Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo"

Transkript

1 Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo For å få full forståelse av bruksegenskapene til det medisinske utstyret må brukeren lese denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ventilator for intensivbehandling Software 7.0n

2 Slik arbeider du med bruksanvisningen Tittelen på hovedkapitlet i overskriftslinjen hjelper deg å orientere deg og navigere. Bruksanvisningen kombinerer tekst og illustrasjoner og gir en omfattende oversikt over systemet. Informasjonen blir presentert som trinnvise handlingssekvenser som lærer deg å bruke utstyret i praksis. Teksten gir eksempler og trinnvise instruksjoner for brukeren i praktisk bruk av utstyret, med korte og enkle instruksjoner. 1 Arbeidstrinnene er nummererte, og hver ny handlingssekvens starter med "1". De enkelte handlingene eller handlingsopsjonene er angitt med punkttegn. Streker markerer lister med data, opsjoner og objekter. (A) Bokstaver i parentes viser til elementer i den aktuelle illustrasjonen. Skriveregler All tekst på skjermen og all merking på utstyret står i fet og kursiv skrift, for eksempel PEEP, Luft eller Apnøventilasjon. "Større enn"-symbolet > viser navigeringsrekkefølgen i et dialogvindu, for eksempel Systemoppsett > Terapi > Alarmgrenser. I dette eksemplet representerer Systemoppsett tittelen i dialogvinduet, Terapi representerer en vannrett fane og Alarmgrenser en loddrett fane. Denne bruksanvisningen gjelder Evita XL og EvitaXLNeo i tillegg til Evita 4 og Evita 2 dura med opsjonen Evita XL. I den eksisterende bruksanvisningen brukes bare uttrykket "Evita XL". Illustrasjonene viser forholdet mellom teksten og utstyret. Elementer som er nevnt i teksten, er uthevet. Unødvendige detaljer utelates. Kopier av skjermbilder hjelper brukeren og bidrar til å bekrefte handlinger som er utført. De faktiske skjermbildene kan variere i utseende og oppsett. A Bokstaver viser til elementer som teksten refererer til. 2 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

3 Varemerker Evita XL AutoFlow SmartCare er registrerte varemerker som eies av Dräger. BIPAP*) * Varemerke brukt under lisens Definisjoner En -melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan medføre dødsfall eller alvorlig skade. FORSIKTIG En FORSIKTIG-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan medføre mindre eller moderat skade for brukeren eller pasienten, eller skade på det medisinske utstyret eller annen eiendom. MERKNAD En MERKNAD gir ytterligere informasjon for å unngå problemer under bruk. Forkortelser og symboler Forklaringer finner du i "Forkortelser" på side 24 og "Symboler" på side 28. Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 3

4 Denne siden er satt som tom med hensikt. 4 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

5 Innhold Innhold Din og dine pasienters sikkerhet Generelle - og FORSIKTIG-meldinger Bruk Beregnet bruk Bruksforhold Dosering og tilgjengelige opsjoner Systemoversikt Kontrollpanel Fremre koblinger Bakpanel Evita XL Mobil rullestativ Forkortelser Symboler Betjening Kontrollpanel Knapper med fast funksjon Skjerm Klargjøring Sikkerhetsinformasjon for klargjøring Sikkerhetsinformasjon om rullestativet Klargjøring av Evita XL Mobil rullestativ Klargjøring av EvitaMobil rullestativ Plassering av kontrollpanelet Klargjøring av Evita XL for ventilasjon Å kople til Evita fjernkontroll Sykepleiertilkalling Transport innenfor sykehuset / Å flytte Evita XL med rullestativet Start Slå på Evita XL Angi fuktertype Klargjøringskontroll Velge Tube eller Maske (NIV) bruksmodus Drift Velge pasienten Starte ventilasjon Angi ventilasjon ILV NIV Ikke-invasiv kunstig åndedrett Medikamentforstøving Før og etter oksygenering for bronkialsuging. 96 Manuell inspirasjon Ekspirasjonshold Diagnost.prosedyrer Lavflow PV-loop O2-behandling Standbymodus Hovedstrømforsyning / DC-strømforsyning Evita Link Alarmer Alarmmeldinger på skjerm Vise alarminformasjon Stoppe lydalarmer Alarm for strømbrudd Angi alarmgrenser Målte verdier, grafikk og trender Vise grafikk Vise målte verdier Monitorering Informasjon om sensorkalibrering Flowsensorkalibrering Ekstern flowkompensasjon Kalibrering av neonatal flowsensor O2 sensorkalibrering Kontrollere CO2-sensoren Slå monitoreringsfunksjoner av eller på NeoFlow-monitorering Konfigurasjon Informasjon om konfigurasjon Systemspesifikke innstillinger Behandlingsspesifikke oppstartsinnstillinger Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 5

6 Innhold Problemløsing Feil årsak tiltak Rengjøring, desinfisering og sterilisering Sikkerhetsinformasjon Rengjøring Demontering av komponenter og rengjøring Rengjøringsprosedyre Rengjøringsliste for Evita XL Remontering av deler Før gjenbruk på pasient Vedlikehold Vedlikeholdsintervaller Filtre Virkemåte Ventilasjonsmodi Tilleggsinnstillinger Målinger Alarm registrering/beskrivelse Skjermkonfigurasjon Referanser Bestemte ASCII-tegn Deleliste Stikkordfortegnelse Avhending Sikkerhetsinformasjon Avfallsbehandling av batterier Avhending av O2-sensor Avhending av neonatal flowsensor Avfallshåndtering av det medisinske utstyret Tekniske data Omgivelsesforhold Innstillinger APRV (Airway Pressure Release Ventilation) Automatic Tube Compensation (ATC) PPS Proportional Pressure Support O2 Behandling Ytelsesspesifikasjoner Visning av målte verdier Visning av beregnet verdi Monitorering Driftsdata Apparatutganger DC-batteristrømforsyning LUST Protokoll EMC-erklæring Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

7 Din og dine pasienters sikkerhet Din og dine pasienters sikkerhet Følg bruksanvisningen nøye Vedlikehold Tilbehør Må ikke brukes på områder med eksplosjonsfare Sikker tilkobling til annet elektrisk utstyr Nettverk Pasientsikkerhet Pasientmonitorering Funksjonssikkerhet Generelle - og FORSIKTIG-meldinger Merknad om EMC/ESD-risiko for utstyrets funksjonsevne Sterilt tilbehør Ventilasjonsmonitorering Reserveventilasjon med et frittstående, manuelt ventilasjonsapparat Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 7

8 Din og dine pasienters sikkerhet Følg bruksanvisningen nøye All bruk av det medisinske utstyret forutsetter kjennskap til alle detaljene i bruksanvisningen og at den følges fullt ut. Det medisinske utstyret kan bare brukes til formål som er spesifisert under "Beregnet bruk" på side 14 og sammen med tilstrekkelig pasientmonitorering (på side 9). Følg nøye alle - og FORSIKTIG-meldinger i denne bruksanvisningen og all merking på apparatene. Vedlikehold Det medisinske utstyret må kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig av kvalifisert servicepersonell. Dessuten skal det medisinske utstyret bare repareres av kvalifisert servicepersonell. Dräger anbefaler at det inngås en servicekontrakt med DrägerService som innebærer at alle reparasjoner utføres av dem. Dräger anbefaler at det bare brukes originale Dräger Medical-reservedeler til vedlikehold. Ellers kan man risikere at det medisinske utstyret ikke fungerer slik det skal. Se kapitlet "Vedlikehold". Tilbehør Bare tilbehør som er oppført på listen over tilbehør (1. utgave eller senere), er testet og godkjent for bruk sammen med det medisinske utstyret. Det anbefales uttrykkelig at kun slikt tilbehør brukes sammen med det spesifikke medisinske utstyret. Ellers risikerer man at det medisinske utstyret ikke fungerer slik det skal. Må ikke brukes på områder med eksplosjonsfare Det medisinske utstyret er ikke godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Sikker tilkobling til annet elektrisk utstyr FORSIKTIG Fare for pasienten. Elektriske tilkoblinger til utstyr som ikke er oppført i denne bruksanvisningen, må kun foretas i samråd med de respektive produsentene. Ellers kan det oppstå feil på utstyret som kan forårsake pasientskade. 8 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

9 Din og dine pasienters sikkerhet Nettverk Utstyrskombinasjoner som er godkjent av Dräger (se bruksanvisningene for de aktuelle apparatene eller enhetene), tilfredsstiller kravene i følgende standarder: IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1: Generelle sikkerhetskrav IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav Tilleggsstandard: Sikkerhetskrav for elektromedisinske systemer IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1-2: Generelle sikkerhetskrav Tilleggsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet, krav og tester IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1-4: Generelle sikkerhetskrav Tilleggsstandard: Programmerbare elektromedisinske systemer Dersom Dräger-utstyr er koplet til annet Drägerutstyr eller tredjepartsutstyr, og den endelige kombinasjonen ikke er godkjent av Dräger, kan det medisinske utstyret bli påvirket slik at det ikke virker som det skal. Brukeren har ansvaret for at sluttsystemet oppfyller kravene som er definert i standardene ovenfor. Følg monteringsanvisningen og bruksanvisningen nøye for alle enhetene i nettverket. I denne publikasjonen har vi utelatt referanser til ulike farer som er en selvfølge for medisinske fagfolk og operatører av dette utstyret, med hensyn til konsekvenser av feilbruk og potensielt negative effekter på pasienter med unormale tilstander. Endring på eller feil bruk av det medisinske utstyret kan være farlig. FORSIKTIG Fare for pasienten. Behandlingsbeslutninger bør ikke taes med entkeltstående måleverdier og/eller monitoreringsparametre som eneste beslutningsgrunnlag. Pasientmonitorering Operatørene av det medisinske utstyret har ansvaret for å velge en form for sikkerhetsmonitorering som gir adekvat informasjon om utstyrets ytelse og pasientens tilstand. Pasientsikkerhet kan oppnås gjennom et bredt spekter av metoder, fra elektronisk overvåkning av det medisinske utstyrets ytelse og pasientens tilstand til enkel, direkte observasjon av kliniske symptomer. Ansvaret for å velge best mulig grad av pasientmonitorering ligger ene og alene hos operatøren av det medisinske utstyret. Pasientsikkerhet Utformingen av det medisinske utstyret, den medfølgende dokumentasjonen og utstyrsmerkingene tar hensyn til at innkjøp og bruk av utstyret er begrenset til fagfolk, og at den kvalifiserte operatøren har kjennskap til bestemte iboende egenskaper ved utstyret. Instruksjoner, alarmer og advarselmeldinger er derfor hovedsakelig begrenset til særegenhetene ved Drägers produktutforming. Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 9

10 Din og dine pasienters sikkerhet Funksjonssikkerhet Apparatets hovedfunksjon består i kontrollert og monitorert pasientventilasjon med brukerdefinerte innstillinger for monitoreringsfunksjonene minimum respirasjonsgassflow, maksimum luftveistrykk, minimum og maksimum O2-konsentrasjon i respirasjonsgassen, eller varsling dersom en grense overskrides. For å unngå at pasientskader oppstår mens det letes etter årsaken til alarmen, er apparatet utstyrt med noen grunnleggende sikkerhetsfunksjoner. Generelle - og FORSIKTIG-meldinger Følgende - og FORSIKTIG-meldinger gjelder generelt for bruk av apparatet. og FORSIKTIG-meldinger som er spesifikke for undersystemer eller spesielle funksjoner, vises sammen med disse emnene i senere avsnitt i bruksanvisningen eller i bruksanvisningene for andre produkter som brukes sammen med apparatet. Evita XL må kun brukes under tilsyn av kvalifisert medisinsk personell, for å sikre at hjelp er umiddelbart tilgjengelig ved en feilfunksjon. Ikke bruk apparatet i forbindelse med brannfarlige gasser eller anestetiske stoffer brannfare! Ikke bruk Evita XL i trykkammer. Det kan oppstå feil på utstyret, som kan forårsake pasientskade. Må ikke brukes sammen med magnetisk resonanstomografi (MRT)! Det kan oppstå feil på utstyret, som kan forårsake pasientskade. Bruk av høyfrekvente elektrokirurgiske enheter, defibrillatorer eller apparater for kortbølgebehandling i nærheten av enheten kan gi interferens og sette pasienten i fare. Ikke bruk brannfarlige legemidler (f.eks. basert på isopropylalkohol) eller andre midler basert på brannfarlige løsemidler i respirasjonssystemet. Hvis lett antennelige stoffer benyttes til desinfeksjon, må det sørges for tilstrekkelig lufting. Brennbare damper kan antennes under kalibrering av flowsensoren og ødelegge denne. Brannfare! 10 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

11 Din og dine pasienters sikkerhet Plasser ikke væskebeholdere (f.eks. infusjonsbeholdere) over eller oppå Evita XL. Alle væsker som trenger inn i apparatet, kan hindre Evita XL i å fungere eller skade det, og slik utsette pasienten for fare. Ved bruk av Evita XL i kombinasjon med andre produkter, og ved bruk av Evita XL under pasientforflytninger, må operatøren sikre utstyret forskriftsmessig i samsvar med de relevante grunnkravene i direktiv 93/42/EØF. Trykksskjermen har en følsom overflate. Skade på overflaten fører til at den trykksaktive betjeningen ikke virker som den skal. Bruk ikke skarpe gjenstander på trykksskjermen. Skjermoverflaten på Evita XL må ikke skades under rengjøring eller transport på sykehuset. MERKNAD Risikoen for at programvarefeil skal utsette pasienten for skade, kan reduseres på følgende måte: Det er tatt i bruk en programvareutviklingsprosess som er i samsvar med den nyeste, oppdaterte teknologien og med internasjonale standarder for medisinsk utstyr. Merknad om EMC/ESD-risiko for utstyrets funksjonsevne Generell informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i samsvar med internasjonal EMCstandard IEC : For elektrisk medisinsk utstyr gjelder spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og det må installeres og brukes i henhold til EMC-informasjonen på side 231. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan forstyrre medisinsk elektrisk utstyr. Berør aldri tilkoplingsplugger som er utstyrt med et ESD-varselsignal, og opprett aldri kontakt mellom disse tilkoplingene uten å gjennomføre beskyttelsestiltak mot ESD. Slike beskyttelsestiltak kan være antistatiske klær og skotøy, at en jordingsbolt berøres før og mens stiftene kobles til, eller bruk av elektrisk isolerende og antistatiske hansker. Alle ansatte som er involvert i det ovenstående, må informeres om disse ESDsikkerhetsprosedyrene. Sterilt tilbehør FORSIKTIG Bruk ikke sterilpakket tilbehør dersom emballasjen har vært åpnet, er skadet, eller det finnes andre tegn på manglende sterilitet. Engangsprodukter må ikke rengjøres for gjenbruk og steriliseres. Gjenbruk, rengjøring eller sterilisering kan føre til feil ved de medisinske produktene og til at pasienten skades. Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 11

12 Din og dine pasienters sikkerhet Ventilasjonsmonitorering Monitoreringen som er integrert i Evita XL overvåker følgende parametre: Luftveistrykk, PAW Ekspiratorisk respirasjonsminuttvolum, MV Inspiratorisk tidevolum, VTi Inspiratorisk O2-konsentrasjon, FiO2 Temperaturen på inspirasjonsgassen, T Endeekspiratorisk CO2-konsentrasjon, etco2 Apnétid, TApnø Respirasjonsfrekvens, fspn Endringer i disse parametrene kan skyldes: akutt endring i pasientens tilstand feil innstillinger og brukerfeil feil på enheten feil ved strøm- og gassforsyning I tilfeller av feil ved den innebygde monitoreringen, må den erstattes, slik at det opprettholdes et tilstrekkelig nivå av monitorering. Under O2-behandling er monitoreringsfunksjonene til Evita XL begrensede. Reserveventilasjon med et frittstående, manuelt ventilasjonsapparat Hvis det oppdages en feil i Evita XL som gjør at livsoppholdende funksjoner ikke lenger er sikret, gjøres som følger: start ventilasjonen ved hjelp av en uavhengig ventilasjonsenhet uten forsinkelse om nødvendig med PEEP og/eller en økt O2-respirasjonskonsentrasjon (f.eks. med manuell respirasjonsbag MR 100). 12 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

13 Bruk Bruk Beregnet bruk Bruksforhold Dosering og tilgjengelige opsjoner Evita XL uten opsjoner Opsjoner Monitorering i henhold til opsjonene som brukes Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 13

14 Bruk Beregnet bruk Evita XL respirator for intensivbehandling. For voksne, barn og neonatale med minimumsvekt på 3 kg (6,6 lbs). For premature barn med en minimumsvekt på 0,5 kg (1,1 lbs) med opsjonen NeoFlow. EvitaXLNeo* respirator for intensivbehandling. For barn, neonatale og premature spedbarn med en minimumsvekt på 0,5 kg (1,1 lbs). For voksne med opsjonen Voksen. * I enkelte land bare tilgjengelig under navnet Evita XL. Bruksforhold I intensivavdelingen eller i oppvåkningsrommet. Under flytting av respiratorpasienter innenfor sykehuset. Dosering og tilgjengelige opsjoner Evita XL uten opsjoner Evita XL for de voksne og pediatriske pasientkategoriene Evita XL Neo for de neonatale og pediatriske pasientkategoriene Evita XL og EvitaXLNeo kan suppleres med opsjoner, se side 16. IPPV ventilasjonsmodus Intermittent Positive Pressure Ventilation Volumkontrollert ventilasjon med fast obligatorisk minuttvolum. Med funksjonene: CPPV (Continuous Positive Pressure Ventilation) Kontrollert ventilasjon med kontinuerlig, positivt luftveistrykk PLV (Pressure Limited Ventilation) Trykkbegrenset ventilasjon med konstant volum AutoFlow for automatisk innstilling av inspirasjonsflow og Pinsp IRV (Inversed Ratio Ventilation) Ventilasjon med invertert inspirasjons/ekspirasjonsforhold SIMV ventilasjonsmodus Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation Kombinerer mekanisk (volumkontrollert) ventilasjon med spontan respirasjon. Med funksjonene: PLV (Pressure Limited Ventilation) Trykkbegrenset ventilasjon med konstant volum AutoFlow for automatisk innstilling av inspirasjonsflow og Pinsp SB (Spontaneous Breathing) Spontan respirasjon ved omgivelsestrykk 14 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

15 Bruk BIPAP*-ventilasjonsmodus Biphasic Positive Airway Pressure Trykkontrollert ventilasjon kombinert med fri spontan respirasjon under hele respirasjonssyklusen og justerbar trykkstøtte på CPAP-nivå. CPAP-ventilasjonsmodus Continuous Positive Airway Pressure Spontan respirasjon med kontinuerlig, positivt luftveistrykk. ASB-ventilasjonsmodus Assisted Spontaneous Breathing Spontan respirasjon med trykkstøtte. ILV-ventilasjonsmodus Independent Lung Ventilation Differensiert synkronisert ventilasjon med to Evitaenheter som ventilerer hver lunge uavhengig. Apnøventilasjon ytterligere innstilling Hvis det oppstår apné mens apnéventilasjonen er aktivert, skifter systemet automatisk til obligatorisk ventilasjon. I de voksne og pediatriske pasientkategoriene skifter enheten til volumkontrollert ventilasjon. I den neonatale pasientkategorien skifter enheten til trykkontrollert ventilasjon. Ved apné utløser Evita XL en alarm etter den innstilte alarmtiden (TApnø ) og starter apnéventilasjon. O2-behandling Kontinuerlig flowapplikasjon med justerbar O2-konsentrasjon og flow for behandlingsfunksjonen O2 for pasienter med uavhengig respirasjon og bruk av oksygenmasker. DC-batteristrømforsyning** Integrert DC-batteristrømpakke som forsyner Evita XL med strøm fra to interne 12 V blygelé-batterier i maks. 10 minutter. Evita XL går automatisk over til interne batterier for å opprettholde drift ved feil på nettstrømforsyningen. MEDIBUS Programvareprotokoll for overføring av data mellom Evita XL og en ekstern medisinsk eller ikkemedisinsk enhet (f.eks. pasientmonitorer eller datamaskiner for dataadministrasjonssystemer) via et RS 232-grensesnitt, se "MEDIBUS for Dräger Intensive Care Devices" ( ). Automatisk gasskifte Ved gassvikt bytter Evita XL automatisk til den andre tilgjengelige gasskilden. Andre funksjoner Standard skjermvisning for kurver, målte verdier og PV-Loop Tre kurver kan vises samtidig på skjermen PV-Loop Evita XL har begrensede konfigureringsmuligheter. * Varemerke brukt under lisens ** Valgfritt på Evita 4 og Evita 2 dura med opsjonen Evita XL Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 15

16 Bruk Opsjoner Evita XL viser opsjonene som er tilgjengelige i enheten, se "Vise tilgjengelige opsjoner" på side 158. PPS* (Proportional Pressure Support) Differensiert proporsjonal støtte til spontan respirasjon ved patologisk compliance og/eller resistans. NIV Ikke-invasiv kunstig åndedrett Pasienter med spontan respirasjon støttes med ikke-invasiv ventilasjon ved hjelp av nese- eller ansiktsmaske. Valg tilgjengelig mellom maskeventilasjon og ventilasjon av intuberte pasienter. NIV Pluss I tillegg til NIV: Evita XL registrerer pasientens innånding og skifter automatisk fra Standby Pluss-modus til ikke-invasiv ventilasjon Når masken fjernes, reduseres flyten til masken er på igjen Utvidet lekkasjekompensasjon LPP** (Lung Protection Package) Recruitment Trends Lavflow PV-loop Voksen Standard på Evita XL Tillegg av voksen pasientkategori til Evita XL Neo ATC (Automatic Tube Compensation) Kompenserer for motstanden i tuben Kan brukes i alle ventilasjonsmoduser. * Ikke tilgjengelig for det amerikanske marked ** Ikke tilgjengelig på EvitaXLNeo XL Ventilasjon Pluss Ekstra ventilasjonsmoduser: APRV (Airway Pressure Release Ventilation) Spontan respirasjon på to trykknivåer med langtidsområder som kan justeres uavhengig. MMV (Mandatory Minute (Volume) Ventilation) Spontan respirasjon med automatisk justering av obligatorisk ventilasjon til pasientens minuttvolumbehov. Med funksjonene: PLV (Pressure Limited Ventilation) Trykkbegrenset ventilasjon med konstant volum AutoFlow for automatisk innstilling av inspirasjonsflow og Pinsp BIPAP Assist (Biphasic Positive Airway Pressure Assisted) Trykkontrollert ventilasjon, assistert ventilasjon XL Monitorering Pluss Ytterligere sløyfer, trender og diagnostiske funksjoner Auto-PEEP-måling Bestemmelse av Auto-PEEP-måling av volumtrapping (air trapping) Okklusjonstrykkmåling Evaluering av pasientens pusting under spontan respirasjon Negative Inspiratory Force NIF Måling av pasientens maksimale inspirasjonskraft etter ekspirasjon RSB Rapid Shallow Breathing XL Konfigurasjon Pluss Ytterligere konfigurasjonsmuligheter for: Måleverdier Knapper i menylinjen Skjermkonfigurasjon Tilpassede verdier og innstillinger 16 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

17 Bruk SmartCare / PS* Kunnskapsbasert system for kliniske retningslinjer. I tillegg er følgende opsjoner påkrevde for Smart- Care / PS: CapnoPluss ATC XL Monitorering Pluss XL Konfigurasjon Pluss NeoFlow Standard på EvitaXLNeo Neonatal modus med baseflow Utvidelse av bruksområdet for Evita XL til inkludering av langtidsventilasjon av premature spedbarn gjennom tillegg av pasientkategorien Neo.. I pasientkategoriene Ped. og Neo. brukes det en proksimal neonatal flowsensor til flowmonitorering. Pleieanrop Sykehusets tilkoblinger til sentralalarmsystemet har vanligvis enkanalsutforming. Tilkoblingsopsjon for Remote Pad Eksternt batteri for strømforsyning Utvidelse av integrerte batterier med eksterne 12 V eller 24 V blygelé-batterier For uavbrutt drift i maks. 2 timer ved tilfeller av strømbrudd For strømforsyning under flytting innenfor sykehuset Stille alarm for strømstans** Evita XL kan utstyres med en stille alarm for strømstans, som brukes i kliniske miljøer med svært lite støy. Stille høyttaler Evita XL kan utstyres med en stille alarmversjon, som brukes i kliniske miljøer med svært lite støy. Remote Pad Fjernkontroll for vanlige funksjoner Avslutning Justerbart kriterium for avslutning av ASB-pust CapnoPluss Proksimal CO2-måling Evita Link Grensesnittkort Utmating av målte verdier, statusmeldinger og alarmmeldinger til tilkoblet utstyr for monitorering, dokumentasjon eller videre behandling. Monitorering i henhold til opsjonene som brukes Luftveistrykk, PAW Ekspiratorisk respirasjonsminuttvolum, MV Inspiratorisk tidevolum, VTi Inspiratorisk O2-konsentrasjon, FiO2 Temperaturen på inspirasjonsgassen, T Apnétid, TApnø Respirasjonsfrekvens, fspn Endeekspiratorisk CO2-konsentrasjon, etco2 * Ikke tilgjengelig på EvitaXLNeo ** Ikke tilgjengelig for USA, Canada, Japan, Kina, Taiwan, Korea eller Brasil Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 17

18 Denne siden er satt som tom med hensikt. 18 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

19 Systemoversikt Systemoversikt Kontrollpanel Fremre koblinger Bakpanel Evita XL Mobil rullestativ Forkortelser Symboler Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 19

20 Systemoversikt Kontrollpanel I A B C D E F G H MT A Audio paused 2 min. eller tasten Alarmdemping for å slå av alarmen i to minutter B Tasten Alarmgrenser for innstilling av alarmgrenser C Tasten Respirator Innstillinger for innstilling av ventilasjonsmodus og ventilasjonsparametre D Tast uten tilordning, for fremtidige funksjoner E Tasten Sensor Parameter for kalibrering av sensorer og for å slå monitoreringen av eller på 1 2 F Tasten 3 Systemoppsett for konfigurering av enhetsfunksjoner G Tasten Start/Standby for skifting fra drifts- til standbymodus H I Hjul for valg og bekreftelse av innstillinger Trykkfølsom skjerm 20 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

21 Systemoversikt Fremre koblinger A B C D E F G H MT A Gassutgang (EXHAUST NOT FOR SPIROMETERS) B Flowsensor C Flowsensordeksel D E F G Ekspirasjonsventil med ekspirasjonsport (GAS RETURN) Sperrehake for ekspirasjonsventil Nebulizer-tilkobling Innåndingssmuffe (GAS OUTPUT) H Låseskrue for deksel (bak dette: O2-sensor og omgivelsesluftfilter) Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 21

22 Systemoversikt Bakpanel A B C D E Q P O F G N M L K J I H EvitaXL_bakpanel A B Strømbryter med beskyttende klaff COM 2, COM 3 utganger for RS 232, 2 CANgrensesnitt og analogt grensesnitt (valgfritt) C Tilkobling for Remote Pad (valgfritt) D Tilkobling for sykepleiertilkalling (valgfri) E Kjøleluftfilter F Tilkobling for neonatal flowsensor (valgfri) G ILV-kontakt for tilkoblingskabelen for uavhengig lungeventilasjon med to ventilatorer H Tilkobling for O2 I Tilkobling for medisinsk luft (luft) J Temp -kontakt for temperatursensor K CO2 -kontakt for CO2-sensor (valgfri) L COM 1 RS 232C-utgang for RS 232- grensesnitt, f.eks. for skriver M Merkeplate (ikke synlig) på venstre sidepanel N AC-sikringer O Tilkobling for strømkabel P Likestrømkontakt Q Vifte 22 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

23 Systemoversikt Evita XL Mobil rullestativ A B C D E F G H 123 A B C D E F G H Evita XL Håndtak Trallesokkel Slangekrok Holder for fukter (valgfritt) Justeringshjelp Universalkonsoll med standardskinne (valgfritt) Doble hjul med låsespaker, 4 x Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n 23

24 Systemoversikt Forkortelser Forkortelse Alarm Info APRV ASB ATC AutoFlow Avslutning [%PIF] BIPAP BIPAP Assist bpm BTPS C CAN CCP CO2 COPD CPAP CPAP/ASB CPPV Cstat Δint.PEEP ΔPApnø ΔPASB ΔPAW EIP Ekst. flow EMC etco2 Betydning Vise alarmårsaker og -løsninger APRV (Airway Pressure Release Ventilation) Spontan respirasjon med kontinuerlig positivt luftveistrykk med kortvarig trykklettelse Trykkstøttet spontan respirasjon. Spontan respirasjon med trykkstøtte Automatisk tubekompensasjon (ATC) Spesialfunksjon for automatisk regulering av respirasjonsflyten under volumkontrollert ventilasjon muliggjør fri dyppust Kriterium for avslutning av ASB-respirasjon, % av maks. inspiratorisk flow (Peak Inspiratory Flow) Tofaset positivt luftveistrykk. Ventilasjonsmodus for spontan respirasjon med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved to forskjellige trykknivåer Trykkontrollert tofaset positivt luftveistrykk. Ventilasjonsmodus for trykkontrollert ventilasjon med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved to forskjellige trykknivåer Breaths per minute, Pust per minutt Body Temperature, Pressure, Saturated Målte verdier basert på pasientens lungetilstand: Kroppstemperatur 37 C (98,6 F), gass mettet med vanndamp, omgivelsestrykk Compliance Controller Area Network Critical Closing Pressure, Kritisk lukketrykk CO2-produksjon [L/min] Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Kronisk obstruktiv lungesykdom Continuous Positive Airway Pressure. Spontan respirasjon med kontinuerlig, positivt luftveistrykk. Spontan respirasjon med kontinuerlig, positivt luftveistrykk og trykkstøtte. Continuous Positive Pressure Ventilation Kontrollert ventilasjon med kontinuerlig, positivt luftveistrykk Statisk compliance Intermitterende positivt endeekspiratorisk trykk Angir verdi for PApnø relativ til PEEP Angir verdi for PASB relativ til PEEP Angir verdi for PAW relativ til PEEP Endeinspiratorisk trykk Ekstern flow Elektromagnetisk kompatibilitet Endeekspiratorisk CO2-konsentrasjon 24 Bruksanvisning Evita XL SW 7.0n

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Oxylog 3000 MT 153-2001. Transportrespirator Bruksanvisning Software 1.n

Oxylog 3000 MT 153-2001. Transportrespirator Bruksanvisning Software 1.n Oxylog 3000 MT 153-2001 Transportrespirator Bruksanvisning Software 1.n Slik brukes denne bruksanvisningen Første linje i toppteksten temaet... som omtales i hovedkapittelet. Annen linje i toppteksten

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Elisée 150 Kortfattet bruksanvisning Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Innholdfortegnelse Beskrivelse av ventilatoren... 3 Oppkopling av ventilatoren... 4 Tilkopling av pasientkrets...4

Detaljer

VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE

VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE Innhold 1 Før bruk.3 2 Ventilering...15 3 Pasientsikkerhet...69 4 Beskrivelse av utstyret...79 5 Oppsett og klargjøring...111 6 Oppstartskontroll...133

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper

Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper Sauerbach s operasjonsrom med negativt trykk, 1904 Sauerbrach s Negative Pressure Ventilasjonsmodi PC-CMV PC-BIPAP PC-APRV PCV-VG

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09

Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk NOT14261-7 8 9 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk ResMed Paris (produsent), 24 rue de la Motte, 7755 Moissy-Cramayel, Frankrike. ResMed Schweiz AG Viaduktstrasse, Basel, Sveits,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM SIDE:1 A V:6 REVISJON: 29 03 2006 28.11.00 ERSTATTER: 13 10 2005 FAGLIG

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Spesialfysioterapeut Sarah Wilberg 2011 Pasientgruppene jeg forholder meg til i denne forelesning Sykehus pasienter som ikke har alvorlige kroniske

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer