poster ført direkte mot egenkapitalen? eiendeler, pkt 4.5 RL 7-1, annet ledd RL 7-22 RL 7-23 Resultatskatt

11 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 11 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Akkumulerte midlertidige forskjeller knyttet til investering i DS/TS/FKV som det ikke er regnskapsført utsatt skatt på? 32 Ekstraordinære inntekter og kostnader Størrelsen og arten av ekstraordinære inntekter og kostnader? Er det opplyst om grunnlaget for klassifiseringen? Er poster som ikke oppfyller alle kriteriene for EOP oppført på egen linje innenfor ordinært resultat? RL 7-24 NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader 33 Egenkapital Er opptjent egenkapital spesifisert? Er det opplyst om endringer i egenkapitalen i regnskapsåret? Er det gitt opplysninger om innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon? Er det opplyst om virkning av endring av regnskapsprinsipp som er ført direkte mot egenkapitalen? Er det opplyst om vesentlige feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen? Er det spesielt opplyst om periodens og akkumulerte omregningsdifferanser? 34 Garantiforpliktelser Er summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført opplyst? Er slike garantiforpliktelser opplyst særskilt, dersom de er sikret ved pant? RL 7-25 NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta RL 7-28 og Andre forpliktelser Er det opplyst om andre forpliktelser som ikke er regnskapsført? Er slike forpliktelser opplyst særskilt, dersom de er sikret ved pant? Er følgende opplysninger gitt: - en kort beskrivelse av hver klasse av usikre forpliktelser på balansedagen? - et anslag på virkningen i resultatregnskapet og balansen dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført? - en indikasjon på usikkerheten i tidspunkt og beløp for oppgjøret? - muligheten for regress? - I sjeldne tilfeller, når offentliggjøring av opplysninger kan skade foretakets stilling i en tvist, kan noteopplysning begrenses til en beskrivelse av tvisten og begrunnelse for hvorfor noteopplysningen er gjort begrenset. - Punktene gjelder foretak. Øvrige foretak kan gi opplysninger som små foretak dersom forpliktelsen ikke er vesentlig for foretaket, og dersom ikke opplysningen er nødvendig for å bedømme stilling og resultat. RL 7-29 NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, pkt 5

12 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 12 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 36 Betingede utfall Er det opplyst om forhold ved regnskapsårets slutt hvor utfallet er betinget? Er det gitt opplysninger dersom det er sannsynlighetsovervekt for at foretaket vil motta et oppgjør knyttet til betingede eiendeler? Inneholder opplysningen: - en kort beskrivelse av betingede eiendeler på balansedagen - dersom mulig, et anslag på virkning i resultatregnskap og balanse av at den betingede eiendelen var blitt regnskapsført? Dersom det ikke er mulig å gi et anslag, må årsaken til dette opplyses. RL 7-33 NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, pkt 6 - I sjeldne tilfeller, når offentliggjøring av opplysninger kan skade foretakets stilling i en tvist, kan noteopplysning begrenses til en beskrivelse av tvisten og begrunnelse for hvorfor noteopplysningen er gjort begrenset. Punktene gjelder foretak. Øvrige foretak kan gi opplysninger som små foretak. 37 Offentlige tilskudd Er det gitt opplysninger om: Typer tilskudd foretaket har mottatt og varighet? Betingede forpliktelser i forbindelse med tilskuddet, herunder tilbakebetalingsforpliktelser dersom forutsetninger ikke oppfylles? Regnskapsmessig behandling av tilskudd, herunder bruttoeller nettoføring? Tilskuddets størrelse? Mottatte tilskudd som ikke direkte fremgår av regnskapet? NRS 4 Offentlige tilskudd 38 Nærstående parter Er det for transaksjoner og avtaler med nærstående parter opplyst om: Navn på nærstående part? Forholdet mellom foretaket og nærstående parter? Hva transaksjonen eller avtalen omfatter? Størrelse på transaksjonen eller avtalen? Fordringer og gjeld på balansedagen? Nærstående parter Er det gitt opplysninger om: Avtaler med nærstående parter? Aksjonæravtaler så langt foretaket er kjent med disse? Eiere med direkte eller indirekte bestemmende innflytelse? Eierandeler i andre foretak hvor foretaket har bestemmende innflytelse?

13 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 13 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 39 Kontantstrømoppstilling Er det gitt opplysninger om: Prinsipp for klassifisering av kontanter og kontantekvivalenter? Kontanter og kontantekvivalenter som er bundet eller utilgjengelige? Driftskostnader med kontantstrømsvirkning for hvert virksomhetsområde? Investeringer som ikke har kontantstrømvirkning? Følgende ved kjøp og salg av andre foretak/virksomheter (samlet, kjøp og salg hver for seg): - vederlaget fordelt på kontanter og ikke kontanter? - omløpsmidler, eksklusiv kontanter og kontantekvivalenter, anleggsmidler og gjeld? - kontanter og kontantekvivalenter? Kontantstrømoppstilling Bankbeholdninger: Er det opplyst om bundne bankinnskudd? Er det opplyst om ubenyttet del av kassekreditt? D NOTEKRAV I TILLEGG FOR KONSERN 40 Opplysninger i konsernsammenheng Er det ved endring i konsernsammensetningen gitt opplysninger som muliggjør sammenligning med tidligere årsregnskap. Er det opplyst om anvendte konsolideringsprinsipper ved utarbeidelse av konsernregnskapet? Dersom det er anvendt forskjellige regnskapsprinsipper i selskapsregnskapet og konsernregnskapet, er dette opplyst og begrunnet? Er det opplyst om datterselskap som er utelatt fra konsolidering? Er utelatelsen begrunnet? Er det gitt forklaring på at datterselskap er konsolidert på grunn av at det foreligger faktisk eller juridisk kontroll? Er det opplyst om navn på selskap som ikke konsolideres, hvor morselskapet har flertall av stemmene, men likevel ikke bestemmende innflytelse? Er det gitt nødvendige opplysninger dersom et datterselskap ikke konsolideres på grunn av forskjellig virksomhet? Er det i korrigeringsåret opplyst om korrigering av tilordning av anskaffelseskost som følge av ny informasjon? Er det i endringsåret opplyst om endret anskaffelseskost og tilordning dersom vederlaget blir endret etter oppkjøpet? Er det opplyst om konserndannelse etter balansedagen dersom det er viktig for å bedømme konsernets stilling og resultat? RL 7-4 Konsernregnskap RL 7-15 Investering i TS og deltakelse i FKV RL Er det ved foretaksintegrasjoner gjennomført siste regnskapsperiode beskrevet hvilken regnskapsmetode som er benyttet? Konsernregnskap

14 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 14 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Oppkjøpsmetoden Er det ved bruk av oppkjøpsmetoden opplyst om: Navn på og beskrivelse av de selskaper som er oppkjøpt i løpet av regnskapsperioden? Dato for regnskapsmessig integrasjon av oppkjøpene? Eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av oppkjøpet? Totalkapital og andel av den stemmeberettiget kapital som er anskaffet? Kostpris på oppkjøp, beskrivelse av vederlag og betingede betalinger? Goodwill fra oppkjøpet med avskrivningsplan? Ved regnskapsført badwill; beløp og plan for inntektsføring? Avsetninger til restrukturering av virksomhet eller tap ved salg av eiendeler som følge av oppkjøpet? Hvordan utsatt og latent skatt er beregnet ved merverdi/mindreverdianalysen? Sesongvariasjon som er tatt hensyn til ved tilordning av anskaffelseskost? Hvilke forutsetninger som er lagt til grunn dersom det er betydelig usikkerhet om tilordning av kostpris? Proformatall som viser hva konsernets driftsinntekter og resultat ville ha vært dersom alle oppkjøpene hadde funnet sted ved begynnelsen av regnskapsperioden? En tilsvarende proformatall vist for salg av datterselskap? 42 Kontinuitetsmetoden Er det ved bruk av kontinuitetsmetoden opplyst om: Navn og beskrivelse av de selskaper som er slått sammen i løpet av regnskapsperioden? Forklaring av endringene i egenkapitalen som følge av sammenslåingen? Tidspunkt for konserdannelsen? Eventuelle deler av den overdratte virksomheten som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av sammenslåingen? Begrunnelse for regnskapsføring som kontinuitetsunntak eller kontinuitetsgjennomskjæring? Antall aksjer utstedt ved sammenslåingen, samt eventuelt annet vederlag? Hver av de sammenslåtte selskapers salgsinntekt, annen driftsinntekt, ekstraordinær inntekt, ekstraordinær kostnad og resultat etter skatter fra regnskapsperiodens begynnelse fram til for integrasjonen? Hovedtall fra balansene for hver av de sammenslåtte selskaper og balanse for det sammenslåtte foretak på integrasjonstidspunktet? Konsernregnskap 43 Datterselskap Er det i datterselskap som er konsolidert opplyst om: Foretetaksnavn, og forretningskontor for morselskap som utarbeider konsernregnskap? RL 7-15

15 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 15 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Hvor en kan få utlevert konsernregnskapet? 44 Deltakelse i felles kontrollert virksomhet (FKV) Er det for FKV i tillegg opplyst om: Innbetalt kapital og skyldig innskudd? Andel av resultat dersom resultatandelen avviker vesentlig fra eierandelen? Regnskapsmetode for innarbeidelse i selskapsregnskapet? Samlet andel i FKV for hver hovedgruppe i regnskapet dersom deltakelsen er innarbeidet linje for linje? Investering i TS og deltagelse i FKV 45 Investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Er det for hver investering opplyst om: Anskaffelseskost og balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? Inngående- og utgående balanse, inntektsført resultat, andre endringer i løpet av året? Merverdier og goodwill og avskrivning av disse? E TILLEGGSKRAV FOR BØRSNOTERTE SELSKAPER (Tillegg til ovennevnte noter) 46 Regnskapsprinsipper Er det gitt en presis og uttømmende beskrivelse av de ulike regnskapsprinsippene som er benyttet? Er det herunder opplyst om: Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring? Prinsipper for finansielle instrumenter? Prinsipper for langsiktige tilvirkningskontrakter? Prinsipper for utarbeidelse av informasjon om virksomhetsområder? 47 Delårsrapportering Det er utviklet en egen sjekkliste som dekker kravene for delårsrapportering RL 7-16 Investering i TS og deltakelse i FKV B 98 B 91 Inntf./tr.prins. B 92 Fin. i utenom b. B 96 Langs. t.kontr. B Resultat pr. aksje: Er resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presentert, som en del av resultatoppstillingen? Er resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje beregnet på grunnlag resultat før ekstraordinære poster? NRS 7 Resultat pr. aksje Teller og nevner for beregningene av resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje? En avstemming mellom rapportert resultat og resultatet brukt i beregningene? Hvordan antall aksjer fremkommer i de to beregningene? Instrumenter som kunne medført utvanning, men som for perioden(e) ikke er tatt med i beregningene?

16 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 16 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Andre opplysninger: Er endring i antall ordinære aksjer etter utløpet av rapporteringsperioden før regnskapsavleggelse hensyntatt i beregningene, og er det gitt opplysninger om dette? Er det gitt en beskrivelse av øvrige hendelser etter utløpet av den siste regnskapsperioden, men før regnskapsavleggelsen, som vil påvirke antallet potensielle eller ordinære aksjer? 49 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Vesentlige aksjonæravtaler? Hvilke rettigheter og begrensninger som er knyttet til hver aksjeklasse? Vedtektsbestemmelser om at styret kan nekte aksjetransport? B 91 Aksjeklasser, stemmerettsbegre nsn. og aksjonæravtaler 50 Kontrakter (shipping) - nybygg Er det gitt opplysninger om: Inngåtte nybyggingskontrakter? Ubetalte betalingsterminer? Forfallsstruktur, varighet, betingelser, befraktningskontrakter? Linjesamarbeid/poolsamarbeid, herunder: Omfang? Betingelser? Rettigheter/forpliktelser? B 91 Shipping og rigg-selskaper B 95 Poolordninger i shipping 51 Konsernbidrag som utbytte Dersom konsernbidrag er ført på samme linje som utbytte er dette begrunnet i noter? B 96 Konsernbidrag 52 Annen driftskostnad Posten skal spesifiseres dersom den utgjør mer enn 10% av selskapets totale driftskostnader. 53 Restruktureringskostnader Er det gitt opplysninger om: Kostnadsført beløp i perioden? Balanseført beløp i perioden? Spesifikasjon av vesentlige kostnader etter sin art? B 92 og B 96 Hhv andre poster i res. regnskapet og spes. av balanse og res. poster B 94 Restrukturerings kostnader 54 Frikjøpsbeløp leiekontrakter: Er det for hver avtale opplyst om: Vesentlige frikjøpsbeløp fra leiekontrakt? 55 Gevinst/tap ved salg og tap ved nedskrivning av anleggsmidler Er det gitt opplysninger om gevinst/tap ved salg og nedskrivning av anleggsmidler? B 94 Frikjøpsbeløp, inntektsf. for utleier B 93 Anleggsmidler, gevinst/tap mv

17 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 17 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 56 Fast eiendom Er det for selskaper med vesentlige eiendommer opplyst om: Eiendommens geografiske beliggenhet? Type eiendom, herunder: Areal fordelt på f.eks. kontorbygg, lager og produksjonslokaler? Utnyttelsesgrad? Leiekontrakter; leie, lengde og leiejusteringsklausuler? Bokført verdi? Evt. konsesjoner? B 91 Fast eiendom 57 Fordringer Posten andre fordringer dersom linjen utgjør mer enn 5% av totale eiendeler? 58 Gjeld Spesifikasjon av posten annen kortsiktig gjeld spesifisert, dersom linjen utgjør mer enn 5% av totale eiendeler? B 96 Spesifikasjon av balanse og resultatposter B 91, B 92 For gjeld med betinget tilbakebetaling er det opplyst: Betingelser for tilbakebetaling? B 96 For lånekontrakter med særlige vilkår (covenants) er det opplyst om: Hovedinnholdet i avtalene? B 91 Låneavtaler Struktur på rentebærende gjeld, ubenyttede trekkrettigheter, sertifikatprogrammer, rentebetingelser, fast eller flytende rente? B 91 Lånebetingelser 59 Pensjonsforpliktelser Begrunnelse for vesentlig balanseførte overfinansierte pensjonsordninger? B 95 Pensjonsordninger 60 Nøkkeltall Dersom nøkkeltall er benyttet, er det opplyst om begrepsdefinisjoner og beregningsformler? B 92 Nøkkeltall 61 Segmentområder Produkter og tjenester i hvert rapportert virksomhetsområde? Sammensetningen av hvert rapportert geografisk marked? Prising av transaksjoner med andre segmenter mv? Sammenligningstall for segmenter? Vesentlige virkninger av endring av regnskapsprinsipp med omarbeidede sammenligningstall? Det enkelte segments kontantstrømmer, og dersom ekstraordinære poster er av betydning, er det da gitt NRS 10 Opplysninger om segmenter B 96 Virksomhetsområder

18 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 18 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) opplysning om størrelsen på disse? Primært rapporteringsformat Er det i det primære rapporteringsformatet opplyst om: Salgsinntekter fra transaksjoner med eksterne kunder? Salgsinntekter fra transksjoner med andre segmenter? Av- og nedskrivninger? Andre driftskostnader? Driftsresultat? Ekstraordinære poster? Andre poster? Eiendeler? Gjeld? Investeringer foretatt i perioden? Dersom segmentets resultat etter egen finansiering og/eller skatter er et relevant måltall, er det i tillegg opplyst om: Finansposter? Skatter? Rentebærende eiendeler og gjeld? Sekundært rapporteringsformat (dersom 10% kravet er oppfylt) Dersom det primære rapporteringsformatet er inndeling i virksomhetsområder, er det for hvert geografisk marked opplyst om: Segmentinntekter fra eksterne kunder basert på kundenes geografiske lokalisering? Balanseført verdi av segmenteiendeler basert på anleggsmidlenes beliggenhet? Investeringer foretatt i perioden? Dersom det primære rapporteringsformatet er geografisk segmentinndeling, er det for hvert vesenlig virksomhetsområde opplyst om: Segmentinntekter fra eksterne kunder? Balanseført verdi av segmenteiendeler? Investeringer foretatt i perioden? Dersom det primære rapporteringsformatet er geografisk segmentinndeling basert på anleggsmidlenes beliggenhet, er det når kundenes geografiske lokalisering avviker fra anleggsmidlenes beliggenhet opplyst om: Inntekt fra omsetning til eksterne kunder for hvert kundebasert geografisk marked? Dersom det primære rapporteringsformat er geografisk segmentinndeling basert på kundens lokalisering, er det når anleggsmidlenes geografiske beliggenhet avviker fra kundenes lokalisering opplyst om: Balanseført verdi av geografiske segmenters eiendeler? Investeringer foretatt i perioden?

19 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 19 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 62 Oppkjøp hvor det går lang tid mellom avtaletidspunkt og første gangs konsolidering Er det gitt opplysninger som forklarer regnskapsmessig behandling og endring i egenkapital? B Finansielle instrumenter utenom balansen Betingelser, beløp og forfallstidpunkt? Evt. sammenheng med andre poster i eller utenfor balansen? Utførlig redegjørelse for hvordan de finansielle instrumentene er behandlet? B 92 Finansielle instrumenter utenom balansen 64 Finansielle instrumenter som anleggsmiddel Dersom finansielle instrumenter klassifisert som anleggsmiddel er regnskapsført med høyere verdi enn markedsverdi, er det begrunnet hvorfor det ikke er foretatt nedskrivning? B Aksjebasert avlønning Beskrivelse av ordningene, herunder hvilken gruppe som omfattes? Antall aksjer som kan tegnes eller erverves? Aksjekurs på utstedelsestidspunktet og balansedagen, tegningskurs på aksjene som kan tegnes og tidspunktet for utstedelse? Utøvelseskurs og tidspunkt for innløsning av opsjonene? Redegjørelse for metode og forutsetninger benyttet for å estimere virkelig verdi av de frittstående tegningsrettene/opsjonene? Hvor stor andel av lønnskostnaden som relaterer seg til bruk av egenkapitalinstrumenter? B 98 B Regnskapsvaluta i konsernregnskap Er det ved første gangs utarbeidelse av konsernregnskap i annen regnskapsvaluta enn norske kroner opplyst om: Hvorfor konsernregnskapet føres i en annen valuta enn norske kroner? Hvordan overgangen til en annen regnskapsvaluta i konsernregnskapet er gjennomført? B Utenlandske regnskapsprinsipper Dersom finansiell informasjon er utarbeidet både etter norske og utenlandske regnskapsprinsipper, er det redegjort for forskjellen mellom resultat og egenkapital mellom de to sett med finansiell informasjon? B 99 Dersom finansiell informasjon i delårsrapporter bare er utarbeidet etter utenlandske regnskapsprinsipper, er det opplyst om at periodens resultat ville blitt tilsvarende etter norske prinsipper?

20 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 20 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 68 Bytte av reklameplass på nettsider Inntekter og kostnader som er regnskapsført som følge av bytteavtaler? B 00 F SPESIELLE EMNER 69 Miljøforhold Miljøforhold skal omtales i årsberetningen. Følgende opplysninger bør gis i noter: Omfanget av midler foretaket har forpliktet seg til, vedrørende ulike miljøtiltak? Effekten av ikke å ha fulgt miljøkrav. Kan vises med beløpsstørrelser etter følgende inndeling: Bøter, pålegg og erstatninger? Nedskrivninger? Miljøavgifter? I den grad det er mulig spesifiseres utgifter til tiltak som: Forhindrer eller reduserer sannsynligheten for fremtidige miljøskader? Utbedrer miljøskader fra tidligere aktiviteter? NRS (D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold For langsiktige miljøforpliktelser bør selskapet vurdere å opplyse? - Beskrivelse av forpliktelsen og hvilke driftsmidler den vedrører? - Forpliktelsens størrelse? - Forutsetninger for estimatet av forpliktelsen: Estimat i henhold til dagens priser? Inflasjonstakt? Totale fremtidige utgifter (nominell størrelse)? Neddiskonteringssats? Estimert tidspunkt for nedstengning/fjerning? Finansieringsplan? Virkelig verdi av eiendeler, hvis noen, øremerket til dekning av forpliktelsen? Spesifikasjon av regnskapsårets belastning av nedstengnings-/ fjerningsutgifter? I hvilken regnskapspost de ulike komponentene er inkludert? 70 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m.v. Har regnskapspliktige som har betydelig virksomhet innen olje/gassutvinning, kraftproduksjon eller gruvedrift, gitt opplysninger om: Antatte reserver og gjenværende utvinnings- eller utnyttelsesperiode, konsesjonsperiode og andre økonomiske betingelser? Virkningen av friinntekten på petroleums-/ kraftskatten? Er det opplyset særskilt om framtidige utgifter til disponering og opprydding? RL 7-34 Resultatskatt

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 215 ÅRSOPPGJØRET 215 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 INNHOLD 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 8 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Besl. O. nr. 64 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) År 2005 den 12. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer