DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd kl. 19:00 Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til eller Innkalte: Torhild Nødland, Knut Vegard Fosse, Bjarte Harbo, Øystein Hauge, Karin Røyseland Jordal, Einar Lea, Hans Lie, Erling Nordland, Knut Petter Oftedal, Sigmund Stokka. Ludvig Bjerkreim, Andreas Eidsaa jr., Tore Henriksø Sakliste Sak 25/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 26/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Sak 27/15 Regnskap 1. tertial 2015 Sak 28/15 Forslag til økonomiplan Sak 29/15 Rapport fra Nærvær Sak 30/15 Delerunde fra menighetene Sak 31/15 Skriv og meldinger Sak 32/15 Eventuelt Vel møtt! Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

2 Sandnes kirkelige fellesråd 25/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 10. juni Vedtak Vedtak:

3 Sandnes kirkelige fellesråd 26/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra Vedtak Vedtak:

4 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal, Ludvig Bjerkreim, Bjarte Harbo, Øystein Hauge, Erling Nordland, Hans Lie, Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal, Wilhelm Klüver, Audun Stokka. Fra administrasjonen: Tore Henriksø, Andreas Eidsaa jr., Meldt forfall: Knut Petter Oftedal, Knut Vegard Fosse, Sigmund Stokka, Einar Lea. Ikke meldt forfall, men fraværende: Einar Lea Saker Sak 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 15. april Sak 13/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 11. februar 2015 Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra Sak 14/15 Revidert regnskap for 2014 Vedtak: Revisors beretning fra Idsø & Ravnås revisjon for 2014 er tatt til orientering, under forutsetning av at det ikke kommer opp nye kommentarer. Sak 15/15 Godkjenning av årsrapport for 2014 Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for Sak 16/15 Disponering av resultat for 2014 Vedtak: Resultatet for 2014 disponeres på følgende vis: kr legges til driftsfond Nærvær kr legges til driftsfond Sykevakten

5 kr legges til driftsfond Aksjon dåp kr legges til driftsfond energi Sak 17/15 Regnskap 1. kvartal 2015 Vedtak: Regnskapsrapport for 1. kvartal 2015 tas til orientering. Sak 18/15 Forberedelse til ny behandling av spørsmål om ansettelse av homofil Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd ber kirkevergen iverksette prosess rundt spørsmålet om framtidig praksis vedr ansettelse der søkere lever i homofilt samliv. Etter høring i menighetsrådene, drøfting med tillitsvalgte og behandling i KADMU, ber fellesrådet om at saken legges fram for endelig behandling i nåværende råd i oktober Sak 019/15Aksjon dåp - rapport fra den enkelte menighet Vedtak: Rapportene fra arbeidet i den enkelte menighet er tatt til orientering, og følges opp i det videre arbeidet. Menighetene utfordres til å dele ideer og ressurser raust med hverandre. Sak 20/15 Høring - Veivalg for framtidig kirkeordning Vedtak: Det avgis et høringssvar fra Sandnes kirkelige fellesråd, jfr. vedlegg. Sak 21/15 Overføring av hjemler for Hana og Bogafjell kirker Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner avtalene om overføring av hjemler for Hana kirke og Bogafjell kirke fra Sandnes kommune til henholdsvis Hana sokn og Bogafjell sokn, ved Sandnes kirkelige fellesråd. Sak 22/15 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 23/15 Skriv og meldinger Vedtak: Tatt til orientering. Sak 24/15 Eventuelt Vedtak: Ingen saker til eventuelt. For Sandnes kirkelige fellesråd Andreas E. Eidsaa Jr. Kirkeverge Torhild Nødland Leder

6 Sandnes kirkelige fellesråd 27/15 Regnskap 1. tertial Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Spesifikke kommentarer til tertialrapport legges fram i møtet. Generelt sett er det et stramt regnskap, med større kostnader enn ønskelig på vedlikehold av kirkene i første tertial. Forslag til vedtak Regnskap for 1. tertial 2015 tas til orientering. Vedtak Vedtak:

7 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial 2015 Nærvær Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg Asfalt Provisjon Asfalt Arrangementsinntekter Diverse inntekter Lotteri Leieinntekter Refusjoner/Overføringer Sykelønnsrefusjon MVA-kompensasjon, dr.regnsk Refusjon fra andre Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Kjøp Asfalt Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Tap på fordringer PR Opplæring, kurs ansatte Reiseutgifter etter regning Reiseutgifter Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Side 1(2)

8 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial 2015 Nærvær Forsikringer, transport Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kommunale avgifter Kontigenter Inventar og utstyr, kontor Inv./utstyr-transport Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold transport Alarm Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Refusjon til fellesråd, data MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn Renteutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

9 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial 2015 Sandnes kirkelige fellesråd Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Utleie av kirkebygg Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Diverse inntekter Leieinntekter Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/statlige inst Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjon Tilretteleggingmidler MVA-kompensasjon, dr.regnsk MVA-kompensasjon, inv.regnsk Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Refusjon fra menighetsråd, data Refusjon fra menighetsråd, telefoni Refusjon fra menighetsråd, Bygg Personalutgifter Ref. menighetsråd - reguleringspremie Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon sykevakten Ref. menighetsråd, strøm Ref. Byprestene Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Tilskudd fra staten/diakoni Tilskudd fra staten/prostesekretær Tilskudd fra staten/kirkevalget Tilskudd fra NAV Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre Side 1(4)

10 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial 2015 Sandnes kirkelige fellesråd Tilskudd Aksjon dåp SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Klesgodtgjørelse Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Forbruksvarer Gaver Aksjon dåp Utgifter kirkevalg Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Driftsutgifter kirkemusikk Tap på fordringer Porto Telefon Gudstjenesteannonser Stillingsannonser PR Opplæring, kurs ansatte Lederutvikling Velferdsmidler Kurs folkevalgte Lederkurs Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Reiseutgifter etter regning Oppvarming, lys Side 2(4)

11 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial 2015 Sandnes kirkelige fellesråd Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Kommunale avgifter Kontigenter Felleskostnader Storgata Inventar og utstyr, kirker Inventar og utstyr, kontor Data-hardware Data-software Andre anskaffelser Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold ekstraordinært Alarm Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Honorar vikartjeneste Regnskapstjenester Elektrisk arbeid/svakstrøm Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Refusjon til kommune Refusjon til menighetsråd Refusjon sykepenger til MR MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn Renteutgifter Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Side 3(4)

12 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial 2015 Sandnes kirkelige fellesråd NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 4(4)

13 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. tertial Sykevakten Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Refusjoner/Overføringer MVA-kompensasjon, dr.regnsk. Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Klesgodtgjørelse Pensjonsinnskudd Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Gaver Diverse utgifter Bevertning/representasjon Tap på fordringer Porto Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Andel fellesutgifter Refusjon til fellesråd, data MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT Side 1(1)

14 Sandnes kirkelige fellesråd 28/15 Forslag til økonomiplan Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kirkelige fellesråd sender hvert år inn et forslag til økonomiplan for kommende 4-års periode. Det er krevende økonomiske tider for Sandnes kommune, og vi har derfor konsentrert oss om å opprettholde en nøktern liste, i stedet for å lage en stor ønskekonsert. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd vedtar framlagte økonomiplan for perioden Vedtak Vedtak:

15 Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd presenterer her sitt forslag til økonomiplan for den kommende 4-års periode. Mål med arbeidet Den norske kirke i Sandnes ønsker å skape møtepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og vanlige folk. Vi vil være en kirke som er til stede i menneskers liv. På vanlige hverdager og på de store festdagene. I møte med sorg og død, gjennom dåp og konfirmasjon. Vi ønsker å være en trygg og sunn arena for barn og unge, med kirker og menighetshus hvor de kan være sprell levende i et mylder av aktiviteter. Kirken er et sted for hele mennesket, for familier og single, for de som må bæres inn og for de som må bæres ut. I et moderne Norge hvor vi lever tett sammen i en multikulturell setting er kirken også med og skaper trygghet gjennom identitet i egen tro og kulturarv. Kirken i Sandnes gir tro og mening, og et håp for morgendagen. Sandnes kirkelige fellesråds hovedoppgave er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i menighetene i Sandnes. Entusiastisk aktivitet og stor dugnadsiver Kirkene i Sandnes er viktige for veldig mange av innbyggerne. Siste telling viser at det legges ned over timer med dugnad i menighetene i DNK i kommunen i løpet av ett år, tilsvarende mer enn 60 stillinger. Sandnes ligger i så måte i Norges-toppen når det gjelder engasjement og aktiviteter. Tall viser også at vi samlet inn ca. 11,5 millioner kr til eget arbeid og til støtte for andre frivillige organisasjoner i inn- og utland. Det samlede deltakerantallet på gudstjenestene i 2013, utenom skolegudstjenester, var personer. Gudstjenestene og aktivitetene holdes i de 13 kirkene og menighetshusene, men også på skoler og i leide lokaler i områder uten kirkebygg. Prosjekt Nærvær med sine 3 byprester er tydelig til stede i livene til mennesker med rusproblemer, med samtaler, kjærlighet, praktisk hjelp og hverdagsmesser. Kommunen gir driftstilskudd til en byprest, mens kirken selv samler inn til de to andre byprestene. Drift På grunn av vannlekkasjer i flere kirker, samt et tiltagende vedlikeholdsbehov, hadde vi i 2014 en overskridelse på vedlikehold på 50 % i forhold til budsjett, på tross av streng kostnadskontroll. Samtidig vet vi om den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er i, og foreslår derfor forsiktige og nøkterne, men svært viktige, tiltak innen drift.

16 Drift 1. Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra Det årlige vedlikeholdsbudsjettet økes med kr til kr årlig fra Begrunnelse: Vi har nå et budsjett for vedlikehold av de 13 kirkene og menighetshusene og 2 gravkapell som er på kr. På grunn av rehabiliteringsprogrammet med rentekompensasjon har vi klart oss de siste årene, men det vil nå ikke være nok til å dekke de nødvendige kostnadene med å ta vare på så mange store bygg. I 2014 var det et merforbruk på kroner som følge av flere vedlikeholds-utfordringer årig prosjekt - opprettelse av stilling som ungdomsprest i sentrum. Begrunnelse: Byprestene spiller en viktig rolle i Sandnes for mennesker med rusproblemer. Kostnadene er enorme for samfunnet når ungdommer sklir utenfor rammen, og havner inn i misbruk. Det er mange ungdommer i kommunen som trekker til sentrum, og som har forskjellige kjøpesentra som tilholdssted på ettermiddag og i helger. Det er også grunn til å tro at det er en representativ andel av ungdommene som har innvandrerbakgrunn og som ikke har samme tilknytning til det sivile samfunn. Disse har også behov for å bli sett og kanskje kunne bli knyttet opp til lag og foreninger. Vi ønsker å sette i gang et 3-årig prosjekt 2. halvår 2016 hvor det ansettes en ungdomsprest, eventuelt en ungdomsdiakon, på heltid som kan knytte kontakter og arbeide preventivt for at ikke ungdommer i risikosonen faller utenfor og havner inn i rusmisbruk. Erfaringer fra Bærum og andre byer er veldig positive etter at de har startet lignende prosjekt på og rundt kjøpesentra eller andre steder hvor ungdommen henger sammen.

17 Investering Sandnes kommune er ikke bare en moderne kommune med en ung befolkning som tar mål av seg å ligge i forkant av utviklingen. Det er også en kommune i sterk vekst, med stadig flere innbyggere og et voksende antall barn og unge. Det gir et naturlig behov for nye kirker som kan dekke innbyggernes behov. Allerede i dag har vi aktive menigheter som er uten kirkebygg: Ganddalen, Austrått/Skaarlia, Figgjo, Smeaheia og Bymenigheten. 1. Kirkelig bygg i Ganddalen Det har det i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst med bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye boligområder, i sammen med idretten. Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom barnehage/boas/ungdomstilbud eller det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. 2. Kirkelig bygg for Austrått/Skaarlia. Austrått/Skaarlia rommer mange nye boliger, og enda flere er på trappene. Det ble allerede for flere år siden startet opp med menighetsarbeid i leide lokaler hos Sykkelklubben. Dette arbeidet har sterke behov for et kirkelig bygg. Høyland kirke fra 1841 er ikke et adekvat lokale for moderne menighetsarbeid, men kan brukes som en seremonikirke for hele Sandnes. Hele menighetsarbeidet til Høyland menighet kan samles til et nytt kirkelig bygg på Austrått, da dette er et geografisk midtpunkt for nedslagsfeltet. Forhåpentligvis vil tomt være på plass snart ved Riaren til ny kirke. Høyland menighet eier sitt eget menighetshus og tomten ved Høyland kirke. De har allerede spilt inn et ønske om omregulering i kommuneplanen slik at dette området kan selges til boligformål, og beløpet kan så brukes som egenkapital til et nytt kirkebygg. Det vil også kunne senke lånebehovet betraktelig. Menigheten ser også her for seg at man mer enn gjerne kan få til god sambruk av bygget med andre kommunale behov som måtte være i området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. 3. Nytt kjøkken i Lura kirke Det gamle kjøkkenet er 27 år gammelt, fra kirken ble bygget i Etter omfattende bruk og slitasje er nå kjøkkenet klart for renovering. Oppvaskmaskinen fra samme år er heller ikke etter dagens standard og holder ikke mål i møte med moderne krav. Det vil bli lagt inn en egenandel fra menigheten sin side. 4. Reparasjon/fornyelse av søyler ved Gand kirke Søylene rundt Gand kirke er rammet av korrosjon i jernet, og dette må repareres eller fornyes. Det ble gjort et forsøk for 7 år siden på å reparere dem etter råd fra Multiconsult, uten at det ser ut til å ha gitt den ønskede virkning dessverre. Sandnes eiendomsselskap KF er i samtale med en konsulent for å vurdere hva som bør gjøres. Når Sandnes kirkelige fellesråd har fått tilbakemelding, kan vi også hente inn priser i markedet for å vite hva det vil koste.

18 Økonomisk oversikt Ekstrautgifter i perioden : Opprettelse av Ganddalen sokn og to nye stillinger Økning av årlig vedlikeholdsbudsjett Opprettelse av stilling som ungdomsprest i sentrum Sum: Kirkelig bygg i Ganddalen Prosjektering og låneutgifter Kirkelig bygg Austrått/Skaarlia Prosjektering og låneutgifter 600 Nytt kjøkken i Lura kirke 30 0 Sum:

19 Økonomiplan for Kirkens sykevakt Kirkens sykevakt betyr mye for mange eldre og pleietrengende i Sandnes. Sykevakten er en avlastningsordning for pårørende i hjem med pleietrengende, slik at pårørende kan få fri en dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv, eller venter på plass i institusjon. Dette er et tilbud til alle beboere i Sandnes kommune. I 2014 fikk 209 brukere hjelp gjennom 1125 oppdrag, noe som er en økning på hele 20 % i antall oppdrag. Flere fikk hjelp over lengre tidsrom, og andre i kortere perioder. Andre igjen fikk følge til lege, tannlege eller sykehus. Sykevakten har også avlastet pårørende på dagtid/kveldstid, slik at de kan få komme seg litt ut, og den har nattevakter, noen ganger i sluttfasen av klientens liv. Sykevakten hadde klienter som ventet på plass i institusjon, og som ikke kunne være alene i sitt hjem på nattestid. Henvendelsene kommer enten fra klienten selv eller pårørende, men de fleste oppdragene kommer likevel fra hjemmetjenesten i kommunen. Vi har også samtaletilbud på Lindrende enhet på Åseheimen. Der har vi en person som er utdannet kreftsykepleier som har samtaler med innlagte. Hun jobber 2 dager i uken, og totalt 44 timer i måneden. Tilbakemeldingene på Kirkens sykevaktordning er entydig positive fra brukerne. Mange av de eldre sier de ikke vet hvordan de skulle kommet seg til lege eller tannlege uten hjelpen fra Sykevakten, og at tilbudet gir en trygghet i hverdagen som er svært viktig for dem. Tilbudet fra Kirkens sykevakt er et rimelig og fleksibelt tilbud til alle brukerne. Det er derfor en særdeles gunstig ordning for kommunen, som også er med å gjøre det mulig å kunne gi en del eldre opplevelsen av at de ikke trenger å flytte på institusjon. Om dette tilbudet skulle bety en person mindre på institusjon for kommunen, så er allerede driftsmidlene innspart. I tillegg kommer alle de andre gevinstene for de eldre selv, som er det viktigste, men også tryggheten det gir for de pårørende. Økonomisk oversikt: Tilskudd til sykevakten Andreas E. Eidsaa Jr.

20 Sandnes kirkelige fellesråd 29/15 Rapport fra Nærvær Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Byprestene har gjort opp status over arbeidet etter 11 års drift. Rapporten vedlegges her. Forslag til vedtak Rapporten fra Nærværs arbeid tas til orientering. Det er svært gledelig å se at arbeidet bærer frukter og at det er av avgjørende betydning for mange rusavhengige mennesker i Sandnes. Vedtak Vedtak:

21 GJENNOMGANG AV BYPREST- ARBEIDET I SANDNES Juni 2014 Forord. Etter 11 års arbeid som byprester i Sandnes, fant vi ut at det var på tide å gjøre opp status: hvordan har veien blitt, hvor er vi nå? Det er viktig, av og til, å reflektere litt rundt arbeidet vårt. Jobber vi med de riktige tingene? Er situasjonen i rusmiljøene i Sandnes i dag, annerledes enn de var ved oppstart januar 2003? Er det noe som tilsier at vi må legge om driften? Har noen av byprestens funksjoner blitt overtatt av andre? Og: er det områder nå hvor det er lite eller ingen innsats, hvor det er naturlig at vi gjør en innsats? Er vi kirke, med alt dette innebærer av diakoni og forkynnelse, for vår gruppe mennesker? Disse, og flere andre spørsmål ønsker vi å reflektere rundt. Vinteren og våren 2014 har vi fordelt problemstillingene, og arbeidet med disse. Målet er at vi siste uken før påske skal prøve å få sydd disse problemstillingene sammen til en intern rapport, som kan være utgangspunkt for veien videre med arbeidet. Vi ser litt på den historiske utviklingen, hva som er bra, og hva som kanskje kunne vært annerledes. Så vil vi prøve å evaluere situasjonen i Sandnes med hensyn til rusproblematikk. Så håper vi å finne fram til en kurs videre hvor vi kan jobbe nært mennesker som sliter med rus ut fra behov og situasjon nå og videre framover. Kapittel 1: Historien s. 3 Bakgrunn, Oppstart, Navnet, Frivillige aktører Tomrom, Ruten, Rehabilitering (LAR), Grunntrekk ved arbeidet, Kirkelig/diakonal identitet, Hverdagsmessen, Målsetting, Metodiske grunnsetninger, Rusmiljø 2003, Personale/lokaler Kapittel 2: Kirkelig forankring s.12 Menneskesyn, Pastoral varsomhet, Medvandrer Kapittel 3: Noen momenter om rusavhengighet, en kompleks problematikk s.15 Noen momenter, Kvinneperspektivet, Sårbarhet, Skam Kapittel 4: Gatemagasinet ASFALT s.18 Kapittel 5: Organisering s.19 Byprestens posisjon i byen, Samarbeid, HMS, arbeids- Oppgaver og organisering 2014, Frivillig eller offentlig, Frivillighet, Økonomi

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 10 SIDE 8 SIDE 5 Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG Fengselsprest Ragnhild Feyling HAR FANGER EN

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer