ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI"

Transkript

1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

2 VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og skapende Vi skal: maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet Engasjert Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling. Skikkelig Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit. Skapende Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdi skaping. Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

3 INNHOLD i korte trekk 05 Om E-CO Energi 06 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 19 Regnskapsprinsipper 22 Noter til regnskapet 44 Revisjonsberetning for Erklæring iht verdipapirhandelloven 5-5 E-CO Energis årsrapport for 2008 er publisert i web-versjon på E-CO ÅRSRAPPORT 08 3

4 2008 I KORTE TREKK KONSERNETS HOVEDVIRKSOMHET Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2008 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Fra og med 1. januar 2009 ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. RESULTAT Resultatet før skatt for 2008 ble på millioner kroner, en økning på 722 millioner kroner fra Årsresultatet etter skatt ble på millioner kroner, 168 millioner kroner høyere enn året før. Driftsinntektene ble millioner kroner, mens totale driftskostnader ble 959 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret. PRIS Gjennomsnittlig elspotpris på NordPool for 2008 ble på 36,9 øre/kwh, som var 14,5 øre høyere enn for E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 33,8 øre/kwh (26,5 øre/ kwh) som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kwh. PRODUKSJON Årsproduksjonen for konsernet ble på rekordhøye GWh som er 277 GWh høyere enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. INVESTERINGER I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i Lya kraftverk i Hallingdal ble satt i drift i løpet av første halvår. Vinstra Kraftselskap ferdigstilte et aggregat i Nedre Vinstra kraftstasjon til 34 millioner kroner. Oppland Energi ferdigstilte aggregatet i Fossheimsfoss kraftverk til en kostnad av ca. 9 millioner kroner. Forberedelser til oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er i gang, og det er gjort avtale om levering av nytt kontrollanlegg til kraftstasjonen. Planarbeidet for Mork kraftverk i Lærdal er videreført, og konsesjonssøknad ble innsendt sommeren I Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. Det tas sikte på å sende tre meldinger til NVE ila 2009 for hhv kraftverkprosjekt Mjåvatn i Hol, Hemsil III i Gol og Låvi kraftverk i Aurland. NØKKELTALL E-CO ENERGI KONSERN (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat Kapitalforhold Totalkapital Ansv. lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 37% 35% 33% 31% 30% Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet 1) 18,0% 16,0% 13,3% 11,9% 10,3% Totalkapitalrentabilitet 2) 17,1% 11,6% 10,2% 8,4% 8,5% Kontantstrøm Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA EBITDA margin 3) 82% 78% 77% 74% 74% Annet Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) 4) ) Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital 2) Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/ gjennomsnittlig totalkapital 3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter 4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper 4 E-CO ÅRSRAPPORT 08

5 E-CO ENERGI OSLO KOMMUNE 100% E-CO VANNKRAFT E-CO ENERGI 100% OSLO LYSVERKER E-CO 100% VINSTRA KRAFTSELSKAP E-CO 66,7% OPPLAND ENERGI E-CO 61,4% EB KRAFT- PRODUKSJON E-CO 30% OPPLANDSKRAFT OSLO LYSVERKER 25% OPPLAND ENERGI 25% NORSK GRØNNKRAFT E-CO 20% ØVRE OTTA OPPLANDSKRAFT 79% E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge, deriblant Norges tredje største kraftverk, Aurland I. Hovedkontor E-CO E-CO Energi eier 100% i E-CO Vannkraft, som eier 100% i Oslo Lysverker. Oppland Energi E-CO Vannkraft eier 61,35%. Opplandskraft E-CO Vannkraft eier 40%. Norsk Grønnkraft E-CO Vannkraft eier 20%. EB Kraftproduksjon E-CO Vannkraft eier 30%. Uvdal I og II E-CO Vannkraft eier 10%. E-CO ÅRSRAPPORT 08 5

6 ET REKORDÅR FOR E-CO ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 2008 ble et rekordår for E-CO Energi. Til tross for problemer med Statnetts utenlandsforbindelser, tidvis lave priser og turbulente tider leverer vi rekord resultat. Det viser meg at E-COs ansatte har kompetansen og driv kraften som skal til for å utnytte mulighetene som dukker opp samtidig som vi håndterer de utfordringene vi møter. E-CO har et solid utgangspunkt for realisering av målet om utvikling av 1000 GWh ny, fornybar kraftproduksjon innen Norsk vannkraft etterspørres som aldri før ble et meget godt år for norsk vannkraft. 5,2 TWh mer ren kraft enn i 2007, som gir reduserte klimagassutslipp. For E-CO sin del var den totale produksjonen én TWh mer enn året før, det vil si en økning på ni prosent. Den produksjonen tilsvarer en reduksjon i klimagass utslipp på tonn CO 2, tilsvarende utslippene fra ca norske biler i ett år. Vårt miljøbidrag er betydelig. Faktorene som påvirker vår produksjon mest er selvsagt nedbørsmengden og tilsiget. Samtidig er vi avhengige av at alle ledd i vår produksjonsvirksomhet til enhver tid er i besittelse av topp kompetanse, dersom vi skal kunne utnytte de mulighetene økt vannmengde gir. Det kommer ikke av seg selv. Stort tilsig og høy tilgjengelighet for kraftverkene blir altså belønnet med rekordhøyt resultat for E-CO Energi. Årsresultatet etter skatt ble millioner kroner, hvilket er en økning på 168 millioner kroner fra året før. Adm. direktør Odd Øygarden (konst.) Vi skal ikke lene oss tilbake og være fornøyd med nåsituasjonen. I løpet av 2008 har vi satt oss som mål å øke produksjonen med 1000 GWh innen 2015; både gjennom å øke kapasiteten i eksisterende kraftverk og gjennom etablering av ny produksjon. Inspirasjonen til dette er både kommersiell og miljømessig. Vi gir vårt bidrag til å bekjempe global oppvarming gjennom kjernevirksomheten vår. Når E-CO vokser er det i seg selv et miljøbidrag. 6 E-CO ÅRSRAPPORT 08

7 For å sikre at kraftproduksjonen når ut til markedet er vi avhengig av at infrastrukturen for transport av elektrisk kraft fungerer ble dessverre preget av en rekke problemer med overføringskapasiteten innen Norge og til utlandet. I deler av året hadde vi derfor en situasjon med lave priser i Sør-Norge, og etterspørsel fra utlandet som kunne vært dekket av ren norsk kraft. Konsekvensene av dette er både lavere inntekter fra kraftproduksjon og økte klimagassutslipp på kontinentet. Stabil og høyere kapasitet på linjer og kabler mot utlandet er avgjørende for norsk kraftbransje i fremtiden. Vi vet at etterspørselen etter ren energi øker i Europa som følge av at prisene på forurensing stiger. EU har vedtatt at 20 prosent av energi forbruket skal dekkes av fornybare kilder innen Norge kan være en betydelig bidragsyter til å nå dette målet. Men det forutsetter en helt annen vilje til å satse på overførings kapasitet mot de viktigste markedene enn det vi har sett så langt. Vi er også avhengig av at den kapasiteten som er etablert fungerer tilfredsstillende. Dårlig og ustabil overførings kapasitet gir lite forutsigbarhet for oss som produsenter og for kraftbrukere på kontinentet. For E-CO sin del ble siste del av året imidlertid også påvirket av interne endringer. Som følge av at en medarbeider hadde gått ut over sine fullmakter fratrådte administrerende direktør Hans Erik Horn sin stilling. I mange selskap ville slike hendelser påvirket driften i stor grad, men i E-CO har vi så mange dyktige og motiverte ansatte at vi kom oss gjennom episoden med et styrket fellesskap. Fundamentet for 2009 er sterkt. Jeg vil derfor avslutte med å takke hver enkelt ansatt i E-CO for en fantastisk innsats i 2008, og ønske alle et godt Odd Øygarden Adm direktør, (konst.) 2008 var også et turbulent år i andre sammenhenger. Finanskrisen nådde Norge for fullt mot slutten av året med vanskelig tilgang på kreditt og fallende oljepriser. For E-CO som selskap er ikke konsekvensene av dette dramatiske, men vi ser konsekvenser også for kraftmarkedet. E-CO ÅRSRAPPORT 08 7

8 ÅRSBERETNING 2008 E-CO ENERGI KONSERN 2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Effekten av historisk høy kraftproduksjon og prisøkning er hovedårsaken til det gode resultatet. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 104 prosent av spotprisen, referert Oslo. SAMMENDRAG Kraftåret 2008 ble svært nedbørsrikt med høy kraftproduksjon og relativt lave priser i tidsperioder, men årsgjennomsnitt på relativt høyt nivå. Systemprisen på NordPool for året 2008 ble på 36,9 øre/kwh, som var hele 14,5 øre høyere enn for E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2008 på 33,8 øre/kwh (26,1), som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kwh. Store prisutslag på grunn av kapasitetsproblemer for Statnetts kabler over Oslofjorden preget prisbildet i Årsresultatet etter skatt ble på millioner kroner, hvilket er en økning på 168 millioner kroner fra året før. Resultatet 8 E-CO ÅRSRAPPORT 08

9 Johan Kleivi, Mai-Lill Ibsen, Trond Vernegg, Odd Øygarden (konst. adm. direktør), Kåre Jan Sørheim, Helge Skudal, Gro Balas (nestleder) og Tore Olaf Rimmereid (styreleder). før skatt ble millioner kroner, opp 722 millioner kroner fra året før. Konsernets årsproduksjon ble på GWh (inklusiv andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 277 GWh mer enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon, inkludert andel i tilknyttede selskaper, er GWh. E-CO fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører i sin strategiske plan for perioden E-CO har som mål å øke sin produksjon med GWh innen Lya kraftverk i Hallingdal ble ferdigstilt i Oppgradering av aggregat i Nedre Vinstra og i Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre er gjennomført, og oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er påbegynt. Planarbeidet om Mork kraftverk i Lærdal er videreført og konsesjonssøknad er sendt NVE. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt. E-CO samarbeider med Aurland kommune om å fremme tiltak mot skred og flom som vil kunne gi økt kraft produksjon og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Også i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fall rettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. I tillegg forberedes ny kraftverksbygging gjennom Oppland Energi og Opplandskraft. Konsesjonsprosessen er igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune. I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i Kontantstrøm fra virksomheten ble på millioner kroner mot millioner kroner året før. Brutto gjeld ble redusert med millioner kroner i løpet av Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 36,6 prosent mot 34,8 ved årets begynnelse. Dessuten har selskapet et ansvarlig lån fra eier. Styret vurderer egenkapital andelen som tilfredsstillende. I begynnelsen av desember konstituerte styret Odd Øygarden til ny administrerende direktør da tidligere administrerende direktør Hans Erik Horn fratrådte etter at det var avdekket fullmaktsoverskridelse i rutinene for håndtering av finansielle instrumenter. Styret foreslår et utbytte på 900 millioner kroner til eier. E-CO ÅRSRAPPORT 08 9

10 VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomheter besto i 2008 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraft selskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), EB Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Fra og med ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget. E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune, og har ett datterselskap, E-CO Vannkraft as, der konsernets produksjonsvirksomhet og eierandeler i andre selskaper er plassert. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultatregnskap E-CO Energis driftsinntekter ble på hele millioner kroner i 2008, en økning på 925 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes hovedsakelig prisøkning og noe høyere produksjonsvolum. Økningen i gjennomsnittlig salgspris var på 7,7 øre/kwh sammenlignet med I tillegg kommer økningen i produksjonsvolumet på 277 GWh sammenlignet med 2007 Gjennomsnittlig salgspris for 2008 ble 33,8 øre/kwh mot 26,1 øre foregående år. Det utgjør 104,3 prosent av timeveid spotpris (områdepris). Konsernets sikringsstrategi for kraft medfører en avdemping av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet. Driftskostnader ble 959 millioner kroner mot 892 millioner kroner i Økningen skyldes i hovedsak økt eiendomsskatt og overføringskostnader, samt noe høyere lønns kostnader. De øvrige driftskostnadene viser mindre endringer. Driftsresultatet for 2008 ble dermed på millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret. Konsernets inntekt på investering i tilknyttede selskap var på 112 millioner kroner i 2008, som en forbedring på 71 millioner kroner fra fjoråret. Finansinntektene ble på 61 millioner kroner og består hovedsakelig av renter på konsernkonto og pengemarkedsfond. Finanskostnader var 658 millioner kroner i 2008 mot 468 millioner kroner i Økningen har sammenheng med negativ kursutvikling på euro samt kurstap på fondsplasseringer. I tillegg kommer nedskrivning på ansvarlig kapital i selskapets pensjonskasse. Konsernet hadde ved årets slutt millioner kroner lavere rentebærende gjeld sammenlignet med foregående år. Ordinært resultat før skatt ble millioner kroner, som er 722 millioner kroner høyere enn i Skatter utgjorde totalt millioner kroner, sammenlignet med 635 millioner kroner året før. Den betydelige økningen skyldes økt grunnrentebeskatning og økt overskuddsbeskatning som følge av resultatøkningen sammenholdt med foregående år. Årsresultatet ble på hele millioner kroner i 2008, mot 947 millioner kroner i Investeringer, finansiering og kapitalforhold Investeringer i varige driftsmidler for konsernet ble 99 millioner kroner. Ny dam Stolsvatn skulle etter planen vært sluttført høsten Imidlertid ble damfundamentarbeidet mer omfattende enn planlagt. Moreneforekomstene inneholdt mer grunnvann enn forventet og det ble for lite tilgjengelig masse. Saksgangen rundt innhenting av nødvendige tillatelser for uttak av morenemasse fra reserveområdet var tidkrevende. Sluttføring forventes ferdig i Nytt Lya kraftverk i Hallingdal ble idriftsatt. E-COs andel av kostnadene ble 30 millioner kroner. Vinstra Kraftselskap ferdigstilte et aggregat i Nedre Vinstra kraftstasjon til 34 millioner kroner. Oppland Energi ferdigstilte aggregatet i Fossheimfoss kraftverk. E-COs andel av investeringene er ca 9 millioner kroner. Arbeidene med forberedelser til oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året. Det er i tillegg inngått avtale om levering av nytt kontrollanlegg til kraftstasjonen. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde millioner kroner, opp fra millioner kroner i Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med 858 millioner kroner, mens det ikke er tatt opp ny langsiktig gjeld. Kortsiktig rentebærende gjeld er redusert med 450 millioner kroner. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med millioner kroner. 10 E-CO ÅRSRAPPORT 08

11 E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år. Konsernet har en syndikert trekkfasilitet med i alt ni banker, med en øvre trekkramme på 235 millioner euro (2.088 millioner kroner per 31. desember 2008) og med løpetid til november Per 31. desember 2008 var det trukket 400 millioner kroner på fasiliteten. 665 millioner kroner av konsernets gjeld forfaller i Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,5 og 12 år, en gjennomsnittlig løpetid på 4,2 år og en gjennomsnittlig rentebinding på 2,7 år. Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) på sine lån. Alle lån inneholder klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering, samt at de inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi. Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 261 millioner kroner og 202 millioner kroner ved årets slutt. Per 31. desember 2008 var konsernets totalkapital millioner kroner, mens egenkapitalen var millioner kroner i forhold til henholdsvis millioner kroner og millioner kroner året før. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 36,6 prosent mot 34,8 ved årets begynnelse. Finansiell risiko og risikostyring Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor disse rammene prissikres fremtidig produksjon i de tidsperioder hvor man vurderer at man oppnår best mulig pris. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko, ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som hensyntar skatterisikoen, slik at det ikke prissikres mer av forventet fremtidig produksjon enn at økt spotpris gir en nøytral eller positiv forventet kontantstrøm etter skatt. Konsernet har en liten tradingaktivitet, og denne aktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. I 2008 har det tilnærmet ikke vært tradingaktivitet. Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå, ettersom store deler av aktivaene er finansiert med gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Ved utgangen av 2008 var rentedurasjonen på 2,7 år. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er vekslet om og valutasikret til norske kroner. Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko på prissikring av kraft, slik at inngåtte finansielle kraftkontrakter, som alle prises i euro, er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner. Det ble i 2008 avdekket en svikt i de operasjonelle rutinene knyttet til valutasikringen ved at det var inngått valutakontrakter ut over fullmaktsrammer. I betydelig grad lå handlene innenfor det volum som forventes for fremtidige inntekter i euro. Det volum som ble vurdert som å overstige fremtidige valutainntekter, er skilt ut som en egen portefølje som ikke regnskapsføres som sikring og som vurderes til laveste verdi av kostpris og bokført verdi i regnskapet. Denne porteføljen omfatter derivater som utløper i 2009, og det er foretatt avbøtende tiltak for å begrense fremtidig tap på denne porteføljen. Det ble umiddelbart igangsatt tiltak for å gjennomgå og forbedre operative rutiner på dette området. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 985 millioner kroner. Netto finansposter utgjør millioner kroner mot 486 millioner kroner i Inntekter på investering i datterselskaper utgjør millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 387 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 985 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2008: Utbytte: Til annen egenkapital: 900 millioner kroner 85 millioner kroner E-CO Energi as har 371 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN Kraftåret 2008 ble «de ødelagte sjøkablers» år. I august 2007 satte en oljelekkasje i en transformator på dansk side sjøkabelen Skagerrak 3 ut av drift. Dette halverte utvekslingskapasiteten mellom Norge og Danmark. Først i begynnelsen av juli 2008 kom kabelen i drift igjen. Den nye sjøkabelen NorNed på 700 MW mellom Norge og Nederland skulle opprinnelig vært i drift i løpet av 4. kvartal Kabelen kom først i drift i mai Tre forbindelser i sentralnettet krysser Oslofjorden. Våren 2008 havarerte sjøkablene i to av disse forbindelsene. Utvekslingskapasiteten mellom Sør- Norge og Sverige ble betydelig redusert. Det forventes full kapasitet først i mai Spotprisen referert Oslo for året 2008 ble på 32,4 øre/kwh, hvilket er en oppgang på 10 øre/kwh fra Det var store variasjoner over året. Maiprisen var lavest med 10 øre/ kwh. Septemberprisen var høyest med 52,2 øre/kwh. Til sammenlikning var septemberprisen i ,3 øre/kwh. I 2008 oppnådde E-CO en gjennomsnittlig salgspris på 104 E-CO ÅRSRAPPORT 08 11

12 prosent av spotprisen, referert Oslo, eksklusiv konsesjonskraft. I perioder var det betydelige flaskehalser i overføringsnettet slik at det ble prisdifferanser mellom de enkelte områdene innen elbørsområdet. Danmark-Øst hadde den høyeste spotprisen for året, hvilket var 14,2 øre/kwh høyere enn prisen referert Oslo. Det var også store forskjeller mellom prisområdene i Norge. Spotprisen referert Trondheim var 9,68 øre/kwh høyere enn prisen referert Oslo. Osloprisen var den laveste i elbørsområdet. En hovedårsak til dette var den begrensede eksportkapasiteten ut fra Sør-Norge som følge av kabelhavariene, men også vannsituasjonen i Sør-Norge medvirket til dette. Tapet på sikringskontraktene, som følge av kapasitetsproblemer, er beregnet til 160 millioner kroner. Avviket mellom systempris og områdepris var 4,5 øre/kwh. Siden sikringskontraktene avregnes mot systempris og den sikrede produksjonen mot områdeprisen, medførte prisdifferansen et tap. I tillegg medførte prisavviket ytterligere tap knyttet til usikret spotsalg. For året sett under ett var det betydelig varmere enn normalt både i Norge og Sverige. For Norge sett under ett var året det sjuende varmeste som er registrert. Ingen måneds temperaturer var under normalen. Det var størst temperatur avvik i januar og februar. I det norsk-svenske kraftområdet var årsnedbøren, omregnet til energi, 5 prosent over normalen. Tilsiget var 3 prosent over normalen, men ujevnt fordelt: I Norge var tilsiget 10 prosent over og i Sverige 10 prosent under normalen. Snømagasinet ved utgangen av året var godt under normalen i det norsksvenske kraftområdet. I 2008 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 139 TWh. Det er en oppgang på vel 5 TWh fra året før og ca. 19 TWh over normalproduksjon. Norge hadde en netto eksport på ca. 14 TWh, mot en netto eksport på 10 TWh i Forbruket i Norge var på 127, hvilket er en oppgang på 1,6 TWh fra Årsproduksjonen for konsernet ble på rekordhøye GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi, GWh), som er 277 GWh mer enn 2007 og ca GWh over normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft, ble årsproduksjonen GWh. FORRETNINGSUTVIKLING E-CO Energi ønsker å utvikle eksisterende kraftverk og fallrettigheter videre. I løpet av 2008 vedtok selskapet å øke produksjonen med GWh innen 2015 gjennom nyutbygging, oppgradering og utvidelser. Områder i Aurland kommune er utsatt for skred og flom. Aurland kommune og E-CO samarbeider om å få fremmet tiltak mot skred og flom som vil kunne gi økt kraft produksjon i Aurlandskraftverkene og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Også i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. Det tas sikte på å sende tre meldinger til NVE i løpet av 2009, henholdsvis kraftverksprosjekt Mjåvatn i Hol, Hemsil III i Gol og Låvi kraftverk i Aurland. Planarbeidet for Mork kraftverk i Lærdal er videreført, og konsesjonssøknad ble innsendt sommeren Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt, og i Oppland Energi er konsesjonsprosess igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune. Gjennom en tiårsperiode har konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. Økt fokus på vannkraftproduksjon har ført til salg av tidligere posisjoner. E-CO Energi er nå engasjert i minoritetsposter i Policom AS (energi måling og toveiskommunikasjon), STP AS (vannkraftturbiner) og CruSiN AS (smeltedigler for solcelleproduksjon). E-CO Energi og ni andre norske energiselskap besluttet i 2007 å utrede mulighetene for en felles satsing innenfor vannkraft i utlandet. Det ble nedsatt et prosjekt for å vurdere mulige konsekvenser av tiltaket. Utredningen ble fremlagt for styrene i de ti selskapene. Det ble ikke gitt tilslutning i tilstrekkelig grad til at partene så grunnlag for å gå videre med prosjektet. Rammevilkår E-CO Energi har fokus på de rammevilkårene som næringen er underlagt. Viktige områder i 2008 har vært vilkårene for økt vannkraftproduksjon, arbeidet med revisjon av eksisterende konsesjoner, implementeringen av EUs rammedirektiv for vann, fungerende utenlandsforbindelser, og behovet for restrukturering og effektivisering av næringen. Stortinget vedtok i 2008 endringer i konsesjons lovgivningen, som på sikt vil føre til at tilnærmet all vannkraft produksjon over en viss størrelse vil være eiet av selskaper med offentlige eiere. Offentlige eiere vil få tidsubegrensede konsesjoner, mens eksisterende private konsesjoner vil løpe til opprinnelig hjemfallstidspunkt. Private kan imidlertid eie inntil en tredjedel. Private selskaper med rettigheter fra før 1909 får beholde disse. Dersom private interesser selger ressurser som omfattes av hjemfall til offentlig eide selskaper, faller hjemfall bort. Endringene har mindre praktisk betydning for E-CO Energi, men innebærer en avklaring etter ni år med uavklarte rammevilkår for eierskap til kraftproduksjon. TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 833 og 25 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 112 millioner kroner i 2008, som er 71 millioner kroner høyere i forhold til året før. Fra og med ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. 12 E-CO ÅRSRAPPORT 08

13 ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Det var 148 ansatte per Av disse var 147 fast ansatte og en trainee. I løpet av 2008 fikk vi 17 nye medarbeidere og 14 personer sluttet, hvorav 6 gikk av med oppnådd alderspensjon. Styre og ledelse Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. I løpet av 2008 er Johan Kleivi og Kåre Jan Sørheim innvalgt som selskapets nye ansatterepresentanter. Som en konsekvens av at det ble avdekket svakheter i konsernets interne kontrollrutiner knyttet til handel med valutainstrumenter i desember, fratrådte administrerende direktør Hans Erik Horn sin stilling og direktør for økonomi, finans og risikokontroll ble løst fra sine oppgaver. Fra samme tid ble Odd Øygarden konstituert som ny administrerende direktør og Egil Skøien ble konstituert som direktør for økonomi, finans og risikokontroll. Alf Inge Berget ble i 2008 tilsatt som ny direktør for kraftverksoperatør. Helse, miljø og sikkerhet HMS-arbeidet har i 2008 vært omfattende. Målet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeids miljø, det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. HMS er en del av linjeledelsens ansvar. Det legges vekt på forebyggende arbeid gjennom bl.a. internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMSarbeidet. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet planlegges og prioriteres på lik linje med områder som produksjon, teknikk og økonomi. Det er foretatt helseundersøkelser i deler av organisasjonen i 2008 og som er etterfulgt av tiltak for å utvikle videre det positive arbeidsmiljøet. E-CO Energi har gjennom avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) sterk fokus på oppfølging av sykemeldte. Det er ikke avdekket fravær med direkte yrkesrelaterte årsaker. Sykefraværet i 2008 ble på 2,6 prosent, sammenlignet med 5,1 prosent året før. Det er registrert vedvarende lavt sykefravær under 3 prosent gjennom hele året. I løpet av 2008 ble det i produksjonsvirksomheten registrert to skader, hvorav en skade med fravær på tre dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 8,5 og et skadefravær (F-verdi) på 12,7. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene er redusert i forhold til Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av Kompetanse, arbeidsmiljø og kultur E-CO Energi legger vekt på kompetanseutvikling, og har i 2008 styrket dette området. Rekruttering, internopplæring, videre- og etterutdanning og felles- og ledersamlinger er sentrale aktiviteter. Likestilling Det er 19 kvinnelige ansatte i E-CO Energi. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent. En av syv medlemmer i konsern ledelsen er kvinne. Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentanter er kvinneandelen 40 prosent. Til majoriteten av stillingene i E-CO er det ingen eller få kvinnelige søkere. Konkurransen om de kvalifiserte kvinnelige kandidatene er meget stor. Gjennom kontakt med skole- og utdanningssektoren har E-CO styrket det langsiktige arbeidet med å rekruttere flere kvinner til selskapet. YTRE MILJØ All E-CO Energis kraftproduksjon i 2008 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert fra andre aktører i det nord-europeiske kraftmarkedet, vil E-COs vannkraftproduksjon i 2008 gi et positivt CO 2 -bidrag på 6,4 millioner tonn CO 2. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag to millioner biler. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt lokalt og globalt. Til tross for at vannkraft er fornybar, ren energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. E-CO Energi har i 2008 fortsatt arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet en miljørapport. I rapporten er det definert et sett av indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter. Det er også arbeidet med å videreutvikle mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. I årets rapport har vi utvidet rapporteringen vedrørende egne utslipp av klimagasser. Rapporteringen inneholder nå utslipp fra ansattes flyreiser, helikoptertransport, lys og varme til bygninger og anlegg, i tillegg til drivstofforbruk for egne og entreprenørers kjøretøy. I 2008 tilsvarte E-CO Energis klimagassutslipp ca tonn CO 2.-ekvivalenter, mot 565 tonn i Tallene er ikke sammenlignbare ettersom rapporterings grunnlaget er utvidet. E-CO ÅRSRAPPORT 08 13

14 FREMTIDIG UTVIKLING E-CO Energi har følgende hovedmål for virksomheten: maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet Det søkes å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Selskapet følger en strategi med fokus på organisk vekst kombinert med ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge, dersom rammebetingelsene skaper slike muligheter. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner. Strategisk plan for E-CO Energi omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon og finansiell disponering. I tillegg er det interesse for eierposisjoner, som kan forme effektiv selskapsdrift og egnete eierstrukturer. E-CO Energi kan både ha villighet til å dele opp felleseide posisjoner, men også å utvide eller bygge ut ny kraft i felleskap med andre. Med dagens rammebetingelser har dette vært langsomme prosesser. Det er imidlertid blitt gjennomført endringer i styringsform i Oppland Energi og Opplandskraft, som styret ser på som steg på veien. Samarbeidet med E-CO Energis medeiere vurderes som god. Produksjon Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsksvenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Dog vil kostnadene i termisk kraftproduksjon påvirke kraftprisen i Norge. Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO 2 - utslipp vil være viktig. Økt utvekslingskapasitet med kontinentet vil gi økt påvirkning fra termiske kostnader. Et usikkerhetsmoment for framtiden vil være hvor stor andel av framtidig kraftproduksjon, i Norden og på kontinentet, som vil komme fra fornybar energi og kjernekraft. Jo større denne andelen vil bli, jo mindre vil prisen bli påvirket av termiske kostnader. E-CO Energi skal vokse innen vannkraft. Konsernet er i gang med å realisere målet om å øke kraftproduksjon med GWh innen Vannkraften står i en særstilling i Norge når fremtidens behov for fornybar, regulerbar og lønnsom kraft skal dekkes. Målene som kommer til uttrykk i Stortingets klimaforlik og EUs fornybardirektiv er ambisiøse og tydelige. En avgjørende suksessfaktor er imidlertid rammevilkår som underbygger målene. Styret ser frem til at myndighetene i 2009 tar dette på alvor og i større grad legger forholdene til rette for fortsatt utbygging av skånsom og utslippsfri vannkraft. Styret er godt fornøyd med virksomheten og resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i Oslo, 09. mars 2009 Styret i E-CO Energi as. Tore Olaf Rimmereid Styreleder Gro Balas Nestleder Trond Vernegg Mai-Lill Ibsen Helge Skudal Johan Kleivi Kåre Jan Sørheim Odd Øygarden Administrerende direktør, konst. 14 E-CO ÅRSRAPPORT 08

15 RESULTATREGNSKAP 1. januar desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Note Driftsinntekter Energikjøp, overføring (158) (139) (127) (3) (12) 3 Lønn og andre personalkostnader (139) (122) (114) Eiendomsskatt og konsesjonsavgift (205) (191) (159) Avskrivninger (271) (263) (271) 4 (4) 5 Andre driftskostnader (186) (177) (174) 1 (16) Driftskostnader (959) (892) (845) 3 (13) Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Finansinntekter (463) (570) 7 Finanskostnader (658) (468) (455) Netto finansposter (485) (349) (334) Ordinært resultat før skatter (137) (115) 8 Skatter på ordinært resultat (1 189) (635) (591) Årsresultat Overføringer og disponeringer (298) 85 Overført til annen egenkapital Utbytte Sum disponert 29 Resultat per aksje (kr) E-CO ÅRSRAPPORT 08 15

16 BALANSE 31. desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Note Eiendeler Vannfallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Utlån til datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Utlån til tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer og investeringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler E-CO ÅRSRAPPORT 08

17 BALANSE 31. desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Note Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser eller garantiansvar Oslo, 09. mars 2009 Styret i E-CO Energi as Tore Olaf Rimmereid Styreleder Gro Balas Nestleder Trond Vernegg Mai-Lill Ibsen Helge Skudal Johan Kleivi Kåre Jan Sørheim Odd Øygarden Administrerende direktør, konst. E-CO ÅRSRAPPORT 08 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE 1. januar desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Kontantstrøm fra virksomheten Tilført fra virksomheten* Endringer i inntektsførte konsernbidrag 584 (750) og utbytte fra konsernselskaper (138) (9) Endring i betalbar skatt 452 (205) 245 Endringer i andre fordringer, kreditorer 62 (10) og tidsavgrensninger (241) A Kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer 0 0 Investeringer i varige driftsmidler (99) (126) (127) 0 0 Salg av virksomheter og varige driftsmidler Endring i andre investeringer 35 (96) B Kontantstrøm fra investeringer (60) (207) 84 Kontantstrøm fra finansiering 0 0 Opptak av langsiktig gjeld (878) (600) Nedbetaling av langsiktig gjeld (858) (878) (1 176) (152) 801 Endring i kortsiktig gjeld (450) (500) (650) Utbetalt utbytte (650) (500) (450) (1 530) (449) C Kontantstrøm fra finansiering (1 958) (1 078) (976) (309) 64 A+B+C Kontantstrøm i året (59) (226) Likviditetsbeholdning 1. januar = Likviditetsbeholdning 31. desember ** * Tallet fremkommer slik: Årsresultat Avskrivninger Nedskriving av finansielle anleggsmidler Resultatandel tilknyttet selskap (112) (41) (47) Gevinst ved salg av driftsmidler (2) (7) (16) (7) (14) +/- Endring utsatt skatt/skattefordel (79) (57) (48) = Tilført fra virksomheten ** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd. E-CO Energi har i tillegg en ordinær kredittlinje i bank på 100 millioner kroner, samt en avtale om en syndikert trekkfasilitet med en ramme på 235 millioner Euro med forfall november Ubenyttet trekk utgjør 190 millioner Euro (1.689 millioner kroner per 31. desember 2008). 18 E-CO ÅRSRAPPORT 08

19 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELL INFORMASJON E-CO Energis konsernregnskap for regnskapsåret 2008 ble vedtatt i styremøte den 9. mars E-CO Energi as er et aksjeselskap med begrenset ansvar og har sitt hovedkontor i Oslo, Samtlige aksjer eies av Oslo Kommune. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 2008 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Konsolidering DATTERSELSKAPER Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultat og finansiell stilling for morselskapet E-CO Energi as og dets datterselskaper som en enhet. I konsernet medtas selskapene hvor E-CO Energi as eller dets datterselskaper eier mer enn 50 prosent av aksjene og har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Mer- eller mindreverdier henføres til de balanseposter de knytter seg til. TILKNYTTEDE SELSKAPER Selskaper der morselskap eller datterselskap har betydelig innflytelse, normalt mer enn 20 prosent av aksjekapitalen, er i konsernregnskapet regnskapsført ved at andelen av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt er tatt inn på egen linje blant finanspostene i resultatregnskapet og tillagt kostprisen i balansen. Mottatt utbytte føres til fradrag i balanseverdien. FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET E-CO Energi konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av kraftverk. Samarbeidet foregår i to former: felles kontrollerte selskaper og felles kontrollerte anlegg. Virksomheten er regnskapsmessig behandlet etter bruttometoden i henhold til foreløpig norsk regnskaps standard om deltakelse i felles kontrollert virksomhet. Felles kontrollerte selskaper omfatter selskaper med en deleieform, og aksjeselskaper hvor det foreligger en avtale som tilsier felles kontroll. Deleide selskaper omfatter i hovedsak Vinstra Kraftselskap DA og Opplandskraft DA. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige andeler av kraftproduksjonen etter forpliktelser til å levere konsesjons kraft og lignende. I regnskapet er de forholdsmessige andeler av hovedpostene i resultatet tatt inn i de tilsvarende poster i konsernets regnskap. Andel omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld er ført opp etter konsernets andel og vist i note 12. Felleskontrollerte aksjeselskaper omfatter Oppland Energi AS, hvor eierposten ble ervervet i Felles kontrollerte anlegg omfatter anlegg som ikke er etablert som egne, selvstendige selskaper, men er integrerte deler av et av eierselskapenes produksjonssystemer. Dette selskapet står for den løpende driften av anlegget, og får refundert andel av driftsutgiftene fra de øvrige deltakerne. Deltakerne har hver skutt inn sin andel av anleggskapitalen i form av direkte investeringer. Langsiktig gjeld er tatt opp direkte av eierselskapene og inngår for E-CO Energi konsernets vedkommende i samlet langsiktig gjeld. Note 12 gir en oversikt over andeler i disse anleggene. E-CO ÅRSRAPPORT 08 19

20 Inntektsføring av konsernbidrag og utbytte Konsernbidrag inntektsføres i morselskapet i samme regnskapsår som konsernbidraget avgis. Den delen av konsernbidraget som representerer opptjent kapital i eierperioden, inntektsføres som inntekt på investeringer i datterselskaper. Konsernbidrag, som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden, regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen og føres som en reduksjon i verdien av aksjer i datterselskaper. Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme år som utbyttet avsettes. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres i det år utbyttet mottas. Utbytte som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden, regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen. Utenlandsk valuta Salg av strøm og finansiell handel med kraftderivater foregår i hovedsak i Euro. Spotsalg av strøm regnskapsføres til kurs på faktureringstidspunktet. Oppgjør for finansiell handel regnskapsføres til gjennomsnittskurs for måneden. Ved valutasikring av strømsalg regnskapsføres det realiserte resultatet av sikringsinstrumentene sammen med salgsinntektene. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Valutalån, som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler, føres opp til terminkursen på valutasikringen. Valutatap eller valutagevinst, ved omregning til kurs på balansedagen, resultatføres som valutagevinst eller valutatap. Kontraktsforpliktelser elektrisitet Inntektsføring Skatter E-CO Energi foretar sikringsforretninger for å sikre prisnivået på fremtidig kraftproduksjon. Det brukes i hovedsak finansielle kontrakter for prissikring av en andel av kraftproduksjonen. Forutsetning for sikringsvurderinger er at sikringsnivået ligger innenfor egen produksjonsevne. Konsernet har som policy at fremtidig kraftsalg som er prissikret i Euro, sikres også i hovedsak mot endring i valutakurs ved anvendelse av valutaderivater. Urealiserte gevinster/tap på kraft- eller valuta derivater som benyttes i sikringsøyemed, balanseføres ikke. Resultatføring av gevinster og tap knyttet til sikring skjer ved leveranse av sikringsobjektet. Konsernets driftsinntekter består i hovedsak av salg av kraft i engrosmarkedet. Inntektsføring foretas når kraften er levert og risikoen har gått over til kjøper. Inntekter fra utleie av sentralnettskomponenter inntektsføres i henhold til vedtatt inntektsramme fra NVE. Andre salg av varer eller tjenester inntektsføres når varen eller tjenesten er levert og risikoen har gått over til kjøper. Renteinntekter regnskapsføres når de er opptjent. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av driftsmidler og gjeld, samt fremførbare underskudd. Grunnrenteskatt knytter seg til det enkelte kraftverk. Skattereglene for behandling av negativ grunnrenteinntekt ble endret i Etter de nye reglene kan fremførbar negativ grunnrenteinntekt, oppstått før 2007, ikke utlignes mot betalbar grunnrenteskatt i andre kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt, oppstått i 2007 og senere, kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Se note 8 for en nærmere beskrivelse. Naturressursskatten kan kreves til reduksjon i fellesskatt, og naturressursskatt som overstiger årets fellesskatt, er behandlet som skatteforskudd. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt, balanseføres hvis det er overveiende sannsynlig at de vil bli realisert. Ved beregning av utsatt skatt benyttes nominelle skattesatser for inntektsskatt og grunnrenteskatt. Eiendomsskatt Periodisk vedlikehold Eiendomsskatt klassifiseres som en driftskostnad og regnskapsføres i samme år som skatten betales. Se note 4 for opplysninger om eiendomsskatt. Det utføres planlagt, periodisk vedlikehold med varierende og gjennomgående relativt langvarige intervaller på produksjonsanlegg basert på forutgående tilstandskontroll. Kostnadsføring skjer i det året vedlikeholdet har funnet sted. 20 E-CO ÅRSRAPPORT 08

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer