1. Porteføljevalg, rente og valuta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Porteføljevalg, rente og valuta"

Transkript

1 SØK ensumsammendrag 1. orteføljevalg, rente og valuta 1A. Valutamarkedet (Rødseth kap. 1) - Innledende om det utenlandske valutamarkedet: o ris: Valutakursen, uttrykt som prisen på 1$ i NOK: E = NOK $. o Kvantum: Netto dollarbeholdning (valutareserver) hos sentralbanken. NOK $ S E o Litt om valutakursen: Tradisjonell tilnærming: Eksport og import Eksportører trenger å konvertere utenlandsk valuta til innenlandsk for å finansiere produksjonen hjemme, importører trenger å konvertere innenlandsk valuta til utenlandsk for å finansiere importen. Måles i bevegelse per tid (flow). Moderne tilnærming: Kapitalbevegelser Kapitaleiere kjøper og selger valuta. Måles på et gitt tidspunkt (stock). Denne tilnærmingen brukes i kurset vårt. Valutakursregimer: Q Fast valutakurs: engeprisendringer gjennom devaluering og revaluering (statlig initierte prisendringer). Valutareservene er endogen variabel. Flytende valutakurs: engeprisendringer gjennom depresiering og appresiering (markedsinitierte prisendringer). Kursen er endogen variabel. o Tilbud og etterspørsel i valutamarkedet: Desto høyere pris på $, desto større er tilbudet fra innenlandsk privat sektor og utenlandsk sektor rettet mot sentralbanken. Sentralbanken kjøper og selger (kalles intervensjoner) en bestemt $ 1 Drago Bergholt

2 SØK ensumsammendrag mengde $. Differansen mellom statens utenlandsreserver og utenlandsgjeld betegnes som Q. - En enkel porteføljemodell: o Sektorer (aktører): Offentlig sektor (mulig prissetter) rivate innenlandsk sektor (pristaker) Utenlandsk sektor (pristaker) o Aktiva: Innenlandske obligasjoner (kroneobligasjoner) Utenlandske obligasjoner (dollarobligasjoner) o Finansielle nettobeholdninger (beholdning minus gjeld) av kroner B i og dollar F i for sektor i (i = g, p, ), der finansformuen summerer seg til 0: Sektor Beholdning Staten rivate Utenlandske Sum Kronebeholdning B g B p B 0 Dollarbeholdning F g F p F 0 Sum i kroner B g + EF g B p + EF p B + EF 0 o Sektorenes realformue W i målt i egen valuta: Til gitt kurs må initialformuen være lik endelig beholdning: B i + EF i = B i0 + EF i0 (1) Offentlig sektor: W g = B g0+ef g0 (2) rivat sektor: W p = B p 0+EF p 0 (3) Utenlandsk sektor: W = B 0 E +F 0 o Summen av realformuene målt i NOK: W g + W p + E W = 0. Realformuen til en sektor kan endres gjennom: Sparing, det vil si investering i finansielle aktiva. Endringer i valutakursen. o Summen av utenlandsbeholdningene: F g + F p + F = 0 F g = F p F o Realavkastning av formuesbeholdninger: Kroner i og dollar i + e Risikopremien med udekket renteparitet: r = i i e e = 0 Ikke nødvendigvis udekket renteparitet på grunn av: (1) Valutakursrisiko og risikoaversjon (2) Forskjellige forventninger til realavkastningen (3) Transaksjonskostnader og likviditet (4) Valutakontroll/offentlige reguleringer 2 Drago Bergholt

3 SØK ensumsammendrag o Innenlandsk privat sektors etterspørsel etter valuta: (1) Etterspørselen etter dollar: EF p = f r, W p der f r < 0 og 0 < f W < 1 (2) Etterspørselen etter kroner: B p = W p f r, W p o Utenlandsk sektors etterspørsel etter valuta: (1) Etterspørselen etter kroner: B E = b r, W der b r > 0 og 0 < b W < 1 (2) Etterspørselen etter dollar: F = W b r, W o Modellen: (1) W p = B p 0+EF p 0 (2) W = B 0 E +F 0 (3) r = i i e e (4) e e = e e E der e e < 0 EF p (5) = f r, W p der f r < 0, 0 < f W < 1 F (6) = W b r, W der b r > 0, 0 < b W < 1 (7) F g + F p + F = 0 o Løsning av modellen: Bruker syv likninger til å determinere syv endogene variable W p, W, F p, F, r, e e og (hvis flytende valutakurs) E / (hvis fast valutakurs) F g : F g = F p F = E f r, W p W b r, W = E f i i e e E, B p 0+EF p 0 o Helning på tilbudskurven: B 0 E +F B 0 0 E b i i e e E, +F 0 3 Drago Bergholt

4 SØK ensumsammendrag F g E = EF p E 2 E f F p0 r e e + f W B 0 1 E 2 b r e e + b W B 0 1 E 2 = F p E + E f F p0 re e f W E + B 0 E 2 B 0 b r e e b W E 2 = 1 f W F p0 E + 1 b W B 0 E 2 + E f re e b r e e = E 2 1 f W EF p0 + 1 b W B 0 + E f r E b r e e der γ = 1 f W EF p0 = E 2 γ E ke e > 0 k = f r E b r > b W B 0 > 0 Tilstrekkelige betingelser for at F g E > 0: 1. F p0 > < f W < 1 3. B 0 > < b W < 1 (1)-(4) gir γ > 0 5. f r < 0 6. b r > 0 (5)-(6) gir k > 0 7. e e < 0 E S o Forståelse av F g E > 0: F g 4 Drago Bergholt

5 SØK ensumsammendrag Antar gitt total pengebeholdning i innenlandsk valuta, fordelt mellom sektorene. Desto mer myndighetene holder av innenlandsk valuta (og dermed mindre av utenlandsk valuta), desto mindre er det igjen til andre aktører i markedet, og desto dyrere blir innenlandsk valuta i forhold til utenlandsk valuta. - Dekomponering av effekter: o orteføljesammensetningseffekten: γ = 1 f EF p 0 W E EF p0 W p B p og F p + 1 b W B 0 > 0 rivat sektor selger noe utenlandske obligasjoner for å omfordele den økte formuen Tilbudet rettet mot sentralbanken øker Forståelse: Depresiering av NOK gir relativ prisøkning på $. Dette endrer formuesfordelingen mellom sektorene, og verdifordelingen i hver sektor. Resultatet er at den enkelte sektor rebalanserer porteføljen. o Forventningseffekten: ke e = f r E b r e e > 0 E e e r B p og F p - Kapitalmobilitet: Mer attraktivt med innenlandske obligasjoner siden f r < 0 og b r > 0 Tilbudet rettet mot sentralbanken øker Forståelse: Depresiering av NOK endrer forventningene om fremtidig depresiering. Dermed endres også risikopremien på NOK. Resultatet er at den enkelte sektor skifter etterspørselen etter $. Merk at forventningseffektens retning avhenger av fortegnet på e e : Regressive forventninger: e e < 0 Ekstrapolative forventninger: e e > 0 Konstante forventninger: e e = 0 o k = f r E b r Størrelsen bestemmes av hvor følsomme innenlandske og utenlandske investorer er for risikopremien på NOK. Desto mer negativ f r og desto mer positiv b r, desto større kapitalmobilitet k. o roblemstilling: Hvordan påvirker k tilbudskurven? 5 Drago Bergholt

6 SØK ensumsammendrag F g E Fra F g = γ ke E E 2 E e ser vi følgende: k Forståelse: Økt kapitalmobilitet gjør F g mer følsom for endringer i E. Grafisk ser vi dette som at tilbudskurven blir slakere: E S L S H o roblemstilling: Hvordan påvirker kapitalmobiliteten valutamarkedet? Case Valutaintervensjon under flytende valutakurs: Valutaintervensjon: SB kjøper dollar slik at F g0 < F g1. Intuisjon: F g E e e r Effekten av r er stor når kapitalmobiliteten er høy. Det vil si at selv en liten økning i r gjør at privat og utenlandsk sektor ønsker å bytte bort mye dollar for kroner. Case: Endring i risikopremien r under flytende valutakurs: F g Har tidligere vist at økt r medfører at tilbudskurven skifter utover: E S L S H F g Høy kapitalmobilitet innebærer: o Slakere tilbudskurve o Større skift i tilbudskurven til gitt økning i risikopremien Vanskelig å avgjøre grafisk hvorvidt høy kapitalmobilitet gir størst endring i E, må avgjøres analytisk ved hjelp av at F g + F p + F = 0: 6 Drago Bergholt

7 SØK ensumsammendrag F g = F p F = E f r, W p W b r, W 0 = F g E E i = = E f i i e e E, B p0 + EF p0 B 0 E E + F g i i Fg i Fg E + F B 0 0 b i i e e E, + F E 0 o Har tidligere funnet at: F g E = E 2 γ E ke e o Utregning gir at: F g i = E f r + b r = E f r E E i = Fg i Fg E = E k = k E 2γ E ke e γ Ser at k gir sterkere negativ effekt av i på E. Case: Endring av risikopremien r under fast kurs b r = E k = 1 E ke e γ < 0 Ek e e Som før innebærer for eksempel økt i at tilbudet av dollar mot SB øker: i F g Gir skift utover i tilbudskurven: E S Skiftet er større desto større kapitalmobilitet fordi F g i innebærer at høy kapitalmobilitet gjør det vanskelig med en selvstendig pengepolitikk. Case: Forventninger om en devaluering ved fast kurs (e e ) F g = k. Dette E Slike forventninger innebærer at: e e r Verdien av NOK svekkes mot dollar Redusert tilbud av utenlandsk valuta Tilbudskurven skifter innover 7 Drago Bergholt

8 SØK ensumsammendrag Viktig: Myndighetene kan svare med å sette opp i slik at tilbudskurven skifter utover igjen. Det er imidlertid vanskeligere å nøytralisere devalueringsforventningene når kapitalmobiliteten er høy, siden dette innebærer store kontraksjoner i tilbudet. Nøytralisering krever da tilsvarende store renteøkninger. - Avvik fra udekket renteparitet: r = i i e e = 0 o Case 1: i rivate og utland ønsker å plassere formuene i NOK. Sentralbanken for dermed økte valutareserver, og låner i NOK. roblem: Sentralbanken låner i valuta med høy rente og plasserer i valuta med lav rente. o Case 2: i rivate og utland ønsker å plassere formuene i $. Sentralbanken for dermed økte valutareserver, og låner i $. roblem: Sentralbanken låner i valuta med høy rente og plasserer i valuta med lav rente. o Case 3: e e rivate og utland ønsker å plassere formuene i $. Sentralbanken for dermed økte valutareserver, og låner i $. Men: Hvis sentralbanken makter å holde E fast får denne en gevinst; har da lånt i valuta med lav rente og plassert i valuta med høy rente. Tilsvarende tap for private og utlandet. - Ubalanser i utenriksøkonomien og offentlige budsjetter: o å litt lengre sikt kan finansformuene påvirkes av andre forhold enn valutakursen. o Stigende overskudd i utenriksøkonomien gir W, W p og/eller W g. o Stigende offentlig budsjettunderskudd gir W g, W p og/eller W. o Case: Økt overskudd D i utenriksøkonomien samtidig som budsjettet D g er balansert. Gir W, W p og dw g = 0 der dw p = E dw. Tar utgangspunkt i initiallikevekten F g = E f r, W p W b r, W i valutamarkedet og differensierer denne: df g = E f WdW p dw b W dw = E f W E dw 1 b W dw = f W dw 1 b W dw == f W 1 b W dw Forståelse: df g > 0 kun hvis f W < 1 b W b W < 1 f W b W : Andelen av utenlandsk formue som plasseres i NOK. 8 Drago Bergholt

9 SØK ensumsammendrag 1 f W : Andelen av privat formue som plasseres i NOK. Antar at b W < 1 f W. Dette gir skift utover i tilbudskurven: E S F g Skiftet fører til økende valutareserver over tid ved fast kurs og gradvis appresiering over tid ved flytende kurs. 1B. orteføljetilpasning (Rødseth kap. 2) - Risiko: Usikkerhet knyttet til depresiering og inflasjon. - Investorers nyttefunksjon: U = E π 1 R var π 2 - Budsjettbetingelsen til innenlandsk investor: B+EF - Andelen av aktiva i utlandet f: f = EF Utenlandsk valuta etterspurt: F = fw E - Andelen aktiva i hjemlandet 1 f : 1 f = B 9 Drago Bergholt W W = B 0+EF 0 = W Innenlandsk valuta etterspurt: B = 1 f W - Avkastning: π = 1 f i p + f i + e p = 1 f i + f i + e p o Inflasjonsraten p: o Depresieringsraten e: p = e = E E - Forventet avkastning: E π = 1 f i + f i + μ e μ p - Avkastningsspredning: var π = f 2 ς ee + ς pp 2fς ep - Investorens nyttemaksimering: U = E π 1 2 R var π = 1 f i + f i + μ e μ p 1 2 R f2 ς ee + ς pp 2fς ep Førsteordensbetingelsen: du de π = df df 1 dvar π R 2 df du = 0 = i + i df + μ e 1 R 2fς 2 ee 2ς ep = 0 i + i + μ e Rfς ee + Rς ep = 0 Rfς ee = i + i + μ e + Rς ep f = i+i +μ e +Rς ep Rς ee = ς ep + i+i +μ e = ς ep ς ee Rς ee ς ee r Rς ee = f m + f s

10 SØK ensumsammendrag o Minimumvariansporteføljen: f m = ς ep ς ee Realavkastningen på begge valutaene er usikre, så investoren har ikke noe risikofritt investeringsalternativ. Vanlig antagelse: ositiv korrelasjon mellom innenlandsk inflasjon og depresiering: ς ep > 0. lassering i dollar gir dermed beskyttelse mot innenlandsk inflasjon. Uttrykket i ord: Desto større korrelasjon mellom innenlandsk inflasjon og depresiering i forhold til usikkerheten i valutakursen, desto større andel av formuen burde plasseres i utenlandsk valuta (hedging) når investoren ønsker å minimere risikoen. Hvis valutakursen er totalt ukorrelert med innenlandsk inflasjon (ς ep = 0) øker bare risikoen ved å plassere i utenlandsk valuta; da er det ikke mulig å hedge mot innenlandsk inflasjon ved å plassere i dollar. r o Spekulativ portefølje: f s = Rς ee Desto større risikopremien på kroner er i forhold til risikoaversjonen og svingningene i valutakursen, desto mindre andel av formuen burde plasseres i dollar. Høy risikoaversjon og høy valutakursrisiko innebærer dermed lav kapitalmobilitet. erfekt kapitalmobilitet når det ikke er noen valutakursrisiko (ς ee = 0) eller når agenten er risikonøytral (R = 0). - Etterspørsel etter valuta i innenlandsk privat sektor: o Etterspørsel etter utenlandsk valuta: F p = f W p E = ς ep ς ee o Etterspørsel etter innenlandsk valuta: B p = 1 f W p E r Rς ee W p E = 1 ς ep ς ee r Rς ee W p E 1C. orteføljemodell med penger (Rødseth kap. 3) - Finansiell balanse: 10 Drago Bergholt Sektor Beholdning rivat Offentlig Utenlandsk Sum enger (NOK) M M 0 0 Obligasjoner (NOK) B B 0 0 Obligasjoner ($) F p F g F 0 Netto finansformue M + B + EF p M B + EF g EF 0 o Antagelser: Utenlandsk sektor holder kun dollarobligasjoner, og innenlandske sektorer holder ikke utenlandske penger. - Modellen:

11 SØK ensumsammendrag (1) (2) M+B+EF p M B+EF g = M 0+B 0 +EF p 0 = M 0 B 0 +EF g0 = W p = W g F (3) = F 0 = W (4) r = i i e e (5) e e = e e E der e e < 0 (6) M = m i, Y der m i < 0 og m Y > 0 EF p (7) = f r, W p der f r < 0 og 0 < f W < 1 B (8) = W p f r, W p m i, Y (9) F p + F g + F = 0-2 priser: o Innenlandske markeder: i o Valutamarkedet: E - Determinering: o Endogene variabler: W p, W g, W, F, F p, r, e e o Eksogene variabler: i, Y,, o redeterminerte variabler: M 0, B 0, F p0, F g0, F 0 o Gjenstående variabler, hvorav to eksogene og tre endogene: M, B, F g, i, E Determineringen av disse avhenger av det politiske regimet. - olitiske regimer: Regime Eksogene variabler Endogene variabler Fast valutakurs 1 Fast rentenivå E i F g M B 2 Ingen sterilisering E B F g M i 3 Full sterilisering E M F g B i Flytende valutakurs 4 Fast rentenivå F g i E M B 5 Ingen sterilisering F g B E M i 6 Full sterilisering F g M E B i - Sterilisering: o Med sterilisering menes at sentralbanken gjennomfører markedsoperasjoner for å unngå at kapitalbevegelser påvirker pengemengden. o Budsjettbetingelsen for offentlig sektor (2): M B+EF g M B + EF g = M 0 B 0 + EF g0 = M 0 B 0 +EF g0 = W g 11 Drago Bergholt

12 SØK ensumsammendrag M M 0 = E F g F g0 B B 0 dm = EdF g db o Ved full sterilisering endrer sentralbanken beholdningen av obligasjoner slik at pengemengden M holdes konstant: EdF g = db dm = 0 o Ved ingen sterilisering verken kjøper eller selger sentralbanken innenlandske obligasjoner: db = 0 EdF g = dm - Obligasjonsmarkedet: Tar utgangspunkt i (8): B = W p f r, W p m i, Y Setter (5) inn i (4), og deretter (1) og (4) inn i (8): B = M 0 + B 0 + EF p0 f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 m i, Y Sammenhengen mellom obligasjonsetterspørselen og innenlandsk rentenivå: 1 db di = f r m i db = f r + m i > 0 di ositiv sammenheng, ergo stigende etterspørselskurve: i B d B - Valutamarkedet: Tar utgangspunkt i (9): F p + F g + F = 0 Gjør om og setter inn for (3) og (7): F g = F F p = F 0 E f r, W p Setter (5) inn i (4), og setter inn for (1) og (4) i (9): F g = F 0 E f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 Sammenhengen mellom tilbudet av utenlandsk valuta og valutakursen: F g E = E 2 f r, W p E f F p0 r e e + f W = E 2 EF p + E f re e E f W = F p0 E + E f F p0 re e f W E = F p0 E 1 f W + E f re e > 0 ositiv sammenheng, ergo stigende etterspørselskurve: Som tidligere har vi to effekter: 1. orteføljesammensetningseffekten: F p 0 E 2. Forventningseffekten: f E re e 1 f W F p0 12 Drago Bergholt

13 SØK ensumsammendrag E S F g - engemarkedet: Tar utgangspunkt i (6): M = m i, Y Gjør om: M = m i, Y Sammenhengen mellom pengeetterspørselen og innenlandsk rentenivå: M i = m i < 0 Negativ sammenheng, ergo fallende etterspørselskurve: i M d - Fastsettelse av priser: o To priser i og E. o Rentebestemmelsen: M I regime 3 og 6 (full sterilisering) har vi én likning (6) til å bestemme i: M = m i, Y I regime 2 (ingen sterilisering) har vi én likning (8) til å bestemme i: B = M 0 + B 0 + EF p0 f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 m i, Y o Valutakursbestemmelsen: Rentenivået i er allerede bestemt i penge-/obligasjonsmarkedet. Dermed har vi én likning (9) til å bestemme E (hvis flytende kurs), eventuelt F g (hvis 13 Drago Bergholt fast kurs): F g = F 0 E f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 - Case: Utenlandsk rentesjokk di > 0 o Regime 1: Fast kurs og rentestyring Valutamarkedet: F g = F 0 E f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0

14 SØK ensumsammendrag E F g i = E f r 1 = E f r < 0 S E i Obligasjonsmarkedet: B = M 0+B 0 +EF p 0 B F g 1 F g 0 = f i r 1 = f r B = f i r < 0 B d F g f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 m i, Y i Konklusjon: di > 0 dr < 0 db < 0 og df g < 0 dm = EdF g db dm = 0 o Regime 2: Fast kurs og ingen sterilisering Valutamarkedet: F g = F 0 f i i E e e E, M 0+B 0 +EF p 0 df g = f di E r 1 = f f r di E r 1 = f f r f r m i f r +m i E r = f r +m i E f r B s1 m i f r +m i B s0 = E f r m i f r +m i < 0 B E S E F g 1 14 Drago Bergholt F g 2 F g 0 F g I likhet med regime 1 reduseres tilbudet av valuta når di > 0. Reduksjonen motsvares imidlertid delvis av at di > 0, slik at risikopremien ikke reduseres like mye som i regime 1.

15 SØK ensumsammendrag Obligasjonsmarkedet: B = M 0+B 0 +EF p 0 B = f i r 1 = f r B = f i r < 0 f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 m i, Y i B d i 1 i 0 B B di > 0 di > 0 der: B = M 0 + B 0 + EF p0 f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 m i, Y 0 = f r di di m i di = di f r + m i + f r di di f r + m i = f r di 0 < di = f r < 1 di f r +m i Økt rente innenlands gir redusert pengemengde siden m i < 0. Konklusjon: di > 0 di > di > 0 dr < 0 db = 0 og df g < 0 dm = EdF g db dm < 0 o Regime 3: Fast kurs og full sterilisering Valutamarkedet: F g = F 0 E f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 F g i = E f r 1 = E f r < 0 E S E Obligasjonsmarkedet: B = M 0+B 0 +EF p 0 B F g 1 F g 0 = f i r 1 = f r B = f i r < 0 F g f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 m i, Y 15 Drago Bergholt

16 SØK ensumsammendrag i B d i 0 B s1 B I regimet med full sterilisering må innenlandsk rente holdes konstant for at ikke pengemarkedet skal påvirkes. Konklusjon: di > 0 dr < 0 db < 0 og df g < 0 B s0 dm = EdF g db dm = 0 o Regime 4: Flytende kurs og rentestyring 4.A: Valutamarkedet: F g = F 0 E f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 di > 0 dr < 0 de > 0 E E 1 E 0 S Merk at regressive forventninger (e e < 0) med fører at de > 0 isolert sett gir dr > 0. Regressive forventninger fungerer dermed som naturlig stabilisator. engemarkedet og obligasjonsmarkedet M = m i, Y og F g B = M 0 + B 0 + EF p0 f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 m i, Y Rentestyring innebærer at di = 0. Dermed er også dm = 0 4.C: Konklusjon di > 0 dr < 0 de > 0, df g = 0 og dm = 0 dm = EdF g db db = 0 o Regime 5: Flytende kurs og ingen sterilisering Valutamarkedet F g = F 0 E f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 di > 0 dr < 0 de > 0 engemarkedet: M = m i, Y F g 16 Drago Bergholt

17 SØK ensumsammendrag Verken valutakursen eller utenlandsk rentenivå påvirker pengemarkedet. Konklusjon di > 0 dr < 0 de > 0, df g = 0 og dm = 0 dm = EdF g db db = 0 o Regime 6: Flytende kurs og full sterilisering Identisk med regime 5. Grunnen er at dm = EdF g db og F g = 0 gir dm = db Siden dm = 0 er også db = 0 - Case: Ekspansiv pengepolitikk dm > 0 (ingen sterilisering) eller db > 0 (full sterilisering) der ekspansiv pengepolitikk innebærer at målet er å få aktørene til å absorbere den økte pengemengden. o Regime 1: Fast kurs og rentestyring Fast rente gjør det ikke mulig å drive pengepolitikk ved hjelp av renteinstrumentet. o Regime 2: Fast kurs og ingen sterilisering Differensierer (8) med hensyn på i: B = M 0+B 0 +EF p 0 1 db di db di f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 = f r m i = f r m i m i, Y di = 1 > 0 db f r +m i Sentralbankens kjøp av obligasjoner presser renta nedover. Redusert rentenivå fører til økt etterspørsel etter penger. Ved ingen sterilisering medfører dette noe økt rentenivå igjen. Dermed er ikke økningen i pengemengden like stor som reduksjonen i obligasjonsmengden. Analytisk: 1 dm = m i 1 dm = m di db i = m 1 db i dm m i = = db f r +m i f r +m i m i f r +m i der 0 > dm db > 1 Siden rentenivået innenlands totalt sett reduseres får vi også utslag i valutamarkedet (9). Her får vi en reduksjon i sentralbankens utenlandsreserver som følge av obligasjonskjøpet innenlands: F g = F 0 E f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 df g = f di db E r = f db E r 1 = 1 f r f r +m i E f r +m i der 0 < df g db < 1 o Regime 3: Fast kurs og full sterilisering Tar utgangspunkt i pengemarkedet (6): 17 Drago Bergholt

18 SØK ensumsammendrag M = m i, Y 1 dm = m i di dm di = m i di = 1 < 0 dm m i Ser at en ønsket pengemengdeøkning ved full sterilisering krever større rentereduksjon enn ved ingen sterilisering. Dette skyldes at man her må gjenta markedsoperasjonen for å sterilisere lekkasjen ut i valutamarkedet. Effekten på obligasjonsmarkedet: B = M 0 + B 0 + EF p0 f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 m i, Y 1 db = db dm di di dm = f r db dm = f r m i + m i m i di dm m i = f r +m i m i di dm = f r < m m i i m i Ser også her at reduksjonen i obligasjoner må være større enn økningen i pengemengden. Effekten på valutamarkedet: F g = F 0 E f i i e e E, M 0+B 0 +EF p 0 df g = df g dm di di = f di dm E r = f 1 dm E r = 1 f r < 0 m i E m i Ser her at reduksjonen i sentralbankens valutareserver er større ved full sterilisering enn ved ingen sterilisering. o Regime 4: Flytende kurs og rentestyring Heller ikke her mulig med pengepolitikk ved hjelp av renteinstrumentet. o Regime 5 og 6: Flytende kurs og ingen/full sterilisering engemarkedet (utgangspunkt i regime 6): M = m i, Y 1 dm = m i di di = 1 > 0 dm m i Redusert rentenivå fører til økt etterspørsel etter penger. Siden flytende kurs innebærer at df g = 0, vil db = dm. Dette innebærer at effekten av ingen sterilisering og full sterilisering er identisk. Redusert innenlandsk rentenivå gir også utslag i valutamarkedet (9). Med flytende kurs får vi depresiering når df g = 0, siden de < 0. - Case: Intervensjon i valutamarkedet ved flytende rente: Sentralbanken kjøper utenlandsk valuta o Eneste tilfellet der ingen sterilisering og full sterilisering gir ulike løsninger. o Full sterilisering: EdF g = db, dm = 0 di 18 Drago Bergholt

19 SØK ensumsammendrag E E 1 E 0 Sentralbanken kjøper valuta: df g > 0 gir de > 0: S F g0 F g1 F g Forståelse: (1) For at private skal være villige til å selge valuta må prisen E gå opp jf. figuren. (2) Inntektene fra valutasalget gjør at private øker etterspørselen etter obligasjoner. Så lenge tilbudet endres tilsvarende, vil renta være uendret: i B d i 0 B 0 B 1 B (3) Siden F g og E ikke inngår i M = m i, Y, vil pengemarkedet være uendret. (4) Konklusjonen blir altså at full sterilisering gir df g = db. o Ingen sterilisering: df g = dm, db = 0 E E 2 E 1 E 0 S 1 S 0 F g0 F g1 F g Forståelse: (1) For at private skal være villige til å selge valuta må prisen E gå opp fra E 0 til E 1. (2) Inntektene fra valutasalget gjør at private øker etterspørselen etter obligasjoner. Så lenge tilbudet av obligasjoner holdes uendret vil renta reduseres: 19 Drago Bergholt

20 SØK ensumsammendrag i B d i 0 i 1 B 0 B (3) Redusert rentenivå medfører økt pengeetterspørsel slik at df g = dm. (4) Men: Redusert rentenivå fører også til et skift innover i tilbudskurven i valutamarkedet fra S 0 til S 1. Dette gir ytterligere økning i E fra E 1 til E 2. (5) Dette fører på nytt til økt etterspørsel etter obligasjoner, og dermed til ytterligere rentereduksjons, osv. (6) Konklusjonen blir altså at ingen sterilisering gir df g = dm, og at vi får en konvergens mot en bestemt økning i E og reduksjon i i. - Kapitalmobilitet: o erfekt kapitalmobilitet innebærer at f r. Da må r = i i e E = 0. o Fast kurs: i og M er endogene. i bestemmes i i = i e E M bestemmes i M = m i, Y o Flytende kurs: i og E er endogene. i bestemmes i M = m i, Y E bestemmes i i = i e E o roblemstilling: Hvorfor er det umulig å drive selvstendig pengepolitikk når kapitalmobiliteten er perfekt? Svar: Ikke mulig fordi innenlandsk rente til enhver tid må settes slik at vi har udekket renteparitet (r = 0). 1D. Mundell-Flemming-Tobin-modellen (Rødseth kap. 6) - IS-LM-modell for en liten, åpen økonomi. Kobler porteføljemodellen sammen med realøkonomien. - Antagelser: o Innland og utland produserer imperfekte substitutter. o riser hjemme er forhåndsdeterminert. o Etterspørselsdeterminert produksjon. o Kort sikt. - Modellen: (1) Y = C Y p, W p, ρ, ρ + I ρ, ρ + G + X R, Y, Y 20 Drago Bergholt

21 SØK ensumsammendrag (2) Y p = Y ρ EF (3) W p = M 0+B 0 +EF p 0 (4) ρ = i p e 21 Drago Bergholt 0 < C Y < 1, C W > 0, C ρ < 0, C ρ < 0, I ρ < 0, I ρ < 0, X R > 0, X Y < 0, X Y > 0 T (5) R = E (6) r = i i e e E e e < 0 (7) (8) (9) M B = m i, Y m i < 0, m Y > 0 = W p f r, W p m i, Y EF p = f r, W p f r < 0, 0 < f W < 1, F p0 > 0 (10) F g + F p = F - Notasjons- og relasjonsforklaring: (1) Y = C Y p, W p, ρ, ρ + I ρ, ρ + G + X R, Y, Y : Nasjonalinntekten Y er lik summen av samlet konsum C, samlede investeringer I, offentlig konsum G og nettoeksporten X. EF (2) Y p = Y ρ T: rivatdisponibel inntekt Y p er lik nasjonalinntekten Y etter utenlandske gjeldsutgifter ρ EF og skatten T. (3) W p = M 0+B 0 +EF p 0 : rivat formue. (4) ρ = i p e : Innenlandsk realrente ρ er differansen mellom nominell rente i og forventet inflasjon p e. å samme måte er ρ = i p e (5) R = E Realvalutakursen R avhenger av den nominelle valutakursen og relative priser. (6) r = i i e e E Risikopremien på norske kroner. (7) (8) (9) M = m i, Y rivat pengeetterspørsel. B = W p f r, W p m i, Y rivat obligasjonsetterspørsel. EF p = f r, W p

22 SØK ensumsammendrag rivat etterspørsel etter utenlandsk valuta. (10) F g + F p = F Betingelse for total beholdning av utenlandsk valuta. - Determinering: o Eksogene:, i, Y, ρ, G, T o redeterminerte:, F, M 0, B 0, F p0 o Endogene: Y, Y p, R, r, W p, F p, ρ o Gjenstående, hvorav tre endogene og to eksogene: E, F g, i, M, B o Myndighetenes mulige politikkvirkemidler: G, T, E, F g, i, M, B - Nettoeksport: o X R, Y, Y = Z R, Y Z R, Y R = Z E Eksport: Z R > 0, Z Y > 0 Import: Z R < 0, Z Y > 0 o Effekten av endret realvalutakurs på nettoeksporten: X R dx dr = Z R Z RR + Z = Z R Z RR Z (1) Eksportendringen: Z R > 0 22 Drago Bergholt, Y Z E, Y E (2) Importendringen: Z R R Z 0 siden Z R R < 0 og Z > 0 o Marshall-Learner-betingelsen: Antar at nettoeffekten av økt realvalutakurs er økt nettoeksport X R > 0, det vil si at Z R Z RR > Z. - Opererer med tre markeder innenlands: o Varemarkedet o engemarkedet o Obligasjonsmarkedet - Varemarkedet med fast valutakurs: IS-kurven o Kombinasjoner av produksjon og rentenivå som gir likevekt i varemarkedet. o Setter (2-5) inn i (1): EF Y = C Y ρ T, M 0+B 0 +EF p 0 o Helning på IS-kurven (fast kurs): dy di IS = C Y dy di IS + C ρ + I ρ + X Y dy di IS, i p e, ρ + I i p e, ρ + G + X E, Y, Y 1 C Y X dy Y = C di ρ + I ρ IS dy = C ρ +I ρ < 0 di IS 1 C Y X Y - engemarkedet: LM-kurven o Kombinasjoner av produksjon og rentenivå som gir likevekt pengemarkedet. o Utgangspunkt i (7): M = m i, Y o Helning på LM-kurven:

23 SØK ensumsammendrag 0 = m i di dy LM + m Y di m i = m dy Y LM di = m Y > 0 dy LM m i - Obligasjonsmarkedet: BB-kurven o Kombinasjoner av produksjons og rentenivå som gir likevekt i obligasjonsmarkedet. o Setter (3) og (6) inn i (8): B = M 0 + B 0 + EF p0 f i i e e E, M 0 + B 0 + EF p0 m i, Y o Helning på BB-kurven: di di 0 = f r m dy i m BB dy Y BB f r + m di i = m dy Y BB di = m Y > 0 dy BB f r +m i - Rentestyring innebærer flat ii-kurve. - Grafisk fremstilling: i LM BB i 0 ii IS Y 0 Y o Begrunnelse for at BB-kurven er slakere enn LM-kurven: Obligasjonsmarkedet reagerer sterkere på renteendringer enn pengemarkedet. - Finansmarkedene - likevekt i forskjellige regimer: o engemengdestyring: LM-kurven M er eksogen; innebærer fullsterilisering. Bevegelser langs LM-kurven. Utgangspunkt i (7): M = m i, Y. o Obligasjonsstyring: BB-kurven B er eksogen; innebærer ingen sterilisering. Bevegelser langs BB-kurven. 23 Drago Bergholt Utgangspunkt i (8): B = W p f r, W p m i, Y. o Rentestyring: ii-kurven i eksogen. Bevegelser langs ii-kurven.

24 SØK ensumsammendrag Flat ii-kurve. - Case: Effekten av (ekspansiv) finanspolitikk: dg > 0 og/eller dt < 0 o Utgangspunkt i IS-kurven: EF Y = C Y ρ T, M 0+B 0 +EF p 0 o Effekten av økte offentlige utgifter: dy = C dg Y 1 C Y X dy Y = 1 dg dy = 1 > 0 dg 1 C Y X Y, i p e, ρ + I i p e, ρ + G + X E, Y, Y dy X dy dg Y dg o Effekten av redusert skatt: dy = C dy dt Y 1 + X dy dt Y dt 1 C Y X dy Y = C dt Y dy C Y = < 0 dt 1 C Y X Y i LM BB i 0 a b c ii IS Y 0 Y o Ved rentestyring (punkt c): Stor effekt på Y, ingen effekt på i. Innenlandske finansmarkeder: For å holde renta uendret kjøper SB obligasjoner. Dette fører til mer penger i økonomien og forhindrer at renta stiger som følge av den ekspansive finanspolitikken. Utenlandsmarkedet: Uendret i gir uendret E og F g o Ved ingen sterilisering (punkt b): Moderat økning i både Y og i. Innenlandske finansmarkeder: roduksjonsøkningen skaper økt etterspørsel etter penger, og dette driver rentenivået opp. Rentehevingen motvirker etterspørselsøkningen etter penger, og dermed også etterspørselsreduksjonen etter obligasjoner. Utenlandsmarkedet: Den moderate økningen i innenlandsk rente i gir moderat økning risikopremie r. Dette reduserer privat etterspørsel etter utenlandsvaluta slik at tilbudskurven rettet mot sentralbanken i valutamarkedet skifter ut. Resultatet er moderat økning i sentralbankens 24 Drago Bergholt valutareserver df g > 0 ved fast valutakurs, eventuelt moderat appresiering de < 0 ved flytende valutakurs. o Ved full sterilisering (punkt a): Liten økning i Y, stor økning i i. Innenlandske finansmarkeder: Økt produksjon skaper økt pengeetterspørsel. Full sterilisering innebærer at renten heves så mye at

25 SØK ensumsammendrag pengemengden ikke endres. Dette motvirker store deler av den initiale økningen i produksjon. Utenlandsmarkedet: Den store økningen i i gir stor økning risikopremien og dermed stor økning i valutareserver df g > 0 ved fast valutakurs, eventuelt høy appresiering de < 0 ved flytende valutakurs. - Case: Effekten av (ekspansiv) pengepolitikk: db < 0 LM- og BB-kurven: i LM BB i 0 a b ii IS Y 0 Y o Skift i kurvene: BB: For gitt produksjonsnivå Y må i ned for at privat sektor skal være villig til å redusere obligasjonsbeholdningen. LM: For gitt produksjonsnivå Y må i ned for at privat sektor skal være villig til å absorbere den økte pengemengden. Altså likt horisontalt skift i LM og BB. Y virker gjennom m i, Y i begge tilfeller: M = m i, Y 1 dm = m dy Y dm = m Y dy B = W 1 db p f r, W p m i, Y = m dy Y db = m Y dy dm = db > 0 o Ved rentestyring (punkt c): Ingen effekt på Y eller i. Innenlandske finansmarkeder: Kjøp av obligasjoner oppnås ved å redusere renta. Fastrentepolitikk gjør det derfor ikke mulig å iverksette ekspansiv pengepolitikk. Utenlandsmarkedet: Uendret i gir uendret E og F g. o Ved ingen sterilisering (punkt a): Moderat økning i Y, moderat reduksjon i i. Innenlandske finansmarkeder: Sentralbankens kjøp av obligasjoner skjer ved hjelp av rentereduksjon. Deler av den økte pengemengden innenlands lekker ut i utenlandsmarkedet på grunn av rentereduksjonen, og dette gir isolert sett noe renteheving igjen. Utenlandsmarkedet: Den moderate reduksjonen i i gir moderat reduksjon i 25 Drago Bergholt risikopremie og dermed moderat reduksjon i valutareservene df g < 0 ved fast valutakurs, eventuelt moderat depresiering de > 0 ved flytende valutakurs.

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?

Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning, rådgivere i Økonomisk avdeling, Norges Bank*. Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk

Detaljer

Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008

Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008 111 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi Oppdatert versjon august 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer

ANO 2004/17. Oslo 18. november 2004. Working Paper. Forskningsavdelingen. En effisient handlingsregel for bruk av petroleumsinntekter. Q.

ANO 2004/17. Oslo 18. november 2004. Working Paper. Forskningsavdelingen. En effisient handlingsregel for bruk av petroleumsinntekter. Q. ANO 2004/17 Oslo 18. november 2004 Working Paper Forskningsavdelingen En effisient handlingsregel for bruk av petroleumsinntekter av Q. Farooq Akram Working papers fra Norges Bank kan bestilles over e-post:

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker kronekursen?

Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Tom Bernhardsen og Øistein Røisland, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling 1 I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Aksjemarkedet. kursgevinster.

Aksjemarkedet. kursgevinster. Aksjemarkedet I PER : R H1 L JOHANSEN.,, :::.::...:..: I-^ : k^ø^ ;,;^a^^ r^.tu^s ;^ttet ;ror ;^`^ s ^t^ : ^nno, aslon^r:: r ^^.,, altoe,^r^ og l^^no^sl l'ityr4py E IN M 'NE 1, p. ; spr ;; g o ; tra rr

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering Jon Bergundhaugen, rådgiver i Avdeling for verdipapirmarkeder og Tom A. Fearnley, spesialrådgiver i Sentralbanksjefens

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene Kommunenesøkonomi Det synes å være hoy ettersporse etterkommunale Dagligonsker og krav om bedre grunnskole, flere barnehager, styrking av helseinstitu. utv4dete dreomsurg.hmyenaooaisdeotmnoder,bredenaveierogotmnatnanoportd

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer