MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. Det vert overrekking av kulturpris i starten på møtet. SAKLISTE Saks Tittel nr 99/12 Godkjenning av møtebok 100/12 Suppleringsval til eldrerådet 101/12 Suppleringsval - meddommarar til tingretten og lagmannsretten /12 Reiselivsorganisering i Sogn 103/12 Bluefjords AS - finansiering 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital 105/12 Lustrabadet KF - budsjett /12 Kommunale avgifter og betalingssatsar /12 Budsjett 2013, økonomiplan , planleggingsprogram /12 Referat- og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Ivar Kvalen ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

2 Sak 99/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 99/12 Kommunestyret Godkjenning av møtebok Arkivsak: 12/3288 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Kommunestyret Sak : 99/12 Det var ikkje merknad til møteboka. Møteboka frå møtet den vert godkjent. Underskrifter: Finn Roald Skare og Thorleiv Hurthi.

3 Sak 100/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 179/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Suppleringsval til eldrerådet Arkivsak: 12/3242 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Kommunestyret vel som ny medlem i eldrerådet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 179/12 Framlegg frå Luster Pensjonistlag vart lagt fram i møtet: Dei tilrår at Thorvald Bakken vert valt til medlem og at Ragnhild Nyland vert varamedlem. Vidare tilrår dei at Marit Ringstad vert vara for Anna Brendstuen. Formannskapet var samd i tilrådinga frå Luster Pensjonistlag. Kommunestyret vel Thorvald Bakken som ny medlem i eldrerådet med Ragnhild Nyland som personleg varamedlem. Marit Ringstad vert valt som personleg varamedlem for Anna Brendstuen. Kommunestyret Sak : 100/12 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret vel Thorvald Bakken som ny medlem i eldrerådet med Ragnhild Nyland som personleg varamedlem. Marit Ringstad vert valt som personleg varamedlem for Anna Brendstuen.

4 Sak 101/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 67/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Suppleringsval av meddommarar til tingretten og lagmannsretten Arkivsak: 11/2720 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 X42 Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til tingretten frå Luster: 2 menn Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til lagmannsretten frå Luster: 1 kvinne Rådmannen føl opp med informasjon til føreslegne kandidatar og vandelskontroll, jf. domstollova 73. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 165/12 Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til tingretten frå Luster: Knut Hauge, Hafslo. Svein Arve Ruud, Solvorn. Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til lagmannsretten frå Luster: Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn. Rådmannen føl opp med informasjon til føreslegne kandidatar og vandelskontroll, jf. domstollova 73. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 180/12

5 Ingen merknad frå lensmannen. Dei føreslegne kandidatar er tilskrivne. Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Kommunestyret vel følgjande som meddommarar til tingretten frå Luster: Knut Hauge, Hafslo. Svein Arve Ruud, Solvorn. Kommunestyret vel følgjande som meddommarar til lagmannsretten frå Luster: Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn. Kommunestyret Sak : 101/12 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret vel følgjande som meddommarar til tingretten frå Luster: Knut Hauge, Hafslo. Svein Arve Ruud, Solvorn. Kommunestyret vel følgjande som meddommar til lagmannsretten frå Luster: Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn.

6 Sak 102/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 84/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Reiselivsorganisering i Sogn Arkivsak: 12/979 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Olav Grov Arkivkode: U64 Luster kommune kjøper aksjar for kr i selskapet Visit Sognefjord AS. Aksjekapitalen vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Luster kommune teiknar ein treårig avtale om marknadsbidrag med selskapet Visit Sognefjord AS. Marknadsbidraget for 2013 er kr Bidraget for 2013 vert finansiert over budsjettet til Luster kommune i Formannskapet og næringsutvalet Sak : 177/12 Rådmannen informerte om at i vedtektene for selskapet, vil siste setning i 9 gå ut. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune kjøper aksjar for kr i selskapet Visit Sognefjord AS. Aksjekapitalen vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Luster kommune teiknar ein treårig avtale om marknadsbidrag med selskapet Visit Sognefjord AS. Marknadsbidraget for 2013 er kr Bidraget for 2013 vert finansiert over budsjettet til Luster kommune i Kommunestyret Sak : 102/12 Ordførar gjorde merksam på at i vedtektene for selskapet, vil siste setning i 9 gå ut. Næringsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune kjøper aksjar for kr i selskapet Visit Sognefjord AS. Aksjekapitalen vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Luster kommune teiknar ein treårig avtale om marknadsbidrag med selskapet Visit Sognefjord AS. Marknadsbidraget for 2013 er kr Bidraget for 2013 vert finansiert over budsjettet til Luster kommune i 2013.

7 Sak 103/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 178/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Bluefjords AS - finansiering Arkivsak: 12/3201 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Olav Grov Arkivkode: 252 U3 Bluefjords AS får eit tilskot stort kr 2.2 mill til delfinansiering av infrastrukturtiltak i samband med etablering av datasenter. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Bluefords AS får eit lån i næringsfondet stort kr 2.3 mill kr til etablering av datasenter. Lånet vert gjeve med to års rente- og avdragsfri periode og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån Formannskapet og næringsutvalet Sak : 178/12 1. Geir Arve Sandvik tok opp spørsmål om habilitet då han er utfordra på å verta aksjonær i selskapet. Han sette fram ynskje om å gå frå som ugild. Formannskapet hadde ikkje merknad til at Geir Arve Sandvik gjekk frå som ugild. 2. Det vert lagt fram eiga sak på finansiering av redudant fiber frå Gaupne og fram anlegget. 3. Innovasjon Norge har gjort positivt vedtak i saka i tråd med saksutgreiinga. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret Sak : 103/12 Geir Arve Sandvik gjekk frå som ugild. Næringsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken. Bluefjords AS får eit tilskot stort kr 2.2 mill til delfinansiering av infrastrukturtiltak i samband med etablering av datasenter. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Bluefords AS får eit lån i næringsfondet stort kr 2.3 mill kr til etablering av datasenter. Lånet vert gjeve med to års rente- og avdragsfri periode og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån.

8 Sak 104/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 181/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital Arkivsak: 12/3099 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 255 S På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 181/12 Geir Arve Sandvik, styremedlem i Sognekraft, gjekk frå som ugild. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital. Kommunestyret Sak : 104/12 Skriv frå Sognekraft dat var lagt fram i saka før kommunestyret si handsaming. Geir Arve Sandvik og Terje Bakke Nævdal gjekk frå som ugilde. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital.

9 Sak 105/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 172/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Lustrabadet KF - budsjett 2013 Arkivsak: 12/3158 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 151 Kommunestyret godkjenner framlagt budsjett. Driftstilskot frå Luster kommune vert fastsett til 2,2 mill.kr. Styregodtgjersle vert fastsett slik; 2/3 av satsar for Formannskapet og næringsutvalet Sak : 172/12 Framlegg frå styret i Lustrabadet KF: Kommunestyret godkjenner framlagt budsjett. Driftstilskot frå Luster kommune vert fastsett til 2,2 mill.kr. Styregodtgjersle vert fastsett slik; 2/3 av satsar for Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Kommunestyret gjev Lustrabadet KF, med grunnlag i framlegg frå styret i føretaket og innspel frå rådmannen, slike rammer for 2013: 1. Føretaket får eit ordinært driftstilskot på 1,720 mill kr. 2. Styrehonoraret for 2012 vert fastsett slik: kr ,- årleg (alle) kr. 500,- i honorar pr. møte (alle) kr ,- årleg til leiar. kr ,- årleg til nestleiar. 3. Kommunestyret godkjenner budsjettet med ovannemnde endringar og presiseringar. Styret i Lustrabadet KF må tilpasse eige budsjett.

10 Kommunestyret Sak : 105/12 Budsjettframlegg dat frå Lustrabadet KF vart lagt fram før kommunestyret si handsaming. Etter korrigert budsjett, vart det føreslege at driftstilskotet auka frå mill til 1,760 mill kr. Formannskapet si tilråding med korrigert driftstilskot vart samrøystes vedteke. Kommunestyret gjev Lustrabadet KF, med grunnlag i framlegg frå styret i føretaket og innspel frå rådmannen, slike rammer for 2013: 1. Føretaket får eit ordinært driftstilskot på 1,760 mill kr. 2. Styrehonoraret for 2012 vert fastsett slik: kr ,- årleg (alle) kr. 500,- i honorar pr. møte (alle) kr ,- årleg til leiar. kr ,- årleg til nestleiar. 3. Kommunestyret godkjenner budsjettet med ovannemnde endringar og presiseringar. Styret i Lustrabadet KF må tilpasse eige budsjett.

11 Sak 106/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 173/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkivkode: 231 Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek slike avgifter og betalingssatsar for 2013: Administrasjon/fellesutgifter Utleige kommunale bygningar, som for 2012, jf prenta vedlegg 1. Kopiering, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Kopiering/kart, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Barnehage Foreldrebetaling. Som for 2012 Tilsvarande statleg maksimalpris. Kostpengar vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr. 275 pr månad 80 % plass kr. 220 pr månad 60 % plass kr. 165 pr månad Dagsats kr. 16,50 Grunnskule Satsane i SFO vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr pr månad Halv plass kr. 975 pr månad Dagsats skulefrie dagar/feriar kr. 205 pr dag. Elevar som får leksehjelp får slik reduksjon i satsane: Heil plass kr. 250 pr månad Halv plass kr. 125 pr månad Omsorg. ATS; satsane vert auka tilsvarande prisutviklinga, jf. prenta vedlegg 1. Rådmannen får fullmakt til å fastsetje prisar på ev. nye varer og tenester. Omsorgsbustader/-plassar, gjengs husleige vert auka slik frå Husleige husvære med 1 bebuar: kr ,-. Husleige husvære med 2 bebuarar: kr ,-. Husleige omsorgsplass inkl. mat: kr ,-. Av beløpet gjeld kr ,- husleige og kr ,- mat Bustader psykiatri kr ,- pr. månad.

12 Heimehjelp/praktisk bistand: Inntektsgrense Netto inntekt husstand før særfrådrag Timesats Utgiftstak Under 2 G ,- 2-4 G ,- 1400,- (t.o.m.10t/mnd) Over 4 G ,- kun timepris Føringar: 1G = kr ,- pr For gruppa under 2G er 170 kr maksimal betaling pr. månad (2012). Dette nivået vil bli prisjustert årleg når statleg rundskriv ligg føre (2013). Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for Fakturert etter vedtak. Forfall den 20. i den månad tenesta vert gjeven. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Sal av mat til heimebuande og besøkjande. Abonnementsordning for kjøp av mat for faste brukarar. Ordninga vert avgrensa til to alternativ 1. Kjøp av mat kvar dag a. pris pr veke middag kr. 465,- b. pris pr veke frukost/kveld kr. 448,- c. pris pr veke frukost kr. 224,- 2. eller kjøp av mat 3 gonger pr veke a. pris pr veke middag. Kr. 200,- b. Pris pr veke frukost/kveld kr. 190 c. Pris pr veke frukost kr. 95,- Teknisk: Kjøp av mat avgrensa til ikkje faste brukarar i hovudsak. Besøkande og evt. tilsette. Satsane vert endra slik: Frukost kr. 50,- Kveldsmat kr. 50,- Middag kr. 90,- Kaffi kr. 10 Kake kr. 10 Føringar: For tilsette og besøkjande som kjøper mat, kjem mva i tillegg til satsane. Satsane vert avrunda til næraste krone. Bebuarar på eldresenteret og andre som kjøper middag, får kaffi og kake inkludert. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Tryggleiksalarm Årsavgift for tryggleiksalarm vert sett til kr. 200 pr månad. For etablering av alarm vert fastsett ei eit gebyr på kr. 450,-. Renovasjon/slam Årsgebyr slam vert redusert med 10 % Årsgebyr renovasjon vert auka med 2 %

13 Betalingssatsar byggesak. Betalingssatsane vert auka med 10 %. Feieavgift. Satsane vert uendra frå 2012 Kaiavgifter Satsane vert uendra frå 2012 Kart og oppmåling. Satsane vert auka med i snitt 5 %. Rådmannen får fullmakt til å justere dei einskilde satsar med bakgrunn i sjølvkostvurdering for den einskilde tenesta, arbeid/omfang og i tillegg meir tilpassa satsane til gebyr i nabokommunane. Husleige utleigebustader. Husleigene vert auka med 10 % frå Tomtar i kommunale bustadfelt. Satsar for grunnkjøp/ref. veg vatn og kloakk vert uendra. Endringar i avgifter/ gebyr vert endra i samsvar med gjeldande satsar. Vassavgift. Satsane vert uendra får Kloakkavgift. Årsavgift vert auka med 10 %. Næringsutvikling og naturforvaltning Utleige næringsbygg. Utleige av næringsbygg (indeksjustering i reglement) Fellingsavgift for hjortevilt. Satsane vert uendra frå 2012 Teneste landbruk og naturforvaltning. Betalingssatsane vert auka med 3 %. Kultur Bibliotek. Satsane vert uendra frå 2012 Billettprisar symjebasseng. Satsane vert uendra frå 2012 Festeavgift graver. Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. frå Kulturskule. Kommunestyret vedtek at satsane vert auka med 25 % frå skuleåret 2013/2014. Danseverkstad. Satsane vert uendra frå 2012

14 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 173/12 I møtet vart tilrådinga frå Kyrkjeleg fellesråd på festeavgift lagt fram: Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. 150,- frå Rådmannen si tilråding og tilrådinga frå Kyrkjeleg fellesråd vart samrøystes vedteken. Kommunestyret Sak : 106/12 Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram før kommunestyret si handsaming. Rådmannen gjorde merksam på at kommunestyret bør ha gebyr for mellombels tilkobling til vatn og kloakk. Framlegg frå SP, Krf, Frp, V og H v/geir Arve Sandvik: Justering av billettprisar i symjebasseng: Enkeltbillettar: Barn kr. 30 Vaksne kr. 50 Årskort: Barn kr. 350 Vaksne kr. 700 Familie kr Det vart fyrst røysta over endringane rådmannen gjorde merksam på. Gebyr for mellombels tilknytning til vatn og kloakk vart samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over framlegg frå Sandvik på billettprisar i symjebassenga. Det vart samrøystes vedteke. Til slutt vart det røysta over heile formannskapet sitt framlegg med dei endringar som er vedtekne ovanfor. Betalingssatsane vart samrøystes vedtekne av kommunestyret. Luster kommunestyre vedtek slike avgifter og betalingssatsar for 2013: Administrasjon/fellesutgifter Utleige kommunale bygningar, som for 2012, jf prenta vedlegg 1. Kopiering, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Kopiering/kart, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Barnehage Foreldrebetaling. Som for 2012 Tilsvarande statleg maksimalpris. Kostpengar vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr. 275 pr månad 80 % plass kr. 220 pr månad 60 % plass kr. 165 pr månad Dagsats kr. 16,50 Grunnskule Satsane i SFO vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr pr månad

15 Halv plass kr. 975 pr månad Dagsats skulefrie dagar/feriar kr. 205 pr dag. Elevar som får leksehjelp får slik reduksjon i satsane: Heil plass kr. 250 pr månad Halv plass kr. 125 pr månad Omsorg. ATS; satsane vert auka tilsvarande prisutviklinga, jf. prenta vedlegg 1. Rådmannen får fullmakt til å fastsetje prisar på ev. nye varer og tenester. Omsorgsbustader/-plassar, gjengs husleige vert auka slik frå Husleige husvære med 1 bebuar: kr ,-. Husleige husvære med 2 bebuarar: kr ,-. Husleige omsorgsplass inkl. mat: kr ,-. Av beløpet gjeld kr ,- husleige og kr ,- mat Bustader psykiatri kr ,- pr. månad. Heimehjelp/praktisk bistand: Inntektsgrense Netto inntekt husstand før særfrådrag Timesats Utgiftstak Under 2 G ,- 2-4 G ,- 1400,- (t.o.m.10t/mnd) Over 4 G ,- kun timepris Føringar: 1G = kr ,- pr For gruppa under 2G er 170 kr maksimal betaling pr. månad (2012). Dette nivået vil bli prisjustert årleg når statleg rundskriv ligg føre (2013). Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for Fakturert etter vedtak. Forfall den 20. i den månad tenesta vert gjeven. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Sal av mat til heimebuande og besøkjande. Abonnementsordning for kjøp av mat for faste brukarar. Ordninga vert avgrensa til to alternativ 1. Kjøp av mat kvar dag a. pris pr veke middag kr. 465,- b. pris pr veke frukost/kveld kr. 448,- c. pris pr veke frukost kr. 224,- 2. eller kjøp av mat 3 gonger pr veke a. pris pr veke middag. Kr. 200,- b. Pris pr veke frukost/kveld kr. 190 c. Pris pr veke frukost kr. 95,- Kjøp av mat avgrensa til ikkje faste brukarar i hovudsak. Besøkande og evt. tilsette. Satsane vert endra slik: Frukost kr. 50,- Kveldsmat kr. 50,- Middag kr. 90,- Kaffi kr. 10 Kake kr. 10

16 Teknisk: Føringar: For tilsette og besøkjande som kjøper mat, kjem mva i tillegg til satsane. Satsane vert avrunda til næraste krone. Bebuarar på eldresenteret og andre som kjøper middag, får kaffi og kake inkludert. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Tryggleiksalarm Avgift for tryggleiksalarm vert sett til kr. 200 pr månad. For etablering av alarm vert fastsett ei eit gebyr på kr. 450,-. Renovasjon/slam Årsgebyr slam vert redusert med 10 % Årsgebyr renovasjon vert auka med 2 % Betalingssatsar byggesak. Betalingssatsane vert auka med 10 %. Feieavgift. Satsane vert uendra frå 2012 Kaiavgifter Satsane vert uendra frå 2012 Kart og oppmåling. Satsane vert auka med i snitt 5 %. Rådmannen får fullmakt til å justere dei einskilde satsar med bakgrunn i sjølvkostvurdering for den einskilde tenesta, arbeid/omfang og i tillegg meir tilpassa satsane til gebyr i nabokommunane. (satsane fylgjer som vedlegg i saka) Husleige utleigebustader. Husleigene vert auka med 10 % frå Tomtar i kommunale bustadfelt. Satsar for grunnkjøp/ref. veg vatn og kloakk vert uendra. Endringar i avgifter/ gebyr vert endra i samsvar med gjeldande satsar. Tilknytingsavgifter VA Tilknytingsavgifter VA vert uendra. Mellombels tilknyting til vatn og kloakk. Det skal betalast for målt forbruk og fast årleg avgift i høve dimensjon på inntaksleidning. Det er ikkje gebyr for tilknyting, men abonnenten må dekke kommunen sine kostnader i samband med tilknyting og fråkopling. Vassavgift. Satsane vert uendra får Kloakkavgift. Årsavgift vert auka med 10 %. Næringsutvikling og naturforvaltning Utleige næringsbygg. Utleige av næringsbygg (indeksjustering i reglement)

17 Fellingsavgift for hjortevilt. Satsane vert uendra frå 2012 Teneste landbruk og naturforvaltning. Betalingssatsane vert auka med 3 %. Kultur Bibliotek. Satsane vert uendra frå 2012 Billettprisar symjebasseng. Enkeltbillettar: Barn kr. 30 Vaksne kr. 50 Årskort: Barn kr. 350 Vaksne kr. 700 Familie kr Festeavgift graver. Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. 150,- frå Kulturskule. Kommunestyret vedtek at satsane vert auka med 25 % frå skuleåret 2013/2014. Danseverkstad. Satsane vert uendra frå 2012

18 Sak 107/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 158/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Arbeidsmiljøutvalet /12 Administrasjonsutvalet /12 Rådet for funksjonshemma /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Budsjett 2013, økonomiplan , planleggingsprogram Arkivsak: 12/2705 Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 151 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 158/12 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Formannskapet sender rådmannen sitt framlegg til budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram ut på høyring til følgjande: Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Eldrerådet Rådet for funksjonshemma Ungdommen sitt kommunestyre Arbeidstakarorganisasjonane Kyrkjeleg fellesråd Politiske parti Uttalefrist vert sett til 12. november Formannskapet og næringsutvalet Sak : 174/12 Framlegg frå Arbeiderpartiet: 4.1. Tenesteområde folkevalde: Reduksjon kr som følgje av endra møtefrekvens. Framlegget fekk 2 røyster Tenesteområde administrasjon Treningsstøtte vert auka med kr Framlegget fekk 2 røyster Framlegg frå Venstre 4.9 Kultur Funksjon 365 kulturminnevern vert auka med kr

19 Framlegget fekk 1 røyst. Framlegg som vart trekt er ikkje protokollert. Fellesframlegg i møtet vart samrøystes vedteke, og formannskapet legg fram ei samrøystes tilråding til kommunestyret. Formannskapet si samrøystes tilråding til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2013 av med slike endringar og presiseringar: Frie inntekter; Eigedomsskatt auka inntekt Konsesjonskraftgevinst Red. inntekt 1,7 mill 0,9 mill 4.1. Tenesteområde folkevalde Kulepunkt 4 side 14 vert endra slik: Gjennomføre årleg temaøkt om økonomi og oppvekst (grunnskule og barnehage) Tenesteområde Administrasjon. Driftsendringar etter 2013 (Økonomiplan): Kulepunkt 2 går ut og fylgjande punkt vert teke inn: *Vurdere ein ytterlegare reduksjon av Lustranytt og overføre informasjon til andre nettportalar. 4.3.Tenesteområde oppvekst Barnehage auka utgift fleire plassar/auka bem. 0,400 mill Auka bruk av faste vikarar. Rådmannen vurderer tilsetjing av fast vikar i området Hafslo/Indre Hafslo ( 60 evt 80 % stillling). PPT Luster kommunen skal søke interkommunalt samarbeid på PPT teneste etter mal Sogn Barnevern Tenesteområde helsetenester. Frisklivsentral auka utgift, interkommunalt opplegg jf rådmannen si saksutgreiing datert ,150 mill 4.6 Tenesteområde pleie og omsorg.

20 Reservepost pleie og omsorg auka utgift 0,500 mill Driftsendringar etter 2013: Kulepunkt 2 side 52 får følgjande tillegg:.evt. samarbeid med ATS. (vaskeri.) 4.7 Tenesteområde tekniske tenester. Særskilt om 2013 side 58. Kulepunkt 1 strekpunkt 4 går ut og vert erstatta med: Badetilbodet ved Jostedal samfunnshus vert oppretthalde som i dag ut Funksjon 265 Kommunale bustader. Følgjande tillegg side 55:..dette må prioriterast.(omsetjing og fornying) 4.8 Tenesteområde næring og naturforvaltning. Tersklar Fossøyane auka utgift 0,075 mill Rådmannen får fullmakt til å underskriva på kommunevedtaksskjema. Tenesteområde kultur 4.9 Lustrabadet reduksjon i driftstilskot Funksjon 231 Aktivitetstilskot barn og unge auke 0,480 mill mill Funksjon 381 0,075 mill Jostedal samf.hus/bad. Auka utgift (vaktm.50 +reinhald 20 + straum 45 auka inntekt 40 ) Innspel frå 17. mai komitèen i Gaupne: Rådmann vert bedd om å vurdere ev støtte til innkjøp av bord og stolar til 17.mai arrangement i Gaupne. Det vert lagt fram sak til formannskapet. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2013 av med slike endringar: a. Veg Verket: + 0,45 mill.kr. b. Varmeanlegg Luster ungdomskule: 1,0 mill.kr. c. Prosjekt Bustadfelt infrastruktur Side 67. Tillegg til siste avsnitt. Det må vurderst ulike organisasjonsmodellar for utbygging av felta allereie frå prosjekteringsfasen inkl. utbyggingsavtalar med private utbyggarar. d.prosjekt Brannstasjon Gaupne. Siste 2 setjingar går ut og vert erstatta med.

21 Rådmannen vurderer også om tidlegare yrkesskule kan nyttast som brannstasjon. Utgreiinga skal og drøfte anna aktuell bruk av yrkesskulebygga. Dei ulike alternativ vert å legga fram for formannskapet for avgjerd. e.prosjekt Vassforsyning side 65. Nytt kulepunkt: Vurdere opprusting av vassforsyning Hafslo Sentrum Moane slik at Moane kan verta tilknytt vassverket. f. Prosjekt Næringsområde Galdetoppen Hafslo næringsområde. Følgjande går ut: Førebels er tomtepris sett til same nivå som i Gaupne. Administrativ fullmakt. g. Prosjekt Anleggsutvikling. Tillegg: Før ein set i gong arbeidet med ny bru Mjølver må kommunen forhandle med A/L Brevegen om medverknad i finansieringa. Punkt a og b vert saldert mot tilsvarande auke i momskompensasjon 0.3 mill og i redusert låneopptak. 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for med slike endringar: Element/funksjon Eigedomsskatt +1,700 +1,7 +1,0 +1,0 Konsesjonskraftgevinst -0,900-0,9-0,5-0,5 Barnehage -0,400-0,4-0,4-0,4 Frisklivsentral -0,150-0,4-0,4-0,4 Tersklar Fossøyane -0,075 Reservepost pleie og omsorg -0,500-0,5-0,5-0,5 Lustrabadet +0,480 +0,2 +0,2 +0,2 Auke aktvitetstilskot -0,080 0,080 0,080 0,080 barn og unge Jostedal samh./bad -0, Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar for 2013: a. Omregulering av bilagstomten Hafslo må gjennomførast i Kommunen må prioritere planarbeid, avklaring av areal/grunnspørsmål og prospekt for samarbeid/ev sal privat utbyggar. b. Uteområde ved kyrkja i Solvorn må regulerast for å løyse tilkomst (universell utforming) til kyrkja samt trafikk og parkeringskapasitet. c. Det skal oppstartast reguleringsplanarbeid for det sentrale området for skiaktiviteten ved Sogn Skisenter. Arbeidet skal ta utgangspunkt i masterplanen. d. Reguleringsplan, ev detaljplanlegging Gjerde skal prioriterast. 5. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordførar vert auka med 3,75 % frå Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2013: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar.

22 b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 7. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2013: a. Disposisjonsfond (drift) 1. Funksjon 171 Premieavvik tidlegare år 15,160 mill.kr b. Næringsfond (drift) 1. Funksjon 325 Naturarven 0,251 mill.kr 2. Funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,000 mill.kr c. Heimfallsfond (drift) 1. Funksjon 870 Rente lån Gullringen 3,800 mill.kr d. Bruk av ubunde investeringsfond (til investeringar) 7,000 mill.kr e. Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, inkl. fond, vert å sjå samla. Avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev. meir-/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 8. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lån slik (2013) a. Ordinære investeringar: 21,15 mill.kr. b. Lån oppteke ,5 mill. kr. c. Vidare utlån, Startlån Husbanken : 4,000 mill. kr. 9. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta a. Konsesjonskraft til eige bruk vert seld som i 2012, jf. vedtak i k-sak 92/09. b. Konsesjonskraftuttak Årøy kraftverk vert seld attende til Sognekraft (gjenkjøpsavtale). c. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedtak i f.sak 170/12 og vedteken risikostrategi. 10. Fullmakter elles: a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. b. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. c. Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. e. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkja. 11. Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2013) a. Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar. c. Separate byggje- og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0 ) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill kr. d. Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k-sak 42/10.

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer