ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI"

Transkript

1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon Telefaks ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

2 VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og skapende Vi skal: maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet Engasjert Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling. Skikkelig Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit. Skapende Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdi skaping. Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

3 INNHOLD i korte trekk 05 Om E-CO Energi 06 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 19 Regnskapsprinsipper 22 Noter til regnskapet 44 Revisjonsberetning for Erklæring iht verdipapirhandelloven 5-5 E-CO Energis årsrapport for 2008 er publisert i web-versjon på E-CO ÅRSRAPPORT 08 3

4 2008 I KORTE TREKK KONSERNETS HOVEDVIRKSOMHET Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2008 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Fra og med 1. januar 2009 ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. RESULTAT Resultatet før skatt for 2008 ble på millioner kroner, en økning på 722 millioner kroner fra Årsresultatet etter skatt ble på millioner kroner, 168 millioner kroner høyere enn året før. Driftsinntektene ble millioner kroner, mens totale driftskostnader ble 959 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret. PRIS Gjennomsnittlig elspotpris på NordPool for 2008 ble på 36,9 øre/kwh, som var 14,5 øre høyere enn for E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 33,8 øre/kwh (26,5 øre/ kwh) som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kwh. PRODUKSJON Årsproduksjonen for konsernet ble på rekordhøye GWh som er 277 GWh høyere enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. INVESTERINGER I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i Lya kraftverk i Hallingdal ble satt i drift i løpet av første halvår. Vinstra Kraftselskap ferdigstilte et aggregat i Nedre Vinstra kraftstasjon til 34 millioner kroner. Oppland Energi ferdigstilte aggregatet i Fossheimsfoss kraftverk til en kostnad av ca. 9 millioner kroner. Forberedelser til oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er i gang, og det er gjort avtale om levering av nytt kontrollanlegg til kraftstasjonen. Planarbeidet for Mork kraftverk i Lærdal er videreført, og konsesjonssøknad ble innsendt sommeren I Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. Det tas sikte på å sende tre meldinger til NVE ila 2009 for hhv kraftverkprosjekt Mjåvatn i Hol, Hemsil III i Gol og Låvi kraftverk i Aurland. NØKKELTALL E-CO ENERGI KONSERN (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat Kapitalforhold Totalkapital Ansv. lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 37% 35% 33% 31% 30% Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet 1) 18,0% 16,0% 13,3% 11,9% 10,3% Totalkapitalrentabilitet 2) 17,1% 11,6% 10,2% 8,4% 8,5% Kontantstrøm Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA EBITDA margin 3) 82% 78% 77% 74% 74% Annet Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) 4) ) Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital 2) Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/ gjennomsnittlig totalkapital 3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter 4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper 4 E-CO ÅRSRAPPORT 08

5 E-CO ENERGI OSLO KOMMUNE 100% E-CO VANNKRAFT E-CO ENERGI 100% OSLO LYSVERKER E-CO 100% VINSTRA KRAFTSELSKAP E-CO 66,7% OPPLAND ENERGI E-CO 61,4% EB KRAFT- PRODUKSJON E-CO 30% OPPLANDSKRAFT OSLO LYSVERKER 25% OPPLAND ENERGI 25% NORSK GRØNNKRAFT E-CO 20% ØVRE OTTA OPPLANDSKRAFT 79% E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge, deriblant Norges tredje største kraftverk, Aurland I. Hovedkontor E-CO E-CO Energi eier 100% i E-CO Vannkraft, som eier 100% i Oslo Lysverker. Oppland Energi E-CO Vannkraft eier 61,35%. Opplandskraft E-CO Vannkraft eier 40%. Norsk Grønnkraft E-CO Vannkraft eier 20%. EB Kraftproduksjon E-CO Vannkraft eier 30%. Uvdal I og II E-CO Vannkraft eier 10%. E-CO ÅRSRAPPORT 08 5

6 ET REKORDÅR FOR E-CO ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 2008 ble et rekordår for E-CO Energi. Til tross for problemer med Statnetts utenlandsforbindelser, tidvis lave priser og turbulente tider leverer vi rekord resultat. Det viser meg at E-COs ansatte har kompetansen og driv kraften som skal til for å utnytte mulighetene som dukker opp samtidig som vi håndterer de utfordringene vi møter. E-CO har et solid utgangspunkt for realisering av målet om utvikling av 1000 GWh ny, fornybar kraftproduksjon innen Norsk vannkraft etterspørres som aldri før ble et meget godt år for norsk vannkraft. 5,2 TWh mer ren kraft enn i 2007, som gir reduserte klimagassutslipp. For E-CO sin del var den totale produksjonen én TWh mer enn året før, det vil si en økning på ni prosent. Den produksjonen tilsvarer en reduksjon i klimagass utslipp på tonn CO 2, tilsvarende utslippene fra ca norske biler i ett år. Vårt miljøbidrag er betydelig. Faktorene som påvirker vår produksjon mest er selvsagt nedbørsmengden og tilsiget. Samtidig er vi avhengige av at alle ledd i vår produksjonsvirksomhet til enhver tid er i besittelse av topp kompetanse, dersom vi skal kunne utnytte de mulighetene økt vannmengde gir. Det kommer ikke av seg selv. Stort tilsig og høy tilgjengelighet for kraftverkene blir altså belønnet med rekordhøyt resultat for E-CO Energi. Årsresultatet etter skatt ble millioner kroner, hvilket er en økning på 168 millioner kroner fra året før. Adm. direktør Odd Øygarden (konst.) Vi skal ikke lene oss tilbake og være fornøyd med nåsituasjonen. I løpet av 2008 har vi satt oss som mål å øke produksjonen med 1000 GWh innen 2015; både gjennom å øke kapasiteten i eksisterende kraftverk og gjennom etablering av ny produksjon. Inspirasjonen til dette er både kommersiell og miljømessig. Vi gir vårt bidrag til å bekjempe global oppvarming gjennom kjernevirksomheten vår. Når E-CO vokser er det i seg selv et miljøbidrag. 6 E-CO ÅRSRAPPORT 08

7 For å sikre at kraftproduksjonen når ut til markedet er vi avhengig av at infrastrukturen for transport av elektrisk kraft fungerer ble dessverre preget av en rekke problemer med overføringskapasiteten innen Norge og til utlandet. I deler av året hadde vi derfor en situasjon med lave priser i Sør-Norge, og etterspørsel fra utlandet som kunne vært dekket av ren norsk kraft. Konsekvensene av dette er både lavere inntekter fra kraftproduksjon og økte klimagassutslipp på kontinentet. Stabil og høyere kapasitet på linjer og kabler mot utlandet er avgjørende for norsk kraftbransje i fremtiden. Vi vet at etterspørselen etter ren energi øker i Europa som følge av at prisene på forurensing stiger. EU har vedtatt at 20 prosent av energi forbruket skal dekkes av fornybare kilder innen Norge kan være en betydelig bidragsyter til å nå dette målet. Men det forutsetter en helt annen vilje til å satse på overførings kapasitet mot de viktigste markedene enn det vi har sett så langt. Vi er også avhengig av at den kapasiteten som er etablert fungerer tilfredsstillende. Dårlig og ustabil overførings kapasitet gir lite forutsigbarhet for oss som produsenter og for kraftbrukere på kontinentet. For E-CO sin del ble siste del av året imidlertid også påvirket av interne endringer. Som følge av at en medarbeider hadde gått ut over sine fullmakter fratrådte administrerende direktør Hans Erik Horn sin stilling. I mange selskap ville slike hendelser påvirket driften i stor grad, men i E-CO har vi så mange dyktige og motiverte ansatte at vi kom oss gjennom episoden med et styrket fellesskap. Fundamentet for 2009 er sterkt. Jeg vil derfor avslutte med å takke hver enkelt ansatt i E-CO for en fantastisk innsats i 2008, og ønske alle et godt Odd Øygarden Adm direktør, (konst.) 2008 var også et turbulent år i andre sammenhenger. Finanskrisen nådde Norge for fullt mot slutten av året med vanskelig tilgang på kreditt og fallende oljepriser. For E-CO som selskap er ikke konsekvensene av dette dramatiske, men vi ser konsekvenser også for kraftmarkedet. E-CO ÅRSRAPPORT 08 7

8 ÅRSBERETNING 2008 E-CO ENERGI KONSERN 2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Effekten av historisk høy kraftproduksjon og prisøkning er hovedårsaken til det gode resultatet. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 104 prosent av spotprisen, referert Oslo. SAMMENDRAG Kraftåret 2008 ble svært nedbørsrikt med høy kraftproduksjon og relativt lave priser i tidsperioder, men årsgjennomsnitt på relativt høyt nivå. Systemprisen på NordPool for året 2008 ble på 36,9 øre/kwh, som var hele 14,5 øre høyere enn for E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2008 på 33,8 øre/kwh (26,1), som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kwh. Store prisutslag på grunn av kapasitetsproblemer for Statnetts kabler over Oslofjorden preget prisbildet i Årsresultatet etter skatt ble på millioner kroner, hvilket er en økning på 168 millioner kroner fra året før. Resultatet 8 E-CO ÅRSRAPPORT 08

9 Johan Kleivi, Mai-Lill Ibsen, Trond Vernegg, Odd Øygarden (konst. adm. direktør), Kåre Jan Sørheim, Helge Skudal, Gro Balas (nestleder) og Tore Olaf Rimmereid (styreleder). før skatt ble millioner kroner, opp 722 millioner kroner fra året før. Konsernets årsproduksjon ble på GWh (inklusiv andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 277 GWh mer enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon, inkludert andel i tilknyttede selskaper, er GWh. E-CO fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører i sin strategiske plan for perioden E-CO har som mål å øke sin produksjon med GWh innen Lya kraftverk i Hallingdal ble ferdigstilt i Oppgradering av aggregat i Nedre Vinstra og i Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre er gjennomført, og oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er påbegynt. Planarbeidet om Mork kraftverk i Lærdal er videreført og konsesjonssøknad er sendt NVE. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt. E-CO samarbeider med Aurland kommune om å fremme tiltak mot skred og flom som vil kunne gi økt kraft produksjon og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Også i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fall rettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. I tillegg forberedes ny kraftverksbygging gjennom Oppland Energi og Opplandskraft. Konsesjonsprosessen er igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune. I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i Kontantstrøm fra virksomheten ble på millioner kroner mot millioner kroner året før. Brutto gjeld ble redusert med millioner kroner i løpet av Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 36,6 prosent mot 34,8 ved årets begynnelse. Dessuten har selskapet et ansvarlig lån fra eier. Styret vurderer egenkapital andelen som tilfredsstillende. I begynnelsen av desember konstituerte styret Odd Øygarden til ny administrerende direktør da tidligere administrerende direktør Hans Erik Horn fratrådte etter at det var avdekket fullmaktsoverskridelse i rutinene for håndtering av finansielle instrumenter. Styret foreslår et utbytte på 900 millioner kroner til eier. E-CO ÅRSRAPPORT 08 9

10 VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter er: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomheter besto i 2008 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraft selskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), EB Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Fra og med ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget. E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune, og har ett datterselskap, E-CO Vannkraft as, der konsernets produksjonsvirksomhet og eierandeler i andre selskaper er plassert. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultatregnskap E-CO Energis driftsinntekter ble på hele millioner kroner i 2008, en økning på 925 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes hovedsakelig prisøkning og noe høyere produksjonsvolum. Økningen i gjennomsnittlig salgspris var på 7,7 øre/kwh sammenlignet med I tillegg kommer økningen i produksjonsvolumet på 277 GWh sammenlignet med 2007 Gjennomsnittlig salgspris for 2008 ble 33,8 øre/kwh mot 26,1 øre foregående år. Det utgjør 104,3 prosent av timeveid spotpris (områdepris). Konsernets sikringsstrategi for kraft medfører en avdemping av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet. Driftskostnader ble 959 millioner kroner mot 892 millioner kroner i Økningen skyldes i hovedsak økt eiendomsskatt og overføringskostnader, samt noe høyere lønns kostnader. De øvrige driftskostnadene viser mindre endringer. Driftsresultatet for 2008 ble dermed på millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret. Konsernets inntekt på investering i tilknyttede selskap var på 112 millioner kroner i 2008, som en forbedring på 71 millioner kroner fra fjoråret. Finansinntektene ble på 61 millioner kroner og består hovedsakelig av renter på konsernkonto og pengemarkedsfond. Finanskostnader var 658 millioner kroner i 2008 mot 468 millioner kroner i Økningen har sammenheng med negativ kursutvikling på euro samt kurstap på fondsplasseringer. I tillegg kommer nedskrivning på ansvarlig kapital i selskapets pensjonskasse. Konsernet hadde ved årets slutt millioner kroner lavere rentebærende gjeld sammenlignet med foregående år. Ordinært resultat før skatt ble millioner kroner, som er 722 millioner kroner høyere enn i Skatter utgjorde totalt millioner kroner, sammenlignet med 635 millioner kroner året før. Den betydelige økningen skyldes økt grunnrentebeskatning og økt overskuddsbeskatning som følge av resultatøkningen sammenholdt med foregående år. Årsresultatet ble på hele millioner kroner i 2008, mot 947 millioner kroner i Investeringer, finansiering og kapitalforhold Investeringer i varige driftsmidler for konsernet ble 99 millioner kroner. Ny dam Stolsvatn skulle etter planen vært sluttført høsten Imidlertid ble damfundamentarbeidet mer omfattende enn planlagt. Moreneforekomstene inneholdt mer grunnvann enn forventet og det ble for lite tilgjengelig masse. Saksgangen rundt innhenting av nødvendige tillatelser for uttak av morenemasse fra reserveområdet var tidkrevende. Sluttføring forventes ferdig i Nytt Lya kraftverk i Hallingdal ble idriftsatt. E-COs andel av kostnadene ble 30 millioner kroner. Vinstra Kraftselskap ferdigstilte et aggregat i Nedre Vinstra kraftstasjon til 34 millioner kroner. Oppland Energi ferdigstilte aggregatet i Fossheimfoss kraftverk. E-COs andel av investeringene er ca 9 millioner kroner. Arbeidene med forberedelser til oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året. Det er i tillegg inngått avtale om levering av nytt kontrollanlegg til kraftstasjonen. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde millioner kroner, opp fra millioner kroner i Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med 858 millioner kroner, mens det ikke er tatt opp ny langsiktig gjeld. Kortsiktig rentebærende gjeld er redusert med 450 millioner kroner. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med millioner kroner. 10 E-CO ÅRSRAPPORT 08

11 E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år. Konsernet har en syndikert trekkfasilitet med i alt ni banker, med en øvre trekkramme på 235 millioner euro (2.088 millioner kroner per 31. desember 2008) og med løpetid til november Per 31. desember 2008 var det trukket 400 millioner kroner på fasiliteten. 665 millioner kroner av konsernets gjeld forfaller i Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,5 og 12 år, en gjennomsnittlig løpetid på 4,2 år og en gjennomsnittlig rentebinding på 2,7 år. Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) på sine lån. Alle lån inneholder klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering, samt at de inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi. Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 261 millioner kroner og 202 millioner kroner ved årets slutt. Per 31. desember 2008 var konsernets totalkapital millioner kroner, mens egenkapitalen var millioner kroner i forhold til henholdsvis millioner kroner og millioner kroner året før. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 36,6 prosent mot 34,8 ved årets begynnelse. Finansiell risiko og risikostyring Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor disse rammene prissikres fremtidig produksjon i de tidsperioder hvor man vurderer at man oppnår best mulig pris. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko, ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som hensyntar skatterisikoen, slik at det ikke prissikres mer av forventet fremtidig produksjon enn at økt spotpris gir en nøytral eller positiv forventet kontantstrøm etter skatt. Konsernet har en liten tradingaktivitet, og denne aktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. I 2008 har det tilnærmet ikke vært tradingaktivitet. Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå, ettersom store deler av aktivaene er finansiert med gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Ved utgangen av 2008 var rentedurasjonen på 2,7 år. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er vekslet om og valutasikret til norske kroner. Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko på prissikring av kraft, slik at inngåtte finansielle kraftkontrakter, som alle prises i euro, er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner. Det ble i 2008 avdekket en svikt i de operasjonelle rutinene knyttet til valutasikringen ved at det var inngått valutakontrakter ut over fullmaktsrammer. I betydelig grad lå handlene innenfor det volum som forventes for fremtidige inntekter i euro. Det volum som ble vurdert som å overstige fremtidige valutainntekter, er skilt ut som en egen portefølje som ikke regnskapsføres som sikring og som vurderes til laveste verdi av kostpris og bokført verdi i regnskapet. Denne porteføljen omfatter derivater som utløper i 2009, og det er foretatt avbøtende tiltak for å begrense fremtidig tap på denne porteføljen. Det ble umiddelbart igangsatt tiltak for å gjennomgå og forbedre operative rutiner på dette området. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 985 millioner kroner. Netto finansposter utgjør millioner kroner mot 486 millioner kroner i Inntekter på investering i datterselskaper utgjør millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 387 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 985 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2008: Utbytte: Til annen egenkapital: 900 millioner kroner 85 millioner kroner E-CO Energi as har 371 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN Kraftåret 2008 ble «de ødelagte sjøkablers» år. I august 2007 satte en oljelekkasje i en transformator på dansk side sjøkabelen Skagerrak 3 ut av drift. Dette halverte utvekslingskapasiteten mellom Norge og Danmark. Først i begynnelsen av juli 2008 kom kabelen i drift igjen. Den nye sjøkabelen NorNed på 700 MW mellom Norge og Nederland skulle opprinnelig vært i drift i løpet av 4. kvartal Kabelen kom først i drift i mai Tre forbindelser i sentralnettet krysser Oslofjorden. Våren 2008 havarerte sjøkablene i to av disse forbindelsene. Utvekslingskapasiteten mellom Sør- Norge og Sverige ble betydelig redusert. Det forventes full kapasitet først i mai Spotprisen referert Oslo for året 2008 ble på 32,4 øre/kwh, hvilket er en oppgang på 10 øre/kwh fra Det var store variasjoner over året. Maiprisen var lavest med 10 øre/ kwh. Septemberprisen var høyest med 52,2 øre/kwh. Til sammenlikning var septemberprisen i ,3 øre/kwh. I 2008 oppnådde E-CO en gjennomsnittlig salgspris på 104 E-CO ÅRSRAPPORT 08 11

12 prosent av spotprisen, referert Oslo, eksklusiv konsesjonskraft. I perioder var det betydelige flaskehalser i overføringsnettet slik at det ble prisdifferanser mellom de enkelte områdene innen elbørsområdet. Danmark-Øst hadde den høyeste spotprisen for året, hvilket var 14,2 øre/kwh høyere enn prisen referert Oslo. Det var også store forskjeller mellom prisområdene i Norge. Spotprisen referert Trondheim var 9,68 øre/kwh høyere enn prisen referert Oslo. Osloprisen var den laveste i elbørsområdet. En hovedårsak til dette var den begrensede eksportkapasiteten ut fra Sør-Norge som følge av kabelhavariene, men også vannsituasjonen i Sør-Norge medvirket til dette. Tapet på sikringskontraktene, som følge av kapasitetsproblemer, er beregnet til 160 millioner kroner. Avviket mellom systempris og områdepris var 4,5 øre/kwh. Siden sikringskontraktene avregnes mot systempris og den sikrede produksjonen mot områdeprisen, medførte prisdifferansen et tap. I tillegg medførte prisavviket ytterligere tap knyttet til usikret spotsalg. For året sett under ett var det betydelig varmere enn normalt både i Norge og Sverige. For Norge sett under ett var året det sjuende varmeste som er registrert. Ingen måneds temperaturer var under normalen. Det var størst temperatur avvik i januar og februar. I det norsk-svenske kraftområdet var årsnedbøren, omregnet til energi, 5 prosent over normalen. Tilsiget var 3 prosent over normalen, men ujevnt fordelt: I Norge var tilsiget 10 prosent over og i Sverige 10 prosent under normalen. Snømagasinet ved utgangen av året var godt under normalen i det norsksvenske kraftområdet. I 2008 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 139 TWh. Det er en oppgang på vel 5 TWh fra året før og ca. 19 TWh over normalproduksjon. Norge hadde en netto eksport på ca. 14 TWh, mot en netto eksport på 10 TWh i Forbruket i Norge var på 127, hvilket er en oppgang på 1,6 TWh fra Årsproduksjonen for konsernet ble på rekordhøye GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi, GWh), som er 277 GWh mer enn 2007 og ca GWh over normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft, ble årsproduksjonen GWh. FORRETNINGSUTVIKLING E-CO Energi ønsker å utvikle eksisterende kraftverk og fallrettigheter videre. I løpet av 2008 vedtok selskapet å øke produksjonen med GWh innen 2015 gjennom nyutbygging, oppgradering og utvidelser. Områder i Aurland kommune er utsatt for skred og flom. Aurland kommune og E-CO samarbeider om å få fremmet tiltak mot skred og flom som vil kunne gi økt kraft produksjon i Aurlandskraftverkene og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Også i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. Det tas sikte på å sende tre meldinger til NVE i løpet av 2009, henholdsvis kraftverksprosjekt Mjåvatn i Hol, Hemsil III i Gol og Låvi kraftverk i Aurland. Planarbeidet for Mork kraftverk i Lærdal er videreført, og konsesjonssøknad ble innsendt sommeren Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt, og i Oppland Energi er konsesjonsprosess igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune. Gjennom en tiårsperiode har konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. Økt fokus på vannkraftproduksjon har ført til salg av tidligere posisjoner. E-CO Energi er nå engasjert i minoritetsposter i Policom AS (energi måling og toveiskommunikasjon), STP AS (vannkraftturbiner) og CruSiN AS (smeltedigler for solcelleproduksjon). E-CO Energi og ni andre norske energiselskap besluttet i 2007 å utrede mulighetene for en felles satsing innenfor vannkraft i utlandet. Det ble nedsatt et prosjekt for å vurdere mulige konsekvenser av tiltaket. Utredningen ble fremlagt for styrene i de ti selskapene. Det ble ikke gitt tilslutning i tilstrekkelig grad til at partene så grunnlag for å gå videre med prosjektet. Rammevilkår E-CO Energi har fokus på de rammevilkårene som næringen er underlagt. Viktige områder i 2008 har vært vilkårene for økt vannkraftproduksjon, arbeidet med revisjon av eksisterende konsesjoner, implementeringen av EUs rammedirektiv for vann, fungerende utenlandsforbindelser, og behovet for restrukturering og effektivisering av næringen. Stortinget vedtok i 2008 endringer i konsesjons lovgivningen, som på sikt vil føre til at tilnærmet all vannkraft produksjon over en viss størrelse vil være eiet av selskaper med offentlige eiere. Offentlige eiere vil få tidsubegrensede konsesjoner, mens eksisterende private konsesjoner vil løpe til opprinnelig hjemfallstidspunkt. Private kan imidlertid eie inntil en tredjedel. Private selskaper med rettigheter fra før 1909 får beholde disse. Dersom private interesser selger ressurser som omfattes av hjemfall til offentlig eide selskaper, faller hjemfall bort. Endringene har mindre praktisk betydning for E-CO Energi, men innebærer en avklaring etter ni år med uavklarte rammevilkår for eierskap til kraftproduksjon. TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 833 og 25 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 112 millioner kroner i 2008, som er 71 millioner kroner høyere i forhold til året før. Fra og med ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. 12 E-CO ÅRSRAPPORT 08

13 ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Det var 148 ansatte per Av disse var 147 fast ansatte og en trainee. I løpet av 2008 fikk vi 17 nye medarbeidere og 14 personer sluttet, hvorav 6 gikk av med oppnådd alderspensjon. Styre og ledelse Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. I løpet av 2008 er Johan Kleivi og Kåre Jan Sørheim innvalgt som selskapets nye ansatterepresentanter. Som en konsekvens av at det ble avdekket svakheter i konsernets interne kontrollrutiner knyttet til handel med valutainstrumenter i desember, fratrådte administrerende direktør Hans Erik Horn sin stilling og direktør for økonomi, finans og risikokontroll ble løst fra sine oppgaver. Fra samme tid ble Odd Øygarden konstituert som ny administrerende direktør og Egil Skøien ble konstituert som direktør for økonomi, finans og risikokontroll. Alf Inge Berget ble i 2008 tilsatt som ny direktør for kraftverksoperatør. Helse, miljø og sikkerhet HMS-arbeidet har i 2008 vært omfattende. Målet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeids miljø, det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. HMS er en del av linjeledelsens ansvar. Det legges vekt på forebyggende arbeid gjennom bl.a. internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMSarbeidet. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet planlegges og prioriteres på lik linje med områder som produksjon, teknikk og økonomi. Det er foretatt helseundersøkelser i deler av organisasjonen i 2008 og som er etterfulgt av tiltak for å utvikle videre det positive arbeidsmiljøet. E-CO Energi har gjennom avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) sterk fokus på oppfølging av sykemeldte. Det er ikke avdekket fravær med direkte yrkesrelaterte årsaker. Sykefraværet i 2008 ble på 2,6 prosent, sammenlignet med 5,1 prosent året før. Det er registrert vedvarende lavt sykefravær under 3 prosent gjennom hele året. I løpet av 2008 ble det i produksjonsvirksomheten registrert to skader, hvorav en skade med fravær på tre dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 8,5 og et skadefravær (F-verdi) på 12,7. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene er redusert i forhold til Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av Kompetanse, arbeidsmiljø og kultur E-CO Energi legger vekt på kompetanseutvikling, og har i 2008 styrket dette området. Rekruttering, internopplæring, videre- og etterutdanning og felles- og ledersamlinger er sentrale aktiviteter. Likestilling Det er 19 kvinnelige ansatte i E-CO Energi. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent. En av syv medlemmer i konsern ledelsen er kvinne. Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentanter er kvinneandelen 40 prosent. Til majoriteten av stillingene i E-CO er det ingen eller få kvinnelige søkere. Konkurransen om de kvalifiserte kvinnelige kandidatene er meget stor. Gjennom kontakt med skole- og utdanningssektoren har E-CO styrket det langsiktige arbeidet med å rekruttere flere kvinner til selskapet. YTRE MILJØ All E-CO Energis kraftproduksjon i 2008 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert fra andre aktører i det nord-europeiske kraftmarkedet, vil E-COs vannkraftproduksjon i 2008 gi et positivt CO 2 -bidrag på 6,4 millioner tonn CO 2. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag to millioner biler. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt lokalt og globalt. Til tross for at vannkraft er fornybar, ren energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. E-CO Energi har i 2008 fortsatt arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet en miljørapport. I rapporten er det definert et sett av indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter. Det er også arbeidet med å videreutvikle mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. I årets rapport har vi utvidet rapporteringen vedrørende egne utslipp av klimagasser. Rapporteringen inneholder nå utslipp fra ansattes flyreiser, helikoptertransport, lys og varme til bygninger og anlegg, i tillegg til drivstofforbruk for egne og entreprenørers kjøretøy. I 2008 tilsvarte E-CO Energis klimagassutslipp ca tonn CO 2.-ekvivalenter, mot 565 tonn i Tallene er ikke sammenlignbare ettersom rapporterings grunnlaget er utvidet. E-CO ÅRSRAPPORT 08 13

14 FREMTIDIG UTVIKLING E-CO Energi har følgende hovedmål for virksomheten: maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet Det søkes å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Selskapet følger en strategi med fokus på organisk vekst kombinert med ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge, dersom rammebetingelsene skaper slike muligheter. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner. Strategisk plan for E-CO Energi omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon og finansiell disponering. I tillegg er det interesse for eierposisjoner, som kan forme effektiv selskapsdrift og egnete eierstrukturer. E-CO Energi kan både ha villighet til å dele opp felleseide posisjoner, men også å utvide eller bygge ut ny kraft i felleskap med andre. Med dagens rammebetingelser har dette vært langsomme prosesser. Det er imidlertid blitt gjennomført endringer i styringsform i Oppland Energi og Opplandskraft, som styret ser på som steg på veien. Samarbeidet med E-CO Energis medeiere vurderes som god. Produksjon Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsksvenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Dog vil kostnadene i termisk kraftproduksjon påvirke kraftprisen i Norge. Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO 2 - utslipp vil være viktig. Økt utvekslingskapasitet med kontinentet vil gi økt påvirkning fra termiske kostnader. Et usikkerhetsmoment for framtiden vil være hvor stor andel av framtidig kraftproduksjon, i Norden og på kontinentet, som vil komme fra fornybar energi og kjernekraft. Jo større denne andelen vil bli, jo mindre vil prisen bli påvirket av termiske kostnader. E-CO Energi skal vokse innen vannkraft. Konsernet er i gang med å realisere målet om å øke kraftproduksjon med GWh innen Vannkraften står i en særstilling i Norge når fremtidens behov for fornybar, regulerbar og lønnsom kraft skal dekkes. Målene som kommer til uttrykk i Stortingets klimaforlik og EUs fornybardirektiv er ambisiøse og tydelige. En avgjørende suksessfaktor er imidlertid rammevilkår som underbygger målene. Styret ser frem til at myndighetene i 2009 tar dette på alvor og i større grad legger forholdene til rette for fortsatt utbygging av skånsom og utslippsfri vannkraft. Styret er godt fornøyd med virksomheten og resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i Oslo, 09. mars 2009 Styret i E-CO Energi as. Tore Olaf Rimmereid Styreleder Gro Balas Nestleder Trond Vernegg Mai-Lill Ibsen Helge Skudal Johan Kleivi Kåre Jan Sørheim Odd Øygarden Administrerende direktør, konst. 14 E-CO ÅRSRAPPORT 08

15 RESULTATREGNSKAP 1. januar desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Note Driftsinntekter Energikjøp, overføring (158) (139) (127) (3) (12) 3 Lønn og andre personalkostnader (139) (122) (114) Eiendomsskatt og konsesjonsavgift (205) (191) (159) Avskrivninger (271) (263) (271) 4 (4) 5 Andre driftskostnader (186) (177) (174) 1 (16) Driftskostnader (959) (892) (845) 3 (13) Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Finansinntekter (463) (570) 7 Finanskostnader (658) (468) (455) Netto finansposter (485) (349) (334) Ordinært resultat før skatter (137) (115) 8 Skatter på ordinært resultat (1 189) (635) (591) Årsresultat Overføringer og disponeringer (298) 85 Overført til annen egenkapital Utbytte Sum disponert 29 Resultat per aksje (kr) E-CO ÅRSRAPPORT 08 15

16 BALANSE 31. desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Note Eiendeler Vannfallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Utlån til datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Utlån til tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer og investeringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler E-CO ÅRSRAPPORT 08

17 BALANSE 31. desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Note Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser eller garantiansvar Oslo, 09. mars 2009 Styret i E-CO Energi as Tore Olaf Rimmereid Styreleder Gro Balas Nestleder Trond Vernegg Mai-Lill Ibsen Helge Skudal Johan Kleivi Kåre Jan Sørheim Odd Øygarden Administrerende direktør, konst. E-CO ÅRSRAPPORT 08 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE 1. januar desember BELØP I MILLIONER KRONER Morselskap Konsern Kontantstrøm fra virksomheten Tilført fra virksomheten* Endringer i inntektsførte konsernbidrag 584 (750) og utbytte fra konsernselskaper (138) (9) Endring i betalbar skatt 452 (205) 245 Endringer i andre fordringer, kreditorer 62 (10) og tidsavgrensninger (241) A Kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer 0 0 Investeringer i varige driftsmidler (99) (126) (127) 0 0 Salg av virksomheter og varige driftsmidler Endring i andre investeringer 35 (96) B Kontantstrøm fra investeringer (60) (207) 84 Kontantstrøm fra finansiering 0 0 Opptak av langsiktig gjeld (878) (600) Nedbetaling av langsiktig gjeld (858) (878) (1 176) (152) 801 Endring i kortsiktig gjeld (450) (500) (650) Utbetalt utbytte (650) (500) (450) (1 530) (449) C Kontantstrøm fra finansiering (1 958) (1 078) (976) (309) 64 A+B+C Kontantstrøm i året (59) (226) Likviditetsbeholdning 1. januar = Likviditetsbeholdning 31. desember ** * Tallet fremkommer slik: Årsresultat Avskrivninger Nedskriving av finansielle anleggsmidler Resultatandel tilknyttet selskap (112) (41) (47) Gevinst ved salg av driftsmidler (2) (7) (16) (7) (14) +/- Endring utsatt skatt/skattefordel (79) (57) (48) = Tilført fra virksomheten ** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd. E-CO Energi har i tillegg en ordinær kredittlinje i bank på 100 millioner kroner, samt en avtale om en syndikert trekkfasilitet med en ramme på 235 millioner Euro med forfall november Ubenyttet trekk utgjør 190 millioner Euro (1.689 millioner kroner per 31. desember 2008). 18 E-CO ÅRSRAPPORT 08

19 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELL INFORMASJON E-CO Energis konsernregnskap for regnskapsåret 2008 ble vedtatt i styremøte den 9. mars E-CO Energi as er et aksjeselskap med begrenset ansvar og har sitt hovedkontor i Oslo, Samtlige aksjer eies av Oslo Kommune. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 2008 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Konsolidering DATTERSELSKAPER Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultat og finansiell stilling for morselskapet E-CO Energi as og dets datterselskaper som en enhet. I konsernet medtas selskapene hvor E-CO Energi as eller dets datterselskaper eier mer enn 50 prosent av aksjene og har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Mer- eller mindreverdier henføres til de balanseposter de knytter seg til. TILKNYTTEDE SELSKAPER Selskaper der morselskap eller datterselskap har betydelig innflytelse, normalt mer enn 20 prosent av aksjekapitalen, er i konsernregnskapet regnskapsført ved at andelen av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt er tatt inn på egen linje blant finanspostene i resultatregnskapet og tillagt kostprisen i balansen. Mottatt utbytte føres til fradrag i balanseverdien. FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET E-CO Energi konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av kraftverk. Samarbeidet foregår i to former: felles kontrollerte selskaper og felles kontrollerte anlegg. Virksomheten er regnskapsmessig behandlet etter bruttometoden i henhold til foreløpig norsk regnskaps standard om deltakelse i felles kontrollert virksomhet. Felles kontrollerte selskaper omfatter selskaper med en deleieform, og aksjeselskaper hvor det foreligger en avtale som tilsier felles kontroll. Deleide selskaper omfatter i hovedsak Vinstra Kraftselskap DA og Opplandskraft DA. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige andeler av kraftproduksjonen etter forpliktelser til å levere konsesjons kraft og lignende. I regnskapet er de forholdsmessige andeler av hovedpostene i resultatet tatt inn i de tilsvarende poster i konsernets regnskap. Andel omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld er ført opp etter konsernets andel og vist i note 12. Felleskontrollerte aksjeselskaper omfatter Oppland Energi AS, hvor eierposten ble ervervet i Felles kontrollerte anlegg omfatter anlegg som ikke er etablert som egne, selvstendige selskaper, men er integrerte deler av et av eierselskapenes produksjonssystemer. Dette selskapet står for den løpende driften av anlegget, og får refundert andel av driftsutgiftene fra de øvrige deltakerne. Deltakerne har hver skutt inn sin andel av anleggskapitalen i form av direkte investeringer. Langsiktig gjeld er tatt opp direkte av eierselskapene og inngår for E-CO Energi konsernets vedkommende i samlet langsiktig gjeld. Note 12 gir en oversikt over andeler i disse anleggene. E-CO ÅRSRAPPORT 08 19

20 Inntektsføring av konsernbidrag og utbytte Konsernbidrag inntektsføres i morselskapet i samme regnskapsår som konsernbidraget avgis. Den delen av konsernbidraget som representerer opptjent kapital i eierperioden, inntektsføres som inntekt på investeringer i datterselskaper. Konsernbidrag, som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden, regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen og føres som en reduksjon i verdien av aksjer i datterselskaper. Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme år som utbyttet avsettes. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres i det år utbyttet mottas. Utbytte som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden, regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen. Utenlandsk valuta Salg av strøm og finansiell handel med kraftderivater foregår i hovedsak i Euro. Spotsalg av strøm regnskapsføres til kurs på faktureringstidspunktet. Oppgjør for finansiell handel regnskapsføres til gjennomsnittskurs for måneden. Ved valutasikring av strømsalg regnskapsføres det realiserte resultatet av sikringsinstrumentene sammen med salgsinntektene. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Valutalån, som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler, føres opp til terminkursen på valutasikringen. Valutatap eller valutagevinst, ved omregning til kurs på balansedagen, resultatføres som valutagevinst eller valutatap. Kontraktsforpliktelser elektrisitet Inntektsføring Skatter E-CO Energi foretar sikringsforretninger for å sikre prisnivået på fremtidig kraftproduksjon. Det brukes i hovedsak finansielle kontrakter for prissikring av en andel av kraftproduksjonen. Forutsetning for sikringsvurderinger er at sikringsnivået ligger innenfor egen produksjonsevne. Konsernet har som policy at fremtidig kraftsalg som er prissikret i Euro, sikres også i hovedsak mot endring i valutakurs ved anvendelse av valutaderivater. Urealiserte gevinster/tap på kraft- eller valuta derivater som benyttes i sikringsøyemed, balanseføres ikke. Resultatføring av gevinster og tap knyttet til sikring skjer ved leveranse av sikringsobjektet. Konsernets driftsinntekter består i hovedsak av salg av kraft i engrosmarkedet. Inntektsføring foretas når kraften er levert og risikoen har gått over til kjøper. Inntekter fra utleie av sentralnettskomponenter inntektsføres i henhold til vedtatt inntektsramme fra NVE. Andre salg av varer eller tjenester inntektsføres når varen eller tjenesten er levert og risikoen har gått over til kjøper. Renteinntekter regnskapsføres når de er opptjent. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av driftsmidler og gjeld, samt fremførbare underskudd. Grunnrenteskatt knytter seg til det enkelte kraftverk. Skattereglene for behandling av negativ grunnrenteinntekt ble endret i Etter de nye reglene kan fremførbar negativ grunnrenteinntekt, oppstått før 2007, ikke utlignes mot betalbar grunnrenteskatt i andre kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt, oppstått i 2007 og senere, kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Se note 8 for en nærmere beskrivelse. Naturressursskatten kan kreves til reduksjon i fellesskatt, og naturressursskatt som overstiger årets fellesskatt, er behandlet som skatteforskudd. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt, balanseføres hvis det er overveiende sannsynlig at de vil bli realisert. Ved beregning av utsatt skatt benyttes nominelle skattesatser for inntektsskatt og grunnrenteskatt. Eiendomsskatt Periodisk vedlikehold Eiendomsskatt klassifiseres som en driftskostnad og regnskapsføres i samme år som skatten betales. Se note 4 for opplysninger om eiendomsskatt. Det utføres planlagt, periodisk vedlikehold med varierende og gjennomgående relativt langvarige intervaller på produksjonsanlegg basert på forutgående tilstandskontroll. Kostnadsføring skjer i det året vedlikeholdet har funnet sted. 20 E-CO ÅRSRAPPORT 08

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Postboks 255 Sentrum Oslo Telefon Telefaks E-CO ENERGI

Postboks 255 Sentrum Oslo Telefon Telefaks E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no q3 kvartalsrapport09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-30. SEPTEMBER 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR Q2 KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 1. HALVÅR E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2016

Energi Kvartalsrapport Q3 2016 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Oslo Telefon Telefaks Postboks 255 Sentrum q2 halvårsrapport 09

Oslo Telefon Telefaks Postboks 255 Sentrum q2 halvårsrapport 09 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no q2 halvårsrapport 09 E-CO ENERGI HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-30. JUNI 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Energi Halvårsrapport Q2 2016

Energi Halvårsrapport Q2 2016 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner)

Detaljer

Q2halvårsrapport10. e-co energi

Q2halvårsrapport10. e-co energi Q2halvårsrapport10 e-co energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. JUNI 2010 (Tall for 2009 i parentes) NØKKELTALL

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. januar 2011 30. september 2011 (Tall for 2010 i parentes)

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Energi Halvårsrapport 2014 Q2

Energi Halvårsrapport 2014 Q2 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Energi Halvårsrapport Q2 2015

Energi Halvårsrapport Q2 2015 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner)

Detaljer

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-CO Energi E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE 2 Et ledende energikonsern Kjernevirksomhet: Kraftproduksjon Norges nest største vannkraftprodusent med middelproduksjon

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Q1kvartalsrapport10. e-co energi

Q1kvartalsrapport10. e-co energi Q1kvartalsrapport10 e-co energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-31. MARS 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi. Halvårsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Halvårsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) NØKKELTALL Andre kvartal

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2HAL0 VÅRS17 RAPPORT

2HAL0 VÅRS17 RAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JUNI 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer