Resultatregnskap 1. januar desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap 1. januar - 31. desember"

Transkript

1 Resultatregnskap 1. januar desember Note driftsinntekter 2, Varekostnader Lønnskostnader 5, Andre driftskostnader 4, driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger 9, Nedskrivninger og spesielle driftsposter driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Andel resultat i tilknyttede selskaper 72 0 Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Fordelt på: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresser Resultat per aksje (tall i NOK) 8 0,23 0,10 Utvannet resultat per aksje (tall inok) 8-0,23 0,10 Utvidet resultatoppstilling Periodens resultat Omregningsdifferanser Estimatavvik pensjoner Totalresultat Tilordnet: Majoritetinteresse Minoritetinteresser Sum Goodtech årsrapport

2 Balanse per 31. desember EIENdELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELd Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetninger Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Lån og kreditter Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 24. mars 2011 Rolf Tannergård Styrets leder Karl Erik Staubo Styremedlem Veroslav Sedlak Styremedlem Liselott Fröstad Styremedlem Robert Karlsson Styremedlem Stig Grimsgaard Andersen Styremedlem Anne Ma Sødahl Wessel Styremedlem Annmari Waldell Styremedlem Åsa Otterlund Styremedlem Håvard Kristiansen Styremedlem Vidar Låte Konsernsjef 59 Goodtech årsrapport 2010

3 oppstilling av endringer i egenkapitalen Note Aksje Egne Over Omregnings Annen Sum Minoritets Sum kapital aksjer kurs differanse egen majoritet interesser egen fond kapital kapital Egenkapital per Totalresultat Utstedelse av aksjer ved foretaksintegrasjon 3, Kjøp/salg egne aksjer Egenkapital per Egenkapital per Totalresultat Utstedelse av aksjer ved foretaksintegrasjon 3, Utbytte *) Andre endringer Egenkapital per *) Utbetaling av utbytte på NOK 0,15 per aksje til de som var aksjonærer igoodtech før sammenslåingen med E&I, vedtatt på generalforsamling 30. september Goodtech årsrapport

4 Kontantstrømoppstilling Noter Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter Årsresultat Skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger 9, Netto endring i avsetninger for forpliktelser Pensjoner Kapitalinntekter Rentekostnader Andre endringer Beholdninger Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Kontantstrømmer fra driften Betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetaling ved kjøp av datterselskap eksklusive likvider Kontanteffekt ved salg av datterselskap 0 0 Finansielle investeringer Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte Innbetaling ved salg av egne aksjer Utbetaling ved kjøp av egne aksjer Utbetaling ved kjøp av minoriteter 0 0 Opptak av lån Opptak av kortsiktige lån og kreditter Nedbetaling av lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Goodtech årsrapport 2010

5 noter til konsernregnskapet for 2010 NOTE 1: Regnskapsprinsipper Goodtech ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo, Norge. 1.1 Hovedprinsippet Goodtech avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU, og med sammenlignbare tall for fjoråret. Nye regnskapsstandarder som er tatt i bruk i løpet av året er omtalt i punkt De IFRS er og fortolkningsuttalelser som er utgitt frem til 24. mars 2011, og som ikke er obligatorisk å anvende per er også nærmere omtalt i punkt Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost-regnskap, med unntak av: Finansielle eiendeler og derivater til virkelig verdi over resultatet Netto pensjonsforpliktelse til virkelig verdi Poster vurdert til virkelig verdi i henhold til laveste verdis prinsipp Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Konsernet anvender revidert IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Konsernet fører derfor endringer i egenkapitalen som skyldes transaksjoner med eierne i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Andre endringer i egenkapitalen presenteres i den utvidede resultatoppstillingen. 1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen. Ved avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. 1.3 Konsolideringsprinsipper Datterselskap Konsernregnskapet inkluderer Goodtech ASA og selskaper som Goodtech ASA har bestemmende innflytelse over, jf. note 26. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Investeringer i tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er enheter med økonomisk aktivitet som konsernet sammen med andre har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Konsernregnskapet inkluderer konsernets forholdsmessige andel av enhetens eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader linje for linje fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt. Goodtech årsrapport

6 Oppkjøpsutgifter IFRS 3R medfører enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av oppkjøpsmetoden. Konkrete forhold som berøres er blant annet goodwill ved trinnvis oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede vederlag. Oppkjøpsutgifter utover emisjons og låneopptakskostnader skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Konsernet anvender IFRS 3R for transaksjoner der overtakelsestidspunktet er etter 1. januar 2010 uten tilbakevirkende kraft. 1.4 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og innestående på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld. I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. 1.5 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall. 1.6 Prosjekter under utførelse og forskudd fra kunder Utført, ikke fakturert produksjon bokføres til anskaffelseskost pluss andel av fortjeneste opptjent på balansedagen, se punkt 1.21 for beskrivelse av prinsipper for inntektsføring. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke prosjekter og en andel av faste og variable indirekte utgifter påløpt i konsernets kontraktsaktiviteter basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse. Ved fastsettelsen av påløpte utgifter sees det bort fra utgifter som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse utgiftene vises som varer, forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen. I balansen vises utført, ikke fakturert produksjon, fratrukket avsetning for forventede tap og forskuddsbetalinger, under posten «andre kortsiktige fordringer». I tilfeller der forskuddsbetalingen overstiger utført produksjon, er mottatt forskudd oppført under posten «leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld». 1.7 Beholdninger Beholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable og faste kostnader som kan allokeres basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse. 1.8 Finansielle derivater og sikringsinstrumenter Separate derivater måles til virkelig verdi. Konsernet har i perioden ingen vesentlige sikringsinstrumenter. 1.9 Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. I rapporteringsperioden har konsernet kun finansielle eiendeler klassifisert som «lån og fordringer». Lån og fordringer er ikke derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Lån og fordringer klassifiseres som «kundefordringer, andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler» i balansen, og regnskapsføres til amortisert kost Nedskrivning av finansielle eiendeler Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet og frem til balansedagen. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. 63 Goodtech årsrapport 2010

7 1.11 Varige driftsmidler Varige driftsmidler, som ikke er investeringseiendommer, måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid: Bygninger år Maskiner, inventar mm 3 10 år Avskrivningsperiode, metode og utrangeringsverdi vurderes årlig Leieavtaler Finansielle leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris. Samme avskrivningstid benyttes som for konsernets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at konsernet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid eller for eiendelens økonomiske levetid. Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen, ikke er overført til leietaker, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen. Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av og nedskrivning. Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende. Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller periode behandles som estimatendring. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke. Levetiden vurderes årlig med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt levetid prospektivt. Goodtech årsrapport

8 Patenter og lisenser Patenter og lisenser balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert utnyttbar levetid. Avskrivningsperiode og metode vurderes årlig. Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet er teknisk og kommersielt gjennomførbart, at konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utgifter til utvikling resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og andre direkte henførbare utgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. Kundekontrakter Ved kjøp av virksomhet vil kundeavtaler som tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler i IAS 38 skilles ut og innregnes separat. Inntjeningsbaserte modeller benyttes som grunnlag for fastsettelse av virkelig verdi. Kundeavtalene har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over kontraktsperioden Virksomhetssammenslutninger og goodwill Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av minoritetsinteressene vises det til punkt Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper. Vederlaget ved kjøp av virksomhet måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og består av kontanter, utstedte aksjer i Goodtech ASA og betinget vederlag. Det betingede vederlaget er klassifisert som en forpliktelse i henhold til IAS 39 og regnskapsføres til virkelig verdi i etterfølgende perioder med verdiendringen over resultatet eller mot andre inntekter og kostnader. Forutsetningene for utøvelse av det betingede vederlaget er omtalt i note 3. Ved kjøp av en virksomhet vurderes alle overtatte eiendeler og forpliktelser for klassifisering og tilordning i samsvar med kontraktsbetingelser, økonomiske omstendigheter og relevante forhold på oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler og gjeld balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet med mindre det fremkommer av IFRS 3 at andre måleregler skal benyttes. Merverdiallokeringen ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil 12 måneder etter oppkjøpstidspunktet. Merverdiallokeringen som ble gjennomført på oppkjøpstidspunktet var foreløpig. Minoritetsinteressene beregnes til minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld alternativt til virkelig verdi. Valg av metode gjøres for hver enkelt virksomhetssammenslutning. Ved trinnvise oppkjøp måles tidligere eierandeler til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer på tidligere eierandeler resultatføres. Goodwill beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av minoritetsinteressene og virkelig verdi av tidligere eide eierandeler, med fradrag for nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall. I forbindelse med en nedskrivningsvurdering allokeres goodwill til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få synergier av virksomhetssammenslutningen. Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. 65 Goodtech årsrapport 2010

9 1.16 Verdifall på ikke finansielle eiendeler Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikator på at fremtidig kontantstrøm ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke finansielle eiendeler (unntatt goodwill). Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill, blir goodwill allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen av goodwill skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe. Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene Egenkapital Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonsutgifter direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført Minoritetsinteresser Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Goodtech årsrapport

10 Varesalg Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Anleggskontrakter Inntekter fra salg av langsiktige kundekontrakter om tilvirkning av eiendel resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte kostnader på balansedagen i forhold til totalt estimerte kostnader på prosjektene. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. Tjenester Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles i påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Enkelte prosjekter omfatter leveranse av både tjenester og produkter som en samlet leveranse. Slike prosjekter regnskapsføres etter prinsippene for anleggskontrakter. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. Royaltyinntekter resultatføres når de opptjenes, i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtale. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente metode etter hvert som de opptjenes Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Virksomhet i utlandet Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Valutakursdifferanser innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet Ansatteytelser Pensjonsordninger Konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon har alle konsernets ansatte i Norge pensjonsordninger som minst ivaretar lovens krav. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Beregningene er basert på lineær opptjeningsmodell, og inkluderer arbeidsgiveravgift for netto faktisk underfinansierte ordninger. Introduksjon av en ny ytelsesplan eller en forbedring av nåværende ytelsesplan medfører endringer i pensjonsforpliktelsen. Dette blir kostnadsført lineært frem til effekten av endringen er opptjent. Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer. Aktuarmessig gevinster og tap føres løpende direkte mot egenkapitalen. 67 Goodtech årsrapport 2010

11 Innskuddsbaserte pensjonsordninger De fleste av konsernets datterselskaper har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Konsernet betaler faste bidrag til forsikringsselskap, og har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. Overskuddsdeling og bonusplaner Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse Lånekostnader Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel, kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid. Investeringstilskudd innregnes som utsatt inntekt Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av midlertidig forskjell knyttet til goodwill. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner Segmentinformasjon Goodtech rapporterer segmentinformasjon i henhold til IFRS 8, Driftssegmenter, som krever at segmentinformasjon skal baseres på interne ledelsesrapporter som følges opp jevnlig av konsernets øverste beslutningstaker (Chief Operating Decision Maker) for å evaluere segmentenes resultater samt for å allokere ressurser til dem. Konsernet presenterer segmentinformasjon for driftssegmenter og geografiske segmenter (se note 2). Et driftssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. I tillegg må rapporteringspliktige segmenter oppfylle standardens kvantitative grenser. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Etter sammenslåingen med E&I Intressenter AB rapporterer konsernet på følgende fire hovedsegmenter med virkning fra 4. kvartal 2010: Projects & Services, Solutions, Environment og Products. Segmentinformasjon for 2010 er vist i henhold til ny segmentinndeling. Sammenligningsdata utarbeides vanligvis for endringer i rapporteringssegmenter, se note 2 for Segmentinformasjon. Goodtech årsrapport

12 1.28 Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser, som ikke har sannsynlighetsovervekt for et økonomisk oppgjør eller ikke kan måles pålitelig er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for atenfordel vil tilflyte konsernet Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig Estimatusikkerhet Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har konsernets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Konsernets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: Langsiktige tilvirkningskontrakter Vurdering av goodwill Utsatt skattefordel Langsiktige tilvirkningskontrakter vil ha en rekke utfordringer fra anbudsfasen til overleveringsfasen. De estimater som legges til grunn i regnskapet er basert på ensartede prinsipper og underlagt kontrollprosedyrer som skal sikre god måling av prosjektresultater og fremdrift. Kompleksitet og omfang medfører likevel at prosjektene har en iboende risiko for at estimatfeil kan forekomme på tross av konsernets fokus på riktig måling. Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Faktorer som utløser en vurdering av eiendelens verdi inkluderer dårlige resultater i forhold til historiske resultater eller i forhold til forventede resultater, vesentlig negativ industriell eller økonomisk utvikling, eller vesentlige endringer i den overordnede forretningsstrategien. Estimater av gjenvinnbart beløp av eiendeler og selskaper må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede kontantstrømsgenererende enheter, estimering av fremtidige resultater, eiendelens inntektsgivende kapasitet og antakelser om fremtidige markedsforhold og utnyttelse av synergieffekter. Endringer i omstendighetene og i ledelsens forutsetninger kan føre til nedskrivinger. Utsatt skattefordel basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad forventede fremtidige inntekter til det aktuelle selskap, hensyntatt konsernbidragsmuligheter, på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av utsatt skattefordel Endringer i regnskapsprinsipp IFRS 3R medfører enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av oppkjøpsmetoden. Konkrete forhold som berøres er blant annet goodwill ved trinnvis oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede vederlag. Oppkjøpsutgifter utover emisjons og låneopptakskostnader skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Konsernet anvender IFRS 3R for transaksjoner der overtakelsestidspunktet er etter 1. januar 2010 uten tilbakevirkende krav. IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat finansregnskap I forhold til eksisterende IAS 27 gir den reviderte standarden mer veiledning knyttet til regnskapsføring av endret eierandel i datterforetak og av utgang datterforetak. Innføringen av standarden innebærer at når konsernet mister kontroll med et datterforetak, skal den eventuelle gjenværende eierandel i det tidligere datterforetak måles til virkelig verdi og gevinsten eller tapet innregnes i resultatregnskapet Videre endres dagens regler knyttet til fordeling av tap mellom majoritet og minoritet til at underskudd skal belastes minoritet selv om minoritetsinteressen i balansen blir negativ. Konsernet anvender IAS 27 (R) fra og med 1. januar Goodtech årsrapport 2010

13 1.32 Standarder ikke trådt i kraft En rekke nye standarder, rettelser og fortolkninger av standarder, er ikke trådt i kraft per 31. desember Ingen av disse antas å ha effekt på konsernregnskapet med unntak av: Endringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene tar sikte på å gi brukerne et bedre bilde av eksponeringen til foretaket som overfører de finansielle eiendelene. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 7 er satt til 1. juli 2011, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar IFRS 9 Financial Instruments IFRS 9 erstatter klassifikasjons og målereglene i IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling for finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Klassifikasjons og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi opsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter I forhold til gjeldende IAS 24 har den reviderte standarden en klargjøring og forenkling av definisjonen av nærstående parter. Den reviderte standarden gir også noen lettelser i kravene til tilleggsopplysninger for offentlige virksomheter. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1. januar Konsernet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 1. januar IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner når et selskap gjør opp hele eller deler av finansielle forpliktelser ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, og gjelder når gjeldskonverteringen skjer som følge av en reforhandling av låneavtalen. Utstedelsen av egenkapitalinstrumentene skal måles til virkelig verdi og anses som et vederlag for oppgjør av gjelden. Differansen mellom balanseført verdi på gjelden og virkelig verdi på egenkapitalinstrumentene skal resultatføres. Tolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli Konsernet forventer å anvende IFRIC 19 fra 1. januar Nye regnskapsstandarder og fortolkninger som er relevante vil bli tatt i bruk fra det tidspunkt de er obligatoriske. Goodtech årsrapport

14 NOTE 2: Segmentinformasjon driftssegmenter Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering. Projects & Konsern 2010 Services Solutions Environment Products poster Total Inntekter fra eksterne kunder Inntekter mellom segmenter Totale segmentinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger Nedskrivninger Spesielle driftsposter Driftsresultat Eiendeler Investeringsutgifter Inntekter fra eksterne kunder Inntekter mellom segmenter Totale segmentinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger Nedskrivninger Spesielle driftsposter Driftsresultat Eiendeler Investeringsutgifter Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene. Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som overfor eksterne parter. Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler på morselskapet. 71 Goodtech årsrapport 2010

15 Inntekter per produktgruppe Varesalg Anleggskontrakter Tjenester Andre inntekter Sum inntekter Informasjon om geografiske områder Norge Sverige Finland Danmark Island Polen Russland Irland Italia Japan England Tyskland Belgia Nederland Sveits Tsjekkia Romania Andre Sum inntekter Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende. Salgsinntekter Hjemstat/Norge Utland *) Sum inntekter *) Herav Sverige Det er ingen kunder som genererer over 10% av omsetningen. Anleggsmidler Hjemstat/Norge Utland *) Sum anleggsmidler **) *) Herav Sverige **) Varige driftsmidler og andre anleggsmidler i balansen Goodtech årsrapport

16 NOTE 3: Endringer i konsernets struktur Oppkjøp av virksomhet i 2010 Justering Bokført verdi virkelig Oppkjøp E&I Intressenter AB 2010 verdi 2010 Kontanter og kontantekvivalenter Kundefordringer Andre fordringer Varelager Anleggsmidler Utsatt skattefordel Kunderelasjoner Merverdi ordrereserve Utsatt skatt Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Netto identifiserbare eiendeler og gjeld Goodwill ved oppkjøpet Omkostninger Kjøpesum Oppkjøpskostnader 4391 Kapitalforhøyelse/egne aksjer Kjøpesum Betalt i kontanter 4391 Kontanter og kontantekvivalenter mottatt Netto kontanter ut Bidrag fra oppkjøpt virksomhet i 2010 Omsetning Resultat før skatt Bidrag fra oppkjøpt virksomhet dersom oppkjøp hadde blitt gjennomført 1. januar 2010 Omsetning Resultat før skatt kjøpte Goodtech 99,9% av aksjene i svenske E&I Intressenter AB (E&I). Resterende 0,1% ble ervervet E&I eier 100 % av aksjene i El & Industrimontage Svenska AB, som er blant Sveriges mest komplette leverandører av el og prosessmontasje med en omsetning på om lag SEK 1,5 milliarder og over ansatte. Konsernet leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, el installasjon og elkraftteknikk, samt service og vedlikehold til industri og offentlig sektor. E&I konsernet er et av de raskest voksende konsern i Sverige innen bransjesegmentet tekniske installasjoner. Goodtech har etter gjennomføring av transaksjonen fått et bredere produkt og tjenestespekter og større gjennomføringsevne, særlig i forbindelse med større prosjekter og totalentrepriser. Selskapet vil være bedre posisjonert til å ta en større del av forventede investeringer i offentlig og privat sektor, spesielt når det gjelder miljøteknologi, modernisering og oppgradering av dagens energisystemer og infrastruktur, samt effektivisering og økt konkurransekraft i industrien. Totalt utstedte Goodtech vederlagsaksjer for 99,9% av E&I Intressenter AB. Den 21. desember ervervet Goodtech resterende 0,1% minoritetsaksjer i E&I Intressenter AB med oppgjør i Goodtech aksjer hvor transaksjonen ble gjennomført med bruk av egne aksjer. Oppkjøpsvurdering er gjennomført. Identifiserte kunderelasjoner som tilfredsstiller innregningskriteriene i IAS 38 er balanseført med TNOK Kjøpet medførte en goodwill på TNOK som er gjenstand for nedskrivingstest hvert år. 73 Goodtech årsrapport 2010

17 Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr er det funnet grunnlag og behov for å skrive ned goodwill knyttet til oppkjøpet av E&I Intressenter AB med MNOK 80. Dette er nærmere beskrevet under note 11. Goodwill ved oppkjøpet er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat. Eierandel er lik stemmerett. Justering Bokført virkelig Oppkjøp Troll Power AS og Troll WindPower AS verdi 2010 verdi 2010 Kontanter og kontantekvivalenter Kundefordringer Andre fordringer Anleggsmidler Utsatt skattefordel Kunderelasjoner Utsatt skatt Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Netto identifiserbare eiendeler og gjeld Goodwill ved oppkjøpet Omkostninger Kjøpesum Oppkjøpskostnader 692 Kontanter Kjøpesum Betalt i kontanter Kontanter og kontantekvivalenter mottatt 90 Netto kontanter ut Bidrag fra oppkjøpt virksomhet i 2010 Omsetning Resultat før skatt 167 Bidrag fra oppkjøpt virksomhet dersom oppkjøp hadde blitt gjennomført 1. januar 2010 Omsetning Resultat før skatt I begynnelsen av juni 2010 kjøpte Goodtech 40% av Bergensselskapet Troll Power AS, som er et ledende kompetansesenter innen elektriske prosesser og kraftsystemer. Troll Power AS eide på dette tidspunkt 59,9% i selskapet Troll WindPower AS, ett selskap innen offshore vindkraftprosjekter. Gjennom året har Goodtech ervervet resterende aksjer i Troll Power AS og Troll WindPower AS og eier ved årsslutt 100% i begge selskaper. For 100% av aksjene i Troll Power AS og Troll WindPower AS betalte Goodtech TNOK i kontanter, hvorav TNOK av kjøpesummen relatert til kjøp av Troll WindPower AS overføres til selger innen 1. desember Transaksjonene for oppkjøp av selskapene er gjort i perioden juni til og med desember Oppkjøpsvurdering er gjennomført. Identifiserte kunderelasjoner som tilfredsstiller innregningskriteriene i IAS 38 er balanseført med TNOK 58,2. Kjøpet medførte en goodwill på TNOK som er gjenstand for nedskrivingstest hvert år. Troll Power AS og Troll WindPower AS er vedtatt fusjonert med Goodtech Projects & Services AS med virkning fra Goodtech årsrapport

18 Goodwill ved oppkjøpet er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat. Eierandel er lik stemmerett. Justering Bokført virkelig Oppkjøp Fleximatic AS verdi 2010 verdi 2010 Kontanter og kontantekvivalenter Kundefordringer Andre fordringer Varelager Anleggsmidler Utsatt skattefordel Kunderelasjoner Merverdi ordrereserve Utsatt skatt Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Netto identifiserbare eiendeler og gjeld Goodwill ved oppkjøpet Omkostninger Kjøpesum Oppkjøpskostnader 283 Kontanter 4000 Kjøpesum 4283 Betalt i kontanter 4283 Kontanter og kontantekvivalenter mottatt 417 Netto kontanter ut 3866 Bidrag fra oppkjøpt virksomhet i 2010 Omsetning Resultat før skatt 3135 Bidrag fra oppkjøpt virksomhet dersom oppkjøp hadde blitt gjennomført 1. januar 2010 Omsetning Resultat før skatt Gjennom datterselskapet Goodtech Industri Holding AS ble det den 16. februar 2010 inngått avtale om kjøp av selskapet Fleximatic AS med tilhold i Moss. Transaksjonen ble gjennomført den 19. februar Fleximatic AS er en etablert leverandør av maskiner og løsninger til farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien. Selskapet har utviklet flere fullautomatiske maskiner og anlegg for pakking, håndtering og merking av næringsmidler og farmasiprodukter og har en vesentlig andel eksport. Goodtech ser gode muligheter for vekst innen næringsmiddel og farmasøytisk industri i Norge og ser økt eksport som viktig utviklingsmulighet for bedriftens produkter og løsninger. Utvikling og eksport av avanserte maskiner med høy automatiseringsgrad står sentralt i Goodtechs strategi for videre vekst i det landbaserte markedet. Det vil også være gode muligheter for synergi innen salg, markedsføring og produksjon av selskapets maskiner. Det vil også styrke Goodtechs evne til å levere komplette produksjonslinjer. Oppkjøpet styrker Goodtechs posisjon som en betydelig aktør innen automatisering og materialhåndtering i det nordiske markedet. Fleximatic AS er vedtatt fusjonert med Goodtech Packaging Systems AS med virkning fra For 100%av aksjene i Fleximatic AS betalte Goodtech TNOK i kontanter. 75 Goodtech årsrapport 2010

19 Oppkjøpsvurdering er gjennomført. Identifiserte kunderelasjoner som tilfredsstiller innregningskriteriene i IAS 38 er balanseført med TNOK 196. Kjøpet medførte en goodwill TNOK som er gjenstand for nedskrivingstest hvert år. Goodwill ved oppkjøpet er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat. Eierandel er lik stemmerett. Avgang av virksomhet Som et ledd i konsernets strategiske utvikling solgte Goodtech datterselskapet Goodtech Germany GmbH til selskapets ledelse. Transaksjonen ble gjennomført med virkning fra 2. kvartal Resultateffekt av avgangen utgjør MNOK 0,9 og er ført under spesielle driftsposter, jfr note 10. Oppkjøp av virksomhet i 2009: Justering Bokført virkelig Oppkjøp Lecab Materialhantering AB verdi 2009 verdi 2009 Kontanter og kontantekvivalenter Kundefordringer Andre fordringer Varelager Anleggsmidler Kunderelasjoner Merverdi ordrereserve Utsatt skatt Rentefri gjeld Rentebærende gjeld 0 0 Netto identifiserbare eiendeler og gjeld Goodwill ved oppkjøpet Omkostninger ført mot egenkapital Kjøpesum Oppkjøpskostnader 604 Earnout 2200 Kapitalforhøyelse 5700 Kontanter 5635 Kjøpesum Betalt i kontanter 6239 Kontanter og kontantekvivalenter mottatt Netto kontanter ut Bidrag fra oppkjøpt virksomhet i 2009 Omsetning Resultat før skatt 3624 Bidrag fra oppkjøpt virksomhet dersom oppkjøp hadde blitt gjennomført 1. januar 2009 Omsetning Resultat før skatt I slutten av mars 2009 inngikk Goodtech avtale om kjøp av selskapet Lecab Materialhantering AB (Lecab) i Gøteborg. Goodtech utvider og kompletterer med dette sin virksomhet innen automatisering og materialhåndtering. Lecab er en veletablert leverandør av maskiner, utstyr og tjenester innen materialhåndtering. Selskapet har en betydelig eksportrettet virksomhet, i tillegg til at det betjener et spekter av kunder i det svenske markedet. Goodtech forventer synergier innen salg, markedsføring, prosjektering og levering av tekniske systemløsninger. Sett i sammenheng med tidligere oppkjøp er Goodtech nå en betydelig aktør innen automatisering og materialhåndtering også i Sverige. Goodtech årsrapport

20 For 100% av aksjene i Lecab AB betalte Goodtech TSEK i kontanter og Goodtech aksjer. Det er i tillegg avtalt et tilleggsvederlag (earnout) knyttet til selskapets resultater i 2009 og Tilleggsvederlaget skal gjøres opp i kontanter. Det er avsatt for forventet tilleggsvederlag i regnskapet for Transaksjonen ble gjennomført 27. mars Oppkjøpsvurdering er gjennomført. Identifiserte kunderelasjoner som tilfredsstiller innregningskriteriene i IAS 38 er balanseført med TNOK 516,6. Kjøpet medførte en goodwill TNOK som er gjenstand for nedskrivingstest hvert år. Goodwill ved oppkjøpet er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat. Eierandel er lik stemmerett. Earnout for 2009 er utbetalt i 2010 med TNOK mot avsatt TNOK Differansen er ført som avgang goodwill i 2010 med TNOK Justering Bokført virkelig Oppkjøp Intercontrol AS verdi 2009 verdi 2009 Kontanter og kontantekvivalenter Kundefordringer Andre fordringer Varelager Anleggsmidler Utsatt skattefordel Kunderelasjoner Merverdi ordrereserve Utsatt skatt Rentefri gjeld Rentebærende gjeld 0 0 Netto identifiserbare eiendeler og gjeld Goodwill ved oppkjøpet Omkostninger ført mot egenkapital Kjøpesum Oppkjøpskostnader 312 Kapitalforhøyelse 8736 Kontanter 4000 Kjøpesum Betalt i kontanter 4312 Kontanter og kontantekvivalenter mottatt Netto kontanter ut 435 Bidrag fra oppkjøpt virksomhet i 2009 Omsetning 9030 Resultat før skatt 1825 Bidrag fra oppkjøpt virksomhet dersom oppkjøp hadde blitt gjennomført 1. januar 2009 Omsetning Resultat før skatt Via ett av sine datterselskaper inngikk Goodtech den 30. juni 2009 endelig avtale om kjøp av selskapet Intercontrol AS i Os utenfor Bergen. Transaksjonen ble gjennomført den 3. juli Intercontrol er en veletablert leverandør av automatisering, utstyr og tjenester innen industri. Goodtech forventer synergier innen salg, markedsføring, prosjektering og levering av tekniske systemløsninger. Selskapet er fusjonert med Goodtech Solutions AS (nå Goodtech Projects & Services AB) fra For 100% av aksjene betalte Goodtech TNOK i kontanter samt Goodtech aksjer. 77 Goodtech årsrapport 2010

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer