Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde."

Transkript

1 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) A GENERELT 1. Opplysningsplikt Når det gjelder små foretak, se egen sjekkliste for minimumsforetak. Obligatoriske noteopplysninger RL 7-1 RL 7-26, 7-27, 7-30 til 7-32 Andre notekrav som kan være av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. RL 7-2 til 7-25, 7-28, 7-29, 7-33 til 7-34 RL 7-1, 4. og 5. ledd Ytterligere opplysninger enn de som dekkes av lovverket skal gis dersom de er nødvendig for å vurdere foretakets stilling og resultat. RL 7-1, 2. ledd 2. INNHOLDSFORTEGNELSE: A Opplysningsplikten B Obligatoriske noteopplysninger C Notekrav som skal gis dersom de er av betydning for å bedømme resultat eller stilling - Regnskapsprinsipper - Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta - Virkning ved endring av regnskapsprinsipp - Enkelttransaksjoner - Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen - Virksomhetsområder - Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning - Varer - Lønnskostnader m.m - Pensjonsforpliktelser - Aksjebasert betaling - Anleggsmidler og varige driftsmidler - Leasing/leieavtaler - Immaterielle eiendeler (unntatt utsatt skattefordel) - Forskning og utvikling spesielt - Goodwill og merverdier spesielt - Egenkapitalmetoden - Virkning av bruk av markedsverdiprinsippet - Fordringer - Gjeld - Mellomværende med foretak i samme konsern m.v. - Skatt - Ekstraordinære inntekter og kostnader - Egenkapital - Garantiforpliktelser - Andre forpliktelser - Betingede utfall - Offentlige tilskudd

2 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 2 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) - Nærstående parter - Kontantstrømoppstilling D Notekrav i tillegg for konsern E Tilleggskrav for børsnoterte selskaper F Spesielle emner

3 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 3 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) B OBLIGATORISKE NOTEOPPLYSNINGER 3. Antall aksjer, aksjeeiere m.v Har aksjeselskap og allmennaksjeselskap opplyst om følgende: Aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse? Vedtektsbestemmelser om stemmerett? Alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer med avtale vilkår? Selskapets 20 største aksjeeiere (som eier mer enn 1%) og deres eierandeler? Aksjer eller andeler i selskapet samt rettigheter til slike, som eies av henholdsvis daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen? For foretak; aksjer og andeler som nevnt i siste punkt for det enkelte styremedlem og ledende ansatte, og deres personlig nærstående? RL Egne aksjer For egen beholdning og datterselskapenes beholdning av aksjer som er utstedt av selskapet, er det opplyst om: Bakgrunnen for erverv som har funnet sted? Antall aksjer som er ervervet og vederlag for aksjene? Antall aksjer som er avhendet og vederlag for aksjene? RL Antall ansatte Gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret? RL Godtgjørelse til revisor Er godtgjørelsen fordelt på: Lovpålagt revisjon? Andre attestasjonstjenester? Skatterådgivning? Andre tjenester utenfor revisjonen? Er honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen spesifisert for vesentlig forskjellige tjenester? Er honorar til samarbeidende revisjonsselskap inkludert? 7. Ytelser til ledende ansatte For daglig leder, styremedlemmer, bedriftsforsamlingens medlemmer: Samlet lønn og pensjonsforpliktelser, evt annen godtgjørelse? For daglig leder og styreleder: fallskjermavtaler, bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner pr person? For foretak; er opplysninger som nevnt i siste punkt i tillegg gitt for styremedlemmer og ledende ansatte? For ansatte eller tillitsvalgte: samlet beløp for tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter? Er det gitt negativ bekreftelse når det ikke har vært utgifter til lønn, pensjonsforpliktelser eller annen godtgjørelse? RL 7-31a Revisorl 4-7 DnRS sirkulære RL 7-31

4 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 4 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 8. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. (Nærstående parter) Spesifisert for hvert lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styreleder: Vilkår, rentesats og avdragsplan? For foretak; er disse opplysningene i tillegg gitt for styremedlemmer og ledende ansatte? For samlede lån og samlet sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen? Vilkår, rentesats og avdragsplan? (For AS og ASA gjelder dette også for nærstående til aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen). Er lån eller sikkerhetsstillelse som utgjør mer enn 5% av egenkapitalen spesifisert? RL 7-32 C NOTER AV BETYDNING FOR Å BEDØMME RESULTAT ELLER STILLING: 9 Regnskapsprinsipper Er det gitt opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper: Ved omregning av utenlandsk valuta? For valg av regnskapsvaluta hvis denne ikke er norske kroner, og begrunnelse for en eventuell endring av regnskapsvaluta? For eventuell endring av klassifikasjon av utenlandske enheter, og virkningen av endringen? For valg av metode for omregning av selvstendige utenlandske enheter i høyinflasjonsland? Virkning og begrunnelse ved endring av regnskapsprinsipper? Anvendes forskjellige prinsipper i selskapsregnskap og konsernregnskap? Forskjellig prinsippanvendelse skal begrunnes. Opplysninger om og begrunnelse for sikringsvurdering og porteføljevurdering? Er bruk av kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse eller fusjon begrunnet? Vurdering av eiendeler, herunder: Varelager (NRS 1)? Arbeid under utførelse (NRS 2)? Egne aksjer? Anleggsmidler? Betingede utfall og latente forpliktelser (NRS 3)? Ekstraordinære inntekter og kostnader? Skatt og utsatt skatt? Begrunnelse for skattesats på utsatt skatt ved oppkjøp? Investeringer i tilknyttet selskap og deltagelse i felles kontrollert virksomhet? Pensjonskostnader? Kontantstrømoppstilling? RL 7-2 og Børsforskriften 6-4 NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta RL 4-1 nr. 5 NRS 5 Ekstr.ord. i/k Res.skatt Inv i TS/DS og FKV NRS 6 Pensj.kostnader Kont.str.oppst Ved omklassifisering av eiendeler og gjeld

5 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 5 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Klassifisering av poster i Resultat og Balanse? Ansvarlig lånekapital/konvertible lån? Forskning og utviklingsarbeid? Leieavtaler? 10 Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta Er årsregnskapet presentert i en annen valuta enn regnskapsvalutaen, og er det i så fall gitt opplysninger om regnskapsvalutaen og omregningskurser? Er selskapsregnskapet presentert i annen valuta enn norske kroner, og er det i så fall gitt opplysninger om omregningskurser til norske kroner? Immaterielle eiendeler NRS 14 Leieavtaler RL 7-2a 11 Virkning ved endring av regnskapsprinsipp Er det opplyst om virkningen ved endring av regnskapsprinsipp? Er det opplyst om virkning ved korrigering av feil i tidligere årsregnskap? Er det opplyst om virkning ved omklassifiseringer? Er sammenligningstall og evt. omarbeiding av disse forklart? RL Enkelttransaksjoner Er det gitt opplysninger om enkelttransaksjoner RL Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen Er poster i oppstillingsplanen som er slått sammen spesifisert? Er postene sammenlignbare med fjoråret. 14 Virksomhetsområder Er salgsinntekter spesifisert på virksomhetsområde og geografisk marked? (Se også tilleggskrav for børsnoterte foretak) RL 6-3, 2 ledd RL 7-7 RL Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning Er det opplyst om igangværende langsiktige kontrakter, herunder? Hovedprinsippene for beregning av fullføringsgraden? Omfanget av igangværende prosjekter, total utført produksjon, kostnader og estimert fortjeneste? Gjenværende produksjon på tapsprosjekter? Tilbake holdte utestående fordringer ihht. kontrakt? Opptjent, ikke fakturert inntekt inkludert i kundefordringer? Forskuddsfakturert produksjon? RL 7-9 NRS 2 Anleggskontrakter B96 Langsiktige tilvirkningskontrakter 16 Varer Er varer spesifisert som råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer? Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL 7-10 NRS 1 Varelager 17 Lønnskostnader m.m Er lønnskostnader spesifisert på lønninger, folketrygdavgift,

6 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 6 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) pensjonskostnader og andre ytelser. Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger, inklusive antall personer som forpliktelsen omfatter? Regnskapsprinsipper, metoder for vurdering av pensjonsmidlene og aktuartekniske beregninger? Viktig økonomiske og aktuarmessige forutsetninger? Sammensetning av netto pensjonskostnad? Faktisk avkastning på og sammensetning av pensjonsmidler? Avstemming mellom faktisk netto pensjonsforpliktelse og balanseført netto pensjonsforpliktelse som viser: - størrelsen av utsatt resultatføring og virkning av estimatendinger? - avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidler? - virkninger av endringer i pensjonsplaner og eventuelt overgangsbeløp som enda ikke er resultatført? RL 7-11 NRS 6 Pensjonskostnader 19 Aksjebasert betaling Er det redegjort for bruken av aksjebasert betaling? Kostnadsført aksjebasert betaling minst spesifisert på de aktuelle postene i resultatregnskapet? Hvordan kostnadene er beregnet, herunder forutsetningene for beregningen? RL 7-11a 20 Anleggsmidler og varige driftsmidler Er det for hver post opplyst om: Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Årets avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Er nedskrivninger og reverseringer fordelt på ulike klasser av anleggsmidler? Forutsetninger for nedskrivning og reversering av nedskrivning? Hvorledes vurderingsenhet og gjenvinnbart beløp er fastsatt? Dersom virkelig verdi av varig driftsmiddel er lavere enn 90 prosent av balanseført verdi. Er det begrunnet hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? (Skal ikke forekomme dersom Nedskrivning av anleggsmidler følges) Avskrivningsplan samt økonomisk levetid? Endringer i avskrivningsplan? Årets tilgang av egentilvirkede varige driftsmidler? RL 7-12 og 7-13 Nedskrivning av anleggsmidler

7 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 7 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 21 Leasing/leieavtaler Er det for hver post opplyst om: Balanseførte leasingavtaler? Årlig beløp ved leie av varig driftsmiddel som ikke er balanseført? RL 7-13 Leieavtaler 22 Immaterielle eiendeler (unntatt utsatt skattefordel) Er det for hver post opplyst om: Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger? Årets avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret? Er nedskrivninger og reverseringer fordelt på ulike klasser av immaterielle eiendeler? Forutsetninger for nedskrivning og reversering av nedskrivning? Hvorledes vurderingsenhet og gjenvinnbart beløp er fastsatt? Avskrivningsplan, endringer i avskrivningsplan, samt økonomisk levetid? RL 7-12 og 7-14 Nedskrivning av anleggsmidler 23 Forskning og utvikling spesielt Utgifter som har gått med til forskning og utvikling i regnskapsåret? Forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter? Arten av forskning og utvikling? Er det opplyst om hvilke regnskapsprinsipper som er anvendt for balanseført egen FOU? Er vesentlige pågående FOU-aktiviteter beskrevet? RL 7-14 Immaterielle eiendeler 24 Goodwill og merverdier spesielt Er goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp? Er det gitt begrunnelse ved lenger avskrivningstid enn 5 år? Er det opplyst om hvilken ekstern hendelse som tilsier reversering av tidligere nedskrivning av goodwill? RL 7-14 Nedskrivning av anleggsmidler 25 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Er det opplyst om foretaksnavn, forretningskontor, eierandeler og stemmeandel for datterselskap (DS), tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet (FKV)? Er det for DS, TS og (FKV) opplyst om egenkapitalen og resultat ifølge siste årsregnskap? (Dette gjelder ikke DS og TS som er konsolidert eller er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.) RL 7-15 Investering i tilknyttet selskap og FKV

8 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 8 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 26 Egenkapitalmetoden Ved anvendelse av egenkapitalmetoden er det opplyst om: Anskaffelseskost? Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? Inngående balanse? Inntektsført resultat? Andre endringer i løpet av året? Utgående balanse? Merverdier? Goodwill? Avskrivning av merverdier og goodwill? RL Virkning av bruk av markedsverdiprinsippet Dersom finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi; er det opplyst om 1. anskaffelseskost 2. virkelig verdi 3. periodens resultatførte verdiendring 4. periodens verdiendring ført direkte mot egenkapitalen. RL ledd ref 5-8 Er det gitt opplysninger om vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen? Er det satt opp en tabell som viser endringer i fond for verdiendringer? Finansielle derivater Er det gitt opplysninger om virkelig verdi for finansielle derivater som ikke er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? RL ledd Er det gitt opplysninger om egenskaper ved og omfang av finansielle derivater som er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? RL ledd Omfatter opplysningene vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke 1. beløpsstørrelse 2. tidfesting 3. usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer? Finansielle anleggsmidler Er det for finansielle anleggsmidler der balanseført verdi er høyere enn virkelig verdi, opplyst om 1. balanseført verdi 2. virkelig verdi av den enkelte eiendelen eller en hensiktsmessig gruppering av RL ledd

9 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 9 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) eiendelene? Er det gitt en begrunnelse for hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? 1) Finansielle instrumenter: Store og mellom omtale av regnskapsprinsipper? Finansiell markedsrisiko? Kredittrisiko? Likviditetsrisiko? Virkelig verdi finansielle instrumenter? RL 7-5 NRS (HU) Finansielle instrumenter, opplysninger 2) Aksjer og andeler i andre selskaper enn DS, TS, FKV Er aksjer og andeler i selskaper hvor foretakets eierandel er over 10 prosent spesifisert etter selskap? Er aksjer og andeler i selskaper hvor investeringen utgjør mer enn 50 prosent av den foretakets egenkapital spesifisert etter selskap? Er det opplyst om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap? RL ) Obligasjoner Er obligasjoner spesifisert etter debitorkategori og valuta? Er det opplyst om balanseført verdi og markedsverdi? Er det gitt oversikt over rentereguleringstidspunkter og gjennomsnittlig rente? 4) Valuta Er det opplyst om resultatførte valutagevinster og -tap? RL 7-20 NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 28 Fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt? Er posten sammenlignbar med fjoråret? RL Gjeld Gjeld med forfall mer enn fem år etter regnskapsårets slutt? Er posten sammenlignbar med fjoråret? Gjeld sikret ved pant eller lignende? Balanseført verdi av pantsatte eiendeler? Er utlegg angitt særskilt? Er linjen andre forpliktelser spesifisert? Er det for hver klasse av avsetning spesifisert (moderert krav dersom det er sensitiv informasjon): - inngående og utgående balanse? RL 7-21 RL 6-2 D I nr. 3 NRS 13Usikre forpliktelser og betingede

10 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 10 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) - periodens tillegg i avsetning og ny avsetning? - oppgjør som er motregnet mot avsetning i perioden? - reversering i perioden? - økning i avsetning i perioden som skyldes renteeffekten av neddiskontering? Er det for hver klasse av avsetning gitt (moderert krav dersom det er sensitiv informasjon: - en kort beskrivelse av forpliktelsens art og antatt oppgjørstidspunkt? - en karakteristikk av usikkerhet med hensyn til oppgjørstidspunkt og størrelse? - opplysning om mulig regressrett? Store foretak med obligasjonslån, konvertible lån og langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner: - avdragsstruktur? - gjennomsnittlig rente? - særlige vilkår? Ansvarlig lånekapital Opplysninger om låneavtalens innhold, tilbakebetaling, rente og sikkerhet? 30 Mellomværende med foretak i samme konsern m.v. Er mellomværende med datterselskaper spesifisert? Er mellomværende med TS og FKV spesifisert? Er fjorårstallene sammenlignbare? Er samlet pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse og garantier til fordel for foretak i samme konsern opplyst om? 31 Skatt Beregning av skattekostnad og utsatt skatt eller utsatt skattefordel. Utsatt skatt og utsatte fordeler spesifisert på typer av midlertidige forskjeller. Grunnlaget for balanseført utsatt skattefordel? Utsatt skattefordel som ikke er balanseført? Avstemning mellom faktisk skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats på resultat før skatt? (Kan foretas i både kroner og prosent) Rest fremføringsperiode for underskudd? Sammensetning av skattekostnaden på ordinært resultat inkl. refusjon av skatt etter delingsreglene? Sammensetning av skattekostnaden på ekstraordinært resultat? Fordeling av skattekostnad på ordinært og ekstraordinært resultat på norsk og utenlandsk del? Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus på periodens ordinære og ekstraordinære resultat? Utsatte og betalbare skatteeffekter for poster ført direkte mot egenkapitalen? eiendeler, pkt 4.5 RL 7-1, annet ledd RL 7-22 RL 7-23 Resultatskatt

11 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 11 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Akkumulerte midlertidige forskjeller knyttet til investering i DS/TS/FKV som det ikke er regnskapsført utsatt skatt på? 32 Ekstraordinære inntekter og kostnader Størrelsen og arten av ekstraordinære inntekter og kostnader? Er det opplyst om grunnlaget for klassifiseringen? Er poster som ikke oppfyller alle kriteriene for EOP oppført på egen linje innenfor ordinært resultat? RL 7-24 NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader 33 Egenkapital Er opptjent egenkapital spesifisert? Er det opplyst om endringer i egenkapitalen i regnskapsåret? Er det gitt opplysninger om innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon? Er det opplyst om virkning av endring av regnskapsprinsipp som er ført direkte mot egenkapitalen? Er det opplyst om vesentlige feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen? Er det spesielt opplyst om periodens og akkumulerte omregningsdifferanser? 34 Garantiforpliktelser Er summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført opplyst? Er slike garantiforpliktelser opplyst særskilt, dersom de er sikret ved pant? RL 7-25 NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta RL 7-28 og Andre forpliktelser Er det opplyst om andre forpliktelser som ikke er regnskapsført? Er slike forpliktelser opplyst særskilt, dersom de er sikret ved pant? Er følgende opplysninger gitt: - en kort beskrivelse av hver klasse av usikre forpliktelser på balansedagen? - et anslag på virkningen i resultatregnskapet og balansen dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført? - en indikasjon på usikkerheten i tidspunkt og beløp for oppgjøret? - muligheten for regress? - I sjeldne tilfeller, når offentliggjøring av opplysninger kan skade foretakets stilling i en tvist, kan noteopplysning begrenses til en beskrivelse av tvisten og begrunnelse for hvorfor noteopplysningen er gjort begrenset. - Punktene gjelder foretak. Øvrige foretak kan gi opplysninger som små foretak dersom forpliktelsen ikke er vesentlig for foretaket, og dersom ikke opplysningen er nødvendig for å bedømme stilling og resultat. RL 7-29 NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, pkt 5

12 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 12 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 36 Betingede utfall Er det opplyst om forhold ved regnskapsårets slutt hvor utfallet er betinget? Er det gitt opplysninger dersom det er sannsynlighetsovervekt for at foretaket vil motta et oppgjør knyttet til betingede eiendeler? Inneholder opplysningen: - en kort beskrivelse av betingede eiendeler på balansedagen - dersom mulig, et anslag på virkning i resultatregnskap og balanse av at den betingede eiendelen var blitt regnskapsført? Dersom det ikke er mulig å gi et anslag, må årsaken til dette opplyses. RL 7-33 NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler, pkt 6 - I sjeldne tilfeller, når offentliggjøring av opplysninger kan skade foretakets stilling i en tvist, kan noteopplysning begrenses til en beskrivelse av tvisten og begrunnelse for hvorfor noteopplysningen er gjort begrenset. Punktene gjelder foretak. Øvrige foretak kan gi opplysninger som små foretak. 37 Offentlige tilskudd Er det gitt opplysninger om: Typer tilskudd foretaket har mottatt og varighet? Betingede forpliktelser i forbindelse med tilskuddet, herunder tilbakebetalingsforpliktelser dersom forutsetninger ikke oppfylles? Regnskapsmessig behandling av tilskudd, herunder bruttoeller nettoføring? Tilskuddets størrelse? Mottatte tilskudd som ikke direkte fremgår av regnskapet? NRS 4 Offentlige tilskudd 38 Nærstående parter Er det for transaksjoner og avtaler med nærstående parter opplyst om: Navn på nærstående part? Forholdet mellom foretaket og nærstående parter? Hva transaksjonen eller avtalen omfatter? Størrelse på transaksjonen eller avtalen? Fordringer og gjeld på balansedagen? Nærstående parter Er det gitt opplysninger om: Avtaler med nærstående parter? Aksjonæravtaler så langt foretaket er kjent med disse? Eiere med direkte eller indirekte bestemmende innflytelse? Eierandeler i andre foretak hvor foretaket har bestemmende innflytelse?

13 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 13 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 39 Kontantstrømoppstilling Er det gitt opplysninger om: Prinsipp for klassifisering av kontanter og kontantekvivalenter? Kontanter og kontantekvivalenter som er bundet eller utilgjengelige? Driftskostnader med kontantstrømsvirkning for hvert virksomhetsområde? Investeringer som ikke har kontantstrømvirkning? Følgende ved kjøp og salg av andre foretak/virksomheter (samlet, kjøp og salg hver for seg): - vederlaget fordelt på kontanter og ikke kontanter? - omløpsmidler, eksklusiv kontanter og kontantekvivalenter, anleggsmidler og gjeld? - kontanter og kontantekvivalenter? Kontantstrømoppstilling Bankbeholdninger: Er det opplyst om bundne bankinnskudd? Er det opplyst om ubenyttet del av kassekreditt? D NOTEKRAV I TILLEGG FOR KONSERN 40 Opplysninger i konsernsammenheng Er det ved endring i konsernsammensetningen gitt opplysninger som muliggjør sammenligning med tidligere årsregnskap. Er det opplyst om anvendte konsolideringsprinsipper ved utarbeidelse av konsernregnskapet? Dersom det er anvendt forskjellige regnskapsprinsipper i selskapsregnskapet og konsernregnskapet, er dette opplyst og begrunnet? Er det opplyst om datterselskap som er utelatt fra konsolidering? Er utelatelsen begrunnet? Er det gitt forklaring på at datterselskap er konsolidert på grunn av at det foreligger faktisk eller juridisk kontroll? Er det opplyst om navn på selskap som ikke konsolideres, hvor morselskapet har flertall av stemmene, men likevel ikke bestemmende innflytelse? Er det gitt nødvendige opplysninger dersom et datterselskap ikke konsolideres på grunn av forskjellig virksomhet? Er det i korrigeringsåret opplyst om korrigering av tilordning av anskaffelseskost som følge av ny informasjon? Er det i endringsåret opplyst om endret anskaffelseskost og tilordning dersom vederlaget blir endret etter oppkjøpet? Er det opplyst om konserndannelse etter balansedagen dersom det er viktig for å bedømme konsernets stilling og resultat? RL 7-4 Konsernregnskap RL 7-15 Investering i TS og deltakelse i FKV RL Er det ved foretaksintegrasjoner gjennomført siste regnskapsperiode beskrevet hvilken regnskapsmetode som er benyttet? Konsernregnskap

14 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 14 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Oppkjøpsmetoden Er det ved bruk av oppkjøpsmetoden opplyst om: Navn på og beskrivelse av de selskaper som er oppkjøpt i løpet av regnskapsperioden? Dato for regnskapsmessig integrasjon av oppkjøpene? Eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av oppkjøpet? Totalkapital og andel av den stemmeberettiget kapital som er anskaffet? Kostpris på oppkjøp, beskrivelse av vederlag og betingede betalinger? Goodwill fra oppkjøpet med avskrivningsplan? Ved regnskapsført badwill; beløp og plan for inntektsføring? Avsetninger til restrukturering av virksomhet eller tap ved salg av eiendeler som følge av oppkjøpet? Hvordan utsatt og latent skatt er beregnet ved merverdi/mindreverdianalysen? Sesongvariasjon som er tatt hensyn til ved tilordning av anskaffelseskost? Hvilke forutsetninger som er lagt til grunn dersom det er betydelig usikkerhet om tilordning av kostpris? Proformatall som viser hva konsernets driftsinntekter og resultat ville ha vært dersom alle oppkjøpene hadde funnet sted ved begynnelsen av regnskapsperioden? En tilsvarende proformatall vist for salg av datterselskap? 42 Kontinuitetsmetoden Er det ved bruk av kontinuitetsmetoden opplyst om: Navn og beskrivelse av de selskaper som er slått sammen i løpet av regnskapsperioden? Forklaring av endringene i egenkapitalen som følge av sammenslåingen? Tidspunkt for konserdannelsen? Eventuelle deler av den overdratte virksomheten som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av sammenslåingen? Begrunnelse for regnskapsføring som kontinuitetsunntak eller kontinuitetsgjennomskjæring? Antall aksjer utstedt ved sammenslåingen, samt eventuelt annet vederlag? Hver av de sammenslåtte selskapers salgsinntekt, annen driftsinntekt, ekstraordinær inntekt, ekstraordinær kostnad og resultat etter skatter fra regnskapsperiodens begynnelse fram til for integrasjonen? Hovedtall fra balansene for hver av de sammenslåtte selskaper og balanse for det sammenslåtte foretak på integrasjonstidspunktet? Konsernregnskap 43 Datterselskap Er det i datterselskap som er konsolidert opplyst om: Foretetaksnavn, og forretningskontor for morselskap som utarbeider konsernregnskap? RL 7-15

15 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 15 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Hvor en kan få utlevert konsernregnskapet? 44 Deltakelse i felles kontrollert virksomhet (FKV) Er det for FKV i tillegg opplyst om: Innbetalt kapital og skyldig innskudd? Andel av resultat dersom resultatandelen avviker vesentlig fra eierandelen? Regnskapsmetode for innarbeidelse i selskapsregnskapet? Samlet andel i FKV for hver hovedgruppe i regnskapet dersom deltakelsen er innarbeidet linje for linje? Investering i TS og deltagelse i FKV 45 Investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Er det for hver investering opplyst om: Anskaffelseskost og balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? Inngående- og utgående balanse, inntektsført resultat, andre endringer i løpet av året? Merverdier og goodwill og avskrivning av disse? E TILLEGGSKRAV FOR BØRSNOTERTE SELSKAPER (Tillegg til ovennevnte noter) 46 Regnskapsprinsipper Er det gitt en presis og uttømmende beskrivelse av de ulike regnskapsprinsippene som er benyttet? Er det herunder opplyst om: Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring? Prinsipper for finansielle instrumenter? Prinsipper for langsiktige tilvirkningskontrakter? Prinsipper for utarbeidelse av informasjon om virksomhetsområder? 47 Delårsrapportering Det er utviklet en egen sjekkliste som dekker kravene for delårsrapportering RL 7-16 Investering i TS og deltakelse i FKV B 98 B 91 Inntf./tr.prins. B 92 Fin. i utenom b. B 96 Langs. t.kontr. B Resultat pr. aksje: Er resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presentert, som en del av resultatoppstillingen? Er resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje beregnet på grunnlag resultat før ekstraordinære poster? NRS 7 Resultat pr. aksje Teller og nevner for beregningene av resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje? En avstemming mellom rapportert resultat og resultatet brukt i beregningene? Hvordan antall aksjer fremkommer i de to beregningene? Instrumenter som kunne medført utvanning, men som for perioden(e) ikke er tatt med i beregningene?

16 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 16 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) Andre opplysninger: Er endring i antall ordinære aksjer etter utløpet av rapporteringsperioden før regnskapsavleggelse hensyntatt i beregningene, og er det gitt opplysninger om dette? Er det gitt en beskrivelse av øvrige hendelser etter utløpet av den siste regnskapsperioden, men før regnskapsavleggelsen, som vil påvirke antallet potensielle eller ordinære aksjer? 49 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Vesentlige aksjonæravtaler? Hvilke rettigheter og begrensninger som er knyttet til hver aksjeklasse? Vedtektsbestemmelser om at styret kan nekte aksjetransport? B 91 Aksjeklasser, stemmerettsbegre nsn. og aksjonæravtaler 50 Kontrakter (shipping) - nybygg Er det gitt opplysninger om: Inngåtte nybyggingskontrakter? Ubetalte betalingsterminer? Forfallsstruktur, varighet, betingelser, befraktningskontrakter? Linjesamarbeid/poolsamarbeid, herunder: Omfang? Betingelser? Rettigheter/forpliktelser? B 91 Shipping og rigg-selskaper B 95 Poolordninger i shipping 51 Konsernbidrag som utbytte Dersom konsernbidrag er ført på samme linje som utbytte er dette begrunnet i noter? B 96 Konsernbidrag 52 Annen driftskostnad Posten skal spesifiseres dersom den utgjør mer enn 10% av selskapets totale driftskostnader. 53 Restruktureringskostnader Er det gitt opplysninger om: Kostnadsført beløp i perioden? Balanseført beløp i perioden? Spesifikasjon av vesentlige kostnader etter sin art? B 92 og B 96 Hhv andre poster i res. regnskapet og spes. av balanse og res. poster B 94 Restrukturerings kostnader 54 Frikjøpsbeløp leiekontrakter: Er det for hver avtale opplyst om: Vesentlige frikjøpsbeløp fra leiekontrakt? 55 Gevinst/tap ved salg og tap ved nedskrivning av anleggsmidler Er det gitt opplysninger om gevinst/tap ved salg og nedskrivning av anleggsmidler? B 94 Frikjøpsbeløp, inntektsf. for utleier B 93 Anleggsmidler, gevinst/tap mv

17 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 17 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 56 Fast eiendom Er det for selskaper med vesentlige eiendommer opplyst om: Eiendommens geografiske beliggenhet? Type eiendom, herunder: Areal fordelt på f.eks. kontorbygg, lager og produksjonslokaler? Utnyttelsesgrad? Leiekontrakter; leie, lengde og leiejusteringsklausuler? Bokført verdi? Evt. konsesjoner? B 91 Fast eiendom 57 Fordringer Posten andre fordringer dersom linjen utgjør mer enn 5% av totale eiendeler? 58 Gjeld Spesifikasjon av posten annen kortsiktig gjeld spesifisert, dersom linjen utgjør mer enn 5% av totale eiendeler? B 96 Spesifikasjon av balanse og resultatposter B 91, B 92 For gjeld med betinget tilbakebetaling er det opplyst: Betingelser for tilbakebetaling? B 96 For lånekontrakter med særlige vilkår (covenants) er det opplyst om: Hovedinnholdet i avtalene? B 91 Låneavtaler Struktur på rentebærende gjeld, ubenyttede trekkrettigheter, sertifikatprogrammer, rentebetingelser, fast eller flytende rente? B 91 Lånebetingelser 59 Pensjonsforpliktelser Begrunnelse for vesentlig balanseførte overfinansierte pensjonsordninger? B 95 Pensjonsordninger 60 Nøkkeltall Dersom nøkkeltall er benyttet, er det opplyst om begrepsdefinisjoner og beregningsformler? B 92 Nøkkeltall 61 Segmentområder Produkter og tjenester i hvert rapportert virksomhetsområde? Sammensetningen av hvert rapportert geografisk marked? Prising av transaksjoner med andre segmenter mv? Sammenligningstall for segmenter? Vesentlige virkninger av endring av regnskapsprinsipp med omarbeidede sammenligningstall? Det enkelte segments kontantstrømmer, og dersom ekstraordinære poster er av betydning, er det da gitt NRS 10 Opplysninger om segmenter B 96 Virksomhetsområder

18 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 18 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) opplysning om størrelsen på disse? Primært rapporteringsformat Er det i det primære rapporteringsformatet opplyst om: Salgsinntekter fra transaksjoner med eksterne kunder? Salgsinntekter fra transksjoner med andre segmenter? Av- og nedskrivninger? Andre driftskostnader? Driftsresultat? Ekstraordinære poster? Andre poster? Eiendeler? Gjeld? Investeringer foretatt i perioden? Dersom segmentets resultat etter egen finansiering og/eller skatter er et relevant måltall, er det i tillegg opplyst om: Finansposter? Skatter? Rentebærende eiendeler og gjeld? Sekundært rapporteringsformat (dersom 10% kravet er oppfylt) Dersom det primære rapporteringsformatet er inndeling i virksomhetsområder, er det for hvert geografisk marked opplyst om: Segmentinntekter fra eksterne kunder basert på kundenes geografiske lokalisering? Balanseført verdi av segmenteiendeler basert på anleggsmidlenes beliggenhet? Investeringer foretatt i perioden? Dersom det primære rapporteringsformatet er geografisk segmentinndeling, er det for hvert vesenlig virksomhetsområde opplyst om: Segmentinntekter fra eksterne kunder? Balanseført verdi av segmenteiendeler? Investeringer foretatt i perioden? Dersom det primære rapporteringsformatet er geografisk segmentinndeling basert på anleggsmidlenes beliggenhet, er det når kundenes geografiske lokalisering avviker fra anleggsmidlenes beliggenhet opplyst om: Inntekt fra omsetning til eksterne kunder for hvert kundebasert geografisk marked? Dersom det primære rapporteringsformat er geografisk segmentinndeling basert på kundens lokalisering, er det når anleggsmidlenes geografiske beliggenhet avviker fra kundenes lokalisering opplyst om: Balanseført verdi av geografiske segmenters eiendeler? Investeringer foretatt i perioden?

19 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 19 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 62 Oppkjøp hvor det går lang tid mellom avtaletidspunkt og første gangs konsolidering Er det gitt opplysninger som forklarer regnskapsmessig behandling og endring i egenkapital? B Finansielle instrumenter utenom balansen Betingelser, beløp og forfallstidpunkt? Evt. sammenheng med andre poster i eller utenfor balansen? Utførlig redegjørelse for hvordan de finansielle instrumentene er behandlet? B 92 Finansielle instrumenter utenom balansen 64 Finansielle instrumenter som anleggsmiddel Dersom finansielle instrumenter klassifisert som anleggsmiddel er regnskapsført med høyere verdi enn markedsverdi, er det begrunnet hvorfor det ikke er foretatt nedskrivning? B Aksjebasert avlønning Beskrivelse av ordningene, herunder hvilken gruppe som omfattes? Antall aksjer som kan tegnes eller erverves? Aksjekurs på utstedelsestidspunktet og balansedagen, tegningskurs på aksjene som kan tegnes og tidspunktet for utstedelse? Utøvelseskurs og tidspunkt for innløsning av opsjonene? Redegjørelse for metode og forutsetninger benyttet for å estimere virkelig verdi av de frittstående tegningsrettene/opsjonene? Hvor stor andel av lønnskostnaden som relaterer seg til bruk av egenkapitalinstrumenter? B 98 B Regnskapsvaluta i konsernregnskap Er det ved første gangs utarbeidelse av konsernregnskap i annen regnskapsvaluta enn norske kroner opplyst om: Hvorfor konsernregnskapet føres i en annen valuta enn norske kroner? Hvordan overgangen til en annen regnskapsvaluta i konsernregnskapet er gjennomført? B Utenlandske regnskapsprinsipper Dersom finansiell informasjon er utarbeidet både etter norske og utenlandske regnskapsprinsipper, er det redegjort for forskjellen mellom resultat og egenkapital mellom de to sett med finansiell informasjon? B 99 Dersom finansiell informasjon i delårsrapporter bare er utarbeidet etter utenlandske regnskapsprinsipper, er det opplyst om at periodens resultat ville blitt tilsvarende etter norske prinsipper?

20 Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 20 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med et i tredje kolonne) 68 Bytte av reklameplass på nettsider Inntekter og kostnader som er regnskapsført som følge av bytteavtaler? B 00 F SPESIELLE EMNER 69 Miljøforhold Miljøforhold skal omtales i årsberetningen. Følgende opplysninger bør gis i noter: Omfanget av midler foretaket har forpliktet seg til, vedrørende ulike miljøtiltak? Effekten av ikke å ha fulgt miljøkrav. Kan vises med beløpsstørrelser etter følgende inndeling: Bøter, pålegg og erstatninger? Nedskrivninger? Miljøavgifter? I den grad det er mulig spesifiseres utgifter til tiltak som: Forhindrer eller reduserer sannsynligheten for fremtidige miljøskader? Utbedrer miljøskader fra tidligere aktiviteter? NRS (D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold For langsiktige miljøforpliktelser bør selskapet vurdere å opplyse? - Beskrivelse av forpliktelsen og hvilke driftsmidler den vedrører? - Forpliktelsens størrelse? - Forutsetninger for estimatet av forpliktelsen: Estimat i henhold til dagens priser? Inflasjonstakt? Totale fremtidige utgifter (nominell størrelse)? Neddiskonteringssats? Estimert tidspunkt for nedstengning/fjerning? Finansieringsplan? Virkelig verdi av eiendeler, hvis noen, øremerket til dekning av forpliktelsen? Spesifikasjon av regnskapsårets belastning av nedstengnings-/ fjerningsutgifter? I hvilken regnskapspost de ulike komponentene er inkludert? 70 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m.v. Har regnskapspliktige som har betydelig virksomhet innen olje/gassutvinning, kraftproduksjon eller gruvedrift, gitt opplysninger om: Antatte reserver og gjenværende utvinnings- eller utnyttelsesperiode, konsesjonsperiode og andre økonomiske betingelser? Virkningen av friinntekten på petroleums-/ kraftskatten? Er det opplyset særskilt om framtidige utgifter til disponering og opprydding? RL 7-34 Resultatskatt

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2016-31.12.2016 Styrets årsberetning 2016 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Egenkapitalmetoden og bruttometoden Forside / Egenkapitalmetoden og bruttometoden Egenkapitalmetoden og bruttometoden Oppdatert: 24.05.2017 Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer